Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 120/15 od 02.11.2015.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07. i 75/09.) donosim

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

Članak 1.

U Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (»Narodne novine«, broj 38/94., 82/94., 52/95. i 115/12.) u članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za javnobilježnički akt kojim se izmjenjuje ili dopunjuje javnobilježnički akt javnobilježnička nagrada iznosi 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne manje od 12,5 bodova.«

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Ako obveza izmjene ili dopune javnobilježničkog akta proizlazi iz zakona, javnobilježnička nagrada iz stavka 5. ovoga članka iznosi najviše 40 bodova.

(7) Odredba stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na javnobilježnički akt kojim se izmjenjuje ili dopunjuje osnivački akt pravne osobe.«

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se vrijednost predmeta javnobilježničkog akta ne može utvrditi, u ovisnosti o složenosti obavljenog posla i vremena potrebnog za obavljanje službene radnje javni bilježnik ima pravo na nagradu od 16 do 160 bodova za javnobilježničke akte u vezi s trgovačkim društvima, ustanovama, zadrugama, zakladama i udrugama odnosno 16 do 40 bodova za ostale javnobilježničke akte.«.

U stavku 3. riječi: »toč. 2. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. točki 1. i 3.«, a broj: »20« zamjenjuje se brojem: »16«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za sastavljanje izjave o prihvaćanju postavljenja, poznavanju obveze izvješćivanja suda i nepostojanju okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 10 bodova.«

Članak 3.

Iza članka 13. dodaju se naslov i članak 13.a koji glase:

»Određivanje nagrade kod likvidacije društva s ograničenom odgovornošću odlukom članova

Članak 13.a

(1) Za sastavljanje javnobilježničkog akta koji sadrži odluku članova o prestanku društva, izjave i potpise likvidatora te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 100 bodova.

(2) Za sastavljanje javnobilježničkog akta koji sadrži odluku članova o prihvaćanju izvješća, podjeli imovine i davanju razrješnice te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 100 bodova.

(3) Za sastavljanje javnobilježničkog akta iz stavka 1. ovoga članka te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 20 bodova.

(4) Za sastavljanje javnobilježničkog akta iz stavka 2. ovoga članka te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 20 bodova.«

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. riječi: »članka 12.« zamjenjuju se riječima: »i 4. članka 12. odnosno stavka 1., 2. i 3. članka 13.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako u potvrdi (solemnizaciji) iste isprave sudjeluje više osoba, neovisno o tome jesu li one istodobno prisutne, javni bilježnik ima pravo na jednu nagradu iz stavka 1. ovoga članka.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 4. odnosno članka 13. stavka 1., 2. i 3.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Za potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave kojom se izmjenjuje ili dopunjuje potvrđena (solemnizirana) privatna isprava iz stavka 1. ovoga članka, javni bilježnik ima pravo na 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne manje od 12,5 bodova, a ako obveza izmjene ili dopune potvrđene (solemnizirane) privatne isprave proizlazi iz zakona, javni bilježnik ima pravo na 25% nagrade iz stavka 1. ovoga članka, ali ne više od 40 bodova.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave kojom se izmjenjuje ili dopunjuje osnivački akt pravne osobe, osim ako obveza izmjene ili dopune osnivačkog akta pravne osobe proizlazi iz zakona.«

Članak 5.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

» (1) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka na ispravi javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako stranka zahtijeva ovjeru preslika isprave iz stavka 1. ovoga članka u roku od tri godine od dana ovjere potpisa ili rukoznaka, javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini 1 boda za svaki primjerak te isprave.«

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »izdavanje« dodaju se riječi: »potvrde o«.

U stavku 2. iza riječi: »registara« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako nije drugačije propisano«.

Članak 7.

Iznad članka 25.a dodaje se naslov koji glasi:

»Prijava za upis u sudski registar i zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću«.

U članku 25.a stavku 1. riječi: »20 bodova« zamjenjuju se riječima: »3 boda«.

U stavku 2. broj: »300« zamjenjuje se brojem: »100«.

Članak 8.

Naziv glave V. iznad članka 28. mijenja se i glasi:

»V. IZDAVANJE OTPRAVAKA, POTVRDA, PRIJEPISA, IZVODA I IZVADAKA«

Članak 9.

Iza članka 31. dodaju se naslov i članak 31.a koji glase:

»Izdavanje izvadaka iz sudskog registra

Članak 31.a

Za izdavanje izvadaka iz sudskog registra javni bilježnik ima pravo na nagradu od 0,5 boda za svaku započetu stranicu.«

Članak 10.

Naslov iznad članka 36. i članak 36. brišu se.

Članak 11.

Naslov iznad članka 37. i članak 37. mijenjaju se i glase:

»Troškovi dostave

Članak 37.

Javni bilježnik ima pravo na naknadu troškova dostave pismena.«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/131

Urbroj: 514-03-02-02-02-15-01

Zagreb, 30. listopada 2015.

Ministar Orsat Miljenić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić