NN 76/2024 (26.6.2024.), Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

1303

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 62/17, 130/17, 14/19, 30/23 i 14/24) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine« broj 130/17, 111/18, 144/20, 30/23 i 14/24), ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 24. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima

b) »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarska djelatnost akvakulture

c) »Korisnik« – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika

d) »Ministar« – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva

e) »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore

f) »Povlastica za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarski ribolov

g) »Primarna proizvodnja proizvoda ribarstva i akvakulture« – sve operacije povezane s ribolovom, uzgojem ili rastom vodenih organizama, kao i aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima ili na brodu koje su potrebne za pripremu životinje ili biljke za prvu prodaju, uključujući rezanje, filetiranje ili zamrzavanje, i prva prodaja preprodavačima ili prerađivačima

h) »Proizvodi ribarstva i akvakulture« – proizvodi definirani u članku 5. točkama a) i b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.)

i) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Uprava ribarstva radi

j) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva

k) »Ribolovni dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine« broj 36/15).

Predmet potpore

Članak 3.

Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture iz članka 2. stavka 1. točke g) ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: potpora) u sektoru:

a) gospodarskog ribolova na moru

b) uzgoja bijele morske ribe i tune

c) uzgoja školjkaša

d) uzgoja hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba

e) uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Osnovni uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

Za dodjelu potpore na temelju ovoga Pravilnika moraju biti zadovoljeni sljedeći osnovni uvjeti:

a) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

b) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 717/2014.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za sektor gospodarskog ribolova na moru

Članak 5.

(1) Uz uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika, svako ribarsko plovilo koje je predmet potpore mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) mora imati važeću povlasticu, kojoj je korisnik ovlaštenik, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika

b) mora biti u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika

c) mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

d) mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kilograma ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 2.000,00 eura u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune koje je moguće povezati s predmetnim plovilom

d) u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža – koća, mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je tijekom kalendarske godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu ili u godini podnošenja Zahtjeva za potporu do donošenja Rješenja o dodjeli sredstava povlastica izdana za ribarsko plovilo koje je predmet potpore prenesena na drugo ribarsko plovilo istoga ovlaštenika, za dodjelu potpore za ribarsko plovilo sa kojega je povlastica prenesena moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ribarsko plovilo s kojega je prenesena povlastica

– nije bilo aktivno kao ribarsko plovilo odnosno istim nije obavljan ribolov od dana prijenosa povlastice na drugo plovilo do 31. prosinca godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– ima dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– ima ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kilograma ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 2.000,00 eura u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune koje je moguće povezati s predmetnim plovilom

– u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža – koća, bilo je autorizirano u tome segmentu ribolova u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu do prijenosa povlastice na drugo plovilo

b) ribarsko plovilo na koje je prenesena povlastica

– je novo ribarsko plovilo odnosno nije bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i nije obavljalo ribolov prije prijenosa povlastice na to plovilo ili

– nije bilo aktivno kao ribarsko plovilo odnosno istim nije obavljan ribolov od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu do dana prijenosa povlastice na to plovilo, ako je bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i prije prijenosa povlastice na to plovilo

c) povlastica koja je prenesena na drugo ribarsko plovilo je važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika

d) korisnik je ovlaštenik povlastice koja je prenesena na drugo ribarsko plovilo.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako korisnik osim za ribarsko plovilo s kojeg je povlastica prenesena podnosi Zahtjev za potporu i za ribarsko plovilo na koje je povlastica prenesena, za dodjelu potpore za ribarsko plovilo na koje je povlastica prenesena, predmetno plovilo na koje je povlastica prenesena mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) mora imati važeću povlasticu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika

b) mora biti u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika

c) mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

d) mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kilograma ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 2.000,00 eura u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune koje je moguće povezati s predmetnim plovilom

e) u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža – koća, mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova

f) mora biti novo ribarsko plovilo odnosno ribarsko plovilo koje nije bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske prije prijenosa povlastice na to plovilo ili mora biti ribarsko plovilo koje nije bilo aktivno kao ribarsko plovilo odnosno kojim nije obavljan ribolov od 1. siječnja godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu do dana prijenosa povlastice na to plovilo, ako je ribarsko plovilo bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i prije prijenosa povlastice na to plovilo.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, potporu za ribarsko plovilo sa kojega je prenesena povlastica može ostvariti samo korisnik koji je bio ovlaštenik povlastice do dana prijenosa povlastice sa toga plovila.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, potporu za ribarsko plovilo na koje je prenesena povlastica, ako se radi o ribarskom plovilu koje je bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske i prije prijenosa povlastice na to plovilo, može ostvariti samo korisnik koji je ovlaštenik povlastice od dana prijenosa povlastice do 31. prosinca koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu te u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. i u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Za potrebe stavaka 4. i 5. ovoga članka, korisnik za ribarsko plovilo s kojega je povlastica prenesena na drugo ribarsko plovilo, može ostvariti potporu prema broju ribolovnih dana ostvarenih od 1. siječnja godine koja prethodni godini podnošenja Zahtjeva za potporu do dana prijenosa povlastice na drugo ribarsko plovilo odnosno prema broju ribolovnih dana ostvarenih od dana prijenosa povlastice na to plovilo do 31. prosinca godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu za ribarsko plovilo na koje je povlastica prenesena.

(7) Uvjet iz stavka 1. točke b) odnosno stavka 3. točke b) ovoga članka ne primjenjuje se ako je ribarsko plovilo imalo pomorsku nesreću ili nezgodu i posljedično tomu nije u funkciji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika, a što je korisnik dužan dokazati odgovarajućom dokumentacijom.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za sektor akvakulture

Članak 6.

Korisnik koji djeluje u sektoru iz članka 3. točki b), c), d) i e) ovoga Pravilnika, uz uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) mora biti nositelj dozvole za akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 10. te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. točke a) ovoga Pravilnika

b) mora dostaviti očevidnik za godinu koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Neprihvatljivost zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu ako je korisnik:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća u okviru Zajedničke ribarstvene politike, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) bio ili jest uključen u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskog plovila koje se nalazi na Unijinom popisu nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova iz članka 40. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovila koje plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio kazneno djelo protiv okoliša iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6. 12. 2008.)

d) počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(2) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

Obveze korisnika

Članak 8.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 7. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja dodjele potpore te, ako se tijekom tog razdoblja utvrdi da korisnik ne poštuje pravila Zajedničke ribarstvene politike, potpora se vraća razmjerno težini povrede.

(2) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 15. ovoga Pravilnika.

III. FINANCIRANJE

Članak 9.

(1) Sredstva potpore temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Iznos sredstava potpore iz stavka 1. ovoga članka na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi koju donosi ministar.

(3) Iznos potpore obračunava se sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(4) Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.

(5) Iznos potpore dodijeljene Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na godišnjoj razini ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora iz članka 3. ovoga Pravilnika za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

(6) Ako se Zahtjev za potporu podnosi za više djelatnosti odnosno sektora iz članka 3. ovoga Pravilnika, za utvrđivanje najvišeg iznosa potpore na godišnjoj razini iz stavka 5. ovoga članka, u obzir se uzimaju prihodi od prodaje od svih djelatnosti odnosno sektora za koje se Zahtjev za potporu podnosi.

(7) U slučaju da je jedan poduzetnik primio potporu male vrijednosti i od drugih davatelja državne potpore male vrijednosti, svi primljeni iznosi se zbrajaju.

(8) Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

Sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, samostalno kontrolira, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

(9) Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 9. ovoga članka preko jednog ili više drugih poduzeća također se smatraju jednim poduzetnikom.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 10.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo/).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi – NE OTVARATI«.

(4) Korisnici koji su Zahtjev za potporu i popratnu dokumentaciju u 2024. godini podnijeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nisu obvezni podnositi i Zahtjev za potporu na obrascu iz stavka 1. i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Za potrebe stavka 4. ovoga članka, na Zahtjev za potporu i popratnu dokumentaciju podnesene u 2024. godini prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

(6) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 1. siječnja do 1. svibnja.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2024. godini traje do 1. kolovoza 2024. godine.

Članak 11.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva, na temelju dostavljenoga Zahtjeva za potporu, dokumentacije iz članka 10. stavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika te službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu).

(4) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka preporučenom poštom s povratnicom, osobno Upravi ribarstva ili elektroničkom poštom, u roku od 15 radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(5) Danom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu elektroničkom poštom.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) Korisnik je dužan elektroničkom poštom potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu.

(8) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 4. ovoga članka, Uprava ribarstva će dostavu Zahtjeva za dopunu iz stavka 3. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravi ribarstva u roku od 15 radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(10) Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(11) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. odnosno 9. ovoga članka.

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 12.

Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Uprava ribarstva će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 11. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za potporu u cijelosti

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 13.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(5) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 4. ovoga članka ne može se promijeniti iznos potpore koji je već određen Rješenjem iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

uz naznaku:

»Zahtjev za odobrenje promjena – državna potpora male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi«

V. ISPLATA POTPORE

Članak 14.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na račun temeljem Rješenja o dodjeli sredstava.

(2) Isplate sukladno Rješenjima o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 15.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Uprave ribarstva.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka provodi se po potrebi i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na dodijeljenu potporu ovlaštenim osobama Uprave ribarstva.

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je tri godine nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Članak 16.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu pregledati plovilo, uzgojnu infrastrukturu te dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ako se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 17.

(1) Uprava ribarstva će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost s financijskim učinkom

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška s financijskim učinkom

c) ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama nacionalnih propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije

d) ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

e) ako korisnik ne postupa u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika

f) ako korisnik ne udovoljava uvjetima i obvezama propisanima ovim Pravilnikom, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

g) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(2) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(3) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 18.

(1) Iznimno od članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Uprave ribarstva koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravi ribarstva u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) Ako korisnik nije postupio sukladno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, na iznos duga u pojedinom obroku koji podliježe povratu se nakon isteka roka za povrat navedenom u suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na račun dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

VIII. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 19.

(1) Uprava ribarstva može Ispravkom akta kojega je donijela na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

IX. PRAVNI LIJEK

Članak 20.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopušten prigovor odnosno žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (»Narodne novine« broj 110/17, 45/20 i 9/22), dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (»Narodne novine« broj 84/17, 20/19, 45/20, 9/22 i 37/22), dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Prestanak važenja propisa

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

(1) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (»Narodne novine« broj 110/17, 45/20 i 9/22)

(2) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (»Narodne novine« broj 84/17, 20/19, 45/20, 9/22 i 37/22).

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/24-01/131

Urbroj: 525-12/737-24-1

Zagreb, 17. lipnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro, v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE

1) Uzgoj školjkaša

Potpora (EUR) = Ukupna proizvodna površina (m2) x 0,17 EUR

U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine u m² na kojima su postavljene uzgojne instalacije i na kojima je zabilježena proizvodnja školjkaša u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, a za koje je dostavljen očevidnik u propisanom roku te točno ispunjen, pri čemu se proizvodnjom smatra prva prodaja.

Ako se radi o polivalentnom uzgoju kao podatak o ukupnim proizvodnim površinama za uzgoj školjkaša uzima se u podatak o omjeru količine proizvodnje koja je dodijeljena za uzgoj školjkaša na toj površini. Ako taj podatak nije određen, uzima se podatak od 30% od ukupne površine u polivalentnom uzgoju. Također, i u slučaju polivalentnog uzgoja, mora biti zabilježena proizvodnja školjkaša u prethodnoj kalendarskoj godini, a za koje je dostavljen očevidnik u propisanom roku te točno ispunjen.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

2) Uzgoj bijele morske ribe i tune

Potpora (EUR) = Ukupna proizvodna površina (m2) x 1,50 EUR

U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine u m² na kojima su postavljene uzgojne instalacije i na kojima je zabilježena proizvodnja u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, a za koje je dostavljen očevidnik u propisanom roku te točno ispunjen, pri čemu se proizvodnjom smatra prva prodaja.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

3) Uzgoj hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba

Potpora (EUR) = Ukupna proizvodna površina (m2)* x 7,96 EUR

U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine za koje je dostavljen očevidnik u propisanom roku te točno ispunjen, za kalendarsku godinu, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

4) Uzgoj toplovodnih vrsta slatkovodnih riba

Potpora (EUR) = Ukupna proizvodna površina (ha) × 53,09 EUR

U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine za koje je dostavljen očevidnik u propisanom roku te točno ispunjen, za kalendarsku godinu, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

5) Gospodarski ribolov na moru

Potpora (EUR) = GT plovila × 9,29 EUR + ukupni broj ribolovnih dana × 29,20 EUR

U obzir se uzimaju samo oni ribolovni dani za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen.

Podaci pri obračunu uzimaju se iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

U skladu s člankom 5. stavkom 6. ovoga Pravilnika, u slučaju ribarskog plovila s kojega je povlastica prenesena na drugo plovilo, potpora se izračunava prema broju ribolovnih dana ostvarenih od 1. siječnja godine koja prethodni godini podnošenja Zahtjeva za potporu do dana prijenosa povlastice na drugo ribarsko plovilo odnosno prema broju ribolovnih dana ostvarenih od dana prijenosa povlastice na to plovilo do 31. prosinca godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu za ribarsko plovilo na koje je povlastica prenesena.

6) Plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja

Potpora (EUR) = u iznosu godišnjeg prihoda koji je ostvaren tim ribolovnim alatom

Godišnji prihod se odnosi na jednu od prethodne tri godine, a koja je financijski najpovoljnija za korisnika. Godišnji prihod se dokazuje prodajnim listovima ili računima.

Uvjet za dobivanje ove potpore je da korisnik zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja nije obavljao ribolov ovim alatima tijekom razdoblja u kojem je dozvoljeno obavljanje ribolova tim alatima.

 

 

 

Copyright © Ante Borić