Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 56/2024 (15.5.2024.), Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

977

Na temelju članka 60. stavka 7., članka 60.b stavka 9. i članka 130. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018, 42/220, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽENJA PROIZVOĐAČA PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

DIO PRVI UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se oblici udruženja proizvođača, temeljna načela udruživanja i funkcioniranja te uvjeti za priznavanje i postupak priznavanja proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, udruženja transnacionalnih proizvođačkih organizacija i sektorske organizacije, sadržaj i način vođenja Upisnika proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, uvjeti i način podnošenja zahtjeva za proširenje pravila iz sporazuma, odluka ili drugih akata koje su donijele proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorske organizacije, praćenje, obavještavanje i izvještavanje o radu proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, administrativna kontrola i kontrola na terenu, inspekcijski nadzor te ukidanje rješenja o priznavanju.

Provedba

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal. (SL L 350, 29. 12. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/813 оd 8. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava dodijeljenih državama članicama za izravna plaćanja i godišnje raspodjele potpore Unije za ruralni razvoj po državama članicama (SL L 102, 17. 4. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

– Delegirana Uredbe Komisije (EU) 2017/891 od 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25. 5. 2017.) kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2528 od 17. listopada 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 i o stavljanju izvan snage delegiranih uredaba (EU) br. 611/2014, (EU) 2015/1366 i (EU) 2016/1149 koje se primjenjuju na programe potpore u određenim poljoprivrednim sektorima (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/891).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. proizvođač je poljoprivrednik iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/2115 koji u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/218, 42/220, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) upisano u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;

b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti upisan u Upisnik poljoprivrednika;

c) društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti upisani u Upisnik poljoprivrednika;

te u skladu s člankom 2. stavkom 3. Priloga Preporuke Komisije od 6. svibnja 2003. godine o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća od 20. 5. 2003. (SL L 124/37) pripada skupini mikropoduzeće, malo poduzeće ili srednje poduzeće

2. poljoprivredna djelatnost je djelatnost iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2021/2115 koja se odnosi na djelatnosti navedene u Području A, Odjeljku 01 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07), izuzev djelatnosti i pomoćnih djelatnosti koje su obuhvaćene razredima 01.6 i 01.7

3. proizvođačka organizacija je u smislu članka 154. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, pravna osoba (zadruga ili društvo s ograničenom odgovornošću) koja ispunjava uvjete iz ovoga Pravilnika i osnovni je oblik dobrovoljnog udruživanja njezinih članova proizvođača nastao na inicijativu i kontroliran od strane članova proizvođača, sa svrhom jačanja tržišne konkurentnosti

4. sektorska organizacija je pravna osoba koja je sastavljena od najmanje dva predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom, preradom i/ili trgovinom proizvoda iz jednog ili više sektora iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, osnovana na inicijativu pravnih osoba koje se bave isključivo proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda iz jednog ili više sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sa svrhom poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre prakse i transparentnosti tržišta, a na dobrobit svih njezinih članova, bez obzira koju gospodarsku djelatnost obavljaju (proizvodnja repromaterijala, uzgoj, prerada, trgovina ili usluge) i kojoj od navedenih faza (razina) lanca opskrbe hranom pripadaju

5. gospodarsko područje je zemljopisno područje definirano u članku 164. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013

6. nečlanovi sektorske organizacije su svi drugi gospodarski subjekti koji posluju u jednoj od faza (razina) lanca opskrbe hranom od kojega se i sama sektorska organizacija sastoji, a koji nisu članovi sektorske organizacije pa stoga nemaju predstavnika/zastupnika (člana) u toj sektorskoj organizaciji

7. transnacionalna proizvođačka organizacija je organizacija kako je definirana u članku 2. točke d) Uredbe (EU) br. 2017/891

8. član proizvođač je fizička ili pravna osoba iz točke 1. ovoga stavka, koja je član jednog od oblika udruženja proizvođača iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji obavlja poljoprivrednu djelatnost iz točke 2. ovoga stavka u sektoru za koji je proizvođačka organizacija priznata

9. član neproizvođač je fizička ili pravna osoba koja je član jednog od oblika udruženja proizvođača iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, a ne obavlja djelatnost proizvodnje poljoprivrednih proizvoda niti u jednom od sektora za koji je oblik udruženja proizvođača priznat ili obavlja neku drugu nepoljoprivrednu djelatnost

10. društvo kći je društvo s ograničenom odgovornošću definirano u skladu s člankom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 2017/891 u kojem jedna ili više proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija ima najmanje 90 % udjela ili kapitala u vlasništvu i koje pridonosi ciljevima tih organizacija ili udruženja

11. udruženje proizvođačkih organizacija je udruženje najmanje dvije priznate proizvođačke organizacije iz istog sektora

12. eksternalizacija ima isto značenje kao i u članku 155. Uredbe (EU) br. 1308/2013

13. kratak lanac opskrbe je skup trgovačkih odnosa i transakcija koji uključuje ograničen broj gospodarskih subjekata, posvećen suradnji, lokalnom gospodarskom razvoju i bliskim zemljopisnim i društvenim vezama između proizvođača, prerađivača i potrošača, kojima se proizvodi poljoprivredne proizvodnje iz sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 isporučuju od proizvođača do potrošača na način da proizvođač izravno prodaje proizvod potrošaču (nulta razina) ili ga prodaje uz posredovanje najviše jednog posrednika

14. referentno razdoblje je vremensko razdoblje od najmanje 12 uzastopnih mjeseci, za koje pravna osoba koja podnosi zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije posjeduje računovodstvene podatke o poslovanju i stavljanju proizvoda za koje traži priznavanje na tržište, neovisno radi li se o zajedničkom stavljanju na tržište svih članova proizvođača ili pojedinačnom stavljanju na tržište svakog člana proizvođača, a koje počinje najranije 1. siječnja tri godine prije godine za koju pravna osoba podnosi zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije i završava najkasnije 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju pravna osoba podnosi zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije. Referentno razdoblje za priznavanje može biti i razdoblje tržišne godine iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Metodologija određivanja referentnog razdoblja, kao i jednom određeno i utvrđeno referentno razdoblje ne može se mijenjati.

15. Strateški plan je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

(2) Ostali pojmovi i izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao i pojmovi i izrazi definirani u Zakonu.

(3) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI POSTUPOVNE ODREDBE

POGLAVLJE I. OBLICI UDRUŽENJA PROIZVOĐAČA I NJIHOVE OSNOVNE ZNAČAJKE

Oblici udruženja proizvođača

Članak 4.

(1) U skladu s Glavom II. Poglavljem III. Odjeljkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te Uredbom (EU) br. 2016/232 proizvođači se mogu udružiti u sljedeće organizacijske oblike:

a) proizvođačka organizacija

b) transnacionalna proizvođačka organizacija.

(2) Nakon izdavanja rješenja iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika, a u skladu s Glavom II. Poglavljem III. Odjeljkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te Uredbom (EU) br. 2016/232 organizacije proizvođača iz stavka 1. ovoga članka mogu se udružiti u sljedeće organizacijske oblike:

a) udruženje proizvođačkih organizacija

b) transnacionalno udruženje proizvođačkih organizacija

c) sektorska organizacija

d) transnacionalna sektorska organizacija.

(3) Oblici udruženja iz stavka 1. i stavka 2. podstavaka a) i b) ovoga članka osnivaju se radi tržišne orijentiranosti i postizanja veće tržišne konkurentnosti njihovih članova proizvođača, a oblici udruženja iz stavka 2. podstavaka c) i d) ovoga članka osnivaju se radi poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre proizvođačke i trgovačke prakse, transparentnosti tržišta i postizanja tržišne stabilnosti.

(4) Oblik udruženja (pravna osoba) čiji poslovni model podrazumijeva organizaciju proizvodnje od strane i/ili za potrebe jednog kupca, najčešće prvog otkupljivača primarnog poljoprivrednog proizvoda, u kojemu se članovi tog udruženja, ujedno i proizvođači primarnog poljoprivrednog proizvoda ne orijentiraju tržišno, već proizvode isporučuju (predaju) tom jednom otkupljivaču, pri čemu nakon isporuke (predaje) proizvoda prestaje sva nadležnost i odgovornost tog udruženja nad proizvodom te upravljanjem i kontrolom daljnjih faza poslovnog procesa, osobito u pogledu sudjelovanja u donošenju odluka o prodaji proizvoda, u smislu količine, cijene i načina prodaje istoga, te provedbe djelatnosti pripreme i plasmana proizvoda na tržište, stvaranja prepoznatljivosti proizvoda i prepoznatljivosti samog udruženja proizvođača na tržištu, nisu kompatibilni temeljnim načelima osnivanja i rada oblika udruženja iz stavka 1. i stavka 2. podstavaka a) i b) ovoga članka.

POGLAVLJE II. UVJETI ZA PRIZNAVANJE

Opći uvjeti za priznavanje

Članak 5.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) priznat će proizvođačku organizaciju koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) pravna je osoba

b) osnovana je na inicijativu proizvođača koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, a kontrolirane su od strane istih u skladu s člankom 153. Uredbe (EU) br. 1308/2013

c) osnovali su je proizvođači registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u jednom od sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013

d) prije stjecanja statusa priznavanja obavlja najmanje jednu od aktivnosti navedenih u članku 152. stavku 1. podstavku (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013

e) djeluje na postizanju posebnog cilja koji može uključivati barem jedan od ciljeva navedenih u članku 152. stavku 1. podstavku (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

f) posebne uvjete navedene u članku 6. ovoga Pravilnika u skladu s člankom 154. stavkom 1. podstavkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013

g) pruža dostatne dokaze u skladu s člankom 154. stavkom 1. podstavkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

h) ima donesen pravni akt u skladu s člancima 8., 9. i 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo će priznati i proizvođačku organizaciju koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) u sektoru voća i povrća, iznimno od stavka 1. podstavka e) ovoga članka, ako djeluje u skladu s člankom 160. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te ispunjava uvjete iz Poglavlja I. Odjeljka II. Uredbe (EU) br. 2017/891

b) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, primjenjuje se članak 153. stavak 3. i članak 161. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Posebni uvjeti za priznavanje

Članak 6.

(1) Posebni uvjeti za priznavanje iz članka 5. stavka 1. podstavka f) ovoga Pravilnika, a u skladu s člankom 154. stavkom 1. podstavkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 za priznavanje proizvođačke organizacije su:

– minimalan broj članova i

– minimalna vrijednost utržive proizvodnje.

(2) Posebni uvjeti za priznavanje iz stavka 1. ovoga članka s obzirom na sektor u kojemu pravna osoba podnosi zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije (u daljnjem tekstu: Zahtjev) navedeni su u Tablici 1. u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Dokazivanje statusa člana proizvođača s obzirom na veličinu poduzeća

Članak 7.

(1) Proizvođačem iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika za potrebe zadovoljavanja uvjeta priznavanja proizvođačke organizacije smatra se onaj proizvođač koji u skladu s Preporukom Komisije od 6. svibnja 2003. godine u vezi s definicijom mikro, malih i srednjih poduzeća od 20. 5. 2003. (SL L 124/37) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije), pripada skupini mikro, malo ili srednje poduzeće.

(2) Ministarstvo u postupcima iz Poglavlja III. ovoga Pravilnika utvrđuje kategoriju ili skupinu kojoj pripada svaki pojedini član proizvođač pravne osobe koja podnosi zahtjev za priznavanje.

(3) Radi dokazivanja statusa mikro, malog ili srednjeg poduzetnika iz stavka 1. ovoga članka svaki član proizvođač pravne osobe koja podnosi Zahtjev popunjava Izjavu o veličini vlastitog poljoprivrednog gospodarstva koja se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a koja se prilaže uz Zahtjev.

(4) Dokazivanje pripadnosti kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika utvrđuje se u skladu sa sljedećim kriterijima Preporuke Komisije iz stavka 1. ovoga članka:

– broj zaposlenih

– vrijednost godišnjeg prometa

– ukupna vrijednost bilance.

(5) Kriteriji iz stavka 4. ovoga članka koje članovi proizvođači navode u Izjavi iz stavka 3. ovoga članka moraju odgovarati onima iz Godišnjeg financijskog izvješća (u skladu s člankom 19. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 120/16) koje je podneseno za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev.

(6) Ako je član proizvođač osnovao ili je suvlasnik više poduzeća koje se bave poljoprivrednom i/ili nekom drugom djelatnošću, prilikom utvrđivanja statusa mikro, malog ili srednjeg poduzetnika iz stavka 1. ovoga članka u razmatranje statusa veličine poduzetnika uzima se samo ono poljoprivredno gospodarstvo koje je član pravne osobe koja podnosi Zahtjev, a koje je upisano u Upisnik poljoprivrednika te koje obavlja poljoprivrednu djelatnost proizvodnje proizvoda za koje pravna osoba podnosi Zahtjev i putem kojega taj član proizvođač prodaje te proizvode i ostvaruje određeni iznos vrijednosti utržive proizvodnje iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(7) Prelazak poljoprivrednih gospodarstva iz skupine mikro, malih ili srednjih poduzeća u skupinu velikih poduzeća u skladu s Preporukom Komisije iz stavka 1. ovoga članka, kao posljedica unaprjeđenja poslovanja i rasta vrijednosti kriterija iz stavka 4. ovoga članka nakon priznavanja proizvođačke organizacije, smatra se prihvatljivim i ne utječe na stečeni status priznate proizvođačke organizacije.

Pravni akt

Članak 8.

(1) Pravna osoba u svrhu stjecanja statusa proizvođačke organizacije u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavkom h) ovoga Pravilnika mora posjedovati pravni akt kojim se uređuju pravila o uređenju iste.

(2) Pravni akt iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o obliku registracije pravne osobe koja podnosi Zahtjev može biti:

a) Pravila zadruge

b) Društveni ugovor trgovačkog društva (društvo s ograničenom odgovornošću).

(3) Pravni akt iz stavka 2. ovoga članka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ne mora sadržavati odredbe iz članka 153. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravni akt sektorske organizacije može biti i Statut udruge osim sektora iz članka 162. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Sadržaj pravnog akta

Članak 9.

(1) Pravni akt iz članka 8. ovoga Pravilnika obavezno mora sadržavati sljedeće odredbe:

– odredbe članka 152. stavka 1. c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

– odredbe članka 153. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kako je navedeno u stavku 2. ovoga članka

– odredbe o osnivanju i financiranju operativnih fondova u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i Pravilnikom o provedbi intervencija u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, broj 154/23), radi provedbe intervencija u sektoru iz članka 42. a) i sektorima iz članka 42. f) Uredbe (EU) br. 2021/2115

– za proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća i povrća, odredbe o osnivanju uzajamnih fondova, radi provedbe intervencija iz članka 47. stavka 2. točke a) Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Odredbama iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka definiraju se obaveze, pravila, postupci i kazne za članove:

– obaveza članova da primjenjuju pravila koja je proizvođačka organizacija donijela u vezi s izvještavanjem o proizvodnji, proizvodnjom, stavljanjem na tržište i zaštitom okoliša

– obaveza članova da su članovi samo jedne proizvođačke organizacije za pojedini proizvod, osim u slučaju kada imaju dvije različite proizvodne jedinice smještene na različitim zemljopisnim područjima

– obaveza članova da pružaju informacije koje proizvođačka organizacija traži za potrebe statistike

– postupci za utvrđivanje, donošenje i izmjenu pravila koja je proizvođačka organizacija donijela u vezi s izvješćivanjem o proizvodnji, proizvodnjom, stavljanjem na tržište i zaštitom okoliša

– obaveza članova na financijske doprinose nužne za financiranje proizvođačke organizacije

– pravila koja omogućuju članovima proizvođačke organizacije da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke

– kazne za kršenje obveza pravnog akta, posebno za neplaćanje financijskih doprinosa

– pravila o primanju novih članova, način pristupanja, obliku pristupnice i minimalnom trajanju članstva koje ne može biti kraće od jedne godine

– pravila o članovima koji nisu proizvođači

– pravila o primanju u članstvo novih članova

– pravila kojima se sprječava konkurentno ponašanje članova vezano uz stavljanje na tržište proizvoda proizvođačke organizacije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravni akt iz stavka 2. ovoga članka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ne mora sadržavati odredbe iz članka 153. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

POGLAVLJE III. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE I UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA

Postupak podnošenja zahtjeva za priznavanje

Članak 10.

(1) Pravna osoba podnosi Zahtjev Ministarstvu na Obrascu 1. iz Priloga II. ovoga Pravilnika, uz koji dostavlja sljedeće:

a) pravni akt iz članka 8. ovoga Pravilnika (preslika ovjerenog pravnog akta)

b) izvadak iz Sudskog registra za djelatnost u sektoru za koji se traži priznavanje (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva)

c) potvrda banke o žiro računu

d) preslika potpisnog kartona na kojem su evidentirani osnovni podaci o vlasniku računa i ovlaštenicima te deponirani njihovi potpisi (FINA)

e) potpisana i ovjerena Izjava osobe ovlaštene za zastupanje iz Priloga II. ovoga Pravilnika

f) dokaz da su članovi proizvođači upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika i da obavljaju poljoprivrednu djelatnost

g) dokaz o vrijednosti utržive proizvodnje u skladu s člankom 13. stavkom 2. ovoga Pravilnika (računi, račun-otpremnice, otpremnice i otkupni blokovi) u referentnom razdoblju iz članka 3. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika

h) Plan rada proizvođačke organizacije iz Priloga II. ovoga Pravilnika

i) Izjavu o nepristranosti i sukobu interesa odgovorne osobe podnositelja Zahtjeva iz Priloga II. ovoga Pravilnika

j) izjave iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika za sve članove proizvođače pravne osobe koja podnosi Zahtjev.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i opunomoćenik pravne osobe koja podnosi Zahtjev, uz prilaganje punomoći.

Utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku priznavanja

Članak 11.

(1) Ministarstvo, u skladu s člankom 154. stavkom 4. točke a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 u postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva i kontrolu na terenu.

(2) Kontrola na terenu provodi se nakon zaprimanja cjelokupne dokumentacije koja se dostavlja uz Zahtjev i provedene administrativne kontrole. O kontroli na terenu sastavlja se zapisnik.

(3) Kontrola na terenu iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva kontrolu u sjedištu proizvođačke organizacije, kontrolu kapaciteta koji se odnose na pripremu i plasman proizvoda na tržište te kontrolu proizvodnih kapaciteta članova proizvođačke organizacije na kojima se odvija poljoprivredna djelatnost iz sektora za koje se traži priznavanje.

(4) Kontrola na terenu proizvodnih kapaciteta članova proizvođačke organizacije iz stavka 3. ovoga članka provodi se ako i nakon provedene administrativne obrade dostavljenih dokaza postoji sumnja na neusklađenost sa Zahtjevom vezanim za određenog, pojedinog člana pravne osobe koja je podnijela Zahtjev ili na temelju nasumičnog odabira poljoprivrednog gospodarstva ili pogona za pripremu i plasman proizvoda na tržište prema sljedećem modelu:

– za proizvođačke organizacije koje broje 7-15 članova provodi se kontrola kod jednog poljoprivrednog gospodarstva

– za proizvođačke organizacije koje broje 16 – 30 članova provodi se kontrola kod dva poljoprivredna gospodarstva

– za proizvođačke organizacije koje broje više od 30 članova provodi se kontrola kod najmanje tri poljoprivredna gospodarstva.

(5) Ministarstvo će izdati rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije u skladu s člankom 154. stavkom 4. podstavkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– dokumentacija iz članka 10. ovoga Pravilnika dostavljena uz Zahtjev je potpuna i pravovaljana

– administrativnom kontrolom utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članaka 5., 6., 7. i 10. ovoga Pravilnika

– zapisnikom o provedenoj kontroli na terenu iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka nisu utvrđene nepravilnosti.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka izdaje se za sektor iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za koje je Zahtjev podnesen, a u izreci rješenja navodi se najmanje sljedeće:

– osnovni podaci o proizvođačkoj organizaciji (naziv, adresa sjedišta i OIB),

– proizvodi i njihove KN oznake za koje se proizvođačka organizacija priznaje,

– identifikacijski broj (ID) proizvođačke organizacije iz Upisnika proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija,

– poseban cilj/ciljevi iz članka 152. 1. c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(7) Ministarstvo u postupku administrativne kontrole Zahtjeva može dodatno provjeravati dokaze o obavljanju poljoprivredne djelatnosti na temelju podataka i dokumentacije javnopravnih tijela nadležnih za provođenje određenih postupaka i vođenje propisanih evidencija/upisnika/registara (gdje je to primjenjivo).

(8) Dokazi iz stavka 7. ovoga članka koji se odnose na obavljanje poljoprivredne djelatnosti u sektoru i za proizvod/e za koje se traži priznavanje u referentnom razdoblju, mogu biti:

– za fizičke osobe proizvođače upisane u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Evidencija o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda OPG-a (u daljnjem tekstu: Evidencija)

– za fizičke osobe registrirane kao obrt i pravne osobe: upis u Upisnik poljoprivrednika te podaci (pisane isprave i/ili elektronički zapis) iz kojih se nedvojbeno može utvrditi poljoprivredna aktivnost u referentnom razdoblju (zaduženja i razduženja za vlastitu robu, dnevnik proizvodnje, računi o kupnji sjemena/sadnica/repromaterijala, prihrani, berbi, žetvi, zalihama i druga dokumentacija ovisno o vrsti obavljanja poljoprivredne djelatnosti).

Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta demokratske odgovornosti pravne osobe u postupku priznavanja i priznate proizvođačke organizacije

Članak 12.

(1) Za potrebe utvrđivanja poštivanja odredbe članka 153. stavka 2.c. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 9. stavka 2. podstavka 6. ovoga Pravilnika, u postupku iz članka 11. ovoga Pravilnika, radi osiguravanja uvjeta da članovi proizvođačke organizacije na demokratičan način upravljaju i/ili nadziru upravljanje i postupke donošenja odluka o poslovanju svoje proizvođačke organizacije, transparentnosti i svrhovitosti dodjele i korištenja financijskih sredstva iz europskih fondova za provedbu aktivnosti proizvođačkih organizacija u okviru Strateškog plana i/ili Državnog proračuna Republike Hrvatske, Ministarstvo će ispitati udovoljavaju li odredbe pravnog akta iz članka 8. ovoga Pravilnika uvjetima demokratske odgovornosti i neovisnosti članova pravne osobe koja podnosi Zahtjev.

(2) Ako pravna osoba koja podnosi Zahtjev posjeduje pravni akt iz članka 8. stavka 2. podstavka b) ovoga Pravilnika, radi utvrđivanja činjenica iz stavka 1. ovoga članka, kao i moguće povezanosti ili partnerstva članova pravne osobe koja podnosi Zahtjev u smislu članka 3. Priloga Preporuke Komisije, Ministarstvo će, osobito ispitati sadržaj odredbi pravnog akta kojima se utvrđuju pravo i broj glasova, visina udjela i kapitala svakog člana pravne osobe podnositelja Zahtjeva i odnose između članova, uključujući identitete fizičkih i pravnih osoba koje imaju udjele ili sudjeluju kapitalom u članovima pravne osobe podnositelja Zahtjeva koji su i sami pravne osobe.

(3) Sadržaj odredbi pravnih akata iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika koje se odnose na odredbe članka 9. stavka 2. podstavka 6. ovoga Pravilnika, mora jamčiti pravo svim članovima društva da ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka proizvođačke organizacije na način da se ne naruši načelo demokratičnosti, to jest da jedan ili nekolicina članova koji čine manjinu ne mogu imati većinu glasova ili prava glasa, čime se nastoji spriječiti stvaranje vladajućeg (upravljačkog) utjecaja jednog ili nekolicine članova u proizvođačkoj organizaciji.

(4) Ako pravna osoba koja podnosi Zahtjev posjeduje pravni akt iz članka 8. stavka 2. podstavka b) ovoga Pravilnika, članovi trgovačkog društva stječu svoja prava i obveze u trgovačkom društvu neovisno o visini njihova poslovnog udjela u istome.

(5) Svaki član pravne osobe iz stavka 4. ovoga članka ima jedan (jednako vrijedan) glas, neovisno o broju i vrijednosti poslovnih udjela, a skupština iste donosi odluke najmanje natpolovičnom većinom glasova svih članova skupštine (ukupnog broja članova skupštine) ili njihovih zastupnika.

(6) Ako je neki od članova skupštine pravne osobe iz stavka 4. ovoga članka spriječen prisustvovati sjednici skupštine, svoj glas povjerava drugom članu skupštine koji će prisustvovati sjednici, a o tome pisanim putem treba obavijestiti i člana kojemu povjerava svoj glas, kao i predsjednika skupštine. Odredbe ovoga stavka ne primjenjuju se u slučaju više sile koja podrazumijeva smrt člana ili njegovu dugoročnu radnu nesposobnost uzrokovanu narušenim zdravstvenim stanjem.

(7) Član proizvođač pravne osobe koja podnosi Zahtjev ili priznate proizvođačke organizacije može biti član iste najviše s jednim poljoprivrednim gospodarstvom, koje nije (u skladu s Preporukom Komisije) u partnerskom ili povezanom odnosu s poljoprivrednim gospodarstvom bilo kojega drugog člana, a osobito subjektom koji nije član te pravne osobe ili priznate proizvođačke organizacije, a s kojim ista poslovno surađuje ili mu je povjerila provedbu neke od djelatnosti iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(8) Članovi jedne obitelji ili rodbinski povezani članovi koji su osnovali zadrugu ili društvo s ograničenom odgovornošću mogu podnijeti Zahtjev, uz uvjet da svi članovi te obitelji imaju vlastita poljoprivredna gospodarstva (vlastite proizvodne resurse i vlastitu proizvodnju) i da ispitivanjem povijesnih činjenica vezanih uz osnivanje i poslovanje tih poljoprivrednih gospodarstva nije razvidno ili se ne može dokazati da su ista osnovana istovremeno ili u vremenskom razdoblju od tri godine prije podnošenja Zahtjeva, što u suprotnome može upućivati na umjetno stvaranje uvjeta za priznavanje s namjerom korištenja prava na potporu iz fondova EU.

(9) Ispitivanjem povijesnih činjenica vezanih uz osnivanje poljoprivrednih gospodarstva članova obitelji ili rodbinski povezanih članova iz stavka 8. ovoga članka mora biti razvidno da svako od navedenih poljoprivrednih gospodarstava u razdoblju od najmanje tri godine prije podnošenja Zahtjeva kontinuirano provodi poljoprivrednu aktivnost i bilježi odgovarajuću proizvodnju, koju djelomično ili u potpunosti stavlja na tržište.

(10) Članovi jedne obitelji ili rodbinski povezani članovi koji su osnovali zadrugu ili društvo s ograničenom odgovornošću koji prebivaju na području koje, u skladu s člankom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, i 144/20), podrazumijeva općinu ili više susjednih općina, kao prirodnu, društvenu i gospodarsku cjelinu u kojoj je stanovništvo povezano zajedničkim interesima među kojima se nalaze i gospodarski interesi, uvjeti poljoprivredne proizvodnje su homogeni i ujednačeni, a proizvodnja se zasniva na tradiciji, mogu podnijeti Zahtjev, uzimajući u obzir uvjete navedene u stavcima 8. i 9. ovoga članka. U tom smislu prihvatljivim se smatra da članovi obitelji ili rodbinski povezani članovi koji su osnovali zadrugu ili društvo s ograničenom odgovornošću i koji su podnijeli Zahtjev mogu imati i zajedničku/istu adresu prebivališta ili živjeti/prebivati u neposrednoj blizini/susjedstvu.

(11) Radi potrebe dodatnog zapošljavanja stručnog ili drugog osoblja, priznata proizvođačka organizacija koja se u potpunosti ili djelomično sastoji od članova obitelji ili rodbinski povezanih članova, može zaposliti člana obitelji ili člana rodbinski povezanog s nekim od članova obitelji, ali mora prethodno provesti natječajni postupak kako bi postupak zapošljavanja novoga radnika bio proveden na transparentan način i pružio priliku drugim zainteresiranim osobama da se natječu za to radno mjesto.

(12) U pogledu pristupanja u članstvo novih članova, proizvođačka organizacija priznata rješenjem Ministarstva iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika djeluje na temelju načela otvorenosti, prihvaćajući u razmatranje svaki zaprimljeni zahtjev za pristupanje novoga člana, bilo da se radi o potencijalnom članu proizvođaču ili neproizvođaču, a o njihovom primanju u članstvo odlučuje na skupštini glasanjem, na način kako je to definirala u svojem pravnom aktu iz članka 8. i članka 9. stavka 2. podstavka 10. ovoga Pravilnika te u skladu s odredbama članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Utvrđivanje vrijednosti utržive proizvodnje u postupku priznavanja proizvođačke organizacije

Članak 13.

(1) Vrijednost utržene proizvodnje (u daljnjem tekstu: utržena proizvodnja) je vrijednost koja je proizašla iz prodaje proizvoda koje su proizveli članovi proizvođači u referentnom razdoblju i za koje pravna osoba čiji su ti isti proizvođači ujedno i članovi, podnosi Zahtjev.

(2) Za potrebe članka 154. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 količina i vrijednost proizvodnje namijenjene tržištu (u daljnjem tekstu: utrživa proizvodnja) radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta minimalne vrijednosti utržive proizvodnje iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika u postupku priznavanja iz članka 11. ovoga Pravilnika, izračunava se i utvrđuje na isti način kao i količina i vrijednost proizvodnje stavljena na tržište (utržena proizvodnja).

(3) Ako proizvodi za koje pravna osoba podnosi Zahtjev nisu stavljani na tržište na način da pravna osoba koja podnosi Zahtjev koncentrira ponudu i plasira na tržište proizvode vlastitih članova (zajedničko trženje), za izračun ukupne vrijednosti utržene proizvodnje u obzir se uzima zbroj pojedinačnih vrijednosti utržene proizvodnje svih članova proizvođača u referentnom razdoblju.

(4) U sektoru voća i povrća, pored vrijednosti utržene proizvodnje u svježem stanju, može se, ovisno o strukturi proizvodnje pravne osobe koja podnosi Zahtjev, ukupnoj vrijednosti utržene proizvodnje dodati i vrijednost proizvodnje namijenjene preradi, koja se izračunava kao paušalna stopa u skladu s uvjetima navedenim u članku 31. stavku 2. postavku 2. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(5) Vrijednost utržive proizvodnje iz stavka 2. ovoga članka koja proizlazi iz međusobnog trženja članova pravne osobe koja podnosi Zahtjev nije prihvatljiva za razmatranje ispunjenosti uvjeta minimalne vrijednosti utržene proizvodnje.

(6) Vrijednost utržive proizvodnje koja proizlazi iz trženja jednog ili više članova pravne osobe koja podnosi Zahtjev s jednim ili više poduzeća koje/a nisu članovi te pravne osobe, a s kojim/a je/su isti povezan/i (u smislu članka 3. Priloga Preporuke Komisije), nije prihvatljiva za razmatranje ispunjenosti uvjeta minimalne vrijednosti utržene proizvodnje.

(7) Ako je član proizvođač pravne osobe koja podnosi Zahtjev osnovao dva ili više oblika poljoprivrednog gospodarstva pri čemu se jedno bavi isključivo poljoprivrednom djelatnošću, a putem drugoga prodaje/stavlja na tržište proizvode proizišle iz poljoprivredne djelatnosti prvoga, vrijednost utržive proizvodnje koja proizlazi iz takvog modela poslovanja nije prihvatljiva za razmatranje ispunjenosti uvjeta minimalne vrijednosti utržene proizvodnje.

(8) Vrijednost utržive proizvodnje iz stavka 2. ovoga članka koja proizlazi iz trženja proizvoda iz sektora za koje pravna osoba podnosi Zahtjev, a koje nisu proizveli članovi proizvođači te pravne osobe nije prihvatljiva za razmatranje ispunjenosti uvjeta minimalne vrijednosti utržene proizvodnje.

(9) Prilikom podnošenja Zahtjeva, obujam proizvodnje jednog člana proizvođačke organizacije u ukupnom obujmu i ukupnoj vrijednosti utržive proizvodnje podnositelja Zahtjeva, ne smije iznositi više od 50 %.

(10) Član neproizvođač i njegova vrijednost utržive proizvodnje iz stavka 2. ovoga članka ne uzima se u obzir u postupku priznavanja proizvođačke organizacije, kao i tijekom poslovanja priznate proizvođačke organizacije.

(11) Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za izračun vrijednosti utržene proizvodnje.

(12) Za izračun vrijednosti utržive proizvodnje iz stavka 2. ovoga članka nisu prihvatljivi troškovi prijevoza proizvoda koje je pravna osoba koja podnosi Zahtjev iskazala na računima i drugim dokazima, a koji se odnose na:

– prijevoz proizvoda od mjesta proizvodnje (nasad/lokacija uzgoja/proizvodnje) do skladišta člana proizvođača ili zajedničkog skladišta te pravne osobe,

– prijevoz proizvoda od mjesta proizvodnje (nasad/lokacija uzgoja/proizvodnje), skladišta člana proizvođača ili zajedničkog skladišta te pravne osobe do prvog otkupljivača,

– prijevoz proizvoda od skladišta člana pravne osobe ili zajedničkog skladišta (središnjeg/distributivnog skladišta) pravne osobe do krajnjeg kupca (pripremljeno za tržište).

(13) Ako troškovi prijevoza iz stavka 12. ovoga članka nisu jasno naznačeni i iskazani na računu, isti se izračunavaju na način da se iznos svakog računa umanji za 5 %.

Dokazivanje sposobnosti učinkovitog obavljanja aktivnosti s obzirom na ciljeve

Članak 14.

(1) Uzimajući u obzir obvezu ispunjenja zahtjeva utvrđenih u članku 154. stavku 1. (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, pravna osoba koja podnosi Zahtjev mora Ministarstvu dokazati da raspolaže osobljem, infrastrukturom i opremom potrebnom za provedbu njezinih temeljnih zadaća sa svrhom ispunjenja cilja/ciljeva iz članka 152. stavka 1. (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Za potrebe primjene članka 154. stavka 1. (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i stavka 3. točke (b) ovog članka smatra se da pravna osoba koja podnosi Zahtjev za proizvode za koje je potrebno pribaviti tehnička sredstva ispunjava ovaj uvjet ako osigura odgovarajuću razinu tehničkih sredstava sama ili preko svojih članova ili povjeravanjem dijela proizvodnje vanjskim izvršiteljima.

(3) Obveze koje proizlaze iz zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba koja podnosi Zahtjev za proizvode iz sektora voća i povrća ili za proizvode bilo kojeg drugog sektora iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (pod uvjetom da je u pravnom aktu iz članka 8. ovoga Pravilnika odabran jedan ili više sljedećih posebnih ciljeva iz članka 152. 1. c) Uredbe (EU) br. 1308/2013: i. osiguravanje da se proizvodnja planira i prilagođava potražnji, osobito što se tiče kvalitete i kvantitete; ii. koncentriranje ponude i plasiranje na tržište proizvoda vlastitih članova, uključujući one putem izravnog marketinga, iii. optimiziranje troškova proizvodnje i povrata ulaganja u skladu s okolišnim standardima i standardima dobrobiti životinja i stabiliziranje proizvođačkih cijena) dužna je u postupku priznavanja ispuniti i nakon priznavanja poštivati, a što se posebno odnosi na:

(a) poznavanje proizvodnje svojih članova

(b) tehnička sredstva za prikupljanje, razvrstavanje, skladištenje i pakiranje proizvodnje svojih članova

(c) stavljanje na tržište proizvodnje svojih članova

(d) trgovinsko i proračunsko upravljanje

(e) centralizirano računovodstvo temeljeno na troškovima i sustav izdavanja računa u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(4) Ako pravna osoba ne podnosi Zahtjev za proizvode iz sektora voća i povrća ili je u svojem pravnom aktu odabrala jedan ili više posebnih ciljeva navedenih u točkama iv., v., vi., vii., viii., ix., x. i xi. članka 152. stavka 1. c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 koji ne podrazumijevaju isključivu tržišnu orijentiranost i povećanje tržišne konkurentnosti, tada u postupku priznavanja i nakon priznavanja ta pravna osoba mora zadovoljiti jedino obvezu iz stavka 3. ovoga članka koja se odnosi na podstavak (a) (poznavanje proizvodnje svojih članova).

(5) Ako se priznata proizvođačka organizacija iz stavka 4. ovoga članka nakon stjecanja statusa priznavanja prijavi na posebnu mjeru potpore za proizvođačke organizacije iz Strateškog plana (Intervencija 77.05), tada u okviru troškova predviđenih odobrenim Poslovnim planom mora, najkasnije do isteka petogodišnjeg razdoblja dodjele potpore, osigurati ispunjavanje zahtjeva (obveza) iz podstavaka (b), (c), (d) i (e) stavka 3. ovoga članka te odmah po ispunjenu istih podnijeti Ministarstvu Zahtjev za dopunu posebnog cilja iz članka 152. c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 na čijem postizanju proizvođačka organizacija djeluje, a Ministarstvo će o navedenom zahtjevu odlučiti rješenjem u skladu s člankom 11. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(6) Ako pravna osoba koja podnosi Zahtjev ima sjedište na adresi jednog od svojih članova (osim slučaja iz članka 12. stavka 10. ovoga Pravilnika) ili adresi neke fizičke ili pravne osobe koja nije član proizvođačke organizacije, a kojoj je proizvođačka organizacija povjerila neku od aktivnosti na provedbu (eksternalizacija iz članka 15. ovoga Pravilnika) ili neke fizičke ili pravne osobe koja nije član proizvođačke organizacije, a za koju je na temelju Preporuke Komisije utvrđena povezanost s nekim od članova proizvođačke organizacije, ta pravna osoba, u roku od šest mjeseci nakon priznavanja mora promijeniti adresu sjedišta, na način da je nova adresa proizvođačke organizacije neovisna i ne dovodi je u vezu s gore navedenim fizičkim ili pravnim osobama.

(7) Proizvođačka organizacija dužna je o promjeni sjedišta iz stavka 4. ovoga članka pisanim putem ili putem e-pošte ([email protected]; [email protected]) obavijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od 15 dana od dana nastalog događaja nakon čega će Ministarstvo ažurirati podatke u Upisniku proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija.

(8) Ako se administrativnom kontrolom, kontrolom na terenu ili inspekcijskim nadzorom utvrdi da priznata proizvođačka organizacija nije postupila u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka, Ministarstvo postupa u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 i o istome obavještava Agenciju za plaćanja.

Povjeravanje djelatnosti vanjskim izvršiteljima (eksternalizacija)

Članak 15.

(1) Pravna osoba koja podnosi Zahtjev ili priznata proizvođačka organizacija, u skladu s člankom 155. Uredbe (EU) br. 1308/2013, može bilo koju od svojih djelatnosti, osim proizvodnje, povjeriti vanjskim izvršiteljima, uključujući i društvu kćeri, pod uvjetom da je proizvođačka organizacija odgovorna za provođenje tih djelatnosti i za opću kontrolu upravljanja i nadzor poslovnog dogovora za provođenje djelatnosti, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 2017/891.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odnose se na prikupljanje, skladištenje, pakiranje, transport i stavljanje na tržište proizvoda članova proizvođačke organizacije, trgovinsko i proračunsko upravljanje te centralizirano računovodstvo temeljeno na troškovima i sustav izdavanja računa u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Pravna osoba koja podnosi Zahtjev ili priznata proizvođačka organizacija iz stavka 1. ovoga članka dužne su sklopiti pisani poslovni dogovor u obliku ugovora, sporazuma ili protokola sa subjektom (vanjski izvršitelj) kojemu povjeravaju neku od navedenih djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka. Pisani poslovni dogovor, osim sa subjektom koji nije član, može se sklopiti i s jednim ili više članova proizvođačke organizacije ili s društvom kćeri.

(4) U smislu odredbe stavka 3. ovoga članka nije prihvatljivo povjeravanje bilo koje djelatnosti pravne osobe koja podnosi Zahtjev ili priznate proizvođačke organizacije drugom subjektu (poduzeću) koji je vanjski izvršitelj, a koji je ujedno u vlasništvu nekog od članova te pravne osobe ili priznate proizvođačke organizacije, ili je, u skladu s Preporukom Komisije, u partnerskom ili povezanom odnosu s bilo kojim članom proizvođačke organizacije.

(5) Opća kontrola upravljanja i nadzor iz stavka 1. ovoga članka moraju biti učinkoviti i zahtijevaju da se ugovorom, sporazumom ili protokolom o povjeravanju djelatnosti vanjskom izvršitelju:

– omogući proizvođačkoj organizaciji izdavanje obvezujućih naputaka i uključe odredbe koje omogućuju proizvođačkoj organizaciji raskid ugovora, sporazuma ili protokola ako pružatelj usluge ne ispunjava uvjete ugovora o povjeravanju djelatnosti vanjskom izvršitelju

– utvrde detaljni uvjeti, uključujući obveze redovitog obavješćivanja i rokove kojima se proizvođačkoj organizaciji omogućuje provedba učinkovite kontrole nad djelatnostima povjerenima vanjskom izvršitelju.

(6) Ugovore, sporazume ili protokole o povjeravanju djelatnosti vanjskim izvršiteljima i izvješća, proizvođačka organizacija dužna je čuvati najmanje pet godina od dana njihova sklapanja radi ex-post kontrola.

Pravila o stavljanju na tržište proizvoda priznate proizvođačke organizacije

Članak 16.

(1) Stavljanje na tržište proizvoda priznate proizvođačke organizacije provodi proizvođačka organizacija ili se provodi uz nadzor proizvođačke organizacije u slučaju povjeravanja vanjskim izvršiteljima kako je utvrđeno u članku 15. ovoga Pravilnika.

(2) Stavljanje na tržište podrazumijeva donošenje odluke o:

– proizvodu/ima koji će se prodati

– načinu prodaje

– pregovaranju o količini i cijeni proizvoda.

(3) Proizvođačka organizacija dužna je čuvati evidenciju/e, uključujući računovodstvene dokumente, kojima se dokazuje da je proizvođačka organizacija objedinila ponude i stavila na tržište proizvode svojih članova proizvođača za koje je priznata, najmanje pet godina od dana priznavanja.

(4) Proizvode iz stavka 3. ovoga članka proizvođačka organizacija stavlja na tržište poštujući načela kratkih lanaca opskrbe, težeći izravnoj prodaji proizvoda krajnjem potrošaču ili prodaji uz posredovanje najviše jednog posrednika, na način da nakon stjecanja statusa priznavanja, u svakom sljedećem referentnom razdoblju iz članka 3. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika, nastoji povećati broj krajnjih kupaca i/ili smanjiti broj posrednika između nje i krajnjeg kupca proizvoda u odnosu na broj krajnjih kupaca i posrednika utvrđen u postupku priznavanja proizvođačke organizacije. Ova odredba smatra se preporukom o pozitivnoj praksi u poslovanju te smislu i svrsi osnivanja proizvođačke organizacije.

(5) Član proizvođačke organizacije može posredstvom proizvođačke organizacije na tržište staviti dio ili ukupnu količinu vlastite proizvodnje, o čemu evidenciju vode proizvođačka organizacija i član proizvođač.

(6) Član proizvođačke organizacije ne može samostalno na tržište stavljati proizvode za koje je proizvođačka organizacija priznata na način da nelojalno konkurira i dovodi u nepovoljniji položaj proizvođačku organizaciju čiji je i sam član.

(7) Proizvođačka organizacija u sektoru voća i povrća može prodavati proizvode proizvođača koji nisu članovi proizvođačke organizacije ako je priznata za te proizvode i ako je gospodarska vrijednost te djelatnosti niža od vrijednosti njezine proizvodnje stavljene na tržište, ali vrijednost proizašla iz tog trženja ne ulazi u vrijednost utržene proizvodnje proizvođačke organizacije.

(8) U sektoru voća i povrća, postotak proizvodnje stavljen na tržište bez posredovanja proizvođačke organizacije iznosi najviše 25 % te se može povećati do 40 % u slučajevima utvrđenim člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/891.

(9) Članovi proizvođači mogu stavljati na tržište sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju odredi njihova matična proizvođačka organizacija:

– proizvode za koje je proizvođačka organizacija priznata, u skladu s postotkom proizvodnje navedenim u stavku 8. ovoga članka

– proizvode za koje proizvođačka organizacija nije priznata ili obično nisu obuhvaćeni trgovačkim aktivnostima predmetne proizvođačke organizacije.

(10) U sektoru voća i povrća, izračun vrijednosti proizvodnje namijenjene preradi izračunava se kao paušalna stopa u skladu s uvjetima navedenim u članku 31. stavku 2. postavku 2. Uredbe (EU) br. 2022/126.

(11) Stavljanje na tržište proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata kupljenih izravno od druge proizvođačke organizacije, kao i proizvoda za koje proizvođačka organizacija nije priznata ne smatra se dijelom djelatnosti proizvođačke organizacije i ne uzima se u obzir prilikom izračuna vrijednosti utržene proizvodnje.

Obveze i iznimke vezane uz stavljanje na tržište

Članak 17.

(1) Glavna djelatnost proizvođačkih organizacija priznatih u sektoru voća i povrća, u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 2017/891 je proizvodnja, koncentracija ponude i stavljanje na tržište proizvoda svojih članova za koje su priznati te su iste dužne proizvode zajednički stavljati na tržište.

(2) Proizvođačka organizacija priznata u bilo kojem drugom sektoru osim sektora iz stavka 1. ovoga članka, nije obvezna poštivati odredbe o zajedničkom stavljanju na tržište proizvoda njihovih članova za koje je priznata, osim u slučaju da, u skladu s uvjetom za priznavanje navedenim u članku 154. stavku 1. a) Uredbe (EU) 1308/2013, pravna osoba koja podnosi Zahtjev u sadržaj svojeg pravnog akta iz članka 7. ovoga Pravilnika uvrsti postizanje cilja iz članka 152. 1. c) ii. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (poseban cilj: koncentriranje ponude i plasiranje na tržište proizvoda vlastitih članova, uključujući one putem izravnog marketinga).

Pravila o članovima neproizvođačima

Članak 18.

(1) Članovi proizvođačke organizacije mogu biti i neproizvođači iz članka 3. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika.

(2) Skupština proizvođačke organizacije 2/3 većinom glasova svih članova Skupštine odlučuje o prihvaćanju i načinu pristupanja te uređuje prava i obveze članova neproizvođača, uključujući i pravo glasa o svim pitanjima o kojima Skupština odlučuje.

(3) Način donošenja odluka o prihvaćanju i načinu pristupanja te uređenju prava i obveza članova neproizvođača (uključujući i pravo glasa) pravna osoba koja podnosi Zahtjev i priznata proizvođačka organizacija navodi i propisuje u sadržaju svojeg pravnog akta kako je navedeno u članku 9. stavku 2. podstavku 9. ovoga Pravilnika, osobito uzimajući u obzir sljedeća pravila koja se odnose na članove neproizvođače, koji mogu biti fizičke ili pravne osobe:

a) ne uzimaju se u obzir u postupku utvrđivanja uvjeta za priznavanje;

b) nemaju pravo na potporu iz fondova EU niti sudjelovati u mjerama koje financira EU;

c) nemaju pravo sudjelovati u donošenju odluka koje su povezane s operativnim i uzajamnim fondovima koje osniva proizvođačka organizacija radi provedbe intervencija iz Strateškog plana.

Minimalno trajanje članstva

Članak 19.

(1) Minimalno razdoblje trajanja članstva u proizvođačkog organizaciji ne smije biti kraće od jedne godine.

(2) Razdoblje iz stavka 1. ovoga članka računa se od datuma pristupanja člana proizvođačkoj organizaciji u skladu s odredbama pravnog akta iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(3) Član proizvođačke organizacije koji namjerava istupiti iz proizvođačke organizacije dužan je o tome pisanim putem obavijestiti proizvođačku organizaciju.

(4) Prestanak članstva stupa na snagu najmanje šest mjeseci od datuma kada proizvođačka organizacija zaprimi pisanu obavijesti člana proizvođačke organizacije iz stavka 3. ovoga članka, o čemu i član i proizvođačka organizacija vode evidenciju.

(5) U razdoblju iz stavka 4. ovoga članka, član proizvođač dužan je pridržavati se svih obveza koje proizlaze iz članstva u proizvođačkoj organizaciji.

(6) Vrijednost utržive proizvodnje iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika koja je proizišla iz samostalnog poslovanja člana proizvođača prije njegovog pristupanja proizvođačkoj organizaciji ne ulazi u izračun ukupne vrijednosti utržive proizvodnje proizvođačke organizacije.

Odstupanja od poštivanja uvjeta minimalne vrijednosti utržive proizvodnje priznatih proizvođačkih organizacija

Članak 20.

(1) Ako priznata proizvođačka organizacija nije ispunila uvjete minimalne vrijednosti utržive proizvodnje u referentnom razdoblju u skladu s člankom 13. stavkom 2. ovoga Pravilnika, ista je dužna Ministarstvu dostaviti detaljno pisano obrazloženje s razlozima neispunjavanja navedenih uvjeta koji su doveli do nesukladnosti i to u roku od 30 dana od dana nastalih okolnosti.

(2) Ministarstvo će uzeti u razmatranje obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka ako je nesukladnost uzrokovana nepredvidljivim i neočekivanim događajima koji su nastupili izvan odgovornosti i kontrole proizvođačke organizacije, a koji podrazumijevaju:

– izvanredne tržišne poremećaje u sektoru za koji je proizvođačka organizacija priznata ili sektoru čija je djelatnost (proizvodnja proizvoda tog sektora) izravno povezana sa sektorom za koji je proizvođačka organizacija priznata

– prirodne nepogode/katastrofe koje su prouzročile štete (smanjena proizvodnja primarnih proizvoda od bilja ili životinja za koje je proizvođačka organizacija priznata)

– nepovoljne klimatske prilike koje su prouzročile štete (smanjena proizvodnja primarnih proizvoda od bilja ili životinja za koje je proizvođačka organizacija priznata)

– bolesti bilja ili životinja koje su prouzročile štete (smanjena proizvodnja primarnih proizvoda od bilja ili životinja za koje je proizvođačka organizacija priznata)

– najezde biljnih štetnika koje su prouzročile štete (smanjena proizvodnja primarnih proizvoda od bilja ili životinja za koje je proizvođačka organizacija priznata).

(3) Nastupanje okolnosti izvanrednih tržišnih poremećaja iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

– uvidom u podatke o cijenama proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata i koje stavlja na tržište, a koje u okviru aktualnih trendova vodi, ažurira i utvrđuje Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi Ministarstva (u daljnjem tekstu: TISUP) i podacima koje na svojim mrežnim stranicama radi prezentacije stanja u određenom sektoru poljoprivredne proizvodnje objavljuje Europska komisija, u slučaju da su isti niži za najmanje 35 % od prosjeka prethodna tri referentna razdoblja

– na temelju pravnih akata koje objavljuje Europska komisija, a koji se odnose na izvanredne poremećaje na tržištu u pojedinom sektoru poljoprivredne proizvodnje.

(4) Razni oblici šteta nastali zbog utjecaja prirodnih nepogoda/katastrofa ili nepovoljnih klimatskih prilika iz stavka 2. podstavaka 2. i 3. ovoga članka, proglašenih na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19) utvrđuju se uvidom Registar šteta od prirodnih nepogoda, dok se drugi oblici šteta nastalih zbog utjecaja bolesti bilja ili najezde biljnih štetnika iz stavka 2. podstavaka 4. i 5. ovoga članka utvrđuju na temelju zapisnika fitosanitarne inspekcije Državnog inspektorata iz kojih proizlazi iskorjenjivanje odnosno uklanjanje zaraženog bilja i biljaka domaćina štetnog organizma i druge preventivne aktivnosti kojima se nastoji suzbiti širenje štetnika i bolesti bilja.

(5) Ako se nakon razmatranja obrazloženja proizvođačke organizacije iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je obrazloženje osnovano, Ministarstvo će proizvođačkoj organizaciji izdati pisanu obavijest o prihvaćanju obrazloženja u kojoj će navesti i konačni prihvatljivi iznos vrijednosti utržene proizvodnje za predmetno referentno razdoblje:

– za sektor voća i povrća, u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2022/126

– za druge sektore biljne proizvodnje, u skladu s podacima iz Registra šteta od prirodnih nepogoda

– za sektore animalne proizvodnje, u skladu s podacima iz Registra šteta od prirodnih nepogoda i/ili u skladu s Pravilnikom o prijavi bolesti (»Narodne novine«, broj 55/23), a nakon konzultacija s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za veterinarstvo u sastavu Ministarstva.

(6) Ako se utvrdi da proizvođačka organizacija nije postupila u skladu sa odredbama stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo postupa u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 i o navedenom obavještava Agenciju za plaćanja.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu priznate proizvođačke organizacije

Članak 21.

(1) Administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu priznate proizvođačke organizacije provodi Ministarstvo najmanje jednom u pet godina od dana priznavanja proizvođačke organizacije, neovisno o kontrolama koje se provode radi provedbe intervencije u skladu sa Strateškim planom.

(2) Kontrolama iz stavka 1. ovoga članka bit će obuhvaćene i proizvođačke organizacije priznate u razdoblju duljem od pet godina.

(3) U slučaju da se administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu priznate proizvođačke organizacije utvrdi nepoštivanje uvjeta za priznavanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo postupa u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 i o istome obavještava Agenciju za plaćanja.

(4) Odredbe članka 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 koje se odnose na financijske sankcije primjenjuju se isključivo na priznate proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća koje sudjeluju u provedbi intervencija u sektoru voća i povrća iz Strateškog plana, dok se na proizvođačke organizacije u drugim sektorima ne primjenjuju.

(5) Postupanja prema proizvođačkoj organizaciji koja se provode radi nepoštivanja uvjeta priznavanja, a koja uključuju i odredbe o financijskim sankcijama korisnika potpore u intervenciji 77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija iz Strateškog plana propisane su propisom o provedbi intervencije 77.05.

(6) Ako proizvođačka organizacija ili njezin član odbije i/ili ometa provedbu kontrole na terenu, Ministarstvo će postupiti u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 i o istome obavijestiti Agenciju za plaćanja.

POGLAVLJE IV. PRIZNAVANJE DRUGIH OBLIKA UDRUŽENJA PROIZVOĐAČA

Priznavanje udruženja proizvođačkih organizacija

Članak 22.

(1) Ministarstvo će na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanje statusa udruženja proizvođačkih organizacija, u skladu s člankom 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013, priznati udruženje proizvođačkih organizacija:

(a) u sektorima poljoprivrednih proizvoda iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koja su osnovana na inicijativu najmanje dvije priznate proizvođačke organizacije

(b) u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ako je udruženje sposobno učinkovito obavljati bilo koju od aktivnosti priznate proizvođačke organizacije i ispunjava uvjete iz članka 161. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Najmanje dvije priznate proizvođačke organizacije dostavit će Ministarstvu zajednički zahtjev iz stavka 1. ovoga članka na Obrascu 2. iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Pravila u postupku za priznavanje proizvođačkih organizacija primjenjuju se i u postupku za priznavanje udruženja proizvođačkih organizacija.

Pravna osobnost sektorske organizacije

Članak 23.

(1) Sektorska organizacija osniva se na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), a djeluje na postizanju posebnog cilja koji može uključivati jedan ili više ciljeva navedenih u članku 157. stavku 1. podstavku (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, s obzirom na cilj iz članka 162. točke a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 sektorska organizacija u sektorima maslinovog ulja i stolnih maslina te duhana može se osnovati i na temelju Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19) ili Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23).

Struktura i upravljanje sektorskom organizacijom

Članak 24.

(1) Članovi sektorske organizacije mogu biti:

– pravne osobe (udruga, zadruga, trgovačko društvo) i proizvođačke organizacije čiji su osnivači i članovi proizvođači poljoprivrednog/ih proizvoda iz jednog ili više sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013

– pravne osobe (trgovačko društvo) koja se bavi proizvodnjom poljoprivrednog/ih proizvoda iz jednog ili više sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i/ili jednom od drugih faza lanca opskrbe hranom (preradom i/ili trgovinom, distribucijom, ugostiteljskom djelatnosti iz članka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

– neprofitne sektorske organizacije (udruga) koje zastupaju interese gospodarskih subjekata iz jedne, iste faze lanca opskrbe hranom

– sindikati poljoprivrednika ili njihovi sektorski odbori.

(2) Sektorska organizacija ne može biti osnovana niti priznata od strane Ministarstva ako u njezinom sastavu nisu zastupljeni članovi iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, odnosno isključivo predstavnici primarne proizvodnje kao prve faze lanca opskrbe hranom.

(3) Sa svrhom učinkovitog upravljanja njezinim radom sektorska organizacija osniva sljedeća tijela:

– Skupština

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– radne grupe, čija je zadaća praćenje i analiza stanja na tržištu, prikupljanje informacija o funkcioniranju lanca opskrbe hranom i predlaganje upravnom odboru aktivnosti koje je potrebno poduzeti, kao i planova rada u skladu s ciljevima sektorske organizacije iz članka 157. stavka 1. podstavku (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

– grupe stručnjaka, koje se osnivaju na zahtjev radnih grupa ili upravnog odbora, a čija je zadaća razmatranje specifičnih tema od značaja očuvanja stabilnosti sektora u kojemu sektorska organizacija djeluje.

(4) Predstavnici članova sektorske organizacije iz stavka 1. ovoga članka, u tijela iz stavka 3. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, poštujući načela reprezentativnosti, pariteta i jednakopravnosti, predlažu i biraju svoje predstavnike koji zastupaju njihove interese, ali i djeluju na dobrobit svih članova sektorske organizacije.

(5) Tijela sektorske organizacije iz stavka 3. ovoga članka iz reda svojih članova biraju operativno rukovodstvo koje obavlja administrativne i tehničke poslove tijela i predstavlja tijelo sektorske organizacije pred drugim tijelima i trećim osobama, a koje čine:

– predsjednik

– zamjenik predsjednika

– tajnik i

– blagajnik.

(6) Pri predlaganju i izboru operativnog rukovodstva iz stavka 5. ovoga članka moraju se poštivati načela reprezentativnosti, pariteta i jednakopravnosti svih faza/razina lanca opskrbe hranom (primarna proizvodnja, prerada, trgovina).

Financiranje sektorske organizacije

Članak 25.

(1) Sektorska organizacija financira se u skladu sa zakonom na temelju kojega je osnovana.

(2) Provedba aktivnosti sektorske organizacije koje su obuhvaćene proširenjem pravila iz članka 164. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013, na inicijativu te sektorske organizacije, može se financirati i iz financijskih doprinosa nečlanova u skladu s člankom 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Priznavanje sektorske organizacije

Članak 26.

(1) Pravna osoba iz članka 23. ovoga Pravilnika podnosi Ministarstvu zahtjev za priznavanje sektorske organizacije na Obrascu 3. iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba dostavlja:

a. temeljni opći akt (statut) usklađen sa zahtjevima iz članka 157. stavka 1. podstavaka a), b) i c) i zahtjevom iz članka 158. stavka 1. točki (a), (b), (c), (ca) i (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013;

b. u skladu s člankom 158. stavkom 1. c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, dokaz i detaljno obrazloženje da pravna osoba iz članka 23. ovoga Pravilnika obavlja značajan udio gospodarskih aktivnosti iz članka 157. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 s obzirom na sljedeće pokazatelje (na dan podnošenja zahtjeva):

– ukupan broj razina (faza) djelatnosti od kojih se sastoji (proizvodnja repromaterijala, uzgoj bilja ili životinja, prerada, distribucija proizvoda dobivenih od prerade, trgovina, ugostiteljstvo);

– vrijednost utržene proizvodnje za djelatnost proizvodnje, vrijednost proizvedene robe za djelatnost prerade i vrijednost prometa robe za druge djelatnosti od kojih se sastoji;

– ukupan broj zaposlenih u svim djelatnostima od kojih se sastoji;

– ukupna vrijednost investicija prema pojedinoj djelatnosti od kojih se sastoji;

c. plan rada u skladu s obveznim sadržajem navedenim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, pravna osoba koja podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u svrhu priznavanja sektorske organizacije u sektoru maslinovoga ulja i stolnih maslina te sektoru duhana uz zahtjev dostavlja temeljni opći akt koji, ovisno o pravnoj osobnosti, može biti i društveni ugovor trgovačkog društva ili pravila zadruge usklađen sa zahtjevima iz članka 162. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4) Ministarstvo će u postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, a nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, na adresi sjedišta podnositelja provesti i kontrolu na terenu.

(5) Ako se nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu utvrdi da pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Ministarstvo će u skladu s člankom 158. Uredbe (EU) br. 1308/2013 izdati rješenje o priznavanju sektorske organizacije na nacionalnoj, regionalnoj ili razini gospodarskog područja, za sektor iz članka 1. stavka 2. i proizvod iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za koji je Zahtjev podnesen.

POGLAVLJE V. PROŠIRENJE PRAVILA

Proširenje pravila

Članak 27.

(1) Ako se proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija i sektorska organizacija koja djeluje na gospodarskom području iz članka 26. stavka 5. ovoga Pravilnika smatra predstavnikom proizvodnje ili trgovine ili prerade određenog proizvoda ili više proizvoda, Ministarstvo može, na zahtjev organizacije, učiniti obvezujućim na ograničeno vrijeme neke sporazume, odluke ili usklađena djelovanja koji su dogovoreni unutar te organizacije, za druge gospodarske subjekte koji djeluju u dotičnom gospodarskom području ili područjima, bez obzira na to pripadaju li pojedina poduzeća (fizičke ili pravne osobe iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika) ili udruženja poduzeća toj organizaciji ili ne.

(2) Proširenje pravila iz stavka 1. ovoga članka provodi se na sljedećim razinama gospodarskog područja na kojem jedno od udruženja proizvođača iz stavka 1. ovoga članka gospodarski djeluje:

– razina gospodarskog područja regije, u skladu s podjelom regija na razini Statističke regije 2., HR NUTS 2 (Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021.) (»Narodne novine«, br. 125/19)

– razina dvije regije, u skladu s Prilogom V. Strateškog plana, Kontinentalna i Jadranska Hrvatska

– nacionalna razina, Republika Hrvatska.

(3) Uvjet za proširenje pravila je da jedno od udruženja iz stavka 1. ovoga članka dokaže da je pravi (reprezentativan) predstavnik proizvodnje ili trgovine ili prerade određenog proizvoda na koje se odnosi proširenje pravila u skladu s odredbama članka 30. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za proširenje pravila iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na temelju sklopljenog sporazuma, odluke ili drugog akta o usklađenom djelovanju u vezi provedbe aktivnosti radi ostvarenja nekog od ciljeva iz članka 164. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koji mora biti jednoglasno usvojen na skupštini proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije i vlastoručno potpisan od strane predstavnika svakoga člana.

(5) Nečlanovi sektorske organizacije dužni su poštivati odredbe sporazuma, odluke ili drugog akta o proširenju pravila organizacija iz stavka 2. ovoga članka koje je, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, rješenjem odobrilo Ministarstvo.

(6) Proširenje pravila ne primjenjuje se na gospodarske subjekte koji ne pripadaju fazi/razini lanca opskrbe od kojega se sektorska organizacija sastoji.

(7) Sporazumi, odluke ili usklađena djelovanja koji su dogovoreni unutar sektorske organizacije bit će proglašeni nekompatibilnima s pravom Unije i odbačeni za razmatranje u postupku iz članak 60.b Zakona u slučaju da:

– mogu dovesti do bilo kakve podjele tržišta unutar Unije

– mogu ugroziti pravilno djelovanje organizacije tržišta

– mogu dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja koje nije neophodno za postizanje ciljeva ZPP-a koje sektorske organizacije ostvaruju kroz svoje djelovanje

– povlače za sobom fiksiranje cijena ili fiksiranje kvota

– mogu uzrokovati diskriminaciju ili isključiti konkurenciju za značajan dio dotičnih proizvoda.

(8) Priznate sektorske organizacije mogu u skladu s člankom 210. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, zatražiti mišljenje Europske komisije o usklađenosti sporazuma, odluka i usklađenih praksi iz stavka 1. ovog članka.

Proširenje pravila za proizvode iz sektora voća i povrća

Članak 28.

(1) Uvjeti za proširenje pravila za proizvode iz sektora voća i povrća te prerađevine voća i povrća primjenjuju se u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) br. 2017/891.

(2) Odstupanja od uvjeta navedenih u članku 68. stavku 1. podstavku a) Uredbe (EU) br. 2017/891 nisu dopuštena.

(3) Za potrebe utvrđivanja reprezentativnosti u smislu članka 164. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013, u obzir se ne uzimaju proizvođači, proizvodi i oblici prodaje navedeni u članku 69. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2017/891.

(4) Obavještavanje Europske komisije o proširenju pravila i gospodarskim područjima Ministarstvo provodi u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 2017/891.

Ukidanje proširenja pravila

Članak 29.

Osim razloga navedenoga u članku 60.b stavku 6. Zakona, Ministarstvo, nakon razmatranja zaprimljenog zahtjeva Europske komisije donesenog na temelju članka 175. Uredbe (EU) br. 1308/2013, može ukinuti rješenje o odobrenju proširenja pravila ili ukinuti odredbu vezanu uz plaćanje financijskih doprinosa nečlanova priznatoj proizvođačkoj organizaciji, udruženju proizvođačkih organizacija i sektorskoj organizaciji.

Reprezentativnost

Članak 30.

(1) Pri podnošenju zahtjeva za proširenjem pravila iz članka 164. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Ministarstvo utvrđuje i reprezentativnost proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Reprezentativnost udruženja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju ispunjenosti sljedećih kriterija:

– obujma/opsega proizvodnje ili trgovine ili prerade određenog proizvoda ili više proizvoda u sektoru u kojemu djeluje

– broja članova proizvođača u sektoru u kojemu djeluje.

(3) Kriterij reprezentativnosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka smatra se ispunjenim u sljedećim slučajevima:

– u sektoru voća i povrća, reprezentativnom se smatra ona organizacija koja može dokazati barem 60 % obujma/opsega proizvodnje ili trgovine ili prerade određenog proizvoda ili više proizvoda

– u drugim sektorima, reprezentativnom se smatra ona organizacija koja može dokazati barem dvije trećine obujma/opsega proizvodnje ili trgovine ili prerade određenog proizvoda ili više proizvoda.

(4) Kriterij reprezentativnosti iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka smatra se ispunjenim ako udruženje iz stavka 1. ovoga članka dokaže da je više od 50 % članova proizvođača iz sektora za koji je to udruženje priznato učlanjeno u njega (udruženje).

Postupak povodom zahtjeva za proširenje pravila

Članak 31.

(1) Zahtjev za proširenje pravila koja imaju jedan od ciljeva navedenih u članku 164. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 podnosi se Ministarstvu službenom i e-poštom.

(2) Uz zahtjev za proširenje pravila koja imaju jedan od ciljeva navedenih u članku 164. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija ili sektorska organizacija prilaže sljedeće dokaze:

– izvornik sklopljenog sporazuma, odluke ili drugog akta iz članka 27. stavka 4. ovoga Pravilnika, uključujući sve njegove izmjene i/ili dopune

– detaljno obrazloženje razloga sklapanja sporazuma, odluke ili drugog akta iz članka 27. stavka 1. ovoga Pravilnika te opis i očekivani učinci aktivnosti koje se namjeravaju proširiti

– za sporazume, odluke ili druge akte koji uključuju obvezne financijske doprinose nečlanova potrebno je navesti i objektivna ekonomska obrazloženja za visinu iznosa doprinosa i rokove plaćanja, u skladu s člankom 165. Uredbe (EU) 1308/2013

– u slučaju kada se sporazum, odluka ili drugi akt odnosi na standardne ugovore i regulatorne mjere iz članka 164. stavka 4. podstavaka b), c) i d) Uredbe (EU) 1308/2013 u sektoru, predložak ugovora sa svim raspoloživim podacima potrebnim za njihovo ispitivanje i detaljno obrazloženje razloga poduzimanja i učinaka regulatornih mjera

– dokaz o reprezentativnosti iz članka 30. ovoga Pravilnika

– zapisnik sa sastanka tijela na kojemu je usvojen sporazum, odluka ili drugi akt iz članka 27. stavka 4. ovoga Pravilnika (uključujući izričitu referencu na taj akt i njegov sadržaj), potpisan od strane predsjednika toga tijela.

(3) Ministarstvo može zatražiti dopunu zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dodatnim dokazima.

(4) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem u skladu s člankom 60.b Zakona, u roku od četiri mjeseca, u skladu s člankom 154. stavkom 4. a) Uredbe (EU) br. 1308/2013, od dana zaprimanja potpunog zahtjeva.

POGLAVLJE VI. UPISNIK PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA I SEKTORSKIH ORGANIZACIJA

Oblik i sadržaj Upisnika proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija

Članak 32.

(1) Upisnik proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija (u daljnjem tekstu: Upisnik) u elektroničkom obliku vodi i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Ministarstvo.

(2) Upisnik sadrži najmanje sljedeće podatke o jednom od priznatih oblika udruženja iz stavka 1. ovoga članka:

– identifikacijski broj (ID broj)

– datum priznavanja

– sektor priznavanja

– županija

– adresa sjedišta

– ime i prezime upravitelja

– ime i prezime druge/ih odgovorne/ih osobe/a

– kontakt podaci.

(3) Identifikacijski broj jednog od oblika udruženja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od sljedećeg niza znakova: kratica za Republiku Hrvatsku (HR) – kratica oblika udruženja (na engleskom jeziku: PO, TPO, APO, IBO) – broj (koji se dodjeljuje obliku udruženja prema redoslijedu upisa u Upisnik).

(4) Datum priznavanja proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija je datum izvršnosti rješenja o priznavanju (datum primitka rješenja).

POGLAVLJE VII. POSTUPCI NAKON PRIZNAVANJA

Praćenje, obavještavanje i izvještavanje

Članak 33.

(1) Priznata proizvođačka organizacija i udruženje proizvođačkih organizacija u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta na temelju kojih su priznati obvezni su Ministarstvu dostavljati sve podatke navedene u notifikacijskim obrascima 1. i 1.a u iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se najmanje dva puta godišnje i to najkasnije do 31. srpnja za prvo polugodište tekuće godine i najkasnije do 31. siječnja za drugo polugodište protekle godine te dodatno na zahtjev Ministarstva.

(3) Udruženja iz stavka 1. ovoga članka čije referentno razdoblje nije jednako razdoblju jedne kalendarske godine podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu dva puta godišnje, prvi put najkasnije mjesec dana nakon isteka prvog šestomjesečnog dijela referentnog razdoblja, a drugi put najkasnije mjesec dana nakon isteka drugog šestomjesečnog dijela referentnog razdoblja te po potrebi i dodatno, na zahtjev Ministarstva.

(4) U slučaju nastanka promjena podataka iz stavka 1. ovoga članka proizvođačka organizacija obvezna je u roku od 15 dana od dana nastanka promjena pisanim putem (poštom ili e-poštom) obavijestiti Ministarstvo o svim nastalim promjenama.

(5) Ako se na temelju dostavljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka uoče nesukladnosti i nepravilnosti s uvjetima za priznavanje ili drugim odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo može od nadležne poljoprivredne inspekcije Državnog inspektorata zatražiti provedbu inspekcijskog nadzora radi utvrđivanja činjenica ispunjava li proizvođačka organizacija/udruženje proizvođačkih organizacija i ostali oblici udruženja propisanim uvjetima.

(6) Nepoštivanje obveze dostave podataka iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka smatra se nepoštivanjem uvjeta za priznavanje te će Ministarstvo pisanim putom obavijestiti i upozoriti proizvođačku organizaciju i/ili druge oblike udruženja proizvođača na obvezu dostave podataka i odrediti novi rok za dostavu.

(7) Ako proizvođačka organizacija ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo postupa u skladu s člankom 21. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(8) Priznata sektorska organizacija obvezna je Ministarstvu, jednom godišnje, u obliku izvješća, a koje podnosi najkasnije do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljati sljedeće:

– detaljno obrazloženje o ispunjenosti dokaza kriterija reprezentativnosti iz članka 27. stavka 3. i članka 30. ovoga Pravilnika u skladu sa zahtjevom iz članka 158. stavka 1. podstavka (c) Uredbe 1308/2013

– plan rada za kalendarsku godinu u kojoj podnosi izvješće

– izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

– procjenu učinka provedbe svakog proširenog sporazuma, pravila i drugih akata sektorske organizacije u prethodnoj kalendarskoj godini

– sve podatke u prethodnoj godini vezane uz promjene temeljnog općeg akta, kao i promjene osoba ovlaštenih za zastupanje i tijela sektorske organizacija

– sve druge podatke na zahtjev Ministarstva.

(9) Ako se na temelju dostavljenih podataka iz stavka 8. ovoga članka uoče nesukladnosti i nepravilnosti s uvjetima za priznavanje sektorskih organizacija ili drugim odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na sektorske organizacije, Ministarstvo može zatražiti provedbu inspekcijskog nadzora radi utvrđivanja ispunjava li sektorska organizacija uvjetima za priznavanje.

Inspekcijski nadzor

Članak 34.

(1) Poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija) će najmanje jednom godišnje, a po potrebi i na zahtjev Ministarstva, provesti inspekcijski nadzor priznate proizvođačke organizacije kako bi se utvrdilo poštuje li ista sve uvjete za priznavanje iz Glave II. Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i ovoga Pravilnika.

(2) Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, poljoprivredna inspekcija dostavlja Ministarstvu izvješće o rezultatima provedenog inspekcijskog nadzora uz priloženu presliku/e zapisnika o provedenom nadzoru.

(3) Ako se iz dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da priznata proizvođačka organizacija ne poštuje jedan od kriterija priznavanja povezanih s odredbama navedenima u Glavi II. Poglavlju III. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i ovoga Pravilnika, Ministarstvo će postupiti u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 i o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja.

(4) Ako se iz dokumentacije utvrdi da proizvođačka organizacija ili njezin član odbio i/ili omeo provedbu inspekcijskog nadzora, Ministarstvo će postupiti u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2017/891 i o istome obavještava Agenciju za plaćanja.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na ostale oblike udruženja proizvođača iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Ukidanje rješenja o priznavanju

Članak 35.

(1) Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o priznavanju proizvođačke organizacije u sljedećim slučajevima:

a) na zahtjev proizvođačke organizacije u skladu s člankom 60. stavkom 5. podstavkom 3. Zakona

b) na prijedlog poljoprivredne inspekcije u skladu s člankom 167. stavkom 4. Zakona te ako se nakon razmatranja zaprimljene dokumentacije utvrdi nepravilnost koja u skladu sa Zakonom i odredbama ovoga Pravilnika čini razlog za ukidanje

c) u slučaju postupanja iz članka 21. stavka 3. ovoga Pravilnika, a na temelju članka 59. stavaka 3. i 6. Uredbe (EU) br. 2017/891.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se i na udruženja proizvođačkih organizacija i sektorske organizacije, transnacionalne organizacije i njihova udruženja priznata od strane Ministarstva.

(3) Na dan izvršnosti rješenja o ukidanju rješenja o priznavanju (datum primitka rješenja) Ministarstvo će pravnu osobu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka brisati iz Upisnika iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 36.

Prilozi I., II. i III. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

DIO TREĆI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, br. 87/20, 129/20, 45/22 i 54/22 – ispravak).

Stupanje na snagu

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/54 Urbroj: 525-06/215-24-27 Zagreb, 6. svibnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

POSEBNI UVJETI ZA PRIZNAVANJE

Tablica 1.

 

POSEBNI UVJETI ZA PRIZNAVANJE (članak 6. stavak 1. f) Pravilnika)

Sektor

Minimalna vrijednost utržive proizvodnje (EUR)*

Minimalan broj članova proizvođača

lan i konoplja

400.000,00

7

krmno bilje

400.000,00

7

maslinovo ulje i masline

400.000,00

7

vino

400.000,00

7

pčelarski proizvodi

265.000,00

7

ovčetina i kozletina

265.000,00

7

žitarice

400.000,00

7

meso peradi

400.000,00

7

drugi proizvodi**

400.000,00

7

živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i sl., rezano cvijeće i ukrasno lišće

400.000,00

7

proizvodi ostalih sektora***

400.000,00

7

duhan

400.000,00

7

voće i povrće

400.000,00

7

jaja

265.000,00

7

govedina i teletina

400.000,00

7

šećer

400.000,00

7

mlijeko i mliječni proizvodi

265.000,00

7

prerađeni proizvodi od voća i povrća

400.000,00

7

svinjetina

400.000,00

7

 

 

 

* u skladu s referentnim razdobljem iz članka 3. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika

** proizvodi navedeni u dijelu XXIV. Priloga I. Uredbe (EU) br. 1308/2013

*** svi proizvodi iz sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a koji nisu navedeni u ovoj Tablici

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

Obrazac 1.

 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv pravnog subjekta koji podnosi Zahtjev

 

MBS pravnog subjekta i OIB te MIBPG (ako je primjenjivo)

MBS

OIB i MIBPG

Adresa sjedišta pravnog subjekta

(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

 

Telefonski broj

 

E-adresa

 

Županija

 

Pravni oblik subjekta – podnositelja

 

Odgovorna osoba koja podnosi Zahtjev

Ime i prezime

OIB

Status podnositelja Zahtjeva u pravnoj osobi

Osoba koja obavlja poslove voditelja u pravnoj osobi koja podnosi Zahtjev i status za priznavanje statusa proizvođačke organizacije

Ime i prezime

OIB

Status (član proizvođač/ne proizvođač, neovisna osoba)

Datum osnivanja pravnog subjekta koji podnosi Zahtjev

 

Naziv banke i IBAN

 

Datum podnošenja Zahtjeva (datum kada je Zahtjev predan na poštu/osobno predan u pisarnicu Ministarstva/predan putem e-pošte

 

Potpis

 

Naziv opunomoćenika i OIB (ako je Zahtjev predan putem opunomoćenika)

 

 

 

 

SEKTOR I PROIZVOD(I) ZA KOJI SE TRAŽI PRIZNAVANJE

SEKTOR za koji se traži priznavanje

 

oblik u kojem se proizvod stavlja na tržište (označiti sa X)

oznaka KN i naziv proizvoda (Prilog I Uredbe (EU) br. 1308/2013)

% oblika proizvoda koji se stavlja na tržište

ANIMALNI

sektori

1. ☐ žive životinje

 

 

2. ☐ svježe

 

 

3. ☐ prerađevine

 

 

4. ☐ kombinacija (navesti)

______________

 

 

BILJNI

sektori

oblik u kojem se proizvod stavlja na tržište

 

 

1. ☐ namijenjeno za prodaju u svježem stanju

 

 

2. ☐ namijenjeno za preradu

 

 

PRERAĐEVINE voća i povrća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTOR »DRUGI PROIZVODI«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUMULATIVNI UVJETI ZA PRIZNAVANJE

Ukupan broj članova prilikom podnošenja Zahtjeva

PROIZVOĐAČI

 

NEPROIZVOĐAČI

 

Ukupna proizvodnja, količina i vrijednost proizvodnje

referentno razdoblje 1

površina (ha) 2

broj grla, kljunova, košnica 3

obujam (količina) ukupne proizvodnje (t)4

ukupna količina proizvodnje koja je utržena (t)5

Ukupna vrijednost utržene proizvodnje (EURO)6

1) potrebno je navesti minimalno uzastopno 12 – mjesečno referentno razdoblje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 14. ovoga Pravilnika

2) potrebno je navesti površine pod kulturama (proizvod/e) u sektoru za koji se traži priznavanje (izraženo u hektarima na dvije decimale) za referentno razdoblje iz točke 1.

3) potrebno je navesti broj grla, kljunova, košnica za referentno razdoblje iz točke 1.

4) potrebno je navesti ukupnu količinu proizvedenog proizvoda u tonama u referentnom razdoblju iz točke 1. (izraženo na dvije decimale)

5) potrebno je navesti ukupnu količinu prodanog/utrženog proizvoda u tonama u referentnom razdoblju iz točke 1. (izraženo na dvije decimale)

6) potrebno je navesti ukupnu vrijednost koja je proizašla iz prodaje proizvoda (iz točke 5.) u referentnom razdoblju (izraženo na dvije decimale; vrijednost utržene proizvodnje prema članku 13. stavku 1. ovoga Pravilnika)

 

 

 

DIJELOVI PRAVNOG AKTA PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

Naziv

DA

NE

(navesti br. članka, stavka u pravnom aktu)

obaveza članova da primjenjuju pravila koja je proizvođačka organizacija donijela u vezi s izvještavanjem o proizvodnji, proizvodnjom, stavljanjem na tržište i zaštitom okoliša

 

obaveza članova da su članovi samo jedne proizvođače organizacije za pojedini proizvod osim u slučaju kada imaju dvije različite proizvodne jedinice smještene na različitim zemljopisnim područjima

 

obaveza članova da pružaju informacije koje proizvođačka organizacija traži za potrebe statistike

 

postupci za utvrđivanje, donošenje i izmjenu pravila koja je proizvođačka organizacija donijela u vezi s izvješćivanjem o proizvodnji, stavljanjem na tržište i zaštitom okoliša

 

obveza članova na financijske doprinose nužne za financiranje proizvođačke organizacije

 

pravila koja članovima proizvođačke organizacije omogućuju da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke

 

kazne za kršenje obveza pravnog akta, posebno za neplaćanje financijskih doprinosa

 

pravila o primanju novih članova, način pristupanja, obliku pristupnice i minimalnom trajanju članstva koje ne može biti kraće od godine dana

 

pravila o članovima koji nisu proizvođači

 

računovodstvena pravila i proračunska pravila nužna za djelovanje proizvođačke organizacije

 

pravila kojima se sprječava konkurentno ponašanje članova vezano uz stavljanje na tržište proizvoda proizvođačke organizacije

 

 

 

 

 

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

RB

Naziv člana (uključujući pravni oblik: d.o.o., j.d.o.o., obrt; OPG)

Proizvođač/

neproizvođač

Adresa

(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

OIB člana i MIBPG

OIB nositelja ili odgovorne osobe u pravnoj osobi

Datum pristupanja pravnoj osobi koja podnosi zahtjev

Površina (ha)

Obujam (količina) proizvodnje u referentnom razdoblju (t)1

Vrijednost utržive proizvodnje proizvoda u referentnom razdoblju (EUR)2

% prodaje kroz proizvođačku organizaciju

Vlastoručni potpis člana i pečat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 količina proizvedenog proizvoda u tonama u referentnom razdoblju iz članka 3. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika

2 vrijednosti utržive proizvodnje proizvoda iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika u referentnom razdoblju iz članka 3. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika (u skladu s člankom 10. stavkom 1. podstavkom g) ovoga Pravilnika raspoloživi dokazi su računi, računi-otpremnice, otpremnice, otkupni blokovi)

 

ZAJEDNIČKA PROIZVODNA INFRASTRUKTURA

objekti (kapacitet, površina)

strojevi (obrada tla, aplikacija pesticida, transportna sredstva)

oprema (za sjetvu, sadnju, branje, žetvu i dr.)

u vlasništvu/u najmu u vlasništvu člana ugovorena usluga

ostalo

godina proizvodnje/gradnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

Ja _____________________________________________, OIB _________________ svojim potpisom jamčim, da:

(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

◊ ću dužnost upravitelja proizvođačke organizacije obavljati nepristrano i u korist svih članova, a svoj privatni interes neću stavljati iznad interesa ostalih članova uvažavajući temeljna načela osnivanja i djelovanja proizvođačkih organizacija

◊ ću istu i njene članove zastupati na demokratičan način, poštujući načela ravnopravnosti, pravednosti, solidarnosti te moralna načela poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za njene članove

◊ smo upoznati s postupkom priznavanja i rada proizvođačke organizacije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom

◊ su svi podaci u Zahtjevu i dostavljenoj dokumentaciji istiniti i točni

◊ ćemo obavijestiti Ministarstvo u pisanom obliku o svim promjenama u roku od 15 radnih dana od datuma nastupanja istih, posebno o promjenama u minimalnim kriterijima za priznavanje (broju članova i vrijednosti utržive proizvodnje/obujmu proizvodnje)

◊ smo likvidni i da nad našom imovinom nema zaduženja

◊ ćemo članstvu pružati adekvatnu stručnu i tehničku pomoć u ostvarivanju ciljeva

◊ ćemo u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima i davati podatke koji će se tražiti u procesu priznavanja i tokom kasnijeg praćenja rada

◊ da će proizvođačka organizacija dostavljati Ministarstvu polugodišnje notifikacijske obrasce (1, 1a) u skladu s Prilogom III. Pravilnika

◊ će proizvođačka organizacija i svi njeni članovi omogućiti obavljanje kontrole na terenu i inspekcijski nadzor poljoprivredne inspekcije te omogućiti nesmetan rad prilikom obavljanja kontrola/nadzora

__________________________________________________

(mjesto i datum)

__________________________________________________

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat)

IZJAVA O NEPRISTRANOSTI I SUKOBU INTERESA

Ja ________________________________________________,

(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

OIB _________________ svojim potpisom jamčim te izjavljujem da ću dužnost upravitelja proizvođačke organizacije ________________________ obavljati nepristrano i u korist svih članova, sa svrhom ostvarivanja odabranih ciljeva proizvođačke organizacije, a svoj privatni interes neću stavljati iznad interesa ostalih članova uvažavajući temeljna načela osnivanja i djelovanja proizvođačkih organizacija te da ću istu i njene članove zastupati na demokratičan način, poštujući načela ravnopravnosti, pravednosti, solidarnosti te moralna načela poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za njene članove.

________________________

(mjesto i datum)

_______________________________ (vlastoručni potpis)

IZJAVA O VELIČINI VLASTITOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Ja ________________________________________________,

(ime i prezime odgovorne osobe/nositelja PG-a)

OIB _______________, MIBPG ______, svojim potpisom jamčim te izjavljujem da sam prema Godišnjem financijskom izvješću u _________ godini (koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva) udovoljio sljedećim kriterijima:

– imao ______ zaposlenih osoba*

– vrijednost godišnjeg prometa iznosila je ___________ eura

– ukupna vrijednost bilance iznosila je ____________ eura.

* prosječni broj zaposlenih osoba, a koji ne uključuje pripravnike i/ili studente sa kojima su sklopljeni ugovori o pripravništvu ili strukovnom obrazovanju i/ili zaposlenike na rodiljnom dopustu

Datum i mjesto:__________________

________________________________ (vlastoručni potpis)

SADRŽAJ PLANA RADA

1. PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU

2. POLAZIŠTE

2.1. Nastanak ideje o osnivanju proizvođačke organizacije

2.2. Vizija proizvođačke organizacije

2.3. Opis zemljopisnog područja djelovanja proizvođačke organizacije

2.4. Ciljevi proizvođačke organizacije (jedan ili više ciljeva navedenih u članku 5. stavak 1. točki e) ovoga Pravilnika)

2.5. Aktivnost koje proizvođačka organizacija planira provesti kako bi ostvarila utvrđene cilj/eve iz prethodne točke 2.4.

3. DOSADAŠNJE POSLOVANJE

3.1. Sažeti opis poslovanja pravne osobe prije stjecanja statusa proizvođačke organizacije

3.1.1. Kronološki opis dosadašnjih aktivnosti od osnivanja do podnošenja zahtjeva za priznavanje u pogledu:

– osnivanja, registracije, donošenja statuta

– strukture i broja postojećih zaposlenika

– opis postojeće administrativne opremljenosti i stanje raspoloživog radnog (administrativnog) prostora u kojem djeluje proizvođačka organizacija

– opis postojeće i tehnološke opremljenosti i infrastrukture proizvođačke organizacije (raspoloživa oprema za proizvodnju, pripremu i preradu proizvoda te skladištenje i prodaju)

– broj članova proizvođačke organizacije i vrijednost utržive proizvodnje

– opis postojećeg stanja u pogledu trženja proizvoda članova proizvođačke organizacije

3.2. Sažeti opis dosadašnjeg poslovanja članova proizvođača/ne proizvođača prije stjecanja statusa proizvođačke organizacije

4. PLANIRANO POSLOVANJE

4.1. Planirani opis poslovanja pravne osobe poslije stjecanja statusa proizvođačke organizacije

– planirana struktura i broj zaposlenika

– opis planirane administrativne opremljenosti i stanje planiranog radnog (administrativnog) prostora u kojem djeluje proizvođačka organizacija

– opis planirane tehnološke opremljenosti i infrastrukture proizvođačke organizacije (raspoloživa oprema za proizvodnju, pripremu i preradu proizvoda te skladištenje i prodaju)

– planirani broj članova proizvođačke organizacije i vrijednost utržive proizvodnje, obujam proizvodnje

– opis planiranog stanja u pogledu trženja proizvoda članova proizvođačke organizacije

– planirano tržište nabave

– planirano tržište prodaje

5. ZAKLJUČAK

 

DOKUMENTI U PRILOGU ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE

Naziv dokumenta

DA

NE

Broj priloga

1.

Pravni akt (preslika ovjerenog pravnog akta)

 

2.

Izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva

 

3.

Potvrda banke o postojanju tekućeg ili žiro računa

 

4.

Potpisni karton

 

5.

Izjava osobe ovlaštene za zastupanje (potpisana i ovjerena)

 

6.

Izjava o nepristranosti i sukobu interesa

 

7.

Izjave članova proizvođača o veličini vlastitog poljoprivrednog gospodarstva

 

8.

Dokaz da su članovi proizvođači upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika i da obavljaju poljoprivrednu djelatnost

 

9.

Plan rada

 

10.

Dokaz o vrijednosti utržive proizvodnje (računi, račun-otpremnice i otkupni blokovi)

 

11.

Ostalo

 

 

 

 

Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-mail adresu [email protected] te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 ZAGREB

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

Obrazac 2.

 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv pravnih subjekata koji podnose zahtjev:

1.

2.

MBS pravnog subjekta i OIB te MIBPG (ako je primjenjivo):

MBS

1.

2.

OIB i MIBPG

1.

2.

Pravni oblik subjekta – podnositelja

1.

2.

Odgovorne osobe koje podnose Zahtjev

Ime i prezime

1.

2.

OIB

1.

2.

Datum podnošenja Zahtjeva (datum kada je Zahtjev predan na poštu/osobno predan u pisarnicu Ministarstva/predan putem e-pošte)

 

Potpisi odgovornih osoba pravnih subjekata koji podnose zahtjev

1.

2.

Naziv opunomoćenika i OIB (ako je primjenjivo)

 

 

 

 

NAPOMENA: Uz ovaj zahtjev dostavljaju se i ostali obrasci navedeni u Zahtjevu za priznavanje proizvođačkih organizacija

Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-adresu [email protected] te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SEKTORSKE ORGANIZACIJE

Obrazac 3.

 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv pravne osobe koji podnosi Zahtjev – podnositelja

MBS

OIB

Adresa sjedišta pravne osobe

(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

 

Telefonski broj

 

E-adresa

 

Županija

 

Pravni oblik – podnositelja

 

Odgovorne osobe koje podnose Zahtjev

Ime i prezime

OIB

Status podnositelja u pravnoj osobi

Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe koja podnosi Zahtjev za priznavanje sektorske organizacije

Ime i prezime

OIB

Status podnositelja u pravnoj osobi

Datum podnošenja zahtjeva (datum kada je Zahtjev predan na poštu/osobno predan u pisarnicu Ministarstva/predan putem e-pošte)

 

Potpisi odgovornih osoba pravnih subjekata koji podnose zahtjev

1.

2.

* Naziv opunomoćenika i OIB (ako je primjenjivo)

 

 

 

 

POPIS ČLANOVA SEKTORSKE ORGANIZACIJE I NAZIV DJELATNOSTI KOJU OBAVLJAJU S OBZIROM NA FAZU LANCA OPSKRBE

Naziv člana

Djelatnost (upisati odgovarajuće slovo):

a) proizvođač primarnog proizvoda prema Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1308/2013

b) prerađivač primarnog proizvoda navedenog pod a)

c) trgovac proizvodima navedenim pod b)

d) kombinacija djelatnosti (navesti jednu od kombinacija a) b) c)

e) uslužne djelatnosti

Oblik pravne/statusne osobnosti člana (upisati odgovarajuće slovo):

a) udruga

b) zadruga

c) proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija

d) d.o.o.

f) d.d.

OIB/MBS člana

Ime i prezime te potpis odgovorne ili ovlaštene osobe za zastupanje člana

i

pečat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan rada sektorske organizacije (obavezan sadržaj):

4.2. Nastanak ideje o osnivanju sektorske organizacije

4.3. Vizija sektorske organizacije

4.4. Opis zemljopisnog područja djelovanja sektorske organizacije

4.5. Ciljevi sektorske organizacije (jedan ili više ciljeva navedenih u članku 157. 1 c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 zbog kojih se osniva i koje namjerava postići te način na koji ih namjerava postići

4.6. Aktivnosti koje sektorska organizacija planira provesti kako bi ostvarila utvrđene cilj/eve iz točke 2.4. i okvirni plan provedbe navedenih aktivnosti

Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-adresu [email protected] te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

PRILOG III.

NOTIFIKACIJSKI OBRAZAC

 

NOTIFIKACIJSKI OBRAZAC

IZVJEŠĆE ZA ŠESTOMJESEČNO RAZODBLJE (upisati razdoblje i godinu) ____________________

______________________________________________

PROIZVOĐAČKA ORGANIZACIJA (naziv)

BROJ ČLANOVA

 

POPIS ČLANOVA

OIB/ MIBPG

Naziv člana proizvođačke organizacije/Organizacijski oblik subjekta (OPG, obrt, d.o.o., zadruga)

(proizvođač/

neproizvođač)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMJENE U ČLANSTVU PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

NOVI ČLANOVI

ČLANOVI KOJI SU NAPUSTILI PROIZVOĐAČKU ORGANIZACIJU

 

 

 

PODACI KOJI SE UPISUJU ODNOSE SE SAMO NA PROIZVODE ZA KOJE JE PO PRIZNATA

 

Naziv člana proizvođačke organizacije/Organizacijski oblik subjekta (OPG, obrt, d.o.o., zadruga) proizvođač/neproizvođač

Datum pristupanja člana

OIB/MIBPG

Vrijednost utržene proizvodnje člana

Obujam proizvodnje člana

Naziv člana proizvođačke organizacije i datum istupanja člana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFIKACIJSKI OBRAZAC 1.a

IZVJEŠĆE ZA ŠESTOMJESEČNO RAZDOBLJE (upisati razdoblje i godinu)

_______________________________________________________

NAZIV PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

__________________________________________

 

 

PODACI KOJI SE UPISUJU ODNOSE SE SAMO NA PROIZVODE ZA KOJE JE PO PRIZNATA

SEKTOR

PROIZVOD

POVRŠINA POD KULTUROM (ha)

UTRŽIVA VRIJEDNOST PROIZVODA – UKUPNO

(euro)

PROIZVOD NAMIJENJEN PRODAJI U SVJEŽEM STANJU

PROIZVOD NAMIJENJEN PRERADI

 

utrživa vrijednost (euro)

količina

(t)

utrživa vrijednost (euro)

količina

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

Prilog III. poslati elektroničkim putem na e-adresu [email protected]

 

 

 

Copyright © Ante Borić