Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 63/2024 (24.5.2024.), Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

1126

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, broj 151/04 i 116/21) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, na sjednici održanoj 14. svibnja 2024., donijelo je

STATUT

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Članak 1.

U Statutu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, broj 61/22 i 81/23) u članku 14. iza riječi: »su« dodaju se riječi: »ured ravnatelja,«.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Ured ravnatelja

Članak 14.a

Ured ravnatelja ustrojava se radi obavljanja stručnih i koordinacijskih poslova vezanih uz aktivnosti iz djelokruga ravnatelja, poslova odnosa s javnošću te poslova povezivanja i usmjeravanja svih stručnih i poslovnih aktivnosti u Centru.«

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

» – Sektor za organizaciju provedbe i analize ispita«.

Dodaje se točka 3. koja glasi:

» – Sektor za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja.«.

Članak 4.

U članku 16. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova ustrojavaju se sljedeće službe:

– Služba pravnih i računovodstvenih poslova

– Služba općih i administrativnih poslova.

(3) U Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita ustrojavaju se sljedeće službe:

– Služba za provedbu ispita i svjedodžbe

– Služba za analizu ispita i izdavaštvo.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja ustrojavaju se sljedeće službe:

– Služba za nacionalno vrednovanje obrazovanja

– Služba za međunarodno vrednovanje obrazovanja.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 17. stavci od 2. do 5. mijenjaju se i glase:

»(2) U Službi pravnih i računovodstvenih poslova Sektora općih, pravnih i računovodstvenih poslova ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel pravnih poslova

– Odjel računovodstvenih poslova.

(3) U Službi općih i administrativnih poslova Sektora općih, pravnih i računovodstvenih poslova ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel općih poslova

– Odjel administrativnih poslova.

(4) U Službi za provedbu ispita i svjedodžbe Sektora za organizaciju provedbe i analize ispita ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za organizaciju i provedbu ispita

– Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije.

(5) U Službi za analizu ispita i izdavaštvo Sektora za organizaciju provedbe i analize ispita ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za analizu ispita i istraživanje

– Odjel za pripremu ispita i izdavaštvo.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U Službi za nacionalno vrednovanje obrazovanja Sektora za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja ustrojavaju se sljedeći odjeli:

– Odjel za nacionalne ispite

– Odjel za ispite državne mature

– Odjel za prilagodbu ispita.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 6.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Za voditelja sektora u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova i Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje šest (6) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(2) Za voditelja sektora u Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje šest (6) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.«.

Članak 7.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Za voditelja službe u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova i Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje šest (6) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(2) Za voditelja službe u Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje šest (6) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.«.

Članak 8.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Za voditelja odjela u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova i Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje šest (6) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(2) Za voditelja odjela u Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje šest (6) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.«.

Članak 9.

U članku 48. riječi: »diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij«.

Članak 10.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Stručne poslove u Centru obavljaju viši savjetnici 1, viši savjetnici 2, savjetnici i suradnici.

(2) Za višeg savjetnika 1 u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova i Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(3) Za višeg savjetnika 1 u Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

(4) Za višeg savjetnika 2 u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova i Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(5) Za višeg savjetnika 2 u Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

(6) Za savjetnika u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova i Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(7) Za savjetnika u Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

(8) Za suradnika u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova i Sektoru za organizaciju provedbe i analize ispita može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje dvanaest (12) mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(9) Za suradnika u Sektoru za nacionalno i međunarodno vrednovanje obrazovanja može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje dvanaest (12) mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

(10) Za višeg savjetnika 1, višeg savjetnika 2, savjetnika odnos­no suradnika može biti izabrana osoba koja osim općih i zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i uvjete znanja jednog stranog jezika te napredno korištenje računala.«.

Članak 11.

Ovaj Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 007-01/24-01/01 Urbroj: 437/4-24-1 Zagreb, 14. svibnja 2024.

Predsjednica Upravnog vijeća dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić