Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 55/2024 (10.5.2024.), Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

959

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1., a u svezi s odredbom članka 73. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 5. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11 – pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15, 48/18 i 98/19), donosim

ODLUKU

O SAZIVANJU PRVOG ZASJEDANJA HRVATSKOGA SABORA

1. Sazivam prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora, dana 16. svibnja 2024. godine u 11.00 sati u zgradi Hrvatskoga sabora, u Zagrebu, Trg sv. Marka 6.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 012-03/24-02/01 Urbroj: 71-10-01/1-24-1 Zagreb, 9. svibnja 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić