NN 79/2024 (3.7.2024.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

1340

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19 i 155/23) i članka 48. stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Predmet normiranja

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te ostalih proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: ostali korisnici).

Obveznici postupanja

Članak 2.

Obveznici postupanja prema ovome Pravilniku su proračunski korisnici iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: korisnici).

Namjenski prihodi javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta

Članak 3.

Namjenske prihode javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta čine prihodi koji proizlaze iz obavljanja osnovne djelatnosti te s njome povezanih djelatnosti i to školarine studenata i druge naknade polaznika obrazovnih programa, sredstva Hrvatske zaklade za znanost, sveučilišnih i ostalih zaklada, sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugih fondova i programa Europske unije, prihodi ostvareni od znanstvenih, umjetničkih i stručnih projekata te prihodi od fondova, namjenskih donacija i drugih odgovarajućih izvora financiranja obrazovne, znanstvene i umjetničke djelatnosti.

Korištenje namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta

Članak 4.

(1) Namjenske prihode javno visoko učilište odnosno javni znanstveni institut koristi za podmirenje rashoda nastalih provedbom studija i drugih obrazovnih programa te provedbom znanstvenih, umjetničkih i stručnih projekata ili druge namjene na temelju kojih su ovi prihodi ostvareni.

(2) Najmanje 15 % prihoda ostvarenih od školarina studenata i drugih naknada polaznika obrazovnih programa javno visoko učilište odnosno javni znanstveni institut utrošit će u svrhe podmirivanja materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

(3) Preostali dio namjenskih prihoda javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta, nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. i 2. ovog članka, koristi se u svrhu unaprjeđenja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti na način da se izvode sveučilišni i stručni studiji koji se financiraju ili se ne financiraju iz općih prihoda i primitaka državnoga proračuna, izvode se programi stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja, osmišljavaju se i akreditiraju novi studijski programi i programi stručnog usavršavanja, moderniziraju se postojeći studijski programi i programi stručnog usavršavanja, razvijaju se usluge za potporu studentima i unaprjeđuje studentski standard, diseminiraju se rezultati znanstvenih i umjetničkih projekata i programa, razvijaju se i izvode programi kojima se jača društveni angažman javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta u zajednici, ostvaruje se međunarodna mobilnost i međunarodna međuinstitucionalna suradnja, organiziraju se znanstvene i stručne konferencije, seminari, radionice, tribine i okrugli stolovi, izdaje se nastavna, znanstvena i stručna literatura, izgrađuje se nova i okrupnjuje postojeća nastavna, znanstvena i umjetnička infrastruktura, razvijaju se i izvode programi od posebnog utjecaja na gospodarstvo i društveni razvoj, osmišljavaju se i provode projekti od interesa za Republiku Hrvatsku, provodi se organizacijska i funkcionalna integracija javnih visokih učilišta, preustrojavaju se javni znanstveni instituti, upravlja se intelektualnim vlasništvom i komercijaliziraju se rezultati istraživanja, znanstvenih projekata i programa te se ostvaruju drugi ciljevi u skladu s nacionalnim strateškim smjernicama i strategijom razvoja javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta.

(4) S ciljem realizacije aktivnosti utvrđenih u stavku 3. ovoga članka preostali dio namjenskih prihoda javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta, nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. i 2. ovog članka, koristi se za:

– materijalne rashode

– plaćanje rada zaposlenika ili radnoga mjesta koji izravno sudjeluje u realizaciji aktivnosti utvrđenih u stavku 3. ovoga članka,

– uvećanje plaća zaposlenicima koji izravno ili neizravno sudjeluju u realizaciji aktivnosti utvrđenim u stavku 3. ovoga članka,

– naknade građanima i kućanstvima te

– rashode za nabavu nefinancijske imovine.

(5) Materijalni rashodi podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

(6) Plaćanje rada zaposlenika ili radnoga mjesta koji izravno sudjeluje u realizaciji aktivnosti utvrđenih u stavku 3. ovoga članka podrazumijeva naknadu za rad zaposlenika javnih ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji je obavljen uz poslove utvrđene ugovorom o radu i općim aktom kojim se uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta.

(7) Uvećanje plaće zaposlenicima koji izravno ili neizravno sudjeluju u realizaciji aktivnosti utvrđenih u stavku 3. ovoga članka podrazumijeva uvećanje redovne plaće zaposlenika javnih ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za obavljanje poslova iz ugovora o radu i općeg akta kojim se uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta, a koje ne smije premašiti 30 % mjesečne osnovne bruto plaće zaposlenika.

(8) Naknade građanima i kućanstvima podrazumijevaju pokrivanje troškova studija i drugih obrazovnih programa studentima slabijega imovinskog stanja, izvrsnim studentima, zaposlenicima javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta, kao i u druge svrhe utvrđene općim aktom iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(9) Plaćanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine podrazumijeva ulaganje u izgradnju novih objekata, nabavu postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i periodike te dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Namjenski prihodi ostalih korisnika

Članak 5.

(1) Namjenske prihode ostalih korisnika čine prihodi za posebne namjene, pomoći i namjenske donacije. Prihodi za posebne namjene predstavljaju prihodi čije je korištenje kao i namjena utvrđeno posebnim zakonom.

(2) Prihode za posebne namjene Agencije za znanost i visoko obrazovanje čine prihodi od priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ove prihode koristi za provedbu postupaka priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

(3) Prihode za posebne namjene Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo čine prihodi od međunarodnih ugovora o suradnji vezanih uz područje patenata. Državni zavod za intelektualno vlasništvo ove prihode koristi za namirenje obveza preuzetih međunarodnim ugovorima o suradnji vezanima uz područje patenata, a preostali dio namjenskih prihoda dužan je uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske.

(4) Prihode za posebne namjene Hrvatske akademske i istraživačke mreže Carnet čine prihodi od naknade za registraciju domena. Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet ove prihode koristi za održavanje i unaprjeđenje sustava upravljanja domenama.

(5) Prihode za posebne namjene Nacionalne i sveučilišne knjižnice čine prihodi od upisnina i zakasnina. Nacionalna i sveučilišna knjižnica ove prihode koristi za pokriće rashoda nastalih obavljanjem djelatnosti iz koje proizlazi ostvarenje prihoda za posebne namjene te za nabavu opreme potrebne za redovito poslovanje.

(6) Prihode za posebne namjene Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja čine prihodi od naknada koju pristupnici uplaćuju za troškove u procesu pripreme ispita državne mature. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ove prihode koristi za provođenje državne mature.

(7) Prihode za posebne namjene Sveučilišnoga računskog centra SRCE čine prihodi od najma licencija potrebnih za poslovanje sveučilišta i sastavnica. Sveučilišni računski centar SRCE ove prihode koristi za nabavu godišnje licencije za operacijski sustav poslužitelja.

Korištenje namjenskih prihoda ostalih korisnika

Članak 6.

(1) Namjenske prihode ostali korisnici koriste za namjene za koje su ovi prihodi ostvareni.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, financiranih iz prihoda za posebne namjene i pomoći iz EU izvora te ostalih pomoći, najmanje 15 % preostalog dijela prihoda čija namjena nije utvrđena ostali korisnici utrošit će u svrhu podmirivanja materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

(3) Preostali dio namjenskih prihoda, nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. i 2. ovog članka, koristi se za:

– materijalne rashode,

– plaćanje rada zaposlenika ili radnoga mjesta koji izravno sudjeluje u ostvarenju namjenskih prihoda,

– uvećanje plaća zaposlenicima koji izravno ili neizravno sudjeluju u ostvarenju namjenskih prihoda,

– naknade građanima i kućanstvima te

– rashode za nabavu nefinancijske imovine.

(4) Materijalni rashodi podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

(5) Plaćanje rada zaposlenika ili radnoga mjesta koji izravno sudjeluje u ostvarenju namjenskih prihoda podrazumijeva naknadu za rad zaposlenika javnih ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji je obavljen uz poslove utvrđene ugovorom o radu i općim aktom kojim se uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta.

(6) Uvećanje plaće zaposlenicima koji izravno ili neizravno sudjeluju u ostvarenju namjenskih prihoda podrazumijeva uvećanje redovne plaće zaposlenika javnih ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za obavljanje poslova iz ugovora o radu i općeg akta kojim se uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta, a koje ne smije premašiti 30 % mjesečne osnovne bruto plaće zaposlenika.

(7) Naknade građanima i kućanstvima podrazumijevaju pokrivanje troškova studija i drugih obrazovnih programa zaposlenicima, kao i u druge svrhe utvrđene općim aktom iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(8) Plaćanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine podrazumijeva ulaganje u izgradnju novih objekata, nabavu postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i periodike te dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Opći akt o korištenju namjenskih prihoda

Članak 7.

(1) Čelnik odnosno upravljačko tijelo korisnika obvezno je donijeti opći akt kojim se uređuje ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda, a koji mora biti u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Opći akt iz stavka 1. ovog članka čelnik odnosno upravljačko tijelo korisnika obvezno je donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika te ga podnijeti na prethodnu suglasnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Opći akt iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se nakon ishođene prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Izvješćivanje o korištenju namjenskih prihoda

Članak 8.

(1) Korisnik Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarenju i korištenju namjenskih prihoda.

(2) Rok za dostavu polugodišnjeg izvješća je 31. srpnja tekuće godine, a godišnjeg izvješća 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Korisnik koji je na temelju zakona o izvršavanju državnoga proračuna izuzet od obveze uplate namjenskih prihoda u proračun te ostvaruje ove prihode na svojem računu s kojega podmiruje obveze/rashode, dužan je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dostaviti mjesečni izvještaj o ostvarenju i utrošku namjenskih prihoda (evidencijski nalozi) najkasnije do petoga dana u mjesecu, a sveučilišta konsolidirani mjesečni izvještaj o ostvarenju i utrošku namjenskih prihoda sastavnica iz nadležnosti do osmoga dana u mjesecu, prema propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

(4) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dostavlja evidencijske naloge Ministarstvu financija do desetoga dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ovlašteno je od korisnika zahtijevati izvješće o ostvarenju i korištenju namjenskih prihoda i izvan rokova utvrđenih u ovom članku.

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/24-02/00039

Urbroj: 533-02-24-0015

Zagreb, 27. lipnja 2024.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić