Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

Objavljeno u NN 38/94 od 16.05.1994.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavak I. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93 i 29/94) donosim

 

PRAVILNIK o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Nagrada i naknada troškova javnog bilježnika za obavljanje službenih radnji određuje se prema ovoj tarifi

Odredivanje visine nagrade

Članak 2.

(1) Javnobilježnička nagrada određuje se

1. prema vrijednosti predmeta ovjerenog pravnog posla ili druge službene radnje;

2. prema vremenu potrebnom za pripremu i obavljanje odredene službene radnje;

3. u paušalnom iznosu, bez obzira na vrijednost ili vrijeme potrebno za poduzimanje određene službene radnje.

(2) Sporazumi o visini nagrade protivni ovoj tarifi su bez učinka.   

Provedbene i druge djelatnosti

Članak 3.

Ako u narednim odredbama ovoga Pravilnika nije što drugo određeno, nagrada određena za određeni posao obuhvaća sve radnje javnog bilježnika koje on u vezi s poslom mora poduzeti.  

Značenje pojma stranica

Članak 4.

Stranicom se u smislu ovoga Pravilnika smatra stranica na kojoj je otisnuto najviše 2000 znakova.  

II. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SLUŽBENE RADNJE   

Vrijednosti pravnog posla

Članak 5.

(1) Kad se nagrada određuje prema vrijednosti, određuje se prema vrijednosti predmeta javnobilježničke službene radnje (npr. vrijednosti predmeta ugovora, jednostranog pravnog posla i sl.).

(2) Za određivanje vrijednosti mjerodavno je vrijeme poduzimanja radnje.

(3) Obveze koje terete predmet radnje treba odbiti od njegove označene vrijednosti, a ako se ona ne može odrediti - od njegove vrijednosti utvrđene prema odredbama ovoga Pravilnika. Kod dvostrano teretnih ugovora vrijednost predmeta javnobilježničke radnje određuje se prema vrijednosti one od uzajamnih činidbi koja je vrijednija.

(4) Prigodom utvrđivanja vrijednosti uzima se u obzir samo glavna potraživanja; kamate, eventualni troškovi postupka, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja ne uzimaju se u obzir ako ne čine glavna potraživanja.

Vrijednosti stvari

Članak 6

(1) Vrijednost stvari je njena tržišna vrijednost.

(2) Tržišna vrijednost se određuje cijenom koja se postiže u običnom pravnom prometu, uzimajući u obzir svojstva stvari i sve okolnosti koje mogu utjecati na cijenu stvari na javnoj dražbi.

(3) Izvodenje dokaza radi utvrđivanja tržišne cijene nije dopušteno

(4) Ako se tržišna cijena ne može konkretno utvrditi niti uzimajući u obzir službeno poznate činjenice (cijena utvrđena radi plaćanja poreza, visina osigurane vrijednosti za slučaj požara, podaci službenih tijela, i sl.), određuje se na temelju slobodne ocjene.

(5) Kod stjecanja uz naknadu mjerodavna je visina protučinidbe ukoliko nije tržišna vrijednost stvari viša.

Založno pravo, jamstvo, fiducijarno vlasništvo i služnosti 

Članak 7.

(1) Vrijednost založnog prava određuje se prema naznačenoj visini osiguranog potraživanja ako je ona niža od vrijednosti založene stvari ili prava; ako je vrijednost založene stvari ili prava niža od vrijednosti osiguranog potraživanja, mjerodavna je vrijednost založene stvari ili prava. Na odgovarajući se način određuje i vrijednost osiguranja potraživanja zasnivanjem fiducijarnog vlasništva.

(2) Vrijednost osiguranja potraživanja jamstvom određuje se prema visini preuzetog jamstva.

(3) Za promjene u redu namirenja mjerodavna je vrijednost prava koje dolazi naprijed, ograničena vrijednošću prava koje stupa natrag.

(4) Vrijednost opterećenja nekretnine u korist druge nekretnine ili u korist određene osobe određuje se prema vrijednosti koju upotreba nekretnine ili propuštanje nekih radnji na toj nekretnini ima za povlaštenu nekretninu odnosno za povlaštenu osobu.

Činidbe koje se ponavljaju. Najamni i zakupni ugovori

Članak 8.

(1) Vrijednost prava na buduće činidbe (davanja) koja se ponavljaju, odmjerava se prema vrijednosti svih činidbi obvezanika za vrijeme ukupnog ugovornog razdoblja, ali najviše do iznosa koji odgovara zbroju vrijednosti tih činidbi za vrijeme od pet godina.

(2) Kod ugovora o najmu i zakupu vrijednost se određuje.prema jednogodišnjoj najamnini odnosno zakupnini, osim ako se ne radi o najamnom ili zakupnom odnosu sklopljenom na kraće vrijeme.

Poslovi u vezi s trgovačkim društvima, ustanovama,

zadrugama i zakladama

Članak 9.

(1) Vrijednost ugovora o osnivanju trgovačkog društva odreduje se prema ukupnoj vrijednosti ulaganja svih članova. Ako je ulog određena poslovna djelatnost (pogon i sl.), vrijednost se odreduje prema iznosu aktivene djelatnosti, umanjenoj za obveze koje je terete.

(2) Kod promjena ugovora o osnivanju trgovačkog društva vrijednost posla određuje se prema veličini promjene s obzirom na imovinu društva umanjenu za obveze. Ako se promjena tiče određenog novčanog iznosa, mjerodavan je taj iznos.

(3) Kod prijenosa udjela u trgovačkom društvu mjerodavna je vrijednost prenesenog udjela ako je viša od vrijednosti protučinidbe, a ako je niža, mjerodavna je vrijednost protučinidbe

(4) Kod ugovora o spajanju trgovačkih društava, vrijednost se određuje prema odredbi stavka 1. ovoga članka, a kod ugovora o pripajanju trgovačkih društava prema vrijednosti aktive trgovačkog društva koje se pripaja, umanjene za obveze koje je terete.

(5) Odredbe prethodnih stavaka na odgovarajući se na čin primjenjuju i na slučajeve u kojima se trgovačko društvo osniva odnosno vrše promjene izjavom jednog osnivača.

(6) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na ugovore i prijave upisa u vezi sa ustanovama, zadrugama i zakladama

Bračni i nasljednopravni poslovi

Članak 10.

(1) Vrijednost bračnih ugovora određuje se prema vrijednosti imovine obiju ugovornih strana koja je predmet ugovora, umanjenoj za obveze.

(2) Vrijednost raspoložbi za slučaj smrti određuje se prema vrijednosti imovine ostavitelja, umanjenoj za obveze, odnosno prema vrijednosti dijela imovine koja je predmet raspoložbe, umanjenoj za obveze.

Punomoći i druge javnobilježničke radnje

Članak 11.

(1) Kod općih punomoći bez ograničenja prava raspolaganja vrijednost posla određuje se prema slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir aktivnu imovinu opunomoćitelja, umanjenu za obveze. Ako se punomoć tiče samo određenog posla, vrijednost javnobilježničke radnje određuje se prema vrijednosti posla.

(2) Odredba stavka 1. 4vog članka na odgovarajući se način primjenjuje i za određivanje vrijednosti drugih javnobilježničkih službenih radnji, ako za obavljanje tih radnji nije određen drugi način određivanja nagrade

III. JAVNOBILJEŽNIČKI AKTI

Odredivanje nagrade prema vrijednosti predmeta javnobilježničkog akta

Članak 12.

(1) Za sastavljanje javnobilježničkog akta javnom bilježniku pripada nagrada:

1. Ako je vrijednost predmeta službene radnje

od dinara do dinara bodova

0 10.000.000 50

10.000.000 50.000.000 100

50.000.000 100.000.000 200

100.000.000 200.000.000 400

2. Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 200.000.000 dinara, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 400 bodova, i pravo na dodatnu nagradu od jednog boda za svakih započetih 10.000.000 dinara.

(2) Najviša nagrada određena prema odredbi stavka 1 ovoga članka ne smije biti veća od 5.000 bodova.

(3) Nagradom iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćena je i nagrada za ovjeru javnobilježničkog akta te za izdavan)e otpravaka i prijepisa ako se oni izdaju neposredno po sastavljanju javnobilježničkih akata.

(4) Za javnobilježničke akte koji se sastavljaju na obrascima, odnosno za koje postoje standardizirani obrasci u javnobilježničkoj praksi, javnom bilježniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

Odredivanje nagrade kad se vrijednost predmeta javnobilježničkog akta ne može utvrditi

Članak 13.

(1) Ako se vrijednost predmeta javnobilježničkog akta ne može utvrditi, javni bilježnik ima pravo na nagradu prema vrijednosti koju je odredila stranka, ali ne manje od 200 bodova za ugovore koji se tiču trgovačkih društava, ustanova, zadruga, zaklada i udruga odnosno ne manje od 50 bodova za ostale javnobilježničke akte.

(2) Ako se vrijednost predmeta jednostavne i jednostrane izjave volje ne može utvrditi, nagrada iznosi 20 bodova.

Sudjelovanje više osoba

Članak 14.

(1) Ako u sastavljanju javnobilježničkog akta sudjeluju više od dviju stranaka, nagrada iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika povećava se za treću i svaku narednu stranku po l0%, ali najviše 50%.

(2) Ako u sastavljanju javnobilježničkog akta sudjeluju pozvani svjedoci ili tkkmači, javni bilježnik ima pravo na dodatllu nagradu od 20 bodova.

(3) Tumači iz stavke 2. ovoga članka imaju pravo na nagradu i naknadu troškova po pravilima koji uređuju određivanje nagrade i naknade zakletih sudskih tumača. 

Sudjelovanje više javnih bilježnika

Članak 15

Ako u sastavljanju javnobilježničkog akta sudjeluje više javnih bilježnika, nagrada iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika povećava se za po 50% za svakog narednog javnog bilježnika. Javni bilježnik u čijem je uredu radnja poduzeta ima pravo na osnovnu nagradu, a ostali javni bilježnici na povećanu nagradu.

Potvrda (solemnizacija) privatnih isprava

Članak 16.

(1) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave može obaviti bez potrebe sastavljanja posebnog javnobilježničkog akta (članak 59. stavak 3. Zakona o javnom bilježništvu), javni bilježnik ima pravo na 50% nagrade iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave obavlja sastavljanjem posebnog javnobilježničkog akta (članak 59. stavak 4. Zakona o javnom bilježništvu), javni bilježnik ima pravo na nagradu iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika. 

IV. POTVRĐIVANJE ČINJENICA I IZJAVA

Ovjera prijepisa i izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga 

Članak 17.

Javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 5 bodova za svaku stranicu ovjerenog prijepisa odnosno ovjerenog izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga.

Ovjera prijevoda

Članak 18.

(1) Za ovjeru prijevoda koji je sam načinio javni bilježnik ima pravo na nagradu od 5 bodava po stranici prijevoda, a za ovjeru prijevoda čiju je točnost ispitao, pravo na nagradu od l0 bodova po stranici prijevoda.

(2) U nagradu iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi nagrada za prijevod koji je javni bilježnik sam načinio

Ovjera potpisa (legalizacija)

Članak 19.

(1) Za ovjeru potpisa ili rukoznaka javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 5 bodova.

(2) Ako su pri ovjeri potpisa ili rukoznaka sudjelovali svjedoci istovjetnosti, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 2 boda

(3) Javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 2 boda i ako je pri ovjeri potpisa ili rukoznaka sudjelovao tumač ili ako je ispravu morao pročitati.  

Potvrda o vremenu kad je isprava predočena

Članak 20.

Za potvrdu o vremenu kad je isprava predočena javnom bilježniku pripadu nagrada od 10 bodova.  

Potvrda da je netko živ

Članak 21.

Za potvrdu da je netko živ javnom bilježniku pripada nagrada od l0 bodova.

Potvrda o ovlasti za zastupanje i o drugim činjenicama iz registara

Članak 22.

(1) Za izdavanje ovlasti za zastupanje javnom bilježniku pripada nagrada od 50 bodova. Ova nagrada pokriva vrijeme potrebno za prikupljanje podataka i sve izdatke u vezi s time.

(2) Nagrada iz stavka 1. ovoga članka javnom bilježniku pripada i za sve druge potvrde o činjenicama iz javnih registsra.

Priopćenje izjava

Članak 23.

(1) Za pismeno ili usmeno priopćenje izjave i za izdavanje potvrde o priopćenoj izjavi javni bilježnik ima pravo na nagradu od 50 bodova.

(2) Ako je s priopćenjem izjave povezano i poduzimanje neke pravne radnje, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 20 do 50 bodova, u ovisnosti o vremenu potrebnom za poduzimanje te radnje.

Primanje izjava pod prisegom

Članak 24.

Za primanje izjava pod prisegom javni bilježnik ima pravo na nagradu od 20 do 50 bodova, u ovisnosti o složenosti i veličini izjave.

Potvrdivanje zaključaka skupština i drugih tijela 

Članak 25.

Za potvrđivanje zaključaka skupština i drugih tijela javnom bilježniku pripada nagrada od 50 do 200 bodova, u ovisnosti o složenosti obavljenog posla i vremena potrebnog za obavljanje službene radnje.

Posvjedočenje drugih činjenica

Članak 26.

Za posvjedočenje drugih činjenica (članak 90 Zakona o javnom bilježništvu) javni bilježnik ima pravo na nagradu od 20 do 200 bodova, u ovisnosti o složenosti obavljenog poslu i vremena potrebnog za obavljanje službene radnje

Protesti

Članak 27.

Za protestiranje mjenica, čekova i drugih vrijednosnih papira javni bilježrkik ima pravo na nagradu prema odredbama članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika. Ta nagrada obuhvaća i nagradu za vrijeme potrebno za obavljanje radnje protesta

V. IZDAVANJE OTPRAVAKA, POTVRDA, PRIJEPISA I IZVODA

Otpravci i prijepisi

Članak 28

(1) Za ponovno izdavanje otpravaka i prijepisa javnom bilježniku pripada nagrada od 5 do 50 bodova, u ovisnosti o veličini otpravka ili prijepisa, broju i veličini priloga te vremena potrebnog za njegovo izdavanje.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući će se način primijeniti i na izvode iz javnobilježničkih akata

Potvrde o zapisnicima i upisima u upisnike

Članak 29.

Za potvrde o zapisnicima i upisima u upisnike javni bilježnik ima pravo na nagradu od 5 do 50 bodova, u ovisnosti o veličini potvrde i vremenu potrebnom da se ona izda.

Potvrda o postojanju javnobilježničkog akta

Članak 30.

Za izdavanje potvrde o postojanju javnobilježničkog akta javni bilježnik ima pravo na nagradu od 5 bodova.

Potvrda o izvršnosti javnobilježničkog akta

Članak 31.

Za davanje potvrde o izvršnosti javnobilježničkog akta javni bilježnik ima pravo na nagradu od 5 bodova

VI. PREUZIMANJE ISPRAVA, NOVCA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA RADI ČUVANJA I PREDAJE

Čuvanje isprava

Članak 32.

(1) Za čuvanje i predaju isprava javni bilježnik ima pravo na nagradu prema odredbama stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se vrijednost isprave ne može utvrditi, javni bilježnik ima pravo na nagradu od 20 do 100 bodova, u ovisnosti o veličini isprave, njihovom značenju, vremenu i mjestu čuvanja. 

(3) Nagradama iz st.1. i 2. ovoga članka obuhvaćene su sve radnje koje javni bilježnik mora poduzeti u vezi s čuvanjem i predajom povjerenih isprava.

Čuvanje i predaja novca i vrijednosnih papira

Članak 33.

(I ) Za čuvanje i predaje novca i vrijednosnih papira javni bilježnik ima pravo na nagradu prema odredbama stavke ( članak 12. ovoga Pravilnika.)

(2) Ako pohranu ili predaju novca odnosno vrijednosnih papira treba obaviti izvan javnobilježničkog ureda, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 50 do 500 bodova, u ovisnosti o vrijednosti novca i vrijednosnih papira te vremmenu potrebnom za poduzimanje radene i načinu njenog poduzimanja. 

(3) Nagradama iz st. 1. i 2. ovoga članka obuhvaćene su sve radnje koje javni bilježnik mora poduzeti u vezi sa čuvanjem i predajom povjerenog novca i vrijednosnih papira 

VII. DAVANJE SAVJETA I DRUGI POSLOVI

Davanje savjeta i sudjelovanje na konferencijama

Članak 34.

(1) Javni bilježnik nema pravo na nagradu za savjete koje daje u pripremi ili u vezi s glavnim poslom za koji naplaćuje nagradu

(2) Javni bilježnik ickka pravo na nagradu za savjete koje daje u svim drugim slučajevima na zahtjev stranaka, i to u visini od 5 do 100 bodova, u ovisnosti o vrijednosti predmeta kojega se savjetovanje tiče, potrošenom vremenu i mjestu gdje je radnja poduzeta.

(3) Za sudjelovanje na konferencijama u svom uredu javni bilježnik ima pravo na nagradu od 10 bodova za svaki započeti sat sudjelovanja na konferencijama. Ako je sudjelovanje na konferencijama povezano s davanjem i savjeta javni bilježnik irna pravo na nagradu u skladu s odredbama st. 1. i 2. ovoga članka. 

Nacrti isprava, naknadne potvrde, odustanci od zahtjeva

Članak 35.

(1) Ako je javni bilježnik pripremio samo nacrt neke is prave, ima pravo na 50% nagrade predviđene za sastavljanje te isprave kao javnobilježničkog akta.

(2) Za zatraženu provjeru nacrta isprave ima javni bi Iježnik pravo na 25% nagrade predviđene za sastavljanje te isprave kao javnobilježničkog akta.

(3) Ako se od javnog bilježnika zatraži da u roku od godine dana potvrdi (solemnizira) ispravu za koju je načinio nacrt ili koju je ispitao, tada se nagrada naplaćena prema odredbama st,1. i 2. ovoga članka uzima u obzir prigodom određivanja nagrade za potvrdu.

(4) Ako se zahtjev za potvrdu isprave povuče prije nego što je radnja potvrđivanja započeta, javni bilježnik ima pravo na četvrtinu pune nagrade za potvrdu.

(5) Ako se ovjera nakon početka radnje potvrđivanja ne okonča, javni bilježnik ima pravo na polovicu nagrade za potvrđivanje

VIII. TROŠKOVI

Troškovi pisanja

Članak 36.

(1) Javni bilježnik ima pravo na naknadu troškove u vezi s izradom otpravaka i prijepisa koje je na zahtjev ili po sili zakona bio dužan izdati.

(2) Za svaku stranicu troškovi prijepisa se priznaju u visini od 1 boda

Drugi troškovi

Članak 37.

Javni bilježnik ima pravo na naknadu

1. troškova korištenja telefona i telefaksa

2. poštanskih troškova;

3 putnih troškova kod poslova koji su bili poduzeti iz van njegovog ureda, prema propisima koje vrijede za uredovanje sudaca po zahtjevu stranke.  

IX. DODATNA NAGRADA

Nagrada zbog izbivanja iz ureda i za radnje izvan radnog vremena 

Članak 38.

(1) Ako službenu radnju treba, na zahtjev stranke ili s obzirom na vrstu posla, obaviti izvan ureda. javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu zbog izbivanja iz ureda, ako prethodnim odredbama ovoga Pravilnika nije što drugo određeno, u visini 20 bodova za svaki za početi sat izbivanja iz ureda. 

(2) Za poduzimanje radnji izvan radnog vremena javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu u visini 50%, pune nagrade, ali ne više od 100 bodova.

(3) Ako javni bilježnik službenu radnju poduzima izvan ureda i izvan radnog vremena ima pravo na obje nagrade prema st.1. i 2. ovoga članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje Pravilnika

Članak 39.

Ovaj Pravilnik ostaje na snazi dok ne stupi na snagu javnobilježnička tarifa Hrvatske javnobilježničke komore.

Vrijednost boda

Članak 40.

Vrijednost boda utvrđuje se u protuvrijednosti domaće valute u visini 3 DEM, prema prodajnom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 4l.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:701-01/94-01/28

Urbroj: 514-02-01/1-94-1

Zagreb, l0. svibnja 1994

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić, v. r.

Copyright © Ante Borić