NN 77/2024 (28.6.2024.), Statut Hrvatske revizorske komore

Hrvatska revizorska komora

1326

Na temelju članka 105. stavka 2. točke 1., a u svezi s člankom 124. stavkom 1. i člankom 127. stavkom 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17 i 27/24, dalje u tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 14. lipnja 2024., donosi

STATUT

HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Statutom uređuju: ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Hrvatske revizorske komore, prava i dužnosti revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora prema Hrvatskoj revizorskoj komori (dalje u tekstu: Komora), vođenje evidencije članova Komore, način rješavanja sporova između članova Komore i Komore, način poslovanja i financiranja Komore te druga pitanja značajna za revizorsku struku, organizaciju i djelovanje Komore.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna, Zakonom utemeljena strukovna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora.

(2) Članstvo u Komori je obavezno.

(3) Komora je pravna osoba s javnim ovlastima.

(4) Upravni nadzor nad radom Komore u dijelu obavljanja javnih ovlasti koje su joj Zakonom povjereni, provodi Ministarstvo financija sukladno Zakonu.

(5) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(6) Komora ima svoj znak, pečat i žig.

(7) Puni naziv Komore je: Hrvatska revizorska komora.

(8) Uz naziv na hrvatskom jeziku, Komora može koristiti i naziv na engleskom jeziku. Naziv Komore na engleskom jeziku je: Croatian Audit Chamber ili skraćeno: CAC.

Članak 3.

(1) Javne ovlasti Komore su:

1. prevoditi i objavljivati na hrvatskom jeziku Međunarodne revizijske standarde, osim ako je te standarde usvojila Europska komisija

2. donositi nacionalne revizijske standarde za obavljanje revizorskih usluga koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima i ostalim standardima koje izdaje Međunarodna federacija računovođa (IFAC) te davati njihova tumačenja, sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

3. prevoditi i objavljivati etičke standarde koje izdaje Međunarodna federacija računovođa (IFAC) – Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe

4. odrediti program revizorskog ispita i iznos naknade za polaganje revizorskog ispita uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

5. organizirati i provoditi revizorski ispit

6. odrediti program posebnog ispita i iznos naknade za polaganje posebnog ispita, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

7. organizirati i provoditi poseban ispit

8. izdavati potvrde o položenom revizorskom ispitu i rješenja o nepoloženom revizorskom ispitu

9. izdavati potvrde o položenom posebnom ispitu i rješenja o nepoloženom posebnom ispitu

10. odrediti program ispita osposobljenosti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

11. organizirati i provoditi ispit osposobljenosti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

12. izdavati potvrde o položenom ispitu osposobljenosti i rješenja o nepoloženom ispitu osposobljenosti

13. donositi smjernice kojima detaljnije uređuje pitanja revizorske struke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

(2) Ostale zadaće Komore su:

1. promicati i štititi strukovne i druge interese svojih članova

2. brinuti o ugledu revizorske struke

3. donositi program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

4. organizirati i provoditi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora, prema programu Komore, te s tim u vezi uspostavljati razne oblike stručne i znanstvene suradnje s mjerodavnim institucijama i organizacijama

5. izdavati upute kojima se detaljnije regulira obavljanje revizorske struke

6. pratiti provedbu propisa iz područja revizije, davati inicijative za izmjenu propisa, organizirati i sudjelovati u stručnoj raspravi o izmjeni propisa iz područja revizije i računovodstva

7. davati stručna mišljenja iz područja revizije i obavljanja revizorskih usluga, članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev

8. izdavati stručne članke, obavijesti i informacije iz područja revizije i drugih srodnih područja u elektroničkom obliku

9. voditi evidenciju članova: ovlaštenih revizora, revizorskih društava i samostalnih revizora

10. voditi evidenciju o položenim revizorskim ispitima, posebnim ispitima i ispitima osposobljenosti

11. određivati stopu doprinosa koji Komori plaćaju revizorska društva i samostalni revizori na ostvarene poslovne prihode od prodaje i iznos članarine Komori koji plaćaju ovlašteni revizori, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

12. utvrđivati vrste i iznose naknada od kojih se ostvaruju drugi prihodi

13. objavljivati u »Narodnim novinama« i na svojoj internetskoj stranici: Statut, Odluku o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Odluku o objavljivanju nacionalnih revizijskih standarda koje donosi za revizorske usluge koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima i ostalim standardima koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), Odluku o objavljivanju etičkih standarda koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine te iznosu ostalih naknada koje naplaćuje u okviru svoje nadležnosti

14. objavljivati na svojoj internetskoj stranici opće akte i druge dokumente koje donosi u skladu s ovim Statutom

15. pratiti i proučavati teme koji su od interesa za uređenje, položaj i rad revizorske struke te za unapređenje kvalitete obavljanja revizorskih usluga

16. utvrđivati plan i program rada, financijski plan i godišnji izvještaj o radu Komore

17. pred Sudom časti voditi postupke u okviru nadležnosti Suda časti iz članka 27. stavka 1. ovoga Statuta

18. surađivati s Ministarstvom financija u njegovim ovlastima, razmjenjivati informacije koje se odnose na revizorsku struku i djelatnost, te surađivati u vezi načina i oblika razmjene podataka upisanih u javnim registrima Ministarstva financija

19. surađivati s odgovarajućim stručnim organizacijama iz drugih država članica i iz trećih zemalja

20. organizacija programa i događanja prema potrebama revizorske struke.

(3) Prema potrebama i mogućnostima, Komora će obavljati i druge poslove, u skladu sa Statutom, koji nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i Uredbe (EU) br. 537/2014 te na temelju njih donesenih propisa.

(4) Komora može donijeti Pravila o dodjeli nagrada i priznanja za posebne zasluge ili ostvarenja u razvoju revizorske struke, u kojem slučaju može donositi i odluke o dodjeli nagrada i priznanja.

II. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 4.

(1) Ovlašteni revizor, revizorsko društvo i samostalni revizor obavezno se upisuju u članstvo Komore.

(2) Upis u evidencije članova Komore provodi se po primitku podataka o izdavanju rješenja o odobrenju za rad ovlaštenom revizoru i podataka o izdavanju rješenja o odobrenju za rad revizorskom društvu, dobivenih od Ministarstva financija.

(3) Članovi Komore obvezno se upisuju u evidencije članova, a svoja prava ostvaruju i imaju obveze u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

(4) Svi članovi Komore dužni su imati i prijaviti elektroničku adresu Komori. Sva komunikacija Komore sa članovima odvija se putem adrese elektroničke pošte koja je Komori prijavljena. Ako član promijeni elektroničku adresu, o novoj adresi dužan je obavijestiti Komoru bez odgode, a do zaprimanja obavijesti o promjeni, za komunikaciju je važeća je elektronička adresa koja je Komori prethodno prijavljena.

(5) Ako član Komore ne dostavi elektroničku adresu Komori, smatra se da je komunikacija između člana i Komore uspostavljena kroz javne informacije na stranicama Komore.

(6) Odredbe stavaka 5. i 6. ovoga članka ne primjenjuju se u upravnim postupcima koje Komora vodi temeljem javnih ovlasti, na koje se obvezno primjenjuju odredbe Zakona i zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Članak 5.

(1) Članstvo u Komori, ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu i samostalnom revizoru prestaje brisanjem iz odgovarajućeg registra Ministarstva financija.

(2) U slučaju kad član Komore koji nakon druge pisane opomene za dug s osnova članarine, doprinosa ili druge financijske obveze prema Komori koji se odnosi za dvije kalendarske godine, ukupni dug ne plati u roku od 60 dana od primitka opomene, Komora dostavlja Ministarstvu financija radi ispitivanja postojanja dobrog ugleda u skladu sa Zakonom.

(3) Članovi Komore, ovlašteni revizori, kojima je članstvo prestalo sukladno odredbama ovoga Statuta nemaju obvezu plaćanja članarine za godinu u kojoj im je Ministarstvo financija izdalo rješenje o ukidanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru.

(4) Članovima Komore, revizorskim društvima, obveza plaćanja neobračunatog doprinosa temeljem prihoda od prodaje ostvarenog do datuma izdavanja rješenja Ministarstva financija o ukidanju odobrenja za rad dospijeva na naplatu s danom izvršnosti rješenja o ukidanju odobrenja za rad. Za potrebe obračuna doprinosa obveznik doprinosa dužan je Komori dostaviti podatak o ostvarenim prihodima od prodaje počevši od poslovne godine koja slijedi poslovnoj godini na koju se odnosi zadnji dospjeli obračun doprinosa do datuma izvršnosti rješenja o ukidanju odobrenja za obavljanje revizorskih usluga te računovodstvenu dokumentaciju kojom potvrđuje dostavljeni podatak.

Članak 6.

Ovlašteni revizor, revizorsko društvo ili samostalni revizor kojemu je prestalo članstvo u Komori, ponovo može biti upisan u evidenciju članova Komore po obavijesti Ministarstva financija o ponovnom izdavanju odobrenja za rad.

III. USTROJSTVO KOMORE

Članak 7.

(1) Tijela Komore su:

1. Skupština, kao najviše tijelo

i sljedeća izborna tijela:

2. Upravno vijeće

3. Predsjednik

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

5. Sud časti.

(2) Statutom i drugim općim aktom Komore mogu se osnovati i druga tijela Komore, te utvrditi njihova nadležnost, sastav i način rada.

(3) Članovi Upravnog vijeća i predsjednik Komore biraju se u transparentnom kandidacijskom postupku koji uključuje javnu objavu: poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji nije kraći od 30 dana, životopisa i ostale dokumentacije koja se traži, datuma i mjesta održavanja postupaka otvorenih za javnost u kojima se obavljaju razgovori s kandidatima i drugo.

(4) Članovi Suda časti biraju se u transparentnom kandidacijskom postupku koji uključuje javnu objavu: poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji nije kraći od 30 dana, životopisa i ostale dokumentacije koja se traži, datuma i mjesta održavanja postupaka otvorenih za javnost u kojima se obavljaju razgovori s kandidatima i drugo.

(5) Članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja biraju se u transparentnom kandidacijskom postupku koji uključuje javnu objavu: poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji nije kraći od 30 dana, životopisa i ostale dokumentacije koja se traži, datuma i mjesta održavanja postupaka otvorenih za javnost u kojima se obavljaju razgovori s kandidatima i drugo.

(6) Kandidacijski postupak i utvrđivanje liste kandidata iz stavaka 3. – 5. ovoga članka, provodi kandidacijska komisija.

(7) Ovlašteni revizor istovremeno se može kandidirati i biti biran za člana samo u jednom izbornom tijelu Komore.

(8) Članovi izbornih tijela Komore biraju se na razdoblje od četiri godine, a mogu biti ponovno uzastopno birani samo na još jedno mandatno razdoblje.

(9) Nakon što je član izbornog tijela Komore bio biran na dva uzastopna mandata u bilo koje izborno tijelo Komore, ne može ponovo biti biran niti u jedno izborno tijelo Komore, prije isteka četiri godine nakon završetka drugog mandatnog razdoblja.

(10) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu.

IV. TIJELA KOMORE

1. Skupština

Članak 8.

Skupštinu čine ovlašteni revizori evidentirani u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisani su kao članovi Komore u evidenciju ovlaštenih revizora.

Članak 9.

(1) Skupštinu saziva Upravno vijeće.

(2) Redovna Skupština održava se jednom godišnje.

(3) Upravno vijeće može sazvati izvanrednu Skupštinu prema svojoj odluci, a dužno ju je sazvati na zahtjev više od polovine članova Upravnog vijeća ili najmanje 10% članova Skupštine.

(4) Članovi Upravnog vijeća odnosno Skupštine koji zahtijevaju sazivanje izvanredne Skupštine dužni su obrazloženi zahtjev s prijedlogom dnevnog reda dostaviti Upravnom vijeću. Upravno vijeće je dužno u roku od 15 dana odlučiti o zahtjevu i izvanrednu Skupštinu sazvati najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za sazivanje.

(5) Ukoliko Upravno vijeće ne sazove izvanrednu Skupštinu prema odredbi stavka 4. ovoga članka, Skupštinu mogu sazvati članovi koji su postavili zahtjev za sazivanje.

(6) Upravno vijeće dužno je sazvati izvanrednu Skupštinu i u sljedećim slučajevima:

1. kada je u Upravnom vijeću nepopunjeno mjesto člana

2. kada je u Odboru za nadzor financijskog poslovanja ili u Sudu časti nepopunjeno mjesto člana, zbog čega bi rad tih tijela bio onemogućen

3. kada je predsjednik Komore spriječen obavljati funkciju neprekidno duže od tri mjeseca ili kada predsjednik Komore da ostavku i ne iskoristi pravo da sam sazove izvanrednu Skupštinu.

(7) Predsjednik Komore može sazvati izvanrednu Skupštinu prema svojoj odluci, ali je dužan Upravnom vijeću obrazložiti svoju odluku.

(8) Skupštinu može sazvati i Ministarstvo financija, u skladu sa odredbama članka 101. Zakona.

Članak 10.

(1) Sjednice Skupštine održavaju se u mjestu koje odredi Upravno vijeće.

(2) Sjednice Skupštine i drugih tijela Komore mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu, pri čemu će se članove Skupštine prilikom slanja poziva na sjednicu obavijestiti da se sjednica održava putem sredstava elektroničke komunikacije, te o načinu pristupa i glasovanja na sjednici.

Članak 11.

(1) Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se članovima Skupštine najkasnije 30 dana prije dana održavanja sjednice, javnom objavom na internetskoj stranici Komore i dostavom na adrese elektroničke pošte.

(2) U pozivu za sjednicu Skupštine treba naznačiti dnevni red, mjesto održavanja i vrijeme početka rada Skupštine.

(3) Uz poziv za sjednicu Skupštine članovima se dostavljaju prijedlozi odluka i drugi materijali pripremljeni za Skupštinu ili poveznica na internetsku stranicu Komore putem koje se isti mogu preuzeti.

Članak 12.

Članovi Skupštine sami snose troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine.

Članak 13.

(1) Skupština se može održati i donositi odluke ako je na sjednici prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine. Svaki član Skupštine ima po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

(2) Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini ne prisustvuje natpolovična većina svih članova Skupštine, ali prisustvuju članovi koji predstavljaju najmanje 50 glasova, Skupština se odgađa na pola sata. Nakon toga, Skupština pravomoćno odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

(3) Skupština može, većinom glasova prisutnih članova Skupštine, javnim glasovanjem odlučiti da sjednica Skupštine nastavi s radom bez odgode od pola sata.

(4) Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini prisustvuju članovi koji predstavljaju manje od 50 glasova, Skupština se odgađa. U slučaju odgađanja Skupštine Upravno vijeće donosi odluku o novom datumu sazivanja Skupštine.

(5) Odluke Skupštine i tijela Komore obvezne su za sve članove Komore.

(6) Način rada i glasovanja određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 14.

(1) Skupština ima sljedeće ovlasti:

1. donosi Statut Komore i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine

2. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva financija

3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Komora

4. bira predsjednika Komore, članove Upravnog vijeća, Odbora za nadzor financijskog poslovanja i Suda časti

5. utvrđuje plan i program rada Komore, te financijski plan Komore

6. usvaja godišnje financijske izvještaje Komore i izvještaj revizora o provedenoj reviziji te godišnji izvještaj o radu Komore

7. imenuje revizorsko društvo za provedbu zakonske revizije

8. donosi Poslovnik o radu Skupštine.

(2) Po potrebi, Skupština može donijeti i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

(3) Skupština može razmatrati i druga značajna pitanja iz nadležnosti Komore i o njima donositi odluke.

(4) Skupština može i prije isteka razdoblja na koje su izabrani, opozvati članove tijela koje je birala i umjesto njih izabrati nove članove.

Članak 15.

(1) Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine.

(2) Radom Skupštine upravlja predsjednik kojeg Skupština bira na svakoj sjednici.

2. Upravno vijeće

Članak 16.

(1) Upravno vijeće čini sedam članova:

1. predsjednik Komore koji je po funkciji i član Upravnog vijeća

2. jedan član kojeg imenuje Ministarstvo financija

3. članovi koje bira Skupština iz redova ovlaštenih revizora upisanih u registar koji vodi Ministarstvo financija i u evidenciju članova ovlaštenih revizora koju vodi Komora.

(2) Članovi Upravnog vijeća iz redova ovlaštenih revizora biraju se u slijedećim kategorijama:

a) tri člana iz redova ovlaštenih revizora zaposlenih u revizorskom društvu neovisno o broju ovlaštenih revizora zaposlenih u tom revizorskom društvu

b) jedan član iz redova ovlaštenih revizora zaposlenih u revizorskom društvu koje zapošljava najviše dva ovlaštena revizora

c) jedan član iz redova ovlaštenih revizora zaposlenih u revizorskom društvu koje zapošljava tri do pet ovlaštenih revizora.

Za svaku od ovih kategorija sastavlja/utvrđuje se zasebna kandidacijska lista.

Odredbe ovoga stavka o broju zaposlenih ovlaštenih revizora jednako se odnose na revizorsko društvo i na samostalnog revizora.

(3) Skupština provodi zasebno glasovanje za svaku od kandidacijskih lista.

(4) Ako nema kandidata za kandidacijske liste za kategoriju iz stavka 2. točke b) i/ili stavka 2. točke c) ovoga članka, Skupština bira člana/članove Upravnog vijeća s kandidacijske liste iz stavka 2. točke a) ovoga članka istovremeno za kategoriju iz stavka 2. točke a) i kategoriju na čijoj kandidacijskoj listi nema kandidata.

(5) Iz istog revizorskog društva, može se u isti saziv Upravnog vijeća birati samo jedan član.

(6) Za člana Upravnog vijeća može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. evidentirana je u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisana je kao član Komore u evidenciju članova ovlaštenih revizora

2. zaposlena je u revizorskom društvu koje je evidentirano u registrima koje vodi Ministarstvo financija

3. ima radno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina, u svojstvu ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorske izvještaje

4. ima radno iskustvo u zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja subjekata od javnog interesa, u svojstvu ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorske izvještaje te je potpisala najmanje deset revizorskih izvještaja subjekata od javnog interesa

5. ima pisanu potporu najmanje 20 članova Komore

6. posjeduje dobar ugleda sukladno Zakonu

7. nije pravomoćno kažnjavana za više od dva prekršaja iz područja obavljanja revizorskih usluga u zadnje tri godine

8. Ministarstvo financija nije joj izreklo više od dvije nadzorne mjere u zadnjih pet godina.

Kandidat za člana Upravnog vijeća u kategoriji iz stavka 2. b) ovoga članaka, izuzet je od ispunjavanja uvjeta iz točke 4. ovoga stavka.

(7) Javni poziv za kandidaturu za članove Upravnog vijeća objavljuje se na stranicama Komore, a sadrži najmanje sljedeće:

1. broj članova Upravnog vijeća koji se bira i kategorija u kojoj se bira

2. rok za dostavu kandidature koji ne može biti kraći od 30 dana od objave javnog poziva

3. popis dokaza o ispunjavanju uvjeta za imenovanje u Upravno vijeće (životopis, motivacijsko pismo, dokaz o zaposlenju u revizorskom društvu, dokaz o radnom stažu kao ovlašteni revizor u revizorskom društvom, popis zakonskih revizija u kojima je sudjelovao kao ovlašteni revizor koji potpisuje revizorski izvještaj, popis zakonskih revizija subjekata od javnog interesa u kojima je sudjelovao kao ovlašteni revizor koji potpisuje revizorski izvještaj te je potpisao najmanje deset revizorskih izvještaja subjekata od javnog interesa, dokaz o potpori članova Komore)

4. poziv na javni razgovor s kandidatima.

(8) Prijedlog liste kandidata za članove Upravnog vijeća za pojedinu kategoriju utvrđuje posebna kandidacijska komisija koju čine tri člana, koje imenuje Upravno vijeće najmanje tri mjeseca prije sjednice Skupštine na kojoj će se birati članovi Upravnog vijeća i predstavnik Ministarstva financija.

(9) Za izbor člana Upravnog vijeća može se predložiti više kandidata od broja koji se bira. Postupak biranja je kako slijedi:

a) ako se bira jedan član Upravnog vijeća, izabranim se smatra kandidat koji na izbornoj Skupštini dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova. Ako je veći broj kandidata dobio natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, između njih se izabranim smatra kandidat koji je dobio veći broj glasova

b) ako u prvom krugu glasovanja niti jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, u drugi krug ulaze dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, a izabranim se smatra kandidat koji je dobio veći broj glasova

c) ako se bira veći broj članova, izabranima se smatraju kandidati koji na izbornoj Skupštini dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova. Ako je natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova dobio veći broj kandidata od broja koji se bira, između njih se izabranima smatraju kandidati koji su dobili veći broj glasova

d) ako u prvom krugu glasovanja natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova ne dobije broj kandidata koji se bira, u drugi krug glasovanja ulaze oni kandidati koji su ostvarili najveći broj glasova, s time da u drugi krug glasovanja ulazi broj kandidata koji se bira uvećan za jedan

e) ako niti nakon drugog kruga glasovanja kandidati ne dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, provodi se treći krug glasovanja u koji ulaze kandidati koji su sudjelovali u drugom krugu glasovanja, a izabrani su oni kandidati dobiju veći broj glasova.

(10) Članovi Upravnog vijeća odgovorni su Skupštini.

(11) Član Upravnog vijeća Komore dužan je obavijestiti Upravno vijeće i predsjednika Komore, odmah a najkasnije 14 dana od nastupanja promjene u uvjetima navedenim u stavku 6. ovoga članka.

Članak 17.

Upravno vijeće ima sljedeće ovlasti i odgovornosti:

1. predlaže Skupštini program i plan rada i razvoja te financijski plan Komore, te prati njihovo izvršenje

2. predlaže Skupštini stopu doprinosa i iznos članarine

3. predlaže Skupštini cijene za obavljanje zadaća u nadležnosti Komore sukladno Zakonu

4. predlaže Skupštini godišnji izvještaj o radu Komore

5. predlaže Skupštini godišnje financijske izvještaje Komore

6. objavljuje prijevode Međunarodnih revizijskih standarda koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), osim ako je te standarde usvojila i objavila Europska komisija

7. objavljuje nacionalne revizijske standarde za obavljanje usluga koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC)

8. donosi i objavljuje smjernice kojima se detaljnije reguliraju pitanja revizorske struke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

9. izdaje upute kojima se detaljnije regulira obavljanje revizorske struke

10. prevodi i objavljuje etičke standarde koje izdaje Međunarodna federacija računovođa (IFAC) – Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe

11. po potrebi donosi naputke za djelovanje Suda časti

12. donosi program revizorskog ispita, program posebnog ispita i program ispita osposobljenosti, u organizaciji Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

13. organizira provođenje revizorskog ispita, posebnog ispita i ispita osposobljenosti

14. donosi program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, u organizaciji Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

15. organizira stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora kroz savjetovanja, seminare, radionice, prema programu Komore, okrugle stolove i sl., izdavanjem smjernica te članaka, obavijesti i informacija iz područja revizije i drugih srodnih područja putem internetske stranice Komore i drugih elektroničkih izdanja, te uspostavljanjem stručne i znanstvene suradnje s mjerodavnim institucijama i organizacijama

16. odlučuje o članstvu Komore u domaćim i međunarodnim strukovnim organizacijama računovođa i revizora, te drugim srodnim strukovnim organizacijama

17. bira i razrješuje članove Odbora za revizijske i etičke standarde, Odbora za edukaciju i drugih odbora koje je imenovalo

18. imenuje predstavnike Komore u udruge odnosno organizacije iz točke 16. ovoga članka

19. sastavlja druge izvještaje i dostavlja druge podatke Ministarstvu financija radi provedbe upravnog nadzora

20. daje prethodno odobrenje predsjedniku Komore za kupnju, prodaju, opterećenje i zakup nekretnina, te za sklapanje pravnih poslova čija je vrijednost veća od 5.000,00 eura

20. donosi Pravila o unutarnjoj organizaciji Komore

21. donosi Pravila o nagradi i naknadi troškova članovima izbornih i radnih tijela Komore i ostalim naknadama za obavljanje aktivnosti iz područja djelatnosti Komore

22. donosi opće akte Komore iz područja djelovanja Komore

23. donosi druge opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine

24. donosi akte i druge odluke sukladno Zakonu i ovom Statutu

25. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

(1) Upravno vijeće sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite sjednice najmanje šest puta godišnje. U slučaju potrebe može se zakazati i izvanredna sjednica.

(2) Izvanredna sjednica Upravnog vijeća mora se zakazati na zahtjev više od polovine članova Upravnog vijeća.

(3) Upravnom vijeću predsjedava predsjednik Komore koji i potpisuje sve njegove akte.

(4) Članovi Upravnog vijeća koji najmanje dva dana prije sjednice pisanim putem ne jave svoju spriječenost prisustvovanja sjednici, te uzrokuju neodržavanje sjednice zbog nepostojanja kvoruma, snose troškove koji su nastali u vezi s tom sjednicom.

(5) Odluke Upravnog vijeća objavljuju se na internetskoj stranici Komore.

Članak 19.

(1) Upravno vijeće odlučuje većinom prisutnih članova. U slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučuje glas predsjednika Komore.

(2) Članovi Upravnog vijeća moraju biti neovisni u donošenju odluka Upravnog vijeća.

(3) Članovi Upravnog vijeća ne mogu biti imenovani u radna tijela Upravnog vijeća, ispitno povjerenstvo, kandidacijsku komisiju, radne skupine i druga radna tijela koja o svom radu izvještavaju Upravno vijeće ili na temelju čijeg rada Upravno vijeće donosi odluke.

(4) Ako član Upravnog vijeća utvrdi da postoje okolnosti koje utječu na njegovu neovisnost prilikom donošenja odluke Upravnog vijeća, dužan je o istima, najkasnije prije donošenja odluke, obavijestiti Upravno vijeće koje će utvrditi da li iznesene okolnosti utječu na neovisnost člana Upravnog vijeća u donošenju odluke.

(5) Ako Upravno vijeće utvrdi da iznesene okolnosti utječu na neovisnost člana Upravnog vijeća, isti će biti izuzet iz donošenja odluke, a odluka će se donositi većinom ostalih prisutnih članova Upravnog vijeća.

3. Predsjednik Komore

Članak 20.

Predsjednik Komore:

1. vodi poslovanje Komore, zastupa i predstavlja Komoru

2. odgovoran je za zakonitost rada Komore

3. saziva i predsjeda sjednicama Upravnog vijeća, priprema prijedloge odluka Upravnog vijeća i odgovoran je za njihovo izvršenje

4. daje naloge izvršnom direktoru Komore i nadzire njegov rad

5. donosi odluke u ostvarivanju pojedinačnih prava i obveza članova Komore za koje nije nadležno Upravno vijeće ili drugo tijelo

6. potpisuje rješenja, odluke i druge akte koje donosi Komora iz svoje nadležnosti ili za to ovlašćuje određenu osobu

7. predlaže Upravnom vijeću poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s razvojnom strategijom Komore, te sklapa poslove u interesu i za dobrobit Komore

8. imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im dodjeljuje zadatke

9. istupa u javnosti, sastavlja priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje određenu osobu

10. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore odnosno druge poslove koje mu povjere Skupština ili Upravno vijeće.

Članak 21.

(1) Za predsjednika Komore može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. evidentirana je u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisana je kao član Komore u evidenciju članova ovlaštenih revizora

2. zaposlena je u revizorskom društvu koje je evidentirano u registar koji vodi Ministarstvo financija

3. ima radno iskustvo u trajanju od najmanje deset godina, u svojstvu ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorske izvještaje

4. ima radno iskustvo u zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja subjekata od javnog interesa, u svojstvu ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorski izvještaj te je potpisao najmanje deset revizorskih izvještaja subjekata od javnog interesa

5. državljanin je Republike Hrvatske

6. ima pisanu potporu najmanje 40 članova Komore

7. posjeduje dobar ugleda sukladno Zakonu

8. nije pravomoćno kažnjavana za više od dva prekršaja iz područja obavljanja revizorskih usluga u zadnje tri godine

9. Ministarstvo financija nije joj izreklo više od dvije nadzorne mjere u zadnjih pet godina.

(2) Ovlašteni revizori iz istog revizorskog društva ne mogu biti istovremeno birani za predsjednika Komore i člana Upravnog vijeća.

(3) Na izbor predsjednika Komore primjenjuje se isti kandidacijski postupak kao za izbor članova Upravnog vijeća.

(4) Za izbor predsjednika Komore predlaže se više kandidata, a izabran je onaj koji na izbornoj Skupštini dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

(5) Ako za izbor predsjednika Komore bude kandidiran samo jedan kandidat, glasuje se samo o tom kandidatu.

(6) Predsjednik Komore dužan je obavijestiti Upravno vijeće odmah, a najkasnije 14 dana od nastupanja promjene u uvjetima navedenim u točkama 1. i 2. stavka 2. ovoga članka.

Članak 22.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 23.

(1) Spriječenog predsjednika Komore zamjenjuje, s istim ovlastima, član Upravnog vijeća kojeg ovlasti predsjednik Komore, osim u slučaju sudskih postupaka.

(2) Predsjedniku Komore za obavljanje poslova iz članaka 20. ovoga Statuta, pripada novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 24.

U slučaju spriječenosti predsjednika Komore, zbog bolesti ili drugih razloga, koja traje neprekidno duže od tri mjeseca, Upravno vijeće mora sazvati izvanrednu Skupštinu radi njegovog opoziva i izbora novog predsjednika Komore. Izvanredna Skupština mora se sazvati u roku od 60 dana od nastupa okolnosti iz ovoga stavka.

Članak 25.

Prijedlog za opoziv predsjednika Komore može Skupštini podnijeti najmanje polovina članova Upravnog vijeća ili 10 % ukupnih članova Skupštine.

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

Članak 26.

(1) Odbor za nadzor financijskog poslovanja sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) U Odbor za nadzor financijskog poslovanja može biti birana osoba koje je:

1. evidentirana u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija

2. upisana je kao član Komore u evidenciju članova ovlaštenih revizora

3. posjeduje dobar ugleda sukladno Zakonu

4. nije pravomoćno kažnjavana za više od dva prekršaja iz područja obavljanja revizorskih usluga u zadnje tri godine

5. Ministarstvo financija nije joj izreklo više od dvije nadzorne mjere u zadnjih pet godina.

(3) Odbor za nadzor financijskog poslovanja dužan je najmanje jednom godišnje pregledati financijsko poslovanje Komore i financijske izvještaje, te o tome podnijeti izvještaj Upravnom vijeću. O svom radu Odbor za nadzor financijskog poslovanja podnosi izvještaj na redovnoj godišnjoj Skupštini Komore.

(4) Upravno vijeće, predsjednik Komore, izvršni direktor i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi provedbe nadzora financijskog poslovanja.

(5) Odbor za nadzor financijskog poslovanja za pravilnost i zakonitost svog rada odgovara Skupštini Komore.

5. Sud časti

Članak 27.

(1) Zadaća je Suda časti svojim djelovanjem utjecati na sprječavanje profesionalno neprihvatljivog ponašanja i djelovanja članova Komore koje je protivno:

a) profesionalnim standardima (Međunarodnim revizijskim standardima, Međunarodnim standardima upravljanja kvalitetom, Međunarodnim standardima uvida, ostalih angažmana s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga)

b) Međunarodnom kodeksu etike za profesionalne računovođe

c) smjernicama Komore

d) odredbama ovoga Statuta

e) odlukama, pravilima i drugim aktima Komore

f) dobrom ugledu revizorske struke.

(2) Sud časti ima tri člana. Članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika koji predstavlja i upravlja radom i postupanjem Suda časti.

(3) U Sud časti može biti birana osoba koja je:

1. evidentirana u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisana kao član Komore u evidenciju članova ovlaštenih revizora

2. zaposlena u revizorskom društvu koje je evidentirano u registru koje vodi Ministarstvo financija

3. ima radno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina, u svojstvu ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorske izvještaje

4. ima radno iskustvo u zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja subjekata od javnog interesa, u svojstvu ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorski izvještaj te je potpisala najmanje deset revizorskih izvještaja subjekata od javnog interesa

5. ima pisanu potporu najmanje 20 članova Komore

6. posjeduje dobar ugled sukladno Zakonu

7. nije pravomoćno kažnjavana za više od dva prekršaja iz područja obavljanja revizorskih usluga u zadnje tri godine

8. Ministarstvo financija nije joj izreklo više od dvije nadzorne mjere u zadnjih pet godina.

(4) Na izbor članova Suda časti primjenjuje se isti kandidacijski i izborni postupak kao i na izbor članova Upravnog vijeća.

6. Nagrade i naknade troškova članovima izbornih i radnih tijela Komore

Članak 28.

Članovi izbornih i radnih tijela Komore imaju pravo na nagradu za svoj rad u određenom tijelu Komore i naknadu troškova povezanih s obavljanjem poslova i radnih zadataka određenog tijela Komore, pod uvjetom i u iznosima koji se utvrđuju pravilima, koje usvaja Upravno vijeće.

ODBORI UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 29.

(1) Za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti, Upravno vijeće imenuje sljedeća radna tijela:

1. Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku

2. Odbor za edukaciju.

(2) Upravno vijeće po potrebi imenuje i druge odbore i radna tijela.

(3) Članovi odbora iz stavka 1. ovoga članka međusobno predlažu i biraju predsjednika kojega imenuje Upravo vijeće.

(4) Članove odbora iz stavka 1. ovoga članka, drugih odbora i radnih tijela Upravno vijeće može opozvati u svako doba.

(5) Članovima odbora iz stavka 1. ovoga članka, drugih odbora i radnih tijela koje imenuje Upravno vijeće, prekida se tekući mandat, s datumom sjednice Skupštine na kojoj se biraju četiri ili više članova Upravnog vijeća, uključujući predsjednika Komore. Upravno vijeće, nakon imenovanja novoizabranih članova Upravnog vijeća, imenuje članove u odbore i radna tijela Upravnog vijeća.

(6) Radna tijela, iz stavka 1. i 2. ovoga članka, su za svoj rad odgovorna Upravnom vijeću Komore.

1. Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku

Članak 30.

(1) Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku sastoji se od najviše pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku:

1. obavlja stručne preglede prijevoda Međunarodnih revizijskih standarda i Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe koje izdaje Međunarodna federacija računovođa (IFAC)

2. daje prijedloge smjernica kojima se detaljnije reguliraju pitanja revizorske struke

3. prati stanje u primjeni pravila profesionalne etike i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje profesionalne etike revizora

4. prati stanje u primjeni Međunarodnih revizijskih standarda i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje primjene standarda

5. predlaže Upravnom vijeću druge oblike aktivnosti s temama iz područja revizijskih standarda, profesionalne etike i ostalih područja značajnih za obavljanje revizorskih usluga

6. obavlja druge poslove u skladu s odlukama i zaduženjima Upravnog vijeća.

2. Odbor za edukaciju

Članak 31.

(1) Odbor za edukaciju sastoji se od najviše pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Odbor za edukaciju:

1. predlaže Upravnom vijeću program revizorskog ispita

2. predlaže Upravnom vijeću program posebnog ispita

3. predlaže Upravnom vijeću program ispita osposobljenosti

4. vodi brigu o relevantnosti, kvaliteti i dostatnosti ispitnih materijala (ispitna pitanja i zadaci) i materijala za pripremu polaganja revizorskog ispita, odnosno posebnog ispita i ispita osposobljenosti

5. u skladu s potrebama revizorske struke i mogućnostima Komore, predlaže Upravnom vijeću program pripreme za polaganje revizorskog ispita, u organizaciji Komore

6. vodi brigu o kvaliteti provedbe revizorskog ispita, posebnog ispita i ispita osposobljenosti

7. predlaže Upravnom vijeću godišnji program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Komore

8. predlaže i razvija razne oblike stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, samostalno ili u suradnji sa srodnim strukovnim organizacijama, nadležnim tijelima, fakultetima, te stranim i međunarodnim revizorskim i drugim srodnim organizacijama

9. obavlja druge poslove u skladu s odlukama i zaduženjima Upravnog vijeća.

3. Posebne obveze predsjednika odbora

Članak 32.

(1) Predsjednik svakog pojedinog odbora zajedno s članovima odbora sastavlja godišnji plan i program rada.

(2) Predsjednici odbora izvještavaju Upravno vijeće o provedbi godišnjeg plana i programa rada odbora na sjednici Upravnog vijeća, prema dinamici rada i zahtjevima Upravnog vijeća a najmanje jednom godišnje.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 33.

(1) Članovi Komore – ovlašteni revizori imaju pravo biti obaviješteni i aktivno sudjelovati u radu Komore, njenih tijela, predlagati, birati i biti birani u tijela Komore.

(2) Članovi Komore imaju pravo Komori davati prijedloge za unaprjeđenje njezina rada, davati inicijative za poduzimanje aktivnosti iz nadležnosti Komore, predlagati mjere i radnje za unaprjeđenje položaja i ugleda revizorske struke.

Članak 34.

Članovi Komore dužni su čuvati i unaprjeđivati ugled revizorske struke i Komore, savjesno i profesionalno postupati u izvršenju svojih ovlaštenja propisanih Zakonom, te izvršavati svoje obveze prema Komori i njenim tijelima.

Članak 35.

(1) Revizorsko društvo i samostalni revizor plaćaju Komori doprinos. Ovlašteni revizori plaćaju Komori članarinu.

(2) Iznos članarine i stopa doprinosa utvrđuju se Odlukom o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori.

(3) Komora sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka obavještava ovlaštene revizore o obvezi plaćanja pripadnog iznosa članarine, a revizorska društva i samostalne revizore o obvezi plaćanja pripadnog iznosa doprinosa.

(4) Na revizorska društva i samostalne revizore ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje Hrvatska gospodarska komora.

Članak 36.

(1) Dužnost je člana Komore poštivati odredbe ovoga Statuta, kodeksa profesionalne etike i odluka tijela Komore.

(2) Dužnost je člana Komore izvršavati odluke tijela Komore donijete u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, te obveze koje su određene ovim Statutom.

(3) Dužnost je člana Komore čuvati i unaprjeđivati ugled revizorske struke i Komore.

(4) Član Komore dužan je uredno, savjesno i aktivno izvršavati svoje obveze kad je imenovan za člana izbornog tijela Komore.

(5) Član Komore dužan je redovno plaćati Komori doprinos odnosno članarinu, naknade za usluge koje obavlja Komora i ostala davanja koja utvrde tijela Komore.

(6) Ako član Komore u određenom roku ne plati članarinu odnosno doprinos Komori i/ili naknade za usluge koje obavlja Komora, Komora će pokrenuti pravne radnje za naplatu potraživanja i/ili postupak pred Sudom časti.

(7) Član Komore dužan je na zahtjev Komore uredno i savjesno davati podatke i druge informacije koje Komora ocijeni da su potrebne u svrhu praćenja stanja i statistike revizorske struke.

(8) Internetska stanica Komore, stručne obavijesti, informacije i izvještaje Komore u elektroničkom obliku koji se dostavljaju članovima, službeni su način komunikacije te se smatra da su sve upute i obavijesti sadržane u njima primljene na znanje svih članova.

VI. REVIZORSKI ISPIT I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 37.

(1) Komora je u obvezi najmanje jednom godišnje provesti revizorski ispit. Revizorski ispit polaže se prema programu Komore na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost.

(2) U skladu s interesom potencijalnih kandidata i njihovim ostvarivanjem uvjeta za polaganje posebnog ispita i ispita osposobljenosti, Komora je u obvezi u razumnom roku, a najkasnije u prvom slijedećem roku utvrđenom za održavanje revizorskog ispita, provesti poseban ispit i ispit osposobljenosti.

(3) Poseban ispit polaže se prema programu Komore na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost.

(4) Ispit osposobljenosti polaže se prema programu Komore na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost.

(5) U skladu s potrebama revizorske struke i mogućnostima Komore, Komora može organizirati i provoditi pripremu za polaganje revizorskog ispita.

Članak 38.

(1) Komora organizira i provodi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora prema javno objavljenom programu Komore na koji je od Ministarstva financija dobila prethodnu suglasnost.

(2) Programe stalnog stručnog usavršavanja osim ovlaštenih revizora mogu pohađati drugi zaposlenici revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora te druge zainteresirane osobe.

VII. POSTUPCI PRED SUDOM ČASTI

Članak 39.

(1) Sudu časti mogu se obratiti članovi Komore, druga tijela Komore i treće osobe vezano uz postupanje člana Komore, u okviru djelovanja Suda časti iz članka 27. stavka 1. ovoga Statuta.

(2) Sud časti zasjeda prema potrebi i na poziv predsjednika Suda časti.

(3) Predsjednik Suda časti dužan je sazvati članove Suda časti, kada Sud časti ima saznanje ili zaprimi prijavu o profesionalno i etički neprihvatljivom ponašanju člana Komore koja je u nadležnosti Suda časti, a koju mogu podnijeti članovi Komore, tijela Komore, druge osobe ili tijela.

(4) Prijava Sudu časti mora biti podnesena u pisanom obliku s obrazloženjem i mora sadržavati informacije o povredi i počinitelju povrede, sve podatke i okolnosti koje su od važnosti za učinjenu povredu te ime i prezime i kontakt podatke prijavitelja.

(5) Predsjednik Suda časti dužan je u roku od 15 dana od primitka prijave sazvati sjednicu Suda časti, na kojoj će se razmotriti informacije i okolnosti navedene u prijavi te odlučiti o daljnjim radnjama.

(6) Sud časti, po odluci o daljnjim radnjama po zaprimljenoj prijavi, provodi radnje provjere informacija i okolnosti navedenih u prijavi.

(7) Na zahtjev Suda časti član Komore na kojega se prijava odnosi, dužan je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, isprave, izvještaje i podatke te dati izjave o svim okolnostima važnim za utvrđenje osnovanosti povrede.

(8) Član Komore na kojega se prijava odnosi dužan je na zahtjev Suda časti prisustvovati sjednici Suda časti na kojoj daje svoje očitovanje kako bi se utvrdile okolnosti i osnovanost prijave.

(9) Član Komore – revizorsko društvo/samostalni revizor na koje se prijava odnosi dužno je, na zahtjev Suda časti, u svom poslovnom prostoru omogućiti Sudu časti provjeru dokumentacije koja se odnosi na predmet provjere.

(10) U roku od 30 dana od podnošenja prijave, Sud časti izvještava Upravno vijeće o provedenim radnjama i utvrđenim činjeničnim nalazima, te u slučaju utvrđenog počinjenja povrede, osim zaključka daje i prijedlog obavijesti koja se upućuje Ministarstvu financija. Predsjednik Suda časti prisustvuje sjednici Upravnog vijeća na kojoj se podnosi izvještaj.

(11) Nakon razmatranja izvještaja/zaključka Suda časti, Upravno vijeće odlučuje o prijedlogu obavijesti Ministarstvu financija o utvrđenim činjeničnim nalazima.

(12) O donesenoj odluci Upravno vijeće obavještava podnositelja prijave i člana Komore na kojega se prijava odnosi i nad kojim je provedena provjera od strane Suda časti.

(13) Na izvještaj/zaključak Suda časti iz stavka 10. ovoga članka, član Komore na kojega se prijava odnosi može Upravnom vijeću podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka izvještaja/zaključka.

(14) Upravno vijeće odlučuje o prigovoru na temelju dostavljenih podataka i dokaza, bez provođenja dodatnih radnji provjere.

(15) Postupajući po prigovoru Upravno vijeće će:

– odbiti prigovor i potvrditi izvještaj/zaključak Suda časti kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se izvještaj/zaključak pobija,

– uputiti predmet Sudu časti na ponovno postupanje i odlučivanje, ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno razmotrenog činjeničnog stanja treba upotpuniti postupak

– izmijeniti i dopuniti prijedlog obavijesti Suda časti za Ministarstvo financija, ako utvrdi da se s obzirom na činjenično stanje, po pravilnoj primjeni Statuta i drugih općih akata Komore ima donijeti drugačija odluka.

(16) Upravno vijeće, po potrebi, donosi naputke kojima se detaljnije utvrđuje postupanje Suda časti.

(17) Sud časti za pravilnost i zakonitost svog rada odgovara Skupštini Komore.

(18) O svom radu Sud časti podnosi izvještaj na redovnoj godišnjoj Skupštini Komore.

VIII. EVIDENCIJE ČLANOVA KOMORE

Članak 40.

(1) Komora vodi sljedeće evidencije, i to:

1. Evidenciju članova revizorskih društava

2. Evidenciju članova samostalnih revizora

3. Evidenciju članova ovlaštenih revizora

4. Evidenciju položenih revizorskih ispita, posebnih ispita i ispita osposobljenosti.

(2) Zaštita osobnih podataka članova Komore osigurava se sukladno odredbama propisa koji reguliraju zaštitu i tajnost osobnih podataka.

Članak 41.

(1) Za vođenje evidencija članova Komore i ažuriranje prema obavijesti Ministarstva financija o promjenama u službenim registrima Ministarstva, odgovoran je izvršni direktor Komore.

(2) Evidencije Komore iz članka 40. ovoga Statuta se vode u elektroničkom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

(3) Sadržaj, način vođenja i ažuriranja evidencija članova detaljnije će se urediti posebnim aktom Komore.

(4) Upravno vijeće može ustanoviti i druge evidencije za potrebe Komore, sukladno pozitivnim propisima.

Članak 42.

Komora upisuje promjenu podataka za ovlaštene revizore, revizorska društva i samostalne revizore na osnovu obavijesti Ministarstva financija i izjavno dostupnih podataka u službenim registrima Ministarstva.

IX. STRUČNA SLUŽBA

Članak 43.

(1) Za obavljanje i provođenje javnih ovlasti i zadaća utemeljenih Zakonom i ovim Statutom, Komora ima stručnu službu koja se organizira na način da se osigura efikasno i stalno izvršavanje javnih ovlasti i zadaća Komore.

(2) Stručnu službu čini izvršni direktor i drugo stručno osoblje koji su zaposlenici Komore.

(3) O potrebi zapošljavanja osoblja i njihovom broju odlučuje Upravno vijeće.

(4) Upravno vijeće Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(5) Pritužbe članova na rad stručnih službi rješava Upravno vijeće.

Članak 44.

(1) Izvršni direktor Komore je osoba sa stečenih 300 ECTS (ili visokom stručnom spremom), s aktivnim znanjem engleskog jezika.

(2) Izvršni direktor Komore bira se u transparentnom postupku koji uključuje javnu objavu na internetskim stranicama Komore, poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji nije kraći od 30 dana, životopisa kandidata i ostale dokumentacije koja se traži, a izabire ga Upravno vijeće.

(3) Izvršni direktor Komore organizira i upravlja radom stručne službe Komore, te je dužan redovito o obavljanju poslova iz svoje nadležnosti izvještavati predsjednika Komore i Upravno vijeće.

(4) Izvršni direktor Komore brine o poslovima institucije koja je dužna na zakonit i ispravan način i u propisanim rokovima obavljati stručne poslove vezane uz revizorsku struku.

(5) Izvršni direktor Komore, uz suglasnost predsjednika Komore, predlaže Upravnom vijeću poduzimanje aktivnosti koje se odnose na edukaciju, promicanje statusa i unapređenje revizorske struke i podrške članstvu Komore.

(6) Izvršni direktor Komore, u suradnji s predsjednikom Komore, promiče aktivnosti, značaj i ugled Komore u javnosti i među članovima Komore.

(7) Izvršni direktor Komore, u suradnji s predsjednikom Komore, komunicira s javnošću.

(8) Izvršni direktor Komore priprema sjednice Upravnog vijeća, Skupštine i drugih izbornih tijela Komore, surađuje s odborima Komore, organizira sastanke odbora i obvezno im prisustvuje, te organizira i sudjeluje u svim aktivnostima Komore.

(9) Za svoj rad izvršni direktor Komore odgovara predsjedniku Komore i Upravnom vijeću.

(10) Izvršni direktor Komore potpisuje dokumentaciju iz nadležnosti predsjednika Komore, po ovlaštenju predsjednika Komore.

Članak 45.

Unutarnja organizacija stručne službe Komore, kvalifikacije, uvjeti i opis poslova osoblja u stručnoj službi utvrđuju se posebnim aktom koji donosi Upravno vijeće.

X. INTERNETSKA STRANICA I ELEKTRONIČKA IZDANJA KOMORE

Članak 46.

Službeno glasilo Komore je internetska stranica Komore.

Članak 47.

(1) Komora izdaje stručne članke, obavijesti i informacije iz područja revizije i drugih srodnih područja u tiskanom ili elektroničkom obliku.

(2) Ovakva elektronička izdanja dostavljaju se prema potrebi, na adrese elektroničke pošte članova Komore, a uključuju i upućivanja na objave stručnih članaka, obavijesti i informacija na internetskoj stranici Komore.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 48.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg financijskog plana.

(2) Redovni prihodi Komore jesu:

1. doprinosi revizorskih društava i samostalnih revizora

2. članarina ovlaštenih revizora

3. naknada za polaganje revizorskog ispita

4. naknada za polaganje posebnog ispita

5. naknada za polaganje ispita osposobljenosti

6. naknada za pohađanje stalnog stručnog usavršavanja prema programu i u organizaciji Komore

7. druge naknade za usluge koje obavlja Komora.

Članak 49.

Komora koristi svoja sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, u skladu s godišnjim financijskim planom.

Članak 50.

(1) Predsjednik Komore odgovara za zakonitost financijskog poslovanja Komore.

(2) Izvršni direktor Komore odgovoran je za pripremu godišnjih financijskih izvještaja, izvještaja o radu Komore, financijskog plana i plana rada Komore te ih potpisuje zajedno s predsjednikom Komore.

(3) Predsjednik Komore i izvršni direktor Komore ovlašteni su raspolagati sredstvima na računu Komore, u skladu sa odredbama Statuta.

(4) Izvršni direktor Komore:

1. brine o urednosti naplate doprinosa i članarina

2. brine o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslovanja Komore

3. kontrolira točnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Komore

4. odobrava i potpisuje dokumentaciju u okviru redovnih aktivnosti Komore i dokumentaciju prema prethodnim odluka Upravnog vijeća, platne liste, isplate plaća zaposlenicima Komore, isplate nagrada i naknada članovima tijela Komore i isplate predavačima u edukacijskim programima Komore prema odlukama Upravnog vijeća te narudžbenice, račune i isplate do visine od 1.000,00 eura

5. vodi brigu o financijskom stanju Komore i o tome izvještava predsjednika Komore i Upravno vijeće

XII. ZNAK, PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 51.

(1) Na temelju odobrenja Ministarstva uprave, Komora koristi pečate s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

(2) Komora u svom poslovanju koristi pečat okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske i s natpisom: Hrvatska revizorska komora Zagreb, promjera 38 mm.

(3) Pečat za tintu može se otiskivati u tamnoplavoj ili ljubičastoj tinti.

(4) Žig Komore okruglog je oblika promjera 38 mm, s natpisom: Hrvatska revizorska komora Zagreb.

(5) Komora ima suhi žig.

(6) Komora u svom poslovanju koristi i zaštitni znak. Sadržaj, oblik i način korištenja znaka (loga) uređuje posebnom odlukom Upravno vijeće.

XIII. POHRANA SPISA

Članak 52.

(1) Evidencije i spisi koji se odnose na članove Komore čuvaju se trajno, dok se ostala poslovna dokumentacija čuva u skladu s pripadajućim zakonima.

(2) Upravno vijeće donijeti će posebnu odluku o pohrani spisa Komore.

XIV. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA

Članak 53.

(1) Sve odluke i rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana Komore obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članu s poukom o pravnom lijeku.

(2) Protiv upravnih akata Komore žalba se podnosi Ministarstvu financija.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Tumačenje pojedinih odredaba ovoga Statuta daje Skupština Komore.

Članak 55.

Ako u sazivu Upravnog vijeća koje je djelovalo na dan stupanja na snagu ovoga Statuta, nema članova iz kategorija iz članka 16. stavka 2. točke b) i/ili stavka 2. točke c) ovoga Statuta, izbori za članove Upravnog vijeća iz ovih kategorija se provode na prvoj sljedećoj izbornoj Skupštini koja se saziva zbog isteka mandata ili prekida mandata članu Upravnog vijeća, na način da se prvo provode izbori za člana Upravnog vijeća u kategoriji iz članka 16. stavka 2. b) ovoga Statuta, a potom izbori za člana Upravnog vijeća u kategoriji iz članka 16. stavka 2. c) ovoga članka.

Članak 56.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut (»Narodne novine«, br. 58/18, 147/20 i 77/21).

(2) Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/24-01/1

Urbroj: 251-442-01-24-01

Zagreb, 14. lipnja 2024.

Predsjednik Hrvatske revizorske komore Berislav Horvat, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić