NN 76/2024 (26.6.2024.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

1305

Na temelju članka 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 2. 12. 2016.), članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 od 15. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za izvješćivanje za tržišni rizik (Tekst značajan za EGP) (SL L 89, 16. 3. 2021.), članka 4. stavka 1. točke 3., članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c, članka 162. stavka 1. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) te članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA ZA POTREBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021., 108/2022. i 27/2023.) točka 12. mijenja se i glasi:

»12) informatičko rješenje za dostavu izvještaja koje Hrvatska narodna banka zatraži od kreditnih institucija u skladu sa smjernicama ili odlukama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točke od 19. do 25. brišu se.

Stavci od 4. do 9. mijenjaju se i glase:

»(4) Izvještaji iz stavka 1. točaka 1., 2., od 4. do 11. te 14. ovog članka nazivaju se sastavljeni izvještaji. Izvještaji iz stavka 1. točaka od 15. do 18. te stavaka 2. i 3. ovog članka nazivaju se integralni izvještaji.

(5) Izvještaji iz stavka 1. točaka 1., 2. te od 4. do 7. ovog članka nazivaju se mjesečni nekonsolidirani privremeni (NP) izvještaji.

(6) Izvještaji iz stavka 1. točaka od 8. do 11. te od 14. do 16. ovog članka nazivaju se tromjesečni nekonsolidirani privremeni (NP) izvještaji.

(7) Izvještaji iz stavka 1. točaka 8., 9., 15. i 16. ovog članka nazivaju se konsolidirani privremeni (KP) izvještaji.

(8) Izvještaji iz stavka 1. točaka 1., 2., 5., od 8. do 11. te od 14. do 16. ovog članka nazivaju se nekonsolidirani revidirani (NR) izvještaji.

(9) Izvještaji iz stavka 1. točaka 8., 9., 15. i 16. ovog članka nazivaju se konsolidirani revidirani (KR) izvještaji.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvještaje o planovima financiranja, izvještaje o financijskim informacijama te izvještaje iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 na način propisan Uputom za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3., koji glasi:

»(3) Pri sastavljanju izvještaja iz stavka 1. ovog članka kreditna je institucija dužna uzeti u obzir validacijska pravila koja objavljuje Europska središnja banka na svojoj internetskoj stranici i koja vrijede za određeni izvještajni datum.«

Članak 4.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, koja je sastavni dio Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija, naziv poglavlja III.2. mijenja se i glasi: »III.2. Informatička rješenja za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije (XML)«.

Članak 5.

U točki 211. Upute riječi »izvještaja u skladu sa Smjernicama EBA/GL/2020/07« zamjenjuju se riječima »izvještaja u skladu sa smjernicama ili odlukama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo«.

Članak 6.

U točki 217. Upute riječi »ili »CN« ili »CK«« zamjenjuju se riječima »ili »CN« ili »CK« ili »GP« ili »HR« ili »ES« ili »EI« ili »IR« ili »IC««.

Članak 7.

Točka 218. Upute mijenja se i glasi:

»218. Sadržaj datoteke u obliku XML popunjava se prema prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451, prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070, prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453, poglavljem I. Priloga II. ove Odluke te odgovarajućim prilozima iz smjernica odnosno odluka Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.«

Članak 8.

Tablica iz točke 219. Upute mijenja se i glasi:

 

Broj

XML polje

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Sadržaj polja

Zaglavlje (prvi slog)

1.

MBR

Kreditna institucija MBR

N

8

Matični broj koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku

2.

DatumStanja

Datum stanja

D

8

gggg-mm-dd

3.

OznakaIzvjesca

Oznaka izvješća

AN

2

NP, KP, NR, KR, MN, MK, FK, FN, AN, AK, BN, BK, IN, IK, CN, CK, GP, HR, ES, EI, IR, IC

4.

OdgovornaOsoba

Ime osobe

AN

50

Ime odgovorne osobe

5.

Telefon

Telefon

AN

30

Telefon za kontakt

6.

E-mail

Elektronička pošta

AN

50

E-adresa za kontakt

7.

OIB

OIB kreditne institucije

N

11

OIB

8.

Napomena

Napomena

AN

100

Napomena

Izvještaj (ostali slogovi)

Broj

XML polje

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Sadržaj polja

1.

Izvjestaj

Oznaka izvještaja

AN

12

Oznaka za izvještaj prema tehničkoj definiciji

2.

Parametar

Parametar

AN

256

Oznaka za parametar prema tehničkoj definiciji

3.

Tag

Tag

AN

8

Oznaka za tag prema Uputi

4.

Vrijednost

Vrijednost

AN

1024

Vrijednost prema Uputi

 

 

Članak 9.

U točki 221. Upute riječi »Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/2070, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/453 te za svaki datum definiran Smjernicama EBA/GL/2020/07« zamjenjuju se riječima »Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/2070 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/453«.

Članak 10.

U točki 230. podtočki 15. Upute riječ »i« briše se.

Na kraju podtočke 16. briše se točka.

Iza točke 16. dodaju se točke od 17. do 22., koje glase:

»17. »GP« za nekonsolidirani izvještaj – REM GAP koji obuhvaća izvještaje iz Priloga IV. Smjernica EBA/GL/2022/06

18. »HR« za nekonsolidirani izvještaj – REM HR koji obuhvaća izvještaje iz Priloga V. Smjernica EBA/GL/2022/06

19. »ES« za konsolidirani izvještaj – ESG koji obuhvaća izvještaje iz EBA-ine Odluke EBA/DC/498

20. »EI« za nekonsolidirani izvještaj – ESG koji obuhvaća izvještaje iz EBA-ine Odluke EBA/DC/498

21. »IR« za nekonsolidirani izvještaj koji obuhvaća izvještaje iz članka 20.a Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 i

22. »IC« za konsolidirani izvještaj koji obuhvaća izvještaje iz članka 20.a Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451.«.

Članak 11.

Iza točke 264. Upute dodaje se poglavlje III.3., koje glasi:

»III.3. Informatička rješenja za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije (XBRL)

264.a Ovim poglavljem Upute uređuju se tehnički zahtjevi za dostavljanje izvještaja o planovima financiranja, izvještaja o financijskim informacijama, izvještaja iz članka 10. ove Odluke i izvještaja u skladu sa smjernicama ili odlukama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.

264.b Pri izradi izvještaja, formiranju datoteke s izvještajima i dostavi datoteke Hrvatskoj narodnoj banci potrebno je poštovati sve tehničke zahtjeve iz ovog poglavlja.

264.c Pri izradi izvještaja i dostavi datoteke Hrvatskoj narodnoj banci primjenjuje se verzija taksonomije koja vrijedi na referentni datum, a izvještaji se dostavljaju u formatu XBRL-CSV. Takav se pristup primjenjuje i u slučaju ponovnih dostavljanja datoteka za prošle referentne datume.

264.d Podaci se dostavljaju u obliku komprimiranih (ZIP) datoteka, od kojih svaka sadržava točno jedan modul XBRL-CSV za određeni izvještajni datum, u formatu usklađenom s tehničkom definicijom Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo iz dokumenta »EBA Filing Rules« koji to tijelo objavljuje na svojim internetskim stranicama.

264.e Primjeri XBRL izvještaja koje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama služe kao prikaz tehničke logike, a ne ispravnih podataka koji vrijede za određeni izvještajni obuhvat ili tehničku definiciju.

264.f Naziv ZIP datoteke odgovara nazivu koji propisuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. Ako banka šalje revidirani izvještaj, potrebno je nazivu ZIP datoteke dodati prefiks »R_« u skladu s primjerom:

R_DUMMY123456789012345.IND_HR_COREP030100_COREPOF_2023-06-30_20231027110302499.zip

264.g U ZIP datoteci s prefiksom »R_« kreditne institucije dostavljaju sve izvještaje iz modula, što obuhvaća i revidirane izvještaje u skladu s Odlukom o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke i preostale izvještaje koji se dostavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca, ali nisu predmet revizije. Razlog uključivanja nerevidiranih izvještaja u skup revidiranih izvještaja jest usklađivanje podataka zbog zadovoljavanja pravila za validaciju međusobno povezanih izvještaja.

264.h Kao identifikator kreditne institucije koja dostavlja izvještaje upotrebljava se LEI (engl. Legal Entity Identifier).

264.i Ako kreditnoj instituciji koja dostavlja izvještaje nije dodijeljen LEI, vrijede sljedeća pravila:

– na mjesto identifikatora LEI u nazivu datoteke institucija stavlja identifikator koji se tvori na način da se ispred OIB-a (11 znamenaka) doda prefiks »OIB000000« («OIB« i šest nula); takav identifikator ima ukupno 20 znakova

– kao identifikator unutar izvještaja rabi se identifikator iz prethodne točke.

264.j Usklađenost izvještaja s validacijskim pravilima potrebno je provjeriti prije dostavljanja datoteke Hrvatskoj narodnoj banci.

264.k Hrvatska narodna banka elektroničkim će putem dostaviti kreditnoj instituciji rezultat validacije izvještaja.

264.l Za izvještaje kreditnih institucija koje je Hrvatska narodna banka proslijedila Europskoj središnjoj banci, Hrvatska narodna banka proslijedit će kreditnoj instituciji rezultate provjere tih izvještaja od Europske središnje banke.

264.m U slučaju izvještaja koji se ne iskazuju u originalnoj valuti, nego u izvještajnoj valuti (eurima), svi monetarni iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke preračunavaju se u američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se potom preračunava u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.«

Članak 12.

Točka 339. Upute briše se.

Članak 13.

Poglavlje IV.1.5. Upute briše se.

Članak 14.

U Uputi se brišu poglavlja IV.2.3.4., IV.2.3.5., IV.2.3.6. i IV.2.3.7.

Članak 15.

Tablica iz točke 397. Upute mijenja se i glasi:

 

Oznaka obrasca

Naziv kategorije

Oznaka kategorije (AN)

DKT

Troslovna oznaka valute

Upotrebljava se troslovna oznaka valute u skladu s HNB-ovim popisom valuta.

 

 

Članak 16.

Tablica iz točke 399. Upute mijenja se i glasi:

 

Br.

Naziv polja

Oznaka izvještaja

DKT

KT-DS

Zaglavlje (prvi slog)

1.

Oznaka retka

2.

Kreditna institucija MBR

3.

Datum stanja

4.

Oznaka izvješća

5.

Broj redaka u datoteci

6.

Ime osobe

7.

Telefon

8.

Elektronička pošta

9.

Kreditna institucija OIB

a

a

10.

Napomena

a

a

Obrasci (ostali slogovi)

1.

Oznaka retka

2.

Obrazac

3.

Strana

4.

Redni broj retka

5.

Razina grupiranja

 

6.

Prvi u grupi

 

7.

Posljednji u grupi

 

8.

Tag1

9.

Iznos1

10.

Tag2

11.

Iznos2

12.

Tag3

13.

Iznos3

14.

Tag4

15.

Iznos4

16.

Tag5

 

 

17.

Iznos5

 

 

18.

Tag6

 

 

19.

Iznos6

 

 

20.

Tag7

 

 

21.

Iznos7

 

 

22.

Tag8

 

 

23.

Iznos8

 

 

24.

Tag9

 

 

25.

Iznos9

 

 

26.

Tag10

 

 

27.

Iznos10

 

 

28.

Tag11

 

 

29.

Iznos11

 

 

30.

Tag12

 

 

31.

Iznos12

 

 

32.

Tag13

 

 

33.

Iznos13

 

 

34.

Tag14

 

 

35.

Iznos14

 

 

36.

Tag15

 

 

37.

Iznos15

 

 

38.

Tag16

 

 

39.

Iznos16

 

 

40.

Tag17

 

 

41.

Iznos17

 

 

42.

Tag18

 

 

43.

Iznos18

 

 

44.

Tag19

 

 

45.

Iznos19

 

 

46.

Tag20

 

 

47.

Iznos20

 

 

48.

Tag21

 

 

49.

Iznos21

 

 

50.

Tag22

 

 

51.

Iznos22

 

 

52.

Datum1

 

53.

Datum2

 

 

54.

Datum3

 

 

55.

Datum4

 

 

56.

Oznaka 1

 

57.

Oznaka 2

 

 

58.

Oznaka 3

 

 

59.

Oznaka 4

 

 

60.

Oznaka 5

 

61.

Oznaka 6

 

 

62.

Valuta

 

63.

Zemlja

 

 

64.

Naziv

 

 

 

 

 

Članak 17.

Tablica iz točke 401. Upute mijenja se i glasi:

 

Oznaka izvještaja

Nekonsolidirani privremeni izvještaj

Konsolidirani privremeni izvještaj

Nekonsolidirani revidirani izvještaj

Konsolidirani revidirani izvještaj

»NP«

»KP«

»NR«

»KR«

DKT

KT-DS

 

 

Članak 18.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.1.2. redci 1152, 2152, 3152, 4152, 5152, 6152, 7152, 1153, 2153, 3153, 4153, 5153, 6153, 7153, 1154, 2154, 3154, 4154, 5154, 6154 i 7154 mijenjaju se i glase:

 

Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama (RS4)

 

Izvješće

Sektor

P porezni broj

Država

Instrument

Portfelj

Rizična skupina

Vrsta iznosa +

Vrsta iznosa –

 

Izračun

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda

RS4

1152

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

A1

03

 

 

 

 

RS4

2152

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

A2

03

 

 

 

 

RS4

3152

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B1

03

 

 

 

 

RS4

4152

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B2

03

 

 

 

 

RS4

5152

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B3

03

 

 

 

 

RS4

6152

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

CC

03

 

 

 

 

RS4

7152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1152 + ... + P6152)

Dospjela potraživanja

RS4

1153

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

A1

04

 

 

 

 

RS4

2153

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

A2

04

 

 

 

 

RS4

3153

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B1

04

 

 

 

 

RS4

4153

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B2

04

 

 

 

 

RS4

5153

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B3

04

 

 

 

 

RS4

6153

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

CC

04

 

 

 

 

RS4

7153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1153 + ... + P6153)

Umanjenje vrijednosti

RS4

1154

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

A1

06

 

 

 

 

RS4

2154

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

A2

06

 

 

 

 

RS4

3154

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B1

06

 

 

 

 

RS4

4154

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B2

06

 

 

 

 

RS4

5154

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

B3

06

 

 

 

 

RS4

6154

 

AA

*

*

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR

CC

06

 

 

 

 

RS4

7154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS4(P1154 + ... + P6154)

 

 

 

 

Članak 19.

U Prilogu I. Upute, u tablici u poglavlju I.11.2. redak 6001 na stranici A i redak 1001 na stranici D mijenjaju se i glase:

 

Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (ID5)

 

Izvješće

Matični broj

Instrument

Portfelj

Ugrađeni derivat

Rizična skupina

Vrsta iznosa +

Vrsta iznosa –

 

Izračun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

 

ID5

A

6001

 

AA, AF, AN

*

od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999

ATR, FOS

*

A1, A2, B1, B2, B3, CC

03, 04

 

 

 

 

ID5

D

1001

 

AA, AN

*

A0401, A0402, A0403, A0404

UPO, UPD, UZP

*

*

03, 04, 10

05, 06

 

 

 

 

Članak 20.

U Prilogu II. Upute brišu se poglavlja II.4., II.5., II.6., II.7., II.8., II.9. i II.10.

Članak 21.

(1) Posljednje izvještaje Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – fiksne kamatne stope (EVK UNT FKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – ugovoreni novčani tokovi – promjenjive kamatne stope (EVK UNT PKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – fiksne kamatne stope (EVK OS FKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – osnovni scenarij – promjenjive kamatne stope (EVK OS PKS), Promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije – neto diskontirane pozicije po scenarijima (EVK NDPS), Agregirana promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (EVK ZBR) i Utjecaj kamatnog rizika u knjizi pozicija kojima se ne trguje na neto kamatni prihod (NKP) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021., 108/2022. i 27/2023.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2024., i to u sljedećim rokovima:

1) nerevidirano izvješće najkasnije do 11. veljače 2025.

2) revidirano izvješće najkasnije do 31. ožujka 2025.

(2) Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvještaje o planovima financiranja, izvještaje o financijskim informacijama te izvještaje iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 u formatu XML, na način propisan poglavljem III.2. Upute za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, zaključno s referentnim datumom 30. studenoga 2025.

(3) Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvještaje o planovima financiranja, izvještaje o financijskim informacijama te izvještaje iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 u formatu XBRL-CSV, na način propisan poglavljem III.3. Upute za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, počevši od referentnog datuma 31. prosinca 2025.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, kreditna institucija koja postane tehnički spremna primijeniti format XBRL-CSV može početi dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci relevantne izvještaje i prije konačnog roka iz stavka 2. ovog članka. Hrvatska narodna banka prihvaćat će izvještaje u tom formatu počevši od referentnog datuma 31. ožujka 2025.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2., 13., 14., 15., 16., 17. i 20., koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025.

O. br.: 236-091/06-24/BV

Zagreb, 19. lipnja 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić