Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 49/2024 (26.4.2024.), Mreža javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

841

Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23. i 36/24.) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

Donosi se Mreža javne zdravstvene službe.

II.

Mreža iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Mreža javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, br. 101/12., 31/13., 113/15. i 20/18.).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-04/14 Urbroj: 534-07-1-1/7-24-38 Zagreb, 22. travnja 2024.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

 

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

 

 

Copyright © Ante Borić