Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 47/2024 (22.4.2024.), Pravilnik o provedbi Mjere 4. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

802

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 4. IZ PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE SEKTORU STOČARSTVA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Mjere 4. Potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine (u daljnjem tekstu: Mjera 4.) iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/122; urbroj: 50301-05/16-24-4 od 20. ožujka 2024. godine.

Članak 2.

Potpora u Mjeri 4. iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15. 12. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) uzgojno udruženje je pravna osoba koja se bavi uzgojem domaćih životinja s namjerom stvaranja uzgojno valjanih domaćih životinja priznata od strane Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/18. i 52/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon)

b) udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje djeluju u skladu sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/17., 70/17. i 98/19. i 151/22.)

c) savez je oblik udruživanja udruga u skladu sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/17., 70/17. i 98/19. i 151/22.)

d) podnositelj Zahtjeva je uzgojno udruženje koje je podnijelo Zahtjev na temelju Mjere 4. i ovoga Pravilnika

e) korisnik je uzgojno udruženje koje je udovoljilo uvjetima Mjere 4. i ovoga Pravilnika

f) treća strana je uzgojno udruženje ili organizacija ili druga pravna osoba ovlaštena od strane Ministarstva kojoj uzgojno udruženje u skladu sa Zakonom povjerava obavljanje specifičnih tehničkih aktivnosti

g) početna populacija je populacija očeva i majki potomstva na kojem se počinje primjenjivati sustav testiranja roditeljstva (populacija registriranog DNK tipa)

h) registracija DNK tipa je utvrđivanje genetskog profila jedinke putem genetskih markera

i) testiranje roditeljstva (DNK test) je potvrda ili isključivanje roditeljstva učinjeno na znanstveno prihvatljiv način usporedbom genetskih markera potomstva i potencijalnih roditelja

j) uzgojna vrijednost je nasljedni utjecaj životinje na genetsku vrijednost njenih potomaka

k) matična knjiga je knjiga, upisnik, datoteka ili medij s podacima koju vodi bilo organizacija ili udruženje, službeno odobreni ili priznati od nadležnog tijela u koju se životinje upisuju ili registriraju s navođenjem svih njihovih poznatih predaka

l) genetska kakvoća je genetski značaj jedinke u populaciji u postizanju uzgojnog cilja

m) test na vlastiti rast i razvoj je ostvareni proizvodni rezultati stoke u skladu s postavljenim uzgojnim ciljem

n) uvjetno grlo (u daljnjem tekstu: UG) je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG se računa iz ukupnog broja uzgojno valjanih grla u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/669 od 28. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjene i sadržaja programa ruralnog razvoja, promidžbe za te programe i stopa konverzije u uvjetna grla

o) implikacija uzgojnih programa predstavlja populaciju domaćih životinja na koju se implicira provedba uzgojnog/ih programa, a predstavlja broj rasplodnih grla izražen u UG pojedine vrste/pasmine upisanih u Jedinstvenom registru držanih životinja na prvi dan roka definiranog za podnošenja Zahtjeva, izuzev broja rasplodnih grla svinja za koje se uzima zadnje dostupno službeno izvješće Ministarstva poljoprivrede (eGlasilo)

p) putni nalog je uredno popunjen i vjerodostojan dokument za isplatu nastalih troškova putovanja, a njegov sadržaj je propisan Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 138/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23., 3/23., 56/23., 143/23.). Naknada prijevoznih troškova određena je visinom naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru ugovorene Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 29/24), dnevnica do visine ugovorene Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24), a za službena putovanja u inozemstvu dnevnica se isplaćuje u visini propisanoj Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna i naknadu iznosa noćenja do visine od 200,00 eura po noćenju. Ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjene toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice iz ovoga članka.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Članak 4.

(1) Prihvatljivi troškovi sukladno ciljevima Programa su:

a) Administrativni troškovi ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga:

1. plaće djelatnika uzgojnih udruženja koji rade na poslovima vođenja matične knjige ostvarene temeljem ugovora o radu (puno i nepuno radno vrijeme) u bruto iznosu; broj prihvatljivih djelatnika za sufinanciranje kroz Program je određen brojem UG uključenih u provedbu uzgojnog programa, prema omjeru jedan djelatnik na do 1500 UG; izuzev uzgojnih udruženja razine udruge za koje je prihvatljivo sufinanciranje plaće jednog djelatnika

2. trošak ustrojavanja i daljnjeg vođenja matičnih knjiga te izdavanja uzgojne dokumentacije (računalo – stolno ili prijenosno jedno po udruženju, odnosno po zaposlenom djelatniku u programskom razdoblju s pripadajućim programima i licencama do najviše 1.500,00 eura; uređaj za printanje ili multifunkcionalni uređaj za printanje/skeniranje/kopiranje najviše do 1.000,00 eura u programskom razdoblju; čitač transpondera/mikročipova; ostala informatička oprema najviše do 500,00 po godini provedbe programa)

3. informatička oprema za identifikaciju i registraciju kopitara do 1.000,00 eura po godini provedbe programa za priznata uzgojna udruženja koja poslove identifikacije i registracije kopitara nisu povjerili trećoj strani

4. troškovi opreme za uzorkovanje i čuvanje bioloških uzoraka te laboratorijske analize u uspostavi sustava provjere identiteta i porijekla jedinki na molekularnoj razini (testiranje roditeljstva – DNK test i registracija DNK tipa) u svrhu osiguranja vjerodostojnosti rodovničkih podataka

5. trošak nabave uredskog namještaja najviše do 1.000,00 eura u programskom razdoblju (uredski stol, stolice, police, ormari i ladičari)

6. trošak uredskog potrošnog materijala (papir, toneri, kuverte, uređaj za klamanje i uvezivanje/laminiranje i ostali sitni potrošni uredski materijal)

7. troškovi uredskog poslovanja (troškovi najma prostora ureda do 150,00 eura/mjesečno; režijski troškovi: struja, voda, plin, komunalni troškovi, troškovi poštarine, internet i trošak fiksne i mobilne mreže)

8. troškovi računovodstveno knjigovodstvenog servisa.

b) Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka:

1. nabava potrebne opreme i uređaja koju će uzgojna udruženja koristiti za provedbu postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja propisanih uzgojnim programom

2. provedba uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom, genetsko vrednovanje, provođenje postupaka testiranja i ispitivanja proizvodnih osobina u svrhu procjene uzgojne vrijednosti životinje i unaprjeđenja uzgoja

3. implementacija i razvoj testova i procjena uzgojne vrijednosti, uključujući stvaranje računalnih rješenja za prikupljanje i obradu podataka u skladu s provedbom uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom, računalni programi i aplikacije, licence za računalne programe i aplikacije

4. trošak putnog naloga u svrhu provedbe uzgojnog programa

5. troškovi putnog naloga članova povjerenstva (izuzev djelatnika uzgojnog udruženja) za ocjenu/odabir grla u svrhu provedbe uzgojnog/ih programa.

c) Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa, organizacija stručnih skupova za uzgajivače

1. izrada internetske stranice jednom u programskom razdoblju do 2.000,00 eura, održavanje internetske stranice uzgojnog udruženja do 500,00 eura po godini provedbe programa

2. najam prostora i opreme u svrhu organizacije stručnih skupova i edukacija za uzgajivače, te drugih troškova u organizaciji (osim troškova prijevoza, smještaja te promocije), najveći iznos po sudioniku je 20,00 eura (u programskoj godini je prihvatljivo najviše 1.000,00 eura za udruženja razine udruge te 3.000,00 eura za udruženja razine saveza udruga)

3. trošak pozvanog predavača stručnjaka (ugovor o djelu u bruto iznosu do 400,00 eura)

4. publiciranje stručne literature kojom se unaprjeđuje provedba uzgojnog programa od strane uzgojnog udruženja kao izdavača/suizdavača (uzgojnih programa, matičnih/rodovničkih knjiga, priručnika, stručnih publikacija, zbornika, časopisa, uputa, monografija, brošura, letaka i drugog informativno-edukacijskog materijala)

5. troškovi rada upravljačkog tijela nastalih radi sudjelovanja članova upravljačkog tijela na sjednicama ili radi sudjelovanja na sastancima koja je sazvala državna, znanstvena ili stručna ustanova (troškovi putnog naloga)

6. Trošak izrade edukativno-informativnih (multimedijskih) sadržaja o uzgoju pasmina za koje uzgojno udruženje provodi uzgojni program.

d) Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe i predstavljanja uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu:

1. troškovi putnog naloga, smještaja i kotizacija nastalih sudjelovanjem zaposlenika ili članova tijela udruženja (do 3 predstavnika po skupu) u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova koje okupljaju institucije koje provode aktivnosti iz područja uzgoja stoke i skupova na kojima je stručna tematika iz područja uzgoja i predstavljanja stoke

2. trošak izlaganja grla na međunarodnim događanjima koja sudjeluju u provedbi odobrenog uzgojnog programa uzgojnog udruženja/organizacije do 5 predstavnika udruženja (troškovi putnog naloga, smještaja i kotizacija/upisnina za sudjelovanje do 5 grla po udruženju po međunarodnom događanju)

3. trošak članarina uzgojnih udruženja u međunarodnim organizacijama iz područja djelokruga rada uzgojnog udruženja.

(2) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

− porezi

− porez na dodanu vrijednost, ukoliko je uzgojno udruženje u sustavu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV)

− carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

− financijske nagrade djelatnicima, kao i plaća djelatnika koja se isplaćuje temeljem ugovora o djelu

− održavanje računalne opreme

− novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupka

− rabljena oprema, ukoliko nije kupljena od prodavatelja ovlaštene pravne osobe za te poslove

− troškovi organiziranog prijevoza

− trošak kupnje i održavanja službenih vozila

− trošak kupnje i držanja životinja

− bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

− troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranoj valuti, kao i drugi isključivo financijski izdaci

− troškovi reprezentacije

− troškovi građevinskog uređivanja i održavanja uredskog prostora

− amortizacija.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 5.

(1) Zahtjev za sufinanciranje (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se podnosi Ministarstvu na ispisanom i ovjerenom Obrascu zahtjeva iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

(2) Zahtjevu se prilaže:

− Obrazac plana korištenja sredstava kojeg Ministarstvo objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (https://poljoprivreda.gov.hr/)

− izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u skladu s člankom 5. Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 koja se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika

− potvrda Porezne uprave o statusu obveznika PDV-a ne starija od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva

− preslika uvjerenja o nekažnjavanju za predsjednika uzgojnog udruženja ili osobe ovlaštene za zastupanje uzgojnog udruženja (ne starija od 6 mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva)

− preslika potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva)

− ispis iz Registra udruga (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva)

− preslika potpisnog kartona kod FINE za sve žiro račune ili potvrda banke o žiro-računu

− izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac izjave iz Priloga 3. ovog Pravilnika)

− kao dokaz ispunjavanja dodatnog kriterija za zaposlene djelatnike: preslika ugovora o radu iz kojeg je razvidno da djelatnik radi na poslovima vođenja matičnih knjiga i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(3) Zahtjev podnesen izvan roka iz stavka 8. ovoga članka smatrat će se nepravodobnim te će se odbaciti.

(4) Ako je podnositelj Zahtjeva podnesenim Zahtjevom zatražio iznos potpore manji od maksimalnog iznosa potpore u skladu s Mjerom 4. i ovim Pravilnikom, podnositelj Zahtjeva ostvaruje potporu po zatraženom iznosu.

(5) Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih Zahtjeva utvrdi da je ukupni iznos sredstava veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu Republike Hrvatske za ovu namjenu, Ministarstvo će jedinstvenom Odlukom proporcionalno umanjiti jedinične iznose sredstava sufinanciranja iz ove Mjere.

(6) Zahtjev i Obrazac plana korištenja sredstava se podnosi isključivo osobno ili poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane, 10000 Zagreb s naznakom: »Za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja – NE OTVARATI«.

(7) Ispravno popunjeni Obrazac plana korištenja sredstava u XLSX ili XLS formatu dostavlja se Ministarstvu i elektroničkom poštom na adresu [email protected] u roku iz stavka 8. ovoga članka

(8) Zahtjev se podnosi od 15. rujna do 1. listopada za svaku godinu trajanja Mjere 4.

ADMINISTRATIVNA KONTROLA I UGOVORANJE SUFINANCIRANJA

Članak 6.

(1) Ministarstvo osniva Povjerenstvo koje provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za sufinanciranje i Izvještaja o utrošku sredstava sufinanciranja.

(2) Po završenoj administrativnoj kontroli Ministarstvo donosi Odluku o sufinanciranju i podnositeljima Zahtjeva dostavlja pisane pojedinačne Obavijesti o dodijeli odobrenog iznosa ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za sufinanciranje.

(3) Nakon dostave pisane pojedinačne Obavijesti o dodijeli odobrenog iznosa, pristupa se potpisivanju Ugovora o sufinanciranju.

(4) Nakon sklapanja Ugovora o sufinanciranju, Ministarstvo provodi isplatu financijskih sredstava prema utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima sufinanciranja po korisniku.

(5) Ministarstvo će isplatu odobrenog iznosa sufinanciranja izvršiti na bankovni račun korisnika dostavljen u Zahtjevu.

DOPUNA I/ILI ISPRAVAK ZAHTJEVA

Članak 7.

U slučaju nepotpunog Zahtjeva Ministarstvo će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj Zahtjeva je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena, a koja mora biti dostavljena preporučeno poštom ili osobno na adresu Ministarstva iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika.

PRAĆENJE SUFINANCIRANJA

Članak 8.

(1) Ministarstvo zadržava pravo praćenja načina provedbe Mjere 4. te preispitivanje financija i troškova, uključujući i slanje određenih upitnika u bilo koje vrijeme trajanja Ugovora o sufinanciranju ili nakon realizacije prijavljenog programa.

(2) Korisnik je obavezan Ministarstvu omogućiti uvid u korištenje sredstava tijekom svih mjeseci trajanja Ugovora o sufinanciranju i uvid u pripadajuću dokumentaciju.

IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI PLANA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan Ministarstvu dostaviti ispisani i ovjereni Obrazac izvještaja o utrošku sredstava potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja (u daljnjem tekstu: Izvještaj) u roku od 30 dana od isteka trajanja Ugovora iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (https://poljoprivreda.gov.hr/).

(3) Izvještaj se podnosi osobno ili poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja, na adresu Ministarstva iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(4) Ispravno popunjeni Izvještaj u XLSX ili XLS formatu dostavlja se Ministarstvu i elektroničkom poštom na adresu [email protected] u roku od 30 dana od isteka trajanja Ugovora iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Financijska sredstva koja su prikazana u Izvještaju kao prihvatljivi troškovi obuhvaćaju iznos sredstava samofinanciranja od najmanje 10 %.

(6) Uz Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka korisnik je dužan za svaki trošak priložiti jasno čitljive preslike dokaza o nastalom trošku (račun/ugovor/putni nalog/platnu i obračunsku listu za troškove plaće), preslike bankovnih izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Pripadajuća dokumentacija (preslike izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun odnosno drugi dokazi o nastalom trošku.

(7) Za trošak organizacije skupova i edukacija za uzgajivače potrebno je dostaviti poziv, dnevni red ili program, potpisnu listu sudionika i fotografije sa skupa/edukacije.

(8) Za materijalnu imovinu potrebno je dostaviti ispis osnovnih sredstava.

(9) Na originalima računa, koji se koriste za opravdavanje ugovorenih sredstava, mora biti naznačen naziv i OIB korisnika. Specifikacija računa mora biti jasna, a pojedini troškovi moraju biti podijeljeni po stavkama računa sa pripadajućim iznosima.

(10) Troškovi za službena putovanja obračunavaju se na temelju vjerodostojnog, urednog i potpuno popunjenog putnog naloga s popunjenim izvještajem s puta u okviru putnog naloga i priloženih isprava kojim se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni u putnom nalogu do iznosa utvrđenog poreznim propisima.

(11) Ako je original računa pisan na jeziku koji nije hrvatski, engleski ili njemački, Ministarstvo ima pravo tražiti da korisnik priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(12) Računi izdani i plaćeni prije početka ili nakon isteka roka definiranog Ugovorom o sufinanciranju smatraju se neprihvatljivim i ne uzimaju se u obzir pri opravdavanju ugovorenih sredstava sufinanciranja.

(13) Administrativnu kontrolu Izvještaja provodi Povjerenstvo iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(14) Po završenoj administrativnoj kontroli pristiglih Izvještaja Ministarstvo donosi pojedinačne Obavijesti o povratu sredstava sufinanciranja ukoliko su ispunjene odredbe iz članka 11. ovoga Pravilnika.

DOPUNA I/ILI ISPRAVAK IZVJEŠTAJA

Članak 10.

(1) U slučaju nepotpunog Izvještaja Ministarstvo će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Ministarstva, a koja mora biti dostavljena preporučeno poštom ili osobno na adresu Ministarstva iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo će, ukoliko je potrebno, tražiti ispravke ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju iz Izvještaja, a koja moraju biti dostavljena preporučeno poštom ili osobno na adresu Ministarstva iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika u roku od osam dana od zaprimanja pismena.

POVRAT POTPORE

Članak 11.

(1) U slučaju neprihvatljivog trošenja dodijeljenih sredstava, korisnik mora izvršiti povrat iznosa neprihvatljivog troška sredstava sufinanciranja.

(2) Ako korisnik ne utroši sva ugovorena sredstva sufinanciranja, dužan je izvršiti povrat svih neutrošenih sredstava sufinanciranja.

(3) Ako korisnik ne dostavi Izvještaj iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužan je izvršiti povrat ukupnog iznosa odobrenih ugovorenih sredstava sufinanciranja.

(4) Povrat sredstava korisnik je dužan učiniti u roku od 15 dana od dana zaprimanja Obavijesti o povratu sredstava iz članka 9. stavka 14. ovoga Pravilnika.

(5) Ako korisnik nakon zaprimanja Obavijesti o povratu sredstava ne izvrši povrat u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva, iznos sredstava za povrat uvećava se za iznos zakonske zatezne kamate.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Prilozi od 1. do 3. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/24-01/7

Urbroj: 525-13/867-24-16

Zagreb, 15. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA

za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja iz područja stočarstva za _______. godinu

 

Naziv uzgojnog udruženja:

Adresa uzgojnog udruženja:

Matični broj uzgojnog udruženja:

OIB uzgojnog udruženja:

IBAN:

Ime i prezime predsjednika/ce uzgojnog udruženja:

Broj telefona:

Fax:

Mobitel:

E-mail:

Datum dobivanja rješenja Ministarstva poljoprivrede za priznavanje statusa uzgojnog udruženja:

Pasmine životinja za koje uzgojno udruženje ima odobrenje za provedbu uzgojnog programa:

 

 

 

Podnositelj zahtjeva ovjerenim Zahtjevom potvrđuje da:

− su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti,

− je upoznat s odredbama Mjere 4. iz Programa i ovog Pravilnika,

− će se odazvati pozivu Ministarstva za potrebe dopune Zahtjeva,

− će omogućiti kontrolu korištenja dodijeljenih sredstava za sufinanciranje,

− čuva presliku Zahtjeva i priloga pet godina od dana podnošenja Zahtjeva,

− nije po računima priloženim uz Zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja.

 

_________________________

(mjesto i datum)

 

 

Ispunio i za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva (odgovorna osoba) ___________________________________

PRILOG 2.

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

 

Naziv podnositelja zahtjeva

 

Adresa podnositelja zahtjeva

 

Korištenje potpora male vrijednosti u ____. godini*

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u eurima:

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korištenje potpora male vrijednosti u _____. godini*

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u eurima:

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korištenje potpora male vrijednosti u _____. godini*

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u eurima:

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Izjave su obvezni ispuniti i Podnositelji zahtjeva koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti.

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

* Popunjava se za tekuću godinu i dvije godine koje prethode tekućoj godini

 

_________________________

(mjesto i datum)

 

 

________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

PRILOG 3.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

kojom se izjavljuje da

Podnositelj zahtjeva:

__________________________________________________

(naziv udruge, OIB)

Molimo podcrtati odgovarajuće stanje:

A) nije dobio

financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini

ili

B) da se natjecao

za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku.

__________________________________________________

__________________________________________________

(naziv tijela i naziv natječaja gdje je prijavljen program ili projekt)

ili

C) da se natjecao

za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(naziv tijela i naziv natječaja u okviru kojeg su odobrena sredstva)

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni.

 

_________________________

(mjesto i datum)

 

 

________________________ Potpis podnositelja zahtjeva

 

 

 

Copyright © Ante Borić