Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 48/2024 (24.4.2024.), Odluka o izmjeni Odluke o provođenju operacija monetarne politike

Hrvatska narodna banka

833

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 96. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU OPERACIJA MONETARNE POLITIKE

Članak 1.

1. U Odluci o provođenju operacija monetarne politike (»Narodne novine«, br. 144/2022. i 46/2023.) u članku 2. točka 26. mijenja se i glasi:

»26. »ECONS kredit« jest kredit odobren u okviru izvanredne obrade iz točaka 2.3. i 3.2. Dodatka IV. Priloga I. Smjernice ESB/2022/89«.

Referencija pod 9 mijenja se i glasi: »Smjernica (EU) 2022/912 Europske središnje banke od 24. veljače 2022. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET) i stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/27 (ESB/2022/8) (SL L 163, 17. 6. 2022., str. 84)«.

2. Točka 54. mijenja se i glasi:

»54. »unutardnevni kredit« jest unutardnevni kredit kako je definiran u članku 2. točki (35) Smjernice ESB/2022/8, u vezi s točkom (35) Priloga III. te Smjernice«.

3. Točka 106. mijenja se i glasi:

»106. »sustav TARGET« jest Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije, koji je uređen Smjernicom ESB/2022/8«.

4. Iza točke 106. dodaje se nova točka 107., koja glasi:

»107. »TARGET račun« jest TARGET račun kako je definiran u članku 2. točki (59) Smjernice ESB/2022/8, u vezi s točkom (59) Priloga III. te Smjernice«.

5. Dosadašnje točke od 107. do 115. postaju točke od 108. do 116.

Članak 2.

U članku 7. u stavku 6. na kraju dodaje se rečenica koja glasi:

»Ako se primjenjiva stopa izračunava kao prosjek temeljne referentne stope tijekom trajanja operacije, izračunati prosjek zaokružuje se na najmanje osam decimalnih mjesta.«

Članak 3.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»5. Oročeni depoziti drže se na računima kod HNB-a.«

Članak 4.

1. U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Dužnički certifikati ESB-a izdaju se u nematerijaliziranom obliku u depozitoriju vrijednosnih papira u državi članici čija je valuta euro. Dužnički certifikati ESB-a vode se u nematerijaliziranom obliku.«

2. U stavku 5. točka (e) mijenja se i glasi:

«(e) NSB-ovi ih nude decentralizirano.«

Članak 5.

1. U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

»4. Pristup prekonoćnom kreditu druga ugovorna strana ostvaruje podnošenjem zahtjeva HNB-u najkasnije do 18:15 prema srednjoeuropskom vremenu (u nastavku teksta: SEV), pri čemu SEV uzima u obzir prelazak na srednjoeuropsko ljetno računanje vremena, što je krajnji rok za korištenje stalno raspoloživih mogućnosti, u skladu s Dodatkom V. Prilogu I. Smjernice ESB/2022/8. Ako se zahtjev za prekonoćni kredit podnosi posljednjega radnog dana Eurosustava u razdoblju održavanja pričuva, rok za podnošenje zahtjeva produljuje se za dodatnih 15 minuta. U iznimnim okolnostima Eurosustav može odlučiti primijeniti kasnije rokove. Zahtjev za prekonoćni kredit treba sadržavati iznos zahtijevanoga kredita. Druga ugovorna strana treba u svom skupu imovine kod HNB-a imati dovoljno unaprijed dane prihvatljive imovine kao kolaterala u skladu s člankom 18. stavkom 4. ove Odluke.«

2. Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Negativno stanje na TARGET računu druge ugovorne strane kod HNB-a, koje ostane nakon dovršetka kontrolnih postupaka na kraju radnog dana, automatski se smatra zahtjevom za pristup prekonoćnom kreditu (»automatski zahtjev«). Radi ispunjavanja zahtjeva iz članka 18. stavka 4. ove Odluke druge ugovorne strane trebaju prije nastupa takvoga automatskog zahtjeva u svom skupu imovine kod HNB-a imati dovoljno unaprijed dane prihvatljive imovine kao kolaterala za transakciju. Neispunjavanje tog uvjeta za pristup sankcionira se u skladu s člancima od 76. do 79. ove Odluke. Ako automatski zahtjev druge ugovorne strane kojoj je u skladu s člankom 80. ove Odluke ograničen pristup operacijama monetarne politike Eurosustava ima za posljedicu da druga ugovorna strana prekorači utvrđeno ograničenje, u odnosu na iznos za koji je ograničenje prekoračeno primjenjuju se sankcije u skladu s člancima od 76. do 79. ove Odluke.«

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Pristup prekonoćnom depozitu druga ugovorna strana ostvaruje podnošenjem zahtjeva HNB-u najkasnije do 18:15 prema SEV-u, što je krajnji rok za upotrebu stalno raspoloživih mogućnosti, u skladu s Dodatkom V. Priloga I. Smjernice (ESB/2022/8). Ako se zahtjev za prekonoćni depozit podnosi posljednjega radnog dana Eurosustava u razdoblju održavanja minimalnih pričuva, rok za podnošenje zahtjeva produljuje se za dodatnih 15 minuta. U iznimnim okolnostima Eurosustav može odlučiti primijeniti kasnije rokove. Zahtjev mora sadržavati iznos koji će biti deponiran.«

Članak 7.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Prekonoćni depozit dospijeva sljedećega radnog dana sustava TARGET, u vrijeme kada se taj sustav otvara za poslovanje.«

Članak 8.

1. U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Aukcije se provode kao standardne aukcije ili brze aukcije. Operativne značajke standardnih aukcija i brzih aukcija jednake su, osim u odnosu na vremenski okvir i obuhvat drugih ugovornih strana.«

2. Tablica 5. iz stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 5. Okvirni vremenski raspored za standardne i brze aukcije (vremena su navedena prema SEV-u)

 

 

Standardne aukcije

Brze aukcije

 

Glavne operacije refinanciranja

Redovne operacije dugoročnijeg refinanciranja

Najava aukcije

T-1

15:40

T-1

15:55

T

hh:mm

Rok za dostavljanje ponuda drugih ugovornih strana

T

09:30

T

10:00

+

00:30

Objava rezultata aukcije

T

11:30

T

12:00

+

01:35

Namira transakcija

T+1

T+1

T

 

 

T označuje dan trgovanja.«

3. Tablica 6. iz stavka 2. briše se.

Članak 9.

U članku 28. stavku 3. tablica 7. mijenja se i glasi:

»Tablica 7. Uobičajeni dani trgovanja za glavne operacije refinanciranja i redovne operacije dugoročnijeg refinanciranja

 

Kategorije operacija na otvorenom tržištu

Uobičajeni dan trgovanja (T)

Glavne operacije refinanciranja

Svakog utorka*

Redovne operacije dugoročnijeg refinanciranja

Posljednji utorak svakoga kalendarskog mjeseca**

* Moguće je drugačije određivanje zbog praznika.

** Zbog praznika se operacije iz prosinca uobičajeno pomiču za jedan tjedan, tj. na prethodni utorak u tom mjesecu.«

 

 

Članak 10.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Nalozi za plaćanje koji proizlaze iz sudjelovanja u operacijama na otvorenom tržištu i korištenja stalno raspoloživih mogućnosti namiruju se na računima drugih ugovornih strana kod HNB-a u sustavu TARGET.«

Članak 11.

1. Naslov članka 58. mijenja se i glasi: »Nepostojanje ograničenja u odnosu na mobilizaciju i realizaciju kreditnih potraživanja«.

2. U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Kreditna potraživanja moraju biti u potpunosti prenosiva i moraju se moći mobilizirati bez ograničenja u korist Eurosustava. Ni ugovor o kreditu ni bilo koji drugi sporazum između druge ugovorne strane i dužnika niti, ako postoji, jamstvo za takvo kreditno potraživanje, ne smije sadržavati ograničavajuće odredbe u odnosu na mobilizaciju kreditnog potraživanja kao kolaterala, osim ako nacionalno zakonodavstvo predviđa da takva ugovorna ograničenja ne mogu utjecati na prenosivost i mobilizaciju kreditnog potraživanja ili da ne dovode u pitanje prava Eurosustava u odnosu na mobilizaciju kolaterala.«

3. Stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Kreditna potraživanja mogu se realizirati bez ograničenja u korist Eurosustava. Ni ugovor o kreditu ni bilo koji drugi sporazum između druge ugovorne strane i dužnika niti, ako postoji, jamstvo za takvo kreditno potraživanje, ne smije sadržavati ograničavajuće odredbe o realizaciji kreditnih potraživanja koja se upotrebljavaju kao kolateral za kreditne operacije Eurosustava, uključujući bilo koji način, vrijeme ili druge zahtjeve u vezi s realizacijom.«

3. Uvodna rečenica stavka 4. mijenja se i glasi:

»4. Ne smatra se ograničenjem mobilizacije i realizacije udjela sindiciranoga kredita kao kolaterala ni agent (engl. facility agent) za prikupljanje i raspodjelu plaćanja i upravljanje kreditom, ako:«.

Članak 12.

1. U članku 59. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»2. Ako HNB ili vanjski revizori utvrde da postupci i sustavi koje upotrebljava druga ugovorna strana više nisu prikladni za dostavu informacija o kreditnim potraživanjima Eurosustavu, HNB poduzima mjere koje smatra potrebnima, a koje mogu uključivati djelomičnu ili potpunu privremenu obustavu mobilizacije kreditnih potraživanja od strane druge ugovorne strane, dok se ne provede nova provjera prikladnosti postupaka i sustava kojima se druga ugovorna strana koristi za dostavu informacija o kreditnim potraživanjima Eurosustavu.«

2. Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

3. U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. pozivanje na stavak 2. ovog članka zamjenjuje se pozivanjem na stavak 3.

Članak 13.

1. U članku 64. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Za dobivanje odobrenja za upotrebu IRB sustava u skladu s ECAF-om druga ugovorna strana mora podnijeti zahtjev HNB-u. IRB sustav može biti odobren u skladu s ECAF-a samo ako je nadležno tijelo ovlastilo drugu ugovornu stranu za njegovu upotrebu u svrhu kapitalnih zahtjeva. Ako je IRB sustav dobio takvo odobrenje, ali je to odobrenje naknadno povučeno, istodobno se povlači i odobrenje u skladu s ECAF-om.«

2. U stavku 3. točka (d) mijenja se i glasi:

»(d) informacije o pristupu koji druga ugovorna strana ima pri dodjeli vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnicima, kao i podatke o stupnjevima rejtinga i povezanim jednogodišnjim vjerojatnostima nastanka statusa neispunjavanja obveza koje se upotrebljavaju za utvrđivane prihvatljivih rejting-kategorija. Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 62. stavka 3. ove Odluke koju iskazuje sustav IRB druge ugovorne strane jest »konačna« vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza koja se upotrebljava za izračun kapitalnih zahtjeva, uključujući sve nadzorne regulatorne donje granice, faktore uvećanja, odgovarajuće prilagodbe, maržu konzervativnosti, poništavanja i raspoređivanje u glavne ljestvice«.

Članak 14.

U članku 65. stavku 4. točka (d) mijenja se i glasi:

»(d) obavješćivanje HNB-a o činjenicama i okolnostima koje bi mogle značajno utjecati na daljnje korištenje sustava IRB za potrebe ECAF-a ili na način na koji IRB sustav dovodi do utvrđivanja prihvatljivosti kolaterala, posebno uključujući značajne promjene IRB sustava druge ugovorne strane koje mogu utjecati na način na koji stupnjevi rejtinga ili vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza IRB sustava odgovaraju usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava. To uključuje, ali ne ograničava se na sve promjene koje utječu na vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza, kako je navedeno u članku 64. stavku 3. točki (d) ove Odluke, koje IRB sustav upotrebljava za izračun kapitalnih zahtjeva.«

Članak 15.

U članku 76. stavku 1. točka (d) mijenja se i glasi:

»(d) u vezi s postupcima na kraju dana i uvjetima za pristup prekonoćnom kreditu, obvezu prethodnog dostavljanja dovoljno prihvatljive imovine kao kolaterala, u slučajevima kada postoji preostalo negativno stanje na TARGET računima druge ugovorne strane nakon završetka postupka provjere na kraju dana, zbog čega se prema članku 19. stavku 5. ove Odluke smatra da je podnesen automatski zahtjev za prekonoćni kredit ili, u slučaju druge ugovorne strane čiji je pristup operacijama monetarne politike Eurosustava ograničen u skladu s člankom 80. ove Odluke, obvezu da se koristi pristupom operacijama monetarne politike Eurosustava unutar utvrđenog ograničenja«.

Članak 16.

1. U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Drugim ugovornim stranama iz članka 50. točke (b) podtočke i. ove Odluke koje ne ispunjavaju kapitalne zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i/ili konsolidiranoj osnovi u skladu s nadzornim zahtjevima te drugim ugovornim stranama iz članka 50. točke (b) podtočke iii. ove Odluke koje ne ispunjavaju zahtjeve usporedive s kapitalnim zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i/ili konsolidiranoj osnovi, automatski se ograničava pristup operacijama monetarne politike Eurosustava zbog opreznosti. Ograničenje odgovara razini pristupa operacijama monetarne politike Eurosustava važećoj u vrijeme kada je o takvoj neusklađenosti obaviješten Eurosustav. Ovo ograničenje nema utjecaja na bilo koju daljnju diskrecijsku mjeru koju Eurosustav može poduzeti. Druge ugovorne strane automatski se privremeno isključuju iz pristupa operacijama monetarne politike Eurosustava zbog opreznosti, osim ako Upravno vijeće ESB-a odluči drukčije na zahtjev odgovarajućeg NSB-a, u jednom od sljedećih slučajeva:

(a) usklađenost s kapitalnim zahtjevima nije ponovno uspostavljena odgovarajućim i pravodobnim mjerama najkasnije u roku od 20 tjedana od referentnog datuma prikupljanja podataka u kojem je utvrđena neusklađenost

(b) neusklađenost je utvrđena izvan opsega prikupljanja podataka, a usklađenost s kapitalnim zahtjevima nije ponovno uspostavljena u roku od osam tjedana od dana kada je relevantno nadzorno tijelo potvrdilo da druga ugovorna strana više ne ispunjava minimalne kapitalne zahtjeve, a najkasnije 20 tjedana nakon kraja relevantnog tromjesečja.«

2. Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5., koji glasi:

»5. Eurosustav može zbog opreznosti privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti pristup operacijama monetarne politike Eurosustava drugim ugovornim stranama koje krše zahtjev za inicijalni kapital utvrđen u članku 93. Uredbe (EU) br. 575/2013 i odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu.«

3. Dosadašnji stavci od 5. do 9. postaju stavci od 6. do 10.

4. U dosadašnjim stavcima 6. i 7., koji postaju stavci 7. i 8., pozivanje na stavak 5. ovog članka zamjenjuje se pozivanjem na stavak 6.

5. Dosadašnji stavak 9., koji postaje stavak 10., mijenja se i glasi:

»10. U skladu s člankom 86. ove Odluke Eurosustav može druge ugovorne strane koje su u povredi privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti iz pristupa operacijama monetarne politike Eurosustava na temelju članka 85. ove Odluke, prema ovoj Odluci i/ili ugovoru sklopljenom između HNB-a i druge ugovorne strane.«

6. Iza dosadašnjeg stavka 9., koji postaje stavak 10., dodaje se novi stavak 11., koji glasi:

»11. Eurosustav može odmah privremeno isključiti, umjesto da ograni, pristup druge ugovorne strane operacijama monetarne politike Eurosustava kad je ispunjeno sve sljedeće:

(a) ispunjeni su uvjeti za ograničenje iz stavaka 2., 3. i 6. ovog članka

(b) preostala izloženost druge ugovorne strane operacijama monetarne politike Eurosustava u trenutku povrede jednaka je nuli i

(c) druga ugovorna strana imala je nultu izloženost unutardnevnom kreditu i autokolateralizaciji tijekom posljednjih 90 radnih dana koji su prethodili odluci o uvođenju mjere.«

6. Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 12.

Članak 17.

U članku 81. stavku 4. točka (a) mijenja se i glasi:

»(a) imovinu koju su druge ugovorne strane ili subjekti blisko povezani s drugim ugovornim stranama izdali samostalno ili zajedno s drugim subjektima, ili koju druge ugovorne strane ili subjekti blisko povezani s drugim ugovornim stranama servisiraju ili za koju jamče, a na koje se primjenjuje zamrzavanje sredstava i/ili druge mjere za ograničavanje uporabe njihovih sredstava koje je odredila Unija u skladu s člankom 75., člankom 215. ili sličnim relevantnim odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili država članica koje ograničavaju uporabu njihovih sredstava i/ili«.

Članak 18.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Članak 85.

Slučajevi povreda

1. Povrede mogu biti automatske (»automatske povrede«) ili diskrecijske (»diskrecijske povrede«).

2. Automatskim povredama smatraju se sljedeći slučajevi:

(a) nadležna sudska ili druga tijela donijela su odluku da se u odnosu na drugu ugovornu stranu provede postupak likvidacije ili imenovanje likvidatora ili slične službene osobe nad drugom ugovornom stranom ili bilo koji drugi sličan postupak; za potrebe ove točke poduzimanje mjera za sprečavanje krize ili mjera za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU protiv druge ugovorne strane ne smatra se automatskom povredom

(b) druga ugovorna strana postaje predmetom zamrzavanja sredstava i/ili mjera, uključujući mjere ograničavanja, koje je uvela Unija na temelju članka 75. ili članka 215. ili ostalih relevantnih odredbi Ugovora o funkcioniranju EU-a kojima se ograničava mogućnost druge ugovorne strane da se koristi svojim sredstvima

(c) druga ugovorna strana više ne podliježe sustavu minimalnih pričuva Eurosustava kako se zahtijeva člankom 50. točkom (a) ove Odluke

(d) druga ugovorna strana više ne podliježe usklađenom nadzoru Unije/EGP-a ili usporedivom nadzoru na temelju članka 50. točke (b) ove Odluke

(e) druga ugovorna strana postaje subjekt koji prestaje s radom kako je definirano u članku 2. točki 114. ove Odluke.

3. Diskrecijskim povredama smatraju se sljedeći slučajevi:

(a) ako nadležno pravosudno ili drugo tijelo u odnosu na drugu ugovornu stranu odluči primijeniti interventnu mjeru, osim one iz stavka 2. točke (a) ovog članka, kojom se ograničavaju njezine poslovne aktivnosti, uključujući moratorij ili reorganizacijsku mjeru ili drugi sličan postupak čija je svrha zaštititi ili obnoviti financijsko stanje druge ugovorne strane i izbjeći donošenje odluke iz stavka 2. točke (a) ovog članka

(b) druga ugovorna strana više ne ispunjava operativne zahtjeve HNB-a iz članka 50. točke (d) ove Odluke

(c) druga ugovorna strana da pisanu izjavu o svojoj nemogućnosti plaćanja svih ili dijela svojih dugova ili ispunjavanja svojih obveza koje proizlaze iz transakcija monetarne politike ili bilo kojih drugih transakcija s HNB-om ili bilo kojim drugim NSB-om, ili druga ugovorna strana prestane ostvarivati svoje ciljeve u skladu sa svojim statutom ili sličnim osnivačkim dokumentima ili druga ugovorna strana da izjavu o namjeri prestanka ostvarivanja svojih ciljeva u skladu sa svojim statutom ili sličnim osnivačkim dokumentima, ili ako druga ugovorna strana sklopi dobrovoljni opći sporazum ili dogovor sa svojim vjerovnicima ili ako druga ugovorna strana jest ili se smatra da je insolventna ili se smatra da nije u mogućnosti platiti svoje dugove

(d) poduzete su postupovne radnje prije donošenja odluke iz stavka 2. točke (a) ovog članka ili iz točaka (a) ili (f) ovog stavka, uključujući prijedlog za oduzimanje odobrenja za obavljanje aktivnosti na temelju: (a) Zakona o kreditnim institucijama i Uredbe (EU) br. 575/2013 ili (b) Zakona o tržištu kapitala

(e) imenovan je privremeni upravitelj ili drugi sličan službenik koji ima ovlast ograničiti mogućnost druge ugovorne strane da ispuni svoje obveze prema Eurosustavu

(f) imenovan je izvršitelj, skrbnik ili sličan službenik za svu imovinu druge ugovorne strane ili za njezin značajan dio, u mjeri u kojoj je to primjenjivo

(g) druga ugovorna strana da netočnu ili neistinitu ugovornu izjavu ili predugovornu izjavu ili se podrazumijeva da ju je dala prema primjenjivim pravnim odredbama u vezi:

i. s transakcijama monetarne politike ili bilo kojim drugim transakcijama s HNB-om ili bilo kojim drugim NSB-om ili

ii. s usklađenošću s bilo kojim zakonom ili propisom koji se na nju primjenjuje, a koji može ugroziti ispunjavanje obveza druge ugovorne strane iz ugovora koji je sklopila za potrebe provođenja operacija monetarne politike Eurosustava

(h) drugoj ugovornoj strani privremeno je ili trajno oduzeto odobrenje za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o tržištu kapitala

(i) druga ugovorna strana privremeno je ili trajno isključena iz sudjelovanja u bilo kojem platnom sustavu preko kojeg se izvršavaju plaćanja u okviru transakcija monetarne politike ili, osim za transakcije valutnih ugovora o razmjeni, iz bilo kojeg sustava namire vrijednosnih papira koji se upotrebljava za namiru operacija monetarne politike Eurosustava

(j) protiv druge ugovorne strane poduzete su mjere poput onih iz članka 41. stavka 1., članka 43. stavka 1. i članka 44. Direktive 2013/36/EU

(k) u vezi s obratnim transakcijama, druga ugovorna strana ne ispunjava odredbe koje se odnose na mjere za kontrolu rizika

(l) u vezi s repo transakcijama, druga ugovorna strana ne plati kupovnu cijenu ili cijenu ponovne kupnje ili ne isporuči kupljenu ili ponovno kupljenu imovinu ili, u vezi s kolateraliziranim kreditima, druga ugovorna strana ne isporuči imovinu ili ne vrati kredit na odgovarajuće datume za takva plaćanja ili isporuke

(m) u vezi s valutnim ugovorima o razmjeni za potrebe monetarne politike i oročenim depozitima, druga ugovorna strana ne plati iznos u eurima ili, u vezi s valutnim ugovorima o razmjeni za potrebe monetarne politike, ne plati iznose u stranoj valuti na datume određene za takva plaćanja

(n) ako u odnosu na drugu ugovornu stranu nastupi povreda po ugovoru koji je sklopljen za potrebe upravljanja deviznim pričuvama ili vlastitim sredstvima ESB-a ili bilo kojeg NSB-a koja nije značajno različita od slučajeva određenih ovim člankom

(o) druga ugovorna strana ne dostavi odgovarajuće informacije te na taj način prouzroči ozbiljne posljedice za HNB

(p) druga ugovorna strana ne izvrši bilo koju svoju drugu obvezu iz ugovora za obratne transakcije i transakcije valutne razmjene te, iako je to moguće, ne ispravi takav propust u roku od najviše 30 dana u slučaju kolateraliziranih transakcija odnosno u roku od najviše 10 dana za transakcije valutne razmjene nakon što je HNB dao upozorenje u kojem traži da se to učini

(q) ako u odnosu na drugu ugovornu stranu, uključujući njezine podružnice, nastupi povreda na temelju bilo kojeg sporazuma ili transakcije s Eurosustavom koji su sklopljeni u svrhu provedbe operacija monetarne politike Eurosustava

(r) na drugu ugovornu stranu počne se primjenjivati zamrzavanje sredstava i/ili druga mjera koju je uvela država članica čija je valuta euro, a kojom se ograničava mogućnost druge ugovorne strane da se koristi svojim sredstvima

(s) sva imovina ili znatan dio imovine druge ugovorne strane predmet je naloga o zamrzavanju sredstava, zapljene, ovrhe ili nekog drugog postupka čija je svrha zaštita javnog interesa ili prava vjerovnika druge ugovorne strane

(t) sva imovina ili znatan dio imovine druge ugovorne strane prenese se na drugi subjekt ili se cijeli ili znatan dio poslovanja druge ugovorne strane proda, raspusti, likvidira ili obustavi ili se donese bilo kakva odluka s takvom posljedicom i

(u) svaki drugi budući ili postojeći događaj koji ugrožava ispunjavanje obveza druge ugovorne strane iz sporazuma koji je sklopila za potrebe provođenja operacija monetarne politike ili prema bilo kojim drugim ugovornim odredbama i/ili odredbama propisa koje se primjenjuju na odnos između druge ugovorne strane i ESB-a ili bilo kojeg NSB-a, ili druga ugovorna strana ne ispuni, krši ili neuredno ispuni bilo koju drugu obvezu, ugovor ili transakciju s HNB-om na temelju sporazuma sklopljenih u svrhu provedbe operacija monetarne politike ili prema bilo kojim drugim ugovornim odredbama i/ili odredbama propisa koje se primjenjuju na odnos između druge ugovorne strane i ESB-a ili bilo kojeg NSB-a.

4. U slučaju diskrecijskih povreda iz stavka 3. ovog članka, povredu utvrđuje HNB u skladu s postupcima Eurosustava koje je donijelo Upravno vijeće, a povreda nastupa tek nakon dostave obavijesti o povredi. Ta obavijest može odrediti »razdoblje počeka« od najviše tri radna dana za ispravak povrede.«

Članak 19.

1. U članku 86. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»1. HNB na temelju opreznosti u poslovanju ima pravo iskoristiti bilo koje od sljedećih pravnih sredstava:«

2. Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»2. HNB ima pravo:

(a) u slučaju automatske povrede iz članka 85. stavka 2., koristiti se bilo kojim sredstvima navedenima u stavku 1. ovog članka, osim ograničenja druge ugovorne strane iz točaka (a) i (b) tog stavka i

(b) u slučaju nastupa diskrecijske povrede iz članka 85. stavka 3., koristiti se bilo kojim sredstvima navedenima u stavku 1. ovog članka.«

3. Dosadašnji stavci od 2. do 6. postaju stavci od 3. do 7.

4. U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., pozivanje na stavak 2. ovog članka zamjenjuje se pozivanjem na stavak 3.

Članak 20.

U članku 99. stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Svaki NSB utvrđuje tržišnu vrijednost u slučaju povrede kako je definirana u članku 2. ove Odluke.«

Članak 21.

U članku 108. stavku 1. točka (a) mijenja se i glasi:

»(a) kao posljedica prekida, aktivira se rješenje za izvanredne situacije iz članka 2. točke 20. Smjernice ESB/2022/8 u vezi s točkom 20. Priloga III. te Smjernice i«.

Članak 22.

U članku 109. točka (a) mijenja se i glasi:

»(a) namira operacija na otvorenom tržištu u eurima, kako je navedeno u glavi III. poglavlju 2. ove Odluke, ne provodi se putem rješenja za izvanredne situacije iz članka 2. točke 20. Smjernice ESB/2022/8 u vezi s točkom 20. Priloga III. te Smjernice; stoga namira takvih operacija može biti odgođena do nastavka normalnih operacija sustava TARGET«.

Članak 23.

U cijelom tekstu Odluke o provođenju operacija monetarne politike (»Narodne novine«, br. 144/2022. i 46/2023.) riječi »TARGET2« i »TARGET2-HR« zamjenjuju se riječju »TARGET«.

Članak 24.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. svibnja 2024.

O. br.: 158-091/04-24/BV Zagreb, 22. travnja 2024.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić