HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 66. stavka 2., članka 146. stavka 2., članka 147. i članka 203. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. kolovoza 2014. godine donosi

 

PRAVILNIK O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Pročišćeni tekst

NN 101/1441/1770/24

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

– sadržaj, rokovi, izdavanje, izmjene i čuvanje promidžbenog sadržaja o fondu,

– sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja fonda,

– sadržaj tromjesečnog izvještaja za članove o poslovanju fonda,

– način, sadržaj i rokove objava događaja u vezi s mirovinskim društvom i fondom kojim upravlja koji bi mogli utjecati na poslovanje fonda,

– dodatne podatke i informacije koje mora sadržavati mrežna stranica mirovinskog društva.

Članak 2. (NN 70/24)

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 29/2018, 115/2018 i 156/2023).

3. Mirovinsko društvo je društvo koje, na temelju odobrenja Hanfe, obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

4. Fond je dobrovoljni mirovinski fond.

5. Otvoreni fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se pod uvjetima predviđenim Zakonom, mogu učlaniti sve fizičke osobe.

6. Zatvoreni fond je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenim Zakonom mogu učlaniti fizičke osobe koje su zaposlene kod poslodavca ili su članovi sindikata, članovi udruge samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe.

PROMIDŽBENI SADRŽAJ

Članak 3.

Promidžbenim sadržajem mirovinskog društva i fonda smatraju se sve informacije koje subjekti iz članka 141. Zakona priopćuju putem sredstava promidžbe iz članka 143. Zakona, a iz kojih nedvojbeno proizlazi namjera promidžbe. Informacije iz promidžbenog sadržaja uključuju, ali nisu ograničene na isticanje imena, prinosa, načina učlanjenja u fond, navođenje financijske grupe ili na drugi način povezanih osoba sa subjektima iz članka 141. Zakona, bez obzira kojim se putem i medijem promidžbeni materijal odašilje javnosti.

Članak 4.

Pored odredbi iz članka 145. Zakona, promidžbeni sadržaj ne smije sadržavati pisane, usmene ili slikovne izjave i poruke:

1. koje navode netočne podatke ili izraze kojima bi se mogao stvoriti pogrešan dojam o mirovinskom društvu i fondu,

2. kojima se druga mirovinska društva i fondovi dovode u nepovoljniji položaj,

3. koje negativno, neistinito i pogrešno prikazuju druge sudionike na financijskom tržištu,

4. koje na bilo koji način članove ili potencijalne članove fondova dovode u zabludu.

Članak 5. (NN 41/1770/24)

(1) Mirovinsko društvo dužno je prije objave promidžbeni sadržaj o fondu i mirovinskom društvu dostaviti Hanfi.

(2) Ukoliko dođe do izmjene promidžbenog sadržaja o fondovima i mirovinskim društvima, mirovinsko društvo dužno je postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Mirovinsko društvo dužno je sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kada je to primjenjivo, kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija.

(4) Mirovinsko društvo dužno je promidžbeni sadržaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti Hanfi na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(5) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(6) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 4. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 4. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(7) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane stavkom 1. i 2. ovoga članka i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

PRIKAZ REZULTATA POSLOVANJA FONDA

Članak 6.

Rezultatom poslovanja fonda smatraju se informacije o vrijednosti imovine pod upravljanjem, prinosu, strukturi portfelja, ukupnim troškovima i udjelima, odnosno sve informacije kojima je cilj prikazati poslovanje fonda.

Članak 7.

Izračun vrijednosti udjela fonda koji se koristi kao promidžbeni sadržaj mora biti rezultat vrednovanja imovine u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i računovodstvenim politikama predmetnog fonda, a koja vrijednost udjela je potvrđena od strane depozitara fonda.

Članak 8.

(1) Informacije o prinosu fonda trebaju biti prikazane:

1. za tekuću godinu,

2. za prethodnih godinu dana,

3. kao prosječan godišnji prinos od osnutka fonda,

4. za cijelo razdoblje propisano člankom 146. stavkom 1. točkom 3. Zakona, kao godišnji prinos iskazan za svaku kalendarsku godinu posebno,

5. opis i metodologiju načina na koji je izračunat,

6. uz napomenu da rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

(2) Mirovinsko društvo sve informacije o prinosu iz stavka 1. ovoga članka dužno je prikazati na jednom mjestu međusobno ih ne odvajajući.

(3) Prilikom prikaza informacija o prinosu fonda iz stavka 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno se je pridržavati sljedećeg:

1. prinos fonda za razdoblje kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjoj razini,

2. ako se prikazuje prinos fonda za višegodišnje razdoblje, mora se prikazati prosječni godišnji prinos izračunat kao geometrijski prosjek,

3. prinos fonda mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi (datum početka i kraja razdoblja),

4. uz prikaz prinosa fonda, promidžbena informacija mora sadržavati i osnovne podatke o rizicima fonda,

5. navesti naknade i troškove fonda koji su uzeti u obzir prilikom izračuna prinosa fonda.

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ČLANOVE FONDA

Članak 9.

(1) Tromjesečni izvještaj za članove fonda iz članka 199. Zakona mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

1. osnovne informacije o fondu,

2. ulagateljske ciljeve i strategiju ulaganja fonda,

3. strukturu ulaganja fonda,

4. naknade fonda,

5. neto vrijednost imovine i cijenu udjela fonda,

6. podatke o prinosu fonda,

7. grafički prikaz kretanja cijene udjela fonda,

8. naziv depozitara fonda.

(2) Tromjesečni izvještaj za članove otvorenih fondova na mrežnim stranicama mirovinskog društva mora biti dostupan dvije godine od dana objave.

(3) Tromjesečni izvještaj za članove zatvorenih fondova mirovinsko društvo dužno je objaviti na način i roku kako je definirano ugovorom o članstvu iz članka 115. Zakona.

Članak 10.

Osnovne informacije o fondu iz članka 9. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika trebaju minimalno sadržavati sljedeće:

1. naziv mirovinskog društva,

2. naziv fonda,

3. naznaku vrste fonda,

4. iznos minimalne uplate u fond,

5. datum početka rada fonda,

6. početnu vrijednost udjela fonda,

Članak 11.  (NN 70/24)

(1) Tromjesečni izvještaj mora minimalno sadržavati sljedeće podatke o strukturi ulaganja iz članka 9. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, koji se odnose na razdoblje za koje se izrađuje izvještaj:

1. deset (10) najvećih pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela u neto imovini fonda,

2. strukturu imovine fonda prema vrstama imovine,

3. strukturu imovine fonda prema državama, skupinama država ili regijama,

4. valutnu izloženost imovine fonda,

5. strukturu imovine fonda prema gospodarskim sektorima,

6. za ulaganja koja su vrednovana metodom procjene, naziv izdavatelja / naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu, identifikacijske oznake vrijednosnih papira kada je primjenjivo, trenutno procijenjene vrijednosti, te metode i datum zadnje procjene, osim za prenosive dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice ili države članice OECD-a ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica,

7. podaci iz točaka 1. do 5. ovoga stavka mogu se prikazati grafički ili tablično s naznakom postotnog udjela svake kategorije koja se grafički prikazuje.

(2) Tromjesečni izvještaj mora sadržavati i naznaku postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira u neto imovini fonda, koji se grupiraju na sljedeći način:

1. prenosivi vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenim tržištima iz članka 155. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona,

2. prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na drugim uređenim tržištima iz članka 155. stavka 1. točke 1. podtočke b) Zakona,

3. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 155. stavka 1. točke 2. Zakona,

(3) Podaci o deset (10) pozicija ulaganja imovine fonda iz stavka 1. točke 1. ovoga članka moraju jasno prikazivati o kojem se financijskom instrumentu odnosno imovini radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće:

1. za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca naziv izdavatelja i identifikacijska oznaka,

2. za depozite naziv kreditne institucije u koju je položen depozit,

3. za sve ostale financijske instrumente i drugu imovinu koja se nalazi u deset (10) pozicija ulaganja imovine fonda a koja nije navedena u točkama 1. i 2. ovoga stavka potrebno je navesti podatke iz kojih je jasno vidljivo o kojem financijskom instrumentu ili imovini se radi.

(4) Struktura imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i gospodarskim sektorima iz stavka 1. točke 5. ovoga članka jasno mora prikazivati stvarnu izloženost izdavateljima ili tržištima pojedinih država, skupinama država ili regijama te gospodarskim sektorima koja uključuje i izloženost postignutu ulaganjem u izvedenice te udjele ili dionice investicijskih fondova i ostale financijske instrumente, kada je to primjenjivo.

Članak 12.

Naknade fonda iz članka 9. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika trebaju prikazivati postotni iznos godišnje naknade za upravljanje, naknade depozitaru, ulazne i izlazne naknade.

Članak 13.

Podatak o neto vrijednosti imovine fonda i cijeni udjela fonda iz članka 9. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika prikazuje stanje na zadnji radni dan posljednjeg mjeseca razdoblja za koji se izrađuje izvješće.

Članak 14.

Podaci o prinosu fonda iz članka 9. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika trebaju sadržavati sve podatke iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Grafikon iz članka 9. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika mora prikazivati kretanje cijene udjela fonda od osnutka fonda do zadnjeg radnog dana posljednjeg mjeseca razdoblja za koji se izrađuje izvješće za članove, odnosno u zadnjih 5 godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće.

Članak 16. (NN 70/24)

(1) Mirovinsko društvo je dužno, kada je to moguće, bez odgode na svojim mrežnim stranicama na vidljivom i lako dostupnom mjestu objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s mirovinskim društvom ili otvorenim fondom, kada se radi o događajima koji bi mogli značajno utjecati na poslovanje otvorenog fonda.

(2) Mirovinsko društvo je dužno, kada je to moguće, bez odgode objaviti ili obavijestiti članove zatvorenog fonda na način propisan prospektom fonda o svakom pravnom i poslovnom događaju u vezi s mirovinskim društvom ili zatvorenim fondom, kada se radi o događajima koji bi mogli značajno utjecati na poslovanje zatvorenog fonda.

(3) Događaji iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju biti jasno obrazloženi, na način lako razumljiv članovima fonda, s detaljnim objašnjenjem o utjecaju događaja na poslovanje fonda.

DODATNE PODATKE I INFORMACIJE KOJE MORA SADRŽAVATI MREŽNA STRANICA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 17.  (NN 70/24)

Mrežna stranica mirovinskog društva, pored podataka i informacija iz članka 66. stavka 1. Zakona mora sadržavati i sljedeće:

1. važnije promjene u vlasničkoj strukturi mirovinskog društva,

2. promjene u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva,

3. podatke o članstvu radnika mirovinskog društva u nadzornim odborima trgovačkih društava s posebnom naznakom imaju li fondovi pod upravljanjem u svom portfelju prenosive vrijednosne papire tih društava, najkasnije do 10. dana po nastanku događaja,

4. obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama trgovačkih društava čije prenosive vrijednosne papire imaju u portfelju mirovinski fondovi kojima upravljaju minimalno 15 dana prije njihovog održavanja,

5. kada je primjenjivo, rješenja javno objavljena od strane Hanfe o:

– ukidanju ili poništavanju odobrenja za rad,

– prestanku važenja odobrenja za rad,

– izricanju javne opomene mirovinskom društvu (objava izreke rješenja),

– ukidanju ili poništavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva (objava izreke rješenja),

– prestanku važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva (objava izreke rješenja),

6. kada je primjenjivo, obavijest o pokretanju postupka predstečajne nagodbe, stečajnog postupka ili postupka likvidacije mirovinskog društva,

7. ako se u pojedinim razdobljima naknade u fondu naplaćuju u iznosima različitim od onih iz članka 12. ovoga Pravilnika potrebno je navesti razdoblja i iznose naknada,

8. odmah nakon zaključenja, podatke o svim transakcijama kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu koje je mirovinsko društvo za račun fonda izvršilo s povezanom osobom.

Članak 18.

Ako mirovinsko društvo u sklopu promidžbenog sadržaja ili bilo kojih drugih informacija za članove objavljuje podatke o priznanju, nagradi ili poretku pojedinog fonda pod upravljanjem, dužno je navesti razdoblje za koje je nagrada dodijeljena, ime osobe odnosno organizacije koja je nagradu dodijelila i datum dodjele nagrade.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 41/17

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 70/24 od 12.06.2024.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić