Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 53/2024 (6.5.2024.), Pravilnik o medijaciji

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

929

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenu (»Narodne novine«, br. 78/15, 114/18 i 110/19)) i članka 57. stavka 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (»Narodne novine«, br. 132/15 i 123/19) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 20. travnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK O MEDIJACIJI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o medijaciji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se organizacija Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: Centar), postupak medijacije, troškovi i druga pitanja vezana uz rad Centra.

Centar je osnovan na temelju Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: Komora) djeluje Centar, koji pruža usluge medijacije.

Centar je neovisan u svom radu.

Sjedište Centra je u Zagrebu.

Centar ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm, s tekstom po rubu kruga »Centar za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva«. U sredini pečata stavlja se znak Komore. Pečat se otiskuje u plavoj tinti.

Opći akti Centra objavljuju se u »Narodnim novinama«.

ORGANIZACIJA CENTRA ZA MEDIJACIJU

Članak 4.

Centar ima predsjednika i tajnika, koje imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore.

Sve pravne, stručne i administrativne poslove za Centar obavlja Tajništvo Komore.

Članak 5.

Predsjednik predstavlja i zastupa Centar.

Predsjednik imenuje medijatore u slučajevima predviđenim Pravilnikom, prati primjenu općih akata Centra, te priprema i predlaže izmjene i dopune, odnosno donošenje novih akata radi njihovog usklađivanja s razvojem zakonodavstva i prakse u tom području, organizira stručne skupove, savjetovanja i stručne razgovore radi promocije Centra i instituta medijacije, uspostavlja suradnju s drugim institucijama za medijaciju i obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Komore.

Članak 6.

Tajnik Centra obavlja administrativne poslove za rad Centra, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i naloga predsjednika Centra, te obavlja i druge poslove određene Pravilnikom.

Članak 7.

Poslove medijacije za Centar obavljaju osobe u svojstvu medijatora upisane u Registar medijatora (u daljnjem tekstu: medijatori).

Registar medijatora iz stavka 1. ovog članka vodi, na temelju javne ovlasti, Centar za mirno rješavanja sporova, javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave od 24. srpnja 2023., klasa: 700-03/23-02/39, urbroj: 514-03-02-01/01-23-20.

Članak 8.

Na postupak medijacije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o mirnom rješavanju sporova, propisa donesenih za provedbu toga zakona, ovog Pravilnika, te drugih općih akata Komore kojim se uređuju troškovi medijacije.

Članak 9.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva osigurava materijalno-financijske uvjete za djelovanje Centra te obavlja nadzor nad administrativnim i materijalno financijskim poslovanjem Centra.

POSTUPAK MEDIJACIJE

Članak 10.

Za pokretanje postupka medijacije nije potrebno prethodno sklapanje sporazuma o medijaciji.

Prijedlog za pokretanje medijacije koji jedna stranka upućuje drugoj (u daljnjem tekstu: prijedlog) smatra se uredno dostavljenim ako je dostavljen poštom na adresu prijavljenog prebivališta, odnosno sjedišta protivne stranke, odnosno punomoćnika te stranke ili na adresu njihove elektroničke pošte.

Ako se druga stranka u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog ili u drugom roku za odgovor naznačen u prijedlogu, ne izjasni o prijedlogu, smatra se da je prijedlog za medijaciju odbijen.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, medijacija počinje kad Centar dobije obavijest u pisanom obliku ili elektroničkom poštom o tome da su se stranke sporazumjele o provođenju medijacije pred Centrom, odnosno kad Centar dobije obavijest da je druga stranka prihvatila prijedlog za pokretanje postupka medijacije.

Članak 11.

Smatra se da stranka koja predloži, odnosno stranka koja pristane na provođenje postupka medijacije u okviru Centra prihvaća odredbe ovog Pravilnika, opće i pojedinačne odluke o troškovima medijacije te druge opće i pojedinačne akte Centra.

Postupak medijacije vodi se u pravilu u prostorijama Komore ili drugim prostorijama koje osigura Komora u svrhu provođenja medijacije.

Članak 12.

Ako su se stranke međusobno izrijekom obvezale da tijekom točno određenog razdoblja ili do nastupanja točno određenog uvjeta neće pokretati ili nastavljati sudske, arbitražne ili druge postupke, takav njihov sporazum ima obvezujući učinak. U tom će slučaju sud, arbitri ili druga tijela kod kojih se pokrene postupak o istom predmetu spora odbaciti na zahtjev druge stranke tužbu ili drugi podnesak koji se postupak pokreće ili nastavlja.

Ako ne postoji izričit sporazum stranaka iz stavka 1. ovog članka, tijekom postupka medijacije stranke su dužne suzdržavati se od pokretanja sudskih, arbitražnih ili drugih postupaka za rješavanje spora o kojem se medijacija provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava.

Članak 13.

Stranke sporazumno određuju hoće li medijaciju provoditi jedan ili više medijatora.

Stranke sporazumno određuju medijatora odnosno medijatore s liste medijatora upisanih u Registar medijatora iz članka 7. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Registar medijatora).

Stranke se mogu sporazumjeti da medijatora odnosno medijatore imenuje predsjednik Centra.

Ako se stranke ne mogu sporazumjeti o broju ili osobi odnosno osobama medijatora, mogu zatražiti da medijatora imenuje Centar za mirno rješavanje sporova osnovan u skladu sa Zakonom o mirnom rješavanju sporova.

Članak 14.

Osoba kojoj se ponudi imenovanje za medijatora dužna je postupati stručno i nepristrano.

Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je otkriti sve okolnosti koje dovode u sumnju njezinu nepristranost.

Nakon imenovanja medijator je dužan obavijestiti stranke o takvim okolnostima čim za njih sazna, ako to već prije nije učinio.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, imenovani medijator ne može biti sudac ili arbitar u sporu koji je bio ili jest predmet medijacije ili u nekom drugom sporu koji je proizašao iz tog pravnog odnosa ili je s njim činjenično vezan.

Članak 15.

Medijator je dužan prilikom vođenja postupka medijacije imati pravičan i jednak odnos prema strankama.

U okviru sporazuma stranaka medijator je ovlašten provoditi postupak na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka te interes da se spor među strankama brzo i trajno okonča.

Medijator je ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka, po potrebi prikupljati određena obavještenja i saslušavati stranke.

Medijator se u postupku medijacije može sastajati sa svakom od stranaka odvojeno ili sa obje stranke istodobno.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, medijator može informacije i podatke koje je primio od jedne stranke prenijeti drugoj stranki samo uz njezin pristanak.

Članak 16.

Medijator može sudjelovati u sastavljanju nagodbe i predlagati njezin sadržaj.

Članak 17.

Medijacija je dovršena:

1. ako je jedna stranka uputila drugoj stranci i medijatoru poštanskom pošiljkom ili u elektroničkom obliku, pisanu izjavu o odustajanju od medijacije, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje namjeravaju nastaviti medijaciju

2. ako su stranke uputile medijatoru poštanskom pošiljkom ili u elektroničkom obliku, pisanu izjavu o dovršetku medijacije

3. odlukom medijatora da se medijacija obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito

4. ako se nagodba ne sklopi u roku za dovršetak medijacije koji su stranke odredile svojim sporazumom, a ako rok nije određen, u roku od 60 dana od dana početka medijacije

5. sklapanjem nagodbe koju potpisuju stranke i medijator.

Medijator je dužan obavijestiti Centar o trajanju i načinu dovršetka medijacije.

Okončanje postupka medijacije utvrđuje se, prema okolnostima slučaja, u zapisniku kojeg sastavlja medijator, odnosno pisanom bilješkom koju sastavlja predsjednik Centra.

Članak 18.

Nagodba sklopljena u postupku medijacije pred Centrom obvezuje stranke koje su je sklopile. Ako su nagodbom stranke preuzele određene obveze, one su ih dužne pravodobno izvršiti.

Nagodba koja je sklopljena u postupku medijacije pred Centrom ovršna je isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe (u daljnjem tekstu: klauzula ovršnosti).

Klauzulom ovršnosti obveznik izričito pristaje da se na temelju nagodbe, radi ostvarenja dužne činidbe, nakon dospjelosti obveze, može neposredno provesti prisilna ovrha. Klauzula ovršnosti može biti sadržana i u posebnoj ispravi.

Nagodba i posebna isprava o ovršnosti, ako je donesena, sklapaju se u pisanom obliku, a prilažu se zapisniku koji sastavlja medijator. Nagodbu i zapisnik potpisuju stranke i medijator.

Stranke se mogu sporazumjeti i da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta, sudske nagodbe ili arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe.

Članak 19.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, medijator je dužan u odnosu na treće osobe čuvati povjerljivim sve informacije o postupku medijacije, osim ako zakonom nije drugačije propisano ili ako je davanje informacija nužno radi provedbe nagodbe ili provedbe njezine ovrhe.

Medijator odgovara za štetu koju je prouzročio povredom obveze iz stavka 1. ovog članka.

Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na stranke, druge osobe koje su u postupku medijacije sudjelovale u bilo kojem svojstvu.

TROŠKOVI

Članak 20.

Ako se stranke nisu drukčije sporazumjele, svaka stranka snosi svoje troškove, a troškove medijacije i informativnog sastanka o medijaciji stranke snose na jednake dijelove.

Medijator i drugi sudionici (vanjski suradnici) čije je stručno znanje potrebno u postupku imaju pravo na nagradu i/ili naknadu troškova, a Centar ima pravo na administrativni trošak u skladu s odlukom koju donosi Upravni odbor.

EVIDENCIJA

Članak 21.

Centar vodi evidenciju prijedloga za medijaciju i provedenih postupaka medijacije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Upravni odbor Komore će u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti odluku članka 20. stavak 2. ovog Pravilnika.

Do dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se:

Odluka o nagradama i naknadama Stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva od 15. studenoga 2022.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:

– Pravilnik o mirenju od 14. studenoga 2015. i

– Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva od 8. siječnja 2016.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-02/24-01/1 Urbroj: 251-500-00-24-6 Dubrovnik, 20. travnja 2024.

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić