Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 19. stavka 4, članak 75. stavak 3., članka 268. stavka 3. i članka 271. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. svibnja 2014. godine donosi

 

PRAVILNIK O REGULATORNOM KAPITALU I TEHNIČKIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Pročišćeni tekst

NN 68/1441/17112/19, 146/2252/24

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način izračuna regulatornog kapitala mirovinskog društva, obilježja stavki koje ga čine, odnosno odbitne stavke,

– dodatni kapitalni zahtjevi za mirovinska društva koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima obavljaju i djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondovima,

– sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokovi dostave,

– kriterij za izračun tehničkih pričuva mirovinskog društva.

(2) Osnova za izračun regulatornog kapitala mirovinskog društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga mirovinskog društva koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje mirovinskog društva.

(3) Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

a) uputa za izračun regulatornog kapitala mirovinskog društva (Prilog 1),

b) izvještaj o izračunu regulatornog kapitala (Prilog 2).

GLAVA I. MIROVINSKA DRUŠTVA KOJA NE UPRAVLJAJU ZATVORENIM FONDOM S DEFINIRANIM PRIMANJIMA

OBVEZNIK

Članak 2. (NN 112/1952/24)

Obveznik održavanja regulatornog kapitala je mirovinsko društvo koje obavlja jednu ili obje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, 29/2018, 115/2018 i 156/2023 dalje: Zakon) s tim da niti jedan fond pod upravljanjem nije zatvoreni fond s definiranim primanjima.

MINIMALNI IZNOS REGULATORNOG KAPITALA

Članak 3.

(1) Minimalni iznos regulatornog kapitala mirovinskog društva koje obavlja djelatnost iz članka 11. stavka 1. točke a) Zakona mora biti u svakom trenutku veći ili jednak iznosu iz članka 19. stavak 1. Zakona.

(2) Minimalni iznos regulatornog kapitala mirovinskog društva koje obavlja djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točki a) i b) Zakona mora biti u svakom trenutku veći ili jednak:

a) zbroju jedne polovice najnižeg iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. stavka 1. Zakona i temeljnog kapitala društva za upravljanje koji je određen propisom koji uređuje uvjete za osnivanje i rad društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, ili

b) iznosu jedne četvrtine općih troškova mirovinskog društva iz prethodne poslovne godine.

IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA

Članak 4.

(1) Regulatorni kapital mirovinskog društva čine stavke iz članka 5. ovog Pravilnika umanjene za odbitne stavke regulatornog kapitala iz članka 6. ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na mirovinsko društvo koje je osnovano kao dioničko društvo na odgovarajući način se primjenjuju na mirovinsko društvo koje je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornosti.

REGULATORNI KAPITAL

Članak 5. (NN 52/24)

(1) Stavke koje se uključuju u osnovni regulatorni kapital mirovinskog društva su:

a) upisani i uplaćeni temeljni kapital (uplaćeni iznosi za poslovne udjele odnosno nominalni iznos redovnih dionica ostvaren pri izdavanju tih dionica),

b) sve vrste rezervi formiranih iz dobiti nakon njezina oporezivanja,

c) zadržana dobit proteklih godina utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva i raspoređena sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti,

d) dobit tekuće godine utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva, odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti ili dobit utvrđena na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine i potvrđena od revizora, a koja se, sukladno odluci članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti, neopterećena bilo kojim budućim obvezama, raspoređuje u rezerve i/ili zadržanu dobit tijekom godine te

e) rezerve kapitala (iznosi iznad nominalnog iznosa/knjigovodstvene vrijednosti ostvareni pri izdavanju dionica iz točke a) ovog stavka te dodatne uplate dioničara mirovinskog društva u kapital mirovinskog društva).

(2) Regulatorni kapital mora imati sljedeća obilježja:

a) u cijelosti je uplaćen i upisan,

b) bezuvjetno je nepovratan,

c) u cijelosti i bez ograničenja je na raspolaganju za pokriće gubitaka iz tekućeg poslovanja, čim nastanu,

d) neopterećen je poreznim davanjima, u protivnom, prije upotrebe za pokriće rizika i gubitaka potrebno je uvažiti sve porezne obveze,

e) u slučaju stečaja, odnosno likvidacije mirovinskog društva, na raspolaganju je za pokriće gubitaka nakon što su podmirene obveze prema svim vjerovnicima.

ODBITNE STAVKE REGULATORNOG KAPITALA

Članak 6. (NN 41/1752/24)

Odbitne stavke regulatornog kapitala mirovinskog društva su sljedeće:

a) nelikvidna sredstva, sredstva koja nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza mirovinskog društva, kao što su ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu (goodwill, licencije, patenti, zaštitni znakovi i koncesije),

b) udjeli mirovinskog društva u drugim mirovinskim društvima,

c) gubici u ovisnim društvima,

d) dospjela potraživanja,

e) financijska imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu s člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona,

f) zadržani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja,

g) gubitak tekuće godine utvrđen na osnovi revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja i usvojen od članova ili dioničara mirovinskog društva, odnosno od glavne skupštine mirovinskog društva ili gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine,

h) nerealizirani gubici s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo, ostale negativne neto revalorizacijske rezerve. Pozitivne revalorizacijske rezerve ne uključuju se u izračun regulatornog kapitala.

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

Članak 7.

(1) Mirovinsko društvo za potrebe izračuna jedne četvrtine općih troškova iz prethodne poslovne godine, koristi podatke o ukupnim poslovnim troškovima (pozicije izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti) koji obuhvaćaju stavke:

– troškova upravljanja fondom (skupina konta 64-rashodi od upravljanja fondom) osim iznosa obračunate provizije pravnim osobama ovlaštenim za nuđenje mirovinskih programa i udjela u UCITS fondovima koja predstavlja dio ulazne naknade, godišnje naknade za upravljanje ili izlazne naknade,

– općih administrativnih troškova (skupina konta 60-materijalni troškovi, skupina konta 61-troškovi usluga, skupina konta 62-troškovi plaća, honorara i sl. naknada, te 63-ostali administrativni troškovi),

– troškova amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine (skupina konta 65-trošak amortizacije i vrijednosno usklađenje (osim financijske imovine)),

– rezerviranja za troškove i rizike (skupina konta 69-troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze),

– financijskih rashoda i ostalih troškova (skupina konta 66-nerealizirani gubici i umanjenje financijske imovine, skupina konta 68-rashodi od kamata i negativne tečajne razlike, skupina konta 67– gubitak od prodaje financijskih instrumenta i ostale imovine).

(2) Opći troškovi iz stavka 1. ovog članka izračunavaju se na osnovu podataka iz revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja neposredno prethodi razdoblju za koje društvo za upravljanje izračunava regulatorni kapital.

IZVJEŠTAVANJE

Članak 8.

Mirovinsko društvo je dužno Hanfi dostavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz Priloga 2. ovog Pravilnika u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo dužno je sastavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i na zadnji dan polugodišnjeg razdoblja poslovne godine.

(2) Mirovinsko društvo je dužno dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala u roku od dva mjeseca po proteku polugodišnjeg izvještajnog razdoblja te u roku 4 mjeseca po proteku poslovne godine.

(3) Osim na navedene datume u stavku 1. ovog članka, Hanfa može zatražiti od mirovinskog društva dostavu izvještaja iz priloga 2. ovog Pravilnika na bilo koji drugi dan u roku koji odredi Hanfa.

REVIZIJA IZVJEŠTAJA

Članak 10. (NN 41/17146/22)

(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine revidiran od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora.

(2) Neovisni vanjski ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te jesu li usklađeni s godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva na izvještajni datum.

(3) Za potrebe revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je zaključiti s neovisnim vanjskim ovlaštenim revizorom angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja.

(4) Revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala mirovinsko društvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama u rokovima iz članka 9. ovoga Pravilnika.

NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 11. (NN 41/17146/2252/24)

(1) Mirovinsko društvo dostavlja Hanfi izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika  u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Mirovinsko društvo dužno je revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika, zajedno sa mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) izvještaj iz članka 8. ovoga Pravilnika na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaj dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti izvještaj na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

GLAVA II. MIROVINSKA DRUŠTVA KOJA UPRAVLJAJU ZATVORENIM FONDOM S DEFINIRANIM PRIMANJIMA

Obveznik

Članak 12.

Obveznik primjene odredbi Glave II ovog Pravilnika je mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim fondom s definiranim primanjima.

Adekvatnost regulatornog kapitala

Članak 13.

(1) Mirovinsko društvo dužno je osigurati regulatorni kapital u svrhe i na način propisan člankom 271. Zakona.

(2) Regulatorni kapital mirovinskog društva sastoji se od osnovnog regulatornog kapitala i dopunskog regulatornog kapitala nakon što se umanji za odbitne stavke regulatornog kapitala.

(3) Jamstveni regulatorni kapital mirovinskog društva sastoji se od stavki osnovnog i dopunskog regulatornog kapitala.

(4) Za potrebe izračuna regulatornog kapitala i jamstvenog regulatornog kapitala, odnosno obilježja osnovnog i dopunskog regulatornog kapitala te stavki koje ih čine, odbitne stavke regulatornog kapitala i ograničenja regulatornog kapitala propisana su zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

(5) Regulatorni kapital mirovinskog društva mora biti najmanje jednak granici solventnosti, dok jamstveni regulatorni kapital ne smije biti manji od jedne trećine granice solventnosti.

(6) Za potrebe izračuna granice solventnosti i adekvatnosti regulatornog kapitala mirovinskog društva primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe zakona i podzakonskih akata koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

Tehničke pričuve

Članak 14.

(1) Mirovinsko društvo dužno je oblikovati tehničke pričuve sukladno članku 267. i 268. Zakona.

(2) Osim odredbi iz stavka 1. ovog članka, društvo je dužno prilikom oblikovanja tehničkih pričuva primjenjivati na odgovarajući način, odredbe zakona i podzakonskih akata koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 8., 9. i 11. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 41/17

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 112/19

Članak 2.

U cijelom se Pravilniku i Prilozima I i II, ispred riječi »kapital« dodaje riječ »regulatorni« u odgovarajućem padežu, osim u slučajevima kad se radi o temeljnom kapitalu.

Članak 3.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 146/22

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 2. Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine« broj 68/14., 41/17.,112/19.) na način propisan člankom 2. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 11. stavak 1. toga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 52/24 od 03.05.2024.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

PRILOG 1. (NN 41/17146/2252/24)

UPUTA ZA IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način sastavljanja i popunjavanja izvještaja o izračunu regulatornog kapitala koje je mirovinsko društvo dužno dostavljati Hanfi.

I. OPĆE ODREDBE

»Naziv društva« – na pojedinačnoj osnovi upisuje se naziv mirovinskog društva koje je obveznik izvještavanja

»OIB društva« – upisuje se OIB mirovinskog društva koji određuje Porezna uprava,

»Datum« – upisuje se zadnji dan izvještajnog razdoblja u obliku dd.mm.gggg.

Stavke koje uvećavaju pozicije u izvještaju upisuju se u pozitivnom iznosu, dok stavke koje umanjuju pozicije u izvještaju (odbitne stavke) upisuju se u negativnom iznosu odnosno s predznakom (–).

II. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

IZVJEŠTAJ: Regulatorni kapital

Mirovinsko društvo izračunava regulatorni kapital sukladno odredbama ovog Pravilnika, a rezultat izračuna unosi na pozicije izvještaja. Pojedine pozicije izvještaja, popunjavaju se kako slijedi:

1. Stavke regulatornog kapitala

Pozicije od 1.1. do 1.6. odnose se na stavke regulatornog kapitala koje s pozitivnim ili s negativnim predznakom čine regulatorni kapital, prije umanjenja za odbitne stavke iz članka 6. ovog Pravilnika. Pozicije izračuna regulatornog kapitala, popunjavaju se kako slijedi:

1.1. Uplaćene redovne dionice: upisati nominalnu vrijednost uplaćenih (i upisanih) redovnih dionica koje čine temeljni kapital mirovinskog društva.

1.2. Uplaćeni poslovni udjeli: za mirovinsko društvo osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću upisati nominalnu vrijednost uplaćenog (i upisanog) poslovnog udjela koji čini temeljni kapital mirovinskog društva.

1.3. Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja: upisati matematički zbroj rezervi koje se odnose na:

1.3.1. Zakonske rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u ovu vrstu rezervi uvažavajući odredbe članaka 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima,

1.3.2. Statutarne rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve sukladno Statutu mirovinskog društva uvažavajući odredbe članaka 220. i 222. a. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima,

1.3.3. Ostale rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve formirane sukladno odredbi članaka 220. i 222. a. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima.

1.4. Rezerve kapitala: upisati uplaćeni iznos koji prelazi nominalnu vrijednost dionica (redovne) koje čine temeljni kapital mirovinskog društva. Rezerve kapitala obuhvaćaju i dodatne uplate dioničara ili članova mirovinskog društva u kapital mirovinskog društva (članak 222. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima).

1.5. Zadržana dobit: upisati iznos zadržane dobiti prethodnih godina, prikazan u financijskom izvještaju, koja je utvrđena na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva, odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti. U financijskim izvještajima za prvo tromjesečje tekuće godine mirovinsko društvo može uključiti i dio dobitka iz prethodne godine (stavka dobit prethodne godine), ako je mirovinsko društvo odlučilo ovaj dio dobiti zadržati uz odobrenje odluke od strane članova ili dioničara ili nadzornog odbora mirovinskog društva.

1.6. Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjih financijskih izvještaja) – upisati iznos dobiti tekuće godine koja je utvrđena na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama – umanjena za isplaćene dividende, plaćene poreze i druge obveze iz dobitka u razdoblju izvještavanja) i usvojena od članova ili dioničara mirovinskog društva odnosno raspoređena je sukladno odluci glavne skupštine mirovinskog društva o upotrebi dobiti.

1.7. Zbroj stavki (1.1. do 1.6.): upisati matematički zbroj pozicija od 1.1. do 1.6.

2. Odbitne stavke regulatornog kapitala

Pozicije od 2.1 do 2.9. odnose se na stavke koje se odbijaju od regulatornog kapitala uvažavajući odredbe članka 6. ovog Pravilnika. Pozicije odbitnih stavki regulatornog kapitala, popunjavaju se kako slijedi:

2.1. Nelikvidna sredstva: (članak 6. točka a) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos nelikvidnih sredstva koje nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza mirovinskog društva, kao što su ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu (goodwill, licencije, patenti, zaštitni znakovi i koncesije). Programsko rješenje (software) ili programska podrška u razvoju prilikom izračuna regulatornog kapitala ne smatra se odbitnim stavkama.

2.2. Udjeli u drugim mirovinskim društvima: (članak 6. točka b) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos udjela u drugim mirovinskim društvima.

2.3. Gubici u ovisnim društvima: (članak 6. točka c) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom iznos gubitka koji je ostvaren u ovisnim društvima mirovinskog društva, a utvrđeni su na temelju godišnjih financijskih izvještaja svakog pojedinog ovisnog društva.

2.4. Dospjela potraživanja: (članak 6. stavak točka d) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom zbroj svih dospjelih potraživanja.

2.5. Imovina koja nije u skladu sa člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona: (članak 6. točka e) ovoga Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos imovine koju je mirovinsko društvo steklo, a nije u skladu s člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona.

2.6. Zadržani gubici: (članak 6. točka f) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom iznos gubitaka iz prethodnih poslovnih godina, prikazanih u izvještaju o financijskom položaju mirovinskog društva, koji su utvrđeni na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja i usvojeni od članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine mirovinskog društva.

2.7. Gubitak tekuće godine: (članak 6. točka g) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom iznos gubitka tekuće godine utvrđenog na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja koji su usvojeni od članova ili dioničara odnosno glavne skupštine mirovinskog društva ili gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine.

2.8. Nerealizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: (članak 6. točka h) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom nerealizirane gubitke s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

2.9. Negativne neto revalorizacijske rezerve: (članak 6. točka h) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo te ostale negativne neto revalorizacijske rezerve.

2.10. Zbroj stavki (2.1. do 2.9.): upisati matematički zbroj pozicija od 2.1. do 2.9.

3. Opći troškovi iz prethodne poslovne godine

3.1. troškovi upravljanja fondom – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 64-troškovi upravljanja fondom,

3.2. opći administrativni troškovi – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 60-materijalni troškovi; 61-troškovi usluga; 62-troškovi plaća, honorara i sl. naknada; 63-ostali administrativni troškovi,

3.3. troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 65-trošak amortizacije i vrijednosno usklađenje (osim financijske imovine),

3.4. rezerviranja za troškove i rizike – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 69-troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze,

3.5. financijski rashodi i ostali troškovi – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 66-nerealizirani gubici i umanjenje financijske imovine; 68-rashodi od kamata i negativne tečajne razlike; 67– gubitak od prodaje financijskih instrumenata i ostale imovine,

3.6. Zbroj stavki (3.1. do 3.5.): zbroj pozicija 3.1. do 3.5. definirane člankom 7. ovoga Pravilnika (kapitalni zahtjev prema članku 3. ovoga Pravilnika).

I. REGULATORNI KAPITAL (1.7. + 2.10.): upisati matematički zbroj pozicija 1.7. i 2.10.

A. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitalnog zahtjeva sukladno članku 3. stavka 1. ovoga Pravilnika,

B. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA a) PRAVILNIKA – upisati iznos kapitalnog zahtjeva sukladno članku 3. stavku 2 alineja a) ovoga Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavak 1. točke a) i b) Zakona,

C. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA b) PRAVILNIKA – upisati iznos regulatornog kapitala sukladno članku 3. stavka 2. alineja b) ovoga Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke a) i b) Zakona,

II. Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala – upisati iznos razlike između pozicije I. i pozicije A, odnosno pozicije B ili C, ovisi koji je iznos veći.

4. Financijska imovina mirovinskog društva

4.1. Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 37. stavka 1. Zakona – upisati iznos imovine uložen u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 37. stavak 1. Zakona.

4.2. Depoziti i novac na računu kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točaka 6. i 9. Zakona – upisati iznos imovine uložen u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točaka 6. i 9. Zakona.

4.3. Zbroj stavaka od 4.1 do 4.2.: upisati matematički zbroj pozicija od 4.1. do 4.2.

III. Iznos viška/manjka regulatornog kapitala koji se održava sukladno članku 37. stavak 3. Zakona – upisati iznos razlike između financijske imovine mirovinskog društva uložene sukladno članku 37. stavak 3. Zakona i kapitalnih zahtjeva navedenih pod stavkom A., odnosno stavkom B. ili C. ovisno koji je iznos veći.

5. Dodatne informacije

5.1. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine): upisati iznos koji se odnosi na objavljene dividende/dio neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini prema odluci glavne Skupštine održane u tekućoj godini odnosno prema odluci osnivača, a koje se evidentiraju u bruto bilanci tekuće poslovne godine mirovinskog društva kao obveza za isplatu.

5.2. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine): upisati iznos isplaćene dividende/neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini, ali samo onaj dio koji se odnosi na objavljenu dividendu/neto dobit tekuće poslovne godine prema odluci glavne skupštine odnosno odluke osnivača.

5.3. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica: upisati iznos koji je ostvaren iznad nominalne/knjigovodstvene vrijednosti prilikom emisije redovnih dionica.

5.4. Neuključena dobit tekuće poslovne godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. točke d) ovog Pravilnika za uključenje u izračun regulatornog kapitala.

5.5. Nerealizirani dobici s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit koji proizlazi iz primjene MSFI 9.

 

PRILOG 2. (NN 41/17146/2252/24)

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

 

 

 

Naziv društva:

 

OIB društva:

 

Datum:

 

 

 

Oznaka pozicije

OPIS

IZNOS (u eurima)

1.

STAVKE REGULATORNOG KAPITALA

 

1.1.

Uplaćene redovne dionice

 

1.2.

Uplaćeni poslovni udjeli

 

1.3.

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja

=1.3.1.+1.3.2.+1.3.3.

1.3.1.

zakonske rezerve

 

1.3.2.

statutarne rezerve

 

1.3.3.

ostale rezerve

 

1.4.

Rezerve kapitala

 

1.5.

Zadržana dobit

 

1.6.

Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjih financijskih izvještaja)

 

1.7.

Zbroj stavki (1.1. do 1.6.)

=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.

2.

Odbitne stavke regulatornog kapitala

 

2.1.

Nelikvidna sredstva

 

2.2.

Udjeli u drugim mirovinskim društvima

 

2.3.

Gubici u ovisnim društvima

 

2.4.

Dospjela potraživanja

 

2.5.

Imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona

 

2.6.

Zadržani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja

 

2.7.

Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)

 

2.8.

Nerealizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

2.9.

Negativne neto revalorizacijske rezerve

 

2.10.

Zbroj stavki (od 2.1. do 2.9.)

=2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.+2.9.

3.

Opći troškovi iz prethodne poslovne godine

 

3.1.

troškovi upravljanja fondom

 

3.2.

opći administrativni troškovi

 

3.3.

troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje

dugotrajne imovine

 

3.4.

rezerviranja za troškove i rizike

 

3.5.

financijski rashodi i ostali troškovi

 

3.6.

Zbroj stavki (3.1. do 3.5.)

=3.1.+ 3.2.+ 3.3.+ 3.4.+ 3.5.

I.

REGULATORNI KAPITAL

=1.7.+2.10.

A.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. PRAVILNIKA

 

B.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA a) PRAVILNIKA

 

C.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA b) PRAVILNIKA

 

II.

Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala

=I.– Max(A., B., C.)

4

Financijska imovina mirovinskog društva

 

4.1.

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 37. stavka 1. Zakona

 

4.2.

Depoziti i novac na računu kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točaka 6. i 9. Zakona

 

4.3.

Zbroj stavki (od 4.1 do 4.2.)

 

III.

Iznos viška/manjka financijske imovine za potrebe održavanja regulatornog kapitala sukladno članku 37. stavak 3. Zakona

= 4.3. – Max (A., B., C.)

5.

Dodatne informacije

 

5.1.

Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)

 

5.2.

Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)

 

5.3.

Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica

 

5.4.

Neuključena dobit tekuće godine

 

5.5.

Nerealizirani dobici s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

Datum:

 

Odgovorna osoba mirovinskog društva:

 

 

Copyright © Ante Borić