Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 53/2024 (6.5.2024.), Pravilnik o postupku za ostvarenje prava na naknadu štete nastale provedbom mjera sprječavanja i kontrole bolesti životinja

Ministarstvo poljoprivrede

924

Na temelju članka 101. stavka 10. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE NASTALE PROVEDBOM MJERA SPRJEČAVANJA I KONTROLE BOLESTI ŽIVOTINJA

I. UVODNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način podnošenja zahtjeva, sadržaj, prateća dokumentacija i ostale odredbe postupka za ostvarenje prava na naknadu štete i visinu naknade štete za životinje koje su usmrćene ili zaklane, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera sprječavanja i kontrole bolesti životinja donesenih na temelju Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22; u daljnjem tekstu: Zakon) i propisa donesenih na temelju Zakona.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Državni inspektorat – Državni inspektorat Republike Hrvatske

2. Ministarstvo – ministarstvo nadležno za veterinarstvo

3. ministar – ministar nadležan za veterinarstvo

4. naređena mjera – mjera sprječavanja i kontrole bolesti naređena rješenjem nadležnog inspektora Državnog inspektorata u skladu sa Zakonom

5. oštećenik – subjekt (pravna ili fizička osoba) koja prijavi štetu i kojem je zbog provedbe naređenih mjera životinja usmrćena ili zaklana i/ili kojemu su uništeni proizvodi životinjskog podrijetla te oštećeni i/ili uništeni predmeti

6. Povjerenstvo – povjerenstvo imenovano na temelju članka 101. stavka 7. Zakona

7. prijava štete – prijava koja sadrži obrasce i dokumentaciju iz Priloga ovoga Pravilnika

8. proizvod životinjskog podrijetla – svaki proizvod životinjskog podrijetla u vlasništvu ili posjedu oštećenika za koji je rješenjem nadležnog inspektora Državnog inspektorata naloženo uništavanje

9. Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) – informacijski sustav Ministarstva za prikupljanje i obradu podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu te izvještavanje o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije

10. šteta – tržišna vrijednost koju bi životinje i uništeni proizvodi životinjskog podrijetla te oštećeni ili uništeni predmeti imali da životinje nisu pogođene bolešću, odnosno direktna imovinska šteta bez naknade izmakle koristi

11. životinja – svaka životinja u vlasništvu ili posjedu oštećenika za koju je rješenjem nadležnog inspektora Državnog inspektorata naređena mjera klanja u odobrenom objektu ili usmrćivanje.

(2) Ostali pojmovi u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi određeni Zakonom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UTVRĐIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE I VISINE ŠTETE

Izvori podataka za utvrđivanje visine naknade štete

Članak 3.

Visina naknade štete po podnesenoj prijavi štete utvrđuje se korištenjem sljedećih izvora podataka:

1. podatci TISUP-a o cijenama koje se objavljuju na mrežnoj stranici https://tisup.mps.hr/, a odgovaraju vremenu provedbe mjera

2. prosječna tržišna cijena dostupna na web portalima, izložbama s uključenom prodajom, aukcijama, cijenama životinja u zemljama u okruženju, prema podacima udruga uzgajatelja, komora i nadležnih tijela, sve u vrijeme ili najbliže vremenu provedbe naređene mjere.

Naknada štete za konje i magarce

Članak 4.

Naknada štete utvrđuje se prema sljedećim kategorijama konja i magaraca:

1. ždrijebe/pule

2. kobila/pastuh, magarica/magarac

3. radni konj

4. športski konj.

Naknada štete za goveda

Članak 5.

Naknada štete utvrđuje se prema sljedećim kategorijama goveda:

1. tele (goveda mlađa od 8 mjeseci)

2. tovno june (goveda starija od 8 mjeseci i mlađa od 24 mjeseca)

3. bikovi i volovi (muška goveda starija od 24 mjeseca)

4. krava (mliječne krave i krave dojilje; ženska goveda koja su se telila)

5. junica za rasplod (ženska goveda koja se nisu telila)

6. rasplodni bik.

Naknada štete za ovce i koze

Članak 6.

Naknada štete utvrđuje se prema sljedećim kategorijama ovaca i koza:

1. janjad/jarad

2. ovca/koza

3. ovan/jarac.

Naknada štete za svinje

Članak 7.

Naknada štete utvrđuje se prema sljedećim kategorijama svinja:

1. odojci

2. tovne svinje

3. rasplodne životinje (nazimice, krmače, nerasti).

Naknada štete za perad vrste Gallus Gallus

Članak 8.

Naknada štete utvrđuje se prema sljedećim kategorijama peradi vrste Gallus Gallus:

1. jednodnevni pilići za tov

2. tovni pilići

3. jednodnevni pilići – nesilice

4. pilenke do početka proizvodnje

5. kokoši nesilice na kraju proizvodnje

6. jednodnevni pilići za rasplod

7. pilenke, kokoši i pijetlovi za rasplod

8. domaće kokoši, izvorne pasmine i ostale pasmine kokoši.

Naknada štete za purane, patke i guske

Članak 9.

Naknada štete utvrđuje se prema sljedećim kategorijama purana, pataka i gusaka te ostalih vrsta peradi u uzgoju:

1. jednodnevna perad za tov

2. tovna perad

3. jednodnevna perad za rasplod

4. rasplodna perad

5. domaća perad, izvorne pasmine i ostale pasmine peradi.

Naknada štete za rasplodna jaja

Članak 10.

Naknada štete za rasplodna jaja utvrđuje se za:

1. rasplodna jaja

2. inkubirana jaja.

Naknada štete za pčele

Članak 11.

Naknada štete za pčele utvrđuje se u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika.

Naknada štete za druge kopnene životinje

Članak 12.

Naknada štete utvrđuje se i za druge kopnene životinje koje se drže i uzgajaju u skladu sa Zakonom, a nisu navedene u člancima od 4. do 11. ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika.

Naknada štete za akvatične životinje

Članak 13.

Naknada štete za akvatične životinje koje se uzgajaju u skladu sa Zakonom utvrđuje se u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika.

Naknada štete za meso i mesne proizvode

Članak 14.

Naknada štete za meso utvrđuje se za:

1. svježe meso papkara (goveda, svinja, ovaca i koza)

2. svježe meso peradi

3. meso ostalih vrsta i kategorija životinja

4. mesne proizvode.

Naknada štete za konzumna jaja

Članak 15.

(1) Naknada štete za jaja »A« klase vrste Gallus Gallus (konzumna jaja) utvrđuje se za jaja razvrstana po težinskim razredima i načinu uzgoja peradi:

1. jaja mase do 53 grama – »S« razred

2. jaja mase od 53 – 63 grama – »M« razred

3. jaja mase od 63 – 73 grama – »L« razred

4. jaja mase od 73 grama – »XL« razred

5. jaja iz domaćeg uzgoja.

(2) Naknada štete utvrđuje se za:

1. nesortirana jaja vrste Gallus Gallus (nesortirana jaja »A« klase)

2. jaja za preradu vrste Gallus Gallus (jaja »B« klase)

3. konzumna jaja ostalih vrsta.

Naknada štete za mlijeko i mliječne proizvode

Članak 16.

Naknada štete utvrđuje se za:

1. sirovo mlijeko

2. mliječne proizvode.

Naknada štete za pčelinji med i vosak

Članak 17.

Naknada štete utvrđuje se za:

1. pčelinji med

2. vosak.

Naknada štete za uništene predmete

Članak 18.

Naknada štete za predmete uništene ili oštećene pri provedbi naređenih mjera utvrđuje se u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika.

Prijava štete

Članak 19.

(1) Prijavu štete oštećenik podnosi na sljedećim obrascima iz Priloga 1. do 4. ovoga Pravilnika, koji su njegov sastavni dio:

a) Prilog 1. Obrazac »Zahtjev za naknadu štete«

b) Prilog 2. Obrazac s podatcima o životinji, uništenim proizvodima životinjskog podrijetla te uništenim i/ili oštećenim predmetima

c) Prilog 3. Obrazac »Izjava o nekorištenju intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.« (u daljnjem tekstu: intervencija 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje«)

d) Prilog 4. Obrazac »Opća izjava o korištenju osobnih podataka«.

(2) Oštećenik je dužan čitko popuniti obrasce iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz obrasce iz stavka 1. ovoga članka oštećenik je dužan dostaviti:

a) komercijalne dokumente o odvozu usmrćenih životinja ili dokumentaciju odobrenog objekta u slučaju izlučivanja životinja klanjem i/ili dokumentaciju o uništavanju proizvoda životinjskog podrijetla i/ili uništavanju ili oštećivanju predmeta

b) zapisnik nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata

c) rješenje nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata o usmrćivanju ili upućivanju životinja na klanje

d) zapisnik o kontroli izvršenja rješenja nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

(4) Obrazac iz stavka 1. točke b) ovoga članka oštećenik popunjava u skladu s podatcima navedenim u dokumentaciji iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako je oštećenik korisnik intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« u kalendarskoj godini nastanka štetnog događaja, uz dokumentaciju navedenu u stavku 3. ovoga članka, dužan je dostaviti i preslike police osiguranja i svih pripadajućih dijelova police.

Način podnošenja prijave štete

Članak 20.

Prijavu štete oštećenik može podnijeti:

a) elektroničkom poštom, uz naznaku predmeta: »Naknada štete«, na adresu [email protected]

b) poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom, uz naznaku na kuverti: »Naknada štete«, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2A, 10 000 Zagreb

c) osobno, u zatvorenoj kuverti, uz naznaku: »Naknada štete«, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2A, 10 000 Zagreb.

Povjerenstvo

Članak 21.

(1) Ostvarivanje prava na naknadu štete i visinu naknade štete utvrđuje Povjerenstvo.

(2) Ministar u Povjerenstvo imenuje stručnjake iz područja koja su predmet uređenja ovoga Pravilnika.

(3) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik.

(4) Povjerenstvo zaprimljene zahtjeve za naknadu štete razmatra na sjednicama te predlaže ministru donošenje rješenja o pravu na naknadu štete i visini naknade štete ili o odbijanju zahtjeva.

(5) Način rada Povjerenstva, sazivanje, rad i tijek sjednica, vođenje zapisnika i druga pitanja značajna za rad Povjerenstva uređuju se Poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

Utvrđivanje visine naknade štete

Članak 22.

Visinu naknade štete po podnesenoj prijavi štete iz članka 19. ovoga Pravilnika Povjerenstvo utvrđuje korištenjem izvora podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, a prema metodologiji uređenoj Poslovnikom iz članka 21. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Dokazivanje

Članak 23.

U postupku po podnesenoj prijavi štete, Povjerenstvo od oštećenika može zatražiti dostavu računa o prethodnoj kupnji ili prodaji odnosno troškovnik s konačnim izračunom vrijednosti, za razdoblje koje odgovara ili je najbliže datumu provedbe naređene mjere, kao i druge dokaze u svrhu utvrđivanja prava na naknadu štete i visine štete.

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 24.

Oštećenik nema pravo na naknadu štete ako se iz dostavljene police osiguranja jasno zaključuje da je istu štetu moguće naplatiti na temelju police osiguranja, u skladu s propisom kojim se uređuje provedba intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« i člankom 36. Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. godine o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013, kojim je uređena zabrana dvostrukog financiranja.

Isplata naknade štete

Članak 25.

Ministarstvo je u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o utvrđivanju prava na naknadu štete i visini naknade štete iz članka 21. stavka 4. ovoga Pravilnika dužno oštećeniku isplatiti naknadu štete na broj računa naveden u prijavi štete.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupanje u slučaju ranije nastale štete

Članak 26.

Postupci naknade štete za štetne događaje koji su se dogodili prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika provest će se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ostvarenja prava na naknadu štete nastale provedbom mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti životinja (»Narodne novine«, br. 102/23).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/24-01/11

Urbroj: 525-09/600-24-2

Zagreb, 10. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac »Zahtjev za naknadu štete«

 

Na temelju članka 101. stavka 6. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22)

Zahtjev za naknadu štete

1.

Ime i prezime podnositelja za fizičku osobu/ naziv za pravnu osobu

 

2.

Ulica i kućni broj prebivališta/sjedišta

 

3.

Mjesto i poštanski broj prebivališta/sjedišta

 

4.

OIB subjekta

 

5.

Broj računa subjekta (IBAN)

 

6.

Broj telefona subjekta (mobitel/fiksni)

 

7.

Adresa elektronične pošte (e-mail)

 

8.

Adresa objekta

 

9.

JRB/JIBG HR

 

10.

IKG

 

11.

Bolest za koju se podnosi zahtjev

 

12.

Vrsta životinja za koje se podnosi zahtjev/proizvoda/predmeta

 

13.

Broj životinja za koje se podnosi zahtjev/proizvoda/predmeta

 

14.

Masa usmrćenih i/ili zaklanih životinja/uništenih proizvoda

 

15.

Životni brojevi označenih životinja (ušne markice)

 

16.

Namjena (rasplod, tov za meso)

 

17.

Datum provedbe mjere klanja ili usmrćivanja/uništavanja

(jedan ili više dana – navesti)

 

18.

Zapisnik/rješenje nadležnog veterinarskog inspektora (klasa, urbroj, datum)

 

19.

Intervencija 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« u kalendarskoj godini nastanka štetnog događaja (Upisati »DA« ili »NE«. Ako se upisuje »DA« – navesti vrstu proizvodnje.)

 

U _____________,

(mjesto)

______________

(datum)

202__. godine

_________________________________________________

Ime, prezime i potpis podnositelja za fizičku osobu/ovlaštene osobe u pravnoj osobi

Prilozi zahtjevu:

a) Prilog 1. Obrazac »Zahtjev za naknadu štete«

b) Prilog 2. Obrazac s podatcima o životinji, uništenim proizvodima životinjskog podrijetla te uništenim i/ili oštećenim predmetima

c) Prilog 3. Obrazac »Izjava o nekorištenju intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.« u kalendarskoj godini nastanka štetnog događaja

d) Prilog 4. Obrazac »Opća izjava o korištenju osobnih podataka«

Uz navedene obrasce podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti:

a) komercijalne dokumente o odvozu usmrćenih životinja ili dokumentaciju odobrenog objekta u slučaju izlučivanja životinja klanjem i/ili dokumentaciju o uništavanju proizvoda životinjskog podrijetla i/ili uništavanju ili oštećivanju predmeta

b) zapisnik nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata

c) rješenje nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata o usmrćivanju ili upućivanju životinja na klanje

d) zapisnik o kontroli izvršenja rješenja nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

 

 

 

PRILOG 2.

Obrazac s podatcima o životinji, uništenim proizvodima životinjskog podrijetla te uništenim i/ili oštećenim predmetima

 

Ime i prezime te adresa subjekta, JIBG, IKG

Podatci o životinjama, uništenim proizvodima životinjskog podrijetla te uništenim i/ili oštećenim predmetima

Red. broj

Vrsta životinje/ proizvoda/ predmeta*

Pasmina

Oznaka životinje i broj životinja/ proizvoda/ predmeta*

Dob (godina, mjeseci, tjedni, dani)

Tjelesna masa žive vage/kg*

Namjena (tov, rasplod, nesilice)

Graviditet (bređost) mjeseci i tjedni

Datum provedbe naređene mjere*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rubrika koja se ispunjava za proizvode životinjskog podrijetla i predmete

Napomena podnositelja zahtjeva:

 

 

PRILOG 3.

Obrazac »Izjava o nekorištenju intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.« u kalendarskoj godini nastanka štetnog događaja

IZJAVA o korištenju intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u kalendarskoj godini nastanka štetnog događaja

Ja,

_____________________________________________________________________________________________

(ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe)

OIB __________________________________________________________________________________________

(OIB davatelja izjave)

Mjesto:

__________________________________________________

(mjesto i poštanski broj prebivališta/sjedišta)

Ulica i kućni broj:

__________________________________________________

(ulica i kućni broj)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam/nisam korisnik intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« u 202__. godini.

___________________ (potpis davatelja izjave)

 

U _____________,

(naziv mjesta)

______________

(datum)

202__. godine

 

 

Kao korisnik intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje«, u privitku ove izjave dostavljam preslike police/polica osiguranja i svih privitaka uz policu:

– Policu osiguranja br._______________________ zaključenu s osiguravajućim društvom ______________________________, za razdoblje od dana _________________ 202 __. godine, do dana ____________ 202__. godine.

– Sastavne dijelove ugovora (police) o osiguranju: Uvjeti za osiguranje životinja/osiguranje gubitka vrijednosti stočarske proizvodnje u primjeni od ___ godine, Informacija ugovaratelju osiguranja/osiguraniku prije zaključenja ugovora o osiguranju u primjeni od ___ godine.

___________________ (potpis davatelja izjave)

 

U _____________,

(naziv mjesta)

______________

(datum)

202__. godine

 

 

PRILOG 4.

Obrazac »Opća izjava o korištenju osobnih podataka«

OPĆA IZJAVA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

 

Ja, dolje potpisani, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem:

Da su svi podatci u zahtjevu i pratećoj dokumentaciji istiniti i točni, te da sam upoznat s posljedicama davanja netočnih i krivih podataka.

Da dopuštam korištenje osobnih podataka (ime i prezime, OIB, kućna adresa, broj telefona, broj mobitela, adresa elektronične pošte, web-adresa, odnosno podatci koji inače nisu javno dostupni) i podataka iz službenih evidencija (naziv trgovačkog društva, obrta, zadruge, OIB, adresa, broj telefona i sl.) u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka te podataka koji se prikupljaju kroz obrasce, a koji se upotrebljavaju za provedbu postupka naknade štete.

Da se slažem s načinom prikupljanja te dopuštam obradu i korištenje podataka navedenih u obrascu za naknadu štete.

Da sam suglasan/sna s izvješćivanjem javnosti o davanju informacija o naknadi štete.

Da ću omogućiti službenu kontrolu i reviziju te pristup dokumentaciji u vezi s poslovima koji su predmet ovoga zahtjeva za naknadu štete Ministarstvu poljoprivrede, Državnom inspektoratu Republike Hrvatske, ovlaštenim predstavnicima Europske komisije i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela.

Da ne koristim dvostruko financiranje odnosno da ista nastala šteta neće biti financirana iz različitih izvora.

Mjesto i datum

Ime i prezime te potpis podnositelja zahtjeva

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić