Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 58/2024 (17.5.2024.), Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Ministarstvo poljoprivrede

999

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 34. stavaka 2. i 3., članka 35. stavka 9., članka 36. stavka 7., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 2., članka 40. stavka 3., članka 41. stavka 5., članka 42. stavaka 5. i 7., članka 44. stavaka 6. i 7., članka 45. stavka 4., članka 46. stavka 2., članka 47. stavka 3., članka 50. stavka 8., članka 52. stavka 5. i članka 53. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode i ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i uvjeti certifikacije reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, utvrđivanje i praćenje kritičnih točaka u proizvodnom procesu, službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom, pakiranje, označavanje, stavljanje na tržište, uvjeti za male proizvođače i lokalnu cirkulaciju, uvoz reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica i zahtjevi u pogledu kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Komisije 93/61/EEZ od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju plana s uvjetima koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal osim sjemena u skladu s odredbama Direktive Vijeća 92/33/EEZ (SL L 250, 7. 10. 1993.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 od 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.)

– Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije 2019/990 оd 17. lipnja 2019. o izmjeni popisa rodova i vrsta u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2002/55/EZ, u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2008/72/EZ i u Prilogu Direktivi Komisije 93/61/EEZ (SL L 160, 18. 6. 2019.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća, osim sjemena, lučica i češnjeva, koje se stavljaju na tržište.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na rodove i vrste i njihove hibride iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na podloge i druge dijelove biljaka drugih rodova ili vrsta ili njihovih hibrida ako je ili će na njih biti cijepljen materijal rodova ili vrsta ili njihovih hibrida iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća namijenjen izvozu ako je identificiran kao takav i čuvan dovoljno izolirano.

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. reprodukcijski sadni materijal povrća su dijelovi biljke i sav biljni materijal, uključivo podloge, namijenjeni za umnažanje i proizvodnju povrća

2. presadnice povrća su cijele biljke ili dijelovi biljaka, uključujući nacijepljene dijelove kod cijepljenih biljaka, namijenjene sadnji za proizvodnju povrća

3. nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Agencije.

Članak 6.

Za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća u postupku certifikacije ne utvrđuju se kategorije.

Članak 7.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sadnog materijala) i registrirane su za proizvodnju sadnog materijala.

(2) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidenciju na Obrascu broj 1 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač koji se bavi isključivo stavljanjem na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća mora voditi evidenciju na Obrascu broj 2 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dobavljači nisu u obvezi voditi evidenciju iz stavka 3. ovoga članka, ako podatke sadržane na Obrascu broj 2 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika imaju evidentirane kroz svoje robno-materijalno knjigovodstvo.

(5) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka vodi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća za izvoz na Obrascu broj 3 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika i o tome izvještava Agenciju.

(6) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća iz stavka 5. ovoga članka mora biti označen i odvojen od ostale proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća koja je namijenjena stavljanju na tržište.

(7) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka mora Agenciji dostaviti Plan godišnje proizvodnje za sljedeću godinu proizvodnje na Obrascu broj 6 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(8) Ako dobavljač u proizvodnoj godini ima nadopunu ili odstupanja od proizvodnje prijavljene Planom godišnje proizvodnje iz stavka 7. ovoga članka, dužan je poslati putem pošte ili elektroničke pošte izmjene Plana godišnje proizvodnje Agenciji 30 dana prije početka proizvodnje.

Članak 8.

(1) Tijekom proizvodnje, dobavljač mora kontinuirano voditi Evidenciju o utvrđivanju i praćenju kritičnih točaka u proizvodnom procesu za rodove ili vrste iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, a u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona.

(2) Ako rezultat provjera ili drugi podaci dostupni dobavljačima sadnog materijala otkrivaju prisutnost jednog ili više štetnih organizama u skladu s propisom kojim se uređuje biljno zdravstvo i/ili drugih štetnih organizama koji utječu na kvalitetu, dobavljač će o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo iz članka 4. Zakona i provesti mjere koje ono odredi ili druge potrebne mjere kako bi se smanjila opasnost od širenja štetnih organizama.

(3) Dobavljač je dužan voditi evidenciju o svakoj pojavi štetnih organizama na njegovim površinama i u njegovim prostorima te o svim mjerama koje je u vezi s tim poduzeo.

Članak 9.

(1) Evidencija iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži najmanje sljedeće podatke o:

– mjestu i broju biljaka

– razdoblju njihova uzgoja

– postupcima razmnožavanja

– postupcima pakiranja, skladištenja i prijevoza.

(2) Dobavljač je obvezan u odnosu na kritične točke u pro­izvodnji:

– voditi računa o kritičnim točkama u proizvodnji koje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica

– voditi i čuvati podatke o praćenju kritičnih točaka iz stavka 1. ovoga članka koji će biti raspoloživi na zahtjev Agencije

– po potrebi, uzimati uzorke za analizu u laboratoriju

– osigurati tijekom proizvodnje da partije reprodukcijskog sadnog materijala utvrđenog identiteta budu odvojene

– čuvati Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka za određenu proizvodnju najmanje godinu dana od zasnivanja proizvodnje

– voditi i čuvati evidenciju o inspekcijskim pregledima na terenu, uzorkovanju i testiranju sve dok su odgovarajući reprodukcijski sadni materijal i presadnice pod njihovim nadzorom, te tijekom razdoblja od najmanje godinu dana od zasnivanja proizvodnje

– u slučaju pojave štetnog organizma iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika u stupnju višem od dozvoljenog, bez odgađanja, o tome obavijestiti Agenciju i provesti mjere koje ona odredi.

(3) Nadzor dobavljača u izvršavanju obveza iz članka 35. stavka 3. Zakona provodi Agencija.

(4) U tijeku provođenja nadzora iz stavka 3. ovoga članka, a u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona, zapisnički će se konstatirati ispunjava li dobavljač sadnog materijala uvjete propisane stavcima 5. i 6. ovoga članka.

(5) Tijekom nadzora kritičnih točaka Agencija osobito utvrđuje:

– prikladnost i stvarnu uporabnu metodu proizvodnje sadnog materijala pojedinog dobavljača

– opću osposobljenost djelatnika dobavljača za izvršavanje obveza iz članka 35. stavka 3. Zakona.

(6) Agencija provjerava ispunjava li u trenutku nadzora dobavljač uvjete propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona.

(7) Ako utvrdi nepravilnosti prilikom kontrole i praćenja kritičnih točaka u proizvodnom procesu, Agencija poduzima odgovarajuće mjere o uklanjanju nepravilnosti.

(8) Kontrola kritičnih točaka provodi se svake godine na osnovi procjene rizika i na prijedlog Ministarstva.

Članak 10.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća moraju ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(2) Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća iz Dodatka I. ovoga Pravilnika utvrđuje se tijekom nadzora.

Članak 11.

Kontrola kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća provodi se, po potrebi, laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama, u skladu s člankom 40. Zakona.

Članak 12.

(1) Službeni nadzor sadnog materijala u skladu s člankom 41. stavkom 1. Zakona provodi Agencija nasumičnom kontrolom kako bi se provjerilo ispunjavaju li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjete kvalitete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća može provoditi dobavljač u skladu s člankom 41. stavkom 4. Zakona.

(3) U slučaju povrede pravila prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom, nadzornika kojem se utvrdi odgovornost za povredu, Agencija će u skladu s člankom 11. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona brisati iz Upisnika.

(4) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 3. ovoga članka svako certificiranje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća bit će poništeno uz zabranu stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, osim u slučaju da se dokaže da takav materijal i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 13.

(1) Nadzorom se utvrđuje ispunjavaju li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjete kvalitete iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Način provođenja nadzora propisan je u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon obavljenog nadzora utvrđuje se konačna količina proizvedenog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća po pojedinom rednom broju, odnosno partiji proizvodnje, iz evidencije proizvodnje.

Članak 14.

(1) Nakon obavljenih obveznih nadzora iz članka 12. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza nadzora dobavljač izdaje Certifikat proizvođača.

(2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim Certifikatima proizvođača na Obrascu broj 4 koji se nalazi u Dodatku V. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća koji se stavlja na tržište mora biti u ujednačenim partijama, pakiran i označen Certifikatom proizvođača, koji može biti u obliku certifikata na pakiranju i/ili certifikata uz otpremnicu koja je prateći dokument.

(2) Ako postoji Certifikat proizvođača na pakiranju isti mora biti jasno odvojen od ostalih certifikata.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na tržište se u jednoj pošiljci mogu staviti reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća različitih partija, uz uvjet da dobavljač koji pošiljku stavlja na tržište ima zapis o sastavu i podrijetlu pojedinih partija u pošiljci.

Članak 16.

(1) Certifikat proizvođača mora biti od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten, mora biti otisnut na jednom od službenih jezika država članica Europske unije i mora sadržavati sljedeće podatke:

– »EU kvaliteta«

– oznaka države članice u kojoj su proizvedeni reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća

– naziv nadležnog tijela ili ovlaštenog dobavljača nadležnog za certifikaciju reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ili njegov logotip

– upisnički broj dobavljača

– naziv dobavljača

– pojedinačni serijski, tjedni ili zbirni broj

– datum izdavanja certifikata

– oznaku partije sjemena kod presadnica dobivenih izravno od sjemena povrća u skladu s propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište sjemena povrća

– naziv vrste ili, u slučaju kada je materijal popraćen biljnom putovnicom u skladu s propisima kojima se uređuje izdavanje biljnih putovnica, botanički naziv

– naziv sorte ako se trži s oznakom sorte

– kod podloge navodi se naziv sorte podloge ili njena oznaka

– količina

– država proizvodnje, ako je riječ o uvozu.

(2) Ako reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća prati biljna putovnica, ona mora biti jasno odvojena od Certifikata proizvođača te sadržavati sve elemente propisane za biljnu putovnicu.

(3) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća sorata koje su genetski modificirane moraju biti označeni u skladu s propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

(4) U slučaju trgovine na malo neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu uključeni u proizvodnju i prodaju povrća i daljnju proizvodnju i/ili trgovinu reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu se označiti samo proizvođačkim informacijama kao što su vrsta i sorta.

Članak 17.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu se staviti na tržište ako ispunjavaju uvjete iz članka 47. Zakona.

(2) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište samo ako pripadaju sorti koja je upisana na Sortnu listu Republike Hrvatske ili Zajednički katalog sorata Europske unije.

(3) Reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća koji pripadaju rodovima i vrstama iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, a koji nisu obuhvaćeni propisom kojim se uređuje proizvodnja i stavljanja na tržište sjemena povrća, mogu se staviti na tržište samo ako je sorta, u skladu sa propisima koji uređuju upis sorti na sortnu listu, službeno priznata barem u jednoj državi članici Europske unije.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe koje se bave trgovinom sadnog materijala povrća i presadnica povrća dužne su reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete.

Članak 19.

(1) Mali proizvođač je fizička osoba čija je cjelokupna proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća namijenjena stavljanju na tržište u okviru lokalne cirkulacije do neprofesionalnih krajnjih korisnika.

(2) Lokalna cirkulacija iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva stavljanje na lokalno tržište koje je određeno područjem grada i općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i općina koje s njom graniče.

(3) Neprofesionalni krajnji korisnici nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i stavljanje na tržište povrća i daljnju proizvodnju i/ili stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

(4) Mali proizvođači koji stavljaju na tržište reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu ga označiti u skladu s člankom 16. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća koje se uvoze moraju biti u ujednačenim partijama, pakirani i označeni:

a) Certifikatom proizvođača koji se može sastojati od certifikata na pakiranju i pratećeg dokumenta

b) Certifikat proizvođača mora biti izdan od ovlaštenog dobavljača te mora sadržavati podatke iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Na pošiljku reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća iz uvoza primjenjuju se odredbe članka 50. stavaka 3. ili 4. Zakona.

(3) U skladu s odredbama članka 50. stavka 4. Zakona, po nalogu Ministarstva Agencija provjerom utvrđuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje istovjetnosti proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća u trećoj zemlji.

(4) Fitosanitarni inspektor prilikom kontrole uvoza reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća kontrolira je li dobavljač upisan u Upisnik dobavljača sadnog materijala i registriran za uvoz, pripadaju li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća sorti koja se nalazi na Zajedničkom katalogu sorata Europske unije, je li pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća originalno pakirano, plombirano i označeno, te ispunjava li uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća s podacima o:

– vrsti

– sorti

– državi proizvodnje

– tijelu ili ovlaštenom dobavljaču koji je izdao certifikat za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnica u državi izvoznici

– državi izvoznici

– količini reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

(6) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 5 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.

(7) Izvješće o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća uvoznik dostavlja Agenciji najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

(8) Prije stavljanja na tržište uvezeni reprodukcijski sadni povrća i presadnice povrća moraju biti označeni certifikatima iz stavka 1. ovoga članka, bilo da su oni tiskani na hrvatskom jeziku, bilo da se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz Certifikat proizvođača.

(9) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća koji se uvozi temeljem rješenja iz članka 52. stavka 2. Zakona, bilo da se radi o vrsti, sorti ili hibridu može se uvesti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

Članak 21.

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razini Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka u Republici Hrvatskoj provodi Agencija.

Članak 22.

Dodatci I. – V. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (»Narodne novine« br. 105/10., 40/14., 84/16. i 62/20.).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/23 Urbroj: 525-06/244-24-14 Zagreb, 3. svibnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK I.

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE KOJU MORA ISPUNJAVATI REPRODUKCIJSKI SADNI MATERIJAL POVRĆA I PRESADNICE POVRĆA

Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća na mjestu proizvodnje, moraju biti praktički slobodan od svih štetnih organizama navedenih u Dodatku IV. koji se odnose na odgovarajući reprodukcijski sadni materijal, što se utvrđuje barem vizualnim pregledom.

Prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća koji se stavlja na tržište, ne smije biti veća od primjenjivih pragova utvrđenih u Dodatku IV., što se utvrđuje barem vizualnim pregledom.

Za reprodukcijski sadni materijal povrća mora se vizualnim pregledom utvrditi da je praktički slobodan od svih štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu tog reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim štetnih organizama navedenih u Dodatku IV. koji se odnose na odgovarajući reprodukcijski sadni materijal.

Reprodukcijski sadni materijal povrća mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme Europske unije, karantenske štetne organizme zaštićenih područja i regulirane nekarantenske štetne organizme iz Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) i provedbenih akata donesenih u skladu s tom uredbom, uključujući mjere donesene na temelju članka 30. stavka 1. te Uredbe.

DODATAK II.

NADZOR REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

Nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća provodi se na objektima gdje se i proizvodi, a njime se utvrđuje sljedeće:

1) autentičnost i čistoća u pogledu roda, vrste i sorte ako prijavljuje u proizvodnji sortu, te podloge

2) kondiciju i opći izgled vegetativne razvijenosti reprodukcijskog sadnog materijala koja jamči njegovu upotrebljivost

3) agrotehničke mjere i mjere za njegu i uzgoj sadnog materijala

4) količine proizvedenog reprodukcijskog sadnog materijala po vrstama, sortama i partijama.

DODATAK III.

POPIS RODOVA I VRSTA POVRĆA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE OVOGA PRAVILNIKA

Allium cepa L.

– skupina cepa (luk)

– skupina aggregatum (luk kozjak)

Allium fistulosum L. (luk zimski)

– sve sorte

Allium porrum L. (poriluk)

– sve sorte

Allium sativum L. (češnjak)

– sve sorte

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

– sve sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krasuljica)

– sve sorte

Apium graveolens L.

– skupina celer listaš

– skupina celer korjenaš

Asparagus officinalis L. (šparoga)

– sve sorte

Beta vulgaris L.

– skupina cikla (cikla uključujući ciklu Cheltenham)

– skupina blitva

Brassica oleracea L.

– skupina acefala (lisnati kelj, kovrčavi lisnati kelj, raštika)

– skupina cvjetača

– skupina kupus (crveni kupus i bijeli kupus)

– skupina kelj pupčar

– skupina korabica

– skupina kelj

– skupna brokula (kalabrijska brokula čvrstog cvata i brokula rastresitog cvata)

– skupina tronchuda (portugalski kupus)

Brassica rapa L.

– skupina kineski kupus

– skupina postrna repa

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

– sve sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

– sve sorte

Cichorium intybus L.

– skupina Witloof radič

– skupina lisnati radič (lisnati ili glavati radič)

– skupina industrijska (korjenska) cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

– sve sorte

Cucumis melo L. (dinja)

– sve sorte

Cucumis sativus L.

– skupina krastavac salatni

– skupina krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

– sve sorte

Cucurbita pepo L. (tikvice i buče)

– sve sorte

Cynara cardunculus L.

– skupna karda

Cynara scolymus L.

– skupina artičoka

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

– sve sorte

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

– skupina azoricum

Lactuca sativa L. (salata)

– sve sorte

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

– sve sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

– skupina peršin listaš

– skupina peršin korjenaš

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

– sve sorte

Phaseolus vulgaris L.

– skupina niski grah mahunar

– skupina visoki grah mahunar

– skupina niski grah zrnaš

– skupina visoki grah zrnaš

Pisum sativum L.

– skupina grašak okruglog sjemena

– skupina grašak naboranog sjemena

– skupina grašak šećerac

Raphanus sativus L.

– skupna rotkvica

– skupina rotkva

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

– sve sorte

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

– sve sorte

Solanum melongena L. (patlidžan)

– sve sorte

Spinacia oleracea L. (špinat)

– sve sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

– sve sorte

Vicia faba L. (bob)

– sve sorte

Zea mays L.

– skupina slatki kukuruz

– skupina kukuruz kokičar.

DODATAK IV.

RNQP-I KOJI SE MOGU NAĆI NA REPRODUKCIJSKOM SADNOM MATERIJALU POVRĆA

 

Bakterije

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)

Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0%

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0%

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0%

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0%

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0%

Gljive i pseudogljive

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)

Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća

Fusarium Link (anamorfni rod) [1FUSAG], osim štetnih organizama Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0%

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0%

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0%

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0%

Nematode

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)

Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0%

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju

Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)

Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća

Virus žute prugavosti poriluka [LYSV00]

Allium sativum L.

1%

Virus žute patuljavosti luka [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1%

Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0%

Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0%

Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0%

 

 

DODATAK V.

Obrazac broj 1

___________________________ (naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (k.o. i k.č.br.) _________________________

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

 

redni broj

vrsta

sorta

podloga

podrijetlo repr. mater./partija zasijanog sjemena

datum zasnivanja proizvodnje

količina proizvedenog materijala

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________________

M. P.

________________ (potpis)

Obrazac broj 2

___________________________ (naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ____________________

Datum upisa: ___________________

EVIDENCIJA O DISTRIBUCIJI I PRODAJI reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

 

redni broj

vrsta

sorta

podloga

podrijetlo repr. mater.

broj certifikata dobavljača (proizvođač)

količina kupljenog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

količina prodanog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________________

M. P.

________________ (potpis)

Obrazac broj 3

___________________________ (naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (k.o. i k.č.br.) ________________________

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća za izvoz

 

redni broj

vrsta

sorta

podloga

podrijetlo repr. mater./ partija zasijanog sjemena

datum zasnivanja proizvodnje

količina proizvedenog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________________

M. P.

________________ (potpis)

Obrazac broj 4

___________________________ (naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ____________________

Datum upisa: ___________________

EVIDENCIJA O IZDANIM CERTIFIKATIMA za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća za _____________ godinu

 

redni broj

vrsta

sorta

podloga

broj certifikata proizvođača

količina (kom.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________________

M. P.

________________ (potpis)

Obrazac broj 5

___________________________ (naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ____________________

Datum upisa: ___________________

EVIDENCIJA O UVEZENIM KOLIČINAMA reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

 

red. broj

vrsta

sorta

podloga

država proizvodnje

država izvoza

broj certifikata dobavljača:

količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________________

M. P.

________________ (potpis)

Obrazac broj 6

___________________________ (naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (k.o. i k.č.br.) ________________________

PLAN GODIŠNJE PROIZVODNJE reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

 

red.br.

vrsta

sorta

podloga

partija

planirana količina proizvodnje (kom.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________________

M. P.

________________ (potpis)

 

 

 

Copyright © Ante Borić