Povezani zakoni

Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

pročišćeni tekst zakona

NN 85/08, 55/11, 25/12

na snazi od 28.02.2012.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju djelokrug, nadležnosti i ovlasti Financijskog inspektorata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Financijski inspektorat).

(2) Financijski inspektorat je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija koja nadzire primjenu propisa u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca.

(3) Uz poslove inspekcijskog nadzora, Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak u prvom stupnju kad je to ovim Zakonom određeno, sukladno odredbama ovoga Zakona i ovlastima koje ima na temelju Prekršajnog zakona.

(4) Sjedište je Financijskog inspektorata u Zagrebu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. subjekt nadzora jest pravna osoba i s njom izjednačeni subjekti, fizička osoba obrtnik, fizička osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i fizička osoba (građanin) koja podliježe nadzoru Financijskog inspektorata u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i zakona kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca,

2. subjekti izjednačeni s pravnim osobama jesu udruge, zaklade i fundacije te ostale pravne osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, kao i vjerske zajednice i udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe i drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost ali samostalno nastupaju u pravnom prometu,

3. obveznici su prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pravne i fizičke osobe koje su u skladu s tim Zakonom obvezne poduzimati mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

 

II. DJELOKRUG I NADLEŽNOSTI FINANCIJSKOG INSPEKTORATA

 

Članak 3.

(1) U području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Financijski inspektorat nadzire provedbu mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

(2) U području deviznog poslovanja Financijski inspektorat nadzire poštovanje uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, kao i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji, propisanih Zakonom o deviznom poslovanju i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

(3) U području pružanja usluga platnog prometa Financijski inspektorat nadzire odvijanje platnih transakcija i drugih poslova platnog prometa sukladno zakonu kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca te propisima donesenim na temelju toga Zakona.

(4) Financijski inspektorat vodi u prvom stupnju prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca.

Članak 4.

Financijski inspektorat nadležan je da u cilju obavljanja poslova i zadaća iz članka 3. ovoga Zakona:

1. samostalno i u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i državnim odvjetništvom planira, organizira i provodi inspekcijski nadzor radi otkrivanja kažnjivih djela i prikupljanja dokaza na području pranja novca i financiranja terorizma te na području deviznog poslovanja i pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca,

2. na zahtjev suda i državnog odvjetnika pruža pomoć u provođenju financijske istrage, posebno u predmetima u kojima je potrebno pribaviti podatke o novčanim transakcijama i poslovnoj dokumentaciji okrivljenika te o nadziranju kretanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,

3. provodi postupak prisilne naplate novčane kazne i troškova postupka u prekršajnim postupcima koje vodi u slučaju kad je to određeno ovim Zakonom,

4. surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim državnim tijelima te u okviru svoje nadležnosti poduzima mjere za unapređenje suradnje,

5. u skladu s međunarodnim ugovorima surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija,

6. sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba,

7. nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se odnose na postupanja iz njegova djelokruga,

8. zajedno s Uredom za sprječavanje pranja novca i u suradnji s drugim regulatornim i nadzornim tijelima izdaje preporuke ili smjernice za jedinstveno provođenje pojedinih odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te propisa donesenih na temelju toga Zakona, kod obveznika ovoga Zakona,

9. zajedno s nadzornim tijelima i Uredom za sprječavanje pranja novca surađuje s obveznicima sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,

10. izrađuje analize s ciljem utvrđivanja koji su subjekti nadzora u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca ili financiranja terorizma,

11. vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca,

12. sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju uspostavljanja operativnih i strateških struktura za suradnju između pojedinih članova skupine,

13. sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika subjekata nadzora uključenih u sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 5.

Financijskim inspektoratom upravlja predstojnik Financijskog inspektorata.

Članak 6.

Brisan.

Članak 7.

Brisan.

 

III. OVLASTI I POSTUPANJE U POSLOVIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA

 

Članak 8.

(1) Inspekcijski nadzor obavljaju ovlaštene osobe Financijskog inspektorata.

(2) Ovlaštene osobe imaju službenu iskaznicu čiji izgled i sadržaj propisuje ministar financija posebnim pravilnikom koji se objavljuje u »Narodnim novinama«.

 

IV. OVLASTI I POSTUPANJE U POSLOVIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA

 

Ovlasti Financijskog inspektorata

Članak 9.

U obavljanju inspekcijskog nadzora ovlaštene osobe Financijskog inspektorata, u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa, imaju ovlasti:

1. pregledati poslovne knjige, bankovnu i financijsku dokumentaciju, ugovore, poslovnu evidenciju i druge dokumente u bilo kojem obliku te zatražiti njihove preslike,

 

2. pregledati poslovne prostorije, robu, uređaje i opremu,

3. utvrditi identitet osoba koje rade na poslovima koji su predmet inspekcijskog nadzora,

4. zatražiti informacije i uzimati izjave od osoba koje imaju saznanja važna za inspekcijski nadzor,

5. zatražiti suzdržavanje od svakog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama zakona.

 

Dostavljanje podataka na zahtjev Financijskog inspektorata

 

Članak 10.

(1) Na zahtjev ovlaštene osobe Financijskog inspektorata subjekt nadzora dužan je dati na uvid, odnosno dostaviti podatke, dokumentaciju i informacije o svim okolnostima važnima za obavljanje inspekcijskog nadzora ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Financijski inspektorat ima na temelju ovoga Zakona i drugih propisa.

(2) Sve pravne osobe i fizičke osobe, državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata, na njezin zahtjev, a u svrhu provedbe nadzora i prikupljanja dokaza, dati na uvid odnosno dostaviti podatke, dokumentaciju i informacije koje prikupljaju ili s kojima raspolažu.

 

Privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije

 

Članak 11.

(1) Ovlaštene osobe Financijskog inspektorata mogu privremeno oduzeti predmete i dokumentaciju koji su poslužili ili mogu poslužiti za izvršenje prekršaja, koji su nastali izvršenjem prekršaja, ili koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i privremeno oduzeti dokumentaciju i druge predmete sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku o obavljanju hitnih istražnih radnji.

(2) O privremenom oduzimanju predmeta ovlaštena osoba Financijskog inspektorata izdaje potvrdu.

(3) Osobe, kojima su u smislu stavka 1. ovoga članka privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija, imaju pravo podnijeti prigovor predstojniku Financijskog inspektorata.

 

Način obavljanja nadzora

 

Članak 12.

(1) Financijski inspektorat obavlja inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti: izravnim nadzorom koji ovlaštene osobe Financijskog inspektorata provode u prostorijama subjekta nadzora pregledom izvorne dokumentacije, praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora.

(2) Izravan nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redoviti ili izvanredan.

(3) Financijski inspektorat donosi godišnji plan nadzora u kojem utvrđuje raspored prema kojem će se odvijati redoviti izravan nadzor.

(4) Uz poslove izravnog nadzora, u svrhu primjene pristupa temeljenog na riziku i procjeni usklađenosti subjekta nadzora sa zakonskim propisima, Financijski inspektorat obavlja i neizravni nadzor pregledom prikupljenih podataka i dokumentacije dostavljene sukladno ovom Zakonu.

 

Izravan nadzor poslovanja

 

Članak 13.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim osobama Financijskog inspektorata omogućiti pristup sjedištu subjekta nadzora i ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovoj ovlasti obavlja djelatnost i poslove u svezi s kojima Financijski inspektorat provodi nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

 

Uvjeti za obavljanje izravnog nadzora

 

Članak 14.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez nazočnosti drugih osoba obavljati nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Financijskog inspektorata osigurati stručnu i tehničku pomoć te dati potrebna pojašnjenja važna za provedbu nadzora.

(3) Nadzor poslovanja ovlaštena osoba Financijskog inspektorata obavlja tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata obavljanje nadzora i izvan radnog vremena.

 

Završetak postupka nadzora

 

Članak 15.

(1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru sastavlja se zapisnik koji se dostavlja subjektu nadzora, s podrobnim opisom utvrđenih činjenica.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana njegova primitka.

(3) U posebno složenim slučajevima predstojnik Financijskog inspektorata može subjektu nadzora produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka.

Sadržaj prigovora

 

Članak 16.

(1) Prigovor mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi,

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu,

3. razloge prigovora,

4. druge podatke koje mora imati svaki podnesak u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

(2) Subjekt nadzora može u prigovoru navesti činjenice iz kojih proizlazi da nezakonitosti i nepravilnosti navedene u zapisniku ne postoje u cijelosti ili djelomično te o tome predočiti dokaze. Ako se subjekt nadzora u prigovoru poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

(3) Ako subjekt nadzora ne dostavi isprave na koje se u prigovoru poziva, ovlaštena će osoba Financijskog inspektorata pri razmatranju prigovora uzeti u obzir samo priložene dokaze.

(4) Ovlaštena osoba Financijskog inspektorata provjerit će navode iz prigovora, a nakon ponovne ocjene činjenica po potrebi će izvršiti izmjene i dopune zapisnika.

(5) Ako razlozi hitnosti to ne nalažu, Financijski inspektorat neće dalje postupati po nalazu sadržanom u zapisniku o obavljenoj inspekciji dok ne ispita navode iz prigovora.

 

Izricanje nadzornih mjera

 

Članak 17.

(1) Financijski inspektorat može subjektima nadzora kao nadzornu mjeru, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom:

1. dati pisano upozorenje za otklanjanje nepravilnosti,

2. naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

3. predložiti obustavu izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava,

4. privremeno zabraniti poduzimanje određene poslovne aktivnosti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Prekršajnog zakona,

5. predložiti oduzimanje odobrenja za rad.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka Financijski inspektorat izricat će subjektu nadzora primjenjujući načelo razmjernosti.

 

Davanje pisanog upozorenja za otklanjanje nepravilnosti

 

Članak 18.

(1) Ako Financijski inspektorat tijekom provedbe nadzora kod subjekta nadzora utvrdi manje nepravilnosti i nedostatke u poslovanju koje nemaju značenje kršenja zakona i provedbenih propisa, ili ako smatra da je to potrebno radi usklađivanja rada sa zakonom i drugim propisima, ili radi preventivnog djelovanja, subjektu nadzora može dati pisano upozorenje za otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti i rokove za izvršenje te mjere.

(2) Ako u roku iz stavka 1. ovoga članka subjekt nadzora ne postupi po izdanom upozorenju, Financijski inspektorat izdat će rješenje za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka.

 

Nalaganje mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

 

Članak 19.

(1) Financijski inspektorat može subjektu nadzora rješenjem naložiti uklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu te poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno može ovlaštenoj banci ili drugoj ovlaštenoj pravnoj osobi naložiti da poduzme radnje kojima se uklanjaju nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 20.

Brisan.

Članak 21.

(1) Rješenje iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona protiv kojeg u roku nije izjavljena žalba i rješenje kojim Ministarstvo financija odluči povodom žalbe iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona konačno je i dostavlja se putem Financijskog inspektorata na izvršenje.

(2) Financijski inspektorat ovlašten je tražiti informacije o izvršenju. Pravna osoba ili državno tijelo koje je bilo dužno provesti izvršenje obvezno je o izvršenju izvijestiti Financijski inspektorat.

 

Obustava izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava

 

Članak 22.

U slučaju osnovane sumnje da su financijska sredstva na računu subjekta nadzora predmet prekršaja za koji je propisana zaštitna mjera oduzimanja predmeta prekršaja, ovlaštena osoba Financijskog inspektorata može predložiti nadležnom prekršajnom tijelu da naredi privremenu obustavu izvršenja financijske transakcije i zamrzavanje financijskih sredstava na računu do okončanja prekršajnog postupka ili da banci, odnosno drugoj instituciji, koja subjektu nadzora pruža uslugu platnog prometa, izda nalog da strana sredstva plaćanja ili kune koje su bile predmet platnog prometa koji je rezultat prekršaja doznači, do okončanja prekršajnog postupka, na posebne račune Financijskog inspektorata.

 

Privremena zabrana poduzimanja određene poslovne aktivnosti

 

Članak 23.

(1) U slučaju osnovane sumnje da je počinjen prekršaj za koji se može izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, Financijski inspektorat subjektu nadzora može privremeno zabraniti poduzimanje određene poslovne aktivnosti, uz donošenje naredbe i pečaćenje opreme za rad ili poslovnih prostorija ako je to neophodno radi sprječavanja subjekta nadzora da čini nove prekršaje ili da oteža dokazivanje u postupku.

(2) Ovlaštene osobe Financijskog inspektorata mogu subjektu nadzora izreći mjere opreza iz stavka 1. ovoga članka najdulje na osam dana. Ako u roku od osam dana od dana određivanja mjere opreza ovlaštene osobe ne podnesu optužni prijedlog s prijedlogom prekršajnom tijelu da produlji primjenu mjere opreza ili ako nakon podnošenja takva zahtjeva prekršajno tijelo ne odluči u daljnjem roku od tri dana, mjera opreza prestaje.


 

Davanje prijedloga za oduzimanje odobrenja za rad

 

Članak 24.

Kad je posebnim zakonom predviđeno izdavanje odobrenja za obavljanje određenih poslova, Financijski inspektorat predložit će nadležnom tijelu oduzimanje odobrenja za rad subjektu nadzora:

1. ako utvrdi da je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih podataka,

2. ako subjekt nadzora na osobito težak način počini teži prekršaj propisan Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

 

Suradnja između nadležnih tijela Republike Hrvatske

 

Članak 25.

(1) Financijski inspektorat i druga tijela u Republici Hrvatskoj koja su nadležna za nadzor primjene propisa kojima se uređuje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca dostavit će, na međusobni zahtjev, sve podatke o subjektima nadzora koji su im potrebni u postupku provođenja nadzora.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su se međusobno obavještavati o nezakonitostima i nepravilnostima koja utvrde tijekom obavljanja nadzora, ako su ti nalazi bitni za rad drugog tijela.

(3) Razmjena podataka u skladu s ovim člankom ne smatra se odavanjem poslovne tajne i klasificiranih podataka, a Financijski inspektorat i druga nadležna tijela dužni su čuvati primljene podatke u skladu s utvrđenim stupnjem tajnosti te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.

(4) U cilju omogućavanja i uspostave djelotvornog nadzora, tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su surađivati, planirati i koordinirati obavljanje složenih nadzora te prikupljanje i razmjenu bitnih informacija između nadležnih tijela koja su uključena u nadzor u okviru redovitih aktivnosti ili izvanrednih situacija.

(5) Opseg razmjene podataka te koordinacija postupaka i aktivnosti pri nadzoru uredit će se međusobnim sporazumom o razumijevanju.

 

Pružanje pomoći u obavljanju nadzora

 

Članak 26.

Policija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, nadzorna tijela Ministarstva financija i druga državna tijela dužna su ovlaštenim osobama Financijskog inspektorata, na njihov zahtjev, pružiti pomoć u obavljanju inspekcijskog nadzora, u granicama svojih ovlasti.

 

Podnošenje kaznene prijave i optužnog prijedloga

 

Članak 27.

U slučajevima kad inspekcijskim nadzorom ili na drugi način Financijski inspektorat ustanovi da postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo ili prekršaj, dužan je nadležnom državnom tijelu podnijeti odgovarajuću prijavu odnosno optužni prijedlog radi pokretanja prekršajnog postupka.

 

V. ODLUČIVANJE O PREKRŠAJIMA

 

Članak 28.

(1) Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak prema Prekršajnom zakonu.

(2) Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak na temelju podnesenoga optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja, zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjenom propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca.

(3) Prvostupanjski postupak provodi Vijeće za prekršajni postupak Financijskog inspektorata (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(4) O žalbi protiv odluka Vijeća iz stavka 3. ovoga članka odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Članak 29.

(1) Vijeće iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona čine tri člana.

(2) Vijećem predsjeda i njegovim radom rukovodi predsjednik Vijeća.

(3) Predsjednik Vijeća mora biti diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom.

Članak 30.

Vijeće može pisanim putem ovlastiti člana Vijeća za vođenje postupka i donošenje odluka tijekom postupka, osim donošenja odluke o prekršaju.

Članak 31.

O izuzeću članova Vijeća odlučuje predstojnik, a o izuzeću predstojnika ministar financija.

Članak 32.

Član Vijeća ne može biti ovlaštena osoba Financijskog inspektorata koja je sudjelovala u nadzoru poslovanja okrivljenika u prekršajnom postupku.

Članak 33.

(1) Članove Vijeća iz redova ovlaštenih osoba Financijskog inspektorata imenuje predstojnik na vrijeme od dvije godine.

(2) U Financijskom inspektoratu po potrebi može biti imenovano više vijeća.

(3) Predstojnik može imenovati zamjenike članova Vijeća.

(4) Za vrijeme dok rade kao članovi Vijeća, ovlaštene osobe Financijskog inspektorata ne mogu raditi na poslovima inspekcijskog nadzora.

Članak 34.

(1) O žalbi povodom rješenja o prekršaju koje donese Vijeće odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Financijskom inspektoratu koji je, ako ne postoje razlozi za njezino odbacivanje, bez odgode prosljeđuje Visokom prekršajnom sudu.

Članak 35.

(1) Ako osuđena pravna osoba, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost prema pravomoćnoj odluci u određenom roku ne plati, u cijelosti ili djelomično, novčanu kaznu, troškove postupka ili oduzetu imovinsku korist, Financijski inspektorat, odjel za prekršaje, provest će postupak prisilnog izvršenja pravomoćne odluke o prekršaju izdavanjem naloga za pljenidbu banci kod koje se vodi račun osuđene osobe ili drugoj instituciji koja na temelju zakona ili ugovora s bankom obavlja poslove platnog prometa. Uz nalog će se dostaviti pravomoćna odluka s klauzulom pravomoćnosti.

 

(2) Ako osuđena fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi prema pravomoćnoj odluci u određenom roku ne plati, u cijelosti ili djelomično, novčanu kaznu, troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist, od Porezne uprave bit će zatraženo da provede ovrhu na imovini te osobe u skladu s Općim poreznim zakonom.

 

VI. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA

 

Obveza čuvanja i korištenja poslovne tajne i klasificiranih podataka

 

Članak 36.

(1) Službenici Financijskog inspektorata dužni su čuvati poslovnu tajnu i klasificirane podatke za koje saznaju tijekom obavljanja nadzora i drugih poslova iz svoje nadležnosti, u skladu s utvrđenim stupnjem tajnosti.

(2) Financijski inspektorat podatke koji jesu poslovna tajna i klasificirani podaci, a koje je saznao tijekom obavljanja nadzora ili drugih poslova iz svoje nadležnosti, može koristiti isključivo:

1. za obavljanje nadzora,

2. u prekršajnim postupcima,

3. u postupku pred sudom.

(3) Poslovna tajna i klasificirani podaci ne mogu se otkriti drugoj osobi ili državnom tijelu, osim u obliku informacije iz koje nije vidljiv identitet subjekta nadzora na kojeg se ti podaci odnose te u slučajevima propisanim zakonom.

(4) Obveza čuvanja poslovne tajne i klasificiranih podataka nije povrijeđena:

1. ako se podaci daju za potrebe kaznenog postupka,

2. ako se podaci daju Uredu za sprječavanje pranja novca, a na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,

3. ako se podaci daju Hrvatskoj narodnoj banci te drugom nadzornom tijelu za potrebe nadzora koji oni obavljaju iz svog djelokruga, u okviru svojih zakonskih ovlasti, a na temelju pisanog zahtjeva.

(5) Podatke koje im Financijski inspektorat dostavi sukladno stavku 4. ovoga članka, nadležna tijela mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani i ne smiju ih priopćiti trećim osobama ili im omogućiti da ih doznaju i iskoriste, osim u slučajevima propisanim zakonom.

 

VII. STRUČNO USAVRŠAVANJE I PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA

 

Članak 37.

Službenici Financijskog inspektorata dužni su stalno se stručno usavršavati i sudjelovati u specijalističkim programima obrazovanja i usavršavanja koje organizira i provodi Ministarstvo financija, a mogu sudjelovati i u drugim oblicima izobrazbe i stručnog usavršavanja.

 

Članak 38.

Pri obavljanju dužnosti i u svoje slobodno vrijeme službenici Financijskog inspektorata dužni su poštovati zakon i Etički kodeks državnih službenika.

 

VIII. SREDSTVA ZA RAD FINANCIJSKOG INSPEKTORATA

 

Članak 39.

(1) Sredstva za rad Financijskog inspektorata osiguravaju se u državnom proračunu u okviru sredstava Ministarstva financija.

(2) Plaće službenika Financijskog inspektorata utvrđuju se na način uređen propisima o državnim službenicima.

(3) Posebnom Uredbom Vlada će utvrditi vrijednost koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatak na uvjete rada te kriterije i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Financijskog inspektorata.

(4) Službenici Financijskog inspektorata ostvaruju, sukladno rezultatima rada, pravo na dodatak na plaću na temelju kriterija koje utvrđuje ministar financija.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 40.

(1) Pravna osoba koja u smislu članka 10., 13. i 14. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata ne pruži tražene podatke, odnosno ne dade na uvid potrebnu dokumentaciju i predmete ili ne osigura uvjete za provođenje inspekcijskog nadzora, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 800.000,00 kuna.

(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 40.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Članak 41.

(1) Pravna osoba koja ne izvrši nalog ovlaštene osobe Financijskog inspektorata u smislu članka 19. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna.

(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Članak 42.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kad od dana počinjenja prekršaja protekne šest godina.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

(1) Devizni inspektorat osnovan Zakonom o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/92., 26/93. i 29/94.) od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja rad kao Financijski inspektorat.

(2) Državni službenici Deviznog inspektorata s početkom rada Financijskog inspektorata nastavljaju rad kao državni službenici Financijskog inspektorata, na svojim dosadašnjim radnim mjestima zadržavaju prava iz službe do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem ustrojstvu središnjeg tijela državne uprave iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona.

(4) Pravilnik iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona ministar financija dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Postupci inspekcijskog nadzora, započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/92., 26/93. i 29/94.).

(6) Postupci za prekršaje pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema propisima po kojima su pokrenuti.

Članak 44.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/92., 26/93. i 29/94.)

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-01/08-01/01

Zagreb, 9. srpnja 2008.

 

Copyright © Ante Borić