Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 60/2024 (20.5.2024.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1046

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/15, 47/17 i 39/22), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2024./2025. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 48.135 učenika u 2.189 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 45.478 učenika u 2.062 razredna odjela:

1) u gimnazijske programe 11.138 učenika u 459 razrednih odjela ili 24,49 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.871 učenik u 831 razredni odjel ili 41,49 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.747 učenika u 298 razrednih odjela ili 14,84 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.047 učenika u 217 razrednih odjela ili 11,1 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.285 učenika u 53 razredna odjela ili 2,83 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 109 učenika u 9 razrednih odjela ili 0,24 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 890 učenika u 106 razrednih odjela ili 1,96 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.391 učenik u 89 razrednih odjela ili 3,06 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2024./2025., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 895 učenika u 38 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2024./2025., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.762 učenika u 89 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2024./2025., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo turizma i sporta.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2024./2025. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

 

Opis postupka

Datum

Početak prijava u sustav

27. 5. 2024.

Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr

27. 5. do 24. 6. 2024.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu

27. 5. do 24. 6. 2024.

Prijava obrazovnih programa

28. 6. do 8. 7. 2024.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. do 1. 7. 2024.

Dostava dokumentacije:

– Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

– Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 4. 7. 2024.

Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata

2. 7. do 5. 7. 2024.

Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista

5. 7. 2024.

Unos prigovora

8. 7. 2024.

Objava konačnih ljestvica poretka

10. 7. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2024.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

9. 8. 2024.

 

 

Jesenski upisni rok

XI.

 

Opis postupka

Datum

Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

12. 8. do 19. 8. 2024.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

12. 8. do 19. 8. 2024.

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

19. 8. do 23. 8. 2024.

Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

19. 8. do 21. 8. 2024.

Dostava dokumentacije:

– Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

– Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

19. 8. do 22. 8. 2024.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

22. 8. 2024.

Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista

23. 8. 2024.

Unos prigovora

23. 8. 2024.

Objava konačnih ljestvica poretka

26. 8. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2024.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

30. 8. 2024.

 

 

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

XII.

Ljetni upisni rok

 

Opis postupka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

27. 5. do 14. 6. 2024.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr

27. 5. do 14. 6. 2024.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

27. 5. do 14. 6. 2024.

Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav

27. 5. do 21. 6. 2024.

Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

27. 5. do 26. 6. 2024.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

24. 6. do 26. 6. 2024.

Početak prikaza ljestvica poretka

26. 6. 2024.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju

27. 6. 2024.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju

28. 6. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.

 

 

 

Jesenski upisni rok

 

Opis postupka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

12. 8. do 14. 8. 2024.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr

12. 8. do 14. 8. 2024.

Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju

12. 8. do 13. 8. 2024.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

12. 8. do 14. 8. 2024.

Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa

12. 8. do 14. 8. 2024.

Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

12. 8. do 16. 8. 2024.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju

14. 8. 2024.

Unos rezultata dodatnih provjera u sustav upisa

14. 8. do 16. 8. 2024.

Početak prikaza ljestvica poretka

16. 8. 2024.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju

19. 8. 2024.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju

19. 8. 2024.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2024.

 

 

 

Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

XIII.

 

Opis postupka

Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

27. 5. do 7. 6. 2024.

Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima

10. 6. 2024.

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti

10. 6. do 14. 6. 2024.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

17. 6. 2024.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

17. 6. do 21. 6. 2024.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta

24. 6. 2024.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

25. 6. 2024.

 

 

 

* U kalendaru za kandidate koji se upisuju u odjele za sportaše navedeni su svi datumi važni za prijavu sportskih odjela. Kandidati koji upisuju odjele za sportaše dužni su pratiti i Kalendar za redovite učenike odnosno Kalendar za učenike s teškoćama u razvoju, ovisno kojem rangiranju pristupaju.

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji se ispisao te želi ponovno upisati prvi razred; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nije upisao u srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2024. godine na mrežnim stranicama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

− popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta prema vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

− rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

− predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

− natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

− popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

− popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

− datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

− popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

− popis nastavnih predmeta koji se dijelom izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

− naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,

− iznos školarine ako se naplaćuje,

− datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

− ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi. Srednja škola koja provodi provjeru likovne darovitosti u svojem natječaju navodi koje će se likovne tehnike koristiti prilikom likovne provjere.

(6) Srednje škole koje temeljem članka 9. Pravilnika o elementima i kriterijima provode provjere posebnih znanja, provjeru iz istog nastavnog predmeta za upis u isti program obrazovanja mogu provoditi na način da kandidat polaže provjeru znanja u srednjoj školi koja mu je viša na listi prioriteta, a rezultati provjere vrijede za prijavu u druge srednje škole koje provode isti program obrazovanja te uvjetuju provjeru znanja iz istog nastavnog predmeta.

(7) Provjere posebnih znanja iz stavka 6. ove točke koordinira osnivač.

(8) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024., prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji su se ispisali te žele ponovno upisati prvi razred; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

(3) Učenicima koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, na temelju Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 69/2022.) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, u okviru središnjeg prijavnog postupka.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2024./2025. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

(5) Kandidatima koji osnovno obrazovanje završavaju u inozemstvu nakon ljetnog upisnog roka, omogućit će se u jesenskom roku upis u programe obrazovanja čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku. Navedeno će se omogućiti ako su ostvarili jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika koji je ostvario pravo upisa u taj program u ljetnom upisnom roku. Upis navedenih kandidata provodi Ministarstvo.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministra znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi u slučajevima:

− ako učenik srednje škole ponavlja I. razred (učenik ponavljač);

− ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(3) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(4) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(5) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškoga standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 3. i 4. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(6) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(7) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika od obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ove točke za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 2. do 27. rujna 2024.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

(1) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka ministar može u e-Matici, na temelju zahtjeva škole, odobriti povećanje broja upisanih učenika u razrednome odjelu.

(2) Zahtjev iz stavka 2. ove točke škola dostavlja Ministarstvu na e-adresu [email protected].

XXII.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministar.

XXIII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/24-06/00004

Urbroj: 533-05-24-0008

Zagreb, 13. svibnja 2024.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PRILOZI

 

Copyright © Ante Borić