Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15.) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU POVJERENIKA

Pročišćeni tekst

NN 12/1601/1984/19130/20

I. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje polaganje stručnog ispita za povjerenike: podnošenje prijave i utvrđivanje ispunjavanja pretpostavki za polaganje stručnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za povjerenike, način polaganja i ocjenjivanja na stručnom ispitu, program ispita i druga pitanja u vezi s njegovim polaganjem.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način provedbe stručne obuke kandidata za povjerenika i usavršavanja povjerenika nakon položenog stručnog ispita.

II. STRUČNI ISPIT ZA POVJERENIKA

Članak 2.

Stručni ispit za povjerenike (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za povjerenike (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo) prema programu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana.

(2) Članovima Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar) na vrijeme od dvije godine iz reda osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju.

(4) Rješenjem o imenovanju članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete pojedini član odnosno zamjenik člana ispitivati.

Članak 4.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva je ispitivač iz predmeta stečajno pravo.

(2) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 5.

(1) Stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva obavljaju tajnik i zamjenici tajnika.

(2) Tajnik Ispitnog povjerenstva i zamjenici tajnika imenuju se rješenjem iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika iz reda službenika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministarstvo) koji su položili pravosudni ispit.

Članak 6.

(1) Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat.

(2) Članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(3) Visinu troškova iz stavka 1. ovog članka i nagrade iz stavka 2. ovog članka posebnim rješenjem određuje ministar.

Članak 7. (NN 01/19)

(1) Stručni ispit može polagati osoba koja je obavila stručnu obuku u trajanju od jedne godine.

(2) Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se ministarstvu.

(3) U prijavi iz stavka 2. ovog članka kandidat može naznačiti savjetovalište i općinski sud u kojem želi obaviti stručnu obuku, a dužan je priložiti dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

(4) Ministarstvo zaključkom upućuje kandidata na obavljanje stručne obuke u savjetovalište upisano u Očevidnik savjetovališta i posrednika i u općinski sud prema zahtjevu kandidata iz stavka 3. ovog članka, odnosno prema mjestu prebivališta ili boravišta kandidata.

(5) Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.

Članak 8.

(1) Stručni ispit polaže se u prostorijama ministarstva.

(2) Vrijeme polaganja stručnog ispita određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(3) Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Članak 9.

(1) Kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Članak 10. (NN 01/19)

(1) Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela, a polaže se usmeno.

(2) Stečajni upravitelji, odvjetnici, ovlašteni revizori i porezni savjetnici oslobođeni su obveze polaganja stručnog ispita za povjerenika.

(3) Opći dio polaže se iz predmeta:

1. stečajno pravo

2. osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava

3. osnove računovodstva i financija.

(4) Posebni dio polaže se iz predmeta:

1. stečaj potrošača

2. osnove obiteljskog prava

3. osnove nasljednog prava.

(5) Kandidat koji ima položen pravosudni ispit ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava, osnove obiteljskog prava i osnove nasljednog prava.

(6) Kandidat koji ima položen ispit za ovlaštenoga državnog revizora ili ovlaštenog revizora ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove računovodstva i financija.

(7) Kandidat koji ima položen stručni ispit za stečajnog upravitelja ne polaže opći dio stručnog ispita.

Članak 11.

(1) Redoslijed ispitivanja pojedinih kandidata određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(2) Stručni ispit je javan.

(3) Predsjednik Ispitnog povjerenstva može sa stručnog ispita udaljiti osobe koje svojim ponašanjem ometaju ispitivanje.

Članak 12.

(1) Uspjeh iz svakog predmeta stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«, a kandidat koji se istakne osobitim znanjem ocijenit će se ocjenom »položio s posebnom pohvalom«.

(2) Ako kandidat bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz dva predmeta, predsjednik Ispitnog povjerenstva objavit će da kandidat nije položio ispit i prekinuti daljnje ispitivanje.

(3) Kandidat je položio stručni ispit ako položi sve predmete stručnog ispita.

(4) Postignuta ocjena priopćuje se kandidatu neposredno nakon završetka stručnog ispita.

Članak 13.

(1) Kandidat koji na stručnom ispitu ne položi jedan predmet može polagati popravni ispit iz tog predmeta.

(2) Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od mjesec dana niti dulji od tri mjeseca.

(3) Ako kandidat u roku iz stavka 2. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili popravni ispit ne položi, smatra se da stručni ispit nije položio.

Članak 14.

(1) Ako kandidat tijekom polaganja stručnog ispita odustane od polaganja, smatrat će se da ispit nije položio.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih osobito opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo donijet će odluku o odgodi ispita.

(3) Ako kandidat ne nastavi polaganje stručnog ispita u vrijeme određeno odlukom iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 15.

Kandidat koji ne položi stručni ispit ponovnom polaganju ispita može pristupiti po proteku četiri mjeseca od dana polaganja ispita.

Članak 16.

(1) Tajnik Ispitnog povjerenstva za svakog kandidata vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 17.

(1) Neposredno nakon položenog stručnog ispita kandidatu se izdaje uvjerenje o položenom ispitu na obrascu 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Svjedodžba o položenom stručnom ispitu izdaje se kandidatu u roku od tri mjeseca od dana položenog ispita na obrascu 3 odnosno 3a, koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

Članak 18.

Ministarstvo vodi službenu evidenciju o kandidatima koji su pristupili polaganju stručnog ispita u Knjizi stručnih ispita za povjerenike na obrascu 4 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 19. (NN 01/19)

Pravne izvore za polaganje stručnog ispita utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

Članak 20. (NN 01/19)

Brisan.

Članak 21. (NN 01/19)

Brisan.

Članak 22. (NN 01/19)

Brisan.

Članak 23. (NN 01/19)

Brisan.

Članak 24. (NN 01/19)

Brisan.

Članak 25. (NN 01/19)

Brisan.

III. STRUČNA OBUKA

Članak 26. (NN 01/19)

Prije pristupanja polaganju stručnog ispita za povjerenike kandidat je dužan obaviti stručnu obuku.

Članak 27.

(1) Stručna obuka obuhvaća obavljanje stručne prakse u savjetovalištu upisanom u Očevidnik savjetovališta i posrednika i u općinskom sudu.

(2) Jedinstveni program stručne obuke iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ministarstvo.

Članak 28. (NN 01/19)

(1) Savjetovalište određuje raspored obavljanja stručne prakse i nakon obavljene stručne prakse izdaje potvrdu.

Članak 29. (NN 01/19)

(1) Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi izdaje ovlašteni službenik općinskog suda.

IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 30.

(1) Stručno usavršavanje povjerenika provodi se kao organizirana i kontinuirana edukacija radi upotpunjavanja i usavršavanja stečenih znanja za obavljanje dužnosti povjerenika.

(2) Stručno usavršavanje povjerenika sastoji se od sudjelovanja u stručnim radionicama.

(3) Stručno usavršavanje iz stavka 2. ovog članka je obvezno.

(4) Troškove stručnog usavršavanja snose povjerenici.

Članak 31. (NN 01/1984/19130/20)

(1) Povjerenik je dužan godišnje sudjelovati u najmanje jednoj stručnoj radionici u ukupnom trajanju od najmanje šest sati.

(2) Stručne radionice organizira i provodi Pravosudna akademija.

(3) Pravosudna akademija ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa dostavlja dokaz o sudjelovanju povjerenika u stručnim radionicama.

(4) Brisan.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Članove i tajnika Ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike ministar će imenovati u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Odluku iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 33.

(1) Jedinstveni program stručne obuke iz članka 27. stavka 2. ovog Pravilnika ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Program stručnih radionica iz članka 31. stavka 2. ovog Pravilnika ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 01/19

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 84/19

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. rujna 2019. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 130/20

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati obrasci 1, 2, 3, 3a i 4 propisani Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/16) te se primjenjuju obrasci koji su sastavni dio ovog Pravilnika (obrasci 1., 2., 3., 3a i 4.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Obrazac 1

KLASA: UP/I-__________________

Zagreb, _______________________

ZAPISNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POVJERENIKA

Sastavljen pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za povjerenika kojeg polaže ______________________________

__________________________________________________.

(ime i prezime, zanimanje, mjesto prebivališta, datum i mjesto rođenja, OIB)

Usmeni dio stručnog ispita kandidat polaže dana _____________pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

 

1.

_______________________________________________

 

(predsjednik)

2.

_______________________________________________

 

(član)

3.

_______________________________________________

 

(član)

 

_______________________________________________

 

(tajnik)

 

 

Opći dio stručnog ispita za povjerenika:

I. Iz predmeta stečajno pravo kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

II. Iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

III. Iz predmeta osnove računovodstva i financija kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

Posebni dio stručnog ispita za povjerenika:

I. Iz predmeta stečaj potrošača kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

II. Iz predmeta osnove obiteljskog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

III. Iz predmeta osnove nasljednog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

Nakon toga u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat stručni ispit:

 

položio

nije položio

 

 

upućen na popravni ispit iz predmeta

__________________________________________________.

 

Napomena:

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________.

 

 

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

 

Predsjednik:

_______________________________________

Članovi:

1. _____________________________________

 

2. _____________________________________

Tajnik:

_______________________________________

Kandidat:

_______________________________________

 

 

Kandidat je pristupio polaganju popravnog ispita iz predmeta _____

__________________________dana____________________.

Kandidatu su postavljena sljedeća pitanja: ___________________

Kandidat je / nije popravni ispit položio, nakon čega Ispitno povjerenstvo proglašava da je / nije položio stručni ispit za povjerenika.

Napomena:

__________________________________________________

__________________________________________________.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

 

Predsjednik:

_______________________________________

Članovi:

1. _____________________________________

 

2. _____________________________________

Tajnik:

_______________________________________

Kandidat:

_______________________________________

 

 

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 3a

Obrazac 4

 

 

 

Copyright © Ante Borić