Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 51/2024 (30.4.2024.), Odluka o proglašenju zaštićenog područja Značajni krajobraz »Mrežnica«

Karlovačka županija

884

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 123. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 31. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 20/09, 38/09, 20/10, 04/13, 8a/18, 18c/20, 13/21, 17/21), uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, klasa: 352-02/23-04/2, urbroj: 517-10-2-1-24-8 od 1. veljače 2024. godine, Ministarstva poljoprivrede, klasa: 351-03/23-01/372, urbroj: 525-06/188-24-2 od 18. siječnja 2024. godine, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture klasa: 351-01/23-01/39, urbroj: 530-05-23-2 od 18. prosinca 2023. godine, Županijska skupština Karlovačke županije na 20. sjednici, 7. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA »MREŽNICA«

Članak 1.

Porječje rijeke Mrežnice pod nazivom »Mrežnica« koje obuhvaća donji tok rijeke Mrežnice na području Gradova Duga Resa i Ogulin te Općina Barilović i Generalski Stol, proglašava se zaštićenim područjem u kategoriji Značajni krajobraz.

Članak 2.

Granica i položaj u prostoru Značajnog krajobraza pobliže su opisani u Prilogu I., prikazani na topografskoj karti iz Priloga II., a utvrđeni geodetskom podlogom (Geo-kom d.o.o., Duga Resa, iz lipnja 2023. godine) iz Priloga III. ove Odluke.

Članak 3.

Značajnim krajobrazom »Mrežnica« upravlja Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke, Značajni krajobraz »Mrežnica« upisat će se u Upisnik zaštićenih područja koji vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 5.

Kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku, čuva se u Karlovačkoj županiji. U digitalnom obliku obuhvat Značajnog krajobraza čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) i javno je dostupan putem mrežnog portala lnformacijskog sustava zaštite prirode – Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis), kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Članak 6.

Ova Odluka i kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku dostavlja se tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode, te Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar u Karlovcu, radi evidentiranja posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u kategoriji spomenika prirode u katastar i zemljišnu knjigu, u skladu sa člankom 127., stavcima 3. i 4. Zakona o zaštiti prirode.

Članak 7.

Za upravljanje predmetnim Značajnim krajobrazom sredstva će osigurati Karlovačka županija sukladno Izjavi o osiguranju sredstava za upravljanje Značajnim krajobrazom »Mrežnica«, donesenoj na 20. sjednici županijske skupštine 7. ožujka 2024. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke županije«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«, bez priloga III. ove Odluke.

Klasa: 024-02/24-02/4

Urbroj: 2133-01-01/01-24-18

Karlovac, 7. ožujka 2024.

Predsjednik Županijske skupštine mr. sc. Vlado Jelkovac, v. r.

PRILOG I.

1. OPIS GRANICE ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA »MREŽNICA«

Sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) geodetskom podlogom prostorno se određuje područje koje se planira zaštititi, a ista je sastavljena od preklopa DOF 5 s katastarskim planom i ucrtanom granicom zaštićenog područja te popisom katastarskih čestica koje su obuhvaćene tim područjem. Sukladno navedenom, granica Značajnog krajobraza Mrežnica koja je predložena u stručnoj podlozi za zaštitu i opisana u poglavlju 2.8. Stručne podloge za zaštitu porječja rijeke Mrežnice u kategoriji Spomenika prirode »Mrežnica – Tounjčica« i Značajnog krajobraza »Mrežnica« I. izmjena (MINGOR ZZOP, 2023) sukladna je geodetskoj podlozi (GEO-KOM d.o.o., 2023) prostorno i opisom. Kartografski prikaz zaštićenog područja nalazi se u Prilogu 2. ovog dokumenta. Predloženi Značajni krajobraz »Mrežnica« nalazi se na području Karlovačke županije, općina/grad: Barilović, Duga Resa, Generalski Stol, Ogulin i katastarskih općina: Bukovlje, Donji Zvečaj, Generalski Stol, Gornji Zvečaj, Mateško Selo, Mrežnički Novaki, Svojić.

1.1. Granica Značajnog krajobraza »Mrežnica«

Granica Značajnog krajobraza Mrežnica započinje u točki T1. Od te točke nastavlja u smjeru jugoistoka prelazeći most u Belavićima te nastavlja pratiti cestu isključujući ju sve do točke T2. Od te točke dolazi do međe k.č. 726 k.o. Bukovlje. Dalje nastavlja pratiti među k.č. 726, 696, 699/6, 511, presijecajući k.č. 471/1 pa nastavlja međom k.č.br. 471/1, 165 k.o. Bukovlje ne uključujući iste do točke T3. Od te točke nastavlja pratiti cestu isključujući ju do točke T4. Od te točke prati među k.č.br. 2673, 2699/9, 2699/8, 2655/7, 2655/2, 2722 k.o. Bukovlje do točke T5. Odatle nastavlja cestom isključujući ju do točke T6 od koje dalje prati među k.č.br. 1392/7 k.o. Mateško Selo isključujući ju te dolazi do točke T7. Od te točke nastavlja dalje prateći cestu isključujući ju do točke T8 gdje skreće i nastavlja pratiti cestu sve do točke T9. Od točke T9 nastavlja prateći među k.č.br. 1182, 1448, 1183, presijecajući k.č.br. 1454, potom nastavlja 1196, 1450, 1197 k.o. Mateško Selo uključujući iste do točke T10. Dalje nastavlja prateći cestu (isključujući ju) do točke T11. Odatle nastavlja međom k.č.br. 3, 2 k.o. Svojić ne uključujući ih te dolazi do točke T12. Od T12 nastavlja međom k.č.br. 2, 36, 21, 35 (presijecajući istu) k.o. Svojić ne uključujući ih, te dolazi do točke T13. Potom nastavlja pravocrtno prelazeći rijeku Mrežnicu i dolazi do točke T14. Dalje nastavlja prateći među k.č.br. 1786/1, 3027, 527, 522, 514 i 513 k.o. Donje Dubrave ne uključujući iste do točke T15 od koje nastavlja pravocrtno do točke T16 zatim međom k.č. 1181 k.o. Generalski Stol potom presijeca istu u smjeru sjeveroistoka te dolazi do točke T17. Od te točke nastavlja dalje prateći cestu isključujući ju do točke T18. Od te točke nastavlja međom k.č.br. 1175 (presijecajući k.č.br. 1145/2 k.o. Generalski Stol), 1177, 877, 1146, 1140 k.o. Generalski Stol isključujući iste do točke T19. Odavde nastavlja međom k.č.br. 1135/1 do točke T20, potom pravocrtno do točke T21. Nastavlja međom k.č.br. 1135, 161/1 k.o. Generalski Stol uključujući iste do točke T22, potom pravocrtno presijecajući k.č.br. 1134/2 k.o. Generalski Stol u smjeru istoka do točke T23 pa nastavlja prateći među k.č.br. 131, 132/3, 132/2, 134/1 k.o. Generalski Stol do točke T24. Od te točke prati cestu ne uključujući istu do točke T25 potom presijeca cestu pravocrtno u smjeru sjevera do točke T26 pa nastavlja međom k.č.br. 1137, 1128 k.o. Generalski Stol ne uključujući iste i dolazi do točke T27 (željeznička pruga). Potom prati željezničku prugu ne uključujući ju do točke T28 pa nastavlja dalje prateći cestu do točke T29 koja se nalazi na cesti D23. Od točke T29 prati cestu D23 ne uključujući je do točke T30. Dalje nastavlja sporednom cestom u smjeru juga, pa zatim sjeveroistoka do točke T31, a potom željezničkom prugom isključujući ju do točke T32. Ovdje skreće u smjeru jugoistoka na lokalnu cestu te nastavlja istom do točke T33. Zatim pravocrtno do točke T34 i dalje željezničkom prugom (ne uključujući ju) do točke T35. Iz točke T35 pravocrtno u smjeru jugoistoka dolazi do točke T36 koja se nalazi na lokalnoj cesti (isključujući istu) nastavlja do početne točke T1.

Tablica 2.     Koordinate referentnih točaka (izražene u metrima) granice Značajnog krajobraza »Mrežnica« (ArcGIS Desktop 10.8.1) u koordinatnom sustavu kartografske projekcije HTRS96/TM)

 

Referentna točka

E

N

T1

420103,07

5031844,83

T2

419035,03

5029706,74

T3

417427,95

5028712,09

T4

416052,56

5026828,13

T5

416047,40

5026567,27

T6

415139,71

5025660,84

T7

415607,59

5025168,04

T8

414848,44

5023295,76

T9

414523,88

5022365,41

T10

415119,80

5021513,45

T11

413997,06

5020270,13

T12

413745,26

5020469,11

T13

413153,54

5020008,42

T14

413005,38

5019965,17

T15

412750,65

5020337,60

T16

412771,56

5020341,22

T17

412788,70

5020355,19

T18

412807,44

5021294,21

T19

413243,33

5022797,13

T20

413359,33

5022841,88

T21

413377,62

5022848,28

T22

413546,89

5023151,40

T23

413571,61

5023151,58

T24

413649,49

5023389,42

T25

413961,71

5023695,44

T26

413962,42

5023703,18

T27

413763,40

5024847,53

T28

414815,68

5026786,43

T29

415542,46

5027754,71

T30

416909,74

5029590,75

T31

417276,38

5029873,58

T32

419494,02

5030135,35

T33

419790,60

5031214,29

T34

419782,62

5031214,29

T35

419908,67

5031715,40

T36

419917,83

5031708,17

 

 

PRILOG II.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA »MREŽNICA«

Mjerilo: 1:15 000

Izvori:

1. Geodetska podloga u svrhu proglašenja zaštićenog područja, GEO-KOM d.o.o., 2023

2. WMS Državne geodetske uprave

 

 

 

Copyright © Ante Borić