Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 65/2024 (31.5.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenim zabranama u slučaju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom i uvjetima za određivanje stope konverzije te provođenje pojednostavnjenog smanjenja temeljnoga kapitala odnosno povlačenje postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata u sanaciji središnje druge ugovorne strane

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1143

Na temelju članka 8. stavka 4. i članka 21. stavka 17. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (»Narodne novine«, br. 119/2022) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIVREMENIM ZABRANAMA U SLUČAJU PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA NAD SREDIŠNJOM DRUGOM UGOVORNOM STRANOM I UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE STOPE KONVERZIJE TE PROVOĐENJE POJEDNOSTAVNJENOG SMANJENJA TEMELJNOGA KAPITALA ODNOSNO POVLAČENJE POSTOJEĆIH DIONICA ILI DRUGIH VLASNIČKIH INSTRUMENATA U SANACIJI SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Članak 1.

(1) U članku 3. stavku 2. točki 2. iza riječi »… s člankom 4.« a prije riječi »ovoga Pravilnika« dodaju se riječi »stavkom 4. točkom 7.« i na kraju rečenice dodaje se točka.

(2) U članku 3. stavak 4. mijenja i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušteno je:

1. provođenje namire, na računu središnje druge ugovorne strane otvorenom u platnom sustavu kojim upravlja središnja banka, onih transakcija koje se u skladu sa zahtjevima platforme koja omogućava namiru transakcija s financijskim instrumentima po načelu isporuka uz plaćanje u novcu središnje banke smatraju prihvaćenima i neopozivima do trenutka otvaranja postupka zbog nesolventnosti nad središnjom drugom ugovornom stranom te se posljedično nalog za prijenos novčanih sredstava smatra prihvaćenim i neopozivim u platnom sustavu kojim upravlja središnja banka

i

2. provesti povrat raspoloživih novčanih sredstava središnje druge ugovorne strane iz platnih sustava u skladu s pravilima rada tih platnih sustava, na zahtjev stečajnog upravitelja u skladu sa stavkom 15. ovoga članka.«

(3) U članku 3. stavak 5. mijenja i glasi:

»Postupak namire iz stavka 4. točke 1. ovoga članka provodi se u skladu s propisanim pravilima rada platnog sustava iz novčanih sredstava koje su središnja druga ugovorna strana i članovi sustava poravnanja kojima upravlja središnja druga ugovorna strana čije se prihvaćene i neopozive transakcije namiruju, izdvojili za te potrebe prije trenutka otvaranja postupka zbog nesolventnosti nad središnjom drugom ugovornom stranom u skladu sa zahtjevima platforme koja omogućava namiru transakcija s financijskim instrumentima po načelu isporuka uz plaćanje u novcu središnje banke i zahtjevima platnog sustava kojim upravlja središnja banka. Uz prethodne konzultacije s Hanfom, Hrvatska narodna banka će provesti konačnu namiru iz stavka 4. točke 1. ovoga Pravilnika, te će omogućiti povrat raspoloživih novčanih sredstava iz stavka 4. točke 2. ovoga Pravilnika, a sve u skladu s pravilima rada sustava TARGET-HR.«

(4) U članku 3. stavku 8. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi »i Hrvatskoj narodnoj banci.«

(5) U članku 3. stavak 11. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, privremeni upravitelj odnosno posebni upravitelj može uz suglasnost Hanfe provoditi isplate s računa središnje druge ugovorne strane u poslovnim bankama samo ako su takve isplate opravdane i hitno potrebne da bi se zaštitila i očuvala vrijednost imovine središnje druge ugovorne strane.«

(6) U članku 3. stavak 12. briše se. Dosadašnji stavci 13. do 15. postaju stavci 12. do 14.

(7) U članku 3. u dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 12. na početku stavka prije riječi »zabrane« dodaje se riječ »Privremene«.

(8) U članku 3. dosadašnji stavak 14. koji postaje stavak 13. mijenja se i glasi:

»Nakon što Hanfa zaprimi rješenje iz stavka 12. ovoga članka, Hanfa će ga u roku od dva radna dana nakon zaprimanja istog dostaviti Financijskoj agenciji kako bi Financijska agencija mogla pravovremeno provesti prestanak privremenih zabrana te Hrvatskoj narodnoj banci.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza riječi »ovoga« briše se riječ »članka« i dodaje se riječ »Pravilnika«, a iza riječi »…Uredbe (EU) br. 2021/23 i« briše se riječ »ovog« i dodaje se riječ »ovoga«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/01 Urbroj: 326-01-70-72-24-1 Zagreb, 22. svibnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić