NN 75/2024 (21.6.2024.), Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

1256

Na temelju članka 46.a stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA ŠKOLSKI MEDNI DAN S HRVATSKIH PČELINJAKA ZA 2024. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/170, urbroj: 50301-05/31-24-3 od 10. travnja 2024. godine.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. dobavljač je pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koja isporučuje med, zapakiran u staklenku za med volumena 370 ml (nacionalna staklenka ili konvencionalna) i označenu nacionalnim znakom kvalitete »Dokazana kvaliteta« Hrvatska i/ili europskim ili nacionalnim znakom kvalitete za zaštićenu oznaku izvornosti i/ili znakom Med hrvatskih pčelinjaka, školama koje sudjeluju u provedbi Programa

2. osnovna škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u provedbi Programa, a zadužena je za raspodjelu meda i promotivnog materijala učenicima

3. osnivač školskih ustanova je Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te druga pravna ili fizička osoba koja je zadužena za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu i podnošenje zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu Programa su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Agencija za plaćanja.

– Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

a) najkasnije do 30. kolovoza 2024. godine, Agenciji za plaćanja dostavlja podatke o prihvatljivim dobavljačima meda koji su korisnici znaka Med hrvatskih pčelinjaka kao i o prihvatljivim dobavljačima meda koji imaju važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata nacionalna oznaka Dokazana kvaliteta za med i/ili Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za europsku ili nacionalnu zaštićenu oznaku izvornosti. Prihvatljivi dobavljači meda su oni kojima je Potvrda o sukladnosti izdana zaključno do 29. kolovoza 2024. godine.

b) koordinira osnivače školskih ustanova, osnovne škole u Republici Hrvatskoj te prihvatljive dobavljače meda

c) izrađuje edukativno promotivne materijale te osigurava skladištenje, razvrstavanje i distribuciju istih u osnovne škole koje sudjeluju u Programu.

– Agencija za plaćanja obavlja sljedeće poslove:

a) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) najkasnije do 2. rujna 2024. godine

b) objavljuje popis prihvatljivih dobavljača koji mogu isporučivati med u provedbi Programa na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) najkasnije do 2. rujna 2024. godine

c) objavljuje na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) popis odobrenih osnivača školskih ustanova s popisom škola koje sudjeluju u provedbi Programa najkasnije do 31. listopada 2024. godine

d) Odlukom odobrava podnositelja zahtjeva za potporu, određuje iznos prava na potporu po podnositelju zahtjeva s razdijeljenim iznosom po svakoj školi koja sudjeluje u Programu i isplaćuje predujam proračunskim korisnicima

e) provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu u okviru Programa i ovog Pravilnika

f) provodi kontrolu na terenu odobrenih podnositelja zahtjeva na dan provedbe Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka na lokacijama škola koje sudjeluju u provedbi Programa

g) izdaje odluke koje proizlaze iz provedbe Programa i Pravilnika

h) isplaćuje potporu na temelju podnesenih Zahtjeva za isplatu potpore.

Članak 4.

Tijelo koje sudjeluje u provedbi Programa je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

– Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu obavlja sljedeće poslove:

a) dostavlja Ministarstvu najkasnije do 29. kolovoza 2024. godine, popis prihvatljivih dobavljača meda koji imaju pravo sudjelovanja u provedbi Programa, a koji su korisnici znaka Med hrvatskih pčelinjaka zaključno do 28. kolovoza 2024. godine

b) dostavlja potreban broj naljepnica koje nose znak Med hrvatskih pčelinjaka svim odabranim dobavljačima meda koji će sudjelovati u Programu, a koji isporučuju med sa znakom Med hrvatskih pčelinjaka

c) provodi analizu meda odabranih dobavljača meda koji su korisnici znaka Med hrvatskih pčelinjaka.

III. PROVEDBA PROGRAMA

Prihvatljivi korisnici

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici su osnivači školskih ustanova koji su se prijavili na objavljeni Javni poziv i koje je odlukom odobrila Agencija za plaćanja.

Prihvatljiv proizvod

Članak 6.

Prihvatljiv proizvod je med kao gotov proizvod koji je:

– proizveden u objektima za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda upisanim u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

– zapakiran u staklenku volumena 370 ml (nacionalna staklenka ili konvencionalna)

– označen u skladu s propisima koji se odnose na med i

– nacionalnim znakom kvalitete »Dokazana kvaliteta« Hrvatska i/ili europskim ili nacionalnim znakom kvalitete za zaštićenu oznaku izvornosti i/ili znakom Med hrvatskih pčelinjaka.

Razdoblje i područje provedbe

Članak 7.

(1) Program se provodi 9. prosinca 2024. godine povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.

(2) Područje provedbe Programa je čitava Republika Hrvatska.

Prihvatljivi troškovi

Članak 8.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Programa su troškovi za med isporučen školama i raspodijeljen učenicima prvih razreda osnovnih škola u iznosu 4 EUR (bez PDV-a) po staklenci volumena 370 ml.

(2) PDV je prihvatljiv trošak.

Javni poziv

Članak 9.

(1) Javni poziv za sudjelovanje u provedbi Programa Agencija za plaćanja objavljuje na službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr) najkasnije do 2. rujna 2024. godine.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka određuje sljedeće:

– okvire za provođenje Programa

– rok i način podnošenja prijava na Javni poziv

– dokumentaciju koju podnositelj mora priložiti u postupku prijave i

– rok i način podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

(3) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka ostaje otvoren do 2. listopada 2024. godine.

Obveze podnositelja Zahtjeva za odobravanje

Članak 10.

(1) Prilikom prijave na Javni poziv osnivač školskih ustanova dostavit će Agenciji za plaćanja popis škola i broj učenika prvih razreda osnovnih škola koji će sudjelovati u Programu.

(2) Osnivač školskih ustanova nadležnom će tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora.

(3) Osnivač školskih ustanova će voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača meda i količinama meda koje su isporučili školama.

(4) Osnivač školskih ustanova dostavit će najkasnije do 2. listopada 2024. godine Ministarstvu popis odabranih dobavljača školskih ustanova i broj učenika koji sudjeluju u Programu.

Isporuka meda i distribucija priručnih i edukativnih materijala

Članak 11.

(1) Dobavljač se obavezuje najmanje 10 dana prije dana provedbe Programa, u škole koje sudjeluju u Programu, dostaviti potrebnu količinu meda za raspodjelu učenicima.

(2) Dobavljač će izdati školi tri primjerka dokaznice za isporučeni med.

(3) Škola je dužna potpisati dokaznice te uzeti dva primjerka dokaznice.

(4) Škola se obavezuje po primitku dokaznice od strane dobavljača istu dostaviti osnivaču školskih ustanova.

(5) Ministarstvo se obvezuje, najmanje 7 dana prije dana provedbe Programa, u škole koje sudjeluju u Programu dostaviti potrebnu količinu priručnih i edukativnih materijala.

(6) Škole se obvezuju upakirati med zajedno s dostavljenim priručnim i edukativnim materijalima i dostaviti ga u svoje područne škole najkasnije 3 dana prije početka provedbe Programa.

(7) Škole se obvezuju raspodijeliti med učenicima prvih razreda, na način da med preuzimaju roditelji/staratelji učenika, na dan provedbe Programa u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika, te dokumentirati raspodjelu.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore

Članak 12.

(1) Osnivači školskih ustanova, odobreni u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, podnose Zahtjev za isplatu potpore (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Agenciji za plaćanja do 13. prosinca 2024. godine na obrascu koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjevu kojim se utvrđuje konačni iznos potpore prilaže se dokumentacija o provedenom Programu:

– izvornik ili preslika dokaznice za kupljeni med s naznačenom količinom isporučenog meda, nazivom i adresom dobavljača i datumom isporuke

– izvornik ili preslika računa s naznačenom količinom kupljenog meda

– dokaz o plaćanju računa dobavljaču

– izjava ravnatelja o provedenoj mjeri i fotografija o provedenoj raspodjeli iz koje je vidljiva deklaracija sa staklenke dobavljača i

– tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u papirnatom obliku zajedno s propisanom pratećom dokumentacijom u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i dostavlja se preporučenom pošiljkom s povratnicom poštanskim putem ili neposredno na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb s naznakom: »Zahtjev za isplatu potpore Školski medni dan«.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je dostaviti tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka i elektroničkom poštom na adresu: [email protected].

Dopuna i/ili ispravak zahtjeva

Članak 13.

Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti ispravke, dodatna obrazloženja i/ili dopune zahtjeva i dostavljene dokumentacije, a osnivač školske ustanove je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 14.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu zahtjeva u skladu s člankom 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Prihvatljivim zahtjevima smatraju se isključivo zahtjevi podneseni na način propisan u Javnom pozivu i člankom 12. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanog u Javnom pozivu i članku 12. stavku 1. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Kontrolom na terenu provjerava se poštivanje odredbi Programa i ovoga Pravilnika, a provodi se na uzorku od najmanje 3 % osnivača školskih ustanova i 5 % škola odabranih osnivača školskih ustanova. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu odabire se slučajnim odabirom i analizom rizika.

(5) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za odobravanje, Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobravanju podnositelja zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa ili

– Odluku o odbijanju zahtjeva podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(6) Nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu Zahtjeva iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o isplati podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa ili

– Odluku o odbijanju podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Isplata potpore

Članak 15.

(1) Proračunskim korisnicima potpore Agencija za plaćanja će isplatiti potporu u obliku predujma u 100 % iznosu.

(2) Neproračunskim korisnicima potpore Agencija za plaćanja će isplatiti potporu na temelju dostavljene dokumentacije o provedenoj mjeri.

(3) Konačan iznos potpore za Program se obračunava u skladu s člankom 12. stavkom 2. ovoga Pravilnika, a na temelju Zahtjeva iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz koji su priloženi dokazi o isporuci i raspodjeli.

Žalba

Članak 16.

Na odluke iz članka 14. stavaka 5. i 6. i članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik može izjaviti žalbu Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Povrat potpore

Članak 17.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 18.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 380-01/24-01/1 Urbroj: 525-13/912-24-21 Zagreb, 7. lipnja 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić