Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 48/2024 (24.4.2024.), Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

832

Na temelju članka 86., stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

ODLUKU

O IZRADI DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA

Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, u daljnjem tekstu: Odluka.

Donošenjem Odluke iz stavka 1. ovog članka započinje postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja za zahvate i građevine državnog značaja određene člankom 3. ove Odluke.

Nositelj izrade Državnog plana prostornog razvoja je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade.

Odgovorna osoba Nositelja izrade je čelnik tijela iz stavka 3. ovoga članka.

Stručni izrađivač Državnog plana prostornog razvoja je Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u daljnjem tekstu: Stručni izrađivač.

Pravna osnova za izradu Plana

Članak 2.

Pravna osnova i obveza izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja, u daljnjem tekstu: Plan, propisana je odredbom članka 66. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon.

Postupak izrade i donošenja Plana provodi se sukladno odredbama članka 86. do članka 112. Zakona, Pravilniku o prostornim planovima (»Narodne novine« broj 152/23), Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine« broj 37/14, 154/14, 30/21, 75/22 i 61/23), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 115/15), ovoj Odluci i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornoga uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Plana.

Razlozi donošenja Plana, ciljevi i programska polazišta

Članak 3.

Ovom Odlukom određuju se razlozi, ciljevi i programska polazišta u okviru kojih se određuju prostorno-planska rješenja u postupku izrade Plana.

Razlozi za izradu i donošenje Plana su sljedeći:

− izvršenje zakonske obveze i ostvarenje ciljeva prostornog uređenja primjenom načela prostornog uređenja kojima se osiguravaju uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te stvaranje planskih uvjeta za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturnih dobara, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara,

− određivanje namjene prostora i površina te uvjeta provedbe za infrastrukturne zahvate državnog značaja određene ovom Odlukom u cilju bržeg razvoja djelatnosti i infrastrukture te njihova razmještaja u prostoru,

− ubrzanje uspostave novog sustava prostornog uređenja uređenog Zakonom prema kojem se omogućuje brža provedba zahvata u prostoru državnog, županijskog i lokalnog značaja izradom prostornih planova kroz Informacijski sustav prostornog uređenja.

Ciljevi i programska polazišta Plana su sljedeći:

− u postupku izrade Plana cilj je odrediti prostorno-planska rješenja za tematske cjeline i podcjeline infrastrukture određene ovom Odlukom, a sve na temelju analize postojećeg stanja, posebnosti prostora i postojećih djelatnosti, namjene i načina korištenja prostora te njihovim utjecajima na okoliš i zaštićena kulturna i prirodna dobra i resurse, poštujući osnovne ciljeve i načela prostornog uređenja određena Zakonom i uzimajući u obzir interakciju u smislu sprečavanja konflikta s namjenama i korištenjem okolnog prostora i moguće utjecaje vezano za klimatske promjene, potres, poplave i dr., a sve prema raspoloživim podacima

− u cilju povezivanja teritorija Republike Hrvatske s europskim sustavima prostornog uređenja potrebno je planirati i integrirati infrastrukturne i druge sadržaje vodeći računa o međunarodno prihvaćenim infrastrukturnim koridorima i drugim sadržajima od utjecaja na Plan uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora, razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštitu okoliša i prevenciju od rizika onečišćenja; zaštitu kulturnih dobara i vrijednosti; cjelovitost vrijednih ekosustava i kakvoća mora, nacionalna sigurnost i obrana Republike Hrvatske te zaštita od prirodnih i drugih nesreća

− programska polazišta Plana sadržana su u temeljnom državnom dokumentu za usmjerenje razvoja u prostoru Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 106/17), te ostalim strateškim dokumentima Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, na području teritorijalnog mora Republike Hrvatske nije dozvoljeno planiranje obnovljivih izvora energije

− sastavni dio polazišta Plana je analiza i ocjena dosadašnje planske koncepcije razvoja prostora i planskih rješenja važećih dokumenata prostornog uređenja: Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 50/99 i 84/1) i važećih prostornih planova županija.

Ovom Odlukom određuje se, na temelju članka 66., stavka 2. Zakona, sadržaj izrade Plana koji obuhvaća sljedeće prostorno-tematske cjeline i podcjeline infrastrukturnih sustava državnog značaja:

Prometni sustav državnog značaja

– cestovni promet:

– autoceste

– brze ceste

– željeznički promet

– zračni promet

Energetski sustav državnog značaja

– proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

– elektroenergetika:

– proizvodnja i prijenos električne energije

– pripadajuće vodne građevine za proizvodnju električne energije

– obnovljivi izvori energije na kopnu.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Plan se izrađuje i donosi za područje Republike Hrvatske.

Granice obuhvata Plana određene su prema službenim podacima Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta, sukladno međunarodnim aktima kojima je Republika Hrvatska uredila svoje granice.

Obuhvat Plana s granicom unesen je u Informacijski sustav prostornog uređenja te prikazan na kartografskom prikazu – Prilog – Obuhvat Državnog plana prostornog razvoja, na DOF podlozi koji je sastavni dio ove Odluke, odnosno pridružen ovoj Odluci.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana proizlazi iz sveobuhvatne analize stanja i procesa u prostoru koji se u okviru sustava prostornog uređenja kontinuirano prate i obrađuju te je sadržana u sljedećim dokumentima:

− Izvješću o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2013. – 2019. (»Narodne novine« broj 105/2021)

− izvješćima o stanju u prostoru jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave

− Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 106/17)

Popis sektorskih strategija i drugih dokumenata u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 6.

Sektorske strategije, planovi, studije i drugi dokumenti doneseni na temelju posebnih propisa koji sadrže strateška usmjerenja te programi i planovi pojedinih sektora od utjecaja za izradu Plana u skladu s kojima javnopravna tijela utvrđuju zahtjeve za izradu Plana su:

− Nacionalna razvojna strategija (»Narodne novine« broj 13/21)

− Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

− Strategija integriranog upravljanja granicom (»Narodne novine« broj 91/19)

− Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (»Narodne novine« broj 84/17)

− Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine (»Narodne novine« broj 130/22)

− Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine (»Narodne novine« broj 156/22)

− Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine (»Narodne novine« broj 156/22)

− Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (»Narodne novine« broj 138/22)

− Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (»Narodne novine« broj 25/20)

− Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (»Narodne novine« broj 46/20)

− Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (»Narodne novine« broj 63/21)

− Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (»Narodne novine« broj 72/17)

− Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva – zeleni razvoj Hrvatske

− Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine (»Narodne novine« broj 40/22)

− Strategija upravljanja vodama (»Narodne novine« broj 91/08)

− Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (»Narodne novine« broj 147/21)

− Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. (»Narodne novine« broj 84/23)

− Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

− drugi sektorski dokumenti.

Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora iz članka 8. ove Odluke, svoje zahtjeve za izradu Plana utvrđuju u skladu sa sadržajem ove Odluke, odnosno određenim prostorno-tematskim cjelinama i podcjelinama navedenim u članku 3. ove Odluke, a na temelju propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim propisima koji pokrivaju područja njihove nadležnosti.

Prilikom izrade i dostave zahtjeva mora se pridržavati sljedećih pravila:

− u zahtjevima je potrebno navesti nazive i odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi

− zahtjeve svojih ustrojstvenih jedinica javnopravno tijelo, odnosno drugi sudionik korisnik prostora dostavlja objedinjeno

− javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora dužni su u zahtjevima dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu

− zahtjevi i podaci koji imaju prostornu komponentu dostavljaju se u digitalnom vektorskom obliku s geokodiranim (georeferenciranim) prostornim podacima u shp ili gml formatu sukladno Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 115/15) o čemu javnopravno tijelo, odnosno drugi sudionik korisnik prostora može zatražiti detaljnije upute od Nositelja izrade ili Stručnog izrađivača

− zahtjevima se ne mogu postavljati uvjeti kojima bi se mijenjali sadržaj, ciljevi i/ili programska polazišta određena ovom Odlukom

− prilikom utvrđivanja zahtjeva mora se voditi računa o relevantnim propisima Europske unije, kao i drugim međunarodnim dokumentima i projektima iz kojih proizlaze obveze i preporuke koje su obvezujuće ili usmjeravajuće

− prilikom utvrđivanja zahtjeva mora se voditi računa o utemeljenosti zahtjeva u odnosu na karakter Plana, a s tim u vezi zahtjevi se moraju posebno obrazložiti u odnosu na akte za građenje, važeće prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja te posebno vodeći računa o odredbama Zakona, odredbama Direktive 2014/89/EU Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja, Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja i Pravilnika o prostornim planovima

Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora iz članka 8. ove Odluke u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke, odnosno poziva za dostavu zahtjeva dostavljaju:

− podatke o osobi ovlaštenoj za sudjelovanje u postupku izrade Plana i osobi koja je zamjenjuje (ime, prezime, radno mjesto, adresu, telefon, mobitel i adresu e-pošte).

Ovlaštene osobe u pripremi zahtjeva mogu tražiti pojašnjenja od Nositelja izrade i Stručnog izrađivača.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke u davanje zahtjeva mogu se uključiti i druga javnopravna tijela, odnosno drugi sudionici korisnici prostora, ako za to postoji zakonski temelj.

Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od zaprimanja ove Odluke, odnosno poziva za dostavu zahtjeva.

Ako javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba ne dostavi zahtjeve u roku, smatra se da zahtjeva nema.

Način pribavljanja stručnih rješenja za izradu Plana

Članak 7.

Stručna rješenja Plana izrađuje Stručni izrađivač.

Stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade može tijekom izrade, ako je to potrebno, izraditi ili koordinirati izradu stručnih podloga, varijantnih rješenja i drugih podloga koje će izrađivati zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, znanstvene institucije i/ili druge pravne i stručne osobe, te tijela i predstavnici stručne i tehničke pomoći Europske unije.

Prilikom izrade Plana razmatrati će se dokumenti iz članka 6. ove Odluke, koristiti podaci obrađeni u postupku izrade Državnog plana prostornog razvoja temeljenom na Odluci o izradi Državnog plana prostornog razvoja (»Narodne novine« broj 39/18).

Tijekom izrade Plana tijela iz članka 8. ove Odluke mogu dostaviti dokumente koji im nisu bili dostupni ili su nastali nakon roka iz članka 6. ove Odluke u svrhu izrade stručnih rješenja.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika i korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

Članak 8.

Poziv na dostavu zahtjeva za izradu Plana uputit će se sljedećim javnopravnim tijelima:

1. Ministarstvo kulture i medija, Kabinet ministrice, HR-10000 Zagreb, Runjaninova 2.

2. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

3. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, HR-52212 Fažana, Brionska 10.

4. Javna ustanova Nacionalni park Kornati, HR-22243 Murter, Butina 2.

5. Javna ustanova Nacionalni park Krka, HR-22000 Šibenik, Trg Ivana Pavla II. 5.

6. Javna ustanova Nacionalni park Mljet, HR-20226 Goveđari, Pristanište 2.

7. Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, HR-23244 Starigrad Paklenica, Dr. Franje Tuđmana 14a.

8. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, HR-53231 Plitvička Jezera, Plitvička jezera b.b.

9. Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, HR-51317 Crni Lug, Bijela Vodica 48.

10. Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, HR-53274 Krasno, Krasno 96.

11. Javna ustanova Park prirode Biokovo, HR-21300 Makarska, Franjevački put 2a.

12. Javna ustanova Park prirode Kopački rit, HR-31327 Bilje, Mali Sakadaš 1, Kopačevo.

13. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, HR-44325 Krapje, Krapje 16.

14. Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje, HR-20289 Ubli, Trg svetog Petra 7.

15. Javna ustanova Park prirode Medvednica, HR-10000 Zagreb, Bliznec 70.

16. Javna ustanova Park prirode Papuk, HR-34330 Velika, Stjepana Radića 46.

17. Javna ustanova Park prirode Telaščica, HR-23281 Sali, Sali IV 2.

18. Javna ustanova Park prirode Učka, HR-51415 Lovran, Liganj 42.

19. Javna ustanova Park prirode Velebit, HR-53000 Gospić, Kaniža Gospićka 4b.

20. Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, HR-23210 Biograd n/M, K. Petra Svačića 2.

21. Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, HR-10430 Samobor, Slani dol 1.

22. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, HR-33523 Čađavica, Noskovci 2/a.

23. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, HR-48000 Koprivnica, Florijanski trg 4/II.

24. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, HR-32100 Vinkovci, Trg Vinkovačkih jeseni 1.

25. AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d., HR-10000 Zagreb, Širolina 4.

26. Hrvatske autoceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Širolina ulica 4.

27. JANAF d.d., HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24.

28. PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a.

29. INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10.

30. Grad Bakar, HR-51222 Bakar, Primorje 39.

31. Grad Beli Manastir, HR-31300 Beli Manastir, Kralja Tomislava 53.

32. Grad Belišće, HR-31551 Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana.

33. Grad Biograd na Moru, HR-23210 Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

34. Grad Buje – Buie, HR-52460 Buje, Istarska 2.

35. Grad Buzet, HR-52420 Buzet, II. istarske brigade 11.

36. Grad Čabar, HR-51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2.

37. Grad Čazma, HR-43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 13.

38. Grad Cres, HR-51557 Cres, Creskog statuta 15.

39. Grad Crikvenica, HR-51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85.

40. Grad Đakovo, HR-31400 Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4.

41. Grad Daruvar, HR-43500 Daruvar, Trg kralja Tomislava 14.

42. Grad Delnice, HR-51300 Delnice,Trg 138. brigade HV-a 4.

43. Grad Donja Stubica, HR-49240 Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II.

44. Grad Donji Miholjac, HR-31540 Donji Miholjac, Vukovarska 1.

45. Grad Drniš, HR-22320 Drniš, Trg kralja Tomislava 1.

46. Grad Duga Resa, HR-47250 Duga Resa, Trg svetog Jurja 1.

47. Grad Dugo Selo, HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorića 1.

48. Grad Đurđevac, HR-48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1.

49. Grad Garešnica, HR-43280 Garešnica, Vladimira Nazora 22.

50. Grad Glina, HR-44400 Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2.

51. Grad Gospić, HR-53000 Gospić, Budačka 55.

52. Grad Grubišno Polje, HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1.

53. Grad Hrvatska Kostajnica, HR-44430 Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava 2B.

54. Grad Hvar, HR-21450 Hvar, Milana Kukurina 2.

55. Grad Ilok, HR-32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13.

56. Grad Imotski, HR-21260 Imotski, Ante Starčevića 23.

57. Grad Ivanec, HR-42240 Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b.

58. Grad Jastrebarsko, HR-10450 Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13.

59. Grad Kastav, HR-51215 Kastav, Zakona kastafskega 3.

60. Grad Klanjec, HR-49290 Klanjec, Trg mira 11.

61. Grad Knin, HR-22300 Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana 2.

62. Grad Komiža, HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17.

63. Grad Korčula, HR-20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

64. Grad Kraljevica, HR-51262 Kraljevica, Frankopanska 1a.

65. Grad Krapina, HR-49000 Krapina, Magistratska 30.

66. Grad Križevci, HR-48260 Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

67. Grad Krk, HR-51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

68. Grad Kutjevo, HR-34340 Kutjevo, Trg Graševine 1.

69. Grad Lepoglava, HR-42250 Lepoglava, Antuna Mihanovića 12.

70. Grad Lipik, HR-34551 Lipik, Marije Terezije 27.

71. Grad Ludbreg, HR-42230 Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 14.

72. Grad Mali Lošinj, HR-51550 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7.

73. Grad Metković, HR-20350 Metković, Stjepana Radića 1.

74. Grad Mursko Središće, HR-40315 Mursko Središće, Trg braće Radića 4.

75. Grad Našice, HR-31500 Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7.

76. Grad Nin, HR-23232 Nin, Trg hrvatskih branitelja 1.

77. Grad Nova Gradiška, HR-35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1.

78. Grad Novalja, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

79. Grad Novigrad – Cittanova, HR-52466 Novigrad, Veliki trg 1.

80. Grad Novi Marof, HR-42220 Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1.

81. Grad Novi Vinodolski, HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1.

82. Grad Novska, HR-44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2.

83. Grad Obrovac, HR-23450 Obrovac, Dr. Franje Tuđmana 1.

84. Grad Ogulin, HR-47300 Ogulin, Ulica Bernardina Frankopana 11.

85. Grad Omiš, HR-21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5.

86. Grad Opatija, HR-51410 Opatija, Maršala Tita 3.

87. Grad Opuzen, HR-20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1.

88. Grad Orahovica, HR-33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6.

89. Grad Oroslavje, HR-49243 Oroslavje, Oro trg 1.

90. Grad Otočac, HR-53220 Otočac, Kralja Zvonimira 4.

91. Grad Otok, HR-32252 Otok, Vladimira Nazora 1.

92. Grad Ozalj, HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1.

93. Grad Pakrac, HR-34550 Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18.

94. Grad Pleternica, HR-34310 Pleternica, Ivana Šveara 2.

95. Grad Ploče, HR-20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 23.

96. Grad Popovača, HR-44317 Popovača, Trg grofova Erdodyja 7.

97. Grad Požega, HR-34000 Požega, Trg svetog Trojstva 1.

98. Grad Pregrada, HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2.

99. Grad Prelog, HR-40323 Prelog, Glavna 35.

100. Grad Rab, HR-51320 Rab, Trg Municipium Arba 2.

101. Grad Senj, HR-53270 Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2.

102. Grad Sinj, HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10.

103. Grad Skradin, HR-22222 Skradin, Trg Male Gospe 3.

104. Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10.

105. Grad Slunj, HR-47240 Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12.

106. Grad Solin, HR-21210 Solin, Stjepana Radića 42.

107. Grad Stari Grad, HR-21460 Stari Grad, Novo Riva 3.

108. Grad Supetar, HR-21400 Supetar, Vlačica b.b.

109. Grad Sveta Nedelja, HR-10431 Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5.

110. Grad Sveti Ivan Zelina, HR-10380 Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12.

111. Grad Trilj, HR-21240 Trilj, Poljičke Republike 15.

112. Grad Valpovo, HR-31550 Valpovo, Matije Gupca 32.

113. Grad Varaždinske Toplice, HR-42223 Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4.

114. Grad Vis, HR-21480 Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 1.

115. Grad Vodice, HR-22211 Vodice, Ive Čače 8.

116. Grad Vrbovec, HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9.

117. Grad Vrbovsko, HR-51326 Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja 1.

118. Grad Vrgorac, HR-21276 Vrgorac, Tina Ujevića 8.

119. Grad Vrlika, HR-21236 Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 5.

120. Grad Zabok, HR-49210 Zabok, Zivtov trg 10.

121. Grad Zaprešić, HR-10290 Zaprešić, Nova ulica 10.

122. Grad Zlatar, HR-49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2.

123. Grad Županja, HR-32270 Županja, Josipa Juraja Stros­smayera 1.

124. Općina Andrijaševci, HR-32271 Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6.

125. Općina Antunovac, HR-31216 Antunovac, Braće Radić 4.

126. Općina Babina Greda, HR-32276 Babina Greda, Vladimira Nazora 3.

127. Općina Bale-Valle, HR-52211 Bale, Trg Tomaso Bembo 1.

128. Općina Barban, HR-52207 Barban, Barban 69.

129. Općina Barilović, HR-47252 Barilović, Barilović b.b.

130. Općina Baška, HR-51523 Baška, Palada 88.

131. Općina Baška Voda, HR-21320 Baška Voda, Obala sv. Nikole 2.

132. Općina Bebrina, HR-35254 Bebrina, Bebrina 81.

133. Općina Bedekovčina, HR-49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4.

134. Općina Bedenica, HR-10381 Bedenica, Bedenica 112.

135. Općina Bednja, HR-42253 Bednja, Trg sv. Marije 26.

136. Općina Belica, HR-40319 Belica, Kralja Tomislava 91.

137. Općina Berek, HR-43232 Berek, Berek 77.

138. Općina Beretinec, HR-42201 Beretinec, Trg hrvatskih branitelja 1.

139. Općina Bibinje, HR-23205 Bibinje, Trg Tome Bulića 2.

140. Općina Bilice, HR-22000 Šibenik, Bilice, Bosuć 3.

141. Općina Bilje, HR-31327 Bilje, Kralja Zvonimira 1b.

142. Općina Biskupija, HR-22300 Orlić, Biskupija, Orlić b.b.

143. Općina Bistra, HR-10298 Poljanica Bistranska, Bistranska 98.

144. Općina Bizovac, HR-31222 Bizovac, Kralja Tomislava 89.

145. Općina Blato, HR-20271 Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

146. Općina Bogdanovci, HR-32000 Bogdanovci, Bana J. Jelačića 1.

147. Općina Bol, HR-21420 Bol, Uz pjacu 2.

148. Općina Borovo, HR-32227 Borovo, Glavna 3.

149. Općina Bosiljevo, HR-47251 Bosiljevo, Bosiljevo 14.

150. Općina Bošnjaci, HR-32275 Bošnjaci, Trg fra B. T. Leakovića 15.

151. Općina Brckovljani, HR-10370 Dugo Selo, Brckovljani, Kralja Zvonimira 9.

152. Općina Brdovec, HR-10291 Prigorje Brdovečko, Brdovec, Franje Tuđmana 1.

153. Općina Brela, HR-21322 Brela, Trg žrtava Domovinskog rata 1.

154. Općina Brestovac, HR-34322 Brestovac, Požeška 76.

155. Općina Breznica, HR-42226 Bisag, Bisag 23.

156. Općina Breznički Hum, HR-42225 Breznički Hum, Breznički Hum 4.

157. Općina Brinje, HR-53260 Brinje, Frankopanska 33.

158. Općina Brod Moravice, HR-51312 Brod Moravice, Stjepana Radića 1.

159. Općina Brodski Stupnik, HR-35253 Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117.

160. Općina Brtonigla – Verteneglio, HR-52474 Brtonigla, Trg svetog Zenona.

161. Općina Budinščina, HR-49284 Budinšćina, Budinšćina 6.

162. Općina Bukovlje, HR-35209 Bukovlje, Josipa Kozarca 20.

163. Općina Čačinci, HR-33514 Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

164. Općina Čađavica, HR-33523 Čađavica, Kolodvorska 2.

165. Općina Čaglin, HR-34350 Čaglin, Kralja Tomislava b.b.

166. Općina Čavle, HR-51219 Čavle, Čavle 206.

167. Općina Čeminac, HR-31325 Čeminac, Matije Gupca 1.

168. Općina Čepin, HR-31431 Čepin, Kralja Zvonimira 105.

169. Općina Cerna, HR-32272 Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2.

170. Općina Cernik, HR-35404 Cernik, Frankopanska 117.

171. Općina Cerovlje, HR-52402 Cerovlje, Cerovlje 12.

172. Općina Cestica, HR-42208 Cestica, Dravska 1a.

173. Općina Cetingrad, HR-47222 Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2.

174. Općina Cista Provo, HR-21256 Cista Provo, Cista Provo b.b.

175. Općina Civljane, HR-22310 Kijevo, Civljane, Civljane b.b.

176. Općina Crnac, HR-33507 Crnac, Zrinska 2.

177. Općina Darda, HR-31326 Darda, Svetog Ivana Krstitelja 89.

178. Općina Davor, HR-35425 Davor, Gundulićeva 35.

179. Općina Dekanovec, HR-40318 Dekanovec, Florijana Andrašeca 41.

180. Općina Đelekovec, HR-48316 Đelekovec, Ulica Pavleka Miškine 1.

181. Općina Desinić, HR-49216 Desinić, Trg svetog Jurja 7.

182. Općina Dežanovac, HR-43506 Dežanovac, Dežanovac 308a.

183. Općina Dicmo, HR-21232 Dicmo, Kraj 43.

184. Općina Dobrinj, HR-51514 Dobrinj, Dobrinj 103.

185. Općina Domašinec, HR-40318 Dekanovec, Martina Pušteka 9.

186. Općina Donja Dubrava, HR-40328 Donja Dubrava, Trg Republike 13.

187. Općina Donja Motičina, HR-31513 Donja Motičina, Matije Gupca 62A.

188. Općina Donja Voća, HR-42245 Donja Voća, Donja Voća 26c.

189. Općina Donji Andrijevci, HR-35214 Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5.

190. Općina Donji Kraljevec, HR-40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d.

191. Općina Donji Kukuruzari, HR-44431 Donji Kukuruzari, Donji Kukuruzari 54.

192. Općina Donji Lapac, HR-53250 Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1.

193. Općina Donji Vidovec, HR-40327 Donji Vidovec, Rade Končara 9.

194. Općina Dragalić, HR-35428 Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2.

195. Općina Draganić, HR-47201 Draganić, Draganići 10.

196. Općina Draž, HR-31305 Draž, Braće Radić 58.

197. Općina Drenje, HR-31418 Drenje, Ljudevita Gaja 25.

198. Općina Drenovci, HR-32257 Drenovci, Toljani 1.

199. Općina Drnje, HR-48322 Drnje, Trg kralja Tomislava 27.

200. Općina Dubrava, HR-10342 Dubrava, Braće Radić 2.

201. Općina Dubravica, HR-10293 Dubravica, Pavla Štoosa 12.

202. Općina Dubrovačko Primorje, HR-20232 Slano, Trg R. Boškovića 1.

203. Općina Dugi Rat, HR-21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133.

204. Općina Dugopolje, HR-21204 Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1.

205. Općina Đulovac, HR-43532 Đulovac, Đurina 132.

206. Općina Đurđenovac, HR-31511 Đurđenovac, Ulica grada Vukovara.

207. Općina Đurmanec, HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137.

208. Općina Dvor, HR-44440 Dvor, Trg bana J. Jelačića 10.

209. Općina Erdut, HR-31206 Erdut, Bana Josipa Jelačića 4.

210. Općina Ernestinovo, HR-31215 Ernestinovo, Vladimira Nazora 64.

211. Općina Ervenik, HR-22306 Ervenik, Butiga 24.

212. Općina Farkaševac, HR-10344 Farkaševac, Farkaševac b.b.

213. Općina Fažana – Fasana, HR-52212 Fažana, 43. istarske divizije 8.

214. Općina Ferdinandovac, HR-48356 Ferdinandovac, Trg slobode 28.

215. Općina Feričanci, HR-31512 Feričanci, Matije Gupca 3.

216. Općina Funtana – Fontane, HR-52452 Funtana, Istarska 17.

217. Općina Fužine, HR-51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19.

218. Općina Galovac, HR-23201 Galovac, Galovac ulica I 113a.

219. Općina Garčin, HR-35212 Garčin, Kralja Tomislava 92.

220. Općina Generalski Stol, HR-47262 Generalski Stol, Generalski Stol 32.

221. Općina Gola, HR-48331 Gola, Ulica M. P. Miškine 1.

222. Općina Goričan, HR-40324 Goričan, Trg sv. Leonarda 22.

223. Općina Gorjani, HR-31422 Gorjani, Kula 1.

224. Općina Gornja Rijeka, HR-48268 Gornja Rijeka, Trg Sidon Rubido Erdody 3.

225. Općina Gornja Stubica, HR-49245 Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2.

226. Općina Gornja Vrba, HR-35207 Gornja Vrba, Braće Radić 1.

227. Općina Gornji Bogičevci, HR-35429 Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1.

228. Općina Gornji Kneginec, HR-42204 Turčin, Trg dr. Franje Tuđmana 2c.

229. Općina Gornji Mihaljevec, HR-40306 Macinec, Gornji Mihaljevec 74.

230. Općina Gračac, HR-23440 Gračac, Park svetog Jurja 1.

231. Općina Gračišće, HR-52403 Gračišće, Loža 1.

232. Općina Gradac, HR-21330 Gradac, Stjepana Radića 3.

233. Općina Gradec, HR-10345 Gradec, Gradec 134.

234. Općina Gradina, HR-33411 Gradina, Trg hrvatskih branitelja 1.

235. Općina Gradište, HR-32273 Gradište, Trg hrvatskih velikana 1.

236. Općina Grožnjan-Grisignana, HR-52429 Grožnjan, Umberta Gorjana 3.

237. Općina Gundinci, HR-35222 Gundinci, Stjepana Radića 4.

238. Općina Gunja, HR-32260 Gunja, Vladimira Nazora 97.

239. Općina Gvozd, HR-44410 Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6.

240. Općina Hercegovac, HR-43284 Hercegovac, Moslavačka 147.

241. Općina Hlebine, HR-48323 Hlebine, Ulica Ljudevita Gaja 8.

242. Općina Hrašćina, HR-49283 Hrašćina, Trgovišće 23c.

243. Općina Hrvace, HR-21233 Hrvace, Hrvace b.b.

244. Općina Hrvatska Dubica, HR-44450 Hrvatska Dubica, P. Berislavića b.b.

245. Općina Hum na Sutli, HR-49231 Hum na Sutli, Hum na Sutli 175.

246. Općina Ivankovo, HR-32281 Ivankovo, Bošnjaci 6.

247. Općina Ivanska, HR-43231 Ivanska, Slavka Kolara 1.

248. Općina Jagodnjak, HR-31324 Jagodnjak, B. Kidriča 100.

249. Općina Jakovlje, HR-10297 Jakovlje, Adele Sixta 2.

250. Općina Jakšić, HR-34308 Jakšić, Osječka 39.

251. Općina Jalžabet, HR-42203 Jalžabet, Trg braće Radić b.b.

252. Općina Janjina, HR-20246 Janjina, Janjina 111.

253. Općina Jarmina, HR-32280 Jarmina, Braće Radić 27.

254. Općina Jasenice, HR-23243 Jasenice, Petra Zoranića 61.

255. Općina Jasenovac, HR-44324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19.

256. Općina Jelenje, HR-51218 Dražice, Dražičkih boraca 64.

257. Općina Jelsa, HR-21465 Jelsa, Mala banda b.b.

258. Općina Jesenje, HR-49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103.

259. Općina Josipdol, HR-47303 Josipdol, Ogulinska ulica 12.

260. Općina Kali, HR-23272 Kali, Trg Marnjiva 23.

261. Općina Kalinovac, HR-48361 Kalinovac, Dravska ulica 3.

262. Općina Kalnik, HR-48269 Kalnik, Trg Stjepana Radića 5.

263. Općina Kamanje, HR-47282 Kamanje, Kamanje b.b.

264. Općina Kanfanar, HR-52352 Kanfanar, Trg Marka Zelka 6.

265. Općina Kapela, HR-43203 Kapela, Bilogorska 72.

266. Općina Kaptol, HR-34334 Kaptol, Školska 3.

267. Općina Karlobag, HR-53288 Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2.

268. Općina Karojba, HR-52423 Karojba, Karojba 1.

269. Općina Kaštelir – Castelliere, HR-52464 Kaštelir, Kaštelir 113.

270. Općina Kijevo, HR-22310 Kijevo, Kijevo b.b.

271. Općina Kistanje, HR-22305 Kistanje, Trg sv. Nikole 5.

272. Općina Klakar, HR-35208 Ruščica, Klakar b.b.

273. Općina Klana, HR-51217 Klana, Klana 33.

274. Općina Klenovnik, HR-42244 Klenovnik, Klenovnik 8.

275. Općina Klinča Sela, HR-10450 Klinča Sela, Karlovačka 28e.

276. Općina Klis, HR-21231 Klis, Ispod grede 2.

277. Općina Kloštar Ivanić, HR-10312 Kloštar Ivanić, Školska 22.

278. Općina Kloštar Podravski, HR-48362 Kloštar Podravski, Trg kralja Tomislava 2.

279. Općina Kneževi Vinogradi, HR-31309 Kneževi Vinogradi, Hrv. republike 3.

280. Općina Kolan, HR-23251 Kolan, Trg kralja Tomislava 6.

281. Općina Konavle, HR-20210 Cavtat, Trumbićev put 25.

282. Općina Končanica, HR-43505 Končanica, Končanica 260.

283. Općina Konjščina, HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13.

284. Općina Koprivnički Bregi, HR-48000 Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava b.b.

285. Općina Koprivnički Ivanec, HR-48314 Koprivnički Ivanec, Ulica Matije Gupca 12.

286. Općina Koška, HR-31224 Koška, Nikole Šubića Zrinskog 1.

287. Općina Kostrena, HR-51221 Kostrena, Sveta Lucija 38.

288. Općina Kotoriba, HR-40329 Kotoriba, Kolodvorska 4.

289. Općina Kraljevec na Sutli, HR-49294 Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132.

290. Općina Krapinske Toplice, HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3.

291. Općina Krašić, HR-10454 Krašić, Krašić 101.

292. Općina Kravarsko, HR-10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1.

293. Općina Križ, HR-10314 Križ, Trg Svetog Križa 5.

294. Općina Krnjak, HR-47242 Krnjak, Krnjak 5.

295. Općina Kršan, HR-52232 Kršan, Blaškovići 12.

296. Općina Kukljica, HR-23271 Kukljica, Kukljica b.b.

297. Općina Kula Norinska, HR-20341 Kula Norinska, Rujnička 1.

298. Općina Kumrovec, HR-49295 Kumrovec, Josipa Broza 12.

299. Općina Lasinja, HR-47206 Lasinja, Lasinjska cesta 19.

300. Općina Lastovo, HR-20290 Lastovo, Dolac 3.

301. Općina Lećevica, HR-21202 Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1.

302. Općina Legrad, HR-48317 Legrad, Trg svetog Trojstva 52a.

303. Općina Lekenik, HR-44272 Lekenik, Zagrebačka 44.

304. Općina Levanjska Varoš, HR-31416 Levanjska Varoš, Glavna 70.

305. Općina Lipovljani, HR-44322 Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3.

306. Općina Lišane Ostrovičke, HR-23240 Benkovac, Braština 41b.

307. Općina Ližnjan – Lisignano, HR-52204 Ližnjan, Ližnjan 147.

308. Općina Ljubešćica, HR-42222 Ljubešćica, Ljubeški trg 1.

309. Općina Lobor, HR-49253 Lobor, Trg svete Ane 26.

310. Općina Lokve, HR-51316 Lokve, Šet. Golubinjak 6.

311. Općina Lokvičići, HR-21263 Krivodol, Krista Kralja 1.

312. Općina Lopar, HR-51281 Lopar, Lopar b.b.

313. Općina Lovas, HR-32237 Lovas, Ante Starčevića 5.

314. Općina Lovinac, HR-53244 Lovinac, Centar 34.

315. Općina Lovran, HR-51415 Lovran, Maršala Tita 41.

316. Općina Lovreć, HR-21257 Lovreć, Dr. Franje Tuđmana 1.

317. Općina Luka, HR-10296 Luka, Trg sv. Roka 1.

318. Općina Lukač, HR-33406 Lukač, Lukač 50.

319. Općina Lumbarda, HR-20263 Lumbarda, Prvi žal b.b.

320. Općina Lupoglav, HR-52246 Lupoglav, Lupoglav 17.

321. Općina Mače, HR-49251 Mače, Mače 30.

322. Općina Magadenovac, HR-31542 Magadenovac, Školska 1.

323. Općina Majur, HR-44430 Majur, Svetog Mihovila 2.

324. Općina Mala Subotica, HR-40321 Mala Subotica, Glavna 26a.

325. Općina Mali Bukovec, HR-42231 Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14.

326. Općina Malinska – Dubašnica, HR-51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22.

327. Općina Marčana, HR-52206 Marčana, Marčana 158.

328. Općina Marija Bistrica, HR-49246 Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II. 34.

329. Općina Marija Gorica, HR-10299 Marija Gorica, Gorička 18a.

330. Općina Marijanci, HR-31555 Marijanci, Kralja Zvonimira 2.

331. Općina Marina, HR-21222 Marina, Ulica Ante Rudana 47.

332. Općina Markušica, HR-32213 Markušica, V. Karadžića 3.

333. Općina Martijanec, HR-42232 Martijanec, Varaždinska 64.

334. Općina Martinska Ves, HR-44201 Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67.

335. Općina Maruševec, HR-42243 Maruševec, Čalinec 52.

336. Općina Matulji, HR-51211 Matulji, Trg maršala Tita 11.

337. Općina Mihovljan, HR-49252 Mihovljan, Mihovljan 48.

338. Općina Mikleuš, HR-33517 Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 93.

339. Općina Milna, HR-21405 Milna, Sridnja kala b.b.

340. Općina Mljet, HR-20225 Babino polje, Zabrežje 2.

341. Općina Molve, HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 22.

342. Općina Mošćenička Draga, HR-51417 Mošćenička Draga, Trg slobode 7.

343. Općina Motovun – Montona, HR-52424 Motovun, Trg Andrea Antico 1.

344. Općina Mrkopalj, HR-51315 Mrkopalj, Stari kraj 3.

345. Općina Muć, HR-21203 Donji Muć, Donji Muć 254.

346. Općina Murter-Kornati, HR-22243 Murter, Butina 2.

347. Općina Nedelišće, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1.

348. Općina Negoslavci, HR-32239 Negoslavci, Braće Nerandžić 2.

349. Općina Nerežišća, HR-21423 Nerežišća, Trg sv. Petra 5.

350. Općina Netretić, HR-47271 Netretić, Netretić 3a.

351. Općina Nijemci, HR-32245 Nijemci, Trg kralja Tomislava 12.

352. Općina Nova Bukovica, HR-33518 Nova bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 2.

353. Općina Nova Kapela, HR-35410 Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13.

354. Općina Nova Rača, HR-43272 Nova Rača, Stjepana Radića 56.

355. Općina Novi Golubovec, HR-49255 Novi Golubovec, Novi Golubovec 35.

356. Općina Novigrad, HR-23312 Novigrad, Trg kralja Tomislava 1.

357. Općina Novigrad Podravski, HR-48325 Novigrad Podravski, Ulica Blaža Mađera 4.

358. Općina Novo Virje, HR-48355 Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5.

359. Općina Nuštar, HR-32221 Nuštar, Trg dr. F. Tuđmana 1.

360. Općina Okrug, HR-21223 Okrug Gornji, Ulica bana Jelačića 17.

361. Općina Okučani, HR-35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

362. Općina Omišalj, HR-51513 Omišalj, Prikešte 13.

363. Općina Oprisavci, HR-35213 Oprisavci, Oprisavci 174a.

364. Općina Oprtalj – Portole, HR-52428 Oprtalj, Matka Lagi­nje 21.

365. Općina Orebić, HR-20250 Orebić, Obala pomoraca 24.

366. Općina Orehovica, HR-40322 Orehovica, Čakovečka 9.

367. Općina Oriovac, HR-35250 Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1.

368. Općina Orle, HR-10411 Orle, Orle 5.

369. Općina Otok, HR-21238 Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8.

370. Općina Pakoštane, HR-23211 Pakoštane, Kraljice Jeline 78.

371. Općina Pašman, HR-23262 Pašman, Pašman b.b.

372. Općina Perušić, HR-53202 Perušić, Trg popa Marka Mesića 2.

373. Općina Peteranec, HR-48321 Peteranec, Matije Gupca 13.

374. Općina Petlovac, HR-31321 Petlovac, Rade Končara 31.

375. Općina Petrijanec, HR-42206 Petrijanec, Trg svetog Petra 1.

376. Općina Petrijevci, HR-31208 Petrijevci, Trg sv. Petra 4.

377. Općina Petrovsko, HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1.

378. Općina Pićan, HR-52332 Pićan, Pićan 40.

379. Općina Pirovac, HR-22213 Pirovac, Zagrebačka 23.

380. Općina Pisarovina, HR-10451 Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1.

381. Općina Pitomača, HR-33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

382. Općina Plaški, HR-47304 Plaški, 143. Domobranske pukovnije 5.

383. Općina Plitvička Jezera, HR-53230 Korenica, Trg sv. Jurja 6.

384. Općina Podbablje, HR-21262 Kamen Most, Drum b.b.

385. Općina Podcrkavlje, HR-35201 Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG-a 11.

386. Općina Podgora, HR-21327 Podgora, A. Kačića Miočića 2.

387. Općina Podgorač, HR-31433 Podgorač, Trg P. Pejačevića 2.

388. Općina Podravska Moslavina, HR-31530 Podravska Moslavina, Josipa Jurja Strossmayera 150.

389. Općina Podravske Sesvete, HR-48363 Podravske Sesvete, Ulica Ivana Mažuranića 1.

390. Općina Podstrana, HR-21312 Podstrana, Trg Franje Tuđmana 3.

391. Općina Podturen, HR-40317 Podturen, Ivana Gršćića 5.

392. Općina Pojezerje, HR-20342 Otrić – Seoci, Otrić – Seoci b.b.

393. Općina Pokupsko, HR-10414 Pokupsko, Pokupsko b.b.

394. Općina Polača, HR-23423 Polača, Polača 231/A.

395. Općina Poličnik, HR-23241 Poličnik, Poličnik b.b.

396. Općina Popovac, HR-31303 Popovac, Vladimira Nazora 32.

397. Općina Posedarje, HR-23242 Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1.

398. Općina Postira, HR-21410 Postira, Vrilo b.b.

399. Općina Povljana, HR-23249 Povljana, Stjepana Radića 20.

400. Općina Preko, HR-23273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2.

401. Općina Preseka, HR-10346 Preseka, Preseka 57.

402. Općina Prgomet, HR-21201 Prgomet, Prgomet b.b.

403. Općina Pribislavec, HR-40000 Čakovec, Braće Radić b.b.

404. Općina Primorski Dolac, HR-21227 Primorski Dolac, Primorski Dolac 2.

405. Općina Primošten, HR-22202 Primošten, Sv. Josipa 7.

406. Općina Privlaka (VUSZ), HR-32251 Privlaka, Faličevci 7.

407. Općina Privlaka (ZZ), HR-23233 Privlaka, Ivana Pavla II. 46.

408. Općina Proložac, HR-21264 Proložac Donji, Trg dr. Franje Tuđmana b.b.

409. Općina Promina, HR-22303 Oklaj, Put kroz Oklaj 144.

410. Općina Pučišća, HR-21412 Pučišća, Trg sv. Jeronima 1.

411. Općina Punat, HR-51521 Punat, Novi put 2.

412. Općina Punitovci, HR-31424 Punitovci, Stjepana Radića 58.

413. Općina Pušća, HR-10294 Donja Pušća, Kumrovečka 109.

414. Općina Radoboj, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8.

415. Općina Rakovec, HR-10347 Rakovec, Rakovec 54.

416. Općina Rakovica, HR-47245 Rakovica, Rakovica 6.

417. Općina Raša, HR-52223 Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2.

418. Općina Rasinja, HR-48312 Rasinja, Trg Svetog Florijana 2.

419. Općina Ravna Gora, HR-51314 Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177.

420. Općina Ražanac, HR-23248 Ražanac, Ražanac b.b.

421. Općina Rešetari, HR-35403 Rešetari, Vladimira Nazora 30.

422. Općina Ribnik, HR-47272 Ribnik, Ribnik 4a.

423. Općina Rogoznica, HR-22203 Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17.

424. Općina Rovišće, HR-43212 Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2.

425. Općina Rugvica, HR-10370 Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

426. Općina Runovići, HR-21261 Runović, Trg fra Mije Runovića b.b.

427. Općina Ružić, HR-22322 Ružić, Put kroz Gradac 25.

428. Općina Saborsko, HR-47306 Saborsko, Senj 44.

429. Općina Sali, HR-23281 Sali, Sali b.b.

430. Općina Šandrovac, HR-43227 Šandrovac, Bjelovarska 6.

431. Općina Satnica Đakovačka, HR-31421 Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28.

432. Općina Seget, HR-21218 Seget Donji, Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1.

433. Općina Selca, HR-21425 Selca, Trg Stjepana Radića 5.

434. Općina Selnica, HR-40314 Selnica, Jelačićev trg 4.

435. Općina Semeljci, HR-31402 Semeljci, Kolodvorska 2.

436. Općina Šenkovec, HR-40000 Čakovec, Josipa Bedekovića 11.

437. Općina Šestanovac, HR-21250 Šestanovac, Šestanovac b.b.

438. Općina Severin, HR-43274 Severin, Severin 137.

439. Općina Sibinj, HR-35252 Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG-a 6.

440. Općina Sikirevci, HR-35224 Sikirevci, Ljudevita Gaja 12.

441. Općina Sirač, HR-43541 Sirač, Stjepana Radića 120/1.

442. Općina Škabrnja, HR-23223 Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6.

443. Općina Skrad, HR-51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8.

444. Općina Slavonski Šamac, HR-35220 Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 63.

445. Općina Slivno, HR-20355 Opuzen, Podgradina 41.

446. Općina Smokvica, HR-20272 Smokvica, Smokvica b.b.

447. Općina Šodolovci, HR-31215 Šodolovci, Ive Andrića 3.

448. Općina Sokolovac, HR-48306 Sokolovac, Trg Tomislava Bardeka 8.

449. Općina Šolta, HR-21430 Grohote, Podkuća 8.

450. Općina Sopje, HR-33525 Sopje, Kralja Tomislava 9.

451. Općina Špišić Bukovica, HR-33404 Špišić Bukovica, Vinogradska 4.

452. Općina Sračinec, HR-42209 Sračinec, Varaždinska 188.

453. Općina Stankovci, HR-23422 Stankovci, Stankovci 232.

454. Općina Stara Gradiška, HR-35435 Stara Gradiška, Trg hrvat­skih branitelja 1.

455. Općina Starigrad, HR-23244 Starigrad-Paklenica, Trg Marasovića 1.

456. Općina Stari Jankovci, HR-32241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 13.

457. Općina Stari Mikanovci, HR-32284 Stari Mikanovci, Matije Gupca 2.

458. Općina Staro Petrovo Selo, HR-35420 Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava b.b.

459. Općina Štefanje, HR-43246 Štefanje, Štefanje 61.

460. Općina Štitar, HR-32274 Štitar, Josipa Jurja Strossmayera 36.

461. Općina Ston, HR-20230 Ston, Trg kralja Tomislava 1.

462. Općina Strahoninec, HR-40000 Čakovec, Dravska 1.

463. Općina Štrigova, HR-40312 Štrigova, Štrigova 31.

464. Općina Strizivojna, HR-31410 Strizivojna, Braće Radić 172.

465. Općina Stubičke Toplice, HR-49244 Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16.

466. Općina Stupnik, HR-10255 Gornji Stupnik, Gornjostupnička 33.

467. Općina Sućuraj, HR-21469 Sućuraj, Sućuraj b.b.

468. Općina Suhopolje, HR-33410 Suhopolje, Trg sv. Terezije 10.

469. Općina Sukošan, HR-23206 Sukošan, Sukošan ulica XVIII/10.

470. Općina Sunja, HR-44210 Sunja, Trg kralja Tomislava 3.

471. Općina Sutivan, HR-21403 Sutivan, Sutivan b.b.

472. Općina Sveta Marija, HR-40326 Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1.

473. Općina Sveta Nedelja, HR-52231 Nedešćina, Nedešćina 103.

474. Općina Sveti Đurđ, HR-42233 Sveti Đurđ, Braće Radić 1.

475. Općina Sveti Filip i Jakov, HR-23207 Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16.

476. Općina Sveti Ilija, HR-42214 Sveti ilija, Trg J. Godrijana 2.

477. Općina Sveti Ivan Žabno, HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11.

478. Općina Sveti Juraj na Bregu, HR-40311 Lopatinec, Pleškovec 29.

479. Općina Sveti Križ Začretje, HR-49223 Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1.

480. Općina Sveti Lovreč, HR-52448 Sveti Lovreč, Gradski trg 4.

481. Općina Sveti Martin na Muri, HR-40311 Sveti Martin na Muri, Trg sv. Martina 7.

482. Općina Sveti Petar Orehovec, HR-48267 Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12.

483. Općina Sveti Petar u Šumi, HR-52404 Sv. Petar u Šumi, Sveti Petar u Šumi 6.

484. Općina Svetvinčenat, HR-52342 Svetvinčenat, Svetvinčenat 47.

485. Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega, HR-52465 Tar, Istarska 8.

486. Općina Tinjan, HR-52444 Tinjan, Tinjan 2.

487. Općina Tisno, HR-22240 Tisno, Uska ulica 1.

488. Općina Tkon, HR-23212 Tkon, Mulina 7.

489. Općina Tompojevci, HR-32238 Tompojevci, Antuna Gustava Matoša 1.

490. Općina Topusko, HR-44415 Topusko, Trg bana Josipa Jelačića b.b.

491. Općina Tordinci, HR-32214 Tordinci, Hrvatskih žrtava 9.

492. Općina Tounj, HR-47264 Tounj, Linije 3b.

493. Općina Tovarnik, HR-32249 Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2.

494. Općina Tribunj, HR-22212 Tribunj, Badnje 1.

495. Općina Trnava, HR-31411 Trnava, Ivana Meštrovića 2.

496. Općina Trnovec Bartolovečki, HR-42202 Trnovec Bartolovečki, Bartolovečka 76.

497. Općina Trpanj, HR-20240 Trpanj, Kralja Tomislava 41.

498. Općina Trpinja, HR-32224 Trpinja, Gajčanska 1.

499. Općina Tučepi, HR-21325 Tučepi, Kraj 39a.

500. Općina Tuhelj, HR-49215 Tuhelj, Tuhelj 36.

501. Općina Udbina, HR-53234 Udbina, Stjepana Radića 6.

502. Općina Unešić, HR-22323 Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40.

503. Općina Vela Luka, HR-20270 Vela Luka, Obala 3 br. 19.

504. Općina Velika, HR-34330 Velika, Zvonimirova 1.

505. Općina Velika Kopanica, HR-35221 Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1.

506. Općina Velika Ludina, HR-44316 Velika Ludina, Obrtnička 4.

507. Općina Velika Pisanica, HR-43270 Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3.

508. Općina Velika Trnovitica, HR-43284 Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a.

509. Općina Veliki Bukovec, HR-42231 Veliki Bukovec, Dravska 7.

510. Općina Veliki Grđevac, HR-43270 Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3.

511. Općina Veliko Trgovišće, HR-49214 Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2.

512. Općina Veliko Trojstvo, HR-43226 Veliko Trojstvo, Braće Radić 28.

513. Općina Vidovec, HR-42205 Vidovec, Trg sv. Vida 9.

514. Općina Viljevo, HR-31531 Viljevo, Braće Radić 87.

515. Općina Vinica, HR-42207 Vinica, Marčan, Vinička 5.

516. Općina Vinodolska Općina, HR-51253 Bribir, Bribir 34.

517. Općina Vir, HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja 1.

518. Općina Virje, HR-48326 Virje, Trg Stjepana Radića 7.

519. Općina Viškovci, HR-31401 Viškovci, Omladinska 23.

520. Općina Viškovo, HR-51216 Viškovo, Vozišće 3.

521. Općina Višnjan-Visignano, HR-52463 Višnjan, Trg slobode 1.

522. Općina Visoko, HR-42224 Visoko, Visoko 20.

523. Općina Vižinada – Visinada, HR-52447 Vižinada, Vižinada 18a.

524. Općina Vladislavci, HR-31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 141.

525. Općina Voćin, HR-33522 Voćin, Trg Gospe Voćinske 1.

526. Općina Vođinci, HR-32283 Vođinci, Josipa Jurja Stro­smayera 198.

527. Općina Vojnić, HR-47220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1.

528. Općina Vratišinec, HR-40316 Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2.

529. Općina Vrbanja, HR-32254 Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1.

530. Općina Vrbje, HR-35423 Vrbje, Kralja Tomislava 4.

531. Općina Vrbnik, HR-51516 Vrbnik, Trg Škujica 7.

532. Općina Vrhovine, HR-53220 Vrhovine, Senjska 48.

533. Općina Vrpolje, HR-35210 Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana b.b.

534. Općina Vrsar – Orsera, HR-52450 Vrsar, Rade Končara 29.

535. Općina Vrsi, HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6.

536. Općina Vuka, HR-31403 Vuka, Osječka 83.

537. Općina Zadvarje, HR-21255 Zadvarje, Sv. Kate 28.

538. Općina Zagorska Sela, HR-49296 Zagorska Sela, Zagorska Sela 38.

539. Općina Zagvozd, HR-21270 Zagvozd, Franje Tuđmana 65.

540. Općina Žakanje, HR-47276 Žakanje, Žakanje 58.

541. Općina Zažablje, HR-20353 Mlinište, Mlinište b.b.

542. Općina Zdenci, HR-33513 Zdenci, Braće Radić 5.

543. Općina Zemunik Donji, HR-23222 Zemunik Donji, Ulica I br. 16.

544. Općina Zlatar Bistrica, HR-49247 Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56.

545. Općina Zmijavci, HR-21266 Zmijavci, Ulica Domovinskog rata 161.

546. Općina Žminj, HR-52341 Žminj, Pazinska cesta 2/G.

547. Općina Zrinski Topolovac, HR-43202 Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274.

548. Općina Žumberak, HR-10455 Kostanjevac, Kostanjevac 5.

549. Općina Župa Dubrovačka, HR-20207 Mlini, Vukovarska 44.

550. Grad Zagreb, HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

551. Međimurska županija, HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

552. Dubrovačko-neretvanska županija, HR-20000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1.

553. Istarska županija, HR-52000 Pazin, Dršćevka 3.

554. Splitsko-dalmatinska županija, HR-21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2.

555. Vukovarsko-srijemska županija, HR-32000 Vukovar, Županijska 9.

556. Šibensko-kninska županija, HR-22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I. 2.

557. Osječko-baranjska županija, HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2.

558. Zadarska županija, HR-23000 Zadar, Ulica Božidara Petranovića 8.

559. Brodsko-posavska županija, HR-35105 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. 1.

560. Požeško-slavonska županija, HR-34000 Požega, Županijska 7.

561. Virovitičko-podravska županija, HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1.

562. Ličko-senjska županija, HR-53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4.

563. Primorsko-goranska županija, HR-51000 Rijeka, Adamićeva 10.

564. Bjelovarsko-bilogorska županija, HR-43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8.

565. Koprivničko-križevačka županija, HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5.

566. Varaždinska županija, HR-42000 Varaždin, Franjevački trg 7.

567. Karlovačka županija, HR-47000 Karlovac, Ambroza Vraniczanyja 4.

568. Sisačkoj-moslavačka županija, HR-44000 Sisak, Rimska 28.

569. Krapinsko-zagorska županija, HR-49000 Krapina, Magistratska ulica 1.

570. Zagrebačka županija, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V.

571. Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda, HR-40315 Mursko Središće, Križovec, Trg međimurske prirode 1.

572. Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, HR-31000 Osijek, Županijska 4/III.

573. Natura Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, HR-23000 Zadar, Braće Vranjanina 11.

574. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Primorsko-goranske županije – Priroda, HR-51000 Rijeka, Grivica 4.

575. Javna ustanova Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Karlovačke županije, HR-47000 Karlovac, J. Križanića 30.

576. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, HR-49000 Krapina, Zagrebačka 13.

577. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38.

578. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80.

579. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80.

580. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80.

581. Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3.

582. ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o., HR-23222 Zemunik Donji, Ulica I/2A.

583. ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., HR-51513 Omišalj, Hamec 1.

584. MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d., HR-10410 Velika Gorica, Ulica Rudolfa Fizira 1.

585. ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o., HR-10410 Velika Gorica, Ulica Rudolfa Fizira 1.

586. Grad Vukovar, HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1.

587. Grad Vodnjan – Dignano, HR-52215 Vodnjan, Trgovačka 2.

588. Grad Virovitica, HR-33000 Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1.

589. Grad Vinkovci, HR-32100 Vinkovci, Ulica bana Josipa Jelačića 1.

590. Grad Varaždin, HR-42000 Varaždin, Trg slobode 12/II.

591. Grad Umag – Umago, HR-52470 Umag, Trg slobode 7.

592. Grad Trogir, HR-21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II. 1.

593. Grad Šibenik, HR-22000 Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1.

594. Grad Split, HR-21000 Split, Obala kneza Branimira 17.

595. Grad Slavonski Brod, HR-35000 Slavonski Brod, Vukovarska 1.

596. Grad Sisak, HR-44000 Sisak, Rimska 26.

597. Grad Samobor, HR-10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5.

598. Grad Rovinj-Rovigno, HR-52210 Rovinj, Matteottijev trg 2.

599. Grad Rijeka, HR-51000 Rijeka, Titov trg 3.

600. Grad Pula – Pola, HR-52100 Pula, Forum 2.

601. Grad Poreč – Parenzo, HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 5.

602. Grad Petrinja, HR-44250 Petrinja, Ivana Gundulića 2.

603. Grad Pazin, HR-52000 Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10.

604. Grad Pag, HR-23250 Pag, Branimirova obala 1.

605. Grad Osijek, HR-31000 Osijek, Kuhačeva 9.

606. Općina Medulin, HR-52203 Medulin, Centar 223.

607. Grad Makarska, HR-21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1.

608. Općina Lanišće, HR-54422 Lanišće, Lanišće 2.

609. Grad Labin, HR-52220 Labin, Titov trg 11.

610. Grad Kutina, HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12.

611. Grad Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1.

612. Grad Kaštela, HR-21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

613. Grad Karlovac, HR-47000 Karlovac, Banjavčićeva 9.

614. Grad Ivanić-Grad, HR-10310 Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1.

615. Grad Dubrovnik, HR-20000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 7.

616. Grad Čakovec, HR-40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15.

617. Grad Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

618. Grad Benkovac, HR-23420 Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12.

619. Grad Velika Gorica, HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.

620. Grad Zadar, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1.

621. Državna geodetska uprava, HR-10000 Zagreb, Gruška ulica 20.

622. Državni hidrometeorološki zavod, HR-10000 Zagreb, Grič 3.

623. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

624. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za željezničku infrastrukturu i promet, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

625. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

626. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

627. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

628. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80.

629. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

630. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Kabinet ministra, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

631. Hrvatska elektroprivreda d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.

632. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., HR-10410 Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2.

633. Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

634. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva ulica 12.

635. HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., HR-10135 Zagreb, Strojarska cesta 11.

636. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

637. Ministarstvo obrane, HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. 1.

638. Ministarstvo poljoprivrede, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

639. Ministarstvo turizma i sporta, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

640. Ministarstvo unutarnjih poslova, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 33.

641. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Kabinet ministra, HR-10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7 – 8.

642. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Samostalna služba za granice, HR-10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7 – 8.

643. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Uprava za europsko i međunarodno pravo, HR-10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7 – 8.

644. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Kabinet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

645. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14.

646. Odašiljači i veze d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d.

647. ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., HR-20213 Čilipi, Dobrota 24.

648. ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o., HR-31207 Klisa, Vukovarska ulica 67.

649. ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o., HR-21217 Kaštel Štafilić, Cesta dr. Franje Tuđmana 1270.

650. ZRAČNA LUKA PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Ližnjan, Valtursko polje 210.

651. IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., HR-10000 Zagreb, Rockefellerova ulica 2.

652. CROATIA AIRLINES d.d., HR-10010 Zagreb, Buzin, Bani 75b.

Poziv na dostavu zahtjeva za izradu Plana uputit će se i drugim sudionicima i korisnicima prostora koji mogu dostaviti svoje zahtjeve:

1. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

2. Agencija za ugljikovodike, HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24.

3. Hrvatska energetska regulatorna agencija, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 14.

4. Razvojna agencija Zagreb, HR-10020 Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1.

5. Razvojna agencija Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72.

6. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Ulica bana Josipa Jelačića 22.

7. Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, HR-42000 Varaždin, Ulica Stanka Vraza 4.

8. Zagorska razvojna agencija, HR-49000 Krapina, Ulica Frana Galovića 1.

9. Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, HR-33000 Virovitica, Ulica Augusta Šenoe 1.

10. Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, HR-34000 Požega, Županijska 7.

11. Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, HR-32100 Vinkovci, Antuna Akšamovića 31.

12. Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, HR-35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 26.

13. Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, HR-44000 Sisak, Rimska ulica 28.

14. Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, HR-48000 Koprivnica, Florijanski trg 4.

15. Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, HR-43000 Bjelovar, Petra Preradovića 4.

16. Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, HR-47000 Karlovac, Jurja Haulika 14.

17. Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, HR-31000 Osijek, Ulica Stjepana Radića 4.

18. Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, HR-51000 Rijeka, Ciottina 17.

19. Istarska razvojna agencija, HR-52100 Pula, Mletačka ulica – Via Venezia 12.

20. Razvojna agencija Ličko-senjske županije, HR-53000 Gospić, Pazariška ulica 56.

21. Agencija za razvoj Zadarske županije, HR-23000 Zadar, Put Murvice 14.

22. Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, HR-22000 Šibenik, Narodnog preporoda 4.

23. Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, HR-21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2.

24. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije, HR-20000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41.

25. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 13.

26. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, HR-35000 Slavonski Brod, Trg pobjede 26.

27. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, HR-20000 Dubrovnik, Petilovrijenci 2.

28. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 18.

29. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, HR-52100 Pula, Riva – Riva 8.

30. Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, HR-47000 Karlovac, Jurja Križanića 11.

31. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, HR-48000 Koprivnica, Florijanski trg 4.

32. Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, HR-53000 Gospić, Ulica dr. Franje Tuđmana 4.

33. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, HR-49000 Krapina, Magistratska ulica 1.

34. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Ulica Ruđera Boškovića 2.

35. Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, HR-31000 Osijek, Europska avenija 11.

36. Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, HR-34000 Požega, Županijska 7.

37. Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, HR-51000 Rijeka, Splitska 2.

38. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, HR-44000 Sisak, Ulica Matije Gupca 12.

39. Zavod za prostorno uređenje Grada Splita, HR-21000 Split, Trg G. Bulata 6.

40. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, HR-21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2.

41. Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, HR-22000 Šibenik, Vladimira Nazora 1.

42. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, HR-42000 Varaždin, Mali plac 1.

43. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije, HR-33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1.

44. Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, HR-32100 Vinkovci, Glagoljaška ulica 27.

45. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, HR-23000 Zadar, Ulica braće Vranjana 11.

46. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72.

47. Vlada Republike Hrvatske – Koordinacija za upravljanje državnom imovinom, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

48. Vlada Republike Hrvatske – Koordinacija za unutarnju i vanjsku politiku, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

49. Vlada Republike Hrvatske – Koordinacija za gospodarstvo, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

50. Vlada Republike Hrvatske – Povjerenstvo za željeznice, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

51. Vlada Republike Hrvatske – Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

52. Vlada Republike Hrvatske – Partnersko vijeće za Kontinentalnu Hrvatsku, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

53. Vlada Republike Hrvatske – Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

54. Vlada Republike Hrvatske – Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

55. Vlada Republike Hrvatske – Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša Republike Hrvatske, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

56. Vlada Republike Hrvatske – Stručni nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o uspostavi okvira djelovanja Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša i izradu i provedbu morske strategije, HR-10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2.

Dinamika s fazama izrade Plana

Članak 9.

Postupak izrade i donošenja Plana provest će se u tri faze:

FAZA I

– obavijest javnosti o početku izrade Plana

– poziv javnopravnim tijelima za dostavu zahtjeva s dostavom ove Odluke

– dostava zahtjeva – rok određen ovom Odlukom

– obrada zahtjeva

– izrada koncepcije Plana

– međusektorske stručne konzultacije o koncepciji Plana

– izrada Nacrta prijedloga Plana

– utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu

FAZA II

– objava javne rasprave o Prijedlogu Plana

– posebna obavijest o javnoj raspravi

– javna rasprava

– izrada izvješća o javnoj raspravi

FAZA III

– izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

– postupak utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana od strane Vlade Republike Hrvatske

– postupak donošenja Plana od strane Hrvatskoga sabora

– objava Plana.

Izvori financiranja izrade Plana

Članak 10.

Sredstva za izradu Plana osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu na pozicijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavoda za prostorni razvoj.

Druga pitanja značajna za izradu Plana

Članak 11.

Međunarodne obveze u postupku izrade i donošenja Plana koordinira Nositelj izrade s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Ministarstvom gospodarstva i zaštite okoliša vezano za postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

Na temelju pravnog okvira Europske unije, u skladu s člancima 49.d i 49.e Zakona, Republika Hrvatska u svrhu osiguranja usklađenosti i koordinacije planiranja morskog područja, osim priobalnih voda, u podregiji Jadransko more surađuje s drugim državama članicama Europske unije u toj podregiji.

Republika Hrvatska nastojat će, kada je to moguće, u svojim djelovanjima koja se odnose na prostorno planiranje morskog područja, osim priobalnih voda, surađivati s državama u podregiji Jadransko more koje nisu članice Europske unije u skladu s međunarodnim pravom i konvencijama, primjerice koristeći se postojećim međunarodnim forumima ili regionalnom institucionalnom suradnjom.

Suradnja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne utječe na suverena prava i jurisdikciju Republike Hrvatske.

Način suradnje iz stavka 2 i 3. ovoga članka provest će se u skladu sa Zakonom i putem postojećih međunarodnih foruma.

Na temelju odredbi članka 86. stavka 2. Zakona, odredbi članka 63. stavaka 1., 2. i 3., Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), odredbi članka 26. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 29. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17) primjenjujući članak 10. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09, 110/21), provesti će se u istom postupku strateška procjena utjecaja Plana na okoliš i glavna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodit će se u okviru dinamike i rokova postupka izrade i donošenja Plana sukladno Zakonu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Ova Odluka objavljuje se u službenom glasilu »Narodne novine«.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

Klasa: 350-03/24-02/1 Urbroj: 531-01-24-3 Zagreb, 13. ožujka 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić