NN 79/2024 (3.7.2024.), Pravilnik o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

1339

Na temelju članka 16. stavka 8. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 144/21), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJAVE I PROVOĐENJU VREDNOVANJA PRETHODNOG UČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način prijave i provođenje vrednovanja prethodnog učenja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na vrednovanje prethodnog učenja stranih jezika u svrhu stjecanja razine jezičnih kompetencija sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i na stjecanje kvalifikacija za obavljanje profesija koje su uređene propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave.

(3) Izrazi koji se u ovome Pravilniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

(1) Vrednovanje prethodnog učenja može obuhvaćati priznavanje skupova ishoda učenja i vrednovanje kompetencija stečenih neformalnim i informalnim učenjem.

(2) Programe vrednovanja provodi ustanova koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih (u daljnjem tekstu: ustanova) te koja ima:

– rješenje agencije nadležne za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija) o vrlo visokoj ili visokoj razini kvalitete ustanove

– rješenje ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o izvođenju programa obrazovanja koji obuhvaća sve skupove ishoda učenja koje želi vrednovati, a koji je ustanova provela s najmanje dvije obrazovne skupine

– pozitivno stručno mišljenje Agencije o usklađenosti programa vrednovanja s odgovarajućim standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO), odnosno sa skupovima ishoda učenja programa obrazovanja na temelju kojega je izrađen

– rješenje Ministarstva o odobrenju izvođenja programa vrednovanja.

Članak 3.

(1) Vrednovanju prethodnog učenja može pristupiti hrvatski državljanin, državljanin država članica Europskoga gospodarskog prostora s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, državljanin trećih zemalja koji ima odobren status stranca na stalnom ili dugotrajnom boravku u Republici Hrvatskoj, državljanin trećih zemalja koji ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj te osoba kojoj je odobrena međunarodna i privremena zaštita (u daljnjem tekstu: pristupnik).

(2) Vrednovanju prethodnog učenja u svrhu stjecanja mikrokvalifikacije (skupa ili skupova ishoda učenja) i djelomične kvalifikacije na razinama 2 do 5 HKO-a pristupa se pod uvjetima propisanima programima vrednovanja.

(3) Vrednovanju prethodnog učenja u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije na razini 2 HKO-a pristupa se pod uvjetima propisanima programima vrednovanja.

(4) Vrednovanju prethodnog učenja u svrhu stjecanja nove cjelovite kvalifikacije na razini 3, 4.1 ili 4.2 HKO-a koja se provodi i u redovitom obrazovanju pristupa se s prethodno završenim formalnim obrazovanjem na najmanje istoj ili višoj razini ili prethodno završenim gimnazijskim programom te pod uvjetima propisanima programom, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

(5) Vrednovanju prethodnog učenja u svrhu stjecanja nove cjelovite kvalifikacije na razini 5 HKO-a u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje pristupa se s prethodno završenim formalnim obrazovanjem na razini 4.1 HKO-a ili više te pod uvjetima propisanima programima vrednovanja.

(6) Program vrednovanja izvodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a može se izvoditi i na nekom od stranih jezika, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(7) Za ishođenje suglasnosti iz stavka 6. ovoga članka ustanova je obvezna dostaviti Ministarstvu dokaz o znanju stranog jezika najmanje na razini B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike za osobe koje sudjeluju u izvođenju programa ili dokaz o znanju jezika za prevoditelja koji će sudjelovati u programu vrednovanja.

II. PRIJAVA I POSTUPAK INICIJALNE PROCJENE

Članak 4.

(1) Pristupnik podnosi ustanovi prijavu za vrednovanje prethodnog učenja osobno u ustanovi ili elektroničkim putem.

(2) Prijava sadrži ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja pristupnika, a može sadržavati i opis znanja i vještina koje pristupnik želi vrednovati, odnosno naziv programa vrednovanja, te informaciju o razini prethodnog obrazovanja.

(3) Nakon prijave za vrednovanje prethodnog učenja andragoški voditelj ili druga osoba koju ravnatelj ustanove odredi (u daljnjem tekstu: voditelj) provodi inicijalnu procjenu pristupnika koja se sastoji od inicijalnog intervjua, o čemu sastavlja bilješku, te upućivanja pristupnika u prikupljanje potrebne dokumentacije.

(4) Dokumentacija kojom pristupnik dokazuje prethodno stečena znanja i vještine može biti:

– javna isprava o stečenim znanjima i vještinama u formalnom programu obrazovanja

– potvrda/uvjerenje/certifikat o trajanju i sadržaju neformalne edukacije/osposobljavanja/usavršavanja

– ugovor o radu na određenim poslovima

– preporuka poslodavca o stečenim znanjima i vještinama pristupnika za obavljanje određenih poslova

– potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

– potvrda zavoda nadležnog za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu

– potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje ili potvrda o volontiranju, iskaznica, knjižica ili drugi dokumenti koje organizator volontiranja izdaje, a mogu se smatrati potvrdom o volontiranju u skladu sa zakonom kojim se uređuje volonterstvo

– izjava o informalno stečenim znanjima i vještinama

– životopis pristupnika

– foto, video i/ili audio uradci pristupnika o stečenim znanjima i vještinama na određenim poslovima

– ostala dokumentacija kojom pristupnik dokazuje prethodno stečena znanja i vještine.

(5) Osim dokumentacije kojom pristupnik dokazuje prethodno stečena znanja i vještine, pristupnik prilaže i dokumentaciju propisanu programom vrednovanja.

(6) Dokumentacija iz stavka 4. i 5. ovoga članka i bilješke s inicijalnoga intervjua čine osobni portfolio pristupnika.

(7) Na temelju inicijalne procjene pristupnika i uvida u dostavljenu dokumentaciju voditelj predlaže ravnatelju ustanove sastav povjerenstva za vrednovanje prethodnog učenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(8) Ako tijekom inicijalne procjene voditelj procijeni da pristupnik ima znanja i vještine za drugi program vrednovanja od onoga koji je pristupnik prijavio, uz suglasnost pristupnika predložit će ravnatelju ustanove sastav Povjerenstva za drugi odgovarajući program vrednovanja.

Članak 5.

(1) Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj ustanove sastoji se od najmanje tri člana koje čine andragoški voditelj, najmanje jedan nastavnik iz (pod)sektora te prema potrebi jedan ili više stručnjaka iz (pod)sektora od kojih jedan može biti iz reda poslodavaca.

(2) Povjerenstvo obavlja uvid u osobni portfolio pristupnika te prema potrebi poziva pristupnika na razgovor.

(3) Nakon poslova iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo daje mišljenje o:

– prihvaćanju prijave i upućivanju pristupnika u postupak vrednovanja

– odbijanju prijave uz obrazloženje razloga odbijanja.

(4) Mišljenje iz stavka 3. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja ravnatelju ustanove koji u roku od osam (8) dana od dana dostave mišljenja donosi odluku o upućivanju pristupnika u postupak vrednovanja ili odbijanju prijave.

III. POSTUPAK VREDNOVANJA PRETHODNOG UČENJA

Članak 6.

(1) Na temelju pisane odluke ravnatelja o upućivanju pristupnika u postupak vrednovanja pristupnik upisuje program vrednovanja te s ustanovom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

(2) Postupak vrednovanja provodi Povjerenstvo u skladu s upisanim programom vrednovanja.

(3) Vrednovanje stečenih znanja i vještina može se provoditi u učionici, u praktikumu, u simuliranim uvjetima, na radnome mjestu pristupnika i/ili u prostorima drugoga gospodarskog subjekta s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji na provođenju programa vrednovanja.

(4) O provedenom postupku vrednovanja Povjerenstvo vodi zapisnik koji je dio obvezne andragoške dokumentacije.

(5) Nakon uspješno provedenog postupka vrednovanja pristupnik stječe javnu ispravu.

Članak 7.

(1) Za stjecanje javne isprave pristupnik u postupku vrednovanja mora dokazati usvojenost svih skupova ishoda učenja propisanih programom vrednovanja.

(2) Pristupniku koji u procesu vrednovanja ne dokaže usvojenost svih skupova ishoda učenja propisanih programom vrednovanja izdaje se potvrda kojom ustanova potvrđuje usvojenost dijela skupova ishoda učenja.

(3) Potvrda o usvojenosti dijela skupova ishoda učenja može se koristiti kao dokumentacija u slučaju ponovljenog postupka vrednovanja ili za uključivanje u program obrazovanja.

(4) Ponovljeni postupak vrednovanja može se provesti u istoj ili drugoj ustanovi.

(5) Javna isprava stečena postupkom vrednovanja prethodno stečenih znanja i vještina jednakovrijedna je javnoj ispravi stečenoj pohađanjem programa obrazovanja.

Članak 8.

Detaljnije postupke prijave i provođenja vrednovanja prethodnog učenja, kao i opis unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete vrednovanja prethodnog učenja i osiguravanje potpore pristupniku, ustanova pobliže propisuje svojim općim aktima.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/22-01/00503

Urbroj: 533-05-24-0015

Zagreb, 14. lipnja 2024.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić