NN 69/2024 (7.6.2024.), Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Požegi

Vlada Republike Hrvatske

1195

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08., 127/19. i 151/22.) i članka 37. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 61/18., 98/19., 114/22. i 36/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2024. donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG ARHIVA U POŽEGI

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova Državni arhiv u Požegi (u daljnjem tekstu: Arhiv), kao područni državni arhiv koji obavlja arhivsku službu na području Požeško-slavonske županije.

Članak 2.

(1) Osnivač Arhiva je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u njezino ime obavlja ministarstvo nadležno za kulturu.

(2) Naziv Arhiva je: Državni arhiv u Požegi.

(3) Sjedište Arhiva je u Požegi, Županijska ulica 13.

Članak 3.

Arhiv se ustrojava i obavlja arhivsku djelatnost na području Požeško-slavonske županije sukladno zakonu kojim se uređuje arhivska djelatnost i drugim propisima iz područja arhivske djelatnosti.

Članak 4.

(1) Arhivom upravlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj vodi poslovanje, zastupa i odgovara za zakonitost rada Arhiva sukladno općem propisu o ustanovama.

(3) Ravnatelja imenuje i razrješuje ministar nadležan na kulturu sukladno zakonu kojim se uređuje arhivska djelatnost i općem propisu o ustanovama.

(4) Arhiv ima tijela propisana zakonom kojim se uređuje arhivska djelatnost, a uvjeti i način njihova imenovanja, te djelokrug rada pobliže se uređuju Statutom Arhiva.

Članak 5.

Prostor za rad Arhiva, kao i potreban spremišni prostor za trajno obavljanje arhivske djelatnosti nalazi se u Požegi, Županijska ulica 13.

Članak 6.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Arhiva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, u iznosu od 141.589,00 eura, na razdjelu 055 Ministarstvo kulture i medija.

(2) Sredstva za redovan rad i opremu Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu na razdjelu 055 Ministarstvo kulture i medija.

(3) Sredstva za obavljanje svoje djelatnosti Arhiv može pribaviti i iz vlastite djelatnosti, darovanjima, sponzorstvima i na drugi način u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska djelatnost.

(4) Arhiv je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 7.

Arhiv odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a za obveze Arhiva solidarno i neograničeno odgovara Republika Hrvatska.

Članak 8.

Ravnatelj Arhiva ne može bez prethodne suglasnosti osnivača sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđivanju ili opterećivanju nekretnina ili druge imovine čija je vrijednost veća od 30.000,00 eura.

Članak 9.

(1) Ravnatelj Arhiva donosi Statut.

(2) Statutom Arhiva uređuje se ustrojstvo i način rada, upravljanje, način odlučivanja i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Arhiva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja arhivske djelatnosti i drugim propisima iz područja arhivske djelatnosti.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Do imenovanja ravnatelja, Arhiv vodi privremeni ravnatelj. Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Arhiva, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

(2) Privremenog ravnatelja imenovat će ministar nadležan za kulturu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Ministarstvo kulture i medija će u roku od tri mjeseca od upisa javne ustanove u sudski registar raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja Arhiva.

(2) Ravnatelj Arhiva je dužan donijeti Statut u roku od dva mjeseca od dana imenovanja.

Članak 12.

Arhiv će s Državnim arhivom u Slavonskom Brodu zaključiti sporazum o razgraničenju arhivskoga gradiva u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sukladno kojem će Državni arhiv u Slavonskom Brodu, u roku od dvije godine od dana sklopljenog sporazuma, predati Arhivu arhivsko gradivo koje se odnosi na područje njegove djelatnosti.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/63 Urbroj: 50301-04/25-24-3 Zagreb, 6. lipnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić