NN 72/2024 (17.6.2024.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1227

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19. i 155/23.) i članka 17. stavka 1. ZakonA o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 57/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 97/20., 104/21., 102/23. i 22/24.) naziv Uredbe mijenja se i glasi: »Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.«.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Glavno tajništvo obavlja poslove tehničkog usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih ustrojstvenih jedinica; izrađuje prijedloge planova zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove razvoja ljudskih potencijala i stručnog usavršavanja; sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s pravnom stečevinom EU; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz procjenu učinaka propisa i vrednovanje propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; obavlja poslove u vezi savjetovanja s javnošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama, prati primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u praćenju provedbe planiranih zakonodavnih aktivnosti; izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa; surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima u obavljanju poslova iz svoga djelokruga; vodi i ažurira evidenciju sudskih sporova na temelju podataka koje dostave druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; izrađuje pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; koordinira i izrađuje prijedloge odgovora na zastupnička pitanja; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u izradi očitovanja u upravnim sporovima; pruža stručnu pomoć u izradi nacrta prijedloga općih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje odgovore i očitovanja na upite i akte drugih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnih ustanova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira suradnju s nadležnim državnim odvjetništvima i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano za postupke pred sudovima, upravnim i drugim tijelima; surađuje s Uredom zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provođenju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; izrađuje suglasnosti na opće akte ustanova koje se bave djelatnošću iz područja nadležnosti Ministarstva; poduzima radnje radi naplate potraživanja u predmetima koji se vode u Sektoru za pravne poslove; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev nadležnih državnih odvjetništava u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; surađuje s drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u poslovima vezanim uz trgovačka društava koja su vlasništvu Republike Hrvatske, a koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; daje pravna mišljenja o pravnoj valjanosti pravnog posla kojim Republika Hrvatska stječe ili otuđuje nekretnine iz svoga vlasništva; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih tijela Ministarstva za izradu propisa; obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove; obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u dizajniranju, razvoju i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom te informacijske sigurnosti; poslove obrane i zaštite na radu; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme; organizira prijevoz službenih osoba Ministarstva; obavlja poslove pisarnice, ekonomata, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće; poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva, strateškog komuniciranja u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom, medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se:

4.1. Sektor za ljudske potencijale

4.2. Sektor za pravne poslove i uredsko poslovanje

4.3. Sektor za informacijske sustave i informiranje

4.4. Sektor za opće i tehničke poslove.«.

Članak 4.

Iza članka 11. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 11.a, 11.b, 11.c i 11.d, koji glase:

»4.1. Sektor za ljudske potencijale

Članak 11.a

Sektor za ljudske potencijale obavlja stručne i upravne poslove vezane za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa te kolektivnih ugovora za potrebe Ministarstva, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz ovoga područja, provodi analizu radne opterećenosti i priprema prijedlog plana zapošljavanja u državnu službu, priprema kompetencijski model i izrađuje profile radnih mjesta u državnom tijelu, obavlja stručne i upravno-pravne poslove u vezi s prijmom u državnu službu, rasporedom na radna mjesta i statusnim pravima dužnosnika, službenika i namještenika Ministarstva; izrađuje prijedloge uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu; vodi evidencije državnih službenika i namještenika i redovito unosi nove podatke o zaposlenima u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama i ostale propisane evidencije Ministarstva, planira razvoj ljudskih potencijala u državnom tijelu, procjenjuje potrebe izobrazbe u državnom tijelu te obavlja stručne poslove vezane za izobrazbu državnih službenika i namještenika, izrađuje izvješća o popunjenosti radnih mjesta na temelju rodne zastupljenosti i predlaže odgovarajuće mjere za osiguranje uravnotežene rodne zastupljenosti u državnom tijelu, a osobito na rukovodećim radnim mjestima; izrađuje ugovore o djelu za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izdaje potvrde iz državne službe na temelju službenih evidencija; sudjeluje u praćenju vježbeničke prakse, praćenju rada službenika na probnom radu, vodi usavršavanja državnih službenika; koordinira poslove vezane uz ocjenjivanje, prati stanje i predlaže mjere unaprjeđenja razvoja kompetencija i karijere službenika; priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz područja službeničkih prava i radnopravnih odnosa, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za ljudske potencijale ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za službeničke odnose

4.1.2. Služba za planiranje i zapošljavanje

4.1.3. Služba za izobrazbu.

4.1.1. Služba za službeničke odnose

Članak 11.b

Služba za službeničke odnose sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, priprema kompetencijski model i izrađuje profile radnih mjesta u državnom tijelu; obavlja poslove u vezi s pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika i izrađuje odgovarajuća rješenja i druge akte u svim područjima službeničkih i radnih odnosa, raspoređivanja, premještaja i prestanka državne službe; obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti; obavlja poslove koji se odnose na ocjenjivanje i sustav napredovanja; priprema plan godišnjih odmora; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz svoga djelokruga, obavlja poslove u vezi radu na izdvojenom mjestu rada i radu na daljinu u državnoj službi; izdaje potvrde iz državne službe na temelju službenih evidencija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za planiranje i zapošljavanje

Članak 11.c

Služba za planiranje i zapošljavanje provodi analizu radne opterećenosti i priprema prijedlog plana zapošljavanja u državnu službu, priprema kompetencijski model i izrađuje profile radnih mjesta u državnom tijelu, vodi evidencije državnih službenika i namještenika i redovito unosi nove podatke o zaposlenima u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama i ostale propisane evidencije Ministarstva; sudjeluje u provedbi natječajnog i oglasnog postupka za prijam u državnu službu; izrađuje ugovore o djelu za potrebe Ministarstva; vodi dosjee državnih službenika i namještenika i druge evidencije ljudskih potencijala; priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz svoga djelokruga; vodi bazu osobnih očevidnika službenika i namještenika; izrađuje izvješća o popunjenosti radnih mjesta na temelju rodne zastupljenosti i predlaže odgovarajuće mjere za osiguranje uravnotežene rodne zastupljenosti u državnom tijelu, a osobito na rukovodećim radnim mjestima; obavlja administrativne poslove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenih i drugih osiguranih osoba, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za izobrazbu

Članak 11.d

Služba za izobrazbu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika planira razvoj ljudskih potencijala u državnom tijelu, procjenjuje potrebe izobrazbe u državnom tijelu te obavlja stručne poslove vezane za izobrazbu državnih službenika i namještenika; priprema i prati realizaciju ugovora o međusobnim pravima i obvezama po osnovi upućivanja u programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja; provodi nadzor nad provedbom i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika i namještenika Ministarstva; sudjeluje u obrazovnim programima EU; utvrđuje individualne potrebe za školovanjem; izrađuje prijedloge planova i programa za obavljanje vježbeničkog staža; brine o mentorstvu i prati provođenje prakse; vodi bazu podataka o programima izobrazbe i polaznicima; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

Naslovi iznad članaka 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. i članci 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 23. i članak 23. mijenja se i glasi:

»4.2. Sektor za pravne poslove i uredsko poslovanje

Članak 23.

Sektor za pravne poslove i uredsko poslovanje sudjeluje u planiranju i izradi nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s pravnom stečevinom EU; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obavlja poslove vezane uz procjenu učinaka propisa i vrednovanje propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; obavlja poslove u vezi savjetovanja s javnošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; prati primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u praćenju provedbe planiranih zakonodavnih aktivnosti; izrađuje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; daje mišljenja i pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u izradi propisa i drugih akata; surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima u obavljanju poslova iz svoga djelokruga; vodi i ažurira evidenciju sudskih sporova na temelju podataka koje dostave druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; izrađuje pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; koordinira i izrađuje prijedloge odgovora na zastupnička pitanja; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u izradi očitovanja u upravnim sporovima; pruža stručnu pomoć u izradi nacrta prijedloga općih akata iz djelokruga Ministarstva; izrađuje odgovore i očitovanja na upite i akte drugih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnih ustanova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira suradnju s nadležnim državnim odvjetništvima i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano za postupke pred sudovima, upravnim i drugim tijelima; surađuje s Uredom zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provođenju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; izrađuje suglasnosti na opće akte ustanova koje se bave djelatnošću iz područja nadležnosti Ministarstva; poduzima radnje radi naplate potraživanja u predmetima koji se vode u Sektoru; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev nadležnih državnih odvjetništava u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; surađuje s drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u poslovima vezanim uz trgovačka društava koja su vlasništvu Republike Hrvatske, a koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; daje pravna mišljenja o pravnoj valjanosti pravnog posla kojim Republika Hrvatska stječe ili otuđuje nekretnine iz svoga vlasništva; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih tijela Ministarstva za izradu propisa; obavlja poslove obrade pismena i drugih dokumenata, daje prijedloge za poboljšanje rada u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u Ministarstvu; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva, obavlja poslove primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; preuzima dovršene spise (predmete) pripremljene za pismohranu u skladu s propisima o uredskom poslovanju; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika; surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti, vodi evidenciju pečata i žigova s grbom RH; brine o nabavi novih pečata i žigova s grbom RH i uništavanju istih van uporabe ili oštećenja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za pravne poslove i uredsko poslovanje ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za normativne poslove

4.2.2. Služba za opće pravne poslove i sudske postupke

4.2.3. Služba za uredsko poslovanje.«.

Članak 7.

Iza članka 29. dodaje se naslov iznad članka i članak 29.a koji glase:

»4.2.3. Služba za uredsko poslovanje

Članak 29.a

Služba za uredsko poslovanje obavlja poslove obrade pismena i drugih dokumenata, daje prijedloge za poboljšanje rada u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u Ministarstvu; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva, obavlja poslove primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; preuzima dovršene spise (predmete) pripremljene za pismohranu u skladu s propisima o uredskom poslovanju; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika; surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti, vodi evidenciju pečata i žigova s grbom RH; brine o nabavi novih pečata i žigova s grbom RH i uništavanju istih van uporabe ili oštećenja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. mijenja se i glasi:

»4.3. Sektor za informacijske sustave i informiranje

Članak 30.

Sektor za informacijske sustave i informiranje obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; obavlja poslove izvješćivanja, izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture; obuke korisnika; sudjelovanja u provedbi nabave informacijskih resursa; interne i eksterne prezentacije i promocije informatičkih proizvoda i usluga; primjene normi u informatičkoj djelatnosti; kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga, testiranje, praćenje rada; osiguravanja sigurnosti informacijskih sustava; poslove rješavanja problema tehničke naravi; priprema specifikacije za nabavu informatičke opreme (računalne i programske) i usluga iz područja mrežne, računalne i programske infrastrukture; obavlja poslove neposredne informatičke potpore korisnicima u svakodnevnom radu; surađuje s pružateljima usluga za pomoć korisnicima kod kvarova i zastoja u radu i koordinira servisiranje informatičke opreme; organizira vođenje evidencija informatičke opreme; organizira raspodjelu informatičke opreme; organizira i koordinira informatičku edukaciju korisnika; sudjeluje u pripremama specifikacija za nabavu informatičke opreme (uključujući pisače, tonere i ostali potrošni materijal za pisače); obavlja, poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva, strateškog komuniciranja u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom, medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva, priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje, u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za informacijske sustave i informiranje ustrojavaju se:

4.3.1. Služba za informacijske sustave

4.3.2. Služba za informiranje.«.

Članak 9.

Članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

Služba za informacijske sustave obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava te poslove potpore poslovnom planiranju; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture koja se odnosi na Ministarstvo; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama Ministarstva; izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrade planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava; dizajnira i provodi Politiku sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacijskih sustava; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; obavlja poslove osiguranja i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja, testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije, predlaže promjene za uočene nedostatke; osigurava kontinuirani i pouzdan rad informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

Naslovi iznad članaka 34., 35. i 36. i članci 34., 35. i 36. brišu se.

Članak 11.

Naslov iznad članaka 36.a mijenja se i glasi »4.3.2. Služba za informiranje«.

U članku 36.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova Službe za informiranje ustrojavaju se:

4.3.2.1. Odjel za odnose s javnošću

4.3.2.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja.«.

Članak 12.

Naslov iznad članaka 36.b mijenja se i glasi »4.3.2.1. Odjel za odnose s javnošću«.

Članak 13.

Naslov iznad članaka 36.c mijenja se i glasi »4.3.2.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja«.

Članak 14.

Iza članka 36.c dodaju se naslovi iznad članaka i članci 36.d, 36.e, 36.f, 36.g i 36.h koji glase:

»4.4. Sektor za opće i tehničke poslove

Članak 36.d

Sektor za opće i tehničke poslove obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva; izvršava poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom te tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine; sudjeluje u predlaganju pravnih osoba, proizvoda i usluga te objekata posebno važnih za obranu RH; pruža stručnu pomoć i provodi nadzor nad aktivnostima nositelja obrambenih priprema iz djelokruga Ministarstva; izrađuje upute, procjene, analize i izvješća te obavlja i druge poslove iz djelokruga sigurnosti, obrane i zaštite; koordinira poslovima protupožarne zaštite na objektima Ministarstva; provodi preventivne mjere zaštite od požara; obavlja poslove zaštite na radu; analizira uzroke povrede na radu; vodi očevidnik povreda na radu; vodi evidenciju službenih iskaznica i znakovlja inspektora; vodi evidenciju o klasificiranim podacima iz djelokruga Ministarstva te brine o postupanju s istima sukladno propisima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja poslove registra i kontrolne točke za prijam i razmjenu međunarodnih podataka; obavlja poslove koji se odnose na zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva; obavlja ostale poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, sigurnosti i obrane; obavlja poslove upravljanja uredskim i poslovnim prostorima Ministarstva koji se odnose na odabir, pripremu ugovora o kupnji ili zakupu, preuzimanje i održavanje poslovnih prostora; brine o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama), opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, vodi obvezne očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za poslovne prostore; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park, a naročito o održavanju, raspoređivanju i servisiranju službenih automobila; prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima, službenicima i namještenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za opće i tehničke poslove ustrojavaju se:

4.4.1. Služba za upravljanje imovinom

4.4.2. Služba za sigurnosne poslove i zaštitu na radu.

4.4.1. Služba za upravljanje imovinom

Članak 36.e

Služba za upravljanje imovinom obavlja poslove upravljanja uredskim i poslovnim prostorima Ministarstva koji se odnose na odabir, pripremu ugovora o kupnji ili zakupu, preuzimanje i održavanje poslovnih prostora; brine o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama), opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, vodi obvezne očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za poslovne prostore; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park, a naročito o održavanju, raspoređivanju i servisiranju službenih automobila; prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima, službenicima i namještenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

4.4.1.1. Odjel za poslovne prostore i pomoćne poslove

4.4.1.2. Odjel za vozni park.

4.4.1.1. Odjel za poslovne prostore i pomoćne poslove

Članak 36.f

Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove upravljanja uredskim, i poslovnim prostorima Ministarstva; brine o odabiru, pripremi i ugovaranju o kupnji ili zakupu, preuzimanju i održavanju poslovnih prostora; skrbi o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama); opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom te vodi obvezne očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za pojedine poslovne prostore; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima, službenicima i namještenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva; organizira rad i brine o ugostiteljskom servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.1.2. Odjel za vozni park

Članak 36.g

Odjel za vozni park upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park koji obuhvaćaju poslove dostave, prijevoza, održavanja, raspoređivanja i servisiranja službenih automobila te prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.4.2. Služba za sigurnosne poslove i zaštitu na radu

Članak 36.h

Služba za sigurnosne poslove i zaštitu na radu obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva; izvršava poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom te tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine; sudjeluje u predlaganju pravnih osoba, proizvoda i usluga te objekata posebno važnih za obranu RH; pruža stručnu pomoć i provodi nadzor nad aktivnostima nositelja obrambenih priprema iz djelokruga Ministarstva; izrađuje upute, procjene, analize i izvješća te obavlja i druge poslove iz djelokruga sigurnosti, obrane i zaštite; koordinira poslovima protupožarne zaštite na objektima Ministarstva; analizira uzroke povrede na radu; vodi očevidnik povreda na radu; vodi evidenciju službenih iskaznica i znakovlja inspektora; vodi evidenciju o klasificiranim podacima iz djelokruga Ministarstva te brine o postupanju s istima sukladno propisima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja poslove registra i kontrolne točke za prijam i razmjenu međunarodnih podataka; obavlja ostale poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, sigurnosti i obrane, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

U članku 224. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravljanje resursima i flotom, izvan njezinog sjedišta, određuje se samostalni izvršitelj u Rijeci.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravljanje resursima i flotom, ustrojava se:

12.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravljanje resursima i flotom, izvan sjedišta Ministarstva, ustrojava se:

12.1.1.2. Područni odjel za upravljanje flotom Šibenik.«.

Članak 16.

U članku 225. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za upravljanje resursima, izvan njegovog sjedišta, određuju se samostalni izvršitelji:

Samostalni izvršitelj u Splitu

Samostalni izvršitelj u Zadru.«.

Članak 17.

Članak 286. mijenja se i glasi:

»Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom samostalnog sektora i sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalne službe, službe, odnosno područne službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela, odnosno područnog odjela rukovodi voditelj odjela.«.

Članak 18.

Članak 287. mijenja se i glasi:

»Državni tajnici odgovorni su za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelji za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelji službe u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem sastavu se služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se odjel nalazi.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu odjel nalazi.

Načelnici sektora u sastavu samostalnih sektora za svoj rad odgovorni su ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji službi u sastavu samostalnih sektora odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i načelniku sektora.

Voditelji odjela u sastavu samostalnih sektora za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, načelniku sektora i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se odjel nalazi.«

Voditelji službe u sastavu samostalnih službi za svoj rad odgovorni su ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji odjela u sastavu samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i voditelju službe.«.

Članak 19.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu koji je prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 97/20., 104/21. i 102/23.) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 20.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/73

Urbroj: 50301-05/20-24-2

Zagreb, 13. lipnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

 

 

Broj

1. KABINET MINISTRA

12

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA POLJOPRIVREDNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE

1

2.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

4

2.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond i IAKS mjere ruralnog razvoja

3

UKUPNO

8

3. SAMOSTALNI SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1

3.1. Služba za revizije poslovnih sustava i EU fondova

6

3.2. Služba za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane

5

UKUPNO

12

4. GLAVNO TAJNIŠTVO

1

neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1. Sektor za ljudske potencijale

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1. Služba za službeničke odnose

6

4.1.2. Služba za planiranje i zapošljavanje

6

4.1.3. Služba za izobrazbu

5

4.2. Sektor za pravne poslove i uredsko poslovanje

1

4.2.1. Služba za normativne poslove

1

4.2.1.1. Odjel za izradu propisa

5

4.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa

4

4.2.2. Služba za opće pravne poslove i sudske postupke

1

4.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove

5

4.2.2.2. Odjel za sudske postupke

4

4.2.3. Služba za uredsko poslovanje

18

4.3. Sektor za informacijske sustave i informiranje

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.3.1. Služba za informacijske sustave

1

4.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

4

4.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima

4

4.3.2. Služba za informiranje

1

4.3.2.1. Odjel za odnose s javnošću

5

4.3.2.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja

4

4.4. Sektor za opće i tehničke poslove

1

4.4.1. Služba za upravljanje imovinom

1

4.4.1.1. Odjel za poslovne prostore i pomoćne poslove

8

4.4.1.2. Odjel za vozni park

7

4.4.2. Služba za sigurnosne poslove i zaštitu na radu

5

UKUPNO

103

5. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje

1

5.1.1. Služba za financijske poslove

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu plana proračuna

5

5.1.1.2. Odjel za izvršenje plana proračuna

5

5.1.1.3. Odjel za strateško planiranje, upravljanje rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti

3

5.1.2. Služba za računovodstvene poslove

1

5.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

5

5.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine

4

5.1.3. Služba za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi

1

5.1.3.1. Odjel za ovjeravanje izdataka u ribarstvu

5

5.1.3.2. Odjel za nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi

3

5.1.4. Služba za računovodstveno praćenje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države i troškova u veterinarstvu

7

5.2. Sektor za javnu nabavu

1

5.2.1. Služba za planiranje, analizu i praćenje izvršenja plana nabave

1

5.2.1.1. Odjel za planiranje i izradu plana nabave

3

5.2.1.2. Odjel za praćenje i analizu izvršenja plana nabave

3

5.2.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.2.2.1. Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

3

5.2.2.2. Odjel za ugovaranje i kontrolu praćenja i izvršenja ugovora

4

UKUPNO

61

6. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, BILJNU PROIZVODNJU I TRŽIŠTE

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1. Sektor za poljoprivredno zemljište

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.1. Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

1

6.1.1.1. Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

4

6.1.1.2. Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

12

6.1.2. Služba za imovinskopravne odnose i infrastrukturu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

1

6.1.2.1. Odjel za imovinskopravne odnose

4

6.1.2.2. Odjel za infrastrukturu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

3

6.1.3. Služba za registar evidencije ugovora i naplate, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

1

6.1.3.1. Odjel za registar evidencije ugovora i naplate

3

6.1.3.2. Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond

5

6.1.4. Služba za politiku poljoprivrednog zemljišta, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju

1

6.1.4.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

3

6.1.4.2. Odjel za privatno poljoprivredno zemljište i komasaciju

4

6.2. Sektor za biljnu proizvodnju i tržište

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.2.1. Služba za agroekologiju i ratarstvo

1

6.2.1.1. Odjel za agroekologiju

4

6.2.1.2. Odjel za ratarstvo

5

6.2.2. Služba za proizvođačke organizacije i hortikulturu

1

6.2.2.1. Odjel za proizvođačke organizacije

4

6.2.2.2. Odjel za hortikulturu

4

6.2.3. Služba za vinarstvo i uređenje tržišta

1

6.2.3.1. Odjel za vinarstvo

5

6.2.3.2. Odjel za posebne tržišne mjere

4

6.2.4. Služba za ekološku proizvodnju

1

6.2.4.1. Odjel za kontrolni sustav ekološke poljoprivrede

3

6.2.4.2. Odjel za proizvodna pravila u ekološkoj proizvodnji

4

6.2.5. Služba za strateške projekte

7

6.3. Sektor fitosanitarne politike

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.3.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.3.1.1. Odjel za biljno zdravstvo

5

6.3.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal

4

6.3.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja

1

6.3.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja

5

6.3.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida

5

UKUPNO

116

7. UPRAVA ZA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1. Sektor za programsko upravljanje

1

7.1.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje

1

7.1.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

4

7.1.1.2. Odjel za izvještavanje

4

7.1.1.3. Odjel za praćenje i vrednovanje

4

7.1.2. Služba za financijske instrumente i tehničku pomoć

1

7.1.2.1. Odjel za financijske instrumente

4

7.1.2.2. Odjel za koordinaciju korištenja tehničke pomoći

4

7.1.3. Služba za promotivne aktivnosti i Nacionalnu mrežu Zajedničke poljoprivredne politike

1

7.1.3.1. Odjel za Nacionalnu mrežu Zajedničke poljoprivredne politike

4

7.1.3.2. Odjel za promotivne aktivnosti

4

7.2. Sektor za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš

1

7.2.1. Služba za izravna plaćanja

1

7.2.1.1. Odjel za proizvodno nevezana plaćanja

4

7.2.1.2. Odjel za proizvodno vezana plaćanja

4

7.2.2. Služba za potpore u području klime i okoliša

1

7.2.2.1. Odjel za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i područja s ograničenjima

4

7.2.2.2. Odjel za prilagodbu klimatskim promjenama

4

7.2.3. Služba za državne potpore u poljoprivredi

6

7.3. Sektor za provedbu mjera i intervencija ruralnog razvoja

1

7.3.1. Služba za razvoj konkurentnosti poljoprivrede

1

7.3.1.1. Odjel za razvoj konkurentnosti poljoprivrede

5

7.3.1.2. Odjel za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja

4

7.3.2. Služba za razvoj lokalne zajednice

1

7.3.2.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu i šumarstvu

4

7.3.2.2. Odjel za LEADER

4

UKUPNO

79

8. UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi

1

8.1.1. Služba za savjetovanje u biljnoj proizvodnji

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.1.1. Odjel za savjetovanje u ratarskoj proizvodnji

3

8.1.1.2. Odjel za savjetovanje u hortikulturi

5

8.1.1.3. Odjel za mehanizaciju i primjenu inovativnih tehnologija u poljoprivredi

5

8.1.2. Služba za savjetovanje u animalnoj proizvodnji

1

8.1.2.1. Odjel za savjetovanje u stočarskoj proizvodnji

4

8.1.2.2. Odjel za savjetovanje u pčelarstvu

4

8.1.3. Služba za izvještajno-prognozne poslove u poljoprivredi

6

8.2. Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika

1

8.2.1. Služba za podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnim mjerama

1

8.2.1.1. Odjel za ekonomiku poslovanja i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima

5

8.2.1.2. Odjel za stručnu podršku korištenja mjera potpore dohotku i tržišnih mjera

4

8.2.2. Služba za savjetodavnu podršku korištenja mjera ruralnog razvoja

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.2.2.1. Odjel za savjetovanje i podršku u korištenju mjera ruralnog razvoja

3

8.2.2.2. Odjel za podršku razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima

4

8.3. Sektor za organizaciju savjetodavnog rada i informiranje

1

8.3.1. Služba za organizaciju i koordinaciju savjetodavnog rada

1

8.3.1.1. Odjel za planiranje, stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednika

4

8.3.1.2. Odjel za razvoj savjetodavnih alata i stručno usavršavanje

4

8.3.2. Služba za promociju mjera poljoprivredne politike

1

8.3.2.1. Odjel za promociju i informiranje o mjerama poljoprivredne politike

5

8.3.2.2. Odjel za demonstracije i aktivnosti informiranja

4

8.4. Područna služba za stručnu podršku Bjelovar

4

Samostalni izvršitelji u Čazmi

2

Samostalni izvršitelji u Daruvaru

3

Samostalni izvršitelj u Garešnici

1

Samostalni izvršitelji u Grubišnom Polju

2

8.5. Područna služba za stručnu podršku Čakovec

6

Samostalni izvršitelj u Prelogu

1

Samostalni izvršitelj u Štrigovi

1

8.6. Područna služba za stručnu podršku Delnice

1

Samostalni izvršitelj u Čabru

1

Samostalni izvršitelj u Čavlima

1

Samostalni izvršitelj u Krku

1

Samostalni izvršitelj u Rabu

1

8.7. Područna služba za stručnu podršku Dubrovnik

2

Samostalni izvršitelj u Metkoviću

1

Samostalni izvršitelji u Opuzenu

2

Samostalni izvršitelj u Pločama

1

Samostalni izvršitelj u Stonu

1

Samostalni izvršitelj u Vela Luci

1

8.8. Područna služba za stručnu podršku Gospić

3

Samostalni izvršitelji u Otočcu

2

8.9. Područna služba za stručnu podršku Karlovac

4

Samostalni izvršitelji u Ogulinu

2

Samostalni izvršitelj u Ozlju

1

Samostalni izvršitelj u Slunju

1

8.10. Područna služba za stručnu podršku Koprivnica

5

Samostalni izvršitelj u Đurđevcu

1

Samostalni izvršitelji u Križevcima

3

8.11. Područna služba za stručnu podršku Krapina

2

Samostalni izvršitelj u Bedekovčini

1

Samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici

1

Samostalni izvršitelj u Klanjcu

1

Samostalni izvršitelj u Pregradi

1

Samostalni izvršitelji u Zaboku

2

Samostalni izvršitelj u Zlataru

1

8.12. Područna služba za stručnu podršku Osijek

6

Samostalni izvršitelji u Belom Manastiru

2

Samostalni izvršitelj u Bizovcu

1

Samostalni izvršitelj u Donjem Miholjcu

1

Samostalni izvršitelji u Đakovu

2

Samostalni izvršitelj u Našicama

1

Samostalni izvršitelj u Valpovu

1

8.13. Područna služba za stručnu podršku Pazin

1

Samostalni izvršitelj u Brtonigli

1

Samostalni izvršitelj u Buzetu

1

Samostalni izvršitelj u Labinu

1

Samostalni izvršitelji u Puli

2

8.14. Područna služba za stručnu podršku Požega

3

Samostalni izvršitelji u Kaptolu

5

Samostalni izvršitelji u Pakracu

2

Samostalni izvršitelj u Pleternici

1

8.15. Područna služba za stručnu podršku Sisak

4

Samostalni izvršitelj u Glini

1

Samostalni izvršitelj u Kutini

1

Samostalni izvršitelj u Lipovljanima

1

Samostalni izvršitelj u Novskoj

1

Samostalni izvršitelj u Petrinji

1

Samostalni izvršitelj u Popovači

1

Samostalni izvršitelji u Sunji

2

8.16. Područna služba za stručnu podršku Slavonski Brod

6

Samostalni izvršitelj u Gundincima

1

Samostalni izvršitelji u Novoj Gradišci

3

Samostalni izvršitelj u Oprisavcima

1

Samostalni izvršitelji u Oriovcu

2

8.17. Područna služba za stručnu podršku Split

2

Samostalni izvršitelji u Imotskom

2

Samostalni izvršitelj u Kaštel Sućurcu

1

Samostalni izvršitelji u Makarskoj

2

Samostalni izvršitelj u Omišu

1

Samostalni izvršitelji u Sinju

2

Samostalni izvršitelj u Solinu

1

Samostalni izvršitelji u Starom Gradu

2

Samostalni izvršitelj u Supetru

1

Samostalni izvršitelj u Trogiru

1

Samostalni izvršitelj u Visu

1

Samostalni izvršitelj u Vrgorcu

1

8.18. Područna služba za stručnu podršku Sveti Ivan Zelina

1

Samostalni izvršitelj u Dugom Selu

1

Samostalni izvršitelj u Jastrebarskom

1

Samostalni izvršitelj u Kloštar Ivaniću

1

Samostalni izvršitelj u Pušći

1

Samostalni izvršitelj u Svetoj Nedelji

1

Samostalni izvršitelji u Velikoj Gorici (službene prostorije Velika Gorica i Vukovina)

3

Samostalni izvršitelji u Vrbovcu

2

8.19. Područna služba za stručnu podršku Šibenik

6

Samostalni izvršitelji u Drnišu

2

Samostalni izvršitelji u Kninu

2

8.20. Područna služba za stručnu podršku Varaždin

5

Samostalni izvršitelj u Ivancu

1

Samostalni izvršitelji u Ludbregu

2

Samostalni izvršitelj u Vidovcu

1

8.21. Područna služba za stručnu podršku Virovitica

5

Samostalni izvršitelj u Orahovici

1

Samostalni izvršitelj u Pitomači

1

Samostalni izvršitelji u Slatini

3

Samostalni izvršitelj u Suhopolju

1

Samostalni izvršitelj u Špišić Bukovici

1

8.22. Područna služba za stručnu podršku Vukovar

2

Samostalni izvršitelj u Cerni

1

Samostalni izvršitelj u Drenovcima

1

Samostalni izvršitelj u Iloku

1

Samostalni izvršitelj u Nijemcima

1

Samostalni izvršitelji u Otoku

2

Samostalni izvršitelj u Starim Mikanovcima

1

Samostalni izvršitelj u Vinkovcima

1

Samostalni izvršitelji u Županji

2

8.23. Područna služba za stručnu podršku Zadar

8

Samostalni izvršitelj u Benkovcu

1

Samostalni izvršitelji u Biogradu na Moru

2

UKUPNO

275

9. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1. Sektor za organizaciju veterinarske djelatnosti, laboratorije, sljedivost životinja i pravne poslove

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.1. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti i pravne poslove

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.1.1. Odjel za organiziranje i praćenje veterinarske djelatnosti

4

9.1.1.2. Odjel za upravne, pravne poslove i naknadu šteta

3

9.1.2. Služba za laboratorije i izvješćivanje

1

9.1.2.1. Odjel za laboratorije u području zdravlja životinja i biljnog zdravstva, izradu VNPSK-a i izvješćivanje

4

9.1.2.2. Odjel za laboratorije u području zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje te ekološke proizvodnje

4

9.1.3. Služba za registre objekata te sljedivost i premještanje životinja

1

9.1.3.1. Odjel za registraciju i odobravanje objekata i operatera

4

9.1.3.2. Odjel za sljedivost i premještanje životinja

4

9.2. Sektor za zdravlje i dobrobit životinja

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.2.1. Služba za zdravlje i dobrobit životinja

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

9.2.1.1. Odjel za veterinarsku epidemiologiju

4

9.2.1.2. Odjel za krizno planiranje, biosigurnost i procjenu rizika

4

9.2.1.3. Odjel za dobrobit životinja

4

9.2.2. Služba za međunarodni promet

7

9.3. Sektor za sigurnost hrane i veterinarsko javno zdravstvo

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.3.1. Služba za sigurnost hrane

1

9.3.1.1. Odjel za opće principe sigurnosti hrane

3

9.3.1.2. Odjel za higijenu hrane životinjskog podrijetla

4

9.3.1.3. Odjel za registraciju, odobravanje i vođenje upisnika objekata u poslovanju s hranom

3

9.3.2. Služba za veterinarsko javno zdravstvo

1

9.3.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode

5

9.3.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla

4

UKUPNO

78

10. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1. Sektor šumarstva

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.1. Služba za upravljanje šumama

1

10.1.1.1. Odjel za uređivanje šuma

5

10.1.1.2. Odjel za upravljanje šumama i šumskim zemljištima

4

10.1.1.3. Odjel za gospodarenje i inventarizaciju šuma

3

10.1.1.4. Odjel za provedbu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima

3

10.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu

1

10.1.2.1. Odjel za EU fondove i programe u šumarstvu

3

10.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

4

10.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa

4

10.1.3. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma

1

10.1.3.1. Odjel za obračun i praćenje naplate naknade za korištenje OKFŠ

3

10.1.3.2. Odjel za raspodjelu naknade za korištenje OKFŠ

3

10.2. Sektor lovstva

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači

6

10.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva

5

10.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.3.1. Služba za preradu drva

5

10.3.2. Služba za proizvodnju namještaja

6

10.4. Sektor za šume privatnih šumoposjednika

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.4.1. Služba za unaprjeđenje šuma privatnih šumoposjednika

1

10.4.1.1. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Čakovec

1

Samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici

1

Samostalni izvršitelj u Đurđevcu

1

Samostalni izvršitelj u Ivancu

1

Samostalni izvršitelj u Krapini

1

Samostalni izvršitelj u Križevcima

1

Samostalni izvršitelj u Varaždinu

1

10.4.1.2. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Delnice

2

Samostalni izvršitelj u Buzetu

1

Samostalni izvršitelji u Karlovcu

2

Samostalni izvršitelj u Ogulinu

1

Samostalni izvršitelj u Puli

1

Samostalni izvršitelji u Čabru (službene prostorije Tršće)

2

10.4.1.3. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Gospić

2

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

Samostalni izvršitelji u Splitu

2

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

10.4.1.4. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Virovitica

1

Samostalni izvršitelj u Đakovu

1

Samostalni izvršitelj u Pakracu

1

Samostalni izvršitelj u Orahovici

1

Samostalni izvršitelj u Osijeku

1

Samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu

1

Samostalni izvršitelj u Vukovaru

1

10.4.1.5. Područni odjel za unaprjeđenje šuma Zagreb

1

Samostalni izvršitelj u Bjelovaru

1

Samostalni izvršitelj u Čazmi

1

Samostalni izvršitelj u Daruvaru

1

Samostalni izvršitelj u Glini

1

Samostalni izvršitelj u Jastrebarskom

1

Samostalni izvršitelj u Popovači

1

Samostalni izvršitelj u Sisku

1

Samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici

1

Samostalni izvršitelj u Vrbovcu

1

10.4.2. Služba za planiranje u šumama privatnih šumoposjednika

1

10.4.2.1. Odjel za planiranje i šumsku infrastrukturu

4

10.4.2.2. Odjel za zaštitu šuma i savjetodavni rad

3

UKUPNO

115

11. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

11.1. Sektor za poljoprivrednu politiku

1

11.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave

1

11.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi

8

11.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

5

11.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize

1

11.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi

4

11.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika

4

11.1.2.3. Odjel za razvoj i unaprjeđenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

4

11.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju

1

11.2.1. Služba za EU poslove

1

11.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju

5

11.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći

4

11.2.1.3. Odjel za suradnju s EU institucijama

4

11.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose

1

11.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju

4

11.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

3

11.2.3. Služba za usklađivanje s EU strategijama i međunarodnim obvezama

1

11.2.3.1. Odjel za strategije u području istraživanja i razvoja

4

11.2.3.2. Odjel za koordinaciju provedbe međunarodno preuzetih obveza

3

UKUPNO

61

12. UPRAVA RIBARSTVA

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

12.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom

1

12.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom

1

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

12.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima

3

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

12.1.1.2. Područni odjel za upravljanje flotom Šibenik

1

Samostalni izvršitelji u Splitu

2

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

12.1.2. Područna služba za ribolov Šibenik

1

12.1.2.1. Ispostava za morski ribolov Split

2

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

Samostalni izvršitelji u Puli

2

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

Samostalni izvršitelj u Senju

1

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

1

12.1.2.2. Ispostava za slatkovodni ribolov Zagreb

3

12.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu

1

neposredno u Sektoru izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu

1

12.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu

6

12.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu

3

12.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu

1

12.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu

14

12.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu

13

12.2.2.3. Odjel za provjeru postupaka javne nabave i kontrolu rada

4

12.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu

1

12.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu

4

12.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu

10

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

12.3. Sektor za tržište, informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

1

12.3.1. Služba za uređenje tržišta i statistiku u ribarstvu

1

12.3.1.1. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu

2

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

Samostalni izvršitelj u Puli

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

12.3.1.2. Područni odjel za ribarsku statistiku Šibenik

2

Samostalni izvršitelj u Dubrovniku

1

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

1

12.3.2. Služba za akvakulturu

3

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelji u Zadru

2

12.3.3. Služba za podršku korisnicima i razvoj Geoinformacijskog sustava ribarstva

6

12.4. Sektor ribarske inspekcije

1

12.4.1. Služba ribarske inspekcije Zagreb

2

Samostalni izvršitelj u Koprivnici

1

Samostalni izvršitelji u Osijeku

2

Samostalni izvršitelj u Vukovaru

1

12.4.2. Služba za koordinaciju i ribarski monitoring

1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.4.2.1. Odjel za koordinaciju i podršku

1

Samostalni izvršitelj u Čakovcu

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

12.4.2.2. Odjel ribarskog monitoring centra

4

12.4.3. Područna služba ribarske inspekcije Rijeka

5

12.4.3.1. Ispostava Ploče

3

Samostalni izvršitelji u Dubrovniku

3

12.4.3.2. Ispostava Pula

5

12.4.3.3. Ispostava Split

8

12.4.3.4. Ispostava Šibenik

4

12.4.3.5. Ispostava Zadar

6

Samostalni izvršitelj u Novalji

1

12.5. Područna služba za savjetodavnu podršku u ribarstvu Zadar

1

Samostalni izvršitelj u Osijeku

1

Samostalni izvršitelj u Rijeci

1

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Samostalni izvršitelj u Stonu

1

Samostalni izvršitelj u Šibeniku

1

UKUPNO

172

13. UPRAVA ZA STOČARSTVO I KVALITETU HRANE

1

neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.1. Sektor za stočarsku proizvodnju

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.1.1. Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo

1

13.1.1.1. Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište

5

13.1.1.2. Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište

5

13.1.2. Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo

1

13.1.2.1. Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište

5

13.1.2.2. Odjel za peradarstvo i pčelarstvo

5

13.1.3. Služba za uzgoj kopitara i Banku gena domaćih životinja

1

13.1.3.1. Odjel za uzgoj kopitara

5

13.1.3.2. Područni odjel za Banku gena domaćih životinja Križevci

4

13.2. Sektor za označavanje i registraciju životinja i upravljanje podacima u stočarstvu

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.2.1. Služba za označavanje i registraciju životinja

1

13.2.1.1. Odjel za označavanje i registraciju goveda, ovaca i koza

5

13.2.1.2. Odjel za označavanje i registraciju svinja, kućnih ljubimaca i drugih vrsta životinja

5

13.2.1.3. Područni odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova Križevci

5

13.2.2. Služba za analize, strukturiranje i obradu podataka u stočarstvu

1

13.2.2.1. Odjel za analize podataka i izradu izvještaja o stočarskoj proizvodnji

4

13.2.2.2. Odjel za integraciju, strukturiranje i pripremu podataka za provedbu mjera u stočarstvu

5

13.3. Sektor za kvalitetu hrane

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.3.1. Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani

1

13.3.1.1. Odjel za informiranje o hrani

5

13.3.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i kvalitetu hrane

5

13.3.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane

5

13.3.2. Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete

1

13.3.2.1. Odjel za oznake kvalitete

4

13.3.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije

4

UKUPNO

91

14. SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1

14.1. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore

1

14.1.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi Programa ruralnog razvoja

3

14.1.2. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi ostalih mjera poljoprivredne politike

3

14.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata i postupanje u sporovima

1

14.2.1. Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata

3

14.2.2. Odjel za postupanje u sudskim sporovima

3

UKUPNO

15

Ukupan broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

1198

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić