Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavak I. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93 i 29/94) donosim

 

PRAVILNIK O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

Pročišćeni tekst

NN 38/9482/9452/9597/01115/12120/15, 64/19, 17/23

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Nagrada i naknada troškova javnog bi­lježnika za obav­lja­nje službenih rad­nji određuje se prema ovoj tarifi.

Određiva­nje visine nagrade

Članak 2.

(1) Javnobi­lježnička nagrada određuje se:

1. prema vrijednosti predmeta ovjerenog pravnog posla ili druge službene rad­nje;

2. prema vremenu potrebnom za pripremu i obav­lja­nje odre­đene službene rad­nje;

3. u paušalnom iznosu, bez obzira na vrijednost ili vrijeme potrebno za poduzima­nje određene službene rad­nje.

(2) Sporazumi o visini nagrade protivni ovoj tarifi su bez učin­ka.

Provedbene i druge djelatnosti

Članak 3.

Ako u narednim odredbama ovoga Pravilnika nije što drugo određeno, nagrada određena za određeni posao obuhvaća sve rad­nje javnog bi­lježnika koje on u vezi s poslom mora poduzeti.

Znače­nje pojma stranica

Članak 4. (NN 52/95)

Stranicom se u smislu ove Tarife smatra stranica veličine A4.

II. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SLUŽBENE RADNJE

Vrijednosti pravnog posla

Članak 5.

(1) Kad se nagrada određuje prema vrijednosti, određuje se prema vrijednosti predmeta javnobi­lježničke službene rad­nje (npr. vrijednosti predmeta ugovora, jednostranog pravnog posla i sl.).

(2) Za određiva­nje vrijednosti mjerodavno je vrijeme pod­uzi­ma­nja rad­nje.

(3) Obveze koje terete predmet rad­nje treba odbiti od ­nje­gove označene vrijednosti, a ako se ona ne može odrediti – od ­nje­gove vrijednosti utvrđene prema odredbama ovoga Pravilnika.

Kod dvostrano teretnih ugovora vrijednost predmeta javnobi­lježničke rad­nje određuje se prema vrijednosti one od uzajamnih činidbi koja je vrijednija.

(4) Prigodom utvrđiva­nja vrijednosti uzima se u obzir samo glavna potraživa­nja; kamate, eventualni troškovi postupka, ugovorna kazna i ostala sporedna traže­nja ne uzimaju se u obzir ako ne čine glavna potraživa­nja.

Vrijednosti stvari

Članak 6.

(1) Vrijednost stvari je ­njena tržišna vrijednost.

(2) Tržišna vrijednost se određuje cijenom koja se postiže u običnom pravnom prometu, uzimajući u obzir svojstva stvari i sve okolnosti koje mogu utjecati na cijenu stvari na javnoj dražbi.

(3) Izvođe­nje dokaza radi utvrđiva­nja tržišne cijene nije dopušteno.

(4) Ako se tržišna cijena ne može konkretno utvrditi niti uzi­majući u obzir službeno poznate č­njenice (cijena utvrđena radi plaća­nja poreza, visina osigurane vrijednosti za slučaj požara, podaci službenih tijela, i sl.), određuje se na teme­lju slobodne ocjene.

(5) Kod stjeca­nja uz naknadu mjerodavna je visina protu­činidbe ukoliko nije tržišna vrijednost stvari viša.

Založno pravo, jamstvo, fiducijarno vlasništvo i služnosti

Članak 7.

(1) Vrijednost založnog prava određuje se prema naznačenoj visini osiguranog potraživa­nja ako je ona niža od vrijednosti založene stvari ili prava; ako je vrijednost založene stvari ili prava niža od vrijednosti osiguranog potraživa­nja, mjerodavna je vrijednost založene stvari ili prava. Na odgovarajući se način određuje i vrijednost osigura­nja potraživa­nja zasniva­njem fiducijarnog vlasništva.

(2) Vrijednost osigura­nja potraživa­nja jamstvom određuje se prema visini preuzetog jamstva.

(3) Za promjene u redu namire­nja mjerodavna je vrijednost prava koje dolazi naprijed, ograničena vrijednošću prava koje stupa natrag.

(4) Vrijednost optereće­nja nekretnine u korist druge nekretnine ili u korist određene osobe određuje se prema vrijednosti koju upotreba nekretnine ili propušta­nje nekih rad­nji na toj nekretnini ima za povlaštenu nekretninu odnosno za povlaštenu osobu.

Činidbe koje se ponav­ljaju. Najamni i zakupni ugovori

Članak 8.

(1) Vrijednost prava na buduće činidbe (dava­nja) koja se ponav­ljaju, odmjerava se prema vrijednosti svih činidbi obveznika za vrijeme ukupnog ugovornog razdob­lja, ali najviše do iznosa koji odgovara zbroju vrijednosti tih činidbi za vrijeme od pet godina.

(2) Kod ugovora o najmu i zakupu vrijednost se određuje prema jednogodiš­njoj najamnini odnosno zakupnini, osim ako se ne radi o najamnom ili zakupnom odnosu sklop­ljenom na kraće vrijeme.

Poslovi u vezi s trgovačkim društvima, ustanovama, zadrugama i zakladama

Članak 9.

(1) Vrijednost ugovora o osniva­nju trgovačkog društva određuje se prema ukupnoj vrijednosti ulaga­nja svih članova. Ako je ulog određena poslovna djelatnost (pogon i sl.), vrijednost se određuje prema iznosu aktive te djelatnosti, uma­njenoj za obveze koje je terete.

(2) Kod promjena ugovora o osniva­nju trgovačkog društva vrijednost posla određuje se prema veličini promjene s obzirom na imovinu društva uma­njenu za obveze. Ako se promjena tiče određenog novčanog iznosa, mjerodavan je taj iznos.

(3) Kod prijenosa udjela u trgovačkom društvu mjerodavna je vrijednost prenesenog udjela ako je viša od vrijednosti protu­činidbe, a ako je niža, mjerodavna je vrijednost protu­činidbe.

(4) Kod ugovora o spaja­nju trgovačkih društava, vrijednost se određuje prema odredbi stavka 1. ovoga članka, a kod ugovora o pripaja­nju trgovačkih društava prema vrijednosti aktive trgovačkog društva koje se pripaja, uma­njene za obveze koje je terete.

(5) Odredbe prethodnih stavaka na odgovarajući se način primje­njuju i na slučajeve u kojima se trgovačko društvo osniva odnosno vrše promjene izjavom jednog osnivača.

(6) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka na odgovarajući se način primje­njuju na ugovore i prijave upisa u vezi sa ustanovama, zadrugama i zakladama.

Bračni i nas­ljednopravni poslovi

Članak 10.

(1) Vrijednost bračnih ugovora određuje se prema vrijednosti imovine obiju ugovornih strana koja je predmet ugovora, uma­njenoj za obveze.

(2) Vrijednost raspoložbi za slučaj smrti određuje se prema vrijednosti imovine ostavite­lja, uma­njenoj za obveze, odnosno prema vrijednosti dijela imovine koja je predmet raspoložbe, uma­njenoj za obveze.

Punomoći i druge javnobi­lježničke rad­nje

Članak 11.

(1) Kod općih punomoći bez ograniče­nja prava raspolaga­nja vrijednost posla određuje se prema slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir aktivnu imovinu opunomoćite­lja, uma­njenu za obveze. Ako se punomoć tiče samo određenog posla, vrijednost javnobi­lježničke rad­nje određuje se prema vrijednosti posla.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primje­njuje i za određiva­nje vrijednosti drugih javnobi­lježničkih službenih rad­nji, ako za obav­lja­nje tih rad­nji nije određen drugi način određiva­nja nagrade.

III. JAVNOBILJEŽNIČKI AKTI

Određiva­nje nagrade prema vrijednosti predmeta javnobi­lježničkog akta

Članak 12. (NN 52/95, 120/15, 17/23)

(1) Za sastavljanje javnobilježničkog akta javnom bilježniku pripada nagrada:

1. Ako vrijednost predmeta službene radnje iznosi

 

od eura

do eura

bodova

0

663,61

25

663,62

1.327,23

50

1.327,24

6.636,14

75

6.636,15

9.954,21

100

9.954,22

13.272,28

125

13.272,29

19.908,42

150

19.908,43

26.544,56

175

26.544,57

33.180,70

200

33.180,71

39.816,84

225

39.816,85

46.452,98

250

46.452,99

53.089,12

300

2. Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 53.089,12 eura, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 300 bodova i na dodatnu nagradu od 5 bodova za svakih započetih 6.636,14 eura u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 53.089,12 eura.

(2) Najviša nagrada određena prema odredbi stavka 1. ovoga članka ne smije biti veća od 4.000 bodova.

(3) Nagradom iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćena je i nagrada za ovjeru javnobi­lježničkog akta te za izdava­nje otpravaka i prijepisa ako se oni izdaju neposredno po sastav­lja­nju javnobi­lježničkih akata.

(4) Za javnobi­lježničke akte koji se sastav­ljaju na obrascima, odnosno za koje postoje standardizirani obrasci u javnobi­lježničkoj praksi, javnom bi­lježniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Za javnobilježnički akt kojim se izmjenjuje ili dopunjuje javnobilježnički akt javnobilježnička nagrada iznosi 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne manje od 12,5 bodova.

(6) Ako obveza izmjene ili dopune javnobilježničkog akta proizlazi iz zakona, javnobilježnička nagrada iz stavka 5. ovoga članka iznosi najviše 40 bodova.

(7) Odredba stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na javnobilježnički akt kojim se izmjenjuje ili dopunjuje osnivački akt pravne osobe.

Određiva­nje nagrade kad se vrijednost predmeta javnobi­lježničkog akta ne može utvrditi

Članak 13. (NN 52/95, 120/15)

(1) Ako se vrijednost predmeta javnobilježničkog akta ne može utvrditi, u ovisnosti o složenosti obavljenog posla i vremena potrebnog za obavljanje službene radnje javni bilježnik ima pravo na nagradu od 16 do 160 bodova za javnobilježničke akte u vezi s trgovačkim društvima, ustanovama, zadrugama, zakladama i udrugama odnosno 16 do 40 bodova za ostale javnobilježničke akte.

(2) Ako se vrijednost predmeta jednostavne i jednostrane izjave vo­lje ne može utvrditi, nagrada iznosi 16 bodova.

(3) Za sastav­lja­nje punomoći za osobe iz članka 53. stavka 1. točki 1. i 3. Zakona o javnom bi­lježništvu nagrada je 10 bodova, a u svim ostalim slučajevima 16 bodova.

(4) Za sastavljanje izjave o prihvaćanju postavljenja, poznavanju obveze izvješćivanja suda i nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 10 bodova.

Određivanje nagrade kod likvidacije društva s ograničenom odgovornošću odlukom članova

Članak 13.a (NN 120/15)

(1) Za sastavljanje javnobilježničkog akta koji sadrži odluku članova o prestanku društva, izjave i potpise likvidatora te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 100 bodova.

(2) Za sastavljanje javnobilježničkog akta koji sadrži odluku članova o prihvaćanju izvješća, podjeli imovine i davanju razrješnice te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 100 bodova.

(3) Za sastavljanje javnobilježničkog akta iz stavka 1. ovoga članka te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 20 bodova.

(4) Za sastavljanje javnobilježničkog akta iz stavka 2. ovoga članka te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 20 bodova.

Sudjelova­nje više osoba

Članak 14. (NN 52/95)

(1) Ako u sastav­lja­nju javnobi­lježničkog akta sudjeluju više od dviju stranaka, nagrada iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika povećava se za treću i svaku narednu stranku po 10%, ali najviše 50%.

(2) Ako u sastav­lja­nju javnobi­lježničkog akta sudjeluju pozvani svjedoci ili tumači, javni bi­lježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 16 bodova.

(3) Tumači iz stavke 2. ovoga članka imaju pravo na nagradu i naknadu troškova po pravilima koji uređuju određiva­nje nagrade i naknade zakletih sudskih tumača.

Sudjelova­nje više javnih bi­lježnika

Članak 15.

Ako u sastav­lja­nju javnobi­lježničkog akta sudjeluje više javnih bi­lježnika, nagrada iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika povećava se za po 50% za svakog narednog javnog bi­lježnika. Javni bi­lježnik u čijem je uredu rad­nja poduzeta ima pravo na osnovnu nagradu, a ostali javni bi­lježnici na povećanu nagradu.

Potvrda (solemnizacija) privatnih isprava

Članak 16. (NN 52/95, 120/15)

(1) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave može obaviti bez potrebe sastav­lja­nja posebnog javnobi­lježničkog akta (članak 54. stavak 6. i članak 59. stavak 3. Zakona o javnom bi­lježništvu), javni bi­lježnik ima pravo na 50% nagrade iz stavka 1. i 4. članka 12. odnosno stavka 1., 2. i 3. članka 13. ovoga Pravilnika.

(2) Ako u potvrdi (solemnizaciji) iste isprave sudjeluje više osoba, neovisno o tome jesu li one istodobno prisutne, javni bilježnik ima pravo na jednu nagradu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave obav­lja sastav­lja­njem posebnog javnobi­lježničkog akta (članak 59. stavak 4. Zakona o javnom bi­lježništvu), javni bi­lježnik ima pravo na nagradu iz članka 12. stavka 1. i 4. odnosno članka 13. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(4) Za potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave kojom se izmjenjuje ili dopunjuje potvrđena (solemnizirana) privatna isprava iz stavka 1. ovoga članka, javni bilježnik ima pravo na 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne manje od 12,5 bodova, a ako obveza izmjene ili dopune potvrđene (solemnizirane) privatne isprave proizlazi iz zakona, javni bilježnik ima pravo na 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne više od 40 bodova.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave kojom se izmjenjuje ili dopunjuje osnivački akt pravne osobe, osim ako obveza izmjene ili dopune osnivačkog akta pravne osobe proizlazi iz zakona.

IV. POTVRĐIVANJE ČINJENICA I IZJAVA

Ovjera prijepisa i izvoda iz trgovačkih i poslovnih k­njiga

Članak 17. (NN 52/95)

(1) Javni bi­lježnik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda za ovjeru prijepisa ili preslika svake stranice jedne isprave, ako isprava ima do pet stranica.

(2) Ako se isprava sastoji od šest ili više stranica javni bi­lježnik ima pravo, pored nagrade iz stavka 1. ovoga članka i na nagradu u visini od 1 boda za šestu i svaku da­lj­nju stranicu ovjerenog prijepisa ili preslika.

(3) Javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 3 boda za svaku stranicu ovjerenog izvoda iz trgovačkih ili poslovnih k­njiga, ako je ovjera izvršena u javnobi­lježničkom uredu.

(4) Ako je ovjera izvoda iz trgovačkih ili poslovnih k­njiga izvršena izvan javnobi­lježničkog ureda, javni bi­lježnik ima pravo na nagradu u visini od 4 boda za svaku stranicu ovjerenog izvoda iz trgovačkih ili poslovnih k­njiga.

Ovjera prijevoda

Članak 18.

(1) Za ovjeru prijevoda koji je sam načinio javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 5 bodova po stranici prijevoda, a za ovjeru prijevoda čiju je točnost ispitao, pravo na nagradu od 10 bodova po stranici prijevoda.

(2) U nagradu iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi nagrada za prijevod koji je javni bi­lježnik sam načinio.

Ovjera potpisa (le­galizacija)

Članak 19. (NN 52/95, 120/15)

(1) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka na ispravi javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda.

(2) Ako stranka zahtijeva ovjeru preslika isprave iz stavka 1. ovoga članka u roku od tri godine od dana ovjere potpisa ili rukoznaka, javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini 1 boda za svaki primjerak te isprave.

(3) Ako su pri ovjeri potpisa ili rukoznaka sudjelovali svjedoci istovjetnosti, javni bi­lježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 2 boda.

(4) Javni bi­lježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 2 boda i ako je pri ovjeri potpisa ili rukoznaka sudjelovao tumač ili ako je ispravu morao pročitati.

Potvrda o vremenu kad je isprava predočena

Članak 20. (NN 52/95)

Za potvrdu o vremenu kad je isprava predočena javnom bi­lježniku pripada nagrada od 5 bodova.

Potvrda da je netko živ

Članak 21. (NN 52/95)

Za potvrdu da je netko živ javnom bi­lježniku pripada nagrada od 5 bodova.

Potvrda o ovlasti za zastupa­nje i o drugim či­njenicama iz re­gistara

Članak 22. (NN 52/95, 120/15)

(1) Za izdava­nje potvrde o ovlasti za zastupa­nje javnom bi­lježniku pripada nagrada od 40 bodova. Ova nagrada pokriva vrijeme potrebno za prikup­lja­nje podataka i sve izdatke u vezi s time.

(2) Nagrada iz stavka 1. ovoga članka javnom bi­lježniku pripada i za sve druge potvrde o či­njenicama iz javnih re­gistara, ako nije drugačije propisano.

Priopće­nje izjava

Članak 23. (NN 52/95)

(1) Za pismeno ili usmeno priopće­nje izjave i za izdava­nje potvrde o priopćenoj izjavi javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 40 bodova.

(2) Ako je s priopće­njem izjave povezano i poduzima­nje neke pravne rad­nje, javni bi­lježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 16 do 40 bodova, u ovisnosti o vremenu potrebnom za poduzi­ma­nje te rad­nje.

Prima­nje izjava pod prise­gom

Članak 24. (NN 52/95)

Za prima­nje izjava pod prise­gom javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 16 do 40 bodova, u ovisnosti o složenosti i veličini izjave.

Elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige putem javnog bilježnika kao ovlaštenog korisnika informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda

Članak 26.a (NN 64/1917/23)

(1) Za podnošenje prijedloga u zemljišne knjige elektroničkim putem javni bilježnik kao ovlašteni korisnik informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ima pravo na nagradu od 8 bodova:

– za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava

– za upis 11 i više posebnih dijelova nekretnine (etažiranje)

– za povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

– za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka

– za prigovore i žalbe protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku kada se plaća sudska pristojba.

(2) Za podnošenje prijedloga u zemljišne knjige elektroničkim putem javni bilježnik kao ovlašteni korisnik informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ima pravo na nagradu od 4 boda:

– za zabilježbu

– za upis do 10 posebnih dijelova nekretnine (etažiranje)

– za prijave i prigovore u pojedinačnom ispravnom postupku

– za prijave i prigovore u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

(3) Za podnošenje prijedloga u zemljišne knjige elektroničkim putem javni bilježnik kao ovlašteni korisnik informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda ima pravo na nagradu od 2 boda:

– za upis opravdanja predbilježbe

– za upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava

– za prijave i prigovore u postupcima obnove, osnivanja ili dopune zemljišne knjige

– za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, uslijed parničnog ili ovršnog postupka, u korist iste osobe

– za prigovore i žalbe protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku kada se ne plaća sudska pristojba

– za upis promjene, dopune i ispravka osobnih podataka

– za upis istog, makar djelomično i utrnulog prava, na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika te za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela

– za provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava

– za upis založnog prava na nekretnini jamca ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena pristojba

– za upis u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– za naknadni upis suvlasništva bračnih drugova na temelju sudske odluke ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama i za upis kojim se označava idealni dio svakoga bračnog druga na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu

– za upis u zemljišne knjige na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama i Pomorskog zakonika

– za upis koji se odnosi na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije i odluku o prijedlogu za upis na temelju Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

– za upis u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja, za upis založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu odobrenom za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja i potresa

– za upis u svrhu odobravanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta u poljodjelstvu kao i kredita za nabavu rasplodnog materijala u stočarstvu, opreme i druga dugoročna ulaganja u oblasti poljodjelstva, stočarstva i ratarstva na temelju ugovora o bankarskom kreditu

– za otpis ili pripis katastarskih čestica, spajanje suvlasničkih udjela.

(4) Javnom bilježniku ne pripada pravo na nagradu za podnošenje:

– prijedloga za upis na temelju rješenja o nasljeđivanju

– prijedloga za upis na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku odnosno privatne isprave ovjerene od suca nadležnog suda

– prijedloga za ispravak pogrešnog upisa

– podnošenje podnesaka kojima se ne predlaže upis u zemljišnu knjigu.

Potvrđiva­nje zak­ljučaka skupština i drugih tijela

Članak 25.

Za potvrđiva­nje zak­ljučaka skupština i drugih tijela javnom bi­lježniku pripada nagrada od 50 do 200 bodova, u ovisnosti o složenosti obav­ljenog posla i vremena potrebnog za obav­lja­nje službene rad­nje.

Prijava za upis u sudski registar i zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Članak 25.a (NN 52/95, 115/12, 120/15)

(1) Za ovjeru prijave za upis u sudski re­gistar javnom bi­lježniku pripada nagrada od 3 boda.

(2) Za izradu i ovjeru prijave za upis u sudski re­gistar javnom bi­lježniku pripada nagrada do 100 bodova, ovisno o složenosti posla i vremena potrebnog za obav­lja­nje službene rad­nje.

(3) Za sastav i ovjeru zapisnika o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i za sastav i ovjeru prijave s prilozima za upis u sudski registar javnom bilježniku pripada jedinstvena nagrada od 40 bodova.

Posvjedoče­nje drugih či­njenica

Članak 26. (NN 52/95)

Za posvjedoče­nje drugih či­njenica (članak 90. Zakona o javnom bi­lježništvu) javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 16 do 160 bodova, u ovisnosti o složenosti obav­ljenog posla i vremena potrebnog za obav­lja­nje službene rad­nje.

Protesti

Članak 27.

Za protestira­nje mjenica, čekova i drugih vrijednosnih papira javni bi­lježnik ima pravo na nagradu prema odredbama članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika. Ta nagrada obuhvaća i nagradu za vrijeme potrebno za obav­lja­nje rad­nje protesta.

V. IZDAVANJE OTPRAVAKA, POTVRDA, PRIJEPISA, IZVODA I IZVADAKA

Otpravci i prijepisi

Članak 28. (NN 52/95, 120/15)

(1) Za ponovno izdava­nje otpravaka i prijepisa javnom bi­lježniku pripada nagrada od 4 do 40 bodova, u ovisnosti o veličini otpravka i prijepisa, broju i veličini priloga te vremena potrebnog za ­nje­govo izdava­nje.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući će se način primijeniti i na izvode iz javnobi­lježničkih akata.

Potvrde o zapisnicima i upisima u upisnike

Članak 29. (NN 52/95)

Za potvrde o zapisnicima i upisima u upisnike javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 4 do 40 bodova, u ovisnosti o veličini potvrde i vremenu potrebnom da se ona izda.

Potvrda o postoja­nju javnobi­lježničkog akta

Članak 30. (NN 52/95)

Za izdava­nje potvrde o postoja­nju javnobi­lježničkog akta javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 4 boda.

Potvrda o izvršnosti javnobi­lježničkog akta

Članak 31. (NN 52/95)

Za dava­nje potvrde o izvršnosti javnobi­lježničkog akta javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 4 boda.

Izdavanje izvadaka iz sudskog registra

Članak 31.a (NN 120/15)

Za izdavanje izvadaka iz sudskog registra javni bilježnik ima pravo na nagradu od 0,5 boda za svaku započetu stranicu.

VI. PREUZIMANJE ISPRAVA, NOVCA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA RADI ČUVANJA

Čuva­nje isprava

Članak 32.

(1) Za čuva­nje i predaju isprava javni bi­lježnik ima pravo na nagradu prema odredbama stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se vrijednost isprave ne može utvrditi, javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 20 do 100 bodova, u ovisnosti o veličini isprave, njihovom znače­nju, vremenu i mjestu čuva­nja.

(3) Nagradama iz st. 1. i 2. ovoga članka obuhvaćene su sve rad­nje koje javni bi­lježnik mora poduzeti u vezi s čuva­njem i predajom povjerenih isprava.

Čuva­nje i predaja novca i vrijednosnih papira

Članak 33.

(1) Za čuva­nje i predaje novca i vrijednosnih papira javni bi­lježnik ima pravo na nagradu prema odredbama stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako pohranu ili predaju novca odnosno vrijednosnih papira treba obaviti izvan javnobi­lježničkog ureda, javni bi­lježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 50 do 500 bodova, u ovisnosti o vrijednosti novca i vrijednosnih papira te vremenu potrebnom za poduzima­nje rad­nje i načinu ­njenog poduzima­nja.

(3) Nagradama iz st. 1. i 2. ovoga članka obuhvaćene su sve rad­nje koje javni bi­lježnik mora poduzeti u vezi sa čuva­njem i predajom povjerenog novca i vrijednosnih papira.

VII. DAVANJE SAVJETA I DRUGI POSLOVI

Dava­nje savjeta i sudjelova­nje na konferencijama

Članak 34. (NN 52/95)

(1) Javni bi­lježnik ima pravo na nagradu za usmene savjete koje daje na zahtjev stranaka u visini od 5 bodova za svakih započetih pola sata.

(2) Javni bi­lježnik ima pravo na nagradu za pismeno izrađe­ne savjete, elaborate i miš­lje­nja izrađene na zahtjev stranaka u visini od 10 bodova za svaku stranicu.

(3) Ako su akti iz stavka 2. ovoga članka izrađeni na stranom jeziku javnom bi­lježniku pripada i nagrada za prevođe­nje po pravilima koja uređuju određiva­nje nagrada i naknade stalnih sud­skih tumača.

(4) Za sudjelova­nje na konferencijama u svom uredu javni bi­lježnik ima pravo na nagradu od 10 bodova za svaki započeti sat sudjelova­nja na konferencijama. Ako je sudjelova­nje na konferencijama povezano s dava­njem i savjeta javni bi­lježnik ima pravo na nagradu u skladu s odredbama st. 1. i 2. ovoga članka.

Nacrti isprava, naknadne potvrde, odustanci od zahtjeva

Članak 35.

(1) Ako je javni bi­lježnik pripremio samo nacrt neke isprave, ima pravo na 50% nagrade predviđene za sastav­lja­nje te isprave kao javnobi­lježničkog akta.

(2) Za zatraženu provjeru nacrta isprave ima javni bi­lježnik pravo na 25% nagrade predviđene za sastav­lja­nje te isprave kao javnobi­lježničkog akta.

(3) Ako se od javnog bi­lježnika zatraži da u roku od godine dana potvrdi (solemnizira) ispravu za koju je načinio nacrt ili koju je ispitao, tada se nagrada naplaćena prema odredbama st. 1. i 2. ovoga članka uzima u obzir prigodom određiva­nja nagrade za potvrdu.

(4) Ako se zahtjev za potvrdu isprave povuče prije ne­go što je rad­nja potvrđiva­nja započeta, javni bi­lježnik ima pravo na četvrtinu pune nagrade za potvrdu.

(5) Ako se ovjera nakon početka rad­nje potvrđiva­nja ne okon­ča, javni bi­lježnik ima pravo na polovicu nagrade za potvr­điva­nje.

Članak 35.a (NN 52/95)

Javnom bi­lježniku pripada nagrada od 1 boda za pisa­nje opomene ili dopisa za tuzemstvo, a dva boda za pisa­nje opomena ili dopisa za inozemstvo.

VIII. TROŠKOVI

Članak 36. (NN 120/15)

Brisan.

Troškovi dostave

Članak 37. (NN 52/95, 120/15)

Javni bilježnik ima pravo na naknadu troškova dostave pismena.

IX. DODATNA NAGRADA

Nagrada zbog izbiva­nja iz ureda i za rad­nje izvan radnog vremena

Članak 38. (NN 52/95)

(1) Ako službenu rad­nju treba, na zahtjev stranke ili s obzirom na vrstu posla, obaviti izvan ureda, javni bi­lježnik ima pravo na dodatnu nagradu zbog izbiva­nja iz ureda, ako prethodnim odredbama ovoga Pravilnika nije što drugo određeno, u visini 16 bodova za svaki započeti sat izbiva­nja iz ureda.

(2) Za poduzima­nje rad­nji izvan radnog vremena javni bi­lježnik ima pravo na dodatnu nagradu u visini 50%, pune nagrade, ali ne više od 80 bodova.

(3) Ako javni bi­lježnik službenu rad­nju poduzima izvan ureda i izvan radnog vremena ima pravo na obje nagrade prema st. 1. i 2. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važe­nje Pravilnika

Članak 39.

Ovaj Pravilnik ostaje na snazi dok ne stupi na snagu javnobi­lježnička tarifa Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Vrijednost boda

Članak 40. (NN 82/9417/23)

Vrijednost boda utvrđuje se u visini od 1,33 eura.

Stupa­nje na snagu Pravilnika

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Prijelazne i završne odredbe iz NN 82/94

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Prijelazne i završne odredbe iz NN 52/95

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 115/12

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 120/15

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 64/19

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 17/23

Članak 4.

(1) Za sastavljanje akta odnosno izmjene ili dopune javnobilježničkog akta kojim se na temelju zakona poduzimaju radnje s isključivom svrhom da se iznosi temeljnog kapitala i dijelova temeljnog kapitala dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava usklade s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, javni bilježnik ima pravo na 25 % nagrade koja mu pripada prema člancima 12. i 16. ovoga Pravilnika.

(2) Za radnje usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova temeljnog kapitala dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koje se poduzimaju istodobno s poduzimanjem drugih radnji zbog kojih se sastavlja akt odnosno mijenja ili dopunjuje javnobilježnički akt, javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu za sastavljanje akta odnosno izmjenu ili dopunu javnobilježničkog akta.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić