NN 77/2024 (28.6.2024.), Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog pregleda i tehničkog nadzora brodica i čamaca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1319

Na temelju članka 93.a stavka 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 65. stavka 4. i 66. stavka 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA I TEHNIČKOG NADZORA BRODICA I ČAMACA

Predmet pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom određuje se naknada za troškove obavljenog tehničkog pregleda i tehničkog nadzora brodice, čamca, plutajućeg objekta unutarnje plovidbe za osobne potrebe i pristana za privez čamaca, koje obavlja nadležna lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije (u daljnjem tekstu: lučka kapetanija).

(2) Naknada za obavljeno baždarenje brodice, čamca, plutajućeg objekta unutarnje plovidbe za osobne potrebe i pristana za privez čamaca sadržana je u naknadi iz stavka 1. ovoga članka i ne naplaćuje se dodatno.

Osnovni i redovni pregled brodice ili čamca radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu

Članak 2.

Naknada za obavljeni osnovni i redovni pregled brodice ili čamca radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja te opreme iznosi:

1. Za brodicu ili čamac s porivnim uređajem snage do 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 13,00 eura

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 26,50 eura i

c) duljine veće od 12 metara: 132,50 eura.

2. Za brodice i čamce s porivnim uređajem snage preko 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 40 eura

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 53 eura i

c) duljine veće od 12 metara: 199 eura.

Izvanredni pregled brodice ili čamca radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu

Članak 3.

Naknada za obavljeni izvanredni pregled brodice ili čamaca radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme iznosi:

1. za brodicu ili čamac s porivnim uređajem snage do 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 26,50 eura

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 53 eura

c) duljine veće od 12 metara: 199 eura.

2. za brodicu ili čamac s porivnim uređajem snage preko 15 kW:

a) duljine do 7 metara: 80 eura

b) duljine veće od 7 metara do 12 metara: 106 eura

c) duljine veće od 12 metara: 265,50 eura.

Pregled plutajućeg objekta unutarnje plovidbe za osobne potrebe ili pristana za privez čamca radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu

Članak 4.

(1) Naknada za obavljeni osnovni i redovni pregled plutajućeg objekta unutarnje plovidbe za osobne potrebe ili pristana za privez čamca radi utvrđivanja sposobnosti za uporabu u pogledu konstrukcije, uzgonskih svojstava, drugih uređaja te opreme iznosi:

1. za pristan za privez čamca: 26,50 eura

2. za plutajući objekt unutarnje plovidbe za osobne potrebe: 53 eura.

(2) Naknada za obavljeni izvanredni pregled plutajućeg objekta unutarnje plovidbe za osobne potrebe ili pristana za privez čamca radi utvrđivanja sposobnosti za uporabu u pogledu konstrukcije, uzgonskih svojstava, drugih uređaja te opreme iznosi:

1. za pristan za privez čamca: 53 eura

2. za plutajući objekt unutarnje plovidbe za osobne potrebe: 106 eura.

Mjesto i vrijeme obavljanja pregleda

Članak 5.

(1) Pregledi iz članka 2. ovoga Pravilnika obavljaju se u pravilu u lukama u sjedištu lučke kapetanije, a pregledi iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika na prethodno odobrenoj lokaciji ili sidrištu.

(2) Lučka kapetanija može planirati obavljanje pregleda iz članka 2. ovoga Pravilnika u drugim lukama, pristaništima ili lokacijama kada se za to ukaže potreba.

(3) Kada se utvrdi poseban raspored obavljanja pregleda, mjesto i vrijeme obavljanja pregleda za svaku lučku kapetaniju objavljuje se na oglasnoj ploči lučke kapetanije i Internet stranicama ministarstva nadležnog za sigurnost plovidbe.

(4) Na mjestu iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavit će se pregled brodice ili čamca bez obzira na luku upisa.

Obavljanje pregleda na lokaciji u Republici Hrvatskoj po izboru vlasnika

Članak 6.

Kada vlasnik brodice ili čamaca zahtijeva obavljanje osnovnog pregleda ili redovnog pregleda na lokaciji unutar Republike Hrvatske po njegovu izboru, a koja je različita od mjesta iz članka 5. ovoga Pravilnika, naknada iz članka 2. ovoga Pravilnika se uvećava za 400 %.

Obavljanje pregleda na lokaciji izvan Republike Hrvatske po izboru vlasnika

Članak 7.

(1) Kada vlasnik brodice ili čamaca zahtijeva obavljanje pregleda na lokaciji izvan Republike Hrvatske po njegovu izboru, osim naknada koje su propisane ovim Pravilnikom dužan je organizirati i snositi sve putne troškove do mjesta pregleda i natrag, troškove smještaj i dnevnica državnog službenika koji će te poslove obaviti.

(2) Smještajem iz stavka 1. ovoga članka smatra se smještaj u hotelu kategorije tri zvjezdice i više, uključujući doručak.

(3) Troškovi dnevnice iz stavka 1. ovoga članaka utvrđuju se sukladno odredbama odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Korisnik

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se primjenjuju na vlasnika brodice ili čamca na odgovarajući način se primjenjuju i na korisnika brodice ili čamca.

Izuzeće od plaćanja naknade

Članak 9.

(1) Naknade propisane ovim Pravilnikom ne naplaćuju se za brodicu, čamac ili pristan za privez čamaca, koji se koristi za javnu namjenu kada se vlasnik ili korisnik financira iz sredstava državnog proračuna.

(2) Naknada iz članka 3. i članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika se ne naplaćuje za:

1. izvanredni pregled koji se obavlja temeljem prijave pomorske nezgode ili nesreće i

2. izvanredni pregled koji obavlja lučka kapetanija po službenoj dužnosti kada postoji opravdana sumnja da plovni ili plutajući objekt ne ispunjava propisane uvjete u pogledu sposobnosti za plovidbu.

Naknada za tehnički nadzor gradnje

Članak 10.

(1) Naknada po svakom obavljenom tehničkom nadzoru gradnje brodice, čamca, plutajućeg objekta unutarnje plovidbe ili pristana za privez čamaca koji se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja), čiju gradnju nadzire lučka kapetanija iznosi 33 eura.

(2) Za brodicu, čamac, plutajući objekt unutarnje plovidbe ili pristan za privez čamaca iz stavka 1. ovog članka ne naplaćuje se osnovni pregled kod prvog upisa u upisnik brodova.

Državni proračun Republike Hrvatske

Članak 11.

Naknade iz ovoga Pravilnika prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prestanak važenja propisa

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti:

1. Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica (»Narodne novine«, broj 13/20),

2. Naredba o visini naknade za pregled i baždarenje čamaca koje provode lučke kapetanije unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 50/15) i

3. Naredba o visini naknade za tehnički pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari (»Narodne novine«, broj 28/15).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/41

Urbroj: 530-04-24-2

Zagreb, 24. svibnja 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić