Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 82/94 od 11.11.1994.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIĆKOJ TARIFI

Članak 1.

U Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi ("Narodne novine", broj 38/94) članak 40. mijenja se i glasi:

"Vrijednost boda utvrđuje se u visini od 10 kuna."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/28

Urbroj : 514-02-01/1-94-2

Zagreb, 4. studenoga 1994.

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić, v. r.

Copyright © Ante Borić