Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 55/2024 (10.5.2024.), Obvezatne upute broj EP X o imenovanju članova biračkih odbora

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

973

Na osnovi članka 29. točke 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 9. svibnja 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP X

O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

1. Članovi biračkih odbora imenuju se najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: izbori), dakle najkasnije do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Općinska i gradska izborna povjerenstva predlažu imenovanje biračkih odbora za područje svoje općine odnosno grada, a iste imenuju županijska izborna povjerenstva za svoje područje. Biračke odbore na području Grada Zagreba imenuje Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

Biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i na biračkim mjestima u mirovnim operacijama i misijama imenuje Državno izborno povjerenstvo.

Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati niti promatrači na izborima.

Članove biračkih odbora određuju političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru na dan stupanja na snagu odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora, dakle na dan 14. ožujka 2024., na način da dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove zamjenike određuje oporbena politička stranka, odnosno političke stranke.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Hrvatskome saboru Državnom izbornom povjerenstvu dostavlja nadležno tijelo Hrvatskoga sabora.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno općinsko, gradsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba odnosno Državno izborno povjerenstvo za biračke odbore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske ždrijebom, na način da će predstavnike političkih stranaka tako rasporediti da pojedina politička stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika u Hrvatskome saboru.

Ako političke stranke, ovlaštene za predlaganje članova biračkih odbora, ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim općinskim, gradskim izbornim povjerenstvima odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba odnosno Državnom izbornom povjerenstvu za biračka mjesta u sjedištima diplomat­sko-kon­zularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 18 dana prije održavanja izbora, dakle do 21. svibnja 2024. do 24:00 sata:

– općinska i gradska izborna povjerenstva će nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu samostalno predložiti članove biračkih odbora kako bi nadležno županijsko izborno povjerenstvo moglo imenovati biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

– Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba samostalno će imenovati članove biračkih odbora najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata,

– Državno izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora i iste imenovati na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17 Urbroj: 507-03/05-24-14 Zagreb, 9. svibnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić