NN 71/2024 (14.6.2024.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Vlada Republike Hrvatske

1212

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19. i 155/23.) i članka 17. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 57/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2024. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva, ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za internacionalizaciju

4. Uprava za industriju i rudarstvo

5. Uprava za poduzetništvo i obrt

6. Uprava za energetiku

7. Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

8. Uprava za politiku javne nabave

9. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

10. Ravnateljstvo za robne zalihe

11. Samostalni sektor za pravne poslove

12. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz pravo na pristup informacijama, te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; obavlja poslove praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima i svim drugim državnim tijelima te se osigurava pravodobna dostava materijala za sva tijela Republike Hrvatske; obavlja i druge poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva, izradom strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta ministra; obavlja poslove strateškog vođenja i kontrole učinkovitog kolanja elektroničkih informacija u Ministarstvu te identifikacije temeljnih poslovnih procesa u realizaciji programa i aktivnosti unutar Ministarstva; obavlja poslove pravne podrške ministru i državnim tajnicima, te poslove stručne podrške ministru i državnim tajnicima nadležnim za odgovarajuće upravno područje, obavlja i druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državnih tajnika. Inicira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, prati izvršenje zadanih mjera za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, obavlja poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera zaštite osoba i imovine Ministarstva, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama, obavlja poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i uredsko poslovanje

2.2. Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

2.3. Sektor za nabavu, opće i tehničke poslove

2.4. Sektor za informacijske sustave, informatičku podršku i sigurnost.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i uredsko poslovanje

Članak 5.

Sektor za ljudske potencijale i uredsko poslovanje prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa te statusnih pitanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, sudjeluje u provedbi mjera politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, koordinira obavljanje poslova razvoja i usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, priprema prijedloge općih akata iz svoga djelokruga, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, koordinira poslove u vezi procjene učinaka propisa te poslove vrednovanja propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, prati i osigurava primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja, prati i osigurava obavljanje općih i administrativnih poslova.

U Sektoru za ljudske potencijale i uredsko poslovanje ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za radno-pravne poslove

2.1.3. Služba za uredsko poslovanje.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale neposredno provodi zakone i druge propise iz područja službeničkih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svoga djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati stanje u svom djelokrugu te predlaže mjere za jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, vodi propisane očevidnike iz područja službeničkih odnosa, odnosno radno-pravnih odnosa zaposlenih, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svoga djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ljudske potencijale ustrojavaju se:

2.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

2.1.1.2. Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu.

2.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

Članak 7.

Odjel za službeničke odnose obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja službeničkih odnosa, priprema rješenja i ugovore o svim pitanjima državnih službenika i namještenika, obavlja poslove vezane uz izradu prijedloga naputaka iz svoga djelokruga. Obavlja poslove vođenja osobnih očevidnika službenika i namještenika, izdaje potvrde iz osobnih očevidnika, upisuje nove podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru, priprema izvješća temeljem podataka dostupnih u očevidniku i Registru, pruža administrativnu potporu u provedbi poticanja mobilnosti službenika, vrši provjeru podataka u očevidniku i Registru za potrebe ostvarivanja prava službenika i namještenika sukladno Zakonu o državnim službenicima te Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike, obavlja poslove prijave i odjave službenika i namještenika kao i članova njihovih obitelji na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, obavlja administrativne poslove vezano za prijavu polaganja državnih ispita, kao i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.1.2. Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu

Članak 8.

Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu sudjeluje u izradi prijedloga Plana prijma za Ministarstvo, organizira i provodi postupak prijma u državnu službu službenika i namještenika, prati propise iz svoga djelokruga rada, pruža stručnu podršku rukovodećim službenicima u planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Ministarstvu, prati i pruža stručnu podršku u praćenju radnog učinka zaposlenika, obavlja poslove vezano uz ocjenjivanje, pruža stručnu podršku službenicima u provedbi postupka ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika te izrađuje rješenja o ocjenama, prati razvoj i napredovanje djelatnika; provodi postupak planiranja programa izobrazbe državnih službenika, izrađuje vježbenički program, prati i ocjenjuje rad vježbenika te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za radno-pravne poslove

Članak 9.

Služba za radno-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove te sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sudskim sporovima, vodi postupke lake povrede službene dužnosti u prvom stupnju te obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka radi teških povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge (utvrđivanje činjeničnog stanja) ministru i nadležnim tijelima za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje kaznenih, prekršajnih i postupaka zbog povrede službene dužnosti, odnosno nepravilnog i nezakonitog rada državnih službenika i namještenika, provodi postupak za utvrđivanje odgovornosti državnih službenika i namještenika za štetu učinjenu državnom tijelu. Obavlja poslove povodom žalbi o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika. Prati propise i mišljenja iz područja službeničkih i radnih odnosa te tumačenja tijela nadležnog za tumačenje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, sudjeluje u radnim skupinama za donošenja zakona i propisa vezano uz radno-pravne statuse državnih službenika i namještenika, objedinjava podatke svih proračunskih korisnika ministarstva. Priprema očitovanja i pribavlja dokumentacije Državnom odvjetništvu u Republike Hrvatske, odnosno nadležnim državnim odvjetništvima kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u radnim sporovima i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi za takve sporove.

2.1.3. Služba za uredsko poslovanje

Članak 10.

Služba za uredsko poslovanje obavlja poslove primanja i pregleda, upisivanja u evidencije uredskog poslovanja, raspoređivanja, razvrstavanja, dostave u rad i otpremanja pismena i drugih dokumenata. Obavlja poslove odlaganja, čuvanja, organiziranja, korištenja, obrade, izlučivanja pismena i drugih dokumenata te osiguravanja cjelovitosti i sređenosti cjelokupnog dokumentarnog i arhivskog gradiva Ministarstva. Vodi popis dokumentarnog i arhivskog gradiva. Skrbi o pravilnosti i jedinstvenosti postupanja u cjelokupnom, konvencionalnom i elektroničkom, dokumentacijskom procesu Ministarstva. Upravlja informacijskim sustavom uredskog poslovanja. Priprema autonomne (interne) akte iz područja uredskog poslovanja te zaštite i čuvanja dokumentarnog i arhivskog gradiva. Izrađuje izvještaje o spisima i pismenima Ministarstva. Organizira i nadzire nabavu i korištenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i natpisnih ploča Ministarstva te vodi Evidenciju pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske. Pribavlja, opoziva i evidentira kvalificirane elektroničke potpise i elektronički pečat Ministarstva. Obavlja druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug Službe.

2.2. Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

Članak 11.

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna, izradu financijskih planova i obrazloženja, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih financijskih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno propisima, obavlja poslove vezane za uplate i isplate preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije, obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći u godišnjem poravnanju računa, provodi plaćanja i prati izvršenje povrata. Koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, izradu financijskog plana, koordinira izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, razvija i vodi računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ustanovama u nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije, proračun i računovodstvene poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za financije i proračun

2.2.2. Služba za računovodstvo.

2.2.1. Služba za financije i proračun

Članak 12.

Služba za financije i proračun koordinira pripremu i izradu financijskog plana Ministarstva kao i obrazloženje financijskog plana, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, obavlja sustavno praćenje i evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, rashoda, izdataka i drugih plaćanja Ministarstva, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje izvješća o trošenju i izvršavanju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka po izvorima sredstava i namjeni, izrađuje, rezervira odobrena sredstva i prati rezervacije za odobrena sredstva iz financijskog plana Ministarstva, priprema, kontrolira i ispostavlja zahtjeve za plaćanje s jedinstvenog računa riznice, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice, otvara nove domaće i devizne dobavljače u suradnji s Financijskom agencijom. Služba koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, koordinira izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, razvija računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, obavlja prethodne i naknadne kontrole izdataka i rashoda, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financije i proračun ustrojavaju se:

2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu.

2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

Članak 13.

Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna izrađuje prijedloge financijskog plana državnog proračuna za trogodišnje razdoblje za Ministarstvo i objedinjava za proračunske korisnike u nadležnosti izradu obrazloženja financijskog plana po proračunskim programima, izvješća o realizaciji financijskih planova po programima, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele proračunskih sredstava u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, obavlja tehnički unos financijskih planova, izmjena i dopuna te preraspodjela u sustav Državne riznice. Odjel obavlja poslove kreiranja dokumenata rezervacija proračunskih sredstava (najava obveze, ugovorene obveze i narudžbenice) o stvorenim obvezama Ministarstva i kroz integrirani sustav prosljeđuje ih u sustav Državne riznice. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podatka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 14.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti, daje smjernice i izrađuje upute za potrebe financijskog upravljanja. Priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva te na razini razdjela i vrši formalnu i suštinsku kontrolu za razdjel i trgovačka društva u nadležnosti. Obavlja provjeru namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja, surađuje s Ministarstvom financija, proračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za računovodstvo

Članak 15.

Služba za računovodstvo obavlja poslove sustavnog praćenja stanja imovine, obveza i izvora vlasništva, vodi stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih financijskih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, obavlja poslove vezane uz uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne, obavlja usklađenje glavne knjige s pomoćnim knjigama, vodi vanbilančne evidencije, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije, provodi usklađenja potraživanja i obveza s kupcima i dobavljačima te poduzima mjere za naplatu potraživanja, izrađuje stručne upute radi pravilnog rada korisnika razdjela Ministarstva, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno propisima. Služba obavlja i poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, provodi plaćanja, prati izvršenje povrata, sudjeluje u godišnjem poravnanju računa, sudjeluje u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći obavlja poslove materijalne likvidacije računa, evidencije službenih putovanja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Sektor za nabavu, opće i tehničke poslove

Članak 16.

Sektor za nabavu, opće i tehničke poslove planira, provodi i upravlja procesima javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, priprema interne akte, surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano za uključivanje u plan i proces nabave, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne i jednostavne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima u postupcima nabave za potrebe Ministarstva, priprema i provodi postupke nabave, izrađuje ugovore o nabavi i okvirne sporazume te prati njihovo izvršavanje, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave, organizira provođenje općih poslova i upravljanja imovinom, obavlja poslove koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, osigurava obavljanje tehničkih poslova za potrebe Ministarstva kao i namjensko korištenje i upravljanje voznim parkom te ekonomično, ekološki održivo korištenje voznog parka, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih automobila obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, rad čajne kuhinje te prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva, priprema i predlaže opće i pojedinačne akte iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za nabavu, opće i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za provedbu postupaka nabave i praćenje izvršenja ugovora

2.3.2. Služba za opće poslove i upravljanje imovinom

2.3.3. Služba za tehničke poslove i zaštitu na radu

2.3.4. Služba za odnose s javnošću i protokol.

2.3.1. Služba za provedbu postupaka nabave i praćenje izvršenja ugovora

Članak 17.

Služba za provedbu postupaka nabave i praćenje izvršenja ugovora planira, provodi i upravlja procesima javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, priprema interne akte, surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano za uključivanje u plan i proces nabave, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne i jednostavne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima u postupcima nabave za potrebe Ministarstva, priprema i provodi postupke nabave, izrađuje ugovore o nabavi i okvirne sporazume te prati njihovo izvršavanje, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave, izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje postupaka nabave, izrađuje propisana i druga izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima iz područja nabave, sudjeluje u planiranju državnog proračuna u okviru svojih nadležnosti te definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu postupaka nabave i praćenje izvršenja ugovora ustrojavaju se:

2.3.1.1. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

2.3.1.2. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja ugovora.

2.3.1.1. Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

Članak 18.

Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje obavlja poslove redovite nabave roba, radova i usluga sukladno propisima o javnoj nabavi, internim aktima i usvojenom planu nabave za potrebe Ministarstva, definira vrstu postupka nabave sukladno zakonskim propisima, sudjeluje i rukovodi u pripremi i izradi dokumentacije o nabavi, pruža stručnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u provedbi postupaka nabave, objavljuje postupke nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, priprema odgovore i pojašnjenja dokumentacije o nabavi, sudjeluje u pregledu ponuda, izradi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te priprema prijedlog odluke o odabiru odnosno poništenju, priprema i provodi postupke jednostavne nabave putem informacijskog sustava Ministarstva odnosno na drugi način propisan internim aktom kojim se uređuje postupak jednostavne nabave, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske odgovarajuće obavijesti tijekom i nakon postupka javne nabave, priprema i izrađuje ugovore o nabavi robe, radova i usluga izrađuje odgovore na žalbe i dostavlja dokumentaciju o nabavi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke nabave u skladu s propisima te osnovnim i sveobuhvatnim mjerilima za zelenu javnu nabavu, sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuju postupci jednostavne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.1.2. Odjel za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

Članak 19.

Odjel za planiranje i praćenje izvršenja ugovora prikuplja i objedinjuje iskaze potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva na temelju kojih izrađuje godišnji plan nabave, izmjene i dopune Plana nabave, iskazuje i dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza, surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima koja provode zajedničku nabavu, prati realizaciju plana nabave, vodi i ažurira registar ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, kontinuirano vodi evidenciju postupaka javne i jednostavne nabave, sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima, sastavlja službena i interna izvješća vezana uz postupke nabave, izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima nabave radova, roba i usluga, priprema i izrađuje interne akte kojima se uređuje postupak jednostavne nabave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Služba za opće poslove i upravljanje imovinom

Članak 20.

Služba za opće poslove i upravljanje imovinom organizira provođenje općih poslova i upravljanja imovinom, obavlja poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima koje koristi Ministarstvo, opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, priprema prijedloge ugovora o zakupu i korištenju poslovnih prostora, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva, vodi propisane očevidnike, predlaže i vodi druge evidencije iz svoga djelokruga, predlaže i sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.3. Služba za tehničke poslove i zaštitu na radu

Članak 21.

Služba za tehničke poslove i zaštitu na radu osigurava obavljanje tehničkih poslova za potrebe Ministarstva kao i namjensko korištenje i upravljanje voznim parkom te ekonomično, ekološki održivo korištenje voznog parka, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih automobila obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, rad čajne kuhinje te prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva, priprema i predlaže opće i pojedinačne akte iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.3.4. Služba za odnose s javnošću i protokol

Članak 22.

Služba za odnose s javnošću i protokol u neposrednoj komunikaciji sa Kabinetom ministra izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja poput konferencija za novinare, izjava, intervjua, priopćenja, obavijesti, briefinga i slično, obavlja poslove komunikacije s predstavnicima medija, priprema prijedloge, odgovore i informacije na upite medija te prati medijske objave o Ministarstvu; u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela priprema i koordinira materijale za javna obraćanja i nastupe u medijima ministra, državnih tajnika i ravnatelja uprava te ih informira o sadržaju i stajalištima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva; obavlja poslove komunikacije sa zainteresiranom javnošću poput komora i strukovnih društava, nevladinih udruga, građana i ostalih; prikuplja informacije iz drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo te na osnovu njih predlaže komunikacijske materijale; u dogovoru s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja i poslove internetskog informiranja; priprema, vodi dokumentaciju koja se odnosi na vanjsku komunikaciju tijela, obavlja poslove akreditacije novinara, oblikuje, sadržajno uređuje i održava mrežne stranice Ministarstva, surađuje s ustrojstvenim jedinicama u obradi informacija i obavlja i druge poslove u vezi s prezentiranjem Ministarstva na internetu; obavlja poslove koji se odnose na: objavljivanje na mrežnim stranicama Ministarstva informacija u vezi sa zakonima, provedbenim propisima, strateškim dokumentima i izvješćima, međunarodnim ugovorima, natječajima za nabavu usluga, roba i radova iz djelokruga Ministarstva, kao i projektima, u koordinaciji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja poslove uređivanja i izdavanja promotivnih materijala i drugih informativnih sadržaja za aktivnosti Ministarstva; predlaže i priprema edukativne aktivnosti i organizira događanja, priprema tjedne i mjesečne preglede događanja, najave za njih i obavlja i druge poslove sukladno propisima o javnom informiranju iz djelokruga Ministarstva.

U Službi za odnose s javnošću i protokol ustrojavaju se:

2.3.4.1. Odjel za odnose s javnošću

2.3.4.2. Odjel za protokol.

2.3.4.1. Odjel za odnose s javnošću

Članak 23.

Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove pripreme svih informativnih i promotivnih materijala Ministarstva; izvješćuje javnost o aktivnostima Ministarstva koristeći sve kanale javnog priopćavanja poput konferencija za medije, izjava, priopćenja, intervjua, obavijesti, briefinga i slično; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema podloge, govore i ostale materijale za ministra i ostale dužnosnike te predstavnike Ministarstva koji nastupaju u javnosti; koordinira i priprema konferencije za medije i briefinge te sve ostale komunikacijske oblike te osigurava odgovore na upite medija i ostale zainteresirane javnosti; prati sve medijske objave koje se sadržajem odnose na djelokrug rada Ministarstva te se o istome izvještavaju ministar i državni dužnosnici; osmišljava, priprema i provodi edukativne aktivnosti te uređuje i izdaje promotivne materijale i druge informativne sadržaje, poput letaka, brošura i slično te provodi primjenu vizualnih i identitetskih standarda Ministarstva; nadležan je za poslove internetskog informiranja i to pripreme, oblikovanja i sadržajnog uređenja mrežnih stranica Ministarstva iz djelokruga odnosa s javnošću; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.4.2. Odjel za protokol

Članak 24.

Odjel za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe ministra i ostalih dužnosnika za javna događanja i ostale obaveze koje uključuju aktivnosti vezane uz informiranje šire javnosti o resornim politikama i projektima; u okviru svoga djelokruga obavlja poslove pripreme i organizacije konferencija za medije, briefinga, informativnih i edukativnih događanja, službenih posjeta i putovanja te svih ostalih događanja koja doprinose informiranju javnosti o aktivnostima Ministarstva; dogovara sve elemente potrebne za izvođenje protokola sa svim uključenim dionicima u protokolu; odgovara za zaprimljene pozivnice, vodi evidenciju o zaprimljenim pozivnicama i postupa po istima; sukladno potrebi prikuplja sve potrebne dodatne informacije vezane uz pozivnice za sudjelovanje na konferencijama i ostalim događajima, a koje su bitne za donošenje odluka o uključenju predstavnika Ministarstva; predlaže i skrbi o poklonima za inozemne i domaće susrete ministra i vodi evidenciju o uručenim poklonima i o izvršenim programima; vode se i zahtjevi za pokroviteljstva koje Ministarstvo zaprima te se u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pripremaju odgovori na ista; sudjeluje u pripremi i provedbi informativno-edukativnih događanja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.4. Sektor za informacijske sustave, informatičku podršku i sigurnost

Članak 25.

Sektor za informacijske sustave, informatičku podršku i sigurnost obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava, poslove potpore poslovnom planiranju, izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture, obavlja kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga, testiranje, praćenje rada; obavlja poslove vezane uz planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, organizira provedbu i obavljanje poslova zaštite i sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva od različitih kibernetičkih prijetnji i napada; obavlja poslove stručnog planiranja i primjene preventivnih mjera zaštite informacijskih sustava Ministarstva kao i za mjere obrane i otklanjanja konkretnih kibernetičkih ugroza, obavlja stručne i tehničke poslove vezane za postupanje s klasificiranim podacima, zaštite osobnih podataka, poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz navedenih područja te poslova sigurnosnih provjera, sigurnosti podataka i poslovne suradnje.

U Sektoru za informacijske sustave, informatičku podršku i sigurnost ustrojavaju se:

2.4.1. Služba informacijskih sustava, informatičke podrške i komunikacije

2.4.2. Služba za sigurnost informacijskih sustava i podataka.

2.4.1. Služba informacijskih sustava, informatičke podrške i komunikacije

Članak 26.

Služba informacijskih sustava, informatičke podrške i komunikacije obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; obavlja poslove izvješćivanja, izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture; edukacije korisnika i informatičkih djelatnika; sudjelovanja u provedbi nabave informacijskih sustava; interne i eksterne prezentacije i promocije informatičkih proizvoda i usluga u vlasništvu Ministarstva; primjene normi u informatičkoj djelatnosti; kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga, testiranje, praćenje rada; obavlja poslove vezane uz planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, prati informacijske tehnologije i predlaže njihovu primjenu za unapređenje informacijskih sustava, predlaže metode rada sukladno novim informatičkim uslugama; osigurava obavljanje tehničkih poslova za potrebe Ministarstva; obavlja poslove administriranja računala Ministarstva, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, udomljavanje programskih rješenja ustrojstvenih jedinica u Centar dijeljenih usluga, analizira i odabire raspoloživa informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Ministarstva; analizira zahtjeve korisnika informatičkog sustava Ministarstva i predlaže prioritete sukladno poslovnim procesima, planira financijska sredstva za nabavu računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i programske opreme; vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, mobilnoj telefoniji, mobilnim uređajima i internetskim vezama za poslove Ministarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ostalim subjektima iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.4.2. Služba za sigurnost informacijskih sustava i podataka

Članak 27.

Služba za sigurnost informacijskih sustava i podataka organizira provedbu i obavljanje poslova zaštite i sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva od različitih kibernetičkih prijetnji i napada; obavlja poslove stručnog planiranja i primjene preventivnih mjera zaštite informacijskih sustava Ministarstva kao i za mjere obrane i otklanjanja konkretnih kibernetičkih ugroza; aktivno sudjeluje u izradi stručnih dokumenata Ministarstva kojima je svrha sigurni razvoj informacijskih sustava i informacijske infrastrukture Ministarstva; prati i primjenjuje propise i nacionalne strategije iz područja kibernetičke sigurnosti; u obavljanju svojih poslova i zadaća, surađuje sa sigurnosnim tijelima Republike Hrvatske nadležnima za pitanja sigurnosti informacijskih sustava, kao i s nadležnim stručnim službama EU i NATO; usko surađuje sa Službom informacijskih sustava, informatičke podrške i komunikacije kao i službom nadležnom za praćenje kritične infrastrukture iz područja energetike; obavlja stručne i tehničke poslove vezane za postupanje s klasificiranim podacima, zaštite osobnih podataka, poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz navedenih područja te poslova sigurnosnih provjera, sigurnosti podataka i poslovne suradnje; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

3. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU

Članak 28.

Uprava za internacionalizaciju obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji; planira i koordinira te vodi poslove u vezi mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja, unapređenje poduzetničke infrastrukture te ravnomjerni regionalni razvoj; provodi smjerove i strateške ciljeve utvrđene nacionalnom razvojnom strategijom iz područja uprave; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja i mobilizaciji privatnih investicija u ciljeve održivog razvoja; provodi mjere (reforme i investicije) iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.; predlaže, izrađuje i prati primjenu propisa koji uređuju pitanja poticanja investicija i razvoja aktivnosti subjekata poduzetničke infrastrukture te osigurava njihovu učinkovitu provedbu; koordinira poslove nadzora nad korištenjem potpora; provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima ocjene i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva; koordinira aktivnosti odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; obavlja poslove vezane uz okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz rad Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); koordinira sve aktivnosti vezane uz poticanje investicija u gospodarstvu te predlaže mjere za otklanjanje prepreka ulaganjima; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama u području investicijske politike; planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene aktivnosti za jačanje prepoznatljivosti Republike Hrvatske i promociju i privlačenje investicija na domaćem i međunarodnom tržištu; pruža podršku domaćim i stranim investitorima u svim fazama investicijskog procesa; koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu; koordinira sve aktivnosti vezane uz jačanje inovacijskog kapaciteta gospodarstva i razvoj povoljnog okruženja za inovacije; predlaže i sudjeluje u izradi poticajnih mjera za inovacije u gospodarstvu i unapređenje inovacijskog sustava; radi na jačanju širenja partnerstva za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog, znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjenu novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija radi jačanja konkurentnosti; provodi korisničke strateške projekte iz usvojenih operativnih programa koji se odnose na istraživanje, razvoj i inovacije; izrađuje, prati provedbu te ažurira strateške dokumente za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, sudjeluje u ažuriranju i praćenju strategije pametne specijalizacije, potiče sudjelovanje i provodi procese konzultacija s dionicima inovacijskog sustava u kreiranju propisa, strategija i mjera; vodi i koordinira poslove koji se odnose na jačanje internacionalizacije i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te provodi postupke sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; poduzima radnje i koordinira aktivnosti u cilju boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti; zaprima i obrađuje zahtjeve za proglašenje projekata strateškim te obavlja druge poslove definirane prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; provodi analize postojećih javnih usluga u nadležnosti ministarstva te izrađuje preporuke za unapređenje i digitalizaciju usluga na temelju provedenih analiza; razvija nove i unapređuje postojeće IT sustave kako bi se osigurala njihova učinkovitost i usklađenost sa zakonskim promjenama i promjenama u tržišnom okruženju; potiče pojednostavljenje propisa za tržište i gospodarstvo; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz programa Europske unije; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna; te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Upravi za internacionalizaciju ustrojavaju se:

3.1. Sektor za investicije

3.2. Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu

3.3. Sektor za inovacije

3.4. Sektor za konkurentnost.

3.1. Sektor za investicije

Članak 29.

Sektor za investicije obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih promociji i privlačenju investicija; provodi smjerove i strateške ciljeve utvrđene nacionalnom razvojnom strategijom iz područja promocije i privlačenja investicija; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; utvrđuje i prati propise i aktivnosti Europske unije i ostalih zemalja u području promocije i privlačenja investicija te predlaže mjere za promociju i privlačenje investicija i prati njihovu primjenu; obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji se odnose na tehničko zakonodavstvo vezano uz promociju i privlačenje investicija u skladu s aktima strateškog planiranja i zakonodavstvom Europske unije te zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja i mobilizaciji privatnih investicija u ciljeve održivog razvoja; ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi promocije i privlačenja investicija; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za investicijsku politiku i promociju i privlačenje investicija; predlaže i sudjeluje u projektima Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija za promociju i privlačenje investicija; prati djelovanje i predlaže unapređenje instrumenata za promociju i privlačenje investicija; sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz djelokruga Sektora; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o investicijama; obavlja poslove vezane uz okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz rad trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); obavlja poslove za potrebe Koordinacijskog mehanizma za promociju investicija u okviru inicijative Kina+17; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama u području investicijske politike; planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene aktivnosti za jačanje prepoznatljivosti Republike Hrvatske i promociju i privlačenje investicija na domaćem i međunarodnom tržištu; izrađuje i donosi komunikacijske strategije i komunikacijske akcijske planove za promociju i privlačenje investicija; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima, forumima i slično u području promicanja i privlačenja investicija; obavlja poslove vezane uz organizaciju investicijskih misija u Republiku Hrvatsku i inozemstvo; izrađuje i priprema promotivne materijale za promociju i privlačenje investicija; održava i kontinuirano unapređuje mrežnu stranicu namijenjenu promociji i privlačenju investicija; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, domaćim i stranim poslovnim zajednicama u području promocije i privlačenja investicija; pruža podršku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz aktivnosti promocije i privlačenja investicija u pojedine regije; utvrđuje i prati promotivne aktivnosti i alate drugih zemalja u području promocije i privlačenja investicija i nove trendove; obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke o svim ekonomskim pokazateljima relevantnim za promociju i privlačenje investicija; obavlja poslove pro-aktivne podrške investitorima; daje informacije ulagačima o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske; pruža podršku domaćim i stranim investitorima u svim fazama investicijskog procesa; koordinira sve aktivnosti ostvarenja investicijskog projekta u suradnji s investitorima i nadležnim tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te s drugim pravnim osobama uključenima u ostvarenje investicijskog projekta; provodi aktivnosti vezane uz koordinaciju institucija zaduženih za uklanjanje administrativnih prepreka za investiranje i provedbu investicijskih projekata; pruža operativnu podršku društvima prisutnim u Republici Hrvatskoj u širenju njihova poslovanja; prikuplja podatke i obrađuje informacije o postojećim investitorima i preprekama pri realizaciji investicijskih projekata te daje preporuke za njihovo otklanjanje; daje stručna mišljenja i podloge za izradu zakonodavnog okvira i ostalih propisa s ciljem poboljšanja investicijske klime u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; obavlja poslove sukladno propisima iz područja javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Sektoru za investicije ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za operativnu podršku

3.1.2. Služba za investicijsku politiku

3.1.3. Služba za promociju investicija

3.1.4. Služba za javno-privatno partnerstvo.

3.1.1. Služba za operativnu podršku

Članak 30.

Služba za operativnu podršku provodi pro-aktivni pristup poticanja investicija; obavještava ulagače o pravnom okviru za investiranje u Republiku Hrvatsku; obavlja poslove pružanja podrške potencijalnim i postojećim investitorima; pruža sustavnu podršku investitorima na terenu; obavlja poslove pro-aktivnog praćenja investicijskih projekata tijekom cijelog razdoblja realizacije; osigurava podršku svakom investicijskom projektu kroz sve faze ostvarenja, priprema ponudu lokacija i pregled sektora za investiranje, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za operativnu podršku ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za podršku investitorima

3.1.1.2. Odjel za post-investicijsku podršku.

3.1.1.1. Odjel za podršku investitorima

Članak 31.

Odjel za podršku investitorima obavlja poslove istraživanja i analize poslovnih subjekata koji imaju planove širenja i investiranja, putem javno dostupnih informacija ili posebno raspoloživih alata za tu namjenu; obavlja poslove operativne podrške potencijalnim i postojećim investitorima od početnog upita do realizacije investicije; obavlja poslove odabira poslovnih subjekata prisutnih na globalnom tržištu u odabranim sektorima koje planiraju investicije; izrađuje listu poslovnih subjekata i promotivna pisma o prednostima i mogućnostima za ulaganje u Hrvatsku; izrađuje ponude koje uključuju uvjete poslovanja i prednosti za ulaganje u Hrvatskoj; priprema ponude s informacijama o proceduri za osnivanje poslovnog subjekta, o poreznom sustavu i slično; priprema ponude lokacija kroz raspoloživost i cijenu zemljišta; izrađuje ponude o dostupnosti i cijeni radne snage i poticajnim mjerama za ulaganje; putem elektroničke pošte ili na druge načine pronalaze potencijalne investitore; organizira posjete poslovnim subjektima koji su odabrani kao potencijalni investitori; priprema relevantne informacije za ciljane posjete poslovnim subjektima koji su odabrani kao potencijalni investitori na ciljanim tržištima i održava stalne kontakte s njima; organizira posjete investitora prilikom razmatranja potencijalnih lokacija u Hrvatskoj i prati investitore prilikom takvih posjeta; organizira sastanke i povezuje investitore sa svim tijelima koja sudjeluju u procesu realizacije investicije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini radi otklanjanja eventualnih prepreka; održava kontinuirani kontakt s potencijalnim investitorima i dostavlja im dodatno potrebne informacije i podatke do samog donošenja odluke o odabiru lokacije; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za post-investicijsku podršku

Članak 32.

Odjel za post-investicijsku podršku obavlja poslove pružanja operativne podrške poslovnim subjektima prisutnim u Republici Hrvatskoj u širenju njihova poslovanja i novim investicijama; povezuje poslovne subjekte koji razmatraju nove investicije ili širenje poslovanja s predstavnicima tijela državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave; prikuplja podatke i informacije o postojećim investitorima i preprekama pri realizaciji investicijskih projekata te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.2. Služba za investicijsku politiku

Članak 33.

Služba za investicijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata u području promocije i privlačenja investicija s naglaskom na održive investicije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; utvrđuje i prati propise i aktivnosti Europske unije i ostalih zemalja u području promocije i privlačenja investicija te predlaže mjere za promociju i privlačenje investicija i prati njihovu primjenu; obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji se odnose na tehničko zakonodavstvo vezano uz promociju i privlačenje investicija u skladu s aktima strateškog planiranja i zakonodavstvom Europske unije te zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi promocije i privlačenja investicija; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama u području investicijske politike; predlaže i sudjeluje u projektima Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija za promociju i privlačenje investicija; sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz djelokruga Sektora; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o investicijama; obavlja poslove za potrebe Koordinacijskog mehanizma za promociju investicija u okviru inicijative Kina+17; obavlja poslove vezane uz okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz rad Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za investicijsku politiku ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za promociju odgovornog poslovanja

3.1.2.2. Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja.

3.1.2.1. Odjel za promociju odgovornog poslovanja

Članak 34.

Odjel za promociju odgovornog poslovanja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rad Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti o Smjernicama za odgovorno poslovanja i njihovoj primjeni; izrađuje promotivne alate za promociju primjene Smjernica za odgovorno poslovanje; sudjeluje u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica o odgovornom poslovanju u posebnim slučajevima; priprema izjave i izvještaje o rezultatima posebnog postupka; prikuplja podatke za izradu godišnjeg izvješća o poduzetim aktivnostima Nacionalne kontaktne točke Odboru za investicije Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj; sudjelovanje na godišnjim sastancima radne skupine za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj; ostvaruje kontakte s nacionalnim kontaktnim točkama drugih članica te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s promocijom i primjenom Smjernica za odgovorno poslovanje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih promociji i privlačenju investicija, s naglaskom na održive investicije; provodi smjerove i strateške ciljeve utvrđene nacionalnom razvojnom strategijom iz područja promocije i privlačenja investicija; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz nadležnosti Sektora u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama nadležnim za investicijsku politiku i promociju i privlačenje investicija; obavlja poslove za potrebe Koordinacijskog mehanizma za promociju investicija u okviru inicijative Kina+17; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s promocijom i privlačenjem investicija; prati i analizira stanje u promociji i privlačenju investicija; priprema izvješća i analize u mjerodavnom djelokrugu, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.2.2. Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja

Članak 35.

Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rad Nacionalne kontaktne točke kao mehanizma za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju i suradnju među državama članicama i između država članica i Europske komisije u odnosu na izravna strana ulaganja koja mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak; koordinira i surađuje s nadležnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama Europske unije i Europskom komisijom provjeru izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju; obavlja administrativne i tehničke poslove za međuresorno povjerenstvo za provjeru izravnih stranih ulaganja; priprema i podnosi godišnje izvješće za prethodnu kalendarsku godinu koje sadrže objedinjene informacije o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na državnom području i objedinjene informacije o zaprimljenim zahtjevima drugih država članica vezanih uz provjeru izravnih stranih ulaganja; utvrđuje i prati propise i aktivnosti Europske unije i ostalih zemalja u području provjere izravnih stranih ulaganja, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.3. Služba za promociju investicija

Članak 36.

Služba za promociju investicija prati i izrađuje analize medijske percepcije Republike Hrvatske kao investicijske destinacije te predlaže aktivnosti u vezi jačanja globalne prepoznatljivosti Republike Hrvatske kao investicijske destinacije; izrađuje i donosi komunikacijske strategije i komunikacijske akcijske planove za promociju i privlačenje investicija; izrađuje prijedloge promidžbenih kampanja na domaćem i stranom tržištu u vezi promocije i privlačenja investicija; promovira privatne investicije u ciljeve održivog razvoja; izrađuje promidžbene publikacije, prezentacije i druge materijale iz svojeg djelokruga namijenjene promociji i privlačenju investicija; održava i unapređuje mrežnu stranicu Ministarstva namijenjenu promociji investicija; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima, forumima i slično u području promicanja i privlačenja investicija; obavlja poslove vezane uz organizaciju investicijskih misija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; utvrđuje i prati promotivne aktivnosti i alate drugih zemalja u području promocije i privlačenja investicija i nove trendove te predlaže mjere i aktivnosti u vezi istih; surađuje s drugim tijelima državne uprave te komorskim sustavom i drugim asocijacijama na promociji i privlačenju investicija; obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke o svim pokazateljima relevantnim za promociju i privlačenje investicija; pruža stručnu podršku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijelima državne uprave vezano uz aktivnosti promocije investicija; surađuje i pruža podršku u izradi promotivnih alata jedinica lokalne i područne samouprave; organizira i provodi stručne radionice za djelatnike jedinica lokalne i područne samouprave o promociji i privlačenju investicija i najboljoj praksi; obavlja poslove vezane uz organizaciju investicijskih misija u pojedinu regiju u suradnji s drugim tijelima državne uprave; potiče međusobno povezivanje i umrežavanje jedinica lokalne i područne samouprave radi promocije i privlačenja investicija u hrvatske regije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz programa Europske unije namijenjenih promociji privlačenju investicija; te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.4. Služba za javno-privatno partnerstvo

Članak 37.

Služba za javno-privatno partnerstvo obavlja poslove sukladno propisima iz područja javno-privatnog partnerstva; provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima ocjene i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva; koordinira aktivnosti odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; objavljuje informacije o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja javno-privatnog partnerstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; zajedno s tijelima u upravljačkim strukturama operativnog programa na temelju kojeg se provodi kohezijska politika Europske unije, sudjeluje u ocjeni i odobravanju projekata koji se provode po modelu kombiniranja javno-privatnog partnerstva i Europskih strukturnih i investicijskih fondova; promovira primjenu modela javno-privatnog partnerstva za realizaciju javnih projekata, kroz promociju najbolje prakse i uspješnih projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj; surađuje s domaćim i inozemnim organizacijama i institucijama specijaliziranima za područje javno-privatnog partnerstva, u svrhu unapređenja područja javno-privatnog partnerstva i primjene modela javno-privatnog partnerstva; provodi ostale aktivnosti sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i na njemu temeljenim podzakonskim aktima, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.2. Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu

Članak 38.

Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje ulaganja u sektoru gospodarstva i poduzetništva te na razvoj poduzetničke infrastrukture; planira i koordinira te vodi poslove u vezi mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja, unapređenje poduzetničke infrastrukture te ravnomjerni regionalni razvoj i zapošljavanje u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi strategije razvoja poduzetništva; u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i planira poslove vezane za izradu i unapređenje zakonodavnog okvira za poticanje investicija u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; predlaže, izrađuje i prati primjenu propisa koji uređuju pitanja poticanja investicija i razvoja aktivnosti subjekata poduzetničke infrastrukture te osigurava njihovu učinkovitu provedbu; koordinira i vodi poslove analize i praćenja investicija i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poduzetništva; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i slično u području gospodarstva i poduzetništva; koordinira sve aktivnosti vezane uz poticanje investicija u gospodarstvu i poduzetništvu te predlaže mjere za otklanjanje prepreka ulaganjima; predlaže provođenje mjera gospodarske politike s ciljem povećanja domaćih i inozemnih investicija i razvoja povoljnog investicijskog i poslovnog okruženja; koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za promicanje razvoja poduzetničke infrastrukture; sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte; obavlja i koordinira analitičko-statističke poslove u vezi s prikupljanjem i razmjenom gospodarskih podataka; vodi i koordinira poslove odobravanja i korištenje poticajnih mjera za investicije; sudjeluje u pripremi programa i projekata u vezi s korištenjem fondova Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; izrađuje stručne programe, programe tehničke pomoći te daje stručna mišljenja iz svojeg djelokruga; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja investicija i razvoja poduzetničke infrastrukture i korištenju potpora; koordinira i obavlja stručne poslove u vezi s predlaganjem i provedbom mjera za razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture te mjera za poticanje i povećanje investicija u gospodarstvu; prati i analizira stanje na području poticanja investicija i poticanja razvoja subjekata poduzetničke infrastrukture; koordinira poslove nadzora nad korištenjem potpora, sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Sektoru za potpore i poduzetničku infrastrukturu ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za poticanje investicija

3.2.2. Služba za poduzetničku infrastrukturu.

3.2.1. Služba za poticanje investicija

Članak 39.

Služba za poticanje investicija obavlja poslove koji se odnose na planiranje i unapređenje mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja te ravnomjerni regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove analize i praćenja investicija i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poduzetništva; planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira aktivnosti vezane uz izradu i unapređenje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva te poticanja investicija; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć investitorima na projektima usmjerenima promicanju ulaganja te otklanjanju prepreka za ulaganja; u dijelu koji se odnosi na provedbu zakonske regulative i odobravanje poticajnih mjera subjektima gospodarstva, osigurava primjenu zakonske regulative i učinkovitu provedbu zakona i drugih propisa; koordinira zaprimanje i obradu zahtjeva za korištenjem poticaja te vođenje evidencija i nadzora nad korištenjem potpora za investicije; u suradnji s partnerskim institucijama provodi aktivnosti promidžbe i edukacije u vezi s promicanjem i privlačenjem investicija; izrađuje stručne programe za poticanje investicija i jačanje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva; daje stručna mišljenja i planira programe poticanja investicija sukladno zakonodavstvu Europske unije; daje stručna mišljenja i ocjene vezano uz poticaje za investicije; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i slično u području poticanja investicija; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o stanju programa poticaja investicija gospodarstva i poduzetništva; obavlja stručne poslove u vezi s predlaganjem i provedbom mjera za poticanje i povećanje ulaganja u gospodarstvo i poduzetništvo; prati i analizira stanje na području gospodarstva i poduzetništva; na temelju analitičkih izvješća predlaže mjere gospodarske politike kojima se potiču ulaganja u cilju povećanja konkurentnosti subjekata gospodarstva te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za poticanje investicija ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za evaluaciju investicijskih projekata

3.2.1.2. Odjel za implementaciju programa potpora za ulaganje

3.2.1.3. Odjel za nadzor potpora za ulaganje.

3.2.1.1. Odjel za evaluaciju investicijskih projekata

Članak 40.

Odjel za evaluaciju investicijskih projekata obavlja poslove koji se odnose na zaprimanje, obradu, analizu i evaluaciju Prijava investicijskih projekata za korištenje potpora za ulaganje na temelju Zakona i Uredbe o poticanju ulaganja, te o njima vodi evidenciju i statistiku; identificira probleme vezane uz prijavljene projekte, utvrđuje nepravilnosti te s investitorima koordinira procesima usklađenja prijavljenih projekata ulaganja sa relevantnim zakonodavnim okvirom u Republici Hrvatskoj; obavlja analitičko-statističke poslove u vezi s prikupljanjem, obradom i razmjenom podataka u vezi sa sustavom poticajnih mjera za ulaganje; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć investitorima u vezi s primjenom propisa o regionalnim državnim potporama za ulaganja, poticajnim mjerama za investicije i izradom izvješća o izvršenim ulaganjima i korištenjem poticajnih mjera; prati korištenje sredstava iz programa poticanja ulaganja i osigurava učinkovitu primjenu zakona i drugih propisa; predlaže izmjene i dopune propisa u cilju poboljšanja sustava potpora za ulaganje; surađuje s Ministarstvom financija i drugim nadležnim tijelima državne uprave u području državnih potpora; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona; izrađuje i vodi baze podataka o prijaviteljima i korištenju potpora za ulaganje; izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja ulaganja, izrađuje stručne analize, stručna mišljenja, ocjene i projekcije korištenja potpora te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za implementaciju programa potpora za ulaganje

Članak 41.

Odjel za implementaciju programa potpora za ulaganje obavlja poslove koji se odnose na primjenu programa potpora za ulaganje; utvrđuje, analizira i obrađuje sve stavke izvršenih ulaganja i utvrđuje stvarno realizirane prihvatljive troškove projekata ulaganja na temelju kojih odobrava korištenje potpora za ulaganje sukladno Zakonu i Uredbi o poticanju ulaganja, te o njima vodi evidenciju i statistiku; identificira razlike vezane uz planske projekcije i stvarnu realizaciju prihvatljivih troškova projekata ulaganja; utvrđuje nepravilnosti u Godišnjim izvješćima o izvršenju projekata ulaganja, te sa investitorima koordinira procesima usklađenja stvarno realiziranih aktivnosti i prihvatljivih troškova sa relevantnim zakonodavnim okvirom u Republici Hrvatskoj; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć investitorima u vezi s primjenom propisa o regionalnim državnim potporama za ulaganja i izradom izvješća o izvršenim ulaganjima i korištenim poticajima; prati korištenje sredstava iz programa poticanja ulaganja; osigurava učinkovitu primjenu zakona i drugih propisa; predlaže izmjene i dopune propisa u cilju poboljšanja sustava potpora za ulaganje; surađuje s Ministarstvom financija u području državnih potpora; daje stručna mišljenja u vezi s provedbom zakona; izrađuje i vodi baze podataka o korištenju potpora za ulaganje; izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja ulaganja; izrađuje stručne analize, stručna mišljenja, ocjene i projekcije korištenja potpora te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.1.3. Odjel za nadzor potpora za ulaganje

Članak 42.

Odjel za nadzor potpora za ulaganje obavlja poslove koji se odnose na nadzor programa potpora za ulaganje te o njima vodi evidenciju; identificira i ukazuje na nepravilnosti koje se pojavljuju u korištenju potpora za ulaganje; sudjeluje u planiranju i izradi strateških dokumenata u vezi programa potpora za ulaganja i nadzora programa; sudjeluje u izradi podloga za donošenje proračuna te u praćenju njegovog izvršenja; planira, koordinira i obavlja poslove koji se odnose na nadzor korištenja potpora za ulaganje na temelju zakona i drugih propisa; koordinira i obavlja poslove vezano za korištenje potpora za ulaganje, obradu godišnjih izvješća i praćenje potpora na temelju zakona i drugih propisa; koordinira vođenje evidencije o istima; koordinira poslove prikupljanja, obrade, analize i praćenja podataka vezanih uz državne potpore, korištenje potpora i nadzor nad korištenjem potpora za ulaganje; sudjeluje u planiranju i izradi modela i regulatornog okvira za poticanje ulaganja; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje ulaganja u Republici Hrvatskoj; pruža stručnu pomoć investitorima vezano za državne potpore i korištenje potpora za ulaganje; surađuje s drugim tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim osobama u obavljanju poslova iz djelokruga Odjela; kvalitetno i pravodobno obavlja sve poslove iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

3.2.2. Služba za poduzetničku infrastrukturu

Članak 43.

Služba za poduzetničku infrastrukturu koordinira i obavlja poslove koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture, planiranje, unapređenje i koordinaciju politika, programa i mjera za unapređenje poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj te ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske; predlaže provođenje mjera gospodarske politike s ciljem razvoja povoljnog poslovnog okruženja kroz poduzetničku infrastrukturu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj poduzetništva kroz poduzetničku infrastrukturu; planira, izrađuje i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu programa i mjera poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture; obavlja poslove vezane za izradu i unapređenje zakonodavnog okvira za poduzetničku infrastrukturu u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa te osigurava njegovu učinkovitu provedbu; predlaže i prati primjenu propisa koji uređuju pitanja razvoja poduzetničke infrastrukture i subjekata poduzetničke infrastrukture te osigurava njihovu učinkovitu provedbu; koordinira i vodi poslove praćenja, analize i poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture; razvija institucionalnu podršku gospodarstvu i poduzetništvu kroz poduzetničku infrastrukturu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske; vodi Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture kao sistematiziranu bazu podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture; sustavno prikuplja i analizira podatke o subjektima poduzetničke infrastrukture; izvješćuje o poduzetničkoj infrastrukturi i subjektima poduzetničke infrastrukture; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorskim sustavom, subjektima poduzetničke infrastrukture i drugim asocijacijama u pitanjima povezanim s poduzetničkom infrastrukturom i poslovanjem poduzetnika i obrtnika unutar subjekata poduzetničke infrastrukture te u pitanjima povezanim s raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kada je namjena tih nekretnina u funkciji razvoja poduzetničke infrastrukture; pruža podršku subjektima poduzetničke infrastrukture u njihovom radu i razvoju te potiče povezivanje i umrežavanje subjekata poduzetničke infrastrukture; u provedbi programa namijenjenih poticanju razvoja poduzetničke infrastrukture, prima i obrađuje zahtjeve, vodi evidenciju i nadzor korištenja poticaja; sustavno prati, analizira i izvješćuje o rezultatima i učincima provedbe programa i mjera poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture te na temelju analitičkih izvješća predlaže izmjene sustava poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture; koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za promicanje razvoja poduzetničke infrastrukture; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i sličnim događanjima u području poduzetničke infrastrukture; prati programe drugih nositelja provedbe programa razvoja poduzetništva s aspekta poduzetničke infrastrukture; daje stručna mišljenja i usmjerava programe poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture sukladno zakonodavstvu Europske unije. Sudjeluje u međunarodnim aktivnostima povezanim s poduzetničkom infrastrukturom, pripremi programa i projekata u vezi s korištenjem fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na poduzetničku infrastrukturu te ostalih oblika međunarodne suradnje; izrađuje stručne programe te programe tehničke naravi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna; daje stručna mišljenja vezana za razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za poduzetničku infrastrukturu ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za poduzetničke zone

3.2.2.2. Odjel za poduzetničke potporne institucije.

3.2.2.1. Odjel za poduzetničke zone

Članak 44.

Odjel za poduzetničke zone obavlja poslove koji se odnose na razvoj poduzetničkih zona; predlaže, izrađuje i koordinira provedbu programa, mjera i aktivnosti vezanih uz poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz poduzetničke zone; sudjeluje u provedbi zakona i drugih propisa vezanih za poduzetničke zone; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; predlaže unapređenje zakonske regulative s ciljem poboljšanja uvjeta za razvoj poduzetničkih zona te obavlja stručne poslove u vezi s izradom zakonodavnog okvira u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorskim sustavom, poduzetničkim zonama i drugim asocijacijama u pitanjima vezanim za razvoj poduzetničkih zona; identificira probleme nastale u poslovanju i razvoju poduzetničkih zona, te poslovanju poduzetnika u poduzetničkim zonama i predlaže rješenja; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć osnivačima i/ili upraviteljima poduzetničkih zona vezano uz njihov rad i razvoj te prilikom realizacije programa i projekata, potiče međusobno povezivanje i umrežavanje poduzetničkih zona; obavlja stručne poslove koji prethode donošenju odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kada je namjena tih nekretnina povezana s osnivanjem ili proširenjem subjekata poduzetničke infrastrukture, te sudjeluje u provođenju nadzora nad privođenjem namjeni nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u cilju razvoja poduzetničke infrastrukture; vodi sistematiziranu bazu podataka o poduzetničkim zonama u okviru Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture; sustavno prikuplja, obrađuje i analizira podatke o poduzetničkim zonama, izrađuje analize i sastavlja izvješća o poduzetničkim zonama te o provedbi programa, mjera i aktivnosti za razvoj poduzetničkih zona; sudjeluje u provedbi programa, mjera i aktivnosti namijenjenih razvoju poduzetničkih zona, obradi zahtjeva i odobravanju poticaja poduzetničkim zonama; prati korištenje poticaja za razvoj poduzetničkih zona; provodi nadzor nad korištenjem odobrenih poticaja; izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja razvoja poduzetničkih zona; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima Republike Hrvatske vezanim za poduzetničke zone, pripremi i provedbi programa vezanih uz korištenje fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na poduzetničke zone te ostalih oblika međunarodne suradnje; daje stručna mišljenja vezana za poticanje razvoja poslovnog okruženja kroz poduzetničke zone te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.2.2.2. Odjel za poduzetničke potporne institucije

Članak 45.

Odjel za poduzetničke potporne institucije obavlja poslove koji se odnose na razvoj poduzetničkih potpornih institucija; predlaže, izrađuje i koordinira provedbu programa, mjera i aktivnosti vezanih uz poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz poduzetničke potporne institucije; sudjeluje u provedbi zakona i drugih propisa vezanih za poduzetničke potporne institucije; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; predlaže unapređenje zakonske regulative s ciljem poboljšanja uvjeta za razvoj poduzetničkih potpornih institucija te obavlja stručne poslove u vezi s izradom zakonodavnog okvira u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorskim sustavom, poduzetničkim potpornim institucijama i drugim asocijacijama u pitanjima vezanim za razvoj poduzetničkih potpornih institucija; identificira probleme nastale u poslovanju i razvoju poduzetničkih potpornih institucija, te poslovanju poduzetnika u poduzetničkim potpornim institucijama i predlaže rješenja; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć osnivačima i/ili upraviteljima poduzetničkih potpornih institucija vezano uz njihov rad i razvoj te prilikom realizacije programa i projekata, potiče međusobno povezivanje i umrežavanje poduzetničkih potpornih institucija; obavlja stručne poslove koji prethode donošenju odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kada je namjena tih nekretnina povezana s osnivanjem ili proširenjem poduzetničkih potpornih institucija te sudjeluje u provođenju nadzora nad korištenjem nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u cilju razvoja poduzetničkih potpornih institucija; temeljem analiza poduzetničke infrastrukture, razvija i pruža institucionalnu podršku gospodarstvu i poduzetništvu kroz poduzetničku infrastrukturu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske; koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za promicanje razvoja poduzetničke infrastrukture; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i sličnim događanjima u području poduzetničke infrastrukture; prati programe drugih nositelja provedbe programa razvoja poduzetništva s aspekta poduzetničke infrastrukture; vodi sistematiziranu bazu podataka o poduzetničkim potpornim institucijama u okviru Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture; sustavno prikuplja, obrađuje i analizira podatke o poduzetničkim potpornim institucijama; izrađuje analize i sastavlja izvješća o poduzetničkim potpornim institucijama te o provedbi programa, mjera i aktivnosti za razvoj poduzetničkih potpornih institucija; sudjeluje u provedbi programa, mjera i aktivnosti namijenjenih razvoju poduzetničkih potpornih institucija, obradi zahtjeva i odobravanju poticaja poduzetničkim potpornim institucijama, prati korištenje poticaja za razvoj poduzetničkih potpornih institucija; provodi nadzor nad korištenjem odobrenih poticaja; izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja razvoja poduzetničkih potpornih institucija; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima Republike Hrvatske vezanim za poduzetničke potporne institucije, pripremi i provedbi programa vezanih uz korištenje fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na poduzetničke potporne institucije te ostalih oblika međunarodne suradnje; daje stručna mišljenja vezana za poticanje razvoja poslovnog okruženja kroz poduzetničke potporne institucije te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.3. Sektor za inovacije

Članak 46.

Sektor za inovacije koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu; koordinira sve aktivnosti vezane uz jačanje inovacijskog kapaciteta gospodarstva, uključujući prijenos i primjenu novog znanja i tehnologija u gospodarstvu i razvoj povoljnog okruženja za osnivanje, razvoj i rast na znanju utemeljenih inovativnih poduzeća; uključujući digitalnih i ne-tehnoloških inovacija i komercijalizaciju inovacija; predlaže mjere i provodi aktivnosti vezane uz otklanjanje prepreka inovacijama; predlaže i sudjeluje u izradi financijskih i nefinancijskih instrumenata za unapređenje inovacijskog sustava te poticanja suradnje između dionika toga sustava; radi na povezivanju znanstvene i istraživačke zajednice i poduzetnika, kao i na jačanju širenja partnerstva za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog i znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjenu novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija u cilju jačanja konkurentnosti; provodi korisničke strateške projekte iz usvojenih operativnih programa koji se odnose na istraživanje, razvoj i inovacije; predlaže mjere, sudjeluje u njihovoj pripremi, u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje te u analizi mjera za izravnu financijsku podršku inovacijskim procesima i jačanje inovacijske infrastrukture; predlaže mjere za popularizaciju i promociju inovacija i koncepta društveno korisnih inovacija; izrađuje prijedloge poticanja inovacija putem neizravnih ili nefinancijskih instrumenata, uključujući putem jačanja intelektualnog kapitala poduzeća za inovacije, javne nabave, fiskalnim mjerama, poticanjem prakse i obrazovnih programa za inovacije u industriji i dr.; izrađuje, prati provedbu te ažurira strateške dokumente za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te sudjeluje u ažuriranju Strategije pametne specijalizacije, potiče sudjelovanje i provodi procese konzultacija s dionicima inovacijskog sustava u kreiranju propisa, strategija i mjera; sudjeluje u međuresornim radnim skupinama za poticanje inovacija te provodi strategije iz djelokruga Ministarstva; obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke iz međunarodno relevantnih izvora i institucija u cilju praćenja međunarodnih trendova u inovacijskoj politici te učenja putem razmjene praksi; daje stručna mišljenja vezano uz inovacijsku politiku, sudjeluje u radnim i stručnim tijelima vezanim za inovacijsku politiku u djelokrugu drugih tijela javne uprave; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o stanju programa poticaja inovacija; prati europske i međunarodne propise koji uređuju pitanja istraživanja, razvoja i inovacija, izrađuje prijedloge harmonizacije nacionalnih i europskih praksi, koordinira aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija sa zakonodavstvom Europske unije, sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz područja rada Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za inovacije ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za potpore inovacijama

3.3.2. Služba za inovacijske strategije i unapređenje nacionalnog inovacijskog sustava.

3.3.1. Služba za potpore inovacijama

Članak 47.

Služba za potpore inovacijama izrađuje stručne programe i daje stručna mišljenja u vezi s poticanjem subjekata gospodarstva, poduzetništva i obrta na ulaganje u istraživanje i inovacije, uključujući ulaganje u ne-tehnološke inovacije te poticanje osnivanja i rasta na znanju utemeljenih poduzeća; sudjeluje u provedbi projekata vezanih uz digitalnu transformaciju gospodarstva i digitalnih inovacija; sudjeluje s drugim tijelima državne i javne uprave u provedbi aktivnosti vezanih uz digitalnu transformaciju gospodarstva i digitalnih inovacija; predlaže mjere poticanja putem bespovratnih potpora ili drugih oblika izravnih financijskih potpora gospodarskim subjektima, izrađuje mjere u suradnji s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za upravljanje operativnih programa za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; sudjeluje u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje; sudjeluje u programskim odborima i stručnim grupama pri međunarodnim i europskim institucijama za izradu i koordinaciju programa financiranja za istraživanje, razvoj, inovacije i konkurentnost te potiče sudjelovanje hrvatskih predstavnika u tim programima; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama, predavanjima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potpore inovacijama ustrojavaju se:

3.3.1.1. Odjel za poticanje inovacija

3.3.1.2. Odjel za inovacijske programe.

3.3.1.1. Odjel za poticanje inovacija

Članak 48.

Odjel za poticanje inovacija predlaže mjere poticanja gospodarskih subjekata na ulaganja za studije izvedivosti, apsorpciju tehnologije i provjeru inovativnog koncepta, istraživanje, razvoj i inovacije proizvoda, usluga i procesa te organizacijske i marketinške inovacije; izrađuje programe za jačanje inovacijskih kapaciteta poduzeća uključujući programe poticanja ulaganja u intelektualni kapital i nematerijalnu imovinu; programe za transfer tehnologije i primjenu novih tehnologija u gospodarstvu i industriji radi povećanja produktivnosti poslovanja; izrađuje mjere za unapređenje zakonodavnog okvira za istraživačko-razvojne projekte te prati učinke zakonodavnog okvira za istraživačko-razvojne projekte; sudjeluje u izradi mjera i u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje; sudjeluje u izradi programa poticanja poduzetničkog kapitala za inovacije i drugog alternativnog financiranja rizične i rane faze inovacijskih projekata i komercijalizacije inovacija; prati provedbu postojećih mjera poticanja inovacija i primjene novih tehnologija te priprema prijedloge za unapređenje ili uvođenje novih, učinkovitijih mehanizama potpore; analizira provedbu mjera za izravnu financijsku podršku inovacijskim procesima; kontinuirano surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3.1.2. Odjel za inovacijske programe

Članak 49.

Odjel za inovacijske programe prati europske i međunarodne propise koji uređuju pitanja istraživanja, razvoja i inovacija, izrađuje prijedloge harmonizacije nacionalnih i europskih praksi, koordinira aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija sa zakonodavstvom Europske unije, sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža, potiče sudjelovanje hrvatskih predstavnika u međunarodnim programima i programima Europske unije za istraživanje, razvoj i inovacije, te predlaže usklađivanje s nacionalnim mjerama; sudjeluje u programskim odborima i stručnim grupama pri međunarodnim i europskim institucijama za izradu i koordinaciju programa za financiranje istraživanja, razvoja i inovacija; prikuplja mišljenja i priprema podloge za sudjelovanje u radu stručnih grupa za inovacijsku politiku pri institucijama Europske unije te međunarodnih organizacija, uključujući specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda i globalnih mreža za jačanje inovacijske politike; priprema i izrađuje mjere za unapređenje zakonodavnog okvira za istraživačko-razvojne projekte te prati učinke zakonodavnog okvira za istraživačko-razvojne projekte; sudjeluje u praćenju Strategije pametne specijalizacije (S3) te provedbi S3 mjera i intervencija koje su u nadležnosti Ministarstva, provodi mjere jačanja i unapređenja nacionalnog inovacijskog sustava i podrške digitalizaciji, poticanja suradnje ključnih dionika nacionalnog inovacijskog sustava (poslovne, znanstveno-istraživačke i akademske zajednice i tijela javne vlasti), pruža potporu daljnjem razvoju i provedbi procesa poduzetničkog otkrivanja, sudjeluje u pružanju podrške jačanju kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju; sudjeluje u provedbi projekata vezanih uz digitalnu transformaciju gospodarstva i digitalnih inovacija; sudjeluje u provedbi projekata strukturnih fondova i Kohezijskog programa Europske unije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te ostalih oblika međunarodne pomoći u suradnji s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za upravljanje operativnim programa; sudjeluje u provedbi projekata za razvoj inovacija, primjenu novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija čiji je korisnik ili partner Ministarstvo gospodarstva; prati i vodi statističke podatke vezane uz istraživanje i inovacije te digitalizaciju te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.3.2. Služba za inovacijske strategije i unapređenje nacionalnog inovacijskog sustava

Članak 50.

Služba za inovacijske strategije i unapređenje nacionalnog inovacijskog sustava sudjeluje u kreiranju nacionalnih strateških dokumenata u području istraživanja, razvoja i inovacija, provedbi strategija, praćenju, vrednovanju i evaluaciji nacionalne inovacijske politike; sudjeluje u izradi i koordinaciji strateških dokumenata u područja inovacija iz nadležnosti Sektora; sudjeluje u kreiranju i provedbi Strategije pametne specijalizacije, unapređenju i razvoju nacionalnog inovacijskog sustava i pružanju podrške njegovim tijelima; sudjeluje u predlaganju i provedbi aktivnosti i projekata s ciljem jačanja nacionalnog inovacijskog sustava; obavlja poslove promocije i popularizacije inovacija; izrađuje prijedloge te provodi mjere za poticanje inovacija putem neizravnih ili nefinancijskih mehanizama; sudjeluje u edukacijama i jačanju vještina poduzeća za inovacije; sudjeluje u poticanju inovacija u suradnji s ostalim tijelima državne uprave te društveno korisnih inovacija; predlaže mjere za poticanje suradnje poslovnog sektora i znanstvene zajednice u cilju pružanja podrške gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu u komercijalizaciji znanstvenih istraživanja i primjeni novih tehnologija, uključujući transfer tehnologije te inovativno poduzetništvo; organizira i vodi proces konzultacija s korisnicima i dionicima inovacijskog sustava radi kontinuiranog ažuriranja strategija s trendovima i potrebama; sudjeluje u pružanju podrške jačanju kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju; prati europske i međunarodne trendove u inovacijskoj politici; radi na jačanju partnerstava za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog i znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjene novih tehnologija i za komercijalizaciju inovacija s ciljem jačanja konkurentnosti gospodarstva; sudjeluje s drugim tijelima državne i javne uprave u provedbi aktivnosti vezanih uz digitalnu transformaciju gospodarstva i digitalnih inovacija; sudjeluje u provedbi projekata vezanih uz digitalnu transformaciju gospodarstva i digitalnih inovacija; sudjeluje u provedbi projekata strukturnih fondova i Kohezijskog programa Europske unije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te ostalih oblika međunarodne pomoći u suradnji s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za upravljanje operativnih programa; sudjeluje u programskim odborima i stručnim grupama pri međunarodnim i europskim institucijama za izradu i koordinaciju programa financiranja za istraživanje, razvoj, inovacije i konkurentnost te potiče sudjelovanje hrvatskih predstavnika u tim programima, obavlja poslove vezano uz organizaciju i sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama, predavanjima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4. Sektor za konkurentnost

Članak 51.

Sektor za konkurentnost vodi i koordinira poslove koji se odnose na jačanje internacionalizacije i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te provodi postupke sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; poduzima radnje i koordinira aktivnosti u cilju boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti; aktivno surađuje s predstavnicima privatnog i javnog sektora u cilju kreiranja politika i mjera namijenjenih povećanju konkurentnosti te sudjeluje u procesima ocjenjivanja i vrednovanja konkurentnosti; koordinira i usmjerava rad svih javnopravnih tijela koja sudjeluju u procesima ocjenjivanja i pozicioniranja na globalnim ljestvicama konkurentnosti; implementira i razvija nove i unapređuje postojeće IT sustave kako bi se osigurala njihova učinkovitost i usklađenost sa zakonskim promjenama i promjenama u tržišnom okruženju; zaprima i obrađuje zahtjeve za proglašenje projekata strateškim te obavlja druge poslove definirane prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; inicira i sudjeluje u izradi novih i dopunama postojećih propisa kojima se uređuju pitanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata Europske unije i drugih međunarodnih projekata te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Sektoru za konkurentnost ustrojavaju se:

3.4.1. Služba za konkurentnost

3.4.2. Služba za unapređenje i modernizaciju javnih usluga u gospodarstvu

3.4.3. Služba za strateške investicijske projekte

3.4.4. Služba za unapređenje poslovne klime.

3.4.1. Služba za konkurentnost

Članak 52.

Služba za konkurentnost prati, analizira i poduzima radnje u cilju povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti, a sukladno nacionalnoj razvojnoj strategiji; koordinira rad svih državnih tijela koja sudjeluju u procesima pozicioniranja na ljestvicama konkurentnosti; analizira pojedine pokazatelje te detektira nedostatke i predlaže mjere i poboljšanja; aktivno surađuje s privatnim sektorom, specijalistima u pojedinim djelatnostima, poslovnim i strukovnim udruženjima u cilju optimizacije promatranih administrativnih i upravnih procesa; prati globalne trendove i primjere dobre prakse u drugim zemljama te nastavno predlaže usvajanje i primjenu u domaćoj praksi; surađuje sa Svjetskom bankom po pitanjima vezanim uz projekt Business Ready (B-Ready) na nacionalnoj i lokalnoj razini te aktivno sudjeluje kao javni kontributor u pozicioniranju na istoimenoj ljestvici konkurentnosti; provodi mjere (reforme i investicije) iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.; surađuje i pruža operativnu podršku Nacionalnom vijeću za konkurentnost; organizira radionice i radne sastanke s predstavnicima privatnog sektora u cilju komuniciranja provedenih reformi i poboljšanja; na mrežnim stranicama ministarstva objavljuje i ažurira podatke o pozicioniranju na promatranim ljestvicama konkurentnosti i analize istih.

3.4.2. Služba za unapređenje i modernizaciju javnih usluga u gospodarstvu

Članak 53.

Služba za unapređenje i modernizaciju javnih usluga u gospodarstvu provodi analize postojećih javnih usluga u gospodarstvu što uključuje ispitivanje učinkovitosti, dostupnosti i korisničkog iskustva usluga; izrađuje preporuke za unapređenje i digitalizaciju usluga na temelju provedenih analiza; prezentira i komunicira preporuke prema relevantnim institucijama uz osiguravanje podrške za predložene promjene; izrađuje planove za implementaciju preporuka, uključujući vremenske okvire, metodologije implementacije i potrebne resurse; prati i koordinira implementaciju preporuka kako bi se osiguralo da se promjene provode učinkovito i u skladu s planom; implementira i razvija nove i unapređuje postojeće IT sustave kako bi se osigurala njihova učinkovitost i usklađenost sa zakonskim promjenama i promjenama u tržišnom okruženju; aktivno sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima i inicijativama koje imaju za cilj unapređenje javnih usluga za poduzetnike; prati trendove i dobre europske i svjetske prakse u pružanju javnih usluga te njihovu primjenu u lokalnom kontekstu; prati i evaluira učinkovitosti implementiranih promjena; izvještava o postignutim rezultatima i utjecaju na poduzetnike i poduzetničku klimu; sudjeluje s drugim tijelima državne i javne uprave u provedbi aktivnosti vezanih uz digitalnu transformaciju gospodarstva.

3.4.3. Služba za strateške investicijske projekte

Članak 54.

Služba za strateške investicijske projekte zaprima i obrađuje zahtjeve za prijavu javnih, privatnih i javno-privatnih investicijskih projekata za proglašenje projekata strateškim prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; provodi i koordinira administrativnu provjeru zaprimljenih prijava; upućuje administrirane prijave u rad Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata; vodi i ažurira Listu strateških investicijskih projekata; obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata; izrađuje preglede, informacije, analize i izvješća iz područja strateških investicijskih projekata; koordinira rad i razmjenu informacija između svih tijela državne uprave zaduženih i uključenih u postupanje prema strateškim investicijskim projektima; pruža stručnu i operativnu podršku prijaviteljima; aktivno sudjeluje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata; inicira izradu novih te izmjene i dopune postojećih propisa kojima se uređuju pitanja strateških investicijskih projekata u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; obavlja stručne poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja strateških investicijskih projekata u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; izrađuje upute radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona; prati zakone i podzakonske propise čije odredbe i primjena utječu na strateške investicijske projekte u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.4.4. Služba za unapređenje poslovne klime

Članak 55.

Služba za unapređenje poslovne klime je središnje mjesto za međuresorno poticanje pojednostavljenja propisa za tržište i gospodarstvo; priprema prijedloge mjera za međuresorno uklanjanje prepreka tržišnoj konkurenciji sukladno svjetskim metodologijama kojima se mjeri regulacija tržišta i ekonomska sloboda poslovanja; provodi mjere (reforme i investicije) iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.; predlaže mjere za rasterećenje poduzetnika od neporeznih davanja i ostalih nameta; provodi analize javnih politika i evaluacije propisa s utjecajem na konkurentnost gospodarstva i tržišta; provodi utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i međuresornu kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije; koordinira primjenu procjenu učinaka propisa na gospodarstvo te poslove vrednovanja propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa; izrađuje očitovanja na nacrte propisa s učinkom na poslovanje; sudjeluje u savjetovanjima o nacrtima akata koji utječu na poslovanje; predstavlja središnje informacijsko mjesto putem kojega poslovni sektor i poduzetnici mogu u bazu podataka elektronički dostavljati prijedloge mjera za uklanjanje prepreka slobodi poslovanja te pristupa tržištu novim poslovnim modelima i inovacijama; surađuje s predstavnicima poslodavaca, poslovnih udruženja, poduzetnicima i ostalim dionicima u definiranju javnih politika i mjera za unapređenje poslovne klime i povećanje konkurentnosti gospodarstva; potiče prakse otvorenih savjetovanja i dijaloga s poslovnim sektorom o propisima koji utječu na gospodarstvo; organizira promotivne aktivnosti i događanja zbog otvorene komunikacije i partnerstva s poslovnim sektorom u promicanju unapređenja poslovne klime; potiče razvoj elektroničkog registra propisa i administrativnih obveza za poslovanje; koordinira i provodi aktivnosti za reformu poslovne klime i tržišta usluga u okviru Europskog semestra sukladno strateškim dokumentima Europske unije; priprema analize, prijedloge i izvješća za potrebe koordinacije Europskog semestra; priprema stajališta i sudjeluje u radu tijela Europske unije koja pokrivaju javne politike za konkurentnost i rast te bolju regulativu gospodarstva; sudjeluje u radu EU mreže za bolju regulativu; provodi suradnju s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD) i drugim međunarodnim organizacijama u području regulatorne gospodarske politike; koordinira i provodi europsku i međunarodnu suradnju u području bolje regulative gospodarstva; upravlja tehničkom pomoći i projektima Europske unije za unapređenje poslovne klime; provodi i ostale aktivnosti koje su potrebne za aktivnu podršku gospodarstvu za rasterećenje i pojednostavljenje uvjeta poslovanja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za unapređenje poslovne klime ustrojavaju se:

3.4.4.1. Odjel za analitičku i metodološku podršku

3.4.4.2. Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju.

3.4.4.1. Odjel za analitičku i metodološku podršku

Članak 56.

Odjel za analitičku i metodološku podršku priprema prijedloge mjera za međuresorno uklanjanje prepreka tržišnoj konkurenciji sukladno svjetskim metodologijama kojima se mjeri regulacija tržišta i ekonomska sloboda poslovanja; predlaže mjere za rasterećenje poduzetnika od neporeznih davanja i ostalih nameta; provodi analize javnih politika i evaluacije propisa s utjecajem na konkurentnost gospodarstva i tržišta; provodi utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i međuresornu kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije; koordinira primjenu procjenu učinaka propisa na gospodarstvo te poslove vrednovanja propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa; izrađuje očitovanja na nacrte propisa s učinkom na poslovanje; sudjeluje u savjetovanjima o nacrtima propisa koji utječu na poslovanje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4.4.2. Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju

Članak 57.

Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju predstavlja središnje informacijsko mjesto putem kojega poslovni sektor i poduzetnici u bazu podataka elektronički dostavljaju prijedloge mjera za uklanjanje prepreka slobodi poslovanja te pristupa tržištu novim poslovnim modelima i inovacijama; surađuje s predstavnicima poslodavaca, poslovnih udruženja, poduzetnicima i ostalim dionicima u definiranju javnih politika i mjera za unapređenje poslovne klime i povećanje konkurentnosti gospodarstva; potiče prakse otvorenih savjetovanja i dijaloga s poslovnim sektorom o propisima koji utječu na gospodarstvo; organizira promotivne aktivnosti i događanja zbog otvorene komunikacije i partnerstva s poslovnim sektorom u promicanju unapređenja poslovne klime; potiče razvoj elektroničkog registra propisa i administrativnih obveza za poslovanje; koordinira i provodi aktivnosti za reformu poslovne klime i tržišta usluga u okviru Europskog semestra sukladno strateškim dokumentima Europske unije; priprema analize, prijedloge i izvješća za potrebe koordinacije Europskog semestra; priprema stajališta i sudjeluje u radu tijela Europske unije koja pokrivaju javne politike za konkurentnost i rast te bolju regulativu gospodarstva; sudjeluje u radu EU mreže za bolju regulativu; provodi suradnju s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD) i drugim međunarodnim organizacijama u području regulatorne gospodarske politike; koordinira i provodi europsku i međunarodnu suradnju u području bolje regulative gospodarstva; upravlja tehničkom pomoći i projektima Europske unije za unapređenje poslovne klime, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA INDUSTRIJU I RUDARSTVO

Članak 58.

Uprava za industriju i rudarstvo sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama i industrijskim subjektima, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje poslova smanjenja emisija onečišćujućih tvari u okoliš; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije; obavlja poslove u svezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga rada sa zakonodavstvom EU; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija, potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda, obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i trgovačkim društvima, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na politike razvitka industrije, izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i industrije; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja brodogradilišta; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja drugih društava iz svoje nadležnosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, prati djelovanje i predlaže unapređenje instrumenata gospodarskog sustava; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, obavlja upravne i stručne poslove iz područja rudarstva koji se odnose na sanaciju istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; sudjeluje u rukovođenju praćenja poslovanja i ispunjavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi sanacije istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina), provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, procesno provodi postupke ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, planira i predlaže rudarsku politiku, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, obavlja poslove u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, utvrđuje srednjoročni akt strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s europskim direktivama, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, prati primjenu i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa.

U Upravi za industriju i rudarstvo ustrojavaju se:

4.1. Sektor za industrijsku politiku

4.2. Sektor za rudarstvo.

4.1. Sektor za industrijsku politiku

Članak 59.

Sektor za industrijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji; obavlja poslova koji se odnose na izradu i koordinaciju provedbe strategija i politika gospodarskog razvoja i provedbu međunarodne suradnje u području; politika tehnološkog razvoja (nove tehnologije), uključujući koordinaciju procesa utvrđivanja i ažuriranja prioritetnih tehnologija i pravaca njihova razvoja) industrijske politike, politiku klimatske neutralnosti u industriji, iz nadležnosti ministarstva nadležnog za gospodarstvo; provedba poslova koji se odnose na povećanje inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, uključujući industrijske sektore; razvijanje instrumenata potpore za povećanje konkurentnosti gospodarstva; vođenje poslova koji se odnose na digitalnu transformacija industrije (Industrija 4.0) koordinacija horizontalnih pitanja državnih potpora iz nadležnosti ministarstva nadležnog za gospodarstvo; provedba zadataka vezanih uz transformaciju gospodarstva prema cirkularnosti, uključujući pitanja vezana uz utjecaj na okoliš i pristup industrijskim sirovinama (uključujući kritične sirovine; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom razvojnom strategijom; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora. Uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za unapređenje i razvoj industrije. Sektor je zadužen za praćenje gospodarskih i industrijskih trendova u Europskoj uniji i svijetu, kao i praćenje kompanija i poslovnih sustava u različitim industrijskim sektorima. Priprema izvještaje i podloge za izradu strategija razvoja industrije, te gospodarske razvojne strategije; predlaže unapređenja i doprinosi razvoju i unapređenju industrijske politike i politike primjene inovacija i novih tehnologija; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na politike razvitka industrije, izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na politike razvitka industrije, izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja brodogradilišta; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja drugih društava iz svoje nadležnosti; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove u vezi s klasterima konkurentnosti; sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, priprema i provodi projekte i programe Europske unije, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu, priprema i izrađuje nacio­nalna stajališta i mišljenja u području industrije za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za industrijsku politiku ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za tehničko zakonodavstvo

4.1.2. Služba za industrijsku politiku

4.1.3. Služba za pripremu i razvoj Projekata industrijskog raz­voja.

4.1.1. Služba za tehničko zakonodavstvo

Članak 60.

Služba za tehničko zakonodavstvo, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz prilagodbu nacionalnog tehničkog zakonodavstva u području slobodnog kretanja roba, a iz djelokruga prerađivačke industrije sa zakonodavstvom Europske unije, izrađuje i priprema tehničke propise, koji se odnose na sigurnost pojedinih proizvoda (strojevi, dizala, LVD, tlačna oprema, aparati na plinovita goriva, tekstil, obuća…) za područje koje je uređeno direktivama Europske unije, prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području ovlašćivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti, prijava ovlaštenih tijela u NANDO bazu, ovlašćivanje tijela za preglede i ispitivanje proizvoda u uporabi (oprema pod tlakom i dizala) u uporabi, vođenje Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. koordinacija provedbe strategija i politika u području politika klimatske neutralnosti u industriji, iz nadležnosti ministarstva nadležnog za gospodarstvo, uključujući međunarodnu suradnju s relevantnim dionicima; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; poticanje integriranog pristupa koji uključuje tehnološke inovacije, promjene u proizvodnim procesima, korištenje obnovljivih izvora energije i poboljšanja u učinkovitosti korištenja resursa u cilju postizanja klimatske neutralnosti u industriji; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za tehničko zakonodavstvo ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za tehničko zakonodavstvo

4.1.1.2. Odjel za politiku klimatske neutralnosti u industriji.

4.1.1.1. Odjel za tehničko zakonodavstvo

Članak 61.

Odjel za tehničko zakonodavstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije; izrađuje i priprema tehničke propise za područje koje je pokriveno direktivama EU novoga i staroga pristupa, a koja su u djelokrugu Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt; predlaže i sudjeluje u izradi propisa koji utječu na slobodu kretanja roba i propisa o obavješćivanju o novim tehničkim propisima, te nesigurnim proizvodima u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture (norme, akreditacija, nadzor nad tržištem, tijela i postupak za ocjenu sukladnosti) koji su važni za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz područja industrije; prati nove propise i upute koje donosi EU na području tehničkog zakonodavstva, te na temelju toga predlaže donošenje nacionalnih propisa; izrađuje i priprema nacionalne tehničke propise za područje koje je uređeno direktivama Europske unije; provodi postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti i prijavljivanja u NANDO sustav iz svoje nadležnosti, izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unapređenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta u području industrije i tehničkog zakonodavstva za hrvatske predstavnike u tijelima Europske unije, sudjeluje u radu tijela Europske unije u području industrije i tehničkog zakonodavstva; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za politiku klimatske neutralnosti u industriji

Članak 62.

Odjel za politiku klimatske neutralnosti u industriji obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provedbe strategija i politika klimatske neutralnosti u industriji, iz nadležnosti ministarstva nadležnog za gospodarstvo, uključujući međunarodnu suradnju s relevantnim dionicima; poticanje integriranog pristupa kod industrijskih dionika koji uključuje tehnološke inovacije, promjene u proizvodnim procesima, korištenje obnovljivih izvora energije i poboljšanja u učinkovitosti korištenja resursa u cilju postizanja klimatske neutralnosti u industriji; unapređenje suradnje s drugim sektorima, poput energetskog sektora ili sektora transporta, u cilju razvoja daljnjeg smanjenja emisija i postizanje klimatske neutralnosti; poticanje investicije u održivu proizvodnju, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije; podržavati industrijske subjekte u transformaciji na nove klimatski neutralne tehnologije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za industrijsku politiku

Članak 63.

Služba za industrijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na politike razvitka industrije, izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; daje horizontalne potpore industriji; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva, neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda (UNIDO) u razvijanju projekata za industriju, prikuplja, obrađuje i analizira stanja potreba za unapređenje razvoja gospodarstva; uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unapređenja i razvoja industrije; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke industrije te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora. Služba obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja brodogradilišta; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja drugih društava iz svoje nadležnosti; surađuje s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD – u Radnoj skupini za brodogradnju (WP6) ima status pridruženog člana – associate member), obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja brodogradnje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za industrijsku politiku ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za aktivnosti u području prerađivačke i obrambene industrije

4.1.2.2. Odjel za analitiku i izvještavanje.

4.1.2.1. Odjel za aktivnosti u području prerađivačke i obrambene industrije

Članak 64.

Odjel za aktivnosti u području prerađivačke i obrambene industrije obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; prati razvoj novih tehnologija i proizvoda; predlaže bolju primjenu novih tehnologija u industriji; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, prati rad i ostvarivanje kontakata s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda (UNIDO) u razvijanju projekata za industriju, obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta, prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; surađuje s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD – u Radnoj skupini za brodogradnju (WP6) ima status pridruženog člana – associate member), obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja brodogradnje, sudjeluje u raspodjeli sredstava državnog proračuna za subvencije i praćenju učinkovitosti trošenja proračunskih sredstava, izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje određenih subjekata, institucija i šire javnosti; predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provedbi međunarodnih ugovora i konvencija kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja); neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim organizacijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama te drugim međunarodnim organizacijama (NATO, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW, i dr.); priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za analitiku i izvještavanje

Članak 65.

Odjel za analitiku i izvještavanje, prikuplja, obrađuje i analizira stanja potreba za unapređenje razvoja gospodarstva; uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unapređenja i razvoja industrije Nadalje, Odjel daje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava; obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za financije, nadležnom Upravom za trgovačka društva u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva, izrađuje nacrte i prijedloge za izuzimanje od prodaje stvari i prava određenih pravnih osoba te način njihovog korištenja, provodi nadzor restrukturiranja, izrađuje odgovore na upite iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja na akte drugih ministarstava iz svoje nadležnosti, predlaže unapređenja i doprinosi primjeni sustava industrijskog vlasništva i primjeni suvremene tehnologije u industriji i cjelokupnom gospodarstvu; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije i restrukturiranja pojedinih industrijskih subjekata; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, prati rad i ostvarivanje kontakata s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za pripremu i razvoj Projekata industrijskog razvoja

Članak 66.

Služba za pripremu i razvoj Projekata industrijskog razvoja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na politike razvitka industrije, izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; osmišljavanje Projekata u cilju promicanja ulaganja u proizvodne kapacitete proizvoda koji su ključni u postizanju klimatske neutralnosti EU-a; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u provođenju aktivnosti vezanih uz Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godinu; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz područja prerađivačke industrije; obavlja stručne poslove vezane uz provedbu projekata definiranih Akcijskim planom za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva do 2027. godine, izrađuje analize i potrebe ključnih industrijskih ekosustava, iz nadležnosti ministarstva nadležnog za gospodarstvo; analize poslovnih prilika uzimajući u obzir potencijal povezan s specifičnošću i razinom infrastrukturnog razvoja pojedinih industrijskih lokacija, razvoj i provedba projekata iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva do 2027. godine i provedbi projekata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu i razvoj Projekata industrijskog razvoja ustrojavaju se:

4.1.3.1. Odjel za provedbu Projekata industrijskog razvoja

4.1.3.2. Odjel za praćenje Projekata industrijskog razvoja

4.1.3.3. Odjel za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva.

4.1.3.1. Odjel za provedbu Projekata industrijskog razvoja

Članak 67.

Odjel za provedbu Projekata industrijskog razvoja obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz osmišljavanje Projekata čiji je cilj promicanje ulaganja u proizvodne kapacitete proizvoda koji su ključni u ispunjavanju ciljeva klimatske neutralnosti EU-a. Odjel ovim Projekatima želi doprinijeti daljnjem razvoju industrije, razumijevanju globalnih izazova, promicanju dijaloga među proizvodnim subjektima, akademskom zajednicom te nadležnim tijelima državne uprave i razmjenama mišljenja i iskustva o najboljim praksama, prioritetima i poticajnim prilikama za promjene. Provedbom navedenih Projekata ostvariti će se izazovi kako EU Industrijske strategije tako i hrvatskog Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva do 2027. godine kao što je postizanje ekološke održivosti proizvodnih operacija, proizvoda i opskrbnih lanaca. Odjel promiče ulaganja u proizvodne kapacitete proizvoda koji su ključni u ispunjavanju ciljeva klimatske neutralnosti EU-a, u cilju povećanja konkurentnosti i otpornosti europske industrijske baze kako bi industrija postala okosnica pristupačne, pouzdane i održive čiste energije; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa kojima će se definirati »strateške« tehnologije koje će voditi dekarbonizaciji te predložiti modeli i izvori mogućih financiranja u cilju implementacije strateških tehnologija; zakonskim/podzakonskim aktima se stječu preduvjeti, kojima bi se olakšala ulaganja u proizvodne projekte, net-zero tehnologije i kako bi se olakšalo promicateljima projekata realizacija net-zero industrijske proizvodnje. Odjel ima zadatak integrirati održivo upravljanja kritičnim sirovinama u nacionalne zakonodavne akte s ciljem smanjenja emisija, a isto je ključno za postizanje klimatske neutralnosti. Odjel u svom radu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva kao i s drugim nadležnim tijelima državne uprave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3.2. Odjel za praćenje Projekata industrijskog razvoja

Članak 68.

Odjel za praćenje Projekata industrijskog razvoja obavlja sve poslove vezane uz praćenje napretka u provedbi Projekata industrijskog razvoja, koji uključuju net-zero tehnologije, a iste su ključne za borbu protiv klimatskih promjena i postizanje ciljeva održivog razvoja; redovito provjerava rezultate Projekata i prilagođava strateške dokumente sukladno identificiranim potrebama; provodi edukacije i podiže svijest o važnosti klimatske neutralnosti i net-zero tehnologija i aktivnostima koji se poduzimaju i koje mogu pomoći u podršci i prihvaćanju promjena, kako zaposlenika industrijskih sektora tako i dionika i šire javnosti; s drugim nadležnim tijelima državne uprave osmišljavaju mogućnosti poticaja i regulatorne okvire kojima bi se poticali investitori da ulaže u net-zero tehnologije i na taj način smanje svoje emisije; dugoročnom predanošću i pripadajućim aktivnostima djeluju na postizanju održivog industrijskog razvoja i smanjenju negativnog utjecaja industrije na okoliš; surađuju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva kao i s drugim nadležnim tijelima državne uprave te obavljaju i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3.3. Odjel za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva

Članak 69.

Odjel za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva obavlja stručne i administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na praćenje prethodno pripremljenih i odobrenih Projekata industrijskog razvoja iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva do 2027. godine; koordinira aktivnosti vezane uz provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva; prati napretke u provedbi plana; prikuplja podataka i analizira rezultate kako bi se osiguralo da se ciljevi ostvaruju u skladu s postavljenim rokovima i očekivanjima; uspostavlja metodologiju praćenja ostvarenja financijskih pokazatelja operativnih programa; kontinuirano prati ostvarenje postavljenih ciljnih vrijednosti financijskih pokazatelja, izrađuje interna, kvartalna, godišnja i završna izvješća o provedbi financijskih pokazatelja, u cilju učinkovitog financijskog upravljanja, vodi evidenciju o raspoloživim, dodijeljenim, ugovorenim, isplaćenim i vraćenim sredstvima, prati izvršavanje povrata u državni proračun sredstava isplaćenih korisnicima, vodi evidencije o iznosima koji trebaju biti ili su vraćeni i o tome obavještava nadležna tijela. Odjel identificira prepreke i izazove u provedbi plana. U okviru svoga djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja podatcima (Bazu podataka), sukladno preporukama Tima za vrednovanje, čuva dokumente i evidencije o provedbi programa radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za rudarstvo

Članak 70.

Sektor za rudarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina), provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, procesno provodi postupke ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, planira i predlaže rudarsku politiku, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, obavlja poslove u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, utvrđuje srednjoročni akt strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s direktivama Europske unije, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za rudarstvo ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za upravne poslove u rudarstvu

4.2.2. Služba za gospodarske poslove u rudarstvu

4.2.3. Služba za sanaciju istražnih prostora i eksploatacijskih polja.

4.2.1. Služba za upravne poslove u rudarstvu

Članak 71.

Služba za upravne poslove u rudarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, sudjeluje u poslovima u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju srednjoročnog akta strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravne poslove u rudarstvu ustrojavaju se:

4.2.1.1. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine

4.2.1.2. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala.

4.2.1.1. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine

Članak 72.

Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, sudjeluje u poslovima u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju srednjoročnog akta strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Članak 73.

Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina), provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, sudjeluje u poslovima u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju srednjoročnog akta strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za gospodarske poslove u rudarstvu

Članak 74.

Služba za gospodarske poslove u rudarstvu obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, sudjeluje u poslovima u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju srednjoročnog akta strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za gospodarske poslove u rudarstvu ustrojavaju se:

4.2.2.1. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine

4.2.2.2. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala.

4.2.2.1. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine

Članak 75.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, – fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, sudjeluje u poslovima u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju srednjoročnog akta strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Članak 76.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, sudjeluje u poslovima u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju srednjoročnog akta strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.3. Služba za sanaciju istražnih prostora i eksploatacijskih polja

Članak 77.

Služba za sanaciju istražnih prostora i eksploatacijskih polja obavlja upravne i stručne poslove iz područja rudarstva koji se odnose na sanaciju istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina). Služba prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi sanacije istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina; sudjeluje u vođenju jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina; sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike; sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, sudjeluje u poslovima u vezi s održivim gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju srednjoročnog akta strateškog planiranja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

Članak 78.

Uprava za poduzetništvo i obrt prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva; izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim institucijama; predlaže politiku mjera za sustavni razvoj kroz promidžbu, izobrazbu, učenje za poduzetništvo, strukovno obrazovanje i usavršavanje, informiranje, stručnu pomoć, formiranje i dodjelu poticajnih sredstava; nadzire namjensko trošenje sredstava potpora i izgradnju i razvoj institucionalne podrške malom gospodarstvu; vodi registre i razvija središnji informacijski sustav malog gospodarstva radi praćenja i analiza poduzetništva te usklađivanja pravnih propisa; potiče međusobno povezivanje subjekata maloga gospodarstva te njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; osmišljava mjere gospodarske politike za malo i srednje poduzetništvo, obrte, zadružno poduzetništvo, posebne oblike poduzetništva; provodi mjere stručnog usavršavanja poduzetnika; vodi sve poslove vezano uz alternativne investicijske fondove; prati i analizira podatke o malom i srednjem poduzetništvu i obrtu te trendove njegova razvoja; obavlja stručne poslove koji se odnose na prilagodbu propisa propisima Europske unije; koordinira provedbu, prati i predlaže izmjene strateških dokumenata u mjerodavnom djelokrugu, napose strategija razvoja poduzetništva žena, zadruga te sudjeluje u pripremi i izradi, provedbi i praćenju razvojnih strategija drugih tijela vezanih uz razvoj malog i srednjeg poduzetništva, ženskog poduzetništva i zadruga te sudjeluje u pripremi i izradi, provedbi i praćenju strateških dokumenata drugih tijela državne uprave i na razini EU; priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju i upravni nadzor u upravnim stvarima iz područja obrta, ako ti poslovi ili dio tih poslova zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u nadležnost druge unutarnje ustrojstvene jedinice ili upravne organizacije u sastavu Ministarstva; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz Programa Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za poduzetništvo i obrt ustrojavaju se:

5.1. Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta

5.2. Sektor za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu.

5.1. Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta

Članak 79.

Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta prati stanje poduzetništva i obrta; predlaže politiku mjera za sustavni razvoj kroz promidžbu, strukovno obrazovanje, poduzetničko učenje i izobrazbu, informiranje, stručnu pomoć, programiranje i dodjelu poticajnih sredstava, izgradnju institucionalne podrške i usklađivanje pravnih propisa; prati i analizira te predlaže mjere za otklanjanje prepreka razvoju poduzetništva, obrta, zadruga i posebnih oblika poduzetništva; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj poduzetništva i obrta te brine o provođenju predloženih mjera; predlaže projekte i izvore njihovog financiranja; poduzima odgovarajuće aktivnosti za promidžbu poduzetništva i obrta, provodi projekte promidžbe te potiče organizirani nastup obrtnika i poduzetnika u zemlji i inozemstvu; priprema i provodi projekte i programe Europske unije; surađuje s drugim tijelima državne uprave te komorskim sustavom i drugim asocijacijama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje poduzetnika i obrta te provedbi mjera za uklanjanje administrativnih prepreka poslovanju malog i srednjeg poduzetništva, obrta i zadruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama; potiče međusobno povezivanje i umrežavanje subjekata malog gospodarstva te njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; prati djelovanje i predlaže unapređenje instrumenata gospodarskog sustava; osmišljava mjere gospodarske politike; nadzire namjensko korištenje sredstava za programe i potpore iz nadležnosti Sektora; izrađuje i provodi programe i koordinira poslove za rad s domaćim financijskim institucijama; vodi sve poslove vezano uz unapređenje financiranja poduzetništva i obrta i alternativne investicijske fondove osigurava funkcioniranje sustava pružanja savjeta i podrške malom i srednjem poduzetništvu putem sustava ranog upozoravanja; prati podatke o malom gospodarstvu i trendove njegova razvoja; predlaže mjere i aktivnosti za umrežavanje subjekata malog gospodarstva te potiče osnivanje zadruga; priprema izvješća i analize u svojem djelokrugu; daje upute i mišljenja u vezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; obavlja stručne poslove koji se odnose na prilagodbu propisa propisima Europske unije; predlaže i provodi mjere za poticanje izvoza i ulaganja u subjekte maloga gospodarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz nadležnosti Sektora; izrađuje prijedlog državnog proračuna vezano uz aktivnosti Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, predavanjima i slično, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za pripremu programa i podršku poduzetništvu i obrtu

5.1.2. Služba za strukovno obrazovanje i poduzetničko učenje

5.1.3. Služba za provedbu programa i projekata poticanja poduzetništva i obrta.

5.1.1. Služba za pripremu programa i podršku poduzetništvu i obrtu

Članak 80.

Služba za pripremu programa i podršku poduzetništvu i obrtu prati stanje u poduzetništvu i obrtništvu temeljem praćenja podataka, analiza i trendova, predlaže programske mjere i instrumente za njegov razvoj; izrađuje programe i projekte za poticanje poduzetništva i obrtništva; razvija različite oblike podrške poduzetništvu i obrtništvu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske o razvoju malog i srednjeg poduzetništva; obavlja sve poslove vezane uz provedbu projekata namijenjenih poduzetništvu i obrtništvu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; vodi sve poslove vezano uz alternativne investicijske fondove i poboljšanje financiranja poduzetništva i obrtništva izrađuje ekonomske i financijske analize i prognoze malog gospodarstva; sustavno prati, analizira i izvješćuje o rezultatima provedbe mjera poticaja malog gospodarstva prema određenoj periodici; surađuje s nadležnim tijelima za državne potpore; prati strategije i programe nositelja mjera i instrumenata razvoja maloga gospodarstva i predlaže njihovo usklađivanje i politike sukladno smjernicama razvoja malog i srednjeg poduzetništva; sudjeluje u pripremi programa i projekata za korištenje EU sredstava i fondova i njihovoj provedbi; prati smjernice, propise, pravila i postupke rada europskih tijela u istom ili sličnom mjerodavnom djelokrugu; osmišljava, planira i provodi različite oblike i načine prijenosa stručnih znanja i dobre prakse iz svojeg djelokruga; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na savjetovanjima, radionicama, seminarima i tečajevima, konferencijama i okruglim stolovima i drugim oblicima komunikacije s poslovnom zajednicom u cilju promidžbe poduzetništva; izrađuje upute i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove povezane s osnivanjem zadruga, prati stanje zadruga, predlaže i nadzire provođenje mjera za razvoj zadruga; vodi evidenciju zadruga; prati i analizira stanje u zadrugarstvu; predlaže i unapređuje zakonsku regulativu u svrhu poboljšanja uvjeta za ulaganje u zadruge te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu programa i podršku poduzetništvu i obrtu ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za pripremu programa poticanja poduzetništva i obrta

5.1.1.2. Odjel analize i podršku poduzetništvu i obrtu

5.1.1.3. Odjel za zadruge.

5.1.1.1. Odjel za pripremu programa poticanja poduzetništva i obrta

Članak 81.

Odjel za pripremu programa poticanja poduzetništva i obrta prati stanje u poduzetništvu i obrtništvu s ciljem osmišljavanja programa i projekata za brži razvoj malog i srednjeg poduzetništva; predlaže politiku mjera za sustavni razvoj poduzetništva kroz projekte promidžbe, izobrazbe, informiranja, stručne pomoći, oblikovanje poticajnih mjera i uvjeta za dodjelu potpora, izgradnju institucionalne podrške i usklađivanje pravnih propisa; prati podatke o malom gospodarstvu i trendove njegova razvoja; predlaže, izrađuje i provodi projekte poticaja; razvija različite oblike podrške malom gospodarstvu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama i sudjeluje u njihovom radu; predlaže unapređenje mjera poticaja; prati rad udruga poduzetnika; prati propise vezane uz dodjelu potpora, daje stručna mišljenja u vezi s potporama i projektima; izrađuje potrebnu dokumentaciju za provedbu projekata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel analize i podršku poduzetništvu i obrtu

Članak 82.

Odjel analize i podršku poduzetništvu i obrtu vodi i obrađuje podatke za potrebe analiza, prognoza, vrednovanja i planiranja mjera za malo gospodarstvo; sustavno prati, analizira i izvješćuje o rezultatima provedbe mjera poticaja; analizira izvršenje i učinkovitost programa i projekata; temeljem analitičkih izvješća predlaže mjere poticaja za razvoj malog gospodarstva; osigurava funkcioniranje sustava pružanja savjeta i podrške malom i srednjem poduzetništvu putem sustava ranog upozoravanja; organizira savjetovanja o poduzetništvu i obrtništvu; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na seminarima i konferencijama namijenjenim malom i srednjem poduzetništvu; surađuje s domaćim financijskim institucijama; prati, analizira i izvješćuje o suradnji s domaćim financijskim institucijama; vodi sve poslove vezano uz alternativne investicijske fondove; koordinira provedbe mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta u vezi suradnje s domaćim financijskim institucijama; prati propise i daje stručna mišljenja iz svoga djelokruga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanim uz provedbu i praćenje projekata za malo i srednje poduzetništvo; analizira izvršenje i učinkovitost projekata i predlaže promjene i nove projekte; vodi sustav kreditiranja poduzetnika i obrtnika uz državne potpore te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.3. Odjel za zadruge

Članak 83.

Odjel za zadruge obavlja poslove povezane s osnivanjem i poslovanjem zadruga, prati stanje zadruga, predlaže i nadzire provođenje mjera za razvoj zadruga predlaže i unapređuje zakonsku regulativu u svrhu poboljšanja uvjeta za ulaganje u zadruge; surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske s ciljem uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz toga područja; prati i nadzire provođenje zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju uvjeti i način poslovanja zadruga; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj zadrugarstva te skrbi o provođenju predloženih mjera; poduzima aktivnosti za promidžbu zadrugarstva i poticanje organiziranog nastupa zadruga u zemlji i inozemstvu; predlaže i prati stručnu izobrazbu zadrugara i zaposlenih u zadrugama; izrađuje upute i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave na rješavanju problema vezanih uz poslovanje zadruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institutima; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata poticanja zadruga; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, predavanjima i slično te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za strukovno obrazovanje i poduzetničko učenje

Članak 84.

Služba za strukovno obrazovanje i poduzetničko učenje prati i analizira stanje u strukovnom obrazovanju te obrazovanju za poduzetništvo; predlaže mjere za razvoj strukovnog obrazovanja i obrazovanja za poduzetništvo; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja te vodi brigu o njihovom provođenju; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona te predlaže donošenje podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na strukovno i obrazovanje za poduzetništvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; sudjeluje u izradi i provedbi poticajnih programe za unapređenje strukovnog obrazovanja i obrazovanja za poduzetništvo; predlaže donošenje kurikuluma za stjecanje kvalifikacije za zanimanja iz sustava vezanih obrta; predlaže donošenje programa majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika te vodi brigu o njihovom provođenju; prati provedbu naučničkog ispita i predlaže mjere za njegovo unapređenje; izrađuje naputke i daje mišljenja u vezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; provodi upravni postupak u vezi s priznavanjem inozemnih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje majstorskog zvanja; priprema i provodi promidžbene aktivnosti u vezi s razvojem strukovnog obrazovanja; obavlja nadzor nad postupkom izdavanja dozvola obrtnicima i pravnim osobama za izvođenje naukovanja; obavlja stručni nadzor nad provedbom naukovanja kod obrtnika i pravnih osoba; obavlja stručni nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja ispita kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju; provodi stručni nadzor nad evidencijom i verifikacijom ugovora o naukovanju; izrađuje plan provođenja nadzora; obavlja nadzor nad provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; sastavlja analize i izvješća o provedenom nadzoru; vodi brigu o unapređivanju interaktivne aplikacije e-Naukovanje; surađuje s javnopravnim tijelima i drugim pravnim osobama sukladno svojem djelokrugu nadležnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za strukovno obrazovanje i poduzetničko učenje ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za strukovno obrazovanje

5.1.2.2. Odjel za nadzor

5.1.2.3. Odjel za poduzetničko učenje.

5.1.2.1. Odjel za strukovno obrazovanje

Članak 85.

Odjel za strukovno obrazovanje prati i analizira stanje u strukovnom obrazovanju te predlaže mjere za razvoj strukovnog obrazovanja; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona te izrađuje podzakonske propise u dijelu koji se odnosi na strukovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; predlaže donošenje kurikuluma za stjecanje kvalifikacije za zanimanja iz sustava vezanih obrta; predlaže donošenje programa majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika te vodi brigu o njihovom provođenju; prati provedbu naučničkog ispita i predlaže mjere za njegovo unapređenje; sudjeluje u izradi i provedbi poticajnih programa za unapređenje strukovnog obrazovanja; izrađuje naputke i daje mišljenja u vezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; provodi upravni postupak u vezi s priznavanjem inozemnih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje majstorskog zvanja; priprema i provodi promidžbene aktivnosti u vezi s razvojem strukovnog obrazovanja i obrazovanja za poduzetništvo te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za nadzor

Članak 86.

Odjel za nadzor obavlja nadzor nad postupkom izdavanja dozvola obrtnicima i pravnim osobama za izvođenje naukovanja; obavlja stručni nadzor nad provedbom naukovanja kod obrtnika i pravnih osoba; obavlja stručni nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja ispita kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju; provodi stručni nadzor nad evidencijom i verifikacijom ugovora o naukovanju; izrađuje plan provođenja nadzora; obavlja nadzor nad provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; sastavlja analize i izvješća o provedenom nadzoru; vodi brigu o unapređivanju interaktivne aplikacije e-Naukovanje te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.3. Odjel za poduzetničko učenje

Članak 87.

Odjel za poduzetničko učenje poduzima mjere i aktivnosti za razvoj obrazovanja za poduzetništvo; sastavlja analize i izvješća iz djelokruga nadležnosti; sudjeluje u razvoju programa i sadržaja profesionalne poduzetničke kompetencije u formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja i poučavanja; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona te predlaže donošenje podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na obrazovanje za poduzetništvo, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja poduzetnika te vodi brigu o njihovom provođenju; izrađuje i provodi poticajne programe za unapređenje obrazovanja za poduzetništvo; surađuje s komorama, obrazovnim ustanovama, tijelima državne uprave i institucijama; priprema i provodi promidžbene aktivnosti u vezi s razvojem obrazovanja za poduzetništvo te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3. Služba za provedbu programa i projekata poticanja poduzetništva i obrta

Članak 88.

Služba za provedbu programa i projekata poticanja poduzetništva i obrta obavlja sve poslove u vezi s provedbom projekata namijenjenih poduzetništvu i obrtništvu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; priprema podloge i izrađuje dokumentaciju za pripremu i objavu natječajnih postupaka; provodi poticajne programe za unapređenje poduzetništva i obrtništva; sastavlja analize i izvješća iz svojeg djelokruga nadležnosti; predlaže rješenja za unapređenje postupka provedbe programa i projekata; izrađuje sva potrebna izvješća i informacije u svezi s provedbom projekata i programa; obavlja sve stručne i administrativne poslove vezano uz ugovaranje projekata i programa; obavlja poslove koji se odnose na pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; provodi i kontrolira financijsko praćenje projekata; provodi nadzor i kontrolu nad trošenjem sredstava potpora; sudjeluje u pripremi akata koji omogućuju provedbu i korištenje sredstava iz ESI fondova; poduzima korektivne mjere i povrate nenamjenski utrošenih sredstava; sudjeluje u aktivnostima praćenja provedbe i vrednovanja programa i projekata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu programa i projekata poticanja poduzetništva i obrta ustrojavaju se:

5.1.3.1. Odjel za provedbu EU projekata

5.1.3.2. Odjel za provedbu programa poticanja poduzetništva i obrta

5.1.3.3. Odjel za praćenje ugovora i kontrolu.

5.1.3.1. Odjel za provedbu EU projekata

Članak 89.

Odjel za provedbu EU projekata obavlja sve stručne i administrativne poslove vezane uz provedbu projekata namijenjenih poduzetništvu i obrtništvu iz fondova Europske unije sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; izrađuje dokumentaciju za pripremu i objavu natječajnih postupaka; izrađuje izvješća o realizaciji projekata; daje stručna mišljenja u vezi s rezultatima provedbe projekata; predlaže rješenja za unapređenje postupka provedbe projekata; izrađuje sva potrebna izvješća i informacije u svezi provedbe projekata i programa; analizira izvršenje i učinkovitost projekata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3.2. Odjel za provedbu programa poticanja poduzetništva i obrta

Članak 90.

Odjel za provedbu programa poticanja poduzetništva i obrta obavlja sve stručne i administrativne poslove vezane uz provedbu projekata namijenjenih poduzetništvu i obrtništvu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; izrađuje dokumentaciju za pripremu i objavu natječajnih postupaka; izrađuje izvješća o realizaciji projekata; daje stručna mišljenja u vezi s rezultatima provedbe projekata; predlaže rješenja za unapređenje postupka provedbe projekata; izrađuje sva potrebna izvješća i informacije u svezi provedbe projekata i programa; analizira izvršenje i učinkovitost projekata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3.3. Odjel za praćenje ugovora i kontrolu

Članak 91.

Odjel za praćenje ugovora i kontrolu obavlja sve stručne i administrativne poslove vezano uz ugovaranje projekata i programa; obavlja poslove koji se odnose na pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; provodi i kontrolira financijsko praćenje projekata; provodi nadzor i kontrolu nad trošenjem sredstava potpora; sudjeluje u pripremi akata koji omogućuju provedbu i korištenje sredstava iz ESI fondova; poduzima korektivne mjere i povrate nenamjenski utrošenih sredstava; sudjeluje u aktivnostima praćenja provedbe i vrednovanja programa i projekata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu

Članak 92.

Sektor za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja poduzetništva i obrta; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju iz područja obrtništva i poduzetništva i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog i stručnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja obrtništva i poduzetništva, obavlja poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima protiv drugostupanjskih rješenja i prvostupanjskih rješenja iz područja obrta; ostvaruje komunikaciju s Hrvatskom obrtničkom komorom u vezi prenesenih javnih ovlasti, priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu

5.2.2. Služba za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu.

5.2.1. Služba za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu

Članak 93.

Služba za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju iz područja obrtništva i poduzetništva i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog i stručnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja obrtništva i poduzetništva; obavlja poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima protiv drugostupanjskih rješenja i prvostupanjskih rješenja iz područja obrta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu

Članak 94.

Služba za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu vodi brigu o uspostavi i funkcioniranju registara te sigurnosti, a posebno IIS-a Obrtnog registra i registra potpora, vodi brigu o održavanju, razvoju i unapređivanju informacijsko-komunikacijskih sustava svakog pojedinog registra, predlaže i provodi mjere za unapređenje svih aplikacija i modula unutar IIS svakog pojedinog registra, predlaže i realizira nadogradnje IIS-a u cilju ostvarivanje njihove proaktivnosti, obavlja poslove vezane za komunikacijsko povezivanje registara s postojećim bazama podataka u Ministarstvu, u sustavima u tijelima državne uprave te u ostalim institucijama, vodi brigu o funkcioniranju uspostavljenih razmjena podataka s drugim korisnicima/izvorima podataka, predlaže i realizira uspostavu novih razmjena podataka s drugim korisnicima/izvorima podataka, predlaže, definira i realizira nove procese u cilju smanjivanja količine »papirnatih dokumenata« koje proizvodi sustav, realizira uspostavu novih e-usluga, vlastitih, ali i nekih zajedničkih, u koordinaciji s drugim tijelima javne vlasti, predlaže i realizira nadogradnje IIS-a u cilju ispunjavanja obveza proizašlih iz promjena pravne regulative Ministarstva, ali i promjena na razini Republike Hrvatske općenito, koordinira poslove u vezi s upisom obrta u obrtni registar i izdavanjem obrtnica, brine o kvaliteti upisanih podataka u obrtnom registru korištenjem administratorske aplikacije, nadzire vođenje Obrtnog registra u registarskim tijelima kroz provjere signalizacija ugrađenih u aplikativni segment obrtnog registra, predlaže kreiranje dodatnih signalizacija/kontrola u aplikacijama, u cilju poboljšavanja kvalitete upisanih podataka, predlaže kreiranje dodatnih modula za generiranje statističkih izvješća i pregleda, kontaktira nadležna registarska tijela u cilju iniciranja ispravljanja netočno upisanih podataka, izrađuje upute i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s tehnikama provođenja zakonskih i podzakonskih propisa kroz IT sustav obrtnog registra, pruža stručnu pomoć korisnicima u cilju pravilne uporabe aplikacije i strojne opreme. Administrira aplikacije obrtnog registra i Open VPN-a u cilju reguliranja pristupa sustavu i daljnjih ovlaštenja, uređuje/pridjeljuje/ukida ovlasti korisnika unutar svakog pojedinog registra, osigurava potrebne intervencije servisnih službi vezano uz strojni, aplikativni i komunikacijski segment. Obavlja kopiranje izvoza baze podataka na prenosive medije i isporučuje ih korisnicima, vodi brigu o sigurnosnom dislociranom pohranjivanju svih podataka središnje baze podataka, prikuplja, obrađuje i analizira podatke o obrtništvu, izrađuje statistička i druga izvješća iz svoga djelokruga rada, za potrebe internih i vanjskih korisnika. Brine o ažurnosti i točnosti podataka objavljenih na Portalu obrtnog registra (kontrola, nadzor i ažuriranje podataka), objavljuje statistička izvješća na internetu. Unutar internog zatvorenog komunikacijskog sustava objavljuje naputke/mišljenja tijelima nadležnim za registriranje obrta, kroz modul aplikacije kreiran za te namjene, u cilju osiguravanja jednakog postupanja svih korisnika sustava. U okviru nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU

Članak 95.

Uprava za energetiku obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz djelokruga svoga rada, te ostalih strateških dokumenata iz područja energetike i cjelokupnog održivog razvitka; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i naftnog rudarstva); planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njenu provedbu sukladno načelima energetske strategije, načelima sigurnosti opskrbe, konkurentnosti energetskog sektora i održivog razvoja; radi na stvaranju uvjeta za provedbu energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike; prati i analizira ostvarivanje ciljeva energetske politike i energetske strategije; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog, toplinskog i naftnog sektora; prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj; potiče konkurentnost energetskog sektora; promovira ulaganja u energetski sektor; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, odabir, provedbu i financiranje programskih dokumenata i projekata financiranih sredstvima EU fondova za Specifične ciljeve 2(i), 2(ii), 2(iii) i 2(viii) Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. iza Specifične ciljeve 4b1, 4b2 i 4d1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., sudjeluje u izradi energetskih bilanci; prati i analizira potrošnju energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance; prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata; prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš; prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva; izrađuje programe i planove za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava; odobrava planove razvoja elektroenergetskog sustava; vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima; prati razvoj tržišta energentima; analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.); izdaje energetska odobrenja za postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije; vodi propisan Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema programe i mjere za proizvodnju i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona iz područja energetike; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima vezanim uz energetiku; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i ministarstvom financija u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čini državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za energetiku ustrojavaju se:

6.1. Sektor za energetsku politiku i planiranje

6.2. Sektor za energetska tržišta, infrastrukturu, sigurnost opskrbe i provedbu projekata EU

6.3. Sektor za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

6.4. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe.

6.1. Sektor za energetsku politiku i planiranje

Članak 96.

Sektor za energetsku politiku i planiranje obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetskom politikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi energetskih bilanci; prati i analizira potrošnju energenata radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; kontinuirano prati i analizira pokazatelje sigurnost opskrbe energentima; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; predlaže i prati nacionalna stajališta na energetsko zakonodavstvo EU, izrađuje prijedloge Nacionalnog energetsko klimatskog plana; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance; prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata; prati provođenje međunarodnih ugovora, vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, predlaže i vodi projekte financirane iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, Modernizacijskog fonda te ostalih kohezijskih fondova EU, obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga akata strateškog planiranja i njihovu provedbu te provodi aktivnosti koje omogućuju ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za energetsku politiku i planiranje ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

6.1.2. Služba za strateške poslove i programiranje projekata EU.

6.1.1. Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

Članak 97.

Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvoja energetike, predlaganjem i izradom strategije energetskog razvoja; provodi poslove vezane uz pripremu programa i projekata, odnosno prati, priprema i nominira energetske projekte za financiranje iz fondova Europske unije; surađuje s drugim institucijama i državnim tijelima Republike Hrvatske zaduženim za energetiku; potiče sudjelovanje hrvatskih institucija u razvojnim programima poput Strateškog energetskog tehnološkog plana Europske unije; promovira energetski sektor; prati pitanja vezana uz socijalnu politiku i dostupnost energetskih usluga; obavlja poslove koji se odnose na poslove u vezi s razvojem i unapređenjem mogućnosti za privlačenje investicija u energetski sektor Republike Hrvatske; daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, organizaciji konferencija i foruma za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu; sudjeluje u aktivnostima s drugim tijelima državne uprave i institucijama uključenim u poticanje investicija.

6.1.2. Služba za strateške poslove i programiranje projekata EU

Članak 98.

Služba za strateške poslove i programiranje projekata EU obavlja strateške poslove iz područja energetike, sudjeluje u strateškim programima i projektima međunarodne suradnje vezanim uz energetiku; prati, priprema i nominira energetske projekte za financiranje iz fondova Europske unije ili drugih međunarodnih instrumenata za potporu projektima; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje i financiranje programskih dokumenata i projekata financiranih sredstvima EU fondova za Specifične ciljeve 2(i), 2(ii), 2(iii) i 2(viii) Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i za Specifične ciljeve 4b1, 4b2 i 4d1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima u području energetike; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima te priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom vezanim uz energetiku; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja energetskih odnosa s inozemstvom, obavlja poslove planiranja radi na poslovima u vezi s energetskom bilancom i energetskim statistikama; kontinuirano prati i analizira izvršavanje energetske bilance; priprema za objavu godišnju publikaciju o odnosima i kretanjima u hrvatskom energetskom sustavu; prati i analizira potrošnju primarnih energenata radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; obavlja poslove pripreme i koordinacije provedbe projekata koji pridonose međunarodnim i obvezama Europske unije iz područja energetike, priprema podloge za stručne sastanke i izrađuje izvještaje o bilateralnoj suradnji u području energetike, prati nove politike u Europskoj uniji i inicijative iz područja energetike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za energetska tržišta, infrastrukturu, sigurnost opskrbe i provedbu projekata EU

Članak 99.

Sektor za energetska tržišta, infrastrukturu, sigurnost opskrbe i provedbu projekata EU obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike električne i toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, sigurnosti opskrbe, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, razmatra planove razvoja elektroenergetskog, plinskog, toplinskog i naftnog sektora; prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj; potiče konkurentnost energetskog sektora; promovira ulaganja u energetski sektor; prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš i društvo; prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva; izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; razmatra planove razvoja plinskog sustava; razmatra planove razvoja energetskih sustava; analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga akata strateškog planiranja i njihovu provedbu te provodi aktivnosti koje omogućuju ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova, obavlja poslove upravljanja i kontrole za Specifične ciljeve 2(i), 2(ii), 2(iii) i 2(viii) Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i za Specifične ciljeve 4b1, 4b2 i 4d1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koordinira, prati, sudjeluje u izradi propisa kojima se štite krajnji kupci energije koji imaju posebnu zaštitu u slučaju kriznih stanja, zbog sigurnosnih razloga, mogućeg ugrožavanja života i rada te socijalnih razloga u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike te rad i ostvarivanje poslova tih pravnih osoba; prati razinu energetskog siromaštva i predlaže mjere za suzbijanje energetskog siromaštva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za energetska tržišta, infrastrukturu, sigurnost opskrbe i provedbu projekata EU ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

6.2.2. Služba za praćenje sigurnosti opskrbe i kritične energetske infrastrukture

6.2.3. Služba za provedbu projekata EU.

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

Članak 100.

Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu sudjeluje u pripremi i primjeni zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina nuklearne energetike; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina s razvojnim planovima Republike Hrvatske, prati ostala neumrežena energetska postrojenja; prati i provodi mjere sigurnosti opskrbe energijom Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije i osigurava primjenu zakonodavstva vezano uz tržište električne energije i toplinske energije, plina i nuklearne energetike; prati provođenje međunarodnih ugovora iz svoga djelokruga; vodi poslove u vezi s određivanjem prioritetnih projekata za opskrbu energentima u cilju nacionalne i europske povezanosti; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja nuklearne energetike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za praćenje sigurnosti opskrbe i kritične energetske infrastrukture

Članak 101.

Služba za praćenje sigurnosti opskrbe i kritične energetske infrastrukture sudjeluje u pripremi zakona i propisa iz područja energetske sigurnosti, planove energetskih subjekata vezano uz razvoj nacionalne energetske infrastrukture te posebice kritične energetske infrastrukture, prati pravnu stečevinu Europske unije i osigurava primjenu zakonodavstva vezano uz pitanja sigurnosti opskrbe i kritičnu energetsku infrastrukturu, koordinira aktivnosti pri predlaganju i vrednovanju zaštite kritične energetske infrastrukture, surađuje s tijelom državne uprave vezano uz ostale aspekte sigurnosti i zaštićenosti energetske infrastrukture, prati sigurnost opskrbe energentima, prati rad kriznog tima za opskrbu plinom i naftnim derivatima i daje administrativnu pomoć u radu kriznih timova, obavlja poslove upravljanja projektima od zajedničkog interesa u funkciji nadležnog nacionalnog tijela za olakšavanje i koordinaciju postupaka odobravanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru; donosi sveobuhvatne odluke za sve projekte od zajedničkog interesa koje se sastoje od pojedinačnih odluka ili odluka izdanih od više zainteresiranih tijela; koordinira tijela nadležna za donošenje pojedinačnih odluka iz njihove nadležnosti; prati i sudjeluje u provedbi direktiva i uredbi Europske komisije, odnosno provedbenih propisa Europske unije kojima se uređuje izgradnja transeuropske energetske infrastrukture; obavještava nadležna tijela o stanju, odnosno statusu pojedinih projekata od zajedničkog interesa te izvještava Europsku komisiju o provedbi stanja projekata od zajedničkog interesa; sukladno zakonskom okviru o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske obavlja poslove vezane uz postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata dodijeljene Ministarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.3. Služba za provedbu projekata EU

Članak 102.

Služba za provedbu projekata EU iz područja energetike obavlja poslove upravljanja, odabira, provedbe i kontrole za Specifične ciljeve 2(i), 2(ii), 2(iii) i 2(viii) Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i za Specifične ciljeve 4b1, 4b2 i 4d1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., obavlja poslove upravljanja i kontrole za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje razvoja i financiranja energetske infrastrukture, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, a vezane uz pripremu postupaka dodjele sredstva i praćenje provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije; primjenjuje smjernice o postupanju tijela u sustavu te prati domaće i propise Europske unije relevantne za provedbu strukturnih instrumenata i ESI fondova te za Nacionalni plan oporavka i otpornosti, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi; sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći; za projekte za koje je Ministarstvo korisnik tehničke pomoći, obavlja poslove korisnika, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove kod pripreme zahtjeva za nadoknadu sredstava sa svim pratećim dokumentima, sudjeluje u administrativnim poslovima postupka dodjele bespovratnih sredstava, provodi aktivnosti odobravanja i osiguravanja ukupnosti plaćanja javnih sredstava korisnicima u vezi s dostavom zahtjeva za isplatu javnih sredstava dostavlja nadležnom tijelu (izuzev za projekte za koje javna sredstva osiguravaju druga tijela), provodi aktivnosti vezano uz osiguravanja povrata nepravilno utrošenih sredstava; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i u tome surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga te obavlja druge poslove vezano uz realizaciju projekata financiranim nacionalnim i EU sredstvima.

6.3. Sektor za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

Članak 103.

Sektor za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); planira, koordinira i provodi politiku energetske učinkovitosti; osigurava sustavno planiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti i provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva, obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, razmatra primjenu novih tehnologija i energetskih rješenja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za obnovljive izvore energije

6.3.2. Služba za energetsku učinkovitost i nove tehnologije.

6.3.1. Služba za obnovljive izvore energije

Članak 104.

Služba za obnovljive izvore energije izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije, biogoriva, visokoučinkovite kogeneracije i energetske učinkovitosti; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja obnovljivih izvora energije, biogoriva i kogeneracije s razvojnim planovima Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije, biogoriva i kogeneraciju; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; prati i sudjeluje u izradi propisa vezanih uz gradnju i prostorno uređenje u dijelu koji se tiče obnovljivih izvora energije u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; prati pravnu stečevinu Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije; vodi propisan Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema mjere poticanja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; uređuje provedbu sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; uređuje pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu; priprema programe i mjere za proizvodnju i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja obnovljivih izvora energije i biogoriva; sudjeluje u izradi Nacionalnog klimatsko-energetskog plana, sudjeluju i potiče nove tehnologije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za energetsku učinkovitost i nove tehnologije

Članak 105.

Služba za energetsku učinkovitost i nove tehnologije izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetske učinkovitosti; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja energetske učinkovitosti s razvojnim planovima Republike Hrvatske; izrađuje programe i planove za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na energetsku učinkovitost i alternativna goriva; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske učinkovitosti u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; prati pravnu stečevinu Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja energetske učinkovitosti i alternativnih goriva; koordinira izradu Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti i Godišnjeg izvješća o napretku u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti, te sudjeluje u izradi Nacionalnog klimatsko-energetskog plana; osigurava sustavno planiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj; daje suglasnosti na Akcijske planove energetske učinkovitosti i Godišnje planove energetske učinkovitosti koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te veliki gradovi; vodi sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije i provodi postupak verifikacije ušteda energije; prati provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti koje uključuju neovisnu provjeru statistički značajnog udjela mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti; na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje i redovito ažurira informacije o provedbi Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti i provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti, uključujući i primjere najbolje prakse, te druge informacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje energetska učinkovitost; pruža potporu provedbi politike alternativnih goriva utvrđenu odredbama zakona kojim se uređuje infrastruktura za alternativna goriva; izrađuje i provodi sustav praćenja mjera za unapređenje infrastrukture alternativnih goriva; za ministarstvo nadležno za promet priprema i prilagođava provedbu okvira mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, te njihovu provedbu prati u sklopu Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost; osigurava sustavno planiranje za provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva u Republici Hrvatskoj; priprema Izvješće o provedbi Nacionalnog okvira politike; na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje i redovito ažurira informacije o pravnim mjerama, mjerama politike potpore provedbi Nacionalnog okvira politike, mjerama potpore za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva u prometu te druge informacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje infrastruktura za alternativna goriva. Služba vodi i ažurira registre: energetskih subjekata koji su obveznici energetskih ušteda, registar osoba ovlaštenih za obavljanje energetskih pregleda velikih poduzeća, registar izvješća o energetskim pregledima velikih poduzeća; sudjeluje na izradi planova i u provedbi aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti iz nacionalnih sredstava i sredstava fondova Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

Članak 106.

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, kao i Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, donosi i vodi energetske politike vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o provođenju javnih nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o dodjeli dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, prati poslovanje i ispunjavanje obveza naftno rudarskih gospodarskih subjekata, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za eksploatacijske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za eksploatacijske objekte i postrojenja, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova iz područja naftnog rudarstva, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja naftnog rudarstva, odgovoran je za prikupljanje, pohranu, obradu, zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, koordinira i nadzire rad nacionalne baze podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe te pri skladištenju prirodnog plina i trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe ustrojavaju se:

6.4.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

6.4.2. Služba za geotermalne vode za energetske svrhe.

6.4.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

Članak 107.

Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida odgovara za zakonitu, stručnu i pravovremenu provedbu svih zadataka Službe, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, vodi upravne i stručne poslove koji se odnose na naftno rudarstvo, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za eksploatacijske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za eksploatacijske objekte i postrojenja, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz naftnog rudarstva, odgovoran je za prikupljanje, pohranu, obradu, zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetsku uporabu; upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama kojima se potvrđuje građa, oblik, veličina i obujam geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, izdavanje dozvole za istraživanje, odluke o koncesiji i dozvole za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, vođenje registra izdanih dozvola za istraživanje i dozvola za skladištenje prirodnog plina u geološkim strukturama, kao i registra zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4.2. Služba za geotermalne vode za energetske svrhe

Članak 108.

Služba za geotermalne vode za energetske svrhe odgovara za zakonitu, stručnu i pravovremenu provedbu svih zadataka Službe, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja geotermalnih voda za energetske svrhe u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja geotermalnih voda za energetske svrhe, vodi upravne i stručne poslove koji se odnose na geotermalne vode za energetske svrhe, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama za geotermalne vode za energetske svrhe, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi za geotermalne vode za energetske svrhe, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja geotermalnih voda za energetske svrhe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE

Članak 109.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU; koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; izrađuje nacrte zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača i rad informacijskog sustava zaštite potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, te provodi poslove podizanja svijesti o prednostima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova; obavlja poslove savjetovanja potrošača vezane uz prekograničnu kupovinu u okviru Europskoga potrošačkog centra; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu; organizira dražbe drvnom sirovinom, priprema analitičke podloge i predlaže mjere unapređenja trgovine na malo; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine; prati, analizira kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; provođenje aktivnosti vezane uz primjenu, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava i pravne stečevine Europske unije u području elektroničkog poslovanja koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkih računa u javnoj nabavi; provodi mjere vezano za unapređenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine, osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja stručne i inspekcijske poslove u vezi elektroničkog računa; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete u razvoju nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja; koordinira poslove vezane za neharmonizirane propise koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; koordinira poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište; koordinira poslove u vezi s postupkom notifikacije u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva putem TRIS baze Europske komisije; izrađuje analize i prijedloge javnih politika za povećanje ekonomske slobode i konkurentnosti, pogotovo glede liberalizacije unutarnjeg tržišta usluga u EU i poslovnog nastana, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Republici Hrvatskoj; izrađuje stručne podloge i prijedloge stajališta vezane uz akte Europske unije, u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, zaštite potrošača, unapređenja trgovine te elektroničkog poslovanja; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti; obavlja poslove vezane za izradu nacrta zakona i podzakonskih propisa vezano uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa te prati usklađenost istih sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene; provodi postupak izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola temeljem Zakona o trgovini; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za trgovinu i unutarnje tržište ustrojavaju se:

7.1. Sektor za zaštitu prava potrošača

7.2. Sektor za trgovinu i tržište

7.3. Sektor za robe i usluge.

7.1. Sektor za zaštitu prava potrošača

Članak 110.

Sektor za zaštitu prava potrošača predlaže mjere za unapređenje politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unapređenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području Republike Hrvatske; izrađuje i prati provedbu strategije politike zaštite potrošača; koordinira obavljanje poslova izrade nacrta prijedloga zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; koordinira, prati i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite potrošača; prati, koordinira i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz usklađivanje politike zaštite potrošača s pravnim instrumentima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), provodi aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje u radnim tijelima OECD-a nadležnih za potrošačku politiku, obavlja druge poslove koji se odnose na provođenje potrošačke politike u kontekstu OECD-a, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; koordinira izradu nacionalnih stajališta, te surađuje u izradi nacionalnih stajališta s drugim tijelima državne uprave te koordinira sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu tijela Europske unije iz svoga djelokruga; koordinira pripremu analitičkih podloga za praćenje stanja na području zaštite potrošača; koordinira i izrađuje izvješća i druge dokumente za Europsku komisiju i druge institucije Europske unije iz djelokruga Službe; koordinira izradu odgovora na upite drugih država članica iz područja zaštite potrošača u okviru odbora, mreža i ostalih tijela Europske komisije; koordinira i prati izradu odgovora na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Sektora; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Informacijskog sustava za informiranje i edukaciju potrošača; provodi i koordinira poslove informiranja i edukacije iz područja zaštite potrošača te podizanje javne svijesti o potrebi zaštite prava potrošača; provodi mjere nadzora nad projektima namijenjenim edukaciji, informiranju i savjetovanju potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, te provodi aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o prednostima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Europskog potrošačkog centra; koordinira obavljanje poslova savjetovanja potrošača vezane uz prekograničnu kupovinu u okviru Europskoga potrošačkog centra; surađuje s europskim potrošačkim centrima drugih država u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; provodi edukacijske kampanje u suradnji s europskim potrošačkim centrima iz drugih država članica; obavlja poslove kontaktne točke Platforme za ORS u okviru Europskog potrošačkog centra; za hrvatske predstavnike koordinira i priprema nacionalna stajališta u svrhu zastupanja Republike Hrvatske u radu EU institucija u području zaštite potrošača; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti, koordinira poslove vezane uz upoznavanje javnosti o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za zaštitu prava potrošača ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za unapređenje potrošačke politike

7.1.2. Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača

7.1.3. Služba za Europski potrošački centar (ECC).

7.1.1. Služba za unapređenje potrošačke politike

Članak 111.

Služba za unapređenje potrošačke politike izrađuje nacrte prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; koordinira i sudjeluje u izradi zakonodavstva Europske unije u području zaštite potrošača; izrađuje odgovore na upite drugih država članica iz područja zaštite potrošača u okviru odbora, mreža i ostalih tijela Europske komisije, koordinira i sudjeluje u aktivnostima koje se odnose na usklađivanje potrošačke politike s pravnim instrumentima OECD-a, sudjeluje na sastancima radnih tijela OECD-a, koordinira i izrađuje stručna mišljenja vezana uz propise iz područja zaštite potrošača; koordinira i izrađuje nacionalna stajališta u okviru svoga djelokruga; izrađuje očitovanja na propise i druge akte iz nadležnosti ostalih tijela državne uprave; predlaže mjere za unapređenje sustava zaštite potrošača; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, provodi aktivnosti podizanja svijesti i edukacije trgovaca o propisima u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za unapređenje potrošačke politike ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za potrošačko zakonodavstvo

7.1.1.2. Odjel za podršku poslovnom sektoru.

7.1.1.1. Odjel za potrošačko zakonodavstvo

Članak 112.

Odjel za potrošačko zakonodavstvo sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; sudjeluje u izradi zakonodavstva Europske unije u području zaštite potrošača; izrađuje nacionalna stajališta u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi odgovora na upite drugih država članica iz područja zaštite potrošača u okviru odbora, mreža i ostalih tijela Europske komisije, sudjeluje u aktivnostima koje se odnose na usklađivanje potrošačke politike s pravnim instrumentima OECD-a, izrađuje očitovanja na propise i druge akte iz nadležnosti ostalih tijela državne uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.1.2. Odjel za podršku poslovnom sektoru

Članak 113.

Odjel za podršku poslovnom sektoru obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izobrazbu, informiranje i savjetovanje trgovaca; koordinira i analizira upite trgovaca i prati trendove vezane uz poslovnu praksu trgovaca; izrađuje stručna mišljenja koja se odnose na prava i obveze trgovaca u okviru svoga djelokruga, surađuje s drugim dionicima politike zaštite potrošača u edukativnim aktivnostima namijenjenim trgovcima vezano uz područja u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača

Članak 114.

Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izobrazbu, informiranje i savjetovanje potrošača; koordinira i prati statističku obradu i analizu upita i predstavki potrošača; koordinira i provodi upravne i stručne poslove vezane uz projekte namijenjene udrugama za zaštitu potrošača; izrađuje strategiju politike zaštite potrošača; koordinira i sudjeluje u izradi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača; koordinira i sudjeluje u izradi Izvješća o provedbi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; koordinira i obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; koordinira i provodi mjere nadzora nad projektima namijenjenim udrugama za zaštitu potrošača; koordinira i obavlja poslove vezane uz rad informacijskog sustava za informiranje i zaštitu potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke iz informacijskog sustava za informiranje i edukaciju potrošača; koordinira provedbu poslova podizanja svijesti o zaštiti prava potrošača; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za provedbu politike zaštite prava potrošača ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odjel za suradnju s udrugama za zaštitu potrošača

7.1.2.2. Odjel za izobrazbu i informiranje potrošača.

7.1.2.1. Odjel za suradnju s udrugama za zaštitu potrošača

Članak 115.

Odjel za suradnju s udrugama za zaštitu potrošača obavlja upravne i stručne poslove vezane uz praćenje i analizu izvješća o projektnim aktivnostima udruga za zaštitu potrošača; koordinira i provodi upravne i stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata namijenjenih udrugama za zaštitu potrošača; koordinira i provodi mjere nadzora nad projektima namijenjenim udrugama za zaštitu potrošača; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel za izobrazbu i informiranje potrošača

Članak 116.

Odjel za izobrazbu i informiranje potrošača obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izobrazbu, informiranje i savjetovanje potrošača; koordinira i prati statističku obradu i analizu upita i predstavki potrošača; koordinira i obavlja poslove vezane uz rad Informacijskog sustava za informiranje i edukaciju potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke iz Informacijskog sustava za informiranje i edukaciju potrošača; obavlja poslove podizanja svijesti o zaštiti prava potrošača; sudjeluje u izradi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača te surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za Europski potrošački centar (ECC)

Članak 117.

Služba za Europski potrošački centar (ECC) obavlja poslove informiranja i savjetovanja potrošača vezanih uz prekograničnu kupovinu roba i usluga na unutarnjem tržištu; pruža pomoć potrošačima i savjetuje ih u slučaju nastanka poteškoća prilikom prekogranične kupovine roba i usluga na unutarnjem tržištu; surađuje s nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (tijela za ARPS), djeluje kao kontaktna točka za zaprimanje zahtjeva potrošača za alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova putem Platforme za ORS, prosljeđuje zahtjeve za alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova tijelima za ARPS; prati tijek pojedinih postupaka proslijeđenih putem Platforme za ORS, obavlja sve druge poslove vezane uz funkcioniranje Platforme za ORS; informira potrošače o njihovim pravima i stanju zakonodavstva u području zaštite potrošača na unutarnjem tržištu; organizira promotivne aktivnosti o potrošačkim pravima i alternativnom rješavanju potrošačkih sporova; prati područje zaštite prava potrošača na unutarnjem tržištu; izrađuje statistička izvješća o upitima i pritužbama potrošača u raznim područjima zaštite njihovih prava; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na sastancima Mreže europskih potrošačkih centara: obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na radionicama, seminarima i konferencijama o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prekogranične kupovine; sudjeluje u projektima i inicijativama koje su usmjerene ka povećanju zaštite potrošača; surađuje s Europskim potrošačkim centrima drugih zemalja u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; surađuje s drugim mrežama Europske unije – Your Europe, Europe Direct, SOLVIT, FINNET; ostvaruje ostale ciljeve i zadatke propisane u Radnom programu Europske komisije te predlaže mjere za unapređenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na unutarnjem tržištu Europske unije, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.2. Sektor za trgovinu i tržište

Članak 118.

Sektor za trgovinu i tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine u Republici Hrvatskoj; poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom EU; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, unapređuje i organizira dražbe drvnom sirovinom; razvoj nacionalne politike tržišnog natjecanja; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj iz trećih zemalja, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz izdavanje dozvola za prijenos robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava unutar EU, dozvola za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, dozvola za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava i dozvola za pružanje usluga za robu vojne namjene, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi preventivni i upravni nadzor nad radom upravnih tijela nadležnih za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine; obavlja stručne poslove koji se odnose na uspostavu pravnog okvira i primjenu elektroničke trgovine – trgovine putem interneta i elektroničkih računa u javnoj nabavi; provodi aktivnosti razvoja elektroničke trgovine i digitalnih tržišta s ciljem njihovog unapređenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; obavlja stručne poslove koji se odnose na uvođenje i primjenu elektroničke trgovine i digitalnih tržišta; priprema i programira projekte financiranih iz programa Europske unije i ostalih međunarodnih institucija u području elektroničkih računa; predlaže i provodi javne politike i mjere za unapređenje jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurava provedbu relevantnih nacionalnih i lokalnih strategija elektroničke trgovine, elektroničkih računa u javnoj nabavi te digitalnih tržišta; surađuje s nadležnim i strukovnim tijelima za elektroničku trgovinu i elektroničke račune te digitalna tržišta, surađuje s inspekcijskim tijelima u području elektroničke trgovine i digitalnih tržišta te provodi inspekcijski nadzor u području razmjene eRačuna u javnoj nabavi; odgovorna za rad nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna u javnoj nabavi; provodi nadzor nad digitalnim tržištima, provodi kampanje i edukacije za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničke trgovine i elektroničkih računa u gospodarstvu; izrađuje podloge i analitike razvoja elektroničke trgovine na temelju dostupnih podataka, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove elektroničke trgovine; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Sektora u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Sektora, izrađuje upute, pravna stajališta, mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; aktivnosti vezane uz primjenu, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske; radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za trgovinu i tržište ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za trgovinu

7.2.2. Služba za tržište.

7.2.1. Služba za trgovinu

Članak 119.

Služba za trgovinu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, unapređuje i organizira dražbe drvnom sirovinom; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; predlaže i provodi mjere unapređenja i poticanja izvoza; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj iz trećih zemalja, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz izdavanje dozvola za prijenos robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava unutar EU, dozvola za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, dozvola za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava i dozvola za pružanje usluga za robu vojne namjene, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi preventivni i upravni nadzor nad radom upravnih tijela nadležnih za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati kretanje cijena; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine; radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; brine o primjeni i implementaciji aplikacije OPUS; sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine naoružanja i vojne opreme; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS s ostalim zemljama članicama; surađuje s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima za robu vojne namjene, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za trgovinu ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za trgovinu i drugostupanjski postupak

7.2.1.2. Odjel za oružje i dozvole.

7.2.1.1. Odjel za trgovinu i drugostupanjski postupak

Članak 120.

Odjel za trgovinu i drugostupanjski postupak obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske; poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i provodi mjere unapređenja i poticanja izvoza; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj iz trećih zemalja; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju vezano uz ispunjavanje uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe, izrađuje upute, pravna stajališta, tumačenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta koja donose nadležna tijela u županijama; poduzima radnje i sudjeluje u upravnim sporovima pred sudovima; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad županijama nadležnima za poslove gospodarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i djelokruga Službe.

7.2.1.2. Odjel za oružje i dozvole

Članak 121.

Odjel za oružje i dozvole obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, uključivo i mjere sprječavanja ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja poslove izdavanja potvrde o krajnjem korisniku za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi mjere ograničenja izvoza i uvoza, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola, sudjeluje u sprječavanju ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, brine o primjeni i implementaciji aplikacije OPUS; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga mišljenja na akte drugih ministarstava iz nadležnosti Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga, po potrebi i djelokruga Službe.

7.2.2. Služba za tržište

Članak 122.

Služba za tržište obavlja stručne poslove koji se odnose na uspostavu pravnog i zakonodavnog okvira i primjenu elektroničke trgovine – trgovine putem interneta, elektroničkih računa u javnoj nabavi te digitalnih tržišta i tržišnog natjecanja. Provodi aktivnosti razvoja elektroničke trgovine i digitalnih tržišta s ciljem njihovog unapređenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; obavlja stručne poslove koji se odnose na uvođenje i primjenu elektroničke trgovine i digitalnih tržišta; priprema i provodi projekte financiranih iz programa Europske unije i ostalih međunarodnih institucija u području elektroničkih računa; predlaže i provodi javne politike i mjere za unapređenje jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurava provedbu relevantnih nacionalnih i lokalnih strategija elektroničke trgovine, elektroničkih računa u javnoj nabavi te digitalnih tržišta; surađuje te sudjeluje u radu s nadležnim i strukovnim tijelima za elektroničku trgovinu i elektroničke račune te digitalna tržišta, surađuje s inspekcijskim tijelima u području elektroničke trgovine i digitalnih tržišta te provodi inspekcijski nadzor u području razmjene eRačuna u javnoj nabavi; provodi inspekcijski nadzor nad digitalnim tržištima; odgovorna je za rad, održavanje i unapređenje nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna u javnoj nabavi; provodi kampanje i edukacije za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničke trgovine i elektroničkih računa u gospodarstvu; aktivnosti vezane uz primjenu, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske; izrađuje podloge i analitike razvoja elektroničke trgovine na temelju dostupnih podataka, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove elektroničke trgovine; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe, izrađuje upute, pravna stajališta, tumačenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i djelokruga Sektora.

U Službi za tržište ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za elektroničku trgovinu i elektroničke račune

7.2.2.2. Odjel za mjere ograničavanja.

7.2.2.1. Odjel za elektroničku trgovinu i elektroničke račune

Članak 123.

Odjel za elektroničku trgovinu i elektroničke račune obavlja stručne poslove koji se odnose na uspostavu pravnog i zakonodavnog okvira i primjenu trgovine putem interneta, elektroničkih računa u javnoj nabavi te digitalnih tržišta. Provodi aktivnosti razvoja elektroničke trgovine i digitalnih tržišta s ciljem njihovog unapređenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; obavlja stručne poslove koji se odnose na uvođenje i primjenu elektroničke trgovine i digitalnih tržišta; priprema i provodi projekte financiranih iz programa Europske unije i ostalih međunarodnih institucija u području elektroničkih računa; predlaže i provodi javne politike i mjere za unapređenje jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurava provedbu relevantnih nacionalnih i lokalnih strategija elektroničke trgovine, elektroničkih računa u javnoj nabavi te digitalnih tržišta; surađuje te sudjeluje u radu s nadležnim i strukovnim tijelima za elektroničku trgovinu i elektroničke račune te digitalna tržišta, surađuje s inspekcijskim tijelima u području elektroničke trgovine i digitalnih tržišta te provodi inspekcijski nadzor u području razmjene eRačuna u javnoj nabavi; provodi inspekcijski nadzor nad digitalnim tržištima; odgovorna je za rad, održavanje i unapređenje nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna u javnoj nabavi; provodi kampanje i edukacije za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničke trgovine i elektroničkih računa u gospodarstvu; izrađuje podloge i analitike razvoja elektroničke trgovine na temelju dostupnih podataka, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove elektroničke trgovine; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, izrađuje upute, pravna stajališta, tumačenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i djelokruga Službe.

7.2.2.2. Odjel za mjere ograničavanja

Članak 124.

Odjel za mjere ograničavanja provodi aktivnosti vezane uz primjenu, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezano uz administrativno zaprimanje i upućivanje prema nadležnosti zahtjeva za odstupanjem od primjene mjera ograničavanja; predlaže i izrađuje upravna rješenja kada odlučuje o zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u vezi s primjenom mjera ograničavanja za područje embarga na oružje i vojnu opremu te za područje trgovine, uvoz, izvoz, provoz i usluge; surađuje s ostalim nadležnim tijelima u području mjera ograničavanja; obavještava tijelo nadležno za vanjske poslove o donesenim rješenjima kojima se ograničava i/ili dopušta odstupanje od primjene mjera ograničavanja; prati rad Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja; osigurava dostupnost relevantnih informacija iz njihova djelokruga široj javnosti putem svojih mrežnih stranica, društvenih mreža i/ili putem ostalih oblika javnog komuniciranja radi snaženja informiranosti javnosti i obveznika provedbe o međunarodnim mjerama ograničavanja koje su na snazi i smjernicama i uputama za njihovo provođenje; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, izrađuje upute, pravna stajališta, tumačenja i mišljenja u vezi s primjenom mjera ograničavanja i drugih nacionalnih i EU propisa iz svoje nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i djelokruga Službe.

7.3. Sektor za robe i usluge

Članak 125.

Sektor za robe i usluge koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; obavlja poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, strategija i drugih akata iz svoga djelokruga; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; obavlja poslove vezane uz rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru centra SOLVIT); koordinira poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane uz prethodnu notifikaciju i unos podataka u THEMIS bazu Europske komisije na razini Ministarstva; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode; koordinira poslove vezane uz prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga odnosno uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU; koordinira funkcioniranje Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge i Jedinstvenog digitalnog pristupnika; za hrvatske predstavnike koordinira i priprema nacionalna stajališta u svrhu zastupanja Republike Hrvatske u radu EU institucija u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za robe i usluge ustrojavaju se:

7.3.1. Služba za robe na unutarnjem tržištu

7.3.2. Služba za usluge na unutarnjem tržištu.

7.3.1. Služba za robe na unutarnjem tržištu

Članak 126.

Služba za robe na unutarnjem tržištu koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj; koordinira poslove vezane za neharmonizirane propise koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete u razvoju, provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru centra SOLVIT); koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane za prethodnu notifikaciju i unos podataka u THEMIS bazu Europske komisije, koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode, koordinira i prati razvoj Kontaktne točke za proizvode; koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava, sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za robe na unutarnjem tržištu ustrojavaju se:

7.3.1.1. Odjel za notifikaciju

7.3.1.2. Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

7.3.1.3. Odjel za centar SOLVIT.

7.3.1.1. Odjel za notifikaciju

Članak 127.

Odjel za notifikaciju koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva, iz djelokruga ministarstva, u THEMIS bazu Europske komisije; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode koordinira i prati razvoj Kontaktne točke za proizvode; sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.3.1.2. Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

Članak 128.

Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u području slobode kretanja roba u Republici Hrvatskoj; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete, provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava, izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.3.1.3. Odjel za centar SOLVIT

Članak 129.

Odjel za centar SOLVIT obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (u okviru slobode kretanja robe, ljudi i kapitala i slobode pružanja usluga); surađuje s nacionalnim centrima SOLVIT drugih država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora i sa središnjim centrom SOLVIT u Europskoj komisiji; obavlja poslove praćenja i analize propisa Europske unije u području unutarnjeg tržišta i presude Suda Europske unije; samostalno i/ili u suradnji s tijelom nadležnim za praćenje provedbe i prijenosa pravne stečevine Europske unije u Republici Hrvatskoj rješava pravno složenije strukturne probleme (slučajeve SOLVIT+ koji podrazumijevaju nedostatke u nacionalnim propisima ili nepostojanje administrativnih mjera kojima se ispravno provodi pravo EU-a u Republici Hrvatskoj); surađuje s tijelom nadležnim za EU PILOT postupke (pred-sudske postupke zbog povrede prava Europske unije i postupke pred Sudom EU-a); surađuje s drugim službama i mrežama Europske komisije (EURES, Europska poduzetnička mreža (EEN), Europski potrošački centar (ECC), Služba Vaša Europa – Savjeti (YEA), Europe Direct, FIN-NET); surađuje s diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u drugim državama EU-a i EGP-a i diplomatskim i konzularnim predstavništvima država članica EU-a i EGP-a u Republici Hrvatskoj; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave i ostalim tijelima javne vlasti; obavlja poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.3.2. Služba za usluge na unutarnjem tržištu

Članak 130.

Služba za usluge na unutarnjem tržištu međuresorno koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; sudjeluje u radnim skupinama za izradu i implementaciju sektorskih propisa o poslovnom nastanu i uslugama na unutarnjem tržištu; provodi nacionalnu međuresornu koordinaciju administrativne suradnje Republike Hrvatske s državama EU/EGP i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav), uključujući i notifikacije propisa u području usluga; koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU koji na jednom mjestu objedinjava sve EU kontaktne točke i IT alate koji hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima pružaju informacije o lakšem pristupu europskom tržištu; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge kao jednog mjesta s relevantnim informacijama o uvjetima poslovanja i elektroničkim postupcima za pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga; koordinira međuresorni razvoj Jedinstvenog digitalnog pristupnika; priprema nacionalna EU stajališta i sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; surađuje s međunarodnim institucijama i organizacijama; sudjeluje u projektima tehničke pomoći te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za usluge na unutarnjem tržištu ustrojavaju se:

7.3.2.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav

7.3.2.2. Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU.

7.3.2.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav

Članak 131.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav međuresorno koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u radnim skupinama za izradu i implementaciju sektorskih propisa o poslovnom nastanu i uslugama na unutarnjem tržištu; međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga odnosno uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; provodi nacionalnu međuresornu koordinaciju administrativne suradnje Republike Hrvatske s državama EU/EGP i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav) kroz poticanje brže razmjene administrativnih informacija o pružanju usluga između nadležnih tijela Republike Hrvatske i drugih EU/EGP država; koordinira provođenje analize propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te notifikaciju istih putem IMI sustava; priprema nacionalna EU stajališta i sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; surađuje s međunarodnim institucijama i organizacijama te u projektima tehničke pomoći, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

7.3.2.2. Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

Članak 132.

Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga odnosno uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU koji na jednom mjestu objedinjava sve EU kontaktne točke i IT alate koji hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima pružaju informacije o lakšem pristupu europskom tržištu; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge kao jednog mjesta s relevantnim informacijama o uvjetima poslovanja i elektroničkim postupcima za pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga; koordinira međuresorni razvoj Jedinstvenog digitalnog pristupnika; priprema nacionalna EU stajališta i sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; surađuje s nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama; sudjeluje u projektima tehničke pomoći te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

8. UPRAVA ZA POLITIKU JAVNE NABAVE

Članak 133.

Uprava za politiku javne nabave provodi mjere unapređenja i provedbe politike javne nabave u Republici Hrvatskoj; provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; strateški osmišljava razvoj i unapređenje politike javne nabave u Republici Hrvatskoj; provodi nadzor nad provedbom zakona i propisa u području javne nabave; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa; provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje certifikate u području javne nabave; provodi koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju; promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput; Vijeća Europske unije, Europske komisije, Svjetske trgovinske organizacije te Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; prati pravnu stečevinu Europske unije te sudjeluje u radu institucija Europske unije u području javne nabave; prati praksu javne nabave u državama članicama; koordinira usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne podloge i prijedloge stajališta vezane uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj u području javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; analitički prati razvoj sustava javne nabave, prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za politiku javne nabave ustrojavaju se:

8.1. Sektor za provedbu politike javne nabave

8.2. Sektor za unapređenje politike javne nabave.

8.1. Sektor za provedbu politike javne nabave

Članak 134.

Sektor za provedbu politike javne nabave provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; vrši uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave te analizira dokumentaciju i provedbu postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; obavlja stručne, upravne i pravne poslove vezane za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva u okviru svoga djelokruga; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje ujednačene i pravilne primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim relevantnim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave te izrađuje provedbene alate s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; sudjeluje u pripremi izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave te izradi povezanih propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe u području javne nabave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za provedbu politike javne nabave ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za stručnu pomoć

8.1.2. Služba za nadzor.

8.1.1. Služba za stručnu pomoć

Članak 135.

Služba za stručnu pomoć provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave kroz davanje mišljenja, uputa, izradu priručnika, drugih stručnih publikacija i standardnih obrazaca s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave, uključujući pripremu, izradu i objavu najvažnijih mišljenja, uputa, instrukcija, često postavljanih pitanja i drugih materijala s ciljem pružanja relevantnih informacija svim zainteresiranim dionicama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.1.2. Služba za nadzor

Članak 136.

Služba za nadzor provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; na temelju zahtjeva, predstavki i dostupnih informacija pokreće i provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica njihove povrede; obavlja uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave i ugovore o javnoj nabavi radi analize dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja počinjenih nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti u području javne nabave radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne primjene zakona i provedbenih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2. Sektor za unapređenje politike javne nabave

Članak 137.

Sektor za unapređenje politike javne nabave provodi mjere razvoja sustava javne nabave i međunarodne suradnje; priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave; provodi aktivnosti koje se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, uključujući koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju; promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput; Vijeća Europske unije, Europske komisije, Svjetske trgovinske organizacije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; prati politike i pravnu stečevinu Europske unije u području javne nabave, kao i primjere najbolje prakse u njenim državama članicama; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne i normativne podloge vezane uz akte u području javne nabave Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj, i dr.; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o javnoj nabavi te sudjeluje u izradi povezanih propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; analitički prati razvoj sustava javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za unapređenje politike javne nabave ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

8.2.2. Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje

8.2.3. Služba za izobrazbu.

8.2.1. Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

Članak 138.

Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava provodi aktivnosti koje se odnose na međunarodnu suradnju, razvoj, unapređenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, provodi aktivnosti međunarodne suradnje u području javne nabave; priprema i provodi aktivnosti vezane uz Europsku uniju; prati pravnu stečevinu Europske unije te praksu javne nabave u njenim državama članicama; sudjeluje u radu radnih skupina pri međunarodnim i europskim institucijama u području javne nabave; prati praksu Suda Europske unije; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput; Vijeća Europske unije, Europske komisije, Svjetske trgovinske organizacije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave te sudjeluje u izradi povezanih propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; koordinira izradu stručnih podloga i prijedloga stajališta vezanih uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.2. Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje

Članak 139.

Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje provodi aktivnosti koje se odnose na analitičko praćenje sustava javne nabave; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira opće podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička i druga izvješća za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, i dr.; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o javnoj nabavi vezane uz Europske strukturne i investicijske fondove, zelenu i inovativnu javnu nabavu te izrađuje odgovarajuća izvješća za potrebe nadležnih tijela; provodi aktivnosti vezane uz promicanje uporabe novih tehnologija, osobito elektroničke javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; vodi baze podataka, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.3. Služba za izobrazbu

Članak 140.

Služba za izobrazbu priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave; surađuje s drugim nadležnim tijelima na središnjoj, područnoj (regionalnoj) te lokalnoj razini i dionicima vezano uz analizu potreba razvoja programa izobrazbe u području javne nabave; analizira potrebe i razvija nove specifične programe izobrazbe u području javne nabave vezane uz Europske strukturne i investicijske fondove, zelenu, inovativnu i društveno odgovornu javnu nabavu; utvrđuje uvjete za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave; izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave, vodi zbirku podataka o izdanim i obnovljenim certifikatima u obliku Registra u području javne nabave; vodi registar nositelja programa u području javne nabave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

Članak 141.

Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioritet 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te funkciju nadležnog tijela za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga akata strateškog planiranja i njihovu provedbu te provodi aktivnosti koje omogućuju ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova, utvrđuje mjere za provedbu navedenih prioriteta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi odluke o financiranju i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Programa; priprema prognoze korištenja sredstava i provodi plaćanja; prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz programa; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; obavlja stručne poslove u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioritet: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju. te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove provodi aktivnosti vezano uz programe europske teritorijalne suradnje (ETS), makroregionalne strategije Europske unije i druge programe i instrumente Europske unije te sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama kako u Republici Hrvatskoj tako i Europskoj uniji.

U Upravi za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove ustrojavaju se:

9.1. Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu

9.2. Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu

9.3. Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija

9.4. Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja

9.5. Služba za europske poslove

9.6. Služba za međunarodne poslove.

9.1. Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu

Članak 142.

Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, financiranje, praćenje i vrednovanje akata strateškog planiranja, programskih dokumenata i projekata financiranih sredstvima EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioritet: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju. te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost.. U svojstvu PT1 Sektor obavlja delegirane funkcije pripreme, praćenja i financiranja projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima dodijeljene. Sektor prati međunarodne propise iz svoga djelokruga, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za pripremu programa

9.1.2. Služba za financijsko upravljanje

9.1.3. Služba za praćenje i evaluaciju programa.

9.1.1. Služba za pripremu programa

Članak 143.

Služba za pripremu programa u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast u okviru programa usmjerenih istraživanju, razvoju i inovacijama, razvoju malog i srednjeg poduzetništva te vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Služba sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioritet: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Služba sudjeluje u izradi strategije pametne specijalizacije te u praćenju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions). Služba obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Programa te je zadužena za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te ustrojstvenim jedinicama zaduženim za poticanje gospodarstva, poduzetništva i obrta. Služba obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnih programa. Služba priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. kao i poziva za investicije iz potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unapređenje razvoja malog gospodarstva i obrta, unapređenje razvoja okruženja usmjerenog istraživanju, razvoju i inovacijama te druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu programa ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

9.1.1.2. Odjel za pripremu programa u poduzetništvu.

9.1.1.1. Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 144.

Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast u okviru programa usmjerenih istraživanju, razvoju i inovacijama, razvoju malog i srednjeg poduzetništva te vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Odjel sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 1, Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioritet 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost u području istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel sudjeluje u izradi i izmjenama strategije pametne specijalizacije te u praćenju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions). Odjel obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Programa te je zadužen za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu. Odjel obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa. Odjel priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. kao i poziva za investicije u području istraživanja i razvoja iz potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unapređenje razvoja okruženja usmjerenog istraživanju, razvoju i inovacijama te druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.2. Odjel za pripremu programa u poduzetništvu

Članak 145.

Odjel za pripremu programa u poduzetništvu u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast u okviru programa usmjerenih razvoju malog i srednjeg poduzetništva te vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.. Odjel sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 1, Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioritet: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Odjel sudjeluje u izradi i izmjenama strategije pametne specijalizacije te u praćenju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions). Odjel obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Programa te je zadužen za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje gospodarstva, poduzetništva i obrta te. Odjel obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa. Odjel priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. kao i poziva za investicije iz potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost;; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unapređenje razvoja malog gospodarstva i obrta te druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba za financijsko upravljanje

Članak 146.

Služba za financijsko upravljanje obavlja sve poslove vezane uz financijsko praćenje programa i projekata Europske unije, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. U cilju općeg načela dobrog financijskog upravljanja Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za praćenje na razini projekata iz nadležnosti PT1, uključujući planiranje korištenja sredstava, planiranje i praćenje izvršavanja proračuna za programe i projekte sufinancirane iz ESI fondova, osiguravanje korištenja sredstava u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (npr. N+3) te pripremu korektivnih mjera u svrhu sprečavanja istog, praćenje i izvještavanje o ostvarenju financijskih pokazatelja, pripremu dokumenata kojima se iskazuju prognoze novčanog tijeka i već nastali izdaci koji se prijavljuju Europskoj komisiji u cilju njihova ovjeravanja i refundacije od strane Europske komisije, sudjelovanje u pripremi dokumenata za odbor za praćenje programa. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unapređenje razvoja maloga gospodarstva i obrta, kao i istraživanja, razvoja i inovacija te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za pripremu i praćenje proračuna

9.1.2.2. Odjel za plaćanja i povrate.

9.1.2.1. Odjel za pripremu i praćenje proračuna

Članak 147.

Odjel za pripremu i praćenje proračuna obavlja sve poslove vezane uz osiguravanje korištenja sredstava programa u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu učinkovitog korištenja sredstava i izbjegavanja automatskog opoziva sredstava, uključujući pripremu državnog proračuna za projekte iz nadležnosti PT1, kao i obrazloženje planiranih sredstava po pozivima, kontinuirano prati izvršenje stavki državnog proračuna u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom za proračun i računovodstvene poslove ministarstva, uspostavlja metodologiju praćenja ostvarenja financijskih pokazatelja operativnih programa, priprema prognoze raspoloživih financijskih sredstava operativnih programa, planove ugovaranja, prognozu provedbe, priprema financijske planove i prognoze novčanog tijeka, kontinuirano prati ostvarenje postavljenih ciljnih vrijednosti financijskih pokazatelja, izrađuje interna, kvartalna, godišnja i završna izvješća o provedbi financijskih pokazatelja, u cilju učinkovitog financijskog upravljanja, vodi evidenciju o raspoloživim, dodijeljenim, ugovorenim, isplaćenim i vraćenim sredstvima, prati izvršavanje povrata u državni proračun sredstava isplaćenih korisnicima te u kontinuiranoj koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za plaćanje i povrate vodi evidencije o iznosima koji trebaju biti ili su vraćeni i o tome obavještava nadležna tijela, Odjel sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa. U okviru svoga djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS), e-fondovi, fondovi.eu te e-kohezija; priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2.2. Odjel za plaćanja i povrate

Članak 148.

Odjel za plaćanja i povrate obavlja sve poslove vezane uz osiguravanje korištenja sredstava operativnih programa u okviru u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027, Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Odjel učinkovito upravlja sredstvima iz EU fondova, nacionalnih i drugih izvora, provodi procedure plaćanja sredstava korisnicima, pokreće proceduru povrata sredstava od strane korisnika, pokreće proceduru prisilne naplate sredstava te kontinuirano vodi evidenciju o izvršenim plaćanjima/povratima temeljem zaprimljenog zahtjeva za plaćanjem od PT2, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, procedurom propisanom smjernicama za tijela u sustavu EU fondova i internim priručnikom o postupanju, provodi proceduru kontrole zahtjeva za plaćanje i izrade naloga za isplatu sredstava, provodeći proceduru isplate sredstava korisnicima u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom za proračun i računovodstvene poslove ministarstva temeljem zaprimljenog zahtjeva za povrat sredstava od strane PT2 provodi proceduru kontrole zahtjeva za povrat i izrade odluke o povratu, za sredstva koja nisu vraćena temeljem donesenih odluka o povratu, pokreće proceduru prisilne naplate potraživanja. Kontinuirano surađuje s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za pripremu i praćenje proračuna, evidentira ugovore temeljem kojih se vrši isplata sredstava, pohranjuje i evidentira zaprimljene instrumente osiguranja. U okviru svoga djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i e-fondovi, fondovi.eu te e-kohezija; priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih.

9.1.3. Služba za praćenje i evaluaciju programa

Članak 149.

Služba za praćenje i evaluaciju programa provodi vrednovanja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te, za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost, a u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom i zahtjevima Republike Hrvatske i Europske unije. Služba sudjeluje u izradi strategije pametne specijalizacije te u praćenju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions). Priprema i koordinira izradu kvartalnih, godišnjih i završnih izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih tematskih ciljeva, analizira izvršenje i učinkovitost mjera/prioriteta. Služba sudjeluje u pripremi fizičkih pokazatelja i metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja navedenih programa. Služba je nadležna za administriranje unosa odgovarajućih podataka u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) te sustav e-fondovi, fondovi.eu u okviru rada PT1 te pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Služba prati i evaluira utvrđene mjere, uvjete i planove provedbe prioritetnih osi operativnih programa; prati ostvarenje financijskih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi operativnog programa i izvještava o ostvarenju pokazatelja te priprema dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela; priprema i provodi interne, ad-hoc i interim evaluacije te sudjeluje u ex-ante, ex-post i drugim vanjskim evaluacijama povezanim s provedbom navedenih programa. Služba prikuplja i analizira statističke, financijske, ekonomske i društvene podatke i pokazatelje, izrađuje analitičke podloge i smjernice za strateške, programske i operativne dokumente. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu, obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje i evaluaciju programa ustrojavaju se:

9.1.3.1. Odjel za praćenje programa

9.1.3.2. Odjel za evaluaciju i analitiku programa.

9.1.3.1. Odjel za praćenje programa

Članak 150.

Odjel za praćenje programa obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na praćenje ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja na razini Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost, izvještava o ostvarenju pokazatelja, obavlja koordinaciju pripreme i izrade kvartalnih, godišnjih i završnih izvješća te prikupljanje informacija za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih prioritetnih osi navedenih programa. Odjel sudjeluje u pripremi fizičkih pokazatelja i metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja programa, analizira izvršenje i učinkovitost operacija, mjera i prioriteta programa, prati ostvarenje fizičkih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi programa i izvještava o ostvarenju pokazatelja, priprema dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela, administrira unos odgovarajućih podataka u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i e-fondovi, fondovi.eu, e-kohezija, u okviru rada PT1 te pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3.2. Odjel za evaluaciju i analitiku programa

Članak 151.

Odjel za evaluaciju i analitiku programa obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na evaluaciju utvrđenih mjera, uvjeta i planova provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te, za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost, obavlja poslove koji se odnose na pripremu i provedbu internih, ad-hoc i interim evaluacija te sudjelovanje u ex-ante, ex-post i drugim vanjskim evaluacijama povezanim s provedbom programa. Odjel sudjeluje u izradi i izmjenama strategije pametne specijalizacije (S3) te u praćenju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions). Odjel prikuplja i analizira statističke, financijske, ekonomske i društvene podatke i pokazatelje temeljem unutarnjih i vanjskih izvora, izrađuje analitičke podloge i smjernice za strateške, programske i operativne dokumente, sudjeluje u pripremi metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja operativnog programa, priprema redovite i ad-hoc izvještaje o provedbi., Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu

Članak 152.

Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka dodjele potpora, ugovaranja i provedbe projekata u gospodarstvu sufinanciranih sredstvima iz EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioritet 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. U svojstvu PT1 Sektor obavlja delegirane funkcije odabira, donosi odluke o financiranju, priprema ugovore, priprema očitovanja po prigovorima u postupku odabira, ugovaranja i provedbe, prati provedbu projekata te obavlja i druge funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima dodijeljene. Sektor izvještava i objavljuje podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti u okviru svoje nadležnosti. Sektor prati međunarodne propise iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremi procedura o postupanju; sudjeluje u upravljanju rizicima, prevenciji i otkrivanju nepravilnosti; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina iz djelokruga rada; sudjeluje u edukacijama potrebnim za provedbu poziva te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za dodjelu potpora

9.2.2. Služba za ugovaranje

9.2.3. Služba za provedbu projekata.

9.2.1. Služba za dodjelu potpora

Članak 153.

Služba za dodjelu potpora obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka odabira projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost, koji uključuju administrativnu provjeru, ocjenu kvalitete, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te donošenje odluka o financiranju, kao i donošenje vaučera. Koordinira rad Odbora za odabir projekata. Služba je zadužena za unos odgovarajućih podataka u integrirani informacijski sustav (eFondovi, fondovi.eu, e-kohezija). Surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno sa Sektorom za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje projektima u gospodarstvu radi provođenja postupka odabira projekata sukladno primjenjivim propisima i pravilima pojedinog poziva na dostavu projektnih prijedloga posebice u dijelu pripreme metodologije ocjenjivanja. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog postupka dodjele. Služba izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu. Obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za dodjelu potpora ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija

9.2.1.2. Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva.

9.2.1.1. Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 154.

Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka odabira projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost u području poticanja istraživanja, razvoja i inovacija. Poslovi se odnose na administrativnu provjeru, ocjenu kvalitete, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te provjeru preduvjeta za donošenje i donošenje odluka o financiranju. Po donošenju Odluka o financiranju o istome obavještava nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, uz izradu Podloge za izradu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog postupka dodjele. Izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te unosi podatke u relevantne registre. Priprema procedure i priručnike, sudjeluje u revizijama programa/projekata u svojoj nadležnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.2. Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva

Članak 155.

Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka odabira projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost u području rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i unapređenja poduzetničke infrastrukture. Poslovni se odnose na administrativnu provjeru, ocjenu kvalitete, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te provjeru pretpostavki za donošenje i donošenje odluka o financiranju. Po donošenju Odluka o financiranju o istome obavještava nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, uz izradu Podloge za izradu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog postupka dodjele. Izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te unosi podatke u relevantne registre. Priprema procedure i priručnike, sudjeluje u revizijama programa u svojoj nadležnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za ugovaranje

Članak 156.

Služba za ugovaranje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za ugovaranje projekata. Služba je odgovorna za pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa svim ugovornim stranama, pripremu izmjena i dopuna ugovora u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (eFondovi, fondovi.eu, e-kohezija). Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu. Obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. U slučaju potrebe pruža potporu Službi za dodjelu potpora u okviru procesa izdavanja vaučera.

U Službi za ugovaranje ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija

9.2.2.2. Odjel za ugovaranje u području poduzetništva.

9.2.2.1. Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 157.

Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte sufinancirane iz EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost, a koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te drugu relevantnu dokumentaciju za provedbu projekata. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2.2. Odjel za ugovaranje u području poduzetništva

Članak 158.

Odjel za ugovaranje u području poduzetništva obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte usmjerene na razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika i omogućavanje povoljnog okruženja za poduzetništvo sufinancirane iz EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost, koji su u nadležnosti PT1/NT i drugu relevantnu dokumentaciju za provedbu projekata namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3. Služba za provedbu projekata

Članak 159.

Služba za provedbu projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu i praćenje projekata financiranih sredstvima EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Obavlja poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za provedbu i praćenje projekata. Sudjeluje u aktivnostima za zatvaranje Operativnih programa. Izrađuje sva potrebna izvješća i informacije vezano za provedbu projekata; priprema procedure i dokumente za učinkovito praćenje provedbe projekata; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, surađuje s ostalim službama u sektoru radi praćenja provedbe projekata; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima potpora; sudjeluje u objavi podataka o dodijeljenim potporama. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu. Obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu projekata ustrojavaju se:

9.2.3.1. Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija

9.2.3.2. Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva.

9.2.3.1. Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 160.

Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu i praćenje projekata istraživanja, razvoja i inovacija financiranih sredstvima EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama i drugim tijelima u sustavu upravljanje i kontrole EU fondova na poslovima vezanima za provedbu i praćenje projekata. Izrađuje izvješća i informacije vezano za provedbu projekata; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, surađuje s ostalim službama u sektoru radi praćenja provedbe projekata; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima potpora, provodi mjere informiranja i vidljivosti sukladno važećim propisima. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3.2. Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva

Članak 161.

Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu i praćenje projekata rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i unapređenja poduzetničke infrastrukture financiranih sredstvima EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju te za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Mehanizma za oporavak i otpornost. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama i drugim tijelima u sustavu upravljanje i kontrole EU fondova na poslovima vezanima za provedbu i praćenje projekata. Izrađuje izvješća i informacije vezano za provedbu projekata; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, surađuje s ostalim službama u sektoru radi praćenja provedbe projekata; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima potpora, provodi mjere informiranja i vidljivosti sukladno važećim propisima. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija

Članak 162.

Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz korištenje i opravdavanje troškova tehničke pomoći; Služba sudjeluje u pripremi procedure i metodologije za administriranje programa i projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije te u izradi planova, izvješća i akata za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, za investicijske mjere u okviru potkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo za koje u nadležnosti Uprave koordinira pripremu izvještaja i izjave o jamstvu; priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne aktivnosti nužne za pripremu strategije organizacijskog razvoja; pripremu analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima PT1/NT; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz unapređenje procedura, koordinaciju revizija i provedbu aktivnosti informiranja i vidljivosti; ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja mjera radi uklanjanja nedostataka u PT1, sudjeluje u upravljanju nepravilnostima te, prema potrebi, predlaže pokretanje postupaka za otklanjanje nepravilnosti, kao i mjere za suzbijanje prijevara temeljem analize rizika te aktivnosti informiranja o prioritetnim osima iz nadležnosti; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za podršku provedbi delegiranih funkcija ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel za tehničku pomoć

9.3.2. Odjel za horizontalna pitanja.

9.3.1. Odjel za tehničku pomoć

Članak 163.

Odjel za tehničku pomoć obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz pripremu plana korištenja sredstava; razradu uvjeta za korištenje sredstava te kontrolu, praćenje i izvještavanje o korištenju sredstava u pogledu ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja koja se odnose na korištenje tehničke pomoći za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Odjel za horizontalna pitanja

Članak 164.

Odjel za horizontalna pitanja obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz unapređenje procedura, koordinaciju revizija i provedbu aktivnosti informiranja i vidljivosti za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1, Prioritetne osi 3 i Prioritetne osi 11, Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju Mehanizma za oporavak i otpornost. Odjel je odgovoran za pripremu dokumentacije vezano uz revizije sustava upravljanja i provedbe EU fondova te praćenje rezultata revizija; koordinaciju pripreme priručnika o postupanju ustrojstvenih jedinica PT1/NT; pripremu strategije organizacijskog razvoja; pripremu analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima PT1/NT. Ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja mjera radi uklanjanja nedostataka, sudjeluje u upravljanju nepravilnostima te, prema potrebi, predlaže pokretanje postupaka za otklanjanje nepravilnosti, kao i mjere za suzbijanje prijevara temeljem analize rizika te aktivnosti informiranja o prioritetnim osima iz nadležnosti. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.4. Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja

Članak 165.

Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja sudjeluje i koordinira glavne aktivnosti vezano uz programe europske teritorijalne suradnje (ETS), makroregionalne strategije Europske unije i druge programe i instrumente Europske unije; ETS uključuje prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju u kojima Republika Hrvatska ravnopravno sudjeluje; prema svojoj nadležnosti sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama kako u Republici Hrvatskoj tako i Europskoj uniji; sudjeluje u odborima i pododborima za europsku teritorijalnu suradnju i makroregionalne strategije; aktivno podržava provedbu europskih makroregionalnih strategija (EUSDR i EUSAIR) kao Koordinator Prioritetnog područja 8 EUSDR »Povećanje konkurentnosti gospodarstva dunavske regije« te je nositelj projekta financiranja aktivnosti iz programa INTERREG Dunavska regija; podržava mjere i aktivnosti gospodarskih politika usmjerenih ka uspostavljanju sustavne podrške, umrežavanja i mehanizama kojima se potiče snažnije uključivanje svih hrvatskih i regionalnih gospodarskih dionika, posebice subjekata u malom gospodarstvu, za kvalitetnu pripremu i dovoljan broj pokrenutih projekata za uspješnu apsorpciju EU fondova i programa Europske teritorijalne suradnje (ETS); priprema podloge i daje mišljenja iz svoga djelokruga nadležnosti temeljem obavijesti o namjeri sudjelovanja gospodarskih dionika u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS); u svojstvu korisnika sudjeluje u projektima transnacionalne suradnje te dijelom u harmonizaciji nacionalnih politika država uključenih u regionalne politike; pruža podršku gospodarskim dionicima s podržavajućim programima kojima se financira prekogranična suradnja INTERREG V-A i INTERREG VI-A IPA, transnacionalna suradnja: INTERREG V-B Mediteran; INTERREG V-B Dunav; INTERREG V-B Adrion; INTERREG Središnja Europa te međuregionalna suradnja: INTERACT III; INTERREG VC; ESPON; URBACT, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

9.5. Služba za europske poslove

Članak 166.

Služba za europske poslove djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za koordinaciju svih europskih poslova, suradnju s institucijama Europske unije te kao koordinator aktivnosti u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom, koordinira sastanke s Europskom komisijom vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije; obavlja poslove koordinacije i praćenja propisa s kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije kao i izvršenja preuzetih obaveza uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave izvješća prema Europskoj komisiji te vodi postupke i koordinira izradu odgovora za povrede prava EU.

U Službi za europske poslove ustrojavaju se:

9.5.1. Odjel za EU koordinaciju

9.5.2. Odjel za europsko pravo i horizontalnu podršku.

9.5.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 167.

Odjel za EU koordinaciju koordinira sve europske poslove, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira i sudjeluje u izradi podloga i stajališta za sastanke COREPERa, priprema materijale za potrebe međuresornih radnih skupina, radnih tijela Vlade Republike Hrvatske te saborskih odbora vezano uz stajališta o legislativnim i nelegislativnim prijedlozima o kojima se raspravlja na razini EU; priprema sve materijale za ministarske sastanke u okviru Vijeća EU iz nadležnosti Ministarstva, organizira i održava interne sastanke EU koordinacije i usuglašavanja stajališta, pruža podršku upravama Ministarstva u vođenju EU dosjea i koordiniranju stajališta s drugim resornim tijelima, koordinira i komunicira s Kabinetom ministra vezano za nacionalna stajališta i podrške non-paperima te pridruživanje inicijativama na razini EU; vodi evidenciju o sudjelovanjima stručnjaka Ministarstva na sastancima Vijeća EU radi povrata putnih troškova; surađuje s relevantnim tijelima Europske unije, s tijelom državne uprave nadležnim za vanjske i europske poslove i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske u Bruxellesu; koordinira doprinose ministarstva za stajališta o temama iz drugih resora, sudjeluje na sastancima Međuresorne radne skupine za europske poslove i daje podršku i priprema materijale za potrebe EU koordinatora, komunicira s Glavnim upravama Europske komisije, zaprima i distribuira dokumente Europske unije koji se dostavljaju putem tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske; koordinira sastanke s Europskom komisijom s temama provedbe zakonodavstva Europske unije; koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva.

9.5.2. Odjel za europsko pravo i horizontalnu podršku

Članak 168.

Odjel za europsko pravo i horizontalnu podršku koordinira izradu te prati provedbu i izvještava o propisima iz programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za područje iz nadležnosti Ministarstva, redovno evidentira i izvješćuje o statusima propisa te vodi i koordinira izradu odgovor i poštivanje obaveza povezanih s pilotima i povredama prava Europske unije u nadležnosti Ministarstva, surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za europsko pravo i vanjske poslove te Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske u Briselu; djeluje kao središnja koordinacijska jedinica Ministarstva vezano za izvješća prema Europskoj komisiji sukladno obvezama iz direktiva Europske unije; koordinira izradu Nacionalnog plana reformi (NPR) te prati i izvještava o provedbi aktivnosti NPR-a iz nadležnosti Ministarstva te koordinira i ostale aktivnosti u vezi s Europskim semestrom; koordinira i pomaže pri prijavi projekata tehničke podrške (TSI), obavlja poslove horizontalne podrške vezano za suradnje s EU institucijama i obavezama koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.6. Služba za međunarodne poslove

Članak 169.

Služba za međunarodne poslove obavlja upravne i stručne poslove koordinacije međunarodne suradnje na područjima iz gospodarskih odnosa i energetike na multilateralnoj, bilateralnoj i regionalnoj razini, sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz nadležnosti Ministarstva odnosa te osigurava njihovo izvršavanje; izrađuje stručne podloge, pregovaračke platforme, koordinira i sudjeluje u pripremi izjava, prezentacija, izvješća, prikuplja stručne materijale, podatke od drugih tijela državne uprave i institucija u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge skupove; vodi evidencije međunarodnih akata i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora iz područja gospodarskih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva; prati i izvješćuje o zaključcima međunarodnih skupova; obavlja poslove analitike i stručnih informacija u području međunarodnih odnosa, radi na ostvarivanju i unapređivanju bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i drugim međuvladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama te valorizira ostvarenu suradnju; obavlja poslove međunarodnih odnosa i međusektorske koordinacije u pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; radi na koordinaciji pružanja međunarodne razvojne pomoći iz djelokruga Ministarstva; surađuje s diplomatskim predstavništvima drugih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i diplomatskim predstavništvima i misijama Republike Hrvatske u drugim državama i pri međunarodnim organizacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Služba djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za suradnju s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te kao koordinator aktivnosti Ministarstva za pretpristupni proces Hrvatske OECD-u. Služba djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za koordinaciju aktivnosti s ciljem pristupanja Republike Hrvatske OECD-u iz nadležnosti Ministarstva; koordinira proces tehničkih pregleda po odborima iz nadležnosti Ministarstva; koordinira i sudjeluje u izradi očitovanja Ministarstva na upitnike, zahtjeve i preporuke odbora OECD-a uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave očitovanja prema odborima ­OECD-a; surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za vanjske poslove i koordinacijskom jedinicom za OECD pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj te s ostalim tijelima državne uprave vezano za tehničke preglede; prati izvršenje zahtjeva i obveza iz pretpristupnog procesa uključujući usvajanje potrebnih izmjena zakonodavstva iz nadležnosti Ministarstva prije završetka procesa; prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva na sastancima radnih tijela OECD-a; priprema sudjelovanja ministra i državnih tajnika na ministarskim sastancima i sastancima visoke razine OECD-a iz nadležnosti Ministarstva; koordinira aktivnosti svih ostalih resornih institucija i stručnih tijela uključenih u sektore za koje je nadležno Ministarstvo te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

Članak 170.

Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; obavlja financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva; obavlja analitičko-planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha; obavlja poslove u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Ravnateljstvu za robne zalihe ustrojavaju se:

10.1. Sektor za kontrolu i popunu Bilance

10.2. Sektor za financije i pravne poslove robnih zaliha.

10.1. Sektor za kontrolu i popunu Bilance

Članak 171.

Sektor za kontrolu i popunu Bilance prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba s aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba sukladno utvrđenom Godišnjem programu strateških robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje s robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Sektora te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za kontrolu i popunu Bilance ustrojavaju se:

10.1.1. Služba za prehrambene proizvode

10.1.2. Služba za neprehrambene i industrijske proizvode

10.1.3. Služba za lijekove, sanitetski i potrošni medicinski materijal.

10.1.1. Služba za prehrambene proizvode

Članak 172.

Služba za prehrambene proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu prehrambenih proizvoda i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanja prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz svoga djelokruga; vodi odgovarajuće evidencije o prehrambenim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje s prehrambenim robnim zalihama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2. Služba za neprehrambene i industrijske proizvode

Članak 173.

Služba za neprehrambene i industrijske proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola. Predlaže i sudjeluje u izradi prijedloga i izvršava program u dijelu koji se odnosi na investicijsko i tekuće održavanje objekata, skladišne, informatičke i druge opreme Ravnateljstva; predlaže i provodi najracionalniji način njezine uporabe; brine se o osiguranju i svim mjerama zaštite objekata, opreme i automobila; sudjeluje u izradi programa tehničkog praćenja ukupne imovine Ravnateljstva; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanje skladišne, informatičke i druge opreme te neprehrambenih i industrijskih proizvoda; prikuplja, obrađuje i predlaže izbor najpovoljnijih ponuđača za kupnju, prodaju i održavanje objekata, opreme i drugih sredstava; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz svoga djelokruga; daje prijedloge za tehnička i tehnološka poboljšanja u korištenju i raspolaganju imovinom Ravnateljstva; vodi odgovarajuće evidencije o strateškim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa strateškim robnim zalihama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.3. Služba za lijekove, sanitetski i potrošni medicinski materijal

Članak 174.

Služba za lijekove, sanitetski i potrošni medicinski materijal obavlja stručne i upravne poslove vezane uz nadzor nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola, predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanja lijekova i medicinskog materijala, proizvoda; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz svoga djelokruga; vodi odgovarajuće evidencije o robnim zalihama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Sektor za financije i pravne poslove robnih zaliha

Članak 175.

Sektor za financije i pravne poslove robnih zaliha obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha, izradu prijedloga plana za osiguranje sredstava iz državnog proračuna za strateške robne zalihe, izradu financijskih planova, financijskih izvješća i obrazloženja, obavlja poslove planiranja i plaćanja, ustrojava i vodi zakonom propisane poslovne knjige, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obračun plaća i ostalih materijalnih prava službenika u Ravnateljstvu. Obavlja poslove javne nabave za potrebe Ravnateljstva, priprema interne akte, izrađuje godišnji plan nabave i prati njegovo izvršenje. Obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ravnateljstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ravnateljstva, sudjeluje u sudskim postupcima i naplati potraživanja Ravnateljstva, rješava imovinskopravne poslove, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije i pravne poslove robnih zaliha ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za financije, proračun i računovodstvene poslove

10.2.2. Služba za pravne i opće poslove.

10.2.1. Služba za financije, proračun i računovodstvene poslove

Članak 176.

Služba za financije, proračun i računovodstvene poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha, izradu prijedloga plana za osiguranje sredstava iz državnog proračuna za strateške robne zalihe, izradu financijskih planova i obrazloženja, priprema i izrađuje izmjene i dopune preraspodjele sredstava državnog proračuna za Ravnateljstvo, obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, obavlja poslove planiranja i plaćanja za strateške robne zalihe, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga koje se odnose na robne zalihe, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja Ravnateljstva, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih financijskih izvješća na razini glave, obračun plaća i ostalih materijalnih prava službenika u Ravnateljstvu, obavlja poslove fakturiranja robe i usluga na temelju izdanih naloga, priprema i šalje na naplatu primljene instrumente osiguranja plaćanja, izrađuje statistička izvješća, izrađuje kvartalna i godišnje Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama. Obavlja poslove javne nabave za potrebe Ravnateljstva; planira, provodi i upravlja procesima javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ravnateljstva, priprema interne akte, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne i jednostavne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim državnim proračunom u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i provodi postupke nabave, izrađuje ugovore o nabavi i okvirne sporazume te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave.

10.2.2. Služba za pravne i opće poslove

Članak 177.

Služba za pravne i opće poslove obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ravnateljstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ravnateljstva, te priprema mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih pravnih dokumenata u vezi poslovanja sa strateškim robnim zalihama, pravno uobličava ugovorne i druge odnose; sudjeluje u sudskim postupcima i naplati potraživanja Ravnateljstva, vodi evidenciju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske i rješava imovinskopravne poslove, priprema materijale za sjednice Savjeta za robne zalihe, ostvaruje suradnju s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku zaštite interesa Ravnateljstva u sporovima pred svim nadležnim sudovima, ostvaruje suradnju s državnim tijelima i drugim pravnim subjektima vezano za djelokrug rada i pravnu zaštitu Ravnateljstva. Prati primjenu Zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje Ravnateljstva, vodi poslove vezano za osiguranje imovine Ravnateljstva, te prijavu i naknadu šteta na imovini Ravnateljstva. Vodi pismohranu ulaznih i izlaznih akata, obavlja poslove sređivanja i odlaganja završenih predmeta iz područja Ravnateljstva za robne zalihe i o tome vodi evidenciju, vodi očevidnik aktivnih i pasivnih ugovora, obavlja dostavu i otpremu akata, izdaje i vodi evidenciju izdanih putnih naloga, te evidencije vezano za korištenje službenih automobila.

11. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Članak 178.

Samostalni sektor za pravne poslove obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa te poslove vrednovanja propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa. Provodi postupak izbora i priprema nacrte prijedloga akata za imenovanje i razrješenje članova uprava, nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i drugih pravnih osoba u čijoj su nadležnosti djelatnosti kojima se pretežito bavi Ministarstvo. Sudjeluje u radu Povjerenstava, radnih skupina i drugih stručnih tijela koje imenuje ministar. Priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar u predmetima koji nisu, te rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, obavlja poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, obavlja stručne i pravne poslove vezano za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, obavlja poslove pristupa informacijama sukladno propisima koji uređuju pristup informacijama. Koordinira poslove strateškog planiranja sukladno propisima koji reguliraju strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske. Koordinira i sudjeluje u izradi akcijskih i operativnih planova i mjera za provedbu i implementaciju strateških dokumenata. Organizira, koordinira i sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada, objedinjuje planove ustrojstvenih jedinica, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa, planova i odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za pravne poslove ustrojavaju se:

11.1. Služba za pravne i normativne poslove

11.2. Služba za žalbe i zastupanje u gospodarstvu

11.3. Služba za strateško planiranje i analitiku.

11.1. Služba za pravne i normativne poslove

Članak 179.

Služba za pravne i normativne poslove obavlja nomotehničku pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, upućuje nacrte prijedloga odluka, zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vlade Republike Hrvatske, koordinira izradu mišljenja na prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa; koordinira i izrađuje godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa te poslove vrednovanja propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama, daje mišljenja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koordinira pripremu odgovora na zastupnička pitanja, priprema obrazložena mišljenja za privilegirano stjecanje hrvatskog državljanstva, daje i priprema mišljenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koordinira pripremu mišljenja i davanja odgovora po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga civilnog društva, drugih institucija i međunarodnih organizacija, koordinira odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi s primjenom propisa iz nadležnosti Ministarstva, izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo. Praćenje prakse Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2. Služba za žalbe i zastupanje u gospodarstvu

Članak 180.

Služba za žalbe i zastupanje u gospodarstvu obavlja stručne, upravne i pravne poslove vezane za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, a koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, kao i prekršajnim i drugim postupcima u skladu s punomoćima izdanim od ministra; obavlja upravnopravne i pravne poslove vezane za investicijske sporove i zahtjeve za mirno rješavanje spora iz područja energetike i naftnog rudarstva; priprema dokumentaciju i mišljenja iz područja energetike i naftnog rudarstva te pruža stručnu pomoć državnom odvjetništvu u slučaju investicijskih sporova; rješava upravne postupke u drugom stupnju po žalbama izjavljenih protiv upravnih akata Ministarstva i upravnih akata tijela s javnim ovlastima propisanim posebnim zakonima u području energetike i naftnog rudarstva; priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar a koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; rješava po izvanrednim pravnim lijekovima. Priprema i izrađuje mišljenja i odgovore po traženjima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, te drugih tijela državne uprave, priprema odgovore na predstavke koji se odnose na konkretnu upravnu stvar, daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; surađuje s upravnim sudovima, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i prvostupanjskim tijelima u vezi s postupanjem po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima, obavlja poslove zastupanja u upravnim sporovima te drugim upravnim postupcima koji nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela i drugih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, te predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru i poduzima druge radnje sukladno Zakonu; predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa, priprema i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, te udruga civilnog društva u svezi s radom i postupanjem tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz odgovarajućih upravnih područja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Rješava po prigovorima izjavljenima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO 2021. – 2026.) iz domene gospodarstva te rješava prigovore izjavljene na odluke o utvrđenoj nepravilnosti u okviru NPOO 2021. – 2026. iz domene gospodarstva. Rješava po prigovorima izjavljenima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO 2021. – 2026.) iz domene gospodarstva te rješava prigovore izjavljene na odluke o utvrđenoj nepravilnosti u okviru NPOO 2021. – 2026. iz domene gospodarstva.

11.3. Služba za strateško planiranje i analitiku

Članak 181.

Služba za strateško planiranje i analitiku obavlja i koordinira poslove strateškog planiranja (Koordinator za strateško planiranje) propisane Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske za upravna područja iz nadležnosti gospodarstva, poduzetništva i obrta; obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz uspostavu i provedbu akata strateškog planiranja iz nadležnih upravnih područja te provedbu nacionalne razvojne strategije kao hijerarhijski najvišeg akta strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske, sektorskih strategija te višesektorskih strategija, nacionalnih planova, Programa Vlade te Provedbenog programa Ministarstva; sudjeluje i provodi smjerove i strateške ciljeve utvrđene nacionalnom razvojnom strategijom; koordinira pokretanje, pripremu, praćenje i izvještavanje o aktima strateškog planiranja u nadležnosti Ministarstva; izrađuje nacrt prijedloga akta strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva; nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti te izvješćuje Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi; pruža metodološku podršku u pripremi sektorskih politika, programa, mjera, projekata i aktivnosti, te ocjenu učinaka, studija i analitike; osigurava praćenje mjera Programa Vlade iz nadležnosti Ministarstva te priprema i provodi mjere iz Nacionalnog programa reformi koje koordinira radno tijelo i/ili Ministarstvo; izrađuje Provedbeni program Ministarstva i Godišnjeg plana rada Ministarstva te osigurava njegovu usklađenost s ostalim ključnim aktima strateškog planiranja; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama odgovornim za povezane procese koji podupiru fiskalno planiranje te pripremu i izvršenje proračuna i programa konvergencije; izvješćuje o pokazateljima uspješnosti (praćenje rezultata, učinaka i ishoda) u provedbi akata strateškog planiranja iz sektorske nadležnosti; sudjeluje u radu mreže koordinatora za strateško planiranje i specijaliziranim programima izobrazbe, u funkciji koordinatora za strateško planiranje; obavlja poslove upravljanja rizicima kojima utvrđuje i identificira događaje koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva sadržanih u planskim dokumentima i operativnim planovima rada; izrađuje analize unutarnjih i vanjskih rizika u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama i proračunskim korisnicima Ministarstva; utvrđuje potencijalne rizike te daje mišljenje o postupanju po njima u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva: sudjeluje u utvrđivanju i procjeni operativnih i strateških rizika te vodi registar rizika: sudjeluje u izradi popisa i opisa poslovnih procesa te sudjeluje u aktivnostima vezanim za upravljanje rizicima iz nadležnosti ustrojstvenih jedinica i proračunskih korisnika Ministarstva te s tim u vezi izrađuje izvješće o aktivnostima vezanim za upravljanje rizicima; u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te proračunskim korisnicima druge razine utvrđuje i daje prijedlog za postupanje po rizicima; poduzima mjere za minimalizaciju rizika, daje preporuke i predlaže smjernice za minimiziranje rizika i unapređenje rada Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 182.

Samostalna služba za unutarnju reviziju procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i institucijama, odnosno drugim pravnim osobama obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koji nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije na temelju procjene rizika te ih predlaže ministru; obavlja pojedinačne unutarnje revizije na temelju planova te na zahtjev ministra; pruža podršku Ministarstvu i institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa izradom revizijskog izvješća te davanjem stručnog mišljenja i preporuka za unapređenje; prati i izvješćuje o provedbi preporuka iz prethodno obavljenih revizija; ima savjetodavnu ulogu; obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa; obavlja zajedničke revizije (horizontalne i vertikalne) na prijedlog ministra financija ili druge odgovorne osobe; u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana; izrađuje godišnja izvješća o radu službe i dostavlja ih ministru; potiče kontinuirano stručno usavršavanje unutarnjih revizora u skladu s propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te joj dostavlja strateške i godišnje planove i druge podatke u skladu s propisima; surađuje s Državnim uredom za reviziju i Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te drugim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizorskih tijela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 183.

Ministar zastupa Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Ako je imenovano više državnih tajnika, ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Ravnatelj upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva, te obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalozima ministra.

Članak 184.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalnog sektora rukovodi načelnik samostalnog sektora.

Radom samostalne službe rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Članak 185.

Državni tajnici za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelji su za svoj rad odgovorni nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru i službenoj osobi koja ga zamjenjuje sukladno zakonu.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Načelnik samostalnog sektora i voditelj samostalne službe odgovorni su za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju i načelniku sektora u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija, a izvan sastava sektora, odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem se sastavu ta služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju, načelniku sektora i voditelju službe u čijem se sastavu odjel nalazi.

Članak 186.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito će se utvrditi radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 187.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 188.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar, u skladu s ovom Uredbom, i uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

U roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika na odgovarajuća radna mjesta.

Članak 189.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (»Narodne novine«, broj 97/20.).

Članak 190.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/71 Urbroj: 50301-05/16-24-7 Zagreb, 13. lipnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

 

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

8

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

 

– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale i uredsko poslovanje

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale

1

2.1.1.1.

Odjel za službeničke odnose

3

2.1.1.2.

Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu

3

2.1.2.

Služba za radno-pravne poslove

4

2.1.3.

Služba za uredsko poslovanje

11

2.2.

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

1

2.2.1.

Služba za financije i proračun

1

2.2.1.1.

Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

3

2.2.1.2.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

3

2.2.2.

Služba za računovodstvo

8

2.3.

Sektor za nabavu, opće i tehničke poslove

1

2.3.1.

Služba za provedbu postupaka nabave i praćenje izvršenja ugovora

1

2.3.1.1.

Odjel za provedbu postupaka i ugovaranje

4

2.3.1.2.

Odjel za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

4

2.3.2.

Služba za opće poslove i upravljanje imovinom

5

2.3.3.

Služba za tehničke poslove i zaštitu na radu

8

2.3.4.

Služba za odnose s javnošću i protokol

1

2.3.4.1.

Odjel za odnose s javnošću

4

2.3.4.2.

Odjel za protokol

3

2.4.

Sektor za informacijske sustave, informatičku podršku i sigurnost

1

2.4.1.

Služba informacijskih sustava, informatičke podrške i komunikacije

4

2.4.2.

Služba za sigurnost informacijskih sustava i podataka

4

 

Glavno tajništvo – ukupno

82

3.

UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Sektor za investicije

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.1.

Služba za operativnu podršku

1

3.1.1.1.

Odjel za podršku investitorima

4

3.1.1.2.

Odjel za post-investicijsku podršku

4

3.1.2.

Služba za investicijsku politiku

1

3.1.2.1.

Odjel za promociju odgovornog poslovanja

4

3.1.2.2.

Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja

4

3.1.3.

Služba za promociju investicija

5

3.1.4.

Služba za javno-privatno partnerstvo

5

3.2.

Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu

1

3.2.1.

Služba za poticanje investicija

1

3.2.1.1.

Odjel za evaluaciju investicijskih projekata

5

3.2.1.2.

Odjel za implementaciju programa potpora za ulaganje

5

3.2.1.3.

Odjel za nadzor potpora za ulaganje

5

3.2.2.

Služba za poduzetničku infrastrukturu

1

3.2.2.1.

Odjel za poduzetničke zone

4

3.2.2.2.

Odjel za poduzetničke potporne institucije

4

3.3.

Sektor za inovacije

1

3.3.1.

Služba za potpore inovacijama

1

3.3.1.1.

Odjel za poticanje inovacija

4

3.3.1.2.

Odjel za inovacijske programe

4

3.3.2.

Služba za inovacijske strategije i unapređenje nacionalnog inovacijskog sustava

5

3.4.

Sektor za konkurentnost

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

Služba za konkurentnost

5

3.4.2.

Služba za unapređenje i modernizaciju javnih usluga u gospodarstvu

5

3.4.3.

Služba za strateške investicijske projekte

5

3.4.4.

Služba za unapređenje poslovne klime

1

3.4.4.1.

Odjel za analitičku i metodološku podršku

4

3.4.4.2.

Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju

4

 

Uprava za internacionalizaciju – ukupno

99

4.

UPRAVA ZA INDUSTRIJU I RUDARSTVO

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Sektor za industrijsku politiku

1

4.1.1.

Služba za tehničko zakonodavstvo

1

4.1.1.1.

Odjel za tehničko zakonodavstvo

4

4.1.1.2.

Odjel za politiku klimatske neutralnosti u industriji

4

4.1.2.

Služba za industrijsku politiku

1

4.1.2.1.

Odjel za aktivnosti u području prerađivačke i obrambene industrije

3

4.1.2.2.

Odjel za analitiku i izvještavanje

4

4.1.3.

Služba za pripremu i razvoj Projekata industrijskog razvoja

1

4.1.3.1.

Odjel za provedbu Projekata industrijskog razvoja

3

4.1.3.2.

Odjel za praćenje Projekata industrijskog razvoja

3

4.1.3.3.

Odjel za provedbu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva

3

4.2.

Sektor za rudarstvo

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

Služba za upravne poslove u rudarstvu

1

4.2.1.1.

Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine

3

4.2.1.2.

Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

4

4.2.2.

Služba za gospodarske poslove u rudarstvu

1

4.2.2.1.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine

3

4.2.2.2.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

3

4.2.3.

Služba za sanaciju istražnih prostora i eksploatacijskih polja

5

 

Uprava za industriju i rudarstvo – ukupno

52

5.

UPRAVA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta

1

5.1.1.

Služba za pripremu programa i podršku poduzetništvu i obrtu

1

5.1.1.1.

Odjel za pripremu programa poticanja poduzetništva i obrta

4

5.1.1.2.

Odjel analize i podršku poduzetništvu i obrtu

4

5.1.1.3.

Odjel za zadruge

3

5.1.2.

Služba za strukovno obrazovanje i poduzetničko učenje

1

5.1.2.1.

Odjel za strukovno obrazovanje

4

5.1.2.2.

Odjel za nadzor

4

5.1.2.3.

Odjel za poduzetničko učenje

4

5.1.3.

Služba za provedbu programa i projekata poticanja poduzetništva i obrta

1

5.1.3.1.

Odjel za provedbu EU projekata

4

5.1.3.2.

Odjel za provedbu programa poticanja poduzetništva i obrta

4

5.1.3.3.

Odjel za praćenje ugovora i kontrolu

4

5.2.

Sektor za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu

1

5.2.1.

Služba za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu

5

5.2.2.

Služba za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu

5

 

Uprava za poduzetništvo i obrt – ukupno

52

6.

UPRAVA ZA ENERGETIKU

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

Sektor za energetsku politiku i planiranje

1

6.1.1.

Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

5

6.1.2.

Služba za strateške poslove i programiranje projekata EU

5

6.2.

Sektor za energetska tržišta, infrastrukturu, sigurnost opskrbe i provedbu projekata EU

1

6.2.1.

Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

5

6.2.2.

Služba za praćenje sigurnosti opskrbe i kritične energetske infrastrukture

5

6.2.3.

Služba za provedbu projekata EU

5

6.3.

Sektor za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

1

6.3.1.

Služba za obnovljive izvore energije

6

6.3.2.

Služba za energetsku učinkovitost i nove tehnologije

5

6.4.

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

1

6.4.1.

Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

5

6.4.2.

Služba za geotermalne vode za energetske svrhe

5

 

Uprava za energetiku – ukupno

52

7.

UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Sektor za zaštitu prava potrošača

1

7.1.1.

Služba za unapređenje potrošačke politike

1

7.1.1.1.

Odjel za potrošačko zakonodavstvo

3

7.1.1.2.

Odjel za podršku poslovnom sektoru

3

7.1.2.

Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača

1

7.1.2.1.

Odjel za suradnju s udrugama za zaštitu potrošača

4

7.1.2.2.

Odjel za izobrazbu i informiranje potrošača

4

7.1.3.

Služba za Europski potrošački centar (ECC)

5

7.2.

Sektor za trgovinu i tržište

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.2.1.

Služba za trgovinu

1

7.2.1.1.

Odjel za trgovinu i drugostupanjski postupak

4

7.2.1.2.

Odjel za oružje i dozvole

4

7.2.2.

Služba za tržište

1

7.2.2.1.

Odjel za elektroničku trgovinu i elektroničke račune

3

7.2.2.2.

Odjel za mjere ograničavanja

3

7.3.

Sektor za robe i usluge

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.3.1.

Služba za robe na unutarnjem tržištu

1

7.3.1.1.

Odjel za notifikaciju

3

7.3.1.2.

Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

3

7.3.1.3.

Odjel za centar SOLVIT

3

7.3.2.

Služba za usluge na unutarnjem tržištu

1

7.3.2.1.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav

3

7.3.2.2.

Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

3

 

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – ukupno

61

8.

UPRAVA ZA POLITIKU JAVNE NABAVE

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

Sektor za provedbu politike javne nabave

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.1.

Služba za stručnu pomoć

7

8.1.2.

Služba za nadzor

7

8.2.

Sektor za unapređenje politike javne nabave

1

8.2.1.

Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

7

8.2.2.

Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje

7

8.2.3.

Služba za izobrazbu

7

 

Uprava za politiku javne nabave – ukupno

40

9.

UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu

1

9.1.1.

Služba za pripremu programa

1

9.1.1.1.

Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

5

9.1.1.2.

Odjel za pripremu programa u poduzetništvu

7

9.1.2.

Služba za financijsko upravljanje

1

9.1.2.1.

Odjel za pripremu i praćenje proračuna

5

9.1.2.2.

Odjel za plaćanja i povrate

5

9.1.3.

Služba za praćenje i evaluaciju programa

1

9.1.3.1.

Odjel za praćenje programa

4

9.1.3.2.

Odjel za evaluaciju i analitiku programa

4

9.2.

Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu

1

9.2.1.

Služba za dodjelu potpora

1

9.2.1.1.

Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija

5

9.2.1.2.

Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva

6

9.2.2.

Služba za ugovaranje

1

9.2.2.1.

Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija

7

9.2.2.2.

Odjel za ugovaranje u području poduzetništva

5

9.2.3.

Služba za provedbu projekata

1

9.2.3.1.

Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija

5

9.2.3.2.

Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva

6

9.3.

Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija

1

9.3.1.

Odjel za tehničku pomoć

4

9.3.2.

Odjel za horizontalna pitanja

4

9.4.

Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja

5

9.5.

Služba za europske poslove

1

9.5.1.

Odjel za EU koordinaciju

5

9.5.2.

Odjel za europsko pravo i horizontalnu podršku

4

9.6.

Služba za međunarodne poslove

9

 

Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove – ukupno

107

10.

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Sektor za kontrolu i popunu Bilance

1

10.1.1.

Služba za prehrambene proizvode

7

10.1.2.

Služba za neprehrambene i industrijske proizvode

7

10.1.3.

Služba za lijekove, sanitetski i potrošni medicinski materijal

7

10.2.

Sektor za financije i pravne poslove robnih zaliha

1

10.2.1.

Služba za financije, proračun i računovodstvene poslove

7

10.2.2.

Služba za pravne i opće poslove

7

 

Ravnateljstvo za robne zalihe – ukupno

39

11.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

11.1.

Služba za pravne i normativne poslove

5

11.2.

Služba za žalbe i zastupanje u gospodarstvu

5

11.3.

Služba za strateško planiranje i analitiku

5

 

Samostalni sektor za pravne poslove – ukupno

17

12.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

6

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA – UKUPNO

615

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić