NN 77/2024 (28.6.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1320

Na temelju članka 1021. stavka 3. podstavka 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

U članku 6. stavku 5. podstavak 15. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, br. 130/13, 45/14, 124/15, 72/16, 69/18, 77/18 – ispravak, 85/21) mijenja se i glasi:

− »zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i IGP-u (R-HR VI/1).«

Članak 2.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 27.a koji glasi:

»Članak 27.a

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na javnom brodu do 300 BT u nacionalnoj plovidbi i IGP-u (J-HR III/1) stječe pomorac koji:

– ima završenu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje četiri godine i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D52,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje prve medicinske pomoći,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske skrbi na brodu,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Upravljanje gašenjem požara,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C53,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 3.

U članku 42. stavku 1. riječ: »ZERP-u« zamjenjuje se riječju: »IGP-u«

Članak 4.

U članku 43. stavku 1. podstavku 6. riječ: »ZERP-u« zamjenjuje se riječju: »IGP-u«.

Članak 5.

U članku 44. stavku 1. podstavku 7. riječ: »ZERP-u« zamjenjuju se riječju: »IGP-u«.

Članak 6.

U članku 48. stavku 1. podstavku 1. riječ: »ZERP-u« zamjenjuju se riječju: »IGP-u«.

Članak 7.

U članku 83. stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Pristupniku koji je uspješno savladao program izobrazbe pomorsko učilište izdaje potvrdnicu bez naknade.

(9) Uvjerenja i potvrdnice izdaju pomorska učilišta na odgovarajućim obrascima, koje zaprimaju od Ministarstva bez naknade.«

Članak 8.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Članak 86.

(1) Naknadu za povjeravanje programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca plaća pomorsko učilište kojem su u redovnom pregledu utvrđeni nedostaci koje je moguće otkloniti u predviđenom roku, predloženom od strane povjerenstva koje je provelo redovni pregled pomorskog učilišta.

(2) Pomorsko učilište je u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka dužno platiti naknadu u visini od 100,00 EUR za obavljanje ponovljenog pregleda od strane povjerenstva Ministarstva u svrhu ishođenja suglasnosti za provođenje programa obrazovanja pomoraca, odnosno rješenja o povjeravanju izobrazbe pomoraca.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva za više programa obrazovanja i/ili izobrazbe istovremeno, koji rezultiraju obvezom ponavljanja pregleda od strane povjerenstva Ministarstva, za svaki takav program se zasebno plaća naknada navedena u stavku 2. ovoga članka.

(4) Iznimno, naknadu iz stavka 2. ovoga članka ne plaćaju pomorska učilišta koja se financiraju isključivo iz državnog proračuna ili proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, a što se dokazuje potpisanom i ovjerenom izjavom odgovorne osobe u tom pomorskom učilištu.

(5) Naknada iz stavka 2. plaća se najkasnije do zadnjeg dana roka evidentiranog zapisnikom povjerenstva koji sadrži nedostatke koje je moguće otkloniti u zadanom roku.

(6) Ako pomorsko učilište ne otkloni nedostatke utvrđene u redovitom pregledu pomorskog učilišta i ne plati naknadu u roku propisanom u stavku 5. ovoga članka, zahtjev pomorskog učilišta za povjeravanje programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca će se odbiti.«

Članak 9.

U članku 94. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 10.

U članku 117. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Ministarstvo ili lučka kapetanija će rješenjem nestalu svjedodžbu proglasiti nevažećom i istim rješenjem odlučiti o zahtjevu za izdavanje nove svjedodžbe.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 11.

Članak 130. mijenja se i glasi:

»Članak 130.

(1) Pomorci koji su do 25. svibnja 2007. godine stekli određena zvanja u službi palube, mogu steći slijedeća zvanja na ribarskim brodovima:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i IGP-u (R-HR VI/1) može steći zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/1),

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2) može steći zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/14),

3. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3) može steći časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3),

4. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4) može steći časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3) s najmanje 24 mjeseci plovidbene službe u tom svojstvu.

(2) Pomorci koji su prema ranijem propisu stekli određena zvanja u službi palube, mogu steći slijedeća zvanja na ribarskim brodovima:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i IGP-u (R-HR VI/1) može steći zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1)

(3) Pomorci iz stavaka 1. i 2. ovog članka mogu steći svjedodžbe o osposobljenosti ako imaju najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u posljednjih 5 godina ili ako polože ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.

(4) Svjedodžbe o osposobljenosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka izdat će se pomorcu koji udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima i posjeduje svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, kao i potvrde o osposobljenosti, koje su propisane uvjetima za stjecanje odnosnih svjedodžaba o osnovnoj osposobljenosti.«

Članak 12.

(1) U Prilogu C Pravilnika, dio C38 riječ: ZERP-u« zamjenjuje se riječju: »IGP-u«.

(2) Iza Priloga »C52B«, dodaje se novi prilog »C53« koji glasi:

»C53 – Upravitelj stroja na javnom brodu do 300 BT u nacionalnoj plovidbi i IGP-u (J-HR III/1)

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Brodska pogonska postrojenja

– Elektrotehnika i automatika

– Rad na siguran način i primjena pomorski propisi

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D Pravilnika«

Članak 13.

(1) U Prilogu D Pravilnika, dio D35 riječ: »ZERP-u« zamjenjuje se riječju: »IGP-u«

(2) Iza Priloga »D51B« dodaje se novi prilog »D52« koji glasi:

»D52 Upravitelj stroja na javnom brodu do 300 BT u nacionalnoj plovidbi i IGP-u

 

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještina

Način dokazivanja osposobljenosti

Mjerila za ocjenjivanje osposobljenosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Modul 1. Brodsko pogonska postrojenja

Upravljanje porivnim i pomoćnim strojevima

Opće poznavanje glavnih konstrukcijskih dijelova broda i nazivlja dijelova broda.

Temeljna konstrukcijska i upravljačka načela sustava strojeva, uključujući:

1.     brodski dizelski motor,

2.     osovinski vodovi, uključujući vijak,

3.     drugi pomoćni uređaji, uključujući razne crpke, zračni kompresori, generatori slatke vode, izmjenjivači topline, sustavi hlađenja, klimatizacije i sustavi ventilacije,

4.     kormilarski uređaj,

5.     sustave automatskog upravljanja,

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi

2.     potvrđene izobrazbe korištenjem laboratorijske opreme.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi;

2.     potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

3.     potvrđene izobrazbe korištenjem laboratorijske opreme.

Pristupnik je sposoban crtežima/uputama pokazati razumijevanje konstrukcije i upravljačkih mehanizama i objasniti ih.

Postupci se planiraju i vrše u skladu s priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima i izbjegavanje onečišćenja morskog okoliša.

Odstupanja od standarda se odmah utvrđuju.

Postavljeni sustavi upravljanja postrojenjem dosljedno zadovoljavaju uvjete.

Uzroci kvarova strojeva se odmah utvrđuju i osmišljavaju se postupci kojima se osigurava sveukupna sigurnost broda i postrojenja, uzimajući u obzir okolnosti i uvjete.

18

6

 

6.     protok tekućina i karakteristike ulja za podmazivanje, pogonskog ulja i rashladnih sustava.

Sigurnosni postupci i postupci u slučaju nužde za upravljanje porivnim strojevima, uključujući sustave upravljanja.

Priprema, upravljanje, otkrivanje grešaka i potrebne mjere za sprječavanje oštećenja brodskih strojeva i sustava upravljanja:

1.     porivni stroj,

2.     pomoćni uređaji i sustavi,

3.     glavni pokretači pomoćnih uređaja i povezani sustavi,

4.     drugi pomoćni uređaji, uključujući sustave hlađenja, klimatizacije i ventilacije.

 

 

 

 

Upravljanje sustavima goriva, podmazivanja, balasta i ostalim sustavima i povezanim sa sustavima upravljanja

Funkcionalne karakteristike crpki i sustava cijevi, uključujući sustave upravljanja.

Rad crpki, posebice crpki goriva i crpki kaljužnih i balastnih sustava.

Rad separatora zauljenih voda i slične opreme.

Provjera i ukrcaj goriva.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi;

2.     potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

3.     potvrđene izobrazbe korištenjem laboratorijske opreme.

Postupci se planiraju i vrše u skladu s priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima i izbjegavanje onečišćenja morskog okoliša.

Odstupanja od standarda se odmah utvrđuju i poduzimaju se odgovarajuće radnje.

4

2

Prikladno korištenje ručnih alata, alatnih strojeva i mjernih uređaja za rad i popravak na brodu

Obilježja i ograničenja materijala korištenih pri radu i popravku brodova i opreme.

Obilježja i ograničenja postupaka korištenih u radu i popravku sustava i komponenti.

Metode za obavljanje hitnih/privremenih popravaka.

Sigurnosne mjere za osiguravanje sigurnog radnog okruženja i korištenje ručnih alata, alatnih strojeva i mjernih uređaja.

Korištenje raznih vrsta brtvila i brtvećih elemenata.

Prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina;

2.     potvrđene prakse i ispitivanja;

3.     potvrđene prakse u službi.

Prepoznavanje važnih čimbenika za proizvodnju tipičnih komponenata vezanih uz brodove je primjereno.

Odabir materijala je odgovarajući.

Korištenje opreme i ručnih alata, alatnih strojeva i mjernih uređaja je prikladno i sigurno.

4

2

Držanje straže u stroju

Temeljito poznavanje načela držanja straže u stroju, uključujući:

1.     dužnosti povezane s preuzimanjem i prihvaćanjem straže,

2.     rutinske dužnosti koje se obavljaju tijekom straže,

3.     vođenje dnevnika stroja i značenje očitanih podataka,

4.     dužnosti povezane s primopredajom straže.

Sigurnosni postupci i postupci u slučaju nužde; prelazak s daljinskog ili automatskog upravljanja na lokalno upravljanje svim sustavima.

Sigurnosne mjere tijekom straže i trenutačno djelovanje u slučaju požara ili nesreće, uz osobit osvrt na uljne sustave

Prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi;

2.     potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

3.     potvrđene izobrazbe korištenjem laboratorijske opreme.

Držanje, primopredaja i smjena straže u skladu su s prihvaćenim načelima i postupcima.

Učestalost i opseg praćenja strojarske opreme i sustava usklađeni su s preporukama proizvođača i prihvaćenim načelima i postupcima.

Vode se primjereni zapisi o kretanju i aktivnostima vezanima uz brodske strojarske sustave.

2

2

Držanje straže u stroju

Poznavanje načela upravljanja ljudskim resursima strojarnice, uključujući:

1.     raspodjelu, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za ljudske resurse,

2.     učinkovitu komunikaciju,

3.     samopouzdanje i rukovođenje

4.     stjecanje i održavanje svjesnosti o stvarnom stanju,

5.     uvažavanje timskog iskustva.

Prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene izobrazbe;

2.     potvrđene prakse u službi;

3.     potvrđenog rada na simulatoru.

Resursi su raspoređen i dodijeljeni prema potrebi i prioritetima za obavljanje potrebnih zadataka

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Upitne odluke i/ili radnje rezultiraju odgovarajućim osporavanjem i odgovorom.

Utvrđeni su učinkoviti načini vođenja.

Članovi tima točno razumiju trenutačno i planirano stanje strojarnice, povezanih sustava i vanjsko okruženje.

1

1

Održavanje i popravak brodskih strojnih uređaja i opreme

Sigurnosne mjere koje je potrebno poduzeti za popravak i održavanje, uključujući osiguranje brodskih strojeva i opreme prije nego što se osoblju dopusti rad na takvim strojevima ili opremi.

Tumačenje crteža strojeva i priručnika o strojevima.

Tumačenje shema cijevi, hidrauličnih i pneumatskih shema.

Osnovna znanja i vještine u području mehanike.

Korištenje odgovarajućih specijaliziranih alata i mjernih uređaja.

Obilježja izvedbe i odabir materijala za izgradnju opreme.

Održavanje i popravci poput rastavljanja, podešavanja i ponovnog sastavljanja strojeva i opreme.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina;

2.     potvrđene prakse i ispitivanja;

3.     potvrđene prakse u službi.

Sigurnosni postupci su prikladni.

Odabir alata i rezervne opreme je odgovarajući.

Rastavljanje, pregled, popravljanje i ponovno sastavljanje opreme u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

Primopredaja i ispitivanje učinkovitosti u skladu su s priručnicima i dobrom praksom.

Odabir materijala i dijelova je odgovarajući.

5

2

Osiguravanje pridržavanja zahtjeva za sprječavanje onečišćenja

Poznavanje mjera opreza koje treba poduzeti radi sprječavanja onečišćenja morskog okoliša.

Važnost mjera zaštite morskog okoliša.

Postupci u slučaju onečišćenja i korištenje povezane opreme.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi;

2.     potvrđene izobrazbe.

Postupci nadzora brodskih djelatnosti i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima nacionalnih propisa u potpunosti se uvažavaju.

Mjere kojima se osigurava očuvanje zaštita okoliša su primjerene.

2

0

Održavanje sposobnosti broda za plovidbu

Razumijevanje brodske stabilnosti i trima.

Razumijevanje osnova vodonepropusnosti.

Razumijevanje temeljnih radnji koje se poduzimaju u slučaju djelomičnog gubitka uzgona.

Organizacija protupožarnih vježbi i vježbi napuštanja broda.

Održavanje sustava za spašavanje, protupožarnu zaštitu i ostalih sustava sigurnosti.

Postupci koje je potrebno poduzeti za zaštitu svih osoba na brodu u slučajevima nužde.

Postupci za ublažavanje štete i spašavanje broda nakon požara, eksplozije, sudara ili nasukavanja

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi;

2.     potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

3.     potvrđene izobrazbe korištenjem laboratorijske opreme.

Postupci za osiguravanje i održavanje vodonepropusnosti broda i drugih ugroza su u skladu s prihvaćenom praksom.

4

2

Korištenje internih komunikacijskih sustava

Rad s internim komunikacijskim sustavima na brodu.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi;

2.     potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

3.     potvrđene izobrazbe korištenjem laboratorijske opreme.

Slanje i primanje poruka je uspješno.

Dokumentacija o komunikaciji je potpuna, točna i u skladu s propisima.

1

0

UKUPNO (Modul 1.)

41

17

Modul 2. Elektrotehnika i automatika

Upravljanje elektrotehničkim i elektroničkim sustavima te sustavima upravljanja

Temeljna konfiguracija i načela rada sljedeće električne i elektroničke opreme te opreme za upravljanje:

1.     električna oprema:

a) generatorski i razvodni sustavi,

b)     pripremanje, pokretanje, stavljanje u rad i izmjena generatora,

c)     električni motori uključujući njihovo pokretanje,

d)     sekvencijalni upravljački krugovi i uređaji povezanih sustava.

e)     korištenje napajanja s kopna.

2. elektronička oprema:

a)     obilježja temeljnih elemenata strujnih krugova,

b)     dijagram toka za automatske sustave i sustave upravljanja,

c)     funkcije, karakteristike i svojstva sustava upravljanja za elemente strojeva, posebice upravljanje radom glavnog porivnog stroja.

3. sustavi upravljanja:

a)     različite metodologije i obilježja automatskog upravljanja,

b)     obilježja proporcionalno-integralno-derivativne (PID) regulacije i povezani uređaji sustava za procesnu kontrolu

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene prakse u službi;

2.     potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

3.     potvrđene izobrazbe korištenjem laboratorijske opreme.

Postupci se planiraju i vrše u skladu s priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima.

Crtežima/uputama moguće je pokazati razumijevanje elektrotehničkih i elektroničkih sustava te sustava upravljanja i objasniti ih.

12

4

Održavanje i popravci električne i elektroničke opreme

Sigurnosni zahtjevi za rad na brodskim električnim sustavima, uključujući izoliranje električne opreme koje je potrebno obaviti prije nego što se osoblju dopusti rad na takvoj opremi.

Tumačenje električnih i jednostavnih elektroničkih shema.

Održavanje i popravci opreme električnog sustava, rasklopnih ormara, elektromotora, generatora, akumulatora i istosmjernih električnih sustava i opreme.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina;

2.     potvrđenog rada na simulatoru

3.     potvrđene prakse u službi.

Sigurnosne mjere za rad su prikladne.

Odabir i korištenje ručnih alata, mjernih uređaja i opreme za ispitivanje su prikladni, a tumačenje rezultata je točno.

Rastavljanje, pregled, popravljanje i ponovno sastavljanje te ispitivanje opreme u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

7

3

 

Otkrivanje električnog kvara, pronalaženje mjesta kvara i mjere za sprječavanje štete.

Izrada i rad električne opreme za ispitivanje i mjerenje.

Funkcionalna ispitivanja i ispitivanja radne uspješnosti sljedeće opreme i njihovih konfiguracija:

1.     sustava praćenja,

2.     uređaja za automatsko upravljanje,

3.     zaštitnih uređaja,

4. akumulatora.

 

 

 

 

Održavanje i popravci električne i elektroničke opreme

Sigurnosni zahtjevi za rad na brodskim električnim sustavima, uključujući izoliranje električne opreme koje je potrebno obaviti prije nego što se osoblju dopusti rad na takvoj opremi

Tumačenje električnih i jednostavnih elektroničkih shema.

Održavanje i popravci opreme električnog sustava, rasklopnih ormara, elektromotora, generatora, akumulatora i istosmjernih električnih sustava i opreme.

Otkrivanje električnog kvara, pronalaženje mjesta kvara i mjere za sprječavanje štete.

Izrada i rad električne opreme za ispitivanje i mjerenje.

Funkcionalna ispitivanja i ispitivanja radne uspješnosti sljedeće opreme i njihovih konfiguracija:

5.     sustava praćenja,

6.     uređaja za automatsko upravljanje,

7.     zaštitnih uređaja,

8.     akumulatora.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina;

2.     potvrđenog rada na simulatoru

3.     potvrđene prakse u službi.

Sigurnosne mjere za rad su prikladne.

Odabir i korištenje ručnih alata, mjernih uređaja i opreme za ispitivanje su prikladni, a tumačenje rezultata je točno.

Rastavljanje, pregled, popravljanje i ponovno sastavljanje te ispitivanje opreme u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

6

3

UKUPNO (Modul 2.)

25

10

Modul 3. Rad na siguran način i primjena pomorskih propisa

Usklađenost sa zakonodavnim zahtjevima

Osnovno znanje o obvezama temeljem nacionalnih propisa o zaštiti ljudskih života na moru i zaštiti morskog okoliša.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju ispitivanja ili potvrđene izobrazbe.

Zakonodavni zahtjevi vezani uz zaštitu ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša točno su utvrđeni.

1

-

Primjena vještina vođenja i timskog rada

Poznavanje načela upravljanja ljudskim potencijalima i izobrazbi osoblja na brodu.

Sposobnost upravljanja zadacima i količinom posla, uključujući:

1.     planiranje i koordiniranje,

2.     dodjeljivanje zadataka osoblju,

3.     ograničenja vremena i resursa,

4. određivanje prioriteta.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene izobrazbe;

2.     potvrđene prakse u službi;

3.     potvrđenog rada na simulatoru

4.     praktične demonstracije.

Posadi su dodijeljeni zadaci i priopćeni su im očekivani standardi rada i ponašanja na primjeren način.

Ciljevi i aktivnosti izobrazbe temelje se na ocjenjivanju sposobnosti i radnih zahtjeva.

Dokazano je da su postupci u skladu s primjenjivim pravilima.

1

1

Osiguranje sigurnosti osoblja i broda

Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima:

1.     raspodjela, dodjeljivanje i određivanje prioriteta pri korištenju resursa,

2.     učinkovita komunikacija na brodu i na obali,

3.     uvažavanje timskog iskustva,

4.     samopouzdano rukovođenje, uključujući motivaciju,

5.     stvaranje i zadržavanje svjesnosti o stvarnom stanju.

Znanje i sposobnost donošenja odluka:

1.     ocjenjivanje stvarnog stanja i rizika,

2.     prepoznavanje i razmatranje mogućnosti,

3.     odabir djelovanja,

4.     ocjenjivanje djelotvornosti rezultata.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1.     potvrđene izobrazbe;

2.     potvrđene prakse u službi;

3.     potvrđenog rada na simulatoru

4.     praktične demonstracije.

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema koristi se pravilno.

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama.

Početno i daljnje postupanje u slučaju nužde usklađeno je s utvrđenim postupcima za hitne intervencije.

Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu s redoslijedom prioriteta za obavljanje potrebnih zadataka.

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Rukovođenje je djelotvorno.

Određeni član(ovi) tima točno razumije(u) trenutačni i predviđeni stanje broda i vanjsko okruženje

1

1

Služenje engleskim jezikom u pisanom i govornom obliku

Dovoljno poznavanje engleskog jezika potrebno za učinkovito korištenje publikacija i obavljanje dužnosti.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih praktičnom izobrazbom.

Pravilno tumačenje stručnih publikacija na engleskom jeziku.

Jasno izražavanje i razumijevanje u komunikaciji.

1

1

UKUPNO (Modul 3.)

4

3

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

70

30

UKUPNO

100

 

 

 

 

Članak 14.

(1) U Prilogu F1 riječ: »ZERP-u« zamjenjuje se riječju: »IGP-u«.

(2) Prilog F2 Pravilnika mijenja se i glasi:

»F2 SLUŽBA STROJA

 

 

Svjedodžba o osposobljenosti nižeg zvanja

Osnovna svjedodžba o osposobljenosti

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumač:

1. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

2. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

3. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3)

4. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3)

5. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1)

6. Upravitelj stroja na javnom brodu do 300 BT u nacionalnoj plovidbi i IGP-u (J-HR III/1)

7. Upravitelj stroja sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6)

8. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5)

9. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4)

10. Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/5)

11. Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4)

12. Časnik elektrotehnike (STCW III/6)

13. Brodski električar (STCW III/7)

14. Upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7)

15. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6)

16. Upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5)«

Članak 15.

(1) U Prilogu G2B Pravilnika, dio D35 riječ: »ZERP-u« zamjenjuje se riječju: »IGP-u«.

(2) Iza točke »D51B« dodaje se nova točka »D52« koja glasi:

»D52 Upravitelj stroja na javnom brodu do 300 BT u nacionalnoj plovidbi i IGP-u

1. Nastavni materijali

2. Učionica s nacrtima porivnih strojeva

3. Strojarski simulator

4. Radionički prostor s nacrtima kormilarskog uređaja, ventila, filtra, sustava balasta i kaljuža

5. Radionica s osnovnim alatima za mehaničku obradu metala

6. Mogućnost provedbe praktičnog dijela izobrazbe na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW ili jačim, simulatoru ili u brodogradilištu.

7. Brodski porivni uređaj (brodski motor s unutrašnjim izgaranjem) s mogućnostima rastavljanja i sastavljanja«

Članak 16.

(1) Ministarstvo će po službenoj dužnosti izdati dopusnice pomorskim učilištima koja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika posjeduju valjanu dopusnicu za izvođenje programa izobrazbe iz Priloga D35 izdanu temeljem ranijeg propisa (Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u), u kojoj će uskladiti naziv programa izobrazbe s nazivom iz ovog Pravilnika

(2) Dopusnica iz stavka 1. ovog članka izdaje se do roka valjanosti postojeće dopusnice.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/11

Urbroj: 530-04-24-1

Zagreb, 24. svibnja 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić