NN 71/2024 (14.6.2024.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1213

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19. i 155/23.) i članka 17. stavka 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 57/24.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2024. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva, ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za klimatsku tranziciju

4. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

5. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

6. Uprava za zaštitu prirode

7. Uprava za EU projekte europsku i međunarodnu suradnju

8. Zavod za zaštitu okoliša i prirode

9. Samostalni sektor za pravne poslove

10. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz pravo na pristup informacijama, te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; obavlja poslove praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima i svim drugim državnim tijelima te se osigurava pravodobna dostava materijala za sva tijela Republike Hrvatske; obavlja i druge poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva, izradom strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta ministra; obavlja poslove strateškog vođenja i kontrole učinkovitog kolanja elektroničkih informacija u Ministarstvu te identifikacije temeljnih poslovnih procesa u realizaciji programa i aktivnosti unutar Ministarstva; obavlja poslove pravne podrške ministru i državnim tajnicima, te poslove stručne podrške ministru i državnim tajnicima nadležnim za odgovarajuće upravno područje, obavlja i druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državnih tajnika. Inicira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, prati izvršenje zadanih mjera za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, obavlja poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera zaštite osoba i imovine Ministarstva, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, koordinira izradu strateškog plana Ministarstva i izradu izvješća o njegovom ostvarivanju, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama, obavlja poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja poput konferencija za novinare, izjava, intervjua, priopćenja, obavijesti, briefinga i slično, obavlja poslove komunikacije s predstavnicima medija, u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela priprema i koordinira materijale za javna obraćanja i nastupe u medijima ministra, državnih tajnika i ravnatelja uprava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

2.2. Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

2.3. Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

Članak 5.

Sektor za ljudske potencijale i opće poslove prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa te statusnih pitanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, sudjeluje u provedbi mjera politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, koordinira obavljanje poslova razvoja i usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, priprema prijedloge općih akata iz svoga djelokruga, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, prati i osigurava primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja, prati i osigurava obavljanje općih i administrativnih poslova, organizira i nadzire obavljanje poslova u vezi s upravljanjem imovinom, opremanjem prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, te provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara, koordinira, nalaže, nadzire i usmjerava provedbu mjera za provedbu Strateškog plana, koordinira i sudjeluje u izradi akcijskih i operativnih planova i mjera za provedbu i implementaciju strateških dokumenata, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada, objedinjuje planove ustrojstvenih jedinica; vodi brigu o osposobljavanju službenika koji su uključeni u izradu strateških planova, prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka, sudjeluje u uspostavi i implementaciji pokazatelja rezultata i učinaka za praćenje učinkovitosti postavljenih ciljeva iz Strateškog plana te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale i opće poslove ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnost

2.1.3. Služba za odnose s javnošću i protokol.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale neposredno provodi zakone i druge propise iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svoga djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati stanje u svom djelokrugu te predlaže mjere za jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, priprema stručne podloge (utvrđivanje činjeničnog stanja) ministru i nadležnim tijelima za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje kaznenih, prekršajnih i postupaka zbog povrede službene dužnosti, odnosno nepravilnog i nezakonitog rada državnih službenika i namještenika, provodi postupak za utvrđivanje odgovornosti državnih službenika i namještenika za štetu, vodi propisane očevidnike iz područja službeničkih odnosa, odnosno radno-pravnih odnosa zaposlenih, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svoga djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnost

Članak 7.

Služba za uredsko poslovanje i sigurnost obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te vrši prikupljanje, evidentiranje, obradu, pohranu, korištenje, odabiranje, odnosno izlučivanje arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva. Skrbi o pravilnosti i jedinstvenosti postupanja u cjelokupnom, konvencionalnom i elektroničkom, dokumentacijskom procesu Ministarstva te priprema izvještaje o spisima i pismenima Ministarstva. Obavlja stručne i tehničke poslove vezane za kibernetičku sigurnost, postupanje s klasificiranim podacima, zaštitu osobnih podataka, poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz navedenih područja, organizira i prati provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za uredsko poslovanje i sigurnost ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

2.1.2.2. Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu.

2.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

Članak 8.

Odjel za uredsko poslovanje obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz uredsko poslovanje, priprema prijedloge općih akata iz svoga djelokruga, obavljaposlove pisarnice i pismohrane razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te vrši prikupljanje, evidentiranje, obradu, pohranu, korištenje, odabiranje, odnosno izlučivanje arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva. Skrbi o pravilnosti i jedinstvenosti postupanja u cjelokupnom, konvencionalnom i elektroničkom, dokumentacijskom procesu Ministarstva te priprema izvještaje o spisima i pismenima Ministarstva. Organizira i nadzire nabavu i korištenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i natpisnih ploča Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za uredsko poslovanje ustrojavaju se:

2.1.2.1.1. Pododsjek za poslove pisarnice

2.1.2.1.2. Pododsjek za poslove pismohrane.

2.1.2.1.1. Pododsjek za poslove pisarnice

Članak 9.

Pododsjek za poslove pisarnice obavlja stručne i administrativne poslove vezane za primitak pismena i drugih pošiljki, otvaranje i pregled pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pismena, upisivanje pismena u propisane evidencije uredskog poslovanja, otpremanje akata, razvođenje spisa predmeta, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.1.2. Pododsjek za poslove pismohrane

Članak 10.

Pododsjek za poslove pismohrane obavlja stručne i administrativne poslove vezane za primitak predmeta na odlaganje, sređivanje, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, odabir i izlučivanje građe, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.2. Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu

Članak 11.

Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu obavlja stručne i tehničke poslove vezane za kibernetičku sigurnost, postupanje s klasificiranim podacima, zaštita osobnih podataka, poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz navedenih područja, organizira i prati provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite, surađuje s tijelima inspekcije rada, zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te drugim ovlaštenim pravnim osobama koje se bave poslovima zaštite na radu, sukladno propisanim obrascima, prijavljuje ozljede na radu te vodi evidenciju o istim, koordinira poslove vezane uz evidencije prisutnosti službenika na radnom mjestu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3. Služba za odnose s javnošću i protokol

Članak 12.

Služba za odnose s javnošću i protokol u neposrednoj komunikaciji sa Kabinetom ministra izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja poput konferencija za novinare, izjava, intervjua, priopćenja, obavijesti, briefinga i slično, obavlja poslove komunikacije s predstavnicima medija, priprema prijedloge, odgovore i informacije na upite medija te prati medijske objave o Ministarstvu; u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela priprema i koordinira materijale za javna obraćanja i nastupe u medijima ministra, državnih tajnika i ravnatelja uprava te ih informira o sadržaju i stajalištima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva; obavlja poslove komunikacije sa zainteresiranom javnošću poput komora i strukovnih društava, nevladinih udruga, građana i ostalih; prikuplja informacije iz drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo te na osnovu njih predlaže komunikacijske materijale; u dogovoru s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja i poslove internetskog informiranja; priprema, vodi dokumentaciju koja se odnosi na vanjsku komunikaciju tijela, obavlja poslove akreditacije novinara, oblikuje, sadržajno uređuje i održava mrežne stranice Ministarstva, surađuje s ustrojstvenim jedinicama u obradi informacija i obavlja i druge poslove u vezi s prezentiranjem Ministarstva na internetu; obavlja poslove koji se odnose na: objavljivanje na mrežnim stranicama Ministarstva informacija u vezi sa zakonima, provedbenim propisima, strateškim dokumentima i izvješćima, međunarodnim ugovorima, natječajima za nabavu usluga, roba i radova iz djelokruga Ministarstva, kao i projektima, u koordinaciji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja poslove uređivanja i izdavanja promotivnih materijala i drugih informativnih sadržaja za aktivnosti Ministarstva; predlaže i priprema edukativne aktivnosti i organizira događanja, priprema tjedne i mjesečne preglede događanja, najave za njih i obavlja i druge poslove sukladno propisima o javnom informiranju iz djelokruga Ministarstva.

2.2. Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

Članak 13.

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna, izradu financijskih planova i obrazloženja, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih financijskih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno propisima, obavlja poslove vezane za uplate i isplate preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije, obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći u godišnjem poravnanju računa, provodi plaćanja i prati izvršenje povrata. Sudjeluje u izradi Provedbenog programa Ministarstva i Godišnjeg plana rada Ministarstva. Koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, izradu financijskog plana, koordinira izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, razvija i vodi računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ustanovama u nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije, proračun i računovodstvene poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za financije i proračun

2.2.2. Služba za računovodstvo.

2.2.1. Služba za financije i proračun

Članak 14.

Služba za financije i proračun koordinira pripremu i izradu financijskog plana Ministarstva kao i obrazloženje financijskog plana, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, obavlja sustavno praćenje i evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, rashoda, izdataka i drugih plaćanja Ministarstva, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje izvješća o trošenju i izvršavanju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka po izvorima sredstava i namjeni, izrađuje, rezervira odobrena sredstva i prati rezervacije za odobrena sredstva iz financijskog plana Ministarstva, priprema, kontrolira i ispostavlja zahtjeve za plaćanje s jedinstvenog računa riznice, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice, otvara nove domaće i devizne dobavljače u suradnji s Financijskom agencijom. Pregledava i unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podatka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Služba koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, koordinira izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, razvija računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, obavlja prethodne i naknadne kontrole izdataka i rashoda, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financije i proračun ustrojavaju se:

2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu.

2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

Članak 15.

Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna izrađuje prijedloge financijskog plana državnog proračuna za trogodišnje razdoblje za Ministarstvo i objedinjava za proračunske korisnike u nadležnosti izradu obrazloženja financijskog plana po proračunskim programima, izvješća o realizaciji financijskih planova po programima, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele proračunskih sredstava u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, obavlja tehnički unos financijskih planova, izmjena i dopuna te preraspodjela u sustav Državne riznice. Odjel obavlja poslove kreiranja dokumenata rezervacija proračunskih sredstava (najava obveze, ugovorene obveze i narudžbenice) o stvorenim obvezama Ministarstva i kroz integrirani sustav prosljeđuje ih u sustav Državne riznice. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podatka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 16.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti, daje smjernice i izrađuje upute za potrebe financijskog upravljanja. Priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva te na razini razdjela i vrši formalnu i suštinsku kontrolu za razdjel i trgovačka društva u nadležnosti. Obavlja provjeru namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja, surađuje s Ministarstvom financija, proračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za računovodstvo

Članak 17.

Služba za računovodstvo obavlja poslove sustavnog praćenja stanja imovine, obveza i izvora vlasništva, vodi stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih financijskih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, obavlja poslove vezane uz uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne, obavlja usklađenje glavne knjige s pomoćnim knjigama, Vodi vanbilančne evidencije, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije, provodi usklađenja potraživanja i obveza s kupcima i dobavljačima te poduzima mjere za naplatu potraživanja, izrađuje stručne upute radi pravilnog rada korisnika razdjela Ministarstva, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno propisima. Služba obavlja i poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, provodi plaćanja, prati izvršenje povrata, sudjeluje u godišnjem poravnanju računa, sudjeluje u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći obavlja poslove materijalne likvidacije računa, evidencije službenih putovanja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove

Članak 18.

Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove planira, provodi i upravlja procesima javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, priprema interne akte, surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano za uključivanje u plan i proces nabave, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne i jednostavne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima u postupcima nabave za potrebe Ministarstva, priprema i provodi postupke nabave, izrađuje ugovore o nabavi i okvirne sporazume te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave, predlaže i nadzire izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, obavlja nadzor nad primjenom propisa i pravila o korištenju informacijskih sustava, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, prati i osigurava razvoj informacijskih sustava i informatičke tehnologije, obavlja poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, izrađuje planove razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture, obavlja poslove upravljanja problemima tehničke naravi, osigurava podršku korisnicima informacijskog sustava, brine za sigurnost informatičkog sustava, skrbi o urednom i pravilnom korištenju informatičke i komunikacijske opreme kao i sredstava voznog parka Ministarstva, organizira provođenje općih poslova upravljanja imovinom, prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za javnu nabavu

2.3.2. Služba za upravljanje imovinom, informatiku i tehničke poslove.

2.3.1. Služba za javnu nabavu

Članak 19.

Služba za javnu nabavu sukladno propisima o javnoj nabavi, internim aktima i usvojenom planu nabave za potrebe Ministarstva, definira vrstu postupka nabave sukladno zakonskim propisima, sudjeluje i rukovodi u pripremi i izradi dokumentacije o nabavi, pruža stručnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u provedbi postupaka nabave, objavljuje postupke nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, priprema odgovore i pojašnjenja dokumentacije o nabavi, sudjeluje u pregledu ponuda, izradi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te priprema prijedlog odluke o odabiru odnosno poništenju, priprema i provodi postupke jednostavne nabave putem informacijskog sustava Ministarstva odnosno na drugi način propisan internim aktom kojim se uređuje postupak jednostavne nabave, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske odgovarajuće obavijesti tijekom i nakon postupka javne nabave, priprema i izrađuje ugovore o nabavi robe, radova i usluga izrađuje odgovore na žalbe i dostavlja dokumentaciju o nabavi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Služba razvija i predlaže smjernice, načela i postupke nabave u skladu s propisima te osnovnim i sveobuhvatnim mjerilima za zelenu javnu nabavu, priprema i izrađuje interne akate kojima se uređuju postupci jednostavne nabave. Prikuplja i objedinjuje iskaze potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva na temelju kojih izrađuje godišnji plan nabave, izmjene i dopune Plana nabave, iskazuje i dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza, surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima koja provode zajedničku nabavu, prati realizaciju plana nabave, vodi i ažurira registar ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, kontinuirano vodi evidenciju postupaka javne i jednostavne nabave, sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima, sastavlja službena i interna izvješća vezana uz postupke nabave robe, izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima radova, roba i usluga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Služba za upravljanje imovinom, informatiku i tehničke poslove

Članak 20.

Služba za upravljanje imovinom, informatiku i tehničke poslove organizira provođenje općih poslova upravljanja imovinom, obavlja poslove koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, priprema prijedloge ugovora o zakupu i korištenju poslovnih prostora, priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz svoga djelokruga. Organizira i nadzire nabavu i korištenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i natpisnih ploča Ministarstva te vodi evidenciju o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva. Organizira i uspostavlja jedinstveni informatički sustav ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove vezane uz planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, prati informacijske tehnologije i predlaže njihovu primjenu za unapređenje informatičkog sustava, predlaže metode rada sukladno novim informatičkim uslugama, obavlja poslove administriranja računala Ministarstva, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, udomljavanje programskih rješenja ustrojstvenih jedinica, brigu o dokumentaciji dostupnih programskih paketa, informatičku podršku javnim i internim informacijskim servisima, analizira i odabire raspoloživa informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Ministarstva; analizira zahtjeve korisnika informatičkog sustava Ministarstva i predlaže prioritete sukladno poslovnim procesima planira nabavu računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i programske opreme; brine se o edukaciji službenika i namještenika za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa Ministarstva; potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, određuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informacijske infrastrukture Ministarstva; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju u području informatike; vodi brigu o instalaciji, reinstalaciji i kontinuiranom održavanju informatičkih resursa, vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, mobilnoj telefoniji, mobilnim uređajima i internetskim vezama za poslove Ministarstva.Osigurava obavljanje tehničkih poslova za potrebe Ministarstva kao i namjensko korištenje i upravljanje voznim parkom te ekonomično, ekološki održivo korištenje voznog parka, obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na održavanje službenih automobila, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih automobila, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, izrađuje izvješća iz područja rada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA KLIMATSKU TRANZICIJU

Članak 21.

Uprava za klimatsku tranziciju obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja i općom politikom zaštite okoliša; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu te obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, zaštite okoliša, zaštitu ozonskog sloja, zaštitu zraka, tla i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva iz područja klimatskih promjena, zaštite okoliša, zaštite ozonskog sloja, zaštite zraka, tla i zaštite od svjetlosnog onečišćenja s propisima Europske unije (EU); sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja djelokruga Uprave te osigurava njihovo izvršavanje; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima EU; posreduje i razmjenjuje podatke o zaštiti klime i ozonskog sloja, prilagodbi klimatskim primjenama, zaštiti zraka, tla i zaštiti od svjetlosnog onečišćenja s nadležnim tijelima i organizacijama EU, OECD-a te međunarodnim organizacijama sukladno potvrđenim međunarodnim sporazumima; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi, za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, referentnih laboratorija, emisija onečišćujućih tvari u zrak, obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove te za prikupljanje i oporabu ovih tvari; obavlja nadzor nad trošenjem sredstava od dražbi i Modernizacijskog fonda i aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost povezanim sa radom Uprave i nadzorom nad radom Državnog hidrometeorološkog zavoda i Centra za prilagodbu klimatskim promjenama; surađuje sa Zavodom u unapređenju informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša vezano uz djelokrug Uprave; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, te godišnjeg izvješća o radu Ministarstva, zatim definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za klimatsku tranziciju ustrojavaju se:

3.1. Sektor za financiranje, provedbu i praćenja smanjenja emisija stakleničkih plinova

3.2. Sektor za klimatske aktivnosti

3.3 Sektor za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.

3.1. Sektor za financiranje, provedbu i praćenje smanjenja emisija stakleničkih plinova

Članak 22.

Sektor za financiranje, provedbu i praćenja smanjenja emisija stakleničkih plinova obavlja poslove izrade propisa u području zaštite klime i ozonskog sloja; obavlja poslove vođenja sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, priprema godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj (ETS1 i ETS2); uspostavlja pravni i institucionalni okvir za provedbu dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova; promiče politiku održive proizvodnje i potrošnje i obrazovanja za održivi razvoj te provodi mjere zaštite okoliša i klime vezane za okolišno upravljanje, zelenu javnu nabavu, okolišno označavanje proizvoda i usluga, certificiranja uklanjanja ugljika, kao i drugih klimatskih instrumenata koji doprinose smanjenju ugljičnog otiska, onečišćenju okoliša i potrošnji resursa; obavlja poslove koordinacije i sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja zaštite klime, dezertifikacije, ozonskog sloja te osigurava njihovo izvršavanje; provodi izvršavanje potvrđenih međunarodnih sporazuma, Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC), Pariškog sporazuma; Montrealskog protokola i Konvenciji Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije (UNCCD) sudjeluje na međunarodnim i EU sastancima i EU radnim skupinama radi kreiranja međunarodne i europske klimatske niskougljične politike sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove praćenja emisija stakleničkih plinova izvan sustava trgovanja, priprema i prati provedbu mjera za ograničavanje emisija stakleničkih plinova iz sektora izvan sustava trgovanja do visine nacionalne godišnje kvote i predlaže fleksibilne mogućnosti, poslove u vezi s postupnim smanjivanjem i ukidanjem tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova; provodi i nadzire rad nacionalnog sustava za praćenje emisija stakleničkih plinova; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema mišljenja iz svoga djelokruga, izrađuje stručne podloge i prijedloge odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, te zainteresiranoj javnosti. Izrađuje plan korištenja financijskih sredstava od dražbi iz ETS1 i ETS2 sustava, provedbu Modernizacijskog fonda i Socijalnog fonda za klimatsku politiku, obavlja poslove planiranja programa i projekata za financiranje iz Modernizacijskog fonda te prati izvršenje mjera i postizanje ključnih ciljeva i etapa iz Socijalnog plana za klimatsku politiku, nadzire korištenje financijskih sredstava i priprema godišnje izvješće za Europsku komisiju o trošenju financijskih sredstava (nacionalna sredstva od ETS1 i ETS2 dražbi, Modernizacijskog fonda, Inovacijskog fonda i Socijalnog fonda za klimatsku politiku); nadzire korištenje sredstava od dražbi i Modernizacijskog fonda i povezanim aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financiranje, provedbu i praćenja smanjenja emisija stakleničkih plinova ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za sustav trgovanja emisijskim jedinicama

3.1.2. Služba za sektore izvan sustava trgovanja emisijskim jedinicama

3.1.3. Služba za programe i međuresornu suradnju.

3.1.1. Služba za sustav trgovanja emisijskim jedinicama

Članak 23.

Služba za sustav trgovanja emisijskim jedinicama vodi EU sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (ETS1) i novi EU sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (ETS2) te obavlja poslove izrade i donošenja EU i nacionalnih propisa iz područja sustava trgovanja emisijskim jedinicama; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima EU; utvrđuje djelatnosti i stakleničke plinove za koje je potrebno ishoditi dozvolu za emisije, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova za obveznike te utvrđuje zrakoplovne djelatnosti i operatore zrakoplova, brodarska društva i brodove, regulirane subjekte – obveznike trgovanja emisijskim jedinicama; prati provedbu obveza operatera postrojenja, operatera zrakoplova, brodarskih društava i reguliranih subjekata, koji svojom djelatnošću ispuštaju emisije stakleničkih plinova, priprema izračun emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno za industrijska postrojenja i operatore zrakoplova te nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća o emisijama; obvezu predaje emisijskih jedinica u Registar unije, organizira edukaciju za operatere postrojenja, operatore zrakoplova, brodarska društva, regulirane subjekte i verifikatore vezano za obveze u okviru sustava trgovanja; sudjeluje u pripremi godišnjeg izvješća o funkcioniranju sustava trgovanja emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj; nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama u provedbi međunarodne sheme za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovstva (CORSIA) te sudjeluje u postupku izvješćivanja u okviru mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) surađuje s gospodarskim udruženjima, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Državnim inspektoratom i Carinskom Upravom.; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za sustav trgovanja emisijskim jedinicama ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za sustav trgovanja I.

3.1.1.2. Odjel za sustav trgovanja II.

3.1.1.1. Odjel za sustav trgovanja I.

Članak 24.

Odjel za sustav trgovanja I. vodi EU sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (ETS1), te obavlja poslove izrade i donošenja EU i nacionalnih propisa iz područja sustava trgovanja emisijskim jedinicama; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; utvrđuje djelatnosti i stakleničke plinove za koje je potrebno ishoditi dozvolu za emisije, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova za obveznike te utvrđuje zrakoplovne djelatnosti i operatore zrakoplova, brodarska društva i brodove koji su obveznici sustava trgovanja i praćenja emisija; prati provedbu obveza operatera postrojenja, operatera zrakoplova, brodarskih društava, koji svojom djelatnošću ispuštaju emisije stakleničkih plinova, priprema izračun emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno za industrijska postrojenja i operatore zrakoplova i provjerava godišnju prilagodbu količine emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno, nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća o emisijama; organizira edukaciju za operatere postrojenja, operatore zrakoplova, brodarska društva, i verifikatore vezano za obveze u okviru sustava trgovanja; nadzire obvezu predaje emisijskih jedinica u Registar unije, sudjeluje u pripremi godišnjeg izvješća o funkcioniranju sustava trgovanja emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj; nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama u provedbi međunarodne sheme za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovstva (CORSIA), sudjeluje aktivnostima Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) te Međunarodne pomorske organizacije (IMO) sudjeluje u postupku izvješćivanja u okviru mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) surađuje s gospodarskim udruženjima, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Državnim inspektoratom i Carinskom Upravom, izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, u pitanjima iz djelokruga Odjela, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

3.1.1.2. Odjel za sustav trgovanja II.

Članak 25.

Odjel za sustav trgovanja II. vodi novi EU sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (ETS2) te obavlja poslove izrade i donošenja EU i nacionalnih propisa iz ETS2 područja; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; utvrđuje djelatnosti i stakleničke plinove za koje je potrebno ishoditi dozvolu za emisije, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova za regulirane subjekte – obveznike trgovanja emisijskim jedinicama, nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća o emisijama; nadzire obvezu reguliranih subjekta predaje emisijskih jedinica u Registar unije te obvezu prijave prosječnog udjela troškova koji je prenio potrošačima, organizira edukacije za regulirane subjekte i verifikatore vezano za obveze u okviru ETS2; priprema i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće o funkcioniranju ETS2 u Republici Hrvatskoj; surađuje s gospodarskim udruženjima, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Državnim inspektoratom i Carinskom Upravom, administrira hrvatski dio informatičkog sustava Europske komisije za praćenje i izvješćivanje u okviru ETS2, izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, u pitanjima iz djelokruga Odjela, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

3.1.2. Služba za sektore izvan sustava trgovanja emisijskim jedinicama

Članak 26.

Služba za sektore izvan sustava trgovanja emisijskim jedinicama obavlja poslove izrade i donošenja propisa, programa i mjera za ublažavanje klimatskih promjena, za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova te prati njihovu provedbu; obavlja poslove vezano uz donošenje međunarodnih sporazuma iz područja zaštite klime, dezertifikacije i ozonskog sloja te provodi izvršavanje potvrđenih međunarodnih sporazuma; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; utvrđuje i nadzire izvršavanje obveza godišnjeg izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova Komisiji i Tajništvu UNFCCC i Pariškog sporazuma, koordinira rad Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova, prati pouzdanost izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova po sektorima i sudjeluje u godišnjoj reviziji izvješća o emisijama koje provode Tajništvo UNFCCC-a i Komisija. Pregledava izvješća o učinku politike i mjera smanjenja emisija i izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova te sudjeluje u njihovoj reviziji, osigurava pripremu i dostavljanje Tajništvu UNFCCC i Europskoj komisiji Nacionalnog izvješća o promjeni klime i Dvogodišnjeg izvješća o transparentnosti, priprema i prati provedbu mjera za ograničavanje emisija stakleničkih plinova iz sektora koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama do visine nacionalne godišnje kvote i predlaže fleksibilne mogućnosti, koordinira provedbu obveza prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije (UNCCD), izradu izvješća prema UNCCD te sudjeluje u radu tijela UNCCD-a i Europske komisije, koordinira provedbu propisa te provedbu mjera smanjenja emisija i povećanje ponora u sektoru korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF), sudjeluje u prilagodbi gospodarstva zahtjevima za prestanak potrošnje i zamjenu tvari koje oštećuju ozonski sloj; izrađuje izvješća koja se dostavljaju Tajništvu Montrealskog protokola; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja; uspostavlja sustav certificiranja osoblja koje obavlja djelatnosti vezano za korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i određenih fluoriranih stakleničkih plinova; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te surađuje sa Zavodom u unapređenju informacijskog sustava zaštite okoliša u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.1.3. Služba za programe i međuresornu suradnju

Članak 27.

Služba za programe i međuresornu suradnju obavlja poslove izrade i donošenja EU i nacionalnih propisa vezanih za klimatsko financiranje te prati njihovu provedbu; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima EU; uspostavlja pravni i institucionalni okvir za provedbu dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova; izrađuje plan korištenja financijskih sredstava od dražbi iz ETS1 i ETS2 sustava, nadzire korištenje financijskih sredstava i priprema godišnje izvješće za Europsku komisiju o trošenju financijskih sredstava od dražbi; surađuje s dražbovateljem na aktivnostima dražbi emisijskih jedinica, prati izvršenje Ugovora s dražbovateljem, priprema godišnje izvješće za Europsku komisiju o danoj pomoći trećim zemljama, uspostavlja pravni i institucionalni okvir za provedbu Modernizacijskog fonda, vodi evidenciju o raspoloživim sredstvima iz Modernizacijskog fonda, izrađuje i podnosi prijedloge ulaganja za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda prema Europskoj investicijskoj banci (EIB) i Odboru za ulaganja Modernizacijskog fonda, sudjeluje na sastancima Odbora za ulaganja, izrađuje i podnosi programe državnih potpora za programe i projekte, obavlja poslove unosa podataka u Registar državnih potpora, priprema Plan objave poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda, izrađuje i objavljuje pozive za dodjelu sredstava, izrađuje prijedloge odluka i ugovore o dodjeli sredstava korisnicima, izrađuje i podnosi Europskoj komisiji godišnje izvješće o provedbi Modernizacijskog fonda, podnosi Komisiji zahtjev o prekinutom ulaganju i tražiti izmjenu odluke o isplati, obavlja administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo za planiranje ulaganja sredstava iz Modernizacijskog fonda, informiranja i promidžbe Modernizacijskog i Inovacijskog fonda u Republici Hrvatskoj, obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Inovacijski fond, uspostavlja pravni i institucionalni okvir za provedbu Socijalnog fonda za klimatsku politiku, priprema i podnosi na odobrenje Europskoj komisiji Socijalni plan za klimatsku politiku, prati izvršenje mjera i postizanje ključnih ciljeva i etapa iz Socijalnog plana za klimatsku politiku, podnosi Europskoj komisiji zahtjeve za plaćanja iz Socijalnog fonda za klimatsku politiku, koordinira rad tijela državne uprave koja sudjeluju u provedbi Socijalnog fonda za klimatsku politiku, sudjeluje u stručnim radnim skupinama u tijelima Europske unije za dražbe, Modernizacijski, Inovacijski fond i Socijalni fond za klimatsku politiku, kao i u nacionalnim radnim skupinama; provodi projekte iz nadležnosti Službe; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Sektor za klimatske aktivnosti

Članak 28.

Sektor za klimatske aktivnosti obavlja poslove izrade i praćenja provedbe krovnih nacionalnih dokumenata vezanih za niskougljični razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštite okoliša, podnosi redovita izvješća o njihovoj provedbi prema EU i drugim međunarodnim tijelima, obavlja poslove horizontalnog i vertikalnog usklađivanja klimatske politike i integriranja klimatskih ciljeva i ciljeva zaštite okoliša u sektorske politike, u nacionalne i regionalne razvojne dokumente u svrhu postizanja klimatske tranzicije; prati njihovu provedbu i analizira učinke provedbe mjera; uspostavlja i vodi sustav praćenja učinaka mjera niskougljične tranzicije i prilagodbe klimatskim promjenama, koordinira uklanjanje barijera u suradnji s nadležnim sektorima za bržu, pametniju i sustavniju provedbu klimatskih politika. Sudjeluje u radu tijela EU-a, OECD-a i drugih međunarodnih tijela na temama iz nadležnosti te izrađuje i zastupa nacionalna stajališta; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema mišljenja iz svoga djelokruga, izrađuje stručne podloge, i prijedloge odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, te zainteresiranoj javnosti iz djelokruga Sektora, te obavlja poslove PT1 i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za klimatske aktivnosti ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za klimatske certifikate i zelenu javnu nabavu

3.2.2. Služba za međusektorsku integraciju klimatskih ciljeva

3.2.3. Služba za podršku Centru za prilagodbu klimatskim promjenama.

3.2.1. Služba za klimatske certifikate i zelenu javnu nabavu

Članak 29.

Služba za klimatske certifikate i zelenu javnu nabavu promiče opću politiku održive proizvodnje i potrošnje i obrazovanje za održivi razvoj; provodi mjere zaštite okoliša i klime vezane za okolišno upravljanje, zelenu javnu nabavu, okolišno označavanje proizvoda i usluga i certificiranje uklanjanja ugljika i drugih klimatskih instrumenata koje razvija EU; izrađuje propise i podloge, priprema stajališta i izvješća iz nadležnosti, sudjeluje u radu EU, OECD i UN tijela,; vodi nacionalna povjerenstva za okolišno upravljanje i eko-oznake te surađuje s tijelima javne uprave i organizacijama poslovnog i civilnog sektora; obavlja poslove uspostave sustava za uvođenje okolišnog upravljanja u tijela javne uprave, uspostave i vođenja izobrazbe, praćenja i izvješćivanja u svrhu usklađivanja sa zahtjevima iz OECD-a i međunarodnim inicijativama kojima je Hrvatska pristupila; prati i izvješćuje o provedbi zelene javne nabave, vodi nacionalnu mrežnu stranicu o zelenoj javnoj nabavi te provodi projekte u svrhu promicanja zelene javne nabave u državi; vodi postupak i izdaje potvrde o usklađenosti sa zahtjevima za dobivanje znaka EMAS, EU Ecolabel i Prijatelj okoliša te razvija mjerila u suradnji s gospodarstvom; nadležno je tijelo za provedbu EU propisa o zelenim tvrdnjama te na tome surađuje s tijelom nadležnim za zaštitu potrošača kako bi se uspostavio sustav za sprječavanje lažnog zelenog marketinga; nadležno je tijelo za provedbu EU propisa o certificiranju uklanjanja ugljika te uspostavlja i vodi sustav za njegovu primjenu u Hrvatskoj, u suradnji s drugima TDU i dionicima; obavlja specifične poslove vezane za dodjelu godišnjih nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša; izrađuje projektne zadatke, organizira radionice, i konferencije i obavlja druge administrativne poslove u procesu provedbe projekata. Izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika i predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u okviru nadležnosti.

3.2.2. Služba za međusektorsku integraciju klimatskih ciljeva

Članak 30.

Služba za međusektorsku koordinaciju klimatskih ciljeva obavlja poslove koordinacije izrade i praćenja provedbe niskougljične strategije, integriranog energetskog i klimatskog plana, strategije prilagodbe klimatskim promjenama i akcijskog plana kao i plana zaštite okoliša u suradnji s tijelima državne uprave, drugim sektorskim tijelima i stručnim i znanstvenim organizacijama, predstavnicima gospodarstva i civilnog sektora te prati njihovu provedbu i analizira učinke provedbe mjera; uspostavlja i vodi sustav praćenja učinaka mjera niskougljične tranzicije, i prilagodbe klimatskim promjenama koordinira uklanjanje barijera u suradnji s nadležnim sektorima za provedbu klimatskih mjera; izrađuje izvješća i podnosi ih EU i drugim međunarodnim tijelima; vodi Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politike i mjere za ublaženje i prilagodbe klimatskim promjenama; obavlja poslove usklađivanja nacionalnih strateških, zakonodavnih, planskih i razvojnih dokumenata s klimatskim ciljevima i ciljevima zaštite okoliša, koordinira i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća iz nadležnosti; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na niskougljičnu tranziciju, prilagodbu klimatskim promjenama i opću politiku zaštite okoliša; prati usklađenost regionalnih strateških, planskih i razvojnih dokumenata sa nacionalnim ciljevima smanjenja emisije stakleničkih plinova i prilagodbe klimatksim promjjenama; izrađuje stručne i pregovaračke podloge; koordinira i sudjeluje u pripremi izjava, prezentacija, izvješća iz nadležnosti te sudjeluje u radu tijela EU, OECD-a i drugih međunarodnih tijela; obavlja poslove nacionalnog koordinatora za UNECE Aarhušku konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša i Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR); provodi projekte za unapređenje provedbe politika iz nadležnosti Službe; koordinira rad s drugim TDU, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, poslovnim i civilnim sektorom u vezi poslova iz područja djelokruga rada izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti.

3.2.3. Služba za podršku Centru za prilagodbu klimatskim promjenama

Članak 31.

Služba za podršku Centru za prilagodbu klimatskim promjenama surađuje s DHMZ-om na unapređenju analize rizika i utjecaja klimatskih promjena te provedbe strategije prilagodbe klimatskim promjenama te prati, nadzire i usmjerava rad Centra za prilagodbu klimatskim promjenama; uspostavlja sustav educiranja i certificiranja osoba koje obavljaju djelatnosti klimatskog potvrđivanja u suradnji s Centrom za prilagodbu klimatskim promjenama; provodi projekte za unapređenje provedbe prilagodbe klimatskim promjenama; obavlja poslove usklađivanja nacionalnih i regionalnih strateških, zakonodavnih, planskih i razvojnih dokumenata sa ciljevima prilagodbe klimatskim promjenama, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, planova, programa i izvješća iz nadležnosti; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na prilagodbu klimatskim promjenama; surađuje s drugim TDU-ima, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, poslovnim i civilnim sektorom u vezi poslova iz područja djelokruga rada izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti; promiče koncept klimatskog potvrđivanja te daje stručnu podršku nacionalnim, regionalnim, lokalnim i drugim tijelima; uspostavlja i vodi sustav praćenja učinaka mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koordinira uklanjanje barijera u suradnji s nadležnim sektorima za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama; izrađuje izvješća i podnosi ih EU i drugim međunarodnim tijelima; obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje zaštite klime i održivog razvoja, sudjeluje u procesu programiranja, izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata, izradi uputa za prijavitelje, u praćenju napretka provedbe projekata, u informiranju i komunikaciji s korisnicima, te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU.

3.3. Sektor za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja

Članak 32.

Sektor za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja obavlja poslove koordinacije, izrade i donošenja zakona provedbenih propisa i programa iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te provjerava, analizira i prati provedbu istih; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, izradu i razvoj politika, nacionalnih strateških, planskih i programskih dokumenata te predlaže propise u području zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja s propisima EU, prati propise EU-a i sudjeluje na sastancima stručnih tijela EU iz nadležnosti, koordinira i sudjeluje u izradi stajališta Republike Hrvatske i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima EU; obavlja poslove koordinacije i sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te provodi izvršavanje potvrđenih međunarodnih sporazuma, poslove praćenja kvalitete zraka i analiziranje stanja na teritoriju Republike Hrvatske te koordinacije i nadziranja rada državne mreže za praćenje kvalitete zraka; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, provedbe mjera za sprječavanje i smanjenje onečišćenja zraka, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, te zaštitu tla, upravne i stručne poslove u vezi s utvrđivanjem i kontrolom kvalitete proizvoda (goriva, lakova i boja i sl.); provodi aktivnu politiku zaštite zraka, tla, mjera zaštite zraka kod skladištenja benzina i drugih goriva, transporta benzina i provedbe mjera na servisnim postajama, predlaže mjere i projekte za sprječavanje i smanjenje onečišćenja zraka očuvanja kvalitete tla i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja i osigurava provedbu istih; za provedbu aktivnosti financiranih iz EU fondova u suradnji s nadležnom upravom za programe i projekte EU obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 uz područje zaštite i kvalitete zraka, te mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka promiče korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu mjera energetske učinkovitosti, čistiju proizvodnju, čistiji transport i zelene industrije u cilju smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; koordinira rad s drugim TDU, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, poslovnim i civilnim sektorom u vezi poslova iz područja djelokruga rada izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema mišljenja iz svoga djelokruga, izrađuje stručne podloge, i prijedloge odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, te zainteresiranoj javnosti iz djelokruga Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za regulaciju zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

3.3.2. Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja.

3.3.1. Služba za regulaciju zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

Članak 33.

Služba za regulaciju zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, praćenje kvalitete zraka i tla i svjetlosnog onečišćenja te analizu stanja na teritoriju Republike Hrvatske i razmjenu podataka s nadležnim tijelima EU te međunarodnim organizacijama, koordinacije i nadziranja rada državne mreže za praćenje kvalitete zraka; koordinira aktivnosti u vezi s ocjenjivanjem onečišćenosti zraka i izradom stručnih podloga za razvrstavanje teritorija Republike Hrvatske na zone i aglomeracije prema razinama onečišćenosti zraka, predlaže lokacije za postaje za mjerenje onečišćenosti zraka; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i kontrolom kvalitete proizvoda (goriva, lakova i boja i sl.); koordinira aktivnosti ocjenjivanja onečišćenosti tla u Republici Hrvatskoj, podjelu na teritorijalne jedinice, uspostavu sustava praćenja i registra onečišćenih lokacija; obavlja upravne i stručne poslove vezano uz provedbene propise i primijenjena pravila tehničke prakse, norme i standarde iz područja svjetlotehnike javne rasvjete; poslove provedbe upravnog nadzora nad primjenom propisa iz područja zaštite zraka, zaštite tla i zaštite od svjetlosnog onečišćenja te zakonitosti rada i postupanja nadležnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osoba koje imaju javne ovlasti nad povjerenim im poslovima koji se odnose na postupanje u vezi s provedbom obveza prema navedenim propisima; priprema stručna mišljenja na zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja okolišne dozvole, na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš; za provedbu aktivnosti financiranih iz EU fondova u suradnji s nadležnom upravom za programe i projekte EU obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 uz područje zaštite i kvalitete zraka, te mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u okviru nadležnosti Službe; nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, izrađuje mišljenja i upute te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3.2. Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja

Članak 34.

Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja provodi upravne i stručne poslove u vezi provedbe mjera za sprječavanje i smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora po sektorima i mjera za smanjivanje nepovoljnih učinaka zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona te za zaštitu tla i provedbom sanacije pojedinih oštećenih dijelova tla; služba uspostavlja program trajnog praćenja kvalitete tla te registrira i analizira utjecaje pojedinih djelatnosti i aktivnosti na kvalitetu tla i sudjeluje u izradi programa cjelovite zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete tla; koordinira aktivnosti u vezi s ocjenjivanjem onečišćenosti zraka i izradom stručnih podloga za razvrstavanje teritorija Republike Hrvatske na zone i aglomeracije prema razinama onečišćenosti zraka te daje prijedloge za poboljšanje provedbe mjera zaštite zraka; služba surađuje u pripremi godišnjeg izvješća u vezi s onečišćenjima u pojedinim zonama i aglomeracijama i predlaže mjere za saniranje prekomjerno onečišćenih naseljenih područja; služba daje mišljenje o prihvatljivosti akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka i daje suglasnosti na programe smanjivanja emisija hlapivih organskih spojeva u zrak iz nepokretnih izvora te vodi evidenciju o registrima postrojenja u kojima se koriste hlapivi organski spojevi te obavlja upravne i stručne poslove u vezi s utvrđivanjem tehničkih mjera za smanjivanje emisija hlapivih organskih spojeva kod skladištenja benzina i drugih goriva i njegove distribucije od terminala do servisnih postaja te drugih objekata; priprema stručna mišljenja na zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja okolišne dozvole, na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš u okviru svoje nadležnosti; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s poduzimanjem mjera za zaštitu tla i provedbom sanacije pojedinih oštećenih dijelova tla, priprema stručne ocjene i predlaže mjere za sanaciju oštećenih dijelova tla; Služba prati stanje, nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja u vezi s kvalitetom goriva; sudjeluje u izradi Izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske; daje informacija i izrađuje stručne podloge o kvaliteti zraka, prekograničnom onečišćenju zraka, emisijama onečišćujućih tvari u zrak, emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, kvaliteti goriva, emisijama hlapivih organskih spojeva, hlapivim organskim spojevima u bojama i lakovima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 35.

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; izdavanje suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva; organiziranje i provedbu stručni ispiti za stručnjake koji obavljaju stručne poslove zaštite okoliša kod ovlaštenika ili samostalno; vođenje očevidnika ovlaštenika i stručnjaka; analizira stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša, analizira provedbu ratificiranih ugovora, zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu, obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu strateških dokumenata vezanih za održivo gospodarenje otpadom, surađuje s Zavodom za zaštitu okoliša i prirode na uspostavi i razvoju informacijskog sustava gospodarenja otpadom, prati implementaciju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, predlaže i razvija mjere za provedbu projekata obnovljivih izvora energije iz otpada; izdaje upravne i druge akte vezane uz obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom i prekograničnog prometa otpada, vodi očevidnike koji su dio informacijskog sustava otpada, provodi izobrazbu i izrađuje prijedloge programa izobrazbe u okviru održivog gospodarenja otpadom; izrađuje smjernice za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te prati tokove posebnih kategorija otpada, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s centrima za gospodarenje otpadom te izrađuje izvješće o njihovoj provedbi; sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom prema principu najbolje raspoložive tehnike (NRT); izrađuje nacrte prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa u području prijenosa sustava gospodarenja određenim otpadom na organizaciju ili pojedinačno ispunjenje ciljeva te priprema odluke o područjima sakupljanja otpada; obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga vezanih za zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom, posebnim kategorijama otpada; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom te posebnim kategorijama otpada; izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire provedbu i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša u djelokrugu Uprave; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje sa tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima i nevladinim udrugama, te s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; obavlja upravni nadzor i nadzor nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, te godišnjeg izvješća o radu Ministarstva, zatim definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom ustrojavaju se:

4.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

4.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom.

4.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

Članak 36.

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš obavlja upravne i stručne poslove u postupcima: procjene utjecaja zahvata na okoliš; strateške procjene; utvrđivanja mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš; izdavanja okolišne dozvole; izdavanja dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja te izdavanja suglasnosti na sanacijske programe; izdavanja potvrda o provedenoj sanaciji; suglasnosti na izvješća o sigurnosti; suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva; vodi očevidnik ovlaštenika i stručnjaka; predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša, analizira provedbu ratificiranih ugovora, zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu; izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u postupcima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te sudjeluje u utvrđivanju standarda kakvoće okoliša; surađuje i koordinira rad s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, strategija, programa, planova i izvješća o stanju okoliša i prati njihovu provedbu, sudjeluje u postupcima, ocjeni i razvoju europske legislative iz područja procjene utjecaja zahvata na okoliš, strateške procjene i okolišne dozvole i kontrole opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari posredstvom predstavnika u radnim skupinama koje su ustrojene na razini tijela Europske unije; sudjeluje u radu radnih tijela pri konvencijama Ujedinjenih naroda koje su vezane uz prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš te prekograničnih učinaka industrijskih nesreća; formulira razvoj i izradu politika i strateških inicijativa za Ministarstvo, daje savjete i mišljenja iz područja nadležnosti Sektora; sudjeluje u izradi strateškog plana i godišnjeg plana rada Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za procjenu utjecaja na okoliš ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

4.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

4.1.3. Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu.

4.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Članak 37.

Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš obavlja stručne poslove u vezi sa strateškom procjenom utjecaja strategije, plana i programa na okoliš; provodi i sudjeluje u postupcima strateške procjene na način da: obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene, sudjeluje u postupku ocjene za strategiju, plan i program, te za izmjene i/ili dopune strategije, plana i programa u suradnji s nadležnim tijelom za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, sudjeluje u postupcima strateške procjene za strategiju, plan i program u suradnji s nadležnim tijelom za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, koji se provode na državnoj i regionalnoj razini, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene, odnosno strateške procjene za strategije, planove i programe koji se provode na državnoj i regionalnoj razini, sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova izrade strateških studija o utjecaju na okoliš, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa, smjernica za izradu strateških studija, izvješća, te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu strateške procjene u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih nadležnosti i provodi obveze iz Protokola o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 38.

Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš obavlja upravne i stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja zahvata na okoliš, utvrđivanjem mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem potvrda usklađenosti postupaka za zahvate koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, izdavanjem posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta za zahvate za koje se provode postupci vezano za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva, vodi očevidnik ovlaštenika i stručnjaka, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa, smjernica za izradu studija o utjecaju na okoliš, izvješća, te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih nadležnosti i provodi obveze iz Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO konvencija), izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu

Članak 39.

Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem okolišne dozvole te dozvole za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; izdavanje suglasnosti na sanacijske programe; potvrda o provedenoj sanaciji; suglasnosti na izvješća o sigurnosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odgovornost za štetu u okolišu i kontrolu opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz grupe poslova koji se odnose na izradu dokumentacije vezane uz postupke iz nadležnosti Službe; obavlja stručne poslove u vezi s razvojem i praćenjem najboljih raspoloživih tehnika te prati njihovu provedbu, sudjeluje u praćenju uvjeta iz okolišne dozvole sukladno promjenama u najboljim raspoloživim tehnikama, priprema stručne podloge za nacrte prijedloga i smjernica za razvoj i promjenu najboljih raspoloživih tehnika, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije iz područja koje je u nadležnosti Službe; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu postupaka iz svoje nadležnosti; sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije i Konvenciji o prekograničnim učincima industrijskih nesreća, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu ustrojavaju se:

4.1.3.1. Odjel za okolišnu dozvolu

4.1.3.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu.

4.1.3.1. Odjel za okolišnu dozvolu

Članak 40.

Odjel za okolišnu dozvolu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem okolišne dozvole, uključujući i izdavanje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila te izdavanjem dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja provedbom mjera za integralno sprječavanje i kontrolu onečišćenja okoliša te sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje poslova izrade stručnih podloga i zahtjeva vezanih uz ishođenje okolišne dozvole, koordinira rad drugih tijela i ocjenjuje stručne podloge u svrhu utvrđivanja uvjeta okolišne dozvole, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu; obavlja stručne poslove u vezi s razvojem i praćenjem najboljih raspoloživih tehnika te prati njihovu provedbu, sudjeluje u praćenju uvjeta iz okolišne dozvole sukladno promjenama u najboljim raspoloživim tehnikama, priprema stručne podloge za nacrte prijedloga i smjernica za razvoj i promjenu najboljih raspoloživih tehnike; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu postupaka izdavanja okolišne dozvole; sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije iz područja industrijskih emisija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.3.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu

Članak 41.

Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa sanacijom šteta u okolišu, daje suglasnost na dokumentaciju postrojenja koja postupaju s opasnim tvarima, obavlja i druge upravne i stručne poslove u vezi s provedbom aktivnosti koje se odnose na velike nesreće koje uključuju opasne tvari u okolišu i prijetećih opasnosti od šteta, sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije iz područja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i Konvenciji o prekograničnim učincima industrijskih nesreća; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva u skladu s propisima, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom

Članak 42.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom obavlja poslove koordinacije, izrade i provedbe planskih i strateških dokumenata vezanih za gospodarenje otpadom u okviru kružnog gospodarstva i zaštite okoliša; pruža stručnu podršku Zavodu za zaštitu okoliša i prirode za razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom; prati provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem dozvola, rješenja, odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti, odluka i mišljenja za gospodarenje otpadom i prekogranični promet otpadom iz nadležnosti Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s provedbom mjera gospodarenja otpadom, surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, relevantnim institucijama, gospodarstvom i civilnim društvima u provedbi zadataka iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Sektora; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati politike gospodarenja otpadom Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; za EU višegodišnje financijske programe u suradnji sa nadležnom Upravom obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi uputa za prijavitelje i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava; sudjeluje u pristupanju RH OECD-u te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za održivo gospodarenje otpadom ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za dozvole, prekogranični promet otpadom i informatičku podršku

4.2.2. Služba za planove, programe i okolišna pitanja u gospodarenju otpadom

4.2.3. Služba za politike gospodarenja otpadom i posebne kategorije otpada u kružnom gospodarstvu.

4.2.1. Služba za dozvole, prekogranični promet otpadom i informatičku podršku

Članak 43.

Služba za dozvole, prekogranični promet otpadom i informatičku podršku obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem dozvola, rješenja, odobrenja, suglasnosti, mišljenja i odluka za gospodarenje otpadom i prekogranični promet otpadom, priprema prijedloge propisa u području gospodarenja otpadom i pruža stručnu podršku Zavodiu za zaštitu okoliša i prirode za razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom; rješava o zahtjevima za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom; vodi očevidnik ukidanja statusa otpada; rješava o zahtjevima za otpad koji podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i izdaje odobrenja za isporuku/izvoz iz Republike Hrvatske, provoz otpada područjem Republike Hrvatske i isporuku/uvoz otpada u Republiku Hrvatsku; rješava o statusu postrojenja s prethodnim odobrenjem; rješava u postupcima povrata otpada; surađuje sa drugim državama članicama i Europskom Komisijom u pitanjima prekograničnog prometa otpadom; sudjeluje u radu radnih skupina za Baselsku konvenciju i Uredbu (EU) o pošiljkama otpada te u skladu sa Odlukama (EU) implementira i provodi nove režime kontrole u prekograničnom prometu otpadom; izrađuje Izvješća o prekograničnom prometu otpadom; priprema odgovore na predstavke i u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute; prati razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom i pruža stručnu podršku; obavlja stručne poslove u vezi s usklađivanjem zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, sudjeluje u pristupanju RH OECD-u te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

4.2.2. Služba za planove, programe i okolišna pitanja u gospodarenju otpadom

Članak 44.

Služba za planove, programe i okolišna pitanja u gospodarenju otpadom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s gospodarenjem otpadom u okviru zaštite okoliša, izrađuje prijedlog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Plana sprječavanja nastanka otpada; izrađuje prijedloge propisa iz području gospodarenja otpadom; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s planskim dokumentima gospodarenja otpadom kao provedbenim dokumentima; sudjeluje u praćenju i provedbi Plana gospodarenja otpadom; obavlja stručne poslova vezane uz projekte gospodarenja otpadom, priprema stručna mišljenja na zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja okolišne dozvole i procjenu utjecaja na okoliš, obavlja upravne i stručne poslove izrađuje odgovore na predstavke i u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, sudjeluje u obavljanju stručnih poslova u vezi s usklađivanjem zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

4.2.3. Služba za politike gospodarenja otpadom i posebne kategorije otpada u kružnom gospodarstvu

Članak 45.

Služba za politike gospodarenja otpadom i posebne kategorije otpada u kružnom gospodarstvu obavlja stručne i upravne poslove praćenja EU i međunarodnih politika gospodarenja otpadom i u vezi s posebnim kategorijama otpada u okviru kružnog gospodarstva; priprema prijedloge propisa u području gospodarenja posebnim kategorijama otpada; sudjeluje u provedbi Plana gospodarenja otpadom; izrađuje odgovore na predstavke i u vezi s informiranjem javnosti, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja posebnim kategorijama otpada i politikama gospodarenja otpadom; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

5. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA

Članak 46.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja u sektoru vodnih usluga i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; obavlja poslove zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava; rješava u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; rješava (postupa) po presudama upravnih sudova; obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Europskoj komisiji, Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama, morskim okolišem i obalnim područjem i koordinira ove politike s politikama drugih sektora; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; odgovorna je za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavljanja poslove vezane uz Europsku uniju u području upravljanja vodama morskim okolišem i obalnim područjem; osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, zaštite morskog okoliša i obalnog područja; pruža podršku razvoju strateških investicijskih projekata uključujući i vođenje operativnih skupina; obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. te Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.; obavlja poslove tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu C1.3. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, te stanje tijela morskih voda i postizanje ciljeva zaštite morskog okoliša odnosno održanja/i postizanja dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva te zaštite morskog okoliša i obalnog područja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora ustrojavaju se:

5.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i vodnogospodarske suradnje

5.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

5.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

5.4. Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave u području zaštite mora ustrojava se:

5.5. Područna služba za zaštitu mora i priobalja – Rijeka.

5.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i vodnogospodarske suradnje

Članak 47.

Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i vodnogospodarske suradnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na: zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje, koordinaciju provedbe Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), zaštitu voda, korištenje voda i posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; prati stanje površinskih, uključujući priobalne vode i teritorijalno more, te podzemnih voda u skladu s propisanim standardima kakvoće voda, prati izradu i provedbu plana monitoringa voda, koordinira izradu i sudjeluje u provedbi planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; provodi postupke davanja koncesija za korištenje voda za različite namjene, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite okoliša; izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog i provodi Strateški plan Ministarstva u svom djelokrugu, obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; organizira, provodi i izvješćuje o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi te koordinira upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga upravljanja vodama, poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, koordinira izradu mišljenja prema drugim tijelima državne uprave, koordinira poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama, uključujući zelenu tranziciju; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata vezano uz pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije, koordinira suradnju s relevantnim tijelima državne uprave i tijelima Europske unije, osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih vodnogospodarskih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, sudjeluje u radu međunarodnih vodnogospodarskih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva, obavlja poslove vezane za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora, koordinira, organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama, koordinira i sudjeluje u izradi podloga iz područja vodnoga gospodarstva za potrebe Ministarstva, obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode, surađuje s odnosima s javnošću, vezano uz izvješćivanje i informiranje javnosti o pitanjima iz svoga djelokruga, izrađuje godišnje planove rada, stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Europskoj komisiji, Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne vodnogospodarske suradnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru voda, vodnog dobra, vodne politike i vodnogospodarske suradnje ustrojavaju se:

5.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

5.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

5.1.3. Služba vodne politike i vodnogospodarske suradnje.

5.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 48.

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, zatim vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, pripremu planskih dokumenata upravljanja vodama u svom djelokrugu i provedbu postupaka strateške procjene utjecaja tih dokumenata na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, provodi Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateški dokument za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, prati ulaganja u razvoj regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije, izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja, izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava kao i za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provedbu postupaka davanja koncesija za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, vodi evidenciju o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu obrazovnih materijala i provedbu edukacije i stručnih ispita za obavljanje vodočuvarske službe, sudjeluje u postupcimaocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel vodnog dobra

5.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

5.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje.

5.1.1.1. Odjel vodnog dobra

Članak 49.

Odjel vodnog dobra obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga podzakonskih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz: uređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom i javnom vodnom dobru što uključuje izradu prvostupanjskih rješenja o pripadnosti vodnom, odnosno javnom vodnom dobru, praćenje uknjižbe javnog vodnog dobra u zemljišne knjige, izradu prvostupanjskih rješenja o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra, vođenje evidencije o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, davanje stručnih mišljenja o prihvaćanju i uvjetima prihvaćanja ponude ili o odbijanju ponude u postupku prvokupa zemljišnih čestica koje čine vodno dobro, a nisu u sustavu javnog vodnog dobra; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

Članak 50.

Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga podzakonskih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, prati stanje, razvoj i ulaganja u području uređenja vodotoka i drugih voda, obrane od poplava, zaštite od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda za sufinanciranje iz EU fondova, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe projekata iz svoga djelokruga, praćenje i odobravanje ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, sudjeluje u postupku izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog područja i izradu odluka u prvom stupnju, utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i izradu prvostupanjskih rješenja, izradu prijedloga odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provedbu postupaka davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu obrazovnih materijala i provedbu edukacije i stručnih ispita za obavljanje vodočuvarske službe, sudjeluje u postupcimaocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 51.

Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracije i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na programiranje i pripremu projekata melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateškog dokumenta za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, praćenje ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracije, izradu izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje i navodnjavanja, pripremu prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe projekata iz svoga djelokruga, praćenje i odobravanje ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na definiranje kriterija te ocjenu i rangiranje projekata izgradnje sustava navodnjavanja, praćenje stanja obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju, suradnju s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu u dijelu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike koji se odnosi na mjere navodnjavanja i melioracijske odvodnje, utvrđenje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje i izradu prvostupanjskih rješenja, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupke procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

Članak 52.

Služba zaštite i korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, vodoistražni i drugi hidrogeološki radovi i sprječavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, praćenje, izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdavanje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju djelatnosti uzorkovanja i ispitivanja voda, ovlaštenja za obavljanje vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova i za obavljanje poslova sprječavanja i otklanjanja posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu i korištenje voda, priprema plan davanja koncesija, provodi pripremne radnje i javna nadmetanja za davanje koncesija, vodi postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda neposredno na zahtjev stranke, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda iz djelokruga Službe, sudjeluje u izradi prijeldoga odluka o zonama santirane zaštite izvorišta, sudjeluje u postupcimaocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupcima procjene utjecaja na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, pripremu odgovora i mišljenja iz svoga djelokruga, izrađuje stručne podloge, izvješća i prijedloge odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi zaštite i korištenja voda ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel zaštite voda

5.1.2.2. Odjel za korištenje voda.

5.1.2.1. Odjel zaštite voda

Članak 53.

Odjel zaštite voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja koji potječu iz raznih izvora, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama i vezano uz to daje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, prati stanje voda te predlaže poduzimanje mjera radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša sukladno propisu o standardu kakvoće voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na praćenje, izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdavanje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju poslove ispitivanja voda, vodi očevidnik ovlaštenih laboratorija, prati i koordinira njihov rad, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, sudjeluje u postupcima izdavanja ovlaštenjaza obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna vezano uz sredstva za ispitivanje voda na području Republike Hrvatske, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta, sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja zaštite voda, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja zaštite voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za korištenje voda

Članak 54.

Odjel za korištenje voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na ili su u vezi s korištenjem voda za različite namjene propisane zakonom i drugim propisima iz područja upravljanja vodama, prati stanje u području korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje u skladu s potrebama održivog razvoja države, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja korištenja voda, predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje dovoljnih količina voda odgovarajuće kakvoće za potrebe javne vodoopskrbe odnosno gospodarstva tehnološkom vodom, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u pripremi odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri donošenju općih i drugih akata koje su iste dužne donijeti sukladno propisima iz svoga djelokruga, provodi pripremne radnje i javne natječaje za davanje u koncesiju, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda, i to: za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije i za pogon uređaja, za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode osim vode isporučene putem sustava javne vodoopskrbe, za zahvaćanje voda radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama i drugoj ambalaži, za zahvaćanje termalnih i mineralnih voda (za balneološke i druge svrhe osim za energetske svrhe), sudjeluje u postupcimaocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda pokreće postupke za raskid ugovora o koncesiji, izvršava prijenose ugovora o koncesiji, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanja stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja korištenja voda, izrađuje stručne podloge i mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja korištenja voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3. Služba vodne politike i vodnogospodarske suradnje

Članak 55.

Služba vodne politike i vodnogospodarske suradnje obavlja poslove u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora, organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; analizira usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; predlaže aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u području upravljanja vodama te prati i izvješćuje o usklađenosti zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi; notificira nacionalne propise uz direktive u području upravljanja vodama; prati propise i iskustva drugih država Europske unije u području vodnoga gospodarstva; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama; koordinira, organizira i sudjeluje u provedbi postupaka sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode, koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije radi informiranja o aktivnostima na pripremi novih propisa Europske unije i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; sudjeluje u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije kao i u svim ostalim relevantnim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva, potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije; potiče i koordinira suradnju s relevantnim tijelima državne uprave i tijelima Europske unije; koordinira izradu odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije; sudjeluje u izradi mišljenja na zahtjeve Suda Europske unije i drugih institucija Europske unije; osigurava sve pretpostavke za sklapanje i provedbu međunarodnih vodnogospodarskih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje i analizu stanja vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne i multilateralne suradnje u skladu s ciljevima nacionalne politike u upravljanju vodama, surađuje s relevantnim međunarodnim institucijama, sudjeluje u radu međunarodnih vodnogospodarskih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva; izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi vodne politike i vodnogospodarske suradnje ustrojavaju se:

5.1.3.1. Odjel vodne politike

5.1.3.2. Odjel vodnogospodarske suradnje.

5.1.3.1. Odjel vodne politike

Članak 56.

Odjel vodne politike koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz provođenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama te s tim u vezi predlaže donošenje novih ili izmjene i/ili dopune nacionalnih propisa za preuzimanje novih propisa Europske unije i/ili propisa Europske unije vezanih za ispunjavanje obveza iz postupaka zbog povrede prava Europske unije te sudjeluje u izradi istih; prikuplja i analizira iskustva drugih država u prilagodbi pravnoj stečevini Europske unije u području upravljanja vodama; koordinira aktivnosti vezane uz izvješćivanje o provedbi direktiva Europske unije putem europskog informacijskog sustava za vode; obavlja i stručne i administrativne poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama, s tim u vezi surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama; koordinira suradnju s relevantnim tijelima Europske unije preko ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije radi informiranja o pripremi novih propisa Europske unije i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; koordinira i sudjeluje u izradi odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije; koordinira i sudjeluje u izradi mišljenja na zahtjeve Suda Europske unije i drugih institucija Europske unije iz djelokruga vodnoga gospodarstva; izrađuje prijedlog popisa nacionalnih propisa u području upravljanja vodama kojima će se preuzeti propisi Europske unije u svrhu izrade programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; prati i izvješćuje o statusu izrade nacionalnih propisa u području upravljanja vodama predviđenih u programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; djeluje kao glavna kontakt točka za prikupljanje, zaprimanje i koordinaciju svih dokumenata Europske unije koji se dostavljaju u cilju sudjelovanja u relevantnim radnim skupinama Vijeća Europske unije i odborima i radnim skupinama Europske komisije kao i u svim ostalim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i odborima i radnim skupinama Europske komisije; koordinira i sudjeluje u radu kolegija Europske unije unutar Uprave; koordinira izradu podloga iz područja upravljanja vodama za izradu strateških dokumenata vezanih uz pitanja Europske unije i za sastanke vezano uz poslove Europske unije; osigurava dostupnost relevantnih akata i dokumenata vezanih uz Europsku uniju iz područja upravljanja vodama te prevođenje istih; koordinira aktivnosti vezane uz edukaciju o Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz horizontalnu koordinaciju i suradnju s tijelima državne uprave te poslove vezane uz suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira nacionalnu politiku upravljanja vodama s politikama drugih sektora; koordinira izradu mišljenja na prijedloge propisa i akata ostalih tijela državne uprave; provodi postupke strateških procjena utjecaja planskih dokumenata upravljanja vodama na okoliš (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima, višegodišnji programi); izrađuje izvješća o provedenim postupcima strateških procjena utjecaja planskih dokumenata na okoliš; organizira i koordinira postupke informiranja i sudjelovanja javnosti u postupku izrade planskih dokumenata upravljanja vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama; izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3.2. Odjel vodnogospodarske suradnje

Članak 57.

Odjel vodnogospodarske suradnje obavlja stručne poslove bilateralne i multilateralne vodnogospodarske suradnje, pripreme ugovora, sporazuma, i protokola iz područja vodnoga gospodarstva te osigurava njihovo izvršavanje, izrađuje stručne podloge o međunarodnoj vodnogospodarskoj suradnji, koordinira poslove međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, osim u dijelu procesa i aktivnosti vezanih uz Europsku uniju u kojima sudjeluje; osigurava provedbu ugovora/sporazuma o bilateralnoj suradnji iz područja vodnoga gospodarstva, predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje suradnje u skladu s ciljevima nacionalne vodne politike, osobito u dijelu obvezne razmjene informacija o planovima upravljanja vodnim područjima od zajedničkog interesa; osigurava provedbu multilateralnih ugovora, konvencija i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; obavlja poslove tajništva Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom pri UNESCO-u; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i mreže iz područja upravljanja vodama; priprema postupke za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja vodnoga gospodarstva te prati njihovu provedbu; organizira i sudjeluje u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih vodnogospodarskih ugovora; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima o vodnogospodarskoj suradnji u vezi s time; organizira sastanke s predstavnicima država i međunarodnih organizacija u svrhu razvijanja i unaprjeđivanja odnosa te poticanja vodnogospodarske suradnje; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela te međunarodnih institucija iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih ugovora; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji u pitanjima vezanim za upravljanje vodama s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže odgovarajuće izmjene nacionalnog zakonodavstva o vodama radi provedbe međunarodnih obveza, izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

Članak 58.

Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama i suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju s tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu vodnih naknada i naknada za koncesiju, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi koja donosi Grad Zagreb, na vodopravne akte Hrvatskih voda, rješavanje žalbi na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, davanje mišljenja u vezi s pokrenutim upravnim sporovima, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu ustrojavaju se:

5.2.1. Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

5.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu.

5.2.1. Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

Članak 59.

Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, nadzor vođenja vodne dokumentacije i jedinstvenog informacijskog sustava voda, nadzor izdavanja vodopravnih akata, nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi s davanjem koncesija za gospodarsko korištenje voda, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju s tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije i vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije i vodnih naknada, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama, višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

Članak 60.

Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu obavlja upravne poslove koji se odnose na: rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu vodnih naknada i naknada za koncesiju, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi vodnih naknada koja donosi Grad Zagreb, rješavanje žalbi izjavljenih na vodopravne akte Hrvatskih voda (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), rješavanje žalbi na upravne akte Hrvatskih voda u postupku izdavanja suglasnosti za ozakonjenje nekretnina na javnom vodnom dobru, rješavanje žalbi na upravne akte Hrvatskih voda u postupku izdavanja potvrda o vodnim građevinama, rješavanje žalbi na upravne akte Hrvatskih voda u postupku neizdavanja vodopravnih potvrda, rješavanje žalbi protiv odluka Hrvatskih voda o ostvarivanju prava najma, zakupa, služnosti ili građenja na javnom vodnom dobru, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješavanje žalbi na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, davanje mišljenja u vezi s pokrenutim upravnim sporovima, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, obavlja upravne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

Članak 61.

Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju otpadnih voda uključujući i pročišćavanje otpadnih voda i na posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda; obavlja poslove vezane za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; provodi aktivnosti u svrhu povećanja upravljanja gubicima iz vodoopskrbnih sustava; prati i analizira stanje institucionalnog ustroja u sektoru vodnih usluga u Republici Hrvatskoj te predlaže provođenje mjera za reformu u sektoru vodnih usluga u cilju povećanja razine pružanja vodnih usluga, poboljšanja apsorpcije međunarodnih fondova za financiranje razvoja komunalnih vodnih građevina, postizanja ekonomičnosti poslovanja, osiguranja odgovarajuće kakvoće i količine vode namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštite i unaprjeđenja stanja voda; utvrđuje ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti vodnih građevina za odvodnju, sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda te na uspostavu uslužnih područja za pružanje vodnih usluga, ocjena višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina, priprema nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja (vodoopskrbnih područja i aglomeracija), davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, praćenje donošenja i provedbe odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje te odluka o odvodnji otpadnih voda, sudjelovanje u izradi koncepcijskih rješenja obrade i zbrinjavanja mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda u suradnji s nadležnim institucijama, ocjena ekonomičnosti i učinkovitosti obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, priprema, provođenje postupaka prema propisima kojima se uređuju kriteriji i postupci prijave strateških investicijskih projekata i to: organiziranje rada operativnih skupina vezano uz pripremu i provedbu projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture i priprema dokumentacije za proglašenje tih projekata strateškim investicijskim projektima, provođenje ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, provođenje postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosu na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjelovanje u postupcima strateške procjene višegodišnjih i drugih planova razvoja komunalnih vodnih građevina, sudjelovanje u postupcima strateške procjene utjecaja sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, izrada stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Europskoj komisiji, Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

5.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

5.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

Članak 62.

Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, predlaže i provodi mjere za reformu u sektoru vodnih usluga, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, provodi mjere u okviru svoje nadležnosti za osiguranje odgovarajuće kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju i u tom smislu surađuje s tijelima iz upravnog područja zdravstva (ministarstvom nadležnim za zdravstvo i zavodima za javno zdravstvo), provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju te na određivanje vodoopskrbnih područja i aglomeracija, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u pogledu utvrđivanja zahtjeva za izdavanje akreditacije pravnim osobama koje namjeravaju obavljati djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti i strukturne stabilnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju te sudjeluje u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-vodoopskrbnih područja i aglomeracija, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje ustrojavaju se:

5.3.1.1. Odjel javne vodoopskrbe

5.3.1.2. Odjel javne odvodnje.

5.3.1.1. Odjel javne vodoopskrbe

Članak 63.

Odjel javne vodoopskrbe obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, operativno prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, sudjeluje u provedbi mjera, u okviru svoje nadležnosti, čiji cilj je osiguranje dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće namijenjene za ljudsku potrošnju i u tom smislu surađuje s tijelima iz upravnog područja zdravstva (ministarstvom nadležnim za zdravstvo i zavodima za javno zdravstvo), provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na djelatnosti javne vodoopskrbe te na određivanje vodoopskrbnih područja, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na projekte javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi koncepcijskih rješenja vezano uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sudjeluje u predlaganju modela naplate naknade za korištenje voda za javnu vodoopskrbu, sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš i postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš strategija planova i programa u dijelu koji se odnosi na vodnokomunalne djelatnosti, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.1.2. Odjel javne odvodnje

Članak 64.

Odjel javne odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju, operativno prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti odvodnje, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju te na određivanje uslužnih područja-aglomeracija, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u pogledu utvrđivanja zahtjeva za izdavanje akreditacije pravnim osobama koje namjeravaju obavljati djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti i strukturne stabilnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na projekte javne odvodnje te u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-aglomeracija, sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš i postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš strategija, planova i programa u dijelu koji se odnosi na vodnokomunalne djelatnosti, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Članak 65.

Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na učinkovitost poslovanja isporučitelja vodnih usluga, provodi i nadgleda provedbu reformskih mjera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje od 2021. do 2026. godine iz područja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, prati ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, u suradnji s Hrvatskim vodama analizira stanje isporučitelja vodnih usluga s tehničkog, ekonomskog i operativnog aspekta te predlaže mjere za poboljšanje i optimizaciju njihova poslovanja, uključujući i predlaganje zakonodavnog okvira, radi na definiranju najboljeg metodološkog pristupa za procjenu i buduće upravljanje gubicima te predlaže mjere za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u skladu s Nacionalnim akcijskim planom za smanjenje gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima, predlaže odgovarajući zakonodavni okvir s ciljem smanjenja gubitaka, prati rad Nacionalnog tijela za praćenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, prati izradu i donošenje Akcijskih planova za smanjenje gubitaka javnih isporučitelja vodnih usluga, prati donošenje i provedbu odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe te donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga javne vodoopskrbe, priprema i provodi strateški plan Ministarstva u svom djelokrugu, provodi postupke prema propisima kojima se uređuju kriteriji i postupci prijave strateških investicijskih projekata i to: organizira rad operativnih skupina za pripremu i provedbu projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture (EU projekata javne vodoopskrbe) i priprema dokumentaciju za proglašenje tih projekta strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, provodi ocjenu usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš višegodišnjih i drugih planova razvoja komunalnih vodnih građevina, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovora Europskoj komisiji, Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4. Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 66.

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva kao dio sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj organizira i koordinira obavljanje funkcija u okviru korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u području vodnoga gospodarstva; koordinira obavljanje funkcija kao Posredničko tijelo razine 1 za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u sklopu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za specifični cilj oznake 5.b.1. – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i specifične ciljeve oznaka 6.ii.1. – Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom i 6.ii.2. – Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda; koordinira obavljanje funkcija kao Posredničko tijelo razine 1 u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za specifične ciljeve RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima i RSO2.5. Promicanje pristupa vodi i održivog gospodarenja vodama; obavlja poslove tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu C1.3. »Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom« – mjeru C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti; obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa (operativnih programa) koji služe kao podloga za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih izvora iz područja vodnoga gospodarstva; sudjeluje u kreiranju propisa iz područja vodnoga gospodarstva temeljem iskustva u pripremi i provedbi projekata; nadzire provođenje politika iz područja vodnoga gospodarstva u pripremi i provedbi projekata; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; surađuje sa ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; sudjeluje u pripremi akata koji su uvjet koji omogućuje provedbu programa iz sredstava ESI fondova,, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija, upravlja rizicima, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK te PKK, unose odgovarajuće podatke u relevantne sustave upravljanja informacijama sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, obavlja poslove koordinacije i nadzora pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; odgovoran je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje i arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; surađuje i organizira sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju horizontalnih poslova: vezano uz pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u području vodnoga gospodarstva, a osobito u području financijskog upravljanja i kontrole te poslova računovodstva, informacijskih sustava i logistike, poslove upravljanja ljudskim resursima i izvješćivanja i informiranja javnosti; izrađuje godišnje planove rada, podloge i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za projekte iz područja vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

5.4.1. Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

5.4.2. Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva.

5.4.1. Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 67.

Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva obavlja poslove vezane uz programiranje, strateško planiranje te koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije u području vodnoga gospodarstva; obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava iz Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; sudjeluje u pripremi akataza uvjete koji omogućuju provedbu, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija, upravlja rizicima, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK te PKK, unose odgovarajuće podatke u relevantne sustave upravljanja informacijama sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; daje savjete vezano uz pripremu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi projekata; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima; obavlja poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje i priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

5.4.1.1. Odjel za programiranje

5.4.1.2. Odjel za odobravanje projekata.

5.4.1.1. Odjel za programiranje

Članak 68.

Odjel za programiranje obavlja poslove vezane uz programiranje i strateško planiranje te povlačenje sredstava iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz Europske unije; sudjeluje u pripremi akataza uvjete koji omogućuju provedbu,, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija, upravlja rizicima, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u relevantne sustave upravljanja informacijama; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava Europske unije, priprema i revidira liste prioritetnih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu projekata koji se odnose na smanjenje rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama, poslove vezane uz prijavu projekata i pripremu dokumenata potrebnih uz prijavne obrasce, daje savjete vezano uz pripremu projekata i mogućnostima za pripremu i prijavu projekata, organizira i provodi savjetovanje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.1.2. Odjel za odobravanje projekata

Članak 69.

Odjel za odobravanje projekata organizira prihvaćanje prijedloga projekata za koje se traži financiranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi akataza uvjete koji omogućuju provedbu,, upravlja rizicima, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u relevantne sustave upravljanja informacijama sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima u smislu njihove usklađenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama, strategijom i programima investiranja, odnosno o kvaliteti projekata i njihovoj pogodnosti za sufinanciranje iz sredstava Europske unije, surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, osigurava da je odabrani projekt u sklopu relevantnog fonda ili više njih, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje, sufinanciranje projekata i sudjeluje u priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2. Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 70.

Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva organizira, provodi i nadzire provedbu projekata koji su odobreni za financiranje, sufinanciranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija u području vodnoga gospodarstva; sudjeluje u pripremi akataza uvjete koji omogućuju provedbu,, upravlja rizicima, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK i PKK, unose odgovarajuće podatke u relevantne sustave upravljanja informacijama; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u državnom proračunu Republike Hrvatske; koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata; daje savjete vezano uz provedbu projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o natječajnim, ugovornim i drugim procedurama vezanim za provedbu projekata; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; organizira i prati provedbu i vrednovanje projekata i programa Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja; izrađuje izvješća o provedbi projekata, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

5.4.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

5.4.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata.

5.4.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

Članak 71.

Odjel za financijsko praćenje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije organizira i kontrolira financijsko praćenje projekata odobrenih za financiranje/sufinanciranje iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji omogućuju provedbu i korištenje sredstava iz ESI fondova, upravlja rizicima, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u relevantne sustave upravljanja informacijama; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u državnom proračunu Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga i sve to u kontekstu financijskog praćenja; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i provedbi ugovornih procedura za financirane/sufinancirane projekte iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.4.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata

Članak 72.

Odjel za nadzor provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije organizira, provodi i prati provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji omogućuju provedbu i korištenje sredstava iz ESI fondova, upravlja rizicima, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u relevantne sustave upravljanja informacijama; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela i sve to u kontekstu nadzora nad provedbom programa i projekata u tehničkom smislu; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; izrađuje dokumente potrebne za provedbu projekata; izrađuje izvješća o provedbi projekata, obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.5. Područna služba za zaštitu mora i priobalja – Rijeka

Članak 73.

Područna služba za zaštitu mora i priobalja – Rijeka obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom, očuvanjem i omogućavanjem oporavka morskih i obalnih ekosustava, koordinira i surađuje u poslovima praćenja i promatranja stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), te provodi i koordinira provedbom mjere zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove vezano uz donošenje novih europskih i međunarodnih politika i sporazuma iz područja zaštite mora i obalnog područja te provodi i koordinira ispunjavanje obveza iz postojećih europskih i međunarodnih politika i sporazuma; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; sudjeluje u radu odbora Europske komisije za tematska područja uspostavljanja okvira za djelovanje Europske unije u području politike morskog okoliša i o upravljanju kakvoćom mora za kupanje; obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije i međunarodnim propisima zaštite morskog okoliša (Barcelonska konvencija); sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, priprema stručne podloge za izradu strategija, planova, programa, projekata i izvješća u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem i prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu Zajedničke provedbene strategije Europske unije o Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, stručnim i tehničkim radnim skupinama i odborima; priprema i revidira dokumente Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja stručne poslove vezano uz provedbu međunarodnih i regionalnih sporazuma iz područja zaštite mora, u prvom redu Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja – Barcelonske konvencije i pratećih protokola; priprema, potiče i provodi europske i međunarodne projekte s ciljem zaštite morskog okoliša i obalnog područja te provedbe mjera Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; sudjeluje u provođenju nacionalnog i subregionalnog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u suradnji sa Stožerom za provedbu Plana intervencija, županijskim operativnim centrima i drugim tijelima državne uprave; koordinira provedbom nacionalnog Programa praćenja kakvoće mora za kupanje, koordinira radom nadležnih županijskih tijela i ovlaštenika uključenih u Program, izrađuje godišnje izvješće o godišnjoj i konačnoj ocjeni kakvoće mora za kupanje, surađuje u pripremi izvješća za Europsku agenciju za zaštitu okoliša, priprema upute, podloge i mišljenja na predstavke i upite, koordinira radom nacionalne Baze podataka o kakvoći mora za kupanje te sudjeluje u provedbi politike Europske unije upravljanja kakvoćom vode za kupanje; obavlja poslove u svojstvu administrativne jedinice Koordinacijskog mehanizma za provođenje Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provodi mjere Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz izradu i ažuriranje planova za potrebe provedbe te koordinira i nadzire provedbu Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora u suradnji s Referentnim centrom za more, te prati i nadzire prikupljanje i obradu podataka nastalih tijekom provedbe; vodi informacijski sustav more; koordinira aktivnosti vezane uz izvješćivanje te provodi izvješćivanje o provedbi direktiva Europske unije putem europskog informacijskog sustava za more i informacijskog sustava za more u okviru Barcelonske konvencije; sudjeluje u radnim grupama i tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnim upravljanjem obalnim područjem i izvješćivanja o stanju kakvoće mora i morskog okoliša; te priprema odgovore u vezi s informiranjem, izvještavanjem i sudjelovanjem javnosti u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Članak 74.

Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i genetske raznolikosti, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže; osigurava izvršavanje obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa; osigurava i prati provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, genetski modificiranim organizmima i prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetskih resursa te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama; sudjeluje u upravnom nadzoru nad radom javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode, odnosno ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode; obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti, genetske raznolikosti i zaštitom prirode; koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode; sudjeluje u utvrđivanju strateškog plana koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini te sukladno djelokrugu obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za zaštitu prirode ustrojavaju se:

6.1. Sektor za bioraznolikost

6.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti.

6.1. Sektor za bioraznolikost

Članak 75.

Sektor za bioraznolikost obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta, staništa i gena, zaštite zavičajnih divljih vrsta, prekograničnog prometa i trgovine primjercima divljih vrsta, njihovim dijelovima i derivatima, poslove povezane sa zaštitom zavičajnih vrsta i njihovih staništa od utjecaja stranih vrsta te problematikom genetski modificiranih organizama i namjernog uvođenja u okoliš te prekograničnog prijenosa genetski modificiranih organizama, koordinira i osigurava provedbu međunarodnih sporazuma, dokumenata, propisa i projekata iz područja zaštite bioraznolikosti i genetske raznolikosti; obavlja strateške poslove zaštite prirode u vidu koordinacije izrade i provedbe strateških dokumenata, koordinira poslove vezane uz Europsku uniju i međunarodnu suradnju u zaštiti prirode, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije te sudjeluje na sastancima tih tijela, priprema i koordinira pripremu izvješća prema tijelima Europske unije te izradu dokumenata i pripadajućih stručnih podloga iz područja zaštite prirode za korištenje fondova Europske unije; obavlja dio poslova Posredničkog tijela razine 1 sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; te sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima Europske unije, obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za bioraznolikost ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za očuvanje i upravljanje vrstama

6.1.2. Služba za međusektorsku integraciju bioraznolikosti.

6.1.1. Služba za očuvanje i upravljanje vrstama

Članak 76.

Služba za očuvanje i upravljanje vrstama obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta, njihovih staništa i gena sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, sprječavanju unošenja i širenja te upravljanju stranim i stranim invazivnim vrstama, genetski modificiranim organizmima te prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama; priprema i provodi postupak proglašavanja strogo zaštićenih divljih vrsta, koordinira donošenje i provedbu planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama, izrađuje akte dopuštenja za iznimke od mjera stroge zaštite divljih vrsta, uzgoj strogo zaštićenih vrsta te repopulaciju i ponovno uvođenje u prirodu nestalih strogo zaštićenih vrsta; provodi postupak naknade štete koju počine strogo zaštićene divlje vrste te vodi bazu podataka o naknadi štete; izrađuje akte dopuštenja vezano uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, vodi baze podataka o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama te koordinira rad oporavilišta za životinje divljih vrsta, uključujući i strogo zaštićene vrste; priprema i koordinira provedbu mjera zaštite divljih vrsta i provedbu mjera zaštite od stranih invazivnih vrsta, uključujući i procjenu rizika invazivnosti strane vrste; izrađuje akte dopuštenja za uzimanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, zatim akte dopuštenja za uvođenje u prirodu stranih vrsta, njihovo stavljanje na tržište i uzgoj, kao i akte dopuštenja za provedbu istraživanja ili aktivnosti ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, te akte dopuštenja za provedbu drugih aktivnosti od velikog javnog interesa koje predstavljaju iznimku u pogledu korištenja stranih invazivnih vrsta; koordinira izradu i provedbu akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planova upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, kao i drugih planova u vezi s kontrolom stranih i stranih invazivnih vrsta; vodi poslove vezano uz provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite prirode, priprema i koordinira izradu odgovarajućih izvješća te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih ugovora; prati provedbu Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica, kao i provedbu uredbi Europske unije koje se odnose na prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, odnosno sprječavanje unošenja i širenja stranih i stranih invazivnih vrsta i upravljanje njima i uredbe koja se odnosi na prekogranični prijenos genetski modificiranih organizama, vodi poslove vezano uz izvješćivanje temeljem navedenih propisa Europske unije; provodi i pruža stručnu podršku u provedbi projekata; obavlja i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite bioraznolikosti, koordinira suradnju s nevladinim organizacijama i drugim dionicima u pitanjima očuvanja i upravljanja vrstama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za očuvanje i upravljanje vrstama ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za očuvanje divljih vrsta

6.1.1.2. Odjel za upravljanje stranim vrstama.

6.1.1.1. Odjel za očuvanje divljih vrsta

Članak 77.

Odjel za očuvanje divljih vrsta obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta i njihovih staništa sukladno propisima o zaštiti prirode i prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama; priprema i provodi postupak proglašavanja strogo zaštićenih divljih vrsta, koordinira donošenje i provedbu planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama, izrađuje akte dopuštenja za iznimke od mjera stroge zaštite divljih vrsta, uzgoj strogo zaštićenih vrsta te repopulaciju i ponovno uvođenje u prirodu nestalih strogo zaštićenih vrsta; provodi postupak naknade štete koju počine strogo zaštićene divlje vrste te vodi bazu podataka o naknadi štete; izrađuje akte dopuštenja vezano uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, vodi baze podataka o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama te koordinira rad oporavilišta za životinje divljih vrsta, uključujući i strogo zaštićene vrste; priprema i koordinira provedbu mjera zaštite divljih vrsta; izrađuje akte dopuštenja za uzimanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa; vodi poslove vezano uz provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite prirode, priprema i koordinira izradu odgovarajućih izvješća te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih ugovora; prati provedbu Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica, kao i provedbu uredbi Europske unije koje se odnose na prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama; vodi poslove vezano uz izvješćivanje temeljem navedenih propisa Europske unije; provodi i pruža stručnu podršku u provedbi projekata; obavlja i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite divljih vrsta, koordinira suradnju s nevladinim organizacijama i drugim dionicima u pitanjima zaštite i očuvanja divljih vrsta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.1.2. Odjel za upravljanje stranim vrstama

Članak 78.

Odjel za upravljanje stranim vrstama obavlja stručne i upravne poslove upravljanja stranim i invazivnim stranim vrstama sukladno propisima o sprječavanju unošenja i širenja te upravljanju stranim i stranim invazivnim vrstama kao i genetski modificiranim organizmima te prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama; priprema i koordinira provedbu mjera zaštite od stranih i invazivnih stranih vrsta, uključujući i procjenu rizika invazivnosti strane vrste; izrađuje akte dopuštenja za uvođenje u prirodu stranih vrsta, njihovo stavljanje na tržište i uzgoj, kao i akte dopuštenja za provedbu istraživanja ili aktivnosti ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, te akte dopuštenja za provedbu drugih aktivnosti od velikog javnog interesa koje predstavljaju iznimku u pogledu korištenja stranih invazivnih vrsta; koordinira izradu i provedbu akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planova upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, kao i drugih planova u vezi s kontrolom stranih i stranih invazivnih vrsta; vodi poslove vezano uz provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite prirode, priprema i koordinira izradu odgovarajućih izvješća te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih ugovora; prati provedbu uredbi Europske unije koje se odnose na sprječavanje unošenja i širenja stranih i invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima te uredbe koja se odnosi na prekogranični prijenos genetski modificiranih organizama, vodi poslove vezano uz izvješćivanje temeljem navedenih propisa Europske unije; provodi i pruža stručnu podršku u provedbi projekata; obavlja i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području upravljanja stranim vrstama, koordinira suradnju s nevladinim organizacijama i drugim dionicima u pitanjima upravljanja stranim vrstama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za međusektorsku integraciju bioraznolikosti

Članak 79.

Služba za međusektorsku integraciju bioraznolikosti obavlja poslove koordinacije vezano za ostvarivanje ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske, osiguravajući usklađivanje s međunarodnim strategijama, planovima, programima, smjernicama i standardima Europske unije iz područja zaštite prirode, koordinira međunarodnu suradnju u zaštiti prirode i poslove u vezi s Europskom unijom; koordinira usvajanje novih međunarodnih ugovora, sporazuma i inicijativa iz područja zaštite prirode, vodi poslove vezano uz provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite prirode, priprema i koordinira izradu odgovarajućih izvješća te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih ugovora; obavlja poslove pripreme i koordinacije provedbe projekata koji pridonose međunarodnim i obvezama Europske unije iz područja zaštite prirode; priprema podloge i izrađuje izvještaje o bilateralnoj suradnji u području zaštite prirode; prati nove politike u Europskoj uniji i inicijative zaštite prirode, izrađuje stručne podloge te predlaže i koordinira provedbu istih; koordinira provedbu prioritetnog područja Strategije Europske unije za 14 država dunavske regije vezanog uz zaštitu prirode, sudjeluje u provedbi drugih makro-regionalnih strategija Europske unije na području zaštite prirode; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije te sudjeluje u njihovom radu; obavlja stručne i upravne poslove vezano uz očuvanje genetske raznolikosti i genske banke, izdaje akte dopuštenja o uključivanju zbirke ili dijela zbirke genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta u registar zbirki EU, te prati provedbu EU uredbi vezanih uz mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja; sudjeluje u izradi propisa, strateških, planskih i programskih dokumenta iz područja zaštite prirode; daje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima; koordinira izradu dokumenata i pripadajućih stručnih podloga iz područja zaštite prirode za korištenje fondova Europske unije i sudjeluje u praćenju njihove provedbe; za Program konkurentnost i kohezija Služba u suradnji s ustrojstvenom jedinicom koja obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 za Specifični cilj RSO2.7., sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te, sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti

Članak 80.

Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja, njihovim proglašavanjem te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na temelju propisa iz područja zaštite prirode i međunarodnih ugovora. Utvrđuje i proglašava zaštitu minerala i fosila, vodi Upisnik zaštićenih područja i Upisnik zaštićenih minerala i fosila te Evidenciju koncesijskih odobrenja. Utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate na području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, kao i za zahvate za koje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene ili procjene utjecaja zahvata na okoliš. Izdaje dopuštenja za zahvate i istraživanja na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode. Sektor obavlja poslove ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu, utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta. Izdaje suglasnosti na šumskogospodarske planove koji su ujedno i planovi upravljanja ekološkom mrežom. Koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te prati njihovo financijsko poslovanje, sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu. Obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta tih javnih ustanova. Obavlja poslove u svezi dodjele koncesija na zaštićenim područjima i speleološkim objektima, kao i poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i nalaza izuzetnih minerala i fosila. Izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima, za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila, za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila te za istraživanja u zaštićenim područjima. Sektor izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata financiranih iz međunarodnih fondova i zajmova, a pruža i stručnu podršku u provedbi projekata. Izdaje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Sudjeluje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, kao i u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnih povjerenstava vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima. Sektor sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima, o izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu. Surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Sektora. Obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode.

U Sektoru za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za zaštićena područja

6.2.2. Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobravanje zahvata

6.2.3. Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata.

6.2.1. Služba za zaštićena područja

Članak 81.

Služba za zaštićena područja obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom, očuvanjem i proglašavanjem zaštićenih područja te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže kojima upravljaju javne ustanove osnovane za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na temelju propisa iz svoga djelokruga i međunarodnih ugovora. Koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode. Obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora i nadzora na stručnim radom javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode i prati njihovo financijsko poslovanje. Vodi postupke proglašavanja zaštićenih područja koje proglašava Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske te izdaje suglasnosti u postupku proglašavanja zaštićenih područja na području županija i Grada Zagreba. Obavlja poslove vezane uz razvoj upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju tim područjima. Sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu. Provodi postupke dodjele koncesija na zaštićenim područjima i speleološkim objektima. Utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate na području posebnog rezervata, za zahvate za koje Ministarstvo provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a koji se izvode na području nacionalnog parka i/ili parka prirode i za zahvate kojima je nositelj javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode. Utvrđuje uvjete zaštite prirode u postupcima izdavanja dopuštenja za zahvate ili istraživanja na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode. Obavlja poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i prijavu nalaza izuzetnih minerala i fosila. Provodi postupke utvrđivanja i proglašavanja zaštite minerala i fosila. Izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima, za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila, kao i za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila. Izdaje suglasnosti na ugovore o dodjeli na skrb zaštićenog područja ili područja ekološke mreže, kao i suglasnosti u postupcima osnivanja prava građenja i prava služnosti u šumama i na šumskom zemljištu unutar posebnog rezervata i parka prirode. Vodi upisnike zaštićenih područja, koncesija te zaštićenih minerala i fosila, kao i evidenciju koncesijskih odobrenja. Obavlja poslove vezane uz provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode koji se odnose na zaštićena područja te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih sporazuma. Sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima te pruža stručnu podršku pripremi, prijavi, ocjeni provedbi projekata povezanih sa zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Službe. Obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i obrazloženja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode.

6.2.2. Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobravanje zahvata

Članak 82.

Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobravanje zahvata provodi postupke ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, kao mehanizme upravljanja područjima ekološke mreže. Izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata iz međunarodnih fondova i zajmova te pruža stručnu podršku u provedbi projekata. Sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje za zahvate za koje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i za zahvate čiji se obuhvat nalazi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili Grada Zagreba. Sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Službe. Obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode.

6.2.3. Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata

Članak 83.

Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata provodi postupke ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu, kao mehanizme upravljanja područjima ekološke mreže, a sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedbi tih postupaka. Izdaje suglasnosti na šumskogospodarske planove koji su ujedno i planovi upravljanja ekološkom mrežom. Sudjeluje u postupku donošenja planskih dokumenata na temelju zakona iz drugih područja (poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, eksploatacija mineralnih sirovina, turizam i drugo), postupcima procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš te utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnim povjerenstvima vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima. Pruža stručnu podršku u provedbi projekata. Obavlja poslove koji se odnose na izdavanje mišljenja kod izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz prostorno planiranje i ocjenu prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu. Obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode.

7. UPRAVA ZA EU PROJEKTE, EUROPSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 84.

Uprava za EU projekte, europsku i međunarodnu suradnju obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla, te obavlja poslove korisnika za tehničku pomoć kad je Ministarstvo korisnik. Za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. obavlja funkciju PT1 za prioritete za promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja. Koordinira provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. vezano za investicije iz područja gospodarenja otpadom u funkciji Nadležnog tijela. Surađuje s nadležnom upravom na provedbi aktivnosti iz klimatskih fondova. Provodi aktivnosti koje omogućuju ispunjavanje uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija, priprema prognoze za korištenja sredstava i provodi plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti europskih i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; odgovorna je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; koordinira ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; koordinira aktivnosti izrade nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za EU projekte, europsku i međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

7.1. Sektor za EU fondove

7.2. Sektor za strateško planiranje, europsku i međunarodnu suradnju i upravljanje programima.

7.1. Sektor za EU fondove

Članak 85.

Sektor za EU fondove obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja poslove Upravljačkog tijela za Operativni program »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. (OPZO) koji se odnose na praćenje nakon zatvaranja, a za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. (OPKK) i Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK), obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 (PT1). Za OPKK je PT1 za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla, te obavlja poslove korisnika za tehničku pomoć kad je Ministarstvo korisnik. Za PKK obavlja funkciju PT1 za prioritete za promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja.Sudjeluje u pripremi akataza uvjete koji omogućuju provedbu, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta priprema programe potpora, upravlja rizicima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i upravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama. Sudjeluje u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. vezano za investicije iz područja gospodarenja otpadom u funkciji Nadležnog tijela. Surađuje s nadležnom upravom na provedbi aktivnosti iz klimatskih fondova. Doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz različitih programa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za EU fondove ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za pripremu i odabir projekata

7.1.2. Služba za praćenje provedbe, plaćanja i povrate.

7.1.1. Služba za pripremu i odabir projekata

Članak 86.

Služba za pripremu i odabir projekata koordinira obavljanje funkcije Posredničkog tijela razine 1 za OPKK vezanih na pripremu i odabir projekata iz prioriteta ulaganja koji se odnose na klimatske promjene (Specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (Specifični cilj 6.e.1.); smanjena količina otpada (Specifični cilj 6.i.1.), te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.). U pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke primjenjuje smjernice o postupanju tijela u sustavu te prati domaće i propise Europske unije relevantne za provedbu strukturnih instrumenata i ESI fondova; sudjeluje u planiranju proračuna i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti za projekte koji su u pripremi. Za Program »Konkurentnost i kohezija« 2021. – 2027. obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 za pripremu i odabir projekata iz prioriteta koji se odnose na promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja. Sudjeluje u pripremi i odabiru projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. vezano za investicije iz područja gospodarenja otpadom. Za navedene programe i plan sudjeluje u pripremi izravnih dodjela, programa potpora, različitih vrsta poziva na dodjelu bespovratnih sredstava te u administrativnim poslovima postupka dodjele bespovratnih sredstava, aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara. Surađuje s nadležnom upravom na provedbi aktivnosti iz klimatskih fondova.Izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga, u obavljanju svojih poslova surađuje sa svim nadležnim nacionalnim tijelima i relevantnim općim upravama Europske komisije; priprema izvješća o pripremi projekata iz svoga djelokruga, uključujući financijske podatke za potrebe praćenje, sudjeluje u radu Odbora za praćenje.

U Službi za pripremu i odabir projekata ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za EU projekte iz područja zraka, prirode i klime

7.1.1.2. Odjel za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

7.1.1.3. Odjel za odabir projekata.

7.1.1.1. Odjel za EU projekte iz područja zraka, prirode i klime

Članak 87.

Odjel za EU projekte iz područja zraka, prirode i klime obavlja stručne i administrativne poslove u okviru kojih za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na onečišćenje zraka te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava i klimatske promjene. Za Program »Konkurentnost i kohezija« 2021. – 2027. obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 za prioritete za promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja

Sudjeluje u procesu programiranja i izrade programskih dokumenata, programskih dodataka i sudjeluje u pripremi programa potpora u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima u svojoj nadležnosti, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnih programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.2. Odjel za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

Članak 88.

Odjel za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom obavlja stručne i administrativne poslove u okviru kojih za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za gospodarenje otpadom. Za Program »Konkurentnost i kohezija« 2021. – 2027. obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 za promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo. Za Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. vezano za investicije iz područja gospodarenja otpadom obavlja pripremu projekata u funkciji Nadležnog tijela.Odjel za OPKK i PKK priprema programske dodatke i sudjeluje u pripremi programa potpora; priprema kriterije odabira projekata i njihove eventualne izmjene; priprema dokumentaciju za poziv, postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava, po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima; surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje fondova Europske unije; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u sektoru gospodarenja otpadom koji su u pripremi; priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno važećim pravilnicima, te čuva dokumentaciju o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.3. Odjel za odabir projekata

Članak 89.

Odjel za odabir projekata sudjeluje u izradi kriterija odabira operacija i metodologije odabira, kao Posredničko tijelo razine 1 za OPKK i PKK. Za utvrđene prioritete OPKK koji se odnose na klimatske promjene (Specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (Specifični cilj 6.e.1.); smanjena količina otpada (Specifični cilj 6.i.1.), na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla, te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.) provodi postupke odabira za izravne dodjele, te različite vrste poziva na dodjelu bespovratnih sredstava. Za utvrđene prioritete PKK obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 na način da provodi postupke odabira za izravne dodjele, te različite vrste poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz prioriteta koji se odnose na promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja. Za Nacionalni plan oporavka i otpornosti provodi odabir projekata u funkciji Nadležnog tijela. Priprema evaluacijsko izvješće; priprema odluku o financiranju projekta; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima; surađuje sa stručnjacima JASPERS-a. Upravlja rizicima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i upravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere; priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno važećim pravilnicima, te čuva dokumentaciju o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za praćenje provedbe, plaćanja i povrate

Članak 90.

Služba za praćenje provedbe, plaćanja i povrate sudjeluje u izradi strategija i operativnih dokumenata za korištenje sredstava iz programa pomoći i fondova EU vezanih uz infrastrukturne, te u nadzoru provedbe projekata iz OPKK koji se odnose na klimatske promjene (Specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (Specifični cilj 6.e.1.); smanjena količina otpada (Specifični cilj 6.i.1.), te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.). Sudjeluje u praćenju napretka projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. vezano za investicije iz područja gospodarenja otpadom. Služba sudjeluje u pripremi ugovora i prati napredak provedbe projekata iz PKK iz prioriteta koji se odnose na promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja. Priprema potrebna izvješća na zahtjev Upravljačkog tijela i za potrebe Odbora za praćenje, koordinira aktivnosti vezano uz osiguravanje financiranja projekata iz javnih sredstava, te osigurava ukupnost plaćanja istih, osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju i pripremi podloga za vidljivost i informiranje; postupa po prigovorima; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; koordinira aktivnosti za osiguranje ostalih izvora sufinanciranja projekata; sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije vodi internu evidenciju postupaka revizije; sudjeluje u postupcima identifikacije i upravljanja rizicima; izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje provedbe, plaćanja i povrate ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odjel za ugovaranje i praćenje provedbe

7.1.2.2. Odjel za plaćanja, povrate i izvještavanje.

7.1.2.1. Odjel za ugovaranje i praćenje provedbe

Članak 91.

Odjel za ugovaranje i praćenje provedbe projekata prati napredak provedbe projekata, za OPKK koji se odnose na klimatske promjene (Specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (Specifični cilj 6.e.1.); smanjena količina otpada (Specifični cilj 6.i.1.), te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.). Prati i napredak projekata te priprema ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za prioritete koji se odnose na promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo i jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjenja svih oblika onečišćenja. Priprema potrebna izvješća na zahtjev Upravljačkog tijela za OPKK i PKK te za potrebe Odbora za praćenje, priprema informacije o provedbi projekata za potrebe izvješćivanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Upravlja rizicima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju i pripremi podloga za vidljivost i informiranje, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnog programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnog programa; sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima, te izrađuje priručnike o internim procedurama; vodi internu evidenciju sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije vezanih za projekte, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel za plaćanja, povrate i izvještavanje

Članak 92.

Odjel za plaćanja i povratei izvještavanje obavlja sve poslove vezane uz osiguravanje korištenja sredstava operativnih programa u okviru nadležnosti PT1 i Nadležnog tijela. Odjel učinkovito upravlja sredstvima iz ESI fondova, nacionalnih i drugih izvora, provodi procedure plaćanja sredstava korisnicima, pokreće proceduru povrata sredstava od strane korisnika, pokreće proceduru prisilne naplate sredstava te kontinuirano vodi evidenciju o izvršenim plaćanjima/povratima. Temeljem zaprimljenog zahtjeva za plaćanjem, provodi proceduru kontrole zahtjeva za plaćanje i izrađuje nalog za isplatu sredstava, provodeći proceduru isplate sredstava korisnicima u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom za proračun i računovodstvene poslove ministarstva. Temeljem zaprimljenog zahtjeva za povrat sredstava od strane PT2 provodi proceduru kontrole zahtjeva za povrat i izrade odluke o povratu, za sredstva koja nisu vraćena temeljem donesenih odluka o povratu, pokreće proceduru prisilne naplate potraživanja. Evidentira ugovore temeljem kojih se vrši isplata sredstava, pohranjuje i evidentira zaprimljene instrumente osiguranja. U okviru svoga djelokruga pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu;, priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova administrira registar državnih potpora; koordinira prikupljanje podataka obavlja funkciju korisnika sredstava kad je Ministarstvo korisnik tehničke pomoći, kao i horizontalne funkcije izvještavanja u okviru nadležnosti Sektora te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za strateško planiranje, europsku i međunarodnu suradnju i upravljanje programima

Članak 93.

Sektor za strateško planiranje, europsku i međunarodnu suradnju i upravljanje programima koordinira i sudjeluje u izradi akcijskih i operativnih planova i mjera za provedbu i implementaciju strateških dokumenata. Organizira, koordinira i sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada, objedinjuje planove ustrojstvenih jedinica, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa, planova i odluka Ministarstva. Koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom, koordinira sastanke s Europskom komisijom za sektor Okoliš, tzv. Package meeting, vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije, koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (EIR); obavlja poslove koordinacije i praćenja propisa s kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije kao i izvršenja preuzetih obaveza uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave izvješća prema Europskoj komisiji. Sudjeluje i koordinira aktivnosti vezano za program LIFE uz programe europske teritorijalne suradnje, makroregionalne strategije Europske unije i druge programe i instrumente Europske unije. Koordinira međunarodne suradnje na područjima iz nadležnosti Ministarstva na multilateralnoj, bilateralnoj i regionalnoj razini. Sudjeluje u pripremi podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma iz nadležnosti Ministarstva te prati i izvješćuje o zaključcima međunarodnih skupova; obavlja poslove analitike i stručnih informacija u području međunarodnih odnosa. Koordinira suradnju s diplomatskim predstavništvima drugih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i diplomatskim predstavništvima i misijama Republike Hrvatske u drugim državama i pri međunarodnim organizacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za strateško planiranje, europsku i međunarodnu suradnju i upravljanje programima ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za strateško planiranje i evaluaciju programa

7.2.2. Služba za europske poslove

7.2.3. Služba za međunarodne poslove.

7.2.1. Služba za strateško planiranje i evaluaciju programa

Članak 94.

Služba za strateško planiranje i evaluaciju programa obavlja i koordinira poslove strateškog planiranja (Koordinator za strateško planiranje) propisane Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske za upravna područja iz nadležnosti Ministarstva; obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz donošenje i provedbu akata strateškog planiranja iz relevantnih upravnih područja te provedbu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Programa Vlade RH i Provedbenog programa Ministarstva; sudjeluje u radu Mreže koordinatora za strateško planiranje; koordinira procese pokretanja izrade, pripreme, praćenja, izvještavanja i vrednovanja akata strateškog planiranja u nadležnosti Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga akata strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva; nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti te izvješćuje Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi; pruža metodološku podršku u pripremi sektorskih politika, programa, mjera, projekata i aktivnosti, te ocjenu učinaka, studija i analitike; osigurava praćenje mjera Programa Vlade iz nadležnosti Ministarstva te priprema i provodi mjere iz Nacionalnog programa reformi koje koordinira radno tijelo i/ili Ministarstvo; koordinira izradu Provedbenog programa Ministarstva i Godišnji plan rada Ministarstva te osigurava njihovu usklađenost s ostalim aktima strateškog planiranja, objedinjuje planove unutarnjih ustrojstvenih jedinica, prati razvoj metodologije strateškog planiranja; izrađuje analize vanjskih i unutarnjih rizika, vodi registar rizika, poduzima mjere za minimiziranje rizika, koordinira i izrađuje strateške dokumente i analize vezane uz rizike (strategija i akcijski planovi). Prikuplja i analizira statističke, financijske, ekonomske pokazatelje temeljem unutarnjih i vanjskih izvora, izrađuje analitičke podloge i smjernice za strateške, programske i operativne dokumente, sudjeluje u pripremi metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za europske poslove

Članak 95.

Služba za europske poslove djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za suradnju s institucijama Europske unije te kao koordinator aktivnosti u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom, koordinira sastanke s Europskom komisijom za sektor Okoliš, tzv. Package meeting vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije, koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (EIR); obavlja poslove koordinacije i praćenja propisa s kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije kao i izvršenja preuzetih obaveza uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave izvješća prema Europskoj komisiji; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE te sudjeluje i koordinira aktivnosti vezano uz programe europske teritorijalne suradnje, makroregionalnu strategiju Europske unije za Jadransko jonsku regiju za stup III – Kvaliteta okoliša te druge programe i instrumente Europske unije iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za europske poslove ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju

7.2.1.2. Odjel za programe EU.

7.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 96.

Odjel za EU koordinaciju koordinira sve europske poslove, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira i sudjeluje u izradi podloga i stajališta za sastanke COREPERa, priprema materijale za potrebe međuresornih radnih skupina, radnih tijela Vlade Republike Hrvatske te saborskih odbora vezano uz stajališta o legislativnim i nelegislativnim prijedlozima o kojima se raspravlja na razini EU; priprema sve materijale za ministarske sastanke u okviru Vijeća EU, organizira i održava interne sastanke EU koordinacije i usuglašavanja stajališta, pruža podršku upravama ministarstva u vođenju EU dosjea i koordiniranju stajališta s drugim resornim tijelima, koordinira i komunicira s Kabinetom ministra vezano za nacionalna stajališta i podrške non-paperima te pridruživanje inicijativama na razini EU; vodi evidenciju o sudjelovanjima stručnjaka Ministarstva na sastancima Vijeća EU radi povrata putnih troškova; surađuje s relevantnim tijelima Europske unije, s tijelom državne uprave nadležnim za vanjske i europske poslove i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske u Bruxellesu; koordinira doprinose ministarstva za stajališta o temama iz drugih resora, sudjeluje na sastancima Međuresorne radne skupine za europske poslove i daje podršku i priprema materijale za potrebe EU koordinatora, komunicira s Glavnim upravama Europske komisije, koordinira pripreme za sastanke Glavne uprave za okoliš Europske komisije, zaprima i distribuira dokumente Europske unije koji se dostavljaju putem tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske; koordinira sastanke s Europskom komisijom s temama provedbe zakonodavstva Europske unije; koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima iz nadležnosti Ministarstva; koordinira izradu te prati provedbu i izvještava o propisima iz programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za područje iz nadležnosti Ministarstva, redovno evidentira i izvješćuje o statusima propisa te prati aktualne pilote i povrede prava Europske unije u nadležnosti Ministarstva; notifikacija propisa iz nadležnosti Ministarstva u THEMIS bazu, djeluje kao središnja koordinacijska jedinica Ministarstva vezano za izvješća prema Europskoj komisiji sukladno obvezama iz direktiva Europske unije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.1.2. Odjel za programe EU

Članak 97.

Odjel za programe EU obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima centraliziranih programa Europske unije, obavlja poslove ­LEAR-a i administratora u Funding and tenders portalu preko kojeg se prijavljuju projekti i izvještava o projektima financiranim iz centraliziranih programa EU iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE. te osigurava pravovremeno pružanje relevantnih informacija svim zainteresiranim predlagateljima projekata u cilju kvalitetne pripreme projektnih aplikacija, organizira info dane i radionice o programu ­LIFE te objavljuje relevantne informacije o programu LIFE i LIFE projektima u RH na web-stranicama i društvenim mrežama te izvještava prema nacionalnom koordinatoru o projektima i sredstvima apsorbiranim iz programa LIFE; sudjeluje u pripremi natječaja i provedbi nacionalnog sufinanciranja LIFE projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; sudjeluje i koordinira sudjelovanje u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnalnoj strategiji za Jadransko jonsku regiju Europske unije (EUSAIR) -za III. Stup kvaliteta okoliša; koordinira aktivnosti vezane uz TAIEX i twinning instrumente i instrumente tehničke pomoći EK; koordinira sudjelovanje u Zajedničkim odborima za praćenje programa prekogranične i teritorijalne suradnje; djeluje kao koordinacijska jedinica za pomoć u pripremi i prijavi na centralizirane programe i instrumente Europske unije; djeluje kao koordinacijska jedinica za izdavanje pisama podrške projektima koje treće strane prijavljuju na centralizirane EU programe i instrumente, a vezano uz teme iz nadležnosti Ministarstva; djeluje kao središnja kontakt točka za programe Europske unije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu EU acquis-a iz nadležnosti Ministarstva, koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (dvogodišnje izvješće EIR), koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom, koordinira i pomaže pri prijavi projekata tehničke podrške (TSI); sudjeluje u radu EK odbora za program LIFE, sudjeluje u radi EK stručne skupine za Ozelenjivanje europskog semestra i podgrupi za ukidanje subvencija štetnih za okoliš te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3. Služba za međunarodne poslove

Članak 98.

Služba za međunarodne poslove obavlja upravne i stručne poslove koordinacije međunarodne suradnje na područjima iz nadležnosti Ministarstva na multilateralnoj, bilateralnoj i regionalnoj razini, sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja nadležnosti Ministarstva te osigurava njihovo izvršavanje; izrađuje stručne podloge, pregovaračke platforme, koordinira i sudjeluje u pripremi izjava, prezentacija, izvješća, prikuplja stručne materijale, podatke od drugih tijela državne uprave i institucija u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge skupove te sudjeluje u provedbi aktivnosti i obveza iz međunarodnih ugovora u područjima iz nadležnosti Ministarstva; vodi evidencije međunarodnih akata i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u pripremi podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma iz nadležnosti Ministarstva te prati i izvješćuje o zaključcima međunarodnih skupova; obavlja poslove analitike i stručnih informacija u području međunarodnih odnosa, radi na ostvarivanju bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i drugim međuvladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama te valorizira ostvarenu suradnju; obavlja poslove međunarodnih odnosa i međusektorske koordinacije u pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; vodi evidenciju financijskih obveza Ministarstva prema međunarodnim organizacijama i fondovima; obavlja poslove prevođenja; radi na koordinaciji pružanja međunarodne razvojne pomoći iz djelokruga Ministarstva; surađuje s diplomatskim predstavništvima drugih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i diplomatskim predstavništvima i misijama Republike Hrvatske u drugim državama i pri međunarodnim organizacijama. Služba djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za suradnju s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te kao koordinator aktivnosti Ministarstva za pretpristupni proces Hrvatske OECD-u; koordinira proces tehničkih pregleda za Odbor za okolišnu politiku te za Odbor za kemikalije i biotehnologiju iz područja iz nadležnosti Ministarstva; koordinira i sudjeluje u izradi očitovanja Ministarstva na upitnike, zahtjeve i preporuke odbora OECD-a uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave očitovanja prema odborima OECD-a; surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za vanjske poslove i koordinacijskom jedinicom za OECD pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj te s ostalim tijelima državne uprave vezano za tehničke preglede; prati izvršenje zahtjeva i obveza iz pretpristupnog procesa uključujući usvajanje potrebnih izmjena zakonodavstva iz nadležnosti Ministarstva prije završetka procesa; prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva na sastancima radnih tijela OECD-a; priprema sudjelovanja ministra i državnih tajnika na ministarskim sastancima i sastancima visoke razine OECD-a iz nadležnosti Ministarstva; koordinira aktivnosti svih ostalih resornih institucija i stručnih tijela uključenih u sektore za koje je nadležno Ministarstvo te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Članak 99.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite okoliša i prirode koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz djelokruga rada, prikupljanje i upravljanje tim podacima te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i zelenom tranzicijom, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite prirode, okoliša i zelene tranzicije te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata; nadležan je za izradu i unapređenje Nacionalnog inventara emisija stakleničkih plinova, inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak te unapređenja kvalitete podataka. Zavod je nositelj nacionalne statistike otpada te prikuplja i analizira podatke vezane uz gospodarenje otpadom; obavlja poslove praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo; nacionalna je točka za Eionet i Europsku agenciju za okoliš; obavlja stručne i analitičke poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta; razvija i standardizira metode i programe za praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i koordinira praćenje stanja prirode; uvodi nove tehnologije u praćenje i analize stanja prirode i okoliša. Razvija i testira mjere za očuvanje vrsta i staništa, vrednuje prirodne vrijednosti područja, priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže; određuje ciljeve i mjere očuvanja te izrađuje prijedloge dokumenata za očuvanje i upravljanje divljim vrstama; sudjeluje u izradi dokumenata za upravljanje područjima; izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja; obavlja stručne i analitičke poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta; procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu; postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama; razvija kapacitete sektora zaštite prirode i okoliša kroz sustavne edukacije djelatnika; organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi te odgojno-obrazovne i popularizacijske aktivnosti osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti za teme očuvanja okoliša i prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara i zelene tranzicije; surađuje sa znanstvenim institucijama u traženju učinkovitih rješenja za očuvanje prirode i provedbu zelene tranzicije; provodi, odnosno sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska stranka, osobito u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama; planira, provodi i sudjeluje u provedbi projekata i programa iz područja zaštite okoliša i prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz EU programa te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Zavodu za zaštitu okoliša i prirode ustrojavaju se:

8.1. Sektor za okoliš

8.2. Sektor za praćenje i ocjenu stanja prirode

8.3. Sektor za očuvanje i obnovu ekosustava.

8.1. Sektor za okoliš

Članak 100.

Sektor za okoliš obavlja stručne i analitičke poslove iz područja zaštite okoliša koji uključuju održavanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode, projektiranja baza podataka i odgovarajućih programskih aplikacija, te poslove vezane za razvoj i implementaciju projekata i aktivnosti vezanih uz geoinformacijske tehnologije, obavlja stručne poslove vezane za suradnju s Europskom agencijom za okoliš (u daljnjem tekstu: EEA) i njezinim suradničkim institucijama; obavlja stručne i analitičke poslove vezane za praćenje i izvještavanje o stanju okoliša, te sudjeluje u poslovima praćenja, procjene i izvješćivanja o stanju prirode, obavlja poslove praćenja dokumenata zaštite okoliša i prirode, izrade pokazatelja temeljem nacionalne liste pokazatelja stanja okoliša i prirode te aktivnosti pripreme i provedbe projekata iz svoje nadležnosti; obavlja stručne poslove vođenja baza podataka i registara te pružanja korisničke podrške vezane uz tematska područja koja Sektor pokriva; obavlja stručne i analitičke poslove vezane uz zaštitu klime i praćenje emisija stakleničkih plinova, uključujući poslove odobravanja i davanja stručnih mišljenja na dokumentaciju obveznika Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka o emisijama i uklanjanja ponorima stakleničkih plinova za sektore energetike, industrijski procesi i uporaba proizvoda, poljoprivrede, šumarstva i otpada te podatke o aktivnostima za izračun emisija onečišćujućih tvari u Republici Hrvatskoj i izvještavanje o emisija sukladno obvezama prema hrvatskim propisima i međunarodnim ugovorima, prikuplja informacije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti u praćenju kvalitete zraka i emisija u zrak, te razvija i izrađuje pokazatelje za praćenje stanja u području zraka; prikuplja i obrađuje ostale podatke te osigurava njihovu kvalitetu za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz područja klimatskih promjena i zaštite zraka. Sektor obavlja stručno-analitičke poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o otpadu, postrojenjima i utjecaju okoliša na zdravlje, izrađuje izvješća iz svoje nadležnosti za nacionalne, EU i međunarodne potrebe; obavlja stručne poslove razvoja, održavanja i unaprjeđenja baza podataka; obavlja stručne poslove vezane uz tematska područja otpada, postrojenja i druge izvore onečišćenja, te okoliša i zdravlja; obavlja poslove nositelja statistike otpada sukladno Sporazumu o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji s Državnim zavodom za statistiku; obavlja i drugi poslove iz svoga djelokruga te stručnom poslu blisko surađuje sa svim sektorima Zavoda.

U Sektoru za okoliš ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za informacijske sustave i dokumente

8.1.2. Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

8.1.3. Služba za otpad i postrojenja.

8.1.1. Služba za informacijske sustave i dokumente

Članak 101.

Služba za informacijske sustave i dokumente obavlja stručne i analitičke poslove iz područja zaštite okoliša koji uključuju održavanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode, projektiranja baza podataka i odgovarajućih programskih aplikacija, te poslove vezane za razvoj i implementaciju projekata i aktivnosti vezanih uz geoinformacijske tehnologije, obavlja stručne poslove vezane za suradnju s Europskom agencijom za okoliš (u daljnjem tekstu: EEA) i njezinim suradničkim institucijama; obavlja stručne i analitičke poslove vezane za praćenje i izvještavanje o stanju okoliša, te sudjeluje u poslovima praćenja, procjene i izvješćivanja o stanju prirode, obavlja poslove praćenja dokumenata zaštite okoliša i prirode, izrade pokazatelja temeljem nacionalne liste pokazatelja stanja okoliša i prirode te aktivnosti pripreme i provedbe projekata iz svoje nadležnosti; obavlja stručne poslove vođenja baza podataka i registara te pružanja korisničke podrške vezane uz tematska područja koja Sektor pokriva.

U Službi za informacijske sustave i dokumente ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za digitalizaciju i razvoj informacijskih sustava

8.1.1.2. Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i zelene tranzicije.

8.1.1.1. Odjel za digitalizaciju i razvoj informacijskih sustava

Članak 102.

Odjel za za digitalizaciju i razvoj informacijskih sustava sudjeluje u izradi planskih i financijskih dokumenata Odjela i Zavoda; prati izvršenje planiranih poslova, kao i financija; sudjeluje u izradi izvješća o radu i financijskim izvješćima odjelima; prati izvršenja zakonskih obveza u nadležnosti odjela; koordinira praćenje i pravovremeno uvrštavanje zakonskih obveza u plan rada Odjela i Zavoda; koordinira pravovremeno izvještavanje EEA i EC iz područja rada Odjela; koordinira i vodi izvršenje ugovorenih poslova Odjela; inicijalizira, uspostavlja, koordinira i realizira projektne zadatke; koordinira, nadzire, uspostavlja i nadograđuje Informacijske sustave zaštite okoliša i prirode (ISZOP), uključujući suradnju s nadležnim suradničkim institucijama iz područja rada Odjela; održava i osigurava sigurnost ISZOP; izrađuje tehničke podloge potrebne za razvoj ISZOP-a; planira, koordinira i realizira povezivanje postojećih informacijskih sustava i baza podataka pojedinih tematskih područja i područja u ISZOP-u; koordinira i sudjeluje u uspostavi, razvoju i nadogradnji svih podsustava ISZOP-a; obavlja poslove prikupljanja, nadzora i obrade podataka iz djelokruga rada Odjela; obavlja poslove unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama iz djelokruga rada odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Odjela; sudjeluje u prikupljanju podataka te provjeri kvalitete i kvantitete; sudjeluje u popunjavanju baza i uvozu podataka u postojeće informacijske sustave; uspostavlja, unaprjeđuje i održava poslužiteljsku infrastrukturu; uspostavlja, nadograđuje i održava operativne sustave; uspostavlja, nadograđuje i održava mrežni segment IT sustava; uspostavlja, nadograđuje i održava sigurnosni aspekt mreže (antivirus, zaštita i prevencija od neželjenih napada); uspostavlja, razvija i održava sigurnosne kopije sustava; uspostavlja i osigurava fiksnu i mobilnu telefoniju; uspostava, razvija i održava ISP internetske usluge i međuinstitucionalne mreže; uspostavlja, unaprjeđuje i održava korisnička računala s periferijom; obavlja sistemske poslove administriranja ICT sustava; obavlja administrativne poslove vezano za ICT sustave; obavlja poslove koji zahtijevaju uspostavu, nadogradnju i održavanje serverske sobe.

8.1.1.2. Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i zelene tranzicije

Članak 103.

Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i zelene tranzicije obavlja stručne poslove vezane uz davanje mišljenja i očitovanja, izradu podloga za dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja (strategije, planove, programe i izvješća), sudjeluje u izradi mišljenja na relevantne dokumente drugih sektora u dijelu koji se odnose na okoliš, prirodu i zelenu tranziciju, pri čemu, prema potrebi, uključuje druge ustrojstvene jedinice. Odjel sudjeluje u radu radnih skupina i odbora te nacionalnim, europskim i međunarodnim projektima, surađuje u pogledu izvješćivanja o stanju okoliša i razvoju integriranih tema na globalnoj razini. Odjel, koordinira izradu Nacionalne liste pokazatelja, Izvješća o stanju okoliša u Rrepublici Hrvatskoj i provodi integralnu procjenu stanja okoliša te sudjeluje u izradi Izvješća o stanju prirode u Rrepublici Hrvatskoj. Odjel koordinira prikaze podataka javnosti putem publikacija temeljenih na pokazateljima Nacionalne liste pokazatelja. Odjel obavlja stručne poslove vođenja i nadogradnje, te sadržajnog održavanja baza dokumenata iz djelokruga rada Odjela. Odjel sudjeluje u radu Europske agencije za okoliš (EEA) te u izradi i davanju mišljenja na dokumente EEA, kao i drugih tijela Europske unije, Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP). Sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja informacijskog sustava tematskog područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

8.1.2. Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

Članak 104.

U Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti obavljaju se stručno-analitički poslovi koji uključuju poslove nacionalnog administratora hrvatskog dijela Registra Unije, odobravanje dokumentacije za postrojenja, zrakoplovne operatore, brodare, sve dobavljače goriva za sektor zgradarstva, cestovni promet i preostale sektore za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova i postrojenja isključenih iz trgovanja emisijskim jedinicama; obavljaju se poslovi prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka potrebnih za izračun emisija stakleničkih plinova i emisija u onečišćujućih tvari u zrak za sektore energetike, industrijski procesi i uporaba proizvoda, poljoprivrede, šumarstva i otpada, informacija o kvaliteti zraka, emisijama iz nepokretnih izvora u zrak, prekograničnom onečišćenju zraka, klimatskim promjenama, kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima i za izračun besplatnih emisijskih jedinica operaterima postrojenja i operatora zrakoplova u Sustavu emisijama stakleničkih plinova; izrađuje izvješća i obavlja stručne poslove vođenja baza podataka i registara te pružanju korisničke podrške za internetske aplikacije vezane uz tematska područja koja Služba pokriva te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga rada.

U Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti ustrojavaju se:

8.1.2.1. Odjel za zrak

8.1.2.2. Odjel za registre i sustave trgovarnja emisijskim jedinicima

8.1.2.3. Odjel za praćenje i izvješćivanje o emisijama.

8.1.2.1. Odjel za zrak

Članak 105.

Odjel za zrak osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje o kvaliteti zraka, emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, kvaliteti goriva i emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije te unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove prikupljanja, objedinjavanja, kontrole kvalitete i verifikacije podataka, te obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o kvaliteti zraka, emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, kvaliteti goriva, o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije, emisijama hlapivih organskih spojeva, hlapivim organskim spojevima u bojama i lakovima, te informacije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti u praćenju kvalitete zraka i emisija u zrak, sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama. Odjel osigurava stručnu podršku u razvoju i vođenju aplikacija ISZO; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svoga područja. Odjel izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskog područja, sudjeluje u izradi Izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske, Izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ISZO), osigurava podatke iz svoje nadležnosti za područje okoliš i zdravlje i ostalih stručnih publikacija Zavoda u dijelu koji se odnosi na tematsko područje u djelokrugu Odjela; surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima i drugim stručnim ustanovama; održava i ažurira sadržaj na mrežnim stranicama Zavoda i portala Informacijskog sustava zaštite zraka; surađuje s radnim tijelima EEA i Europske komisije, koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća i podatke u EEA i Europsku komisiju; sudjeluje u radu radnih skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugim EEA i tematskim izvješćima Europske komisije; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja informacijskog sustava tematskog područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2.2. Odjel za registre i sustave trgovanja emisijskim jedinicama

Članak 106.

Odjel za registre i sustave trgovanja emisijskim jedinicama osigurava funkcioniranje Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS) što uključuje: administriranje hrvatskog dijela Registra Unije, ispunjenje obveza Republike Hrvatske u Registru Unije, otvaranje i vođenje računa u Registru i nacionalnih računa Republike Hrvatske, pružanje korisničke podrške, izrada i objava Izvješća o registru; odobravanje dokumentacije za postrojenja, zrakoplovne operatore, brodare, sve dobavljače goriva za sektor zgradarstva, cestovni promet i preostale sektore za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova i postrojenja isključenih iz trgovanja emisijskim jedinicama. Na temelju dostavljene dokumentacije i informacija se osigurava izdavanje dozvola za emisije stakleničkih plinova te se prati izvršenje obveza svih navedenih obveznika koji obavljaju djelatnost ispuštanja stakleničkih plinova; provjerava se usklađenost planova praćenja i izvješća o emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja, operatora zrakoplova, brodara, svih dobavljača goriva za sektor zgradarstva, cestovni promet i preostale sektore te izvješća o verifikaciji i izvješća o poboljšanjima s obvezujućim smjernicama i zahtjevima Europske unije; priprema se izračun besplatnih kvota za industrijska postrojenja i operatore zrakoplova, provjerava se usklađenost planova za metodologiju praćenja, planova za klimatsku neutralnost, izvješća o razini aktivnosti i izvješća o verifikaciji. Izrađuju se izvješća vezano za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova i osigurava se njihova javna dostupnost sukladno europskim i međunarodnim propisima. Obavljaju se administrativni poslovi vezani za EMIS sustav Eurocontrol-a i generiranje izvješća iz područja zrakoplovstva. Sudjeluje se u radu povjerenstva za sustav trgovanja emisijama stakleničkim plinovima i besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova te surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima i drugim stručnim ustanovama; surađuje se s radnim tijelima EEA, Europske komisije. Sudjeluje se u uspostavi novog mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) i povezivanju istoga sa sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova u vidu korisničke podrške CBAM obveznicima i pregleda izvješća o emisijama na zahtjev Europske komisije. Sudjeluje se u radu radnih skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije; sudjeluje se u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja Informacijskog sustava tematskih područja; daju se stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

8.1.2.3. Odjel za praćenje i izvješćivanje o emisijama

Članak 107.

Odjel za praćenje i izvješćivanje o emisijama osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, projekcijama emisija i statusu provedbe politika i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova, po sektorima: energetika, industrijski procesi i uporaba proizvoda, poljoprivreda i sektor korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF); o emisijama onečišćujućih tvari u zrak, o projekcijama emisija onečišćujućih tvari u zrak i prostornoj raspodjeli emisija onečišćujućih tvari u zrak po sektorima energetika, proizvodni procesi i uporaba proizvoda, poljoprivreda i otpad; obrađuje i interpretira prikupljene podatke i informacije o emisijama i uklanjanju ponorima stakleničkih plinova i ostvarivanju ciljeva smanjenja emisija i povećanja uklanjanja ponorima, informacije o emisijama onečišćujućih tvari u zrak i daje pristup informacijama i podacima zainteresiranoj javnosti; izrađuje godišnji program prikupljanja podataka, obavlja stručne poslove prikupljanja, objedinjavanja, kontrole kvalitete i verifikacije podataka, informacija potrebnih za izračun emisija i izračuna emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u zrak, projekcija emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u zrak, provedbe politika i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova i prostorne raspodjele emisija onečišćujućih tvari u zrak; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka; izrađuju planove i programe za provedbu kontrole kvalitete i poboljšanja inventara emisija stakleničkih plinova i emisija onečišćujućih tvari u zrak sa svrhom primjene viših razina proračuna emisija; priprema i provodi projekti poboljšanja za primjenu viših razina proračuna emisija stakleničkih plinova i emisija onečišćujućih tvari u zrak; obavlja poslove izrade inventara stakleničkih plinova, projekcijama emisija stakleničkih plinova i osigurava podatke o emisijama stakleničkih plinova, projekcijama emisija stakleničkih plinova i statusu provedbe politika i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova, inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak, projekcija emisija onečišćujućih tvari u zrak i prostorne raspodjele emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama; koordinira i sudjeluje u reviziji nacionalnih izvješća o emisijama stakleničkih plinova, projekcijama i provedbi politika i mjera za smanjenje emisija od strane EK i UNFCCC; koordinira i sudjeluje u reviziji Inventara emisija onečišćujućih tvari u zrak, Izvješća o projekcijama emisija onečišćujućih tvari u zrak i Izvješća o prostornoj raspodjeli emisija onečišćujućih tvari u zrak od strane EK i CLRTAP; obavlja poslove obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, proizvodima koji sadrže te tvari te pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima koji obavljaju poslove održavanja i servisiranja uređaja koji sadrže te tvari; obavlja stručne poslove za potrebe rada, održavanja i uspostave informacijskih sustava, skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obvezna te sadržajno održava baze podataka iz svog područja; izrađuje nacionalnu listu pokazatelja tematskih područja za koje je zadužen, sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske, izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda u dijelu koji se odnose na tematska područja u svom djelokrugu; surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima i drugim stručnim ustanovama; surađuje s radnim tijelima EEA, Europske komisije te Okvirne konvencije o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda i Pariškog sporazuma i Konvencije Ujedinjenih naroda o suzbijanju, koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća i podatke u EEA i Europsku komisiju; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugim EEA i Europske komisije tematskim izvješćima; sudjeluje u radu povjerenstva u okviru Nacionalnog sustava za stakleničke plinove; sudjeluje u radu radnih skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije; sudjeluje u radu radnih skupina i grupa; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja Informacijskog sustava tematskih područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti; daje stručnu podršku i surađuje s tijelima državne uprave u pripremi podloga potrebnih za planiranje mjera i praćenje provedbe ciljeva za smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

8.1.3. Služba za otpad i postrojenja

Članak 108.

U Službi za otpad i postrojenja obavljaju se stručno-analitički poslovi prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o otpadu, postrojenjima i utjecaju okoliša na zdravlje; izrađuju se izvješća za nacionalne, EU i međunarodne potrebe; obavljaju se stručni poslovi razvoja, održavanja i unaprjeđenja baza podataka, vezanih uz tematska područja otpada, postrojenja i druge izvore onečišćenja, te uz temu utjecaja okoliša na zdravlje; obavljaju se poslovi nositelja statistike otpada sukladno Sporazumu o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji s Državnim zavodom za statistiku; obavljaju se i drugi poslovi iz svoga djelokruga.

U Službi za otpad i postrojenja ustrojavaju se:

8.1.3.1. Odjel za statistike otpada

8.1.3.2. Odjel za praćenje posebnih kategorija otpada

8.1.3.3. Odjel za postrojenja i utjecaj na zdravlje.

8.1.3.1. Odjel za statistike otpada

Članak 109.

Odjel za statistike otpada obavlja koordinaciju poslova i poslove nositelja statistike otpada prema Sporazumu o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji s Državnim zavodom za statistiku koji osim koordinacije uključuju i poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obradu prikupljenih podataka, te izradu izvješća za Eurostat sukladno zahtjevima Uredbe (EZ) 2150/2002 i pokazatelja održivog razvoja iz područja gospodarenje otpadom; surađuje s Državnim zavodom za statistiku u izradi strateško – planskih dokumenata i izvješća; obavlja stručne poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija u području nastanka otpada uključujući i sprječavanje nastanka otpada, gospodarenja komunalnim otpadom, praćenja obveza jedinica lokalne samouprave, akcija prikupljanja otpada, odlagališta otpada, lokacija odbačenog otpada u okoliš, prekograničnog prometa otpada, dozvola i evidencija/očevidnika za gospodarenje otpadom, te ostale podatke sukladno nacionalnim, EU i međunarodnim zakonskim obvezama; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti potrebnih za praćenje prelaska na kružno gospodarstvo i klimatske promjene; osigurava stručnu podršku u razvoju i vođenju aplikacija Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO); održava i ažurira sadržaj na mrežnim stranicama Zavoda unutar svoje tematske cjeline; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svoga područja; osigurava suradnju u obradi podataka Registra onečišćavanja okoliša iz svoje nadležnosti; prati provedbu mjera u tematskom području otpad; osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; sudjeluje u izradi Nacionalne liste pokazatelja iz svoga područja, izrađuje nacionalna tematska izvješća te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda iz svoga djelokruga; izrađuje stručne podloge, daje očitovanja i mišljenja u izradi strateških dokumenata i propisa; surađuje s državnim i javnim tijelima i institucijama, nadležnim tijelima, stručnom i zainteresiranom javnosti te daje stručne upute obveznicima dostave podataka; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoje nadležnosti; surađuje s radnim tijelima EEA, Eurostatom, Europskom komisijom i međunarodnim radnim tijelima te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugih europskih i međunarodnih tematskih izvješća; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.3.2. Odjel za praćenje posebnih kategorija otpada

Članak 110.

Odjel za praćenje posebnih kategorija otpada obavlja stručne poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija u području gospodarenja posebnim kategorijama otpada,; prati količine proizvoda stavljenih na tržište putem Registar proizvođača s proširenom odgovornosti radi ispunjenja ciljeva gospodarenja otpadom; obavlja stručne poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija u području gospodarenja muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpada iz rudarske industrije, otpada od hrane te ostale podatke sukladno nacionalnim, EU i međunarodnim zakonskim obvezama; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti za potrebe obavljanja poslova nositelja statistike otpada; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti potrebnih za praćenje prelaska na kružno gospodarstvo i klimatske promjene; osigurava stručnu podršku u razvoju i vođenju aplikacija ISZO (ISGO i druge aplikacije); održava i ažurira sadržaj na mrežnim stranicama Zavoda unutar svoje tematske cjeline; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svoga područja; osigurava suradnju u obradi podataka Registra onečišćavanja okoliša iz svoje nadležnosti; prati provedbu mjera u području gospodarenja otpadom iz svoje nadležnosti; osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; sudjeluje u izradi Nacionalne liste pokazatelja iz svoga područja, izrađuje nacionalna tematska izvješća te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda iz svoga djelokruga; izrađuje stručne podloge, daje očitovanja i mišljenja u izradi strateških dokumenata i propisa; surađuje s državnim i javnim tijelima i institucijama, nadležnim tijelima, stručnom i zainteresiranom javnosti te daje stručne upute obveznicima dostave podataka; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoje nadležnosti; surađuje s radnim tijelima EEA, Eurostatom, Europskom komisijom i međunarodnim radnim tijelima te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugih europskih i međunarodnih tematskih izvješća; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.3.3. Odjel za postrojenja i utjecaj na zdravlje

Članak 111.

Odjel za postrojenja i utjecaj na zdravlje obavlja stručne poslove prikupljanja, osiguranja kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija iz područja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo iz industrijskih postrojenja, te nastanka i gospodarenja otpadom, velikih nesreća, iznenadnih i izbjegnutih događaja, velikih onečišćivača, postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, okolišnih dozvola, podatke o emisijama, ispuštanjima i praćenjima žive, postojanim organskim onečišćujućim tvarima; obavlja poslove prikupljanja podataka i informacija iz područja buke, kopnenih voda, energetike i kemikalija od drugih instituciji te objedinjavanje i interpretaciju; prikuplja od drugih organizacijskih jedinica i institucija podatke i informacije za područje okoliš i zdravlje, te iste objedinjava i interpretira; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti za potrebe izrade statistike otpada, te za izradu drugih izvještajnih obveza iz područja zaštitite okoliša. Odjel osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; izrađuje analize, unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu, sljedivost i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; osigurava stručnu podršku u razvoju i vođenju aplikacija ISZO; održava i ažurira sadržaj na mrežnim stranicama Zavoda unutar svoje tematske cjeline; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svoga područja; prati provedbu mjera iz svoje nadležnosti; osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; sudjeluje u izradi Nacionalne liste pokazatelja iz svoga područja, izrađuje tematska izvješća te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda iz svoga djelokruga; izrađuje stručne podloge, daje očitovanja i mišljenja u izradi strateških dokumenata i propisa; surađuje s državnim i javnim tijelima i institucijama, nadležnim tijelima, stručnom i zainteresiranom javnosti te daje stručne upute obveznicima dostave podataka te provodi edukaciju nadležnih županijskih tijela; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoje nadležnosti; surađuje s radnim tijelima EEA, Eurostatom, Europskom komisijom i međunarodnim radnim tijelima te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugih europskih i međunarodnih tematskih izvješća; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Sektor za praćenje i ocjenu stanja prirode

Članak 112.

Sektor za praćenje i ocjenu stanja prirode obavlja stručno-analitičke poslove vezane uz daljinska istraživanja, prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka te uz procjenjivanje ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta i kartiranje i vrednovanje usluga ekosustava; standardizacije metodologija i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti te uspostavlja i vodi sustav za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta; priprema stručne podloge za zaštitu područja i prirodnih vrijednosti; standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta, procjenjuje ekološki rizik i izrađuje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta; izrađuje izvješća sukladno propisima Europske unije; definira, prikuplja, obrađuje i analizira podatke pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjeluje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš; priprema i provodi projekte i programe u području zaštite prirode; sudjeluje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjeluje u pripremi izvješća. Sektor sudjeluje u radu mreže Europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA) i srodnih međunarodnih stručnih tijela vezanih uz zaštitu prirode; pruža stručnu podršku razvoju Informacijskog sustava zaštite prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz EU i drugih sredstava te u stručnom poslu blisko surađuje sa svim sektorima Zavoda.

U Sektoru za za praćenje i ocjenu stanja prirode ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za inventarizaciju i vrednovanje

8.2.2. Služba za praćenje stanja prirode.

8.2.1. Služba za inventarizaciju i vrednovanje

Članak 113.

Služba za inventarizaciju i vrednovanje obavlja stručno-analitičke poslove vezane uz izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima, stranim i invazivnim stranim vrstama, kao i stručnu administraciju podataka kao dijela ISZP; inventarizaciju i kartiranje; poslove standardizacije prikupljanja i dijeljenja podataka o prirodi; poslove hrvatskog čvorišta globalnog informacijskog sustava za bioraznolikost (GBIF); stručno sudjelovanje u razvoju i administriranju sustava i tematskih baza podataka u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode; strateški razvija postojeću mrežu zaštićenih područja, identificira prioritete za nove zaštite, razvija standarde za vrednovanje područja i geobaštine te izrađuje mišljenja i stručne podloge za zaštitu; obavlja stručne poslove vezane uz kartiranje i praćenje stanja i usluga ekosustava, račune ekosustava i National capital accounting; pruža stručnu podršku nositelju nacionalne statistike u području računa ekosustava i usluga; obavlja stručno-analitičke poslove o stranim i invazivnim stranim vrstama i njihovim putovima unošenja i širenja, standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta te sudjeluje u praćenju populacija stranih vrsta; sudjelovanje u pripremanju i provođenju projekata i programa u području zaštite prirode, sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode; poslovi vezani uz izvješćivanje prema Europskoj komisiji i ostalo izvješćivanje, sudjelovanje u razvoju kapaciteta sektora zaštite prirode te u podizanju svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz EU te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za inventarizaciju i vrednovanje ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za upravljanje podacima o prirodi i daljinska istraživanja

8.2.1.2. Odjel za vrednovanje prirode i račune ekosustava.

8.2.1.1. Odjel za upravljanje podacima o prirodi i daljinska istraživanja

Članak 114.

Odjel za upravljanje podacima o prirodi i daljinska istraživanja odgovoran je za osiguravanje dostupnosti podataka o bioraznolikosti i georaznolikosti te osmišljavanje i primjenu daljinskih istraživanja u stručnim poslovima iz djelokruga rada Zavoda; koordinira prikupljanje podataka o prirodi, inventarizaciju i kartiranje te sudjeluje u planiranju i provedbi praćenja stanja prirode; sudjeluje u izradi i praćenju indikatora stanja; obavlja poslove standardizacije prikupljanja podataka i izrađuje odgovarajuće smjernice; uspostavlja, razvija i održava baze podataka o bioraznolikosti i georaznolikosti; provodi stručnu administraciju podataka kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u njegovom razvoju i prilagodbi; predlaže i realizira uspostavu novih razmjena podataka s drugim korisnicima/izvorima podataka; obavlja poslove hrvatskog čvorišta globalnog informacijskog sustava za bioraznolikost (GBIF); uspostavlja i održava nacionalnu listu pokazatelja vezanih za bioraznolikost i georaznolikost; planira i koordinira istraživanja bioraznolikosti, georaznolikosti i ekosustava; sudjeluje u izradi, odražava i usklađuje nacionalnu klasifikaciju staništa; ustrojava i vodi baze podataka o pokrovu i namjeni korištenja zemljišta; prati stanje tla te analizira pritiske i prijetnje; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; analizira podatke za izvješćivanje te sudjeluje u izvještavanju prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.1.2. Odjel za vrednovanje prirode i račune ekosustava

Članak 115.

Odjel za vrednovanje prirode i račune ekosustava analizira i strateški razvija postojeću mrežu zaštićenih područja, identificira prioritete za nove zaštite, razvija standarde za vrednovanje područja i geobaštine te izrađuje mišljenja i stručne podloge za zaštitu minerala, novih područja, prekategorizaciju, izmjene granica i ukinuće zaštićenih područja; sudjeluje u pripremi smjernica za očuvanje strogo zaštićenih vrsta, stanišnih tipova i georaznolikosti; procjenjuje ugroženost, izrađuje i održava crvene popise; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalne liste pokazatelja vezanih za bioraznolikost i georaznolikost; provodi vrednovanje pri pronalasku novih speleoloških objekata; sudjeluje u pripremi kandidatura za međunarodna proglašenja zaštićenih područja i odgovarajućih izvješća; prikuplja podatke i vodi baze zaštićenih područja nacionalnih kategorija te o njima izvještava temeljem međunarodnih i nacionalnih obveza; obavlja stručne poslove vezane uz kartiranje i praćenje usluga ekosustava, račune ekosustava i National capital accounting; pruža stručnu podršku nositelju nacionalne statistike u području računa ekosustava i usluga; surađuje s javnim ustanovama, međunarodnim institucijama i institucijama drugih sektora na razvoju ekosustavnog pristupa u zaštiti i očuvanju prirode; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; provodi stručni dio administriranja odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te u stručnom djelu sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke za izvješćivanje te sudjeluje u izvještavanju prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata vezanih uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Služba za praćenje stanja prirode

Članak 116.

Služba za praćenje stanja prirode obavlja stručno-analitičke poslove vezane uz praćenje i ocjenu prirode; u suradnji sa Sektorom za inventarizaciju i vrednovanje razvija, uspostavlja te standardizira metodologiju i protokole za praćenje stanja sastavnica prirode; koordinira i provodi dugoročno praćenje stanja samostalno i uz suradnju s drugim institucijama, ustanovama ili pojedincima; obrađuje, analizira i vrednuje rezultate praćenja stanja; procjenjuje stanje ekosustava; analizira podatke i rezultate praćenja pritisaka i prijetnji te stanja očuvanosti te priprema izvješća; sudjeluje u izradi popisa nacionalnih pokazatelja vezanih uz bioraznolikost i stanje prirode, prati nacionalne pokazatelje vezane uz bioraznolikost i stanje prirode te priprema izvješća; sudjeluje u pripremi prijedloge mjera zaštite i očuvanja prirode; koordinira provedbu monitoringa i prikupljanja podataka o praćenju negativnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave; izvješćuje o mreži lokacija za praćenje koja je reprezentativna za slatkovodna, prirodna i poluprirodna staništa te šumske vrste ekosustavâ na području Republike Hrvatske te izvješćuje o podacima s mreže lokacija za praćenje utjecaja onečišćenja iz zraka na ekosustave; stručno administrira baze podataka iz svog djelokruga u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje razvoju i prilagodbi ISZP sukladno potrebama službe; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stranim i invazivnim stranim vrstama i njihovim putovima unošenja i širenja, standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta te sudjeluje u praćenju populacija stranih vrsta; procjenjuje ekološki rizik stranih vrsta; izrađuje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta; sudjeluje u izradi kriterija te izrađuje stručne podloge za uvrštavanje strane vrste na crnu listu, bijelu listu, popis invazivnih stranih vrsta koje zahtijevaju pojačanu regionalnu suradnju i Unijin popis; razvija i istražuje mjere za upravljanje invazivnim stranim vrstama i sudjeluje u izradi prijedloga planova upravljanja invazivnim stranim vrstama; izrađuje planove brzog iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta kao i prijedlog akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta; daje stručnu podršku tijelu nadležnom za poslove carinskog nadzora; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Službe; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Službe; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije iz djelokruga rada Službe; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službe za praćenje stanja prirode ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za praćenje i ocjenu stanja kopnenih i slatkovodnih ekosustava

8.2.2.2. Odjel za praćenje i ocjenu stanja morskih ekosustava

8.2.2.3. Odjel za stane vrste.

8.2.2.1. Odjel za praćenje i ocjenu stanja kopnenih i slatkovodnih ekosustava

Članak 117.

Odjel za praćenje i ocjenu stanja kopnenih i slatkovodnih ekosustava prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stanju kopnenih i slatkovodnih ekosustava; razvija, uspostavlja te standardizira metodologiju i protokole za praćenje stanja sastavnica prirode; koordinira i provodi dugoročno praćenje stanja kopnenih i slatkovodnih ekosustava samostalno i uz suradnju s drugim institucijama, ustanovama ili pojedincima; obrađuje, analizira i vrednuje rezultate praćenja stanja; procjenjuje stanje ekosustava i sudjeluje u predlaganju mjera očuvanja i obnove; analizira podatke i rezultate praćenja stanja te priprema izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa (stanišnih tipova) kopnenih i slatkovodnih ekosustava; sudjeluje u izradi indikatore nacionalnih pokazatelja vezanih uz bioraznolikost i stanje prirode, sudjeluje u praćenju indikatora nacionalnih pokazatelja vezanih uz bioraznolikost i stanje prirode te priprema izvješća; prati i analizira pritiske i prijetnje na kopnene i slatkovodne ekosustave; provodi praćenje stanja i daje preporuke u odnosu na prilagodbu klimatskim promjenama; stručno administrira baze podataka o bioraznolikosti i rezultatima praćenja stanja u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u njihovom razvoju i prilagodbi; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Službe; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije o praćenju stanja kopnenih i slatkovodnih ekosustava namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2.2. Odjel za praćenje i ocjenu stanja morskih ekosustava

Članak 118.

Odjel za praćenje i ocjenu stanja morskih ekosustava prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stanju morskih ekosustava; razvija, uspostavlja te standardizira metodologiju i protokole za praćenje stanja sastavnica prirode; koordinira i provodi dugoročno praćenje stanja morskih ekosustava samostalno i uz suradnju s drugim institucijama, ustanovama ili pojedincima; obrađuje, analizira i vrednuje rezultate praćenja stanja; procjenjuje stanje ekosustava i priprema prijedloge mjera obnove; analizira podatke i rezultate praćenja stanja te priprema izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa (stanišnih tipova) morskih ekosustava; sudjeluje u izradi indikatore nacionalnih pokazatelja vezanih uz bioraznolikost i stanje prirode, sudjeluje u praćenju indikatora nacionalnih pokazatelja vezanih uz bioraznolikost i stanje prirode te priprema izvješća; prati i analizira pritiske i prijetnje na morske ekosustave; provodi praćenje stanja i daje preporuke u odnosu na prilagodbu klimatskim promjenama; stručno administrira baze podataka o bioraznolikosti i rezultatima praćenja stanja u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u njihovom razvoju i prilagodbi; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; surađuje u izradi planova upravljanja sastavnicama prirode; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Službe; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije o praćenju stanja morskih ekosustava namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2.3. Odjel za strane vrste

Članak 119.

Odjel za strane vrste prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stranim i invazivnim stranim vrstama i njihovim putovima unošenja i širenja, standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta te sudjeluje u praćenju populacija stranih vrsta; procjenjuje ekološki rizik stranih vrsta; izrađuje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta; sudjeluje u izradi kriterija te izrađuje stručne podloge za uvrštavanje strane vrste na crnu listu, bijelu listu, popis invazivnih stranih vrsta koje zahtijevaju pojačanu regionalnu suradnju i Unijin popis; razvija i istražuje mjere za upravljanje invazivnim stranim vrstama i sudjeluje u izradi prijedloga planova upravljanja invazivnim stranim vrstama; izrađuje planove brzog iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta kao i prijedlog akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta; daje stručnu podršku tijelu nadležnom za poslove carinskog nadzora; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; daje stručna mišljenja na zahtjev upravnih tijela i javnih ustanova, provodi stručni dio administriranja odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te u stručnom djelu sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata; sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3. Sektor za očuvanje i obnovu ekosustava

Članak 120.

Sektor za očuvanje i obnovu ekosustava obavlja stručne i analitičke poslove vezane uz upravljanje zaštićenim područjima, strogo zaštićenim vrstama i ostalim prirodnim vrijednostima; stručne i analitičke poslove vezane uz upravljanje područjima ekološke mreže; definiranje i uspostavu mjera obnove prirode, kao i mjera očuvanja prirode; izdaje mišljenja o značajnosti utjecaja u postupcima ocjene prihvatljivosti planova, strategija, programa i zahvata za ekološku mrežu te je stručna podrška nadležnim nacionalnim i regionalnim tijelima u provedbi ovih postupaka; pruža stručnu podršku upravljačima zaštićenih područja i područja ekološke mreže te razvija alate i provodi aktivnosti za jačanje individualnih i institucionalnih kapaciteta upravljača zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Sektor sudjeluje u praćenju i razvoju EU politika vezanih uz očuvanje i obnovu prirode; Sektor sudjeluje u radu mreže Europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA) i srodnih međunarodnih stručnih tijela vezanih uz zaštitu prirode; pruža stručnu podršku razvoju Informacijskog sustava zaštite prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz EU i drugih sredstava te u stručnom poslu blisko surađuje sa svim sektorima Zavoda.

U Sektoru za očuvanje i obnovu ekosustava ustrojavaju se:

8.3.1. Služba za očuvanje prirode

8.3.2. Služba za procjenu utjecaja na ekološku mrežu.

8.3.1. Služba za očuvanje prirode

Članak 121.

Služba za očuvanje prirode stručne i analitičke poslove vezane uz upravljanje zaštićenim područjima, strogo zaštićenim vrstama i ostalim prirodnim vrijednostima; stručne i analitičke poslove vezane uz upravljanje područjima ekološke mreže; pruža stručnu podršku upravljačima zaštićenih područja i područja ekološke mreže te razvija alate i provodi aktivnosti za jačanje individualnih i institucionalnih kapaciteta upravljača zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Služba sudjeluje u praćenju i razvoju EU politika vezanih uz očuvanje i obnovu prirode; Služba sudjeluje u radu međunarodnih stručnih tijela vezanih uz zaštitu prirode; pruža stručnu podršku razvoju Informacijskog sustava zaštite prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz EU i drugih sredstava; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Službe; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za očuvanje prirode ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel za očuvanje ekološke mreže

8.3.1.2. Odjel za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

8.3.1.3. Odjel za jačanje kapciteta i edukaciju.

8.3.1.1. Odjel za očuvanje ekološke mreže

Članak 122.

Odjel za očuvanje ekološke mreže izrađuje prijedlog stručne podloge za uspostavu ekološke mreže te propisa vezano uz ekološku mrežu; izrada i revizija SDF obrazaca za ekološku mrežu; definiranje specifičnih ciljeva očuvanja i mjera; uspostava i standardizacija praćenja učinkovitosti mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova; međunarodno izvješćivanje vezano uz ekološku mrežu; sudjelovanje u izradi planova upravljanja ekološkom mrežom i izdavanje mišljenja u postupcima davanja suglasnosti; izdavanje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti na šumsko-gospodarske planove koji su planovi upravljanja ekološkom mrežom; izdavanje mišljenja vezanih uz Programe zaštite, njege i obnove šuma; stručna podrška privatnom i javnom sektoru u planiranju korištenja zemljišta i načina gospodarenja; priprema prostornih podataka i prostorne analize; vođenje i ažuriranje baza te osiguravanje dostupnosti podataka o ekološkoj mreži u ISZP; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije o praćenju stanja kopnenih i slatkovodnih ekosustava namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.1.2. Odjel za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Članak 123.

Odjel za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima koordinira planiranje upravljanja zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima; pruža stručnu podršku upravljačima zaštićenim prirodnim vrijednostima u definiranju i planiranju primjerenih mjera očuvanja i obnove; definiranje mjera zaštite od strogo zaštićenih vrsta; izdavanje mišljenja u postupcima donošenja planova upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima i godišnjih programa javnih ustanova, pravilnika o zaštiti i očuvanju i odluka o mjerama zaštite u postupcima donošenja; standardizacija i uspostava praćenja učinkovitosti upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima te definiranje odgovarajućih smjernica; standardizacija izvještavanja i planiranja upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima te definiranje odgovarajućih smjernica; uspostava i vođenje baze IUCN kategorija zaštićenih područja;; izrada stručnih podloga za prostorne planove područja posebnih obilježja; izdavanje mišljenja na dokumente upravljanja javnih ustanova u procesu ishođenja suglasnosti nadležnog ministarstva; provodi stručne poslove vezane za uspostavu i vođenje Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinjskih vrsta te standardizaciju metodologije praćenja, uspostave i vođenja vezanih protokola te koordinacija i sudjelovanje u radu interventnih timova Sustava; sudjeluje u izradi Planova upravljanja vrstama iz područja lovstva i ribarstva kojima se gospodari prema posebnim propisima; surađuje sa Službom za praćenje stanja prirode u procjeni i određivanju pritisaka i prijetnji na vrste, staništa i georaznolikost; u suradnji s drugim odjelima razvija odgovarajuće mjera očuvanja; razvija i izrađuje metode izračuna šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom; provodi stručne poslove vezane uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama te uzgoj divljih vrsta; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; osigurava dostupnosti podataka iz svog djelokruga rada u ISZP; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.1.3. Odjel za jačanje kapaciteta i edukaciju

Članak 124.

Odjel za jačanje kapaciteta i edukaciju prati i procjenjuje kapacitete i potrebu za jačanjem kapaciteta zaštite prirode i okoliša; razvija standarde i alate vezane uz kompetencije upravljača i ustrojstvo javnih ustanova te druge segmente individualnih i institucionalnih kapaciteta ustanova, organizira i provodi skupove stručnih službi, druge stručne skupove i sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacijskih skupova u organizaciji Zavoda; predlaže unapređenja neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; razvija i održava platforme za razmjenu informacija i iskustava sektora zaštite okoliša i prirode, razvija programe edukacije, pojedine kurikulume i provodi tematske treninge; razvija i podiže kakvoću pojedinih segmenata upravljanja zaštićenim područjima te vezano uz njih sudjeluje u procesu planiranja upravljanja; prikuplja podatke iz djelokruga rada i vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka kao dijelove Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u razvoju i održavanju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i izvještava prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa iz djelokruga rada; sudjeluje u radu međunarodnih i nacionalnih stručnih tijela i institucija te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim uz djelokrug rada Odjela; daje stručna mišljenja upravnih tijela i javnih ustanova; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata te sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Zavoda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2. Služba za procjenu utjecaja na ekološku mrežu

Članak 125.

Služba za za procjenu utjecaja na ekološku mrežu provodi stručno-analitičke poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu; izdaje mišljenja u postupcima prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti, utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; provodi stručno-analitičke poslove vezane uz potrebne mjere obnove ekosustava, stanišnih tipova i staništa vrsta; provodi stručno-analitičke poslove vezane uz potrebne mjere obnove te poslove vezane uz rješenja temeljena na prirodi; obavlja stručne poslove vezane uz izdavanje uvjeta zaštite prirode za strogo zaštićene vrste, ugrožene i rijetke stanišne tipove i zaštićena područja u okviru sektorskih planova gospodarenja prirodnim dobrima; sudjeluje u razvoju EU politika te pruža stručnu podršku u provedbi EU direktiva zaštite prirode (Direktiva o pticama, Direktiva o staništima); vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Službe; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Službe te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za procjenu utjecaja na ekološku mrežu ustrojavaju se:

8.3.2.1. Odjel za procjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu

8.3.2.2. Odjel za procjenu utjecaja planskih dokumenata na ekološku mrežu

8.3.2.3. Odjel za obnovu prirode i rješenja temeljena na prirodi.

8.3.2.1. Odjel za procjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu

Članak 126.

Odjel za procjenu utjecaja zahvata za ekološku mrežu obavlja stručne poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000; daje stručna mišljenja u postupcima prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti, utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; razvija opće i tematske smjernice za provedbu postupka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu; vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2.2. Odjel za procjenu utjecaja planskih dokumenata na ekološku mrežu

Članak 127.

Odjel za procjenu utjecaja planskih dokumenata na ekološku mrežu obavlja stručne poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu Natura 2000; daje stručna mišljenja u postupcima prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti, utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; razvija opće i tematske smjernice za provedbu postupka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu; obavlja stručne poslove vezane uz šumskogospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja ekološkom mrežom; sudjeluje u savjetodavnim stručnim povjerenstvima za procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš; obavlja stručne poslove vezane uz utvrđivanje mjera zaštite prirode za planove održavanja u vodnom gospodarstvu; obavlja poslove vezane uz utvrđivanje i standardizaciju prijedloga uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima, prostorne planove, programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i ostale plansko-programske dokumente kojima se izravno planira korištenje prirodnih dobara i/ili prostora; vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2.3. Odjel za obnovu prirode i rješenja temeljena na prirodi

Članak 128.

Odjel za obnovu prirode i rješenja temeljena na prirodi obavlja stručne poslove vezane uz definiranje mjera za očuvanje i poboljšanje stanja vrsta, stanišnih tipova i ekosustava, jačanje otpornosti i prilagodbe ekosustava na klimatske promjene; utvrđuje nacionalne prioritete za obnovu ekosustava, uključujući i njihovih usluga, i izrađuje odgovarajuće podloge i smjernice; sudjeluje u definiranju mjera integracije bioraznolikosti u sektorske dokumente, uključujući poljoprivredno-okolišne mjerer zaštite bioraznolikosti kao i mjere prilagodbe na klimatske promjene; izdaje mišljenja vezano uz reintrodukciju i repopulaciju; definiranje odgovarajućih smjernica za utvrđivanje i ublažavanje pritisaka na ekosustave; pruža stručnu podršku drugim tijelima u planiranju prikladnih rješenja temeljenih na prirodi te njihovoj provedbi osobito u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama; vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; pruža stručnu podrškom u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Zavoda; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju i provedbi programa edukacije namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o ulozi i prednostima rješenja temeljenih na prirodi za okoliš, klimu i bioraznolikost; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Članak 129.

Samostalni sektor za pravne poslove obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa i vrednovanje propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa. Koordinira poslove savjetovanja s javnošću u skladu sa zakonom kojiim se uređuju instrumenti politike boljih propisa i sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. Provodi postupak izbora i priprema nacrte prijedloga akata za imenovanje i razrješenje članova uprava, upravnih odbora, i upravnih vijeća pravnih osoba u čijoj su nadležnosti djelatnosti kojima se pretežito bavi Ministarstvo. Pregledava i izrađuje suglasnosti Ministarstva na opće akte javnih ustanova iz djelokruga Ministarstva. Sudjelovanje u radu Povjerenstava, radnih skupina i drugih stručnih tijela koje imenuje ministar. Rješava po žalbama iz nadležnosti Ministarstva, priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar, te rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, obavlja poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, obavlja stručne i pravne poslove vezano za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, prati prakse Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te povrede prava Europske unije i priprema i koordinacija odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije, obavlja poslove pristupa informacijama sukladno propisima koji uređuju pristup informacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Rješava po prigovorima izjavljenima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., kao i prigovora izjavljene po Pozivu za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda. Rješava prigovore izjavljene na Odluke o nepravilnosti iz djelokruga Ministarstva.

U Samostalnom sektoru za pravne poslove ustrojavaju se:

9.1. Služba za pravne i normativne poslove

9.2. Služba za žalbe i zastupanje.

9.1. Služba za pravne i normativne poslove

Članak 130.

Služba za pravne i normativne poslove obavlja nomotehničku pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, upućuje nacrte prijedloga odluka, zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vlade Republike Hrvatske, koordinira izradu mišljenja na prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa; koordinira i izrađuje godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa; koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa i vrednovanje propisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju instrumenti politike boljih propisa, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama, daje mišljenja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje ravnatelja nacionalnih parkova i parkova prirode, koordinira pripremu odgovora na zastupnička pitanja, daje i priprema mišljenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koordinira pripremu mišljenja i davanja odgovora po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga civilnog društva, drugih institucija i međunarodnih organizacija, koordinira odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi s primjenom propisa iz nadležnosti Ministarstva, izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo. Pregledava i izrađuje suglasnosti Ministarstva na opće akte javnih ustanova iz djelokruga Ministarstva. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Služba za žalbe i zastupanje

Članak 131.

Služba za žalbe i zastupanje rješava o žalbama protiv upravnih akata i provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima za poslove zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osim poslova koji se odnose na vodno gospodarstvo i zaštitu mora, rješava po prigovorima koja donosi ministar, priprema i izrađuje mišljenja i odgovore po traženjima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja, te drugih tijela državne uprave, priprema odgovore na predstavke koji se odnose na konkretnu upravnu stvar, daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; surađuje s upravnim sudovima, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i prvostupanjskim tijelima u vezi s postupanjem po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima za poslove zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osim poslova koji se odnose na vodno gospodarstvo i zaštitu mora, obavlja poslove zastupanja u upravnim sporovima te drugim upravnim postupcima, prati i proučava praksu domaćih sudova iz nadležnosti Ministarstva te u skladu s tim predlaže mjere za poboljšanje rada, obavlja i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela i drugih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, te predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru i poduzima druge radnje sukladno Zakonu, predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa, priprema i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, te udruga civilnog društva u svezi s radom i postupanjem tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz odgovarajućih upravnih područja, daje pravna mišljenja na nacrte prijedloga odluka i drugih akata ustrojstvenih jedinica, prati prakse Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Rješava po prigovorima izjavljenima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., kao i prigovora izjavljene po Pozivu za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda. Rješava prigovore izjavljene na Odluke o nepravilnosti iz djelokruga Ministarstva.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 132.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; izrađuje strateške i godišnje planove revizije te obavlja revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja pojedinačne unutarnje revizije, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava te prati i izvješćuje o provedbi preporuka iz prethodno obavljenih revizija; provodi unutarnje revizije upravljanja sredstvima fondova Europske unije te revizije o korištenju sredstava iz različitih programa međunarodnih organizacija i institucija; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje godišnja izvješća o radu službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama, obavlja revizije horizontalnih procesa na prijedlog ministra financija ili druge odgovorne osobe institucije koja je uključena u određeni proces ili program, projekt, aktivnost te na prijedlog rukovodeće strukture u sustavu upravljanja i kontrole programa i fondova Europske unije, uz obvezu dostave konačnih izvješća s planom provedbe preporuka, strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te joj dostavlja strateške i godišnje planove i druge podatke u skladu s važećim propisima; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole; surađuje s Državnim uredom za reviziju i Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizorskih tijela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 133.

Ministar zastupa Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Ako je imenovano više državnih tajnika, ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Ravnatelj upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva, te obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalozima ministra.

Članak 134.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalnog sektora rukovodi načelnik samostalnog sektora.

Radom samostalane službe rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom službe odnosno područne službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom pododsjeka rukovodi voditelj pododsjeka.

Članak 135.

Državni tajnici za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelji su za svoj rad odgovorni nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru i nadležnom državnom tajniku.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Načelnik samostalnog sektora i voditelj samostalne službe odgovorni su za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju i načelniku sektora u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija, a izvan sastava sektora, odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem se sastavu ta služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju, načelniku sektora i voditelju službe u čijem se sastavu odjel nalazi.

Voditelji pododsjeka u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju, načelniku sektora i voditelju službe, voditelju odjela u čijem se sastavu pododsjek nalazi.

Voditelj Područne službe za zaštitu mora i priobalja – Rijeka u sastavu upravne organizacije odgovora za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju u čijem se sastavu područna služba nalazi.

Članak 136.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito će se utvrditi radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 137.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 138.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar, u skladu s ovom Uredbom, i uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

U roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ministar će donijeti rješenje o rasporedu državnih službenika i namještenika na odgovarajuća radna mjesta.

Članak 139.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-03/74

Urbroj: 50301-05/27-24-2

Zagreb, 13. lipnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE

 

1.

KABINET MINISTRA

11

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

 

– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale

7

2.1.2.

Služba za uredsko poslovanje i sigurnost

1

2.1.2.1.

Odjel za uredsko poslovanje

1

2.1.2.1.1.

Pododsjek za poslove pisarnice

3

2.1.2.1.2.

Pododsjek za poslove pismohrane

3

2.1.2.2.

Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu

4

2.1.3.

Služba za odnose s javnošću i protokol

6

2.2.

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.2.1.

Služba za financije i proračun

1

2.2.1.1.

Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

4

2.2.1.2.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

4

2.2.2.

Služba za računovodstvo

5

2.3.

Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.3.1.

Služba za javnu nabavu

7

2.3.2.

Služba za upravljanje imovinom, informatiku i tehničke poslove

13

 

Glavno tajništvo – UKUPNO

67

3.

UPRAVA ZA KLIMATSKU TRANZICIJU

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Sektor za financiranje, provedbu i praćenje smanjenja emisija stakleničkih plinova

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.1.

Služba za sustav trgovanja emisijskim jedinicama

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.1.1.

Odjel za sustav trgovanja I.

4

3.1.1.2.

Odjel za sustav trgovanja II.

4

3.1.2.

Služba za sektore izvan sustava trgovanja emisijskim jedinicama

5

3.1.3.

Služba za programe i međuresornu suradnju

5

3.2.

Sektor za klimatske aktivnosti

1

3.2.1

Služba za klimatske certifikate i zelenu javnu nabavu

5

3.2.2.

Služba za međusektorsku integraciju klimatskih ciljeva

5

3.2.3.

Služba za podršku Centru za prilgodbu klimatskim promjenama

5

3.3.

Sektor za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja

1

3.3.1.

Služba za regulaciju zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

6

3.3.2.

Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja

5

 

Uprava za klimatsku tranziciju – UKUPNO

52

4.

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

7

4.1.2.

Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

14

4.1.3.

Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.3.1.

Odjel za okolišnu dozvolu

9

4.1.3.2.

Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu

4

4.2.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom

1

4.2.1.

Služba za dozvole, prekogranični promet otpadom i informatičku podršku

6

4.2.2.

Služba za planove, programe i okolišna pitanja u gospodarenju otpadom

6

4.2.3.

Služba za politike gospodarenja otpadom i posebne kategorije otpada u kružnom gospodarstvu

6

 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – UKUPNO

59

5.

UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i vodnogospodarske suradnje

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.1.

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.1.1.

Odjel vodnog dobra

4

5.1.1.2.

Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

4

5.1.1.3.

Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

4

5.1.2.

Služba zaštite i korištenja voda

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.2.1.

Odjel zaštite voda

4

5.1.2.2.

Odjel za korištenje voda

4

5.1.3.

Služba vodne politike i vodnogospodarske suradnje

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.3.1.

Odjel vodne politike

4

5.1.3.2.

Odjel vodnogospodarske suradnje

4

5.2.

Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.2.1.

Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

5

5.2.2.

Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

5

5.3.

Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

1

5.3.1.

Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

1

5.3.1.1.

Odjel javne vodoopskrbe

4

5.3.1.2.

Odjel javne odvodnje

4

5.3.2.

Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitečlja vodnih usluga

5

5.4.

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

1

5.4.1.

Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

1

5.4.1.1.

Odjel za programiranje

6

5.4.1.2.

Odjel za odobravanje projekata

7

5.4.2.

Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

1

5.4.2.1.

Odjel za financijsko praćenje projekata

6

5.4.2.2.

Odjel za nadzor provedbe projekata

6

5.5.

Područna služba za zaštitu mora i priobalja – Rijeka

5

 

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora – UKUPNO

98

6.

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

1

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

Sektor za bioraznolikost

1

6.1.1.

Služba za očuvanje i upravljanje vrstama

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.1.1.

Odjel za očuvanje divljih vrsta

5

6.1.1.2.

Odjel za upravljanje stranim vrstama

5

6.1.2.

Služba za međusektorsku integraciju bioraznolikosti

8

6.2.

Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.2.1.

Služba za zaštićena područja

9

6.2.2.

Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobravanje zahvata

8

6.2.3.

Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata

8

 

Uprava za zaštitu prirode – UKUPNO

50

7.

UPRAVA ZA EU PROJEKTE, EUROPSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

– neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Sektor za EU fondove

1

7.1.1.

Služba za pripremu i odabir projekta

1

7.1.1.1.

Odjel za EU projekte iz područja zraka, prirode i klime

6

7.1.1.2.

Odjel za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

6

7.1.1.3.

Odjel za odabir projekata

5

7.1.2.

Služba za praćenje provedbe, plaćanja i povrate

1

7.1.2.1.

Odjel za ugovaranje i praćenje provedbe

5

7.1.2.2.

Odjel za plaćanja, povrate i izvještavanje

5

7.2.

Sektor za strateško planiranje, europsku i međunarodnu suradnju i upravljanje programima

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.2.1.

Služba za strateško planiranje i evaluaciju programa

5

7.2.2.

Služba za europske poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.2.1.1.

Odjel za EU koordinaciju

5

7.2.1.2.

Odjel za programe EU

5

7.2.3.

Služba za međunarodne poslove

6

 

Uprava za EU projekte, europsku i međunarodnu suradnju – UKUPNO

57

8.

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

1

 

– neposredno u Zavodu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

Sektor za okoliš

1

8.1.1.

Služba za informacijske sustave i dokumente

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.1.1.

Odjel za digitalizaciju i razvoj informacijskih sustava

6

8.1.1.2.

Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i zelene tranzicije

5

8.1.2.

Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.1.2.1.

Odjel za zrak

7

8.1.2.2.

Odjel za registre i sustave trgovanja emisijskim jedinicama

10

8.1.2.3.

Odjel za praćenje i izvješćivanje o emisijama

5

8.1.3.

Služba za otpad i postrojenja

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.1.3.1.

Odjel za statistike otpada

6

8.1.3.2.

Odjel za praćenje posebnih kategorija otpada

5

8.1.3.3.

Odjel za postrojenja i utjecaj na zdravlje

8

8.2.

Sektor za praćenje i ocjenu stanja prirode

1

8.2.1.

Služba za inventarizaciju i vrednovanje

1

8.2.1.1.

Odjel za upravljanje podacima o prirodi i daljinska istraživanja

6

8.2.1.2.

Odjel za vrednovanje prirode i račune ekosustava

6

8.2.2.

Služba za praćenje stanja prirode

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.2.2.1.

Odjel za praćenje i ocjenu stanja kopnenih i slatkovodnih ekosustava

5

8.2.2.2.

Odjel za praćenje i ocjenu stanja morskih ekosustava

5

8.2.2.3.

Odjel za strane vrste

5

8.3.

Sektor za očuvanje i obnovu ekosustava

1

8.3.1.

Služba za očuvanje prirode

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.3.1.1.

Odjel za očuvanje ekološke mreže

7

8.3.1.2.

Odjel za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

7

8.3.1.3.

Odjel za jačanje kapaciteta i edukaciju

5

8.3.2.

Služba za procjenu utjecaja na ekološku mrežu

1

 

– neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.3.2.1.

Odjel za procjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu

8

8.3.2.2.

Odjel za procjenu utjecaja planskih dokumenata na ekološku mrežu

6

8.3.2.3.

Odjel za obnovu prirode i rješenja temeljena na prirodi

5

 

Zavod za zaštitu okoliša i prirode – UKUPNO

138

9.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

1

 

– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

Služba za pravne i normativne poslove

7

9.2.

Služba za žalbe i zastupanje

7

 

Samostalni sektor za pravne poslove – UKUPNO

16

10.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

4

 

 

552

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić