Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 65/2024 (31.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stečaju i sanaciji središnjeg depozitorija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1142

Na temelju članka 587. stavka 3., članka 597. stavka 12., članka 604. stavka 5., članka 605. stavka 3. te članka 619. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18, 17/2020, 83/2021 i 151/2022) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEČAJU I SANACIJI SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA

Članak 1.

U članku 2. točki 15. brišu se navodnici.

Članak 2.

(1) U članku 3. stavku 1. točki 2. briše se riječ »da« te se na kraju riječi »prima« dodaju slova »ti«, dok se u točki 5. iza riječi »… članka 4.« brišu riječi »stavaka 1. ili 2.«, a na kraju riječi »ovog« dodaje se slovo »a«.

(2) U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopuštene su sljedeće uplate kojima dužnici ispunjavaju svoje obveze prema središnjem depozitoriju:

1. gotovinske uplate središnjem depozitoriju,

2. uplate na transakcijski račun koji središnji depozitorij obvezno otvara kod kreditne institucije u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom 6. ovoga Pravilnika i

3. uplate na novi posebni račun Fonda za zaštitu ulagatelja koji središnji depozitorij kao Operater Fonda obvezno otvara kod Hrvatske narodne banke u skladu s člankom 280. stavkom 7. Zakona i s člankom 4. stavkom 4. točkom 7. ovoga Pravilnika.«

(3) U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušteno je:

1. provođenje namire, na računu središnjeg depozitorija otvorenom u platnom sustavu kojim upravlja središnja banka, platnih transakcija koje se u tom sustavu smatraju prihvaćenim i neopozivim do trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti nad središnjim depozitorijem

i

2. provesti povrat raspoloživih novčanih sredstava središnjeg depozitorija iz platnih sustava u skladu s pravilima rada tih platnih sustava, na zahtjev stečajnog upravitelja u skladu sa stavkom 15. ovoga članka.«

(4) U članku 3. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Postupak namire iz stavka 4. točke 1. ovoga članka provodi se u skladu s propisanim pravilima rada platnog sustava iz novčanih sredstava koje je središnji depozitorij izdvojio za te potrebe kod središnje banke prije trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti nad središnjim depozitorijem. Uz prethodne konzultacije s Hanfom, Hrvatska narodna banka će provesti konačnu namiru iz stavka 4. točke 1. ovoga Pravilnika, te će omogućiti povrat raspoloživih novčanih sredstava iz stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika, a sve u skladu s pravilima rada sustava TARGET-HR.«

(5) U članku 3. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, središnji depozitorij dužan je, za sve uplate na račune koje ima otvorene u kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj ili izvan nje izvršene protivno stavcima 1. i 2. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 8. ovoga članka, izvršiti povrat novčanih sredstava platitelju ili poduzeti razumne mjere radi prijenosa novčanih sredstava korisniku iz te platne transakcije, a novčana sredstva središnjeg depozitorija koja su primljena na ovaj način, ne ulaze u stečajnu masu središnjeg depozitorija.«

(6) U članku 3. stavku 8. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i Hrvatskoj narodnoj banci.«

(7) U članku 3. stavak 11. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, posebni povjerenik odnosno sanacijska uprava može uz suglasnost Hanfe provoditi isplate sa računa središnjeg depozitorija u poslovnim bankama samo ako su takve isplate opravdane i hitno potrebne da bi se osigurala vrijednost imovine središnjeg depozitorija.«

(8) U članku 3. stavak 12. briše se. Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 12.

(9) U članku 3. u dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 12. na početku stavka prije riječi »zabrane« dodaje se riječ »Privremene«.

(10) U članku 3. iza dosadašnjeg stavka 13. koji postaje stavak 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»Nakon što Hanfa zaprimi rješenje iz stavka 12. ovoga članka, Hanfa će ga u roku od dva radna dana nakon zaprimanja istog dostaviti Financijskoj agenciji kako bi Financijska agencija mogla pravovremeno provesti prestanak privremenih zabrana te Hrvatskoj narodnoj banci.«

Dosadašnji stavak 14. ostaje stavak 14.

Članak 3.

(1) U članku 4. stavku 1. i stavku 2. riječ »pravilnika« zamjenjuje se riječju »Pravilnika«.

(2) U članku 4. stavku 4. točki 3. briše se riječ »konačnih«, a na kraju točke 7. iza riječi »sredstva« dodaje se točka.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. na početku riječi »redišnjim« dodaje se slovo »s«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 3. točke a), b) i g) mijenjaju se i glase:

»a) planom iz članka 22a. Uredbe (EU) br. 909/2014,

b) izvještaji s periodičkim i statističkim podacima, godišnjim financijskim izvještajima, revizorskim izvješćem, financijskim izvještajima za razdoblja tijekom godine, kontnim planom iz članaka 580. i 581. Zakona,

g) odvojenim obračunavanjem troškova i prihoda u skladu s člankom 34. stavcima 6. i 7. Uredbe (EU) br. 909/2014,«.

Članak 6.

U članku 20. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Središnji depozitorij obvezan je po prvi put dostaviti informacije iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika Hanfi do 30. travnja 2025. sa stanjem na dan 31. 12. 2024. godine.«

Članak 7.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Hanfa izrađuje nacrt sanacijskog plana za svaki središnji depozitorij u roku od 6 mjeseci od dana dostave Hanfi svih informacija potrebnih za izradu sanacijskih planova iz članka 605. Zakona i odredbi ovog Pravilnika.

(2) U iznimno opravdanim slučajevima, rok iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može produžiti za daljnja 3 mjeseca.

(3) Po usvajanju sanacijskog plana od strane Upravnog Vijeća Hanfe, sažetak ključnih elemenata donesenog sanacijskog plana dostavlja se bez nepotrebne odgode središnjem depozitoriju na koji se plan odnosi.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/01 Urbroj: 326-01-70-72-24-2 Zagreb, 22. svibnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić