NN 68/2024 (6.6.2024.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1153

Na temelju članka 33. stavka 17. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN JAVNI OTOČNI CESTOVNI PRIJEVOZ

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz putnika za korisnike iz članka 31. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21 u daljnjem tekstu. Zakon o otocima), način ostvarivanja prava na novčanu naknadu troškova vlastitog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koje za ostvarivanje osobnih potreba ne mogu koristiti javni otočni cestovni prijevoz te vrste isprava kojima korisnici ostvaruju pravo na javni prijevoz.

Članak 2.

Na područjima obalno-otočnih jedinica područne (regionalne) samouprave koje imaju organiziran županijski i komunalni javni linijski prijevoz putnika, korisnici iz članka 31. Zakona o otocima, pravo na besplatni prijevoz ostvaruju na svim linijama koje prometuju na otocima, koje povezuju otoke međusobno te na linijama koje povezuju otoke s kopnom, do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke na otoku.

II. PRIJEVOZ OTOČANA

Besplatni prijevoz djece do navršene osme godine života

Članak 3.

Djeca do navršene osme godine života ostvaruju pravo na neograničeni broj besplatnih putovanja po otoku svog prebivališta ili boravišta tijekom cijele godine.

Besplatni prijevoz učenika osnovnih škola

Članak 4.

Učenici osnovnih škola koji nisu obuhvaćeni organiziranim besplatnim prijevozom razredne i predmetne nastave, u skladu s propisom o odgoju i obrazovanju, a imaju mogućnost korištenja javnog linijskog prijevoza i vozni red je prilagođen održavanju nastave, ostvaruju u vrijeme trajanja školske/nastavne godine odnosno tijekom cijele godine pravo na:

– besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta prebivališta ili boravišta do stajališta mjesnog prijevoza najbližeg školi koju pohađaju

– besplatna polazno/povratna putovanja za pohađanje edukativne/sportske aktivnosti na otoku ili izvan otoka od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta održavanja edukativne/sportske aktivnosti, na otoku ili do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke ako se aktivnost koju učenik pohađa odvija izvan otoka.

Besplatan prijevoz učenika srednjih škola i studenata

Članak 5.

(1) Učenici srednjih škola i studenti koji dnevno putuju u školu ili visokoškolsku ustanovu na otoku ili izvan otoka, ostvaruju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta prebivališta ili boravišta do stajališta mjesnog prijevoza najbližeg školi odnosno visokoškolskoj ustanovi koju pohađaju na otoku na kojem imaju prebivalište ili boravište, odnosno do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke za one koji se školuju izvan otoka.

(2) Učenici srednjih škola i studenti koji za vrijeme školovanja odnosno studiranja borave izvan otoka i vikendom dolaze na otok u mjesto prebivališta ili boravišta, ostvaruju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja do i od mjesta prebivališta ili boravišta do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke.

(3) Učenici srednjih škola koji putuju izvan mjesta prebivališta ili boravišta odnosno otoka na redovitu učeničku praksu, u vremenu trajanja/obavljanja učeničke prakse, imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta prebivališta ili boravišta do najbližeg stajališta lokalnog prijevoza mjestu gdje obavljaju praksu na otoku na kojem imaju prebivalište ili boravište, odnosno do prvog stajališta lokalnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke za one koji učeničku praksu obavljaju izvan otoka (ili na drugom otoku).

(4) Učenici srednjih škola i studenti iz ovoga članka ostvaruju pravo na besplatna putovanja u vrijeme trajanja nastavne/akademske godine kako je određeno posebnim propisom.

Besplatan prijevoz umirovljenika

Članak 6.

(1) Umirovljenici imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta prebivališta ili boravišta do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke, odnosno do najbliže trajektne luke mjestu prebivališta ili boravišta.

(2) Umirovljenici iz stavka 1. ovog članka ostvaruju pravo na besplatni prijevoz na neodređeno vrijeme, odnosno za vrijeme dok se smatraju otočanima u skladu sa Zakonom o otocima.

Besplatan prijevoz osoba starijih od 65 godina

Članak 7.

(1) Stariji od 65 godina imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta prebivališta ili boravišta do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke, odnosno do najbliže trajektne luke mjestu prebivališta ili boravišta.

(2) Stariji od 65 godina iz stavka 1. ovog članka ostvaruju pravo na besplatni prijevoz na neodređeno vrijeme, odnosno za vrijeme dok se smatraju otočanima u skladu sa Zakonom o otocima.

Besplatan prijevoz osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osobe koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom

Članak 8.

(1) Odrasla osoba s invaliditetom koja je otočanin, ima pravo na besplatna polazno/povratna putovanja u javnom cestovnom prijevozu radi ostvarivanja osobnih potreba tijekom cijele godine od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta ostvarivanja osobnih potreba na otoku ili do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke, odnosno do najbliže trajektne luke mjestu prebivališta ili boravišta ako u svrhu ostvarivanja osobnih potreba putuje izvan otoka prebivališta ili boravišta.

(2) Dijete s teškoćama u razvoju koje je otočanin i jedna osoba u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju, imaju pravo na besplatna povratna putovanja u javnom prijevozu za ostvarivanje osobnih potreba djeteta, tijekom cijele godine, od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta ostvarivanja osobnih potreba na otoku ili do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke, odnosno do trajektne luke, ako u svrhu ostvarivanja osobnih potreba djeteta s teškoćama putuju izvan otoka prebivališta.

(3) Ukoliko odrasla osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovog članka ima pravo na osobu u pratnji, u tom slučaju prilikom korištenja usluge javnog prijevoza osoba u pratnji osobe s invaliditetom koristi prava u javnom otočnom cestovnom prijevozu, u smislu ovog Pravilnika, u istoj mjeri kao odrasla osoba s invaliditetom kojoj je u pratnji.

(4) Ako odrasla osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovog članka sama za sebe ili zajedno s osobom iz stavka 3. ovoga članka koja joj je u pratnji, već koristi neku drugu povlasticu u javnom cestovnom prijevozu, u tom slučaju se ova povlastica primjenjuje samo ako je za njih povoljnija s tim da se za isto putovanje ne može koristiti pravo na povlašteni/besplatni prijevoz po više osnova.

III. PRIJEVOZ OSOBA KOJE NISU OTOČANI

Besplatan prijevoz učenika i studenata koji se školuju odnosno studiraju na otoku

Članak 9.

(1) Učenici osnovnih škola koji nisu otočani, a pohađaju školu na otoku, dnevno putuju u školu i nisu obuhvaćeni organiziranim prijevozom učenika razredne i predmetne nastave, u skladu s propisom o odgoju i obrazovanju, a imaju mogućnost korištenja javnog linijskog prijevoza i vozni red je prilagođen održavanju nastave, ostvaruju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili od trajektne luke do stajališta mjesnog prijevoza najbližeg školi koju pohađaju u vrijeme trajanja školske/nastavne godine, odnosno tijekom cijele godine za pohađanje edukativne/sportske aktivnosti, od prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili od trajektne luke do mjesta održavanja edukativne/sportske aktivnosti na otoku.

(2) Učenici srednjih škola koji nisu otočani, a pohađaju školu na otoku i smješteni su u učeničkom domu u sklopu škole koju pohađaju te vikendom putuju u svoje mjesto prebivališta izvan otoka, ostvaruju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta školovanja na otoku do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke.

(3) Učenici srednjih škola i studenti koji nisu otočani, a pohađaju školu odnosno visokoškolsku ustanovu na otoku i dnevno putuju od mjesta stanovanja/boravišta do mjesta na otoku u kojem se nalazi škola/visokoškolska ustanova, a vikendom putuju u svoje mjesto prebivališta izvan otoka (ili na drugi otok), imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta stanovanja/boravišta na otoku do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke odnosno od najbliže trajektne luke do stajališta mjesnog prijevoza najbližeg školi odnosno visokoškolskoj ustanovi, te besplatna polazno/povratna putovanja vikendom, od mjesta stanovanja/boravišta na otoku do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke ili do trajektne luke.

(4) Učenici srednjih škola iz ovoga članka, imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja za vrijeme obavljanja redovite učeničke prakse ukoliko je obavljaju na otoku školovanja.

Besplatan prijevoz osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osoba u pratnji

Članak 10.

(1) Odrasla osoba kod koje je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalid sa 100 % tjelesnog oštećenja te osoba s invaliditetom kojoj je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, bez obzira na mjesto prebivališta, imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja u javnom cestovnom prijevozu za ostvarivanje osobnih potreba tijekom cijele godine od prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke odnosno trajektne luke do najbližeg stajališta mjestu ostvarivanja osobnih potreba na otoku i obrnuto.

(2) Dijete s teškoćama u razvoju kojem je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja bez obzira na mjesto prebivališta i jedna osoba u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja u javnom cestovnom prijevozu za ostvarivanje osobnih potreba djeteta, tijekom cijele godine, od prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke odnosno trajektne luke do najbližeg stajališta mjestu ostvarivanja osobnih potreba na otoku i obrnuto.

Besplatan prijevoz korisnika domova za starije i nemoćne osobe na otocima

Članak 11.

(1) Korisnici domova za starije i nemoćne osobe na otocima, imaju pravo na besplatna polazno/povratna putovanja od mjesta boravišta/doma kojeg su korisnici do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke, odnosno do najbliže trajektne luke.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na besplatni prijevoz na neodređeno vrijeme, odnosno dok osoba ima status korisnika doma za starije i nemoćne osobe na otoku.

IV. ISPRAVE NA TEMELJU KOJIH SE OSTVARUJU PRAVA

Način ostvarivanja prava na besplatan cestovni prijevoz

Članak 12.

(1) Osobe koje ostvaruju pravo na besplatni prijevoz svoj status dokazuju: osobnom iskaznicom, Nacionalnom ili Europskom iskaz­nicom za osobe s invaliditetom koja se izdaje u skladu s propisom kojim se uređuju povlastice u željezničkom, pomorskom i cestovnom prometu ili odgovarajućom potvrdom za osobe s invaliditetom, rješenjem o priznavanju prava na mirovinu, potvrdom obrazovne ustanove o upisu u školsku odnosno akademsku godinu, potvrdom o smještaju u učenički dom na otoku, potvrdom o upisu u ustanovu koja se bavi edukativnim odnosno sportskim aktivnostima, potvrdom o smještaju u starački dom ili dom za nemoćne osobe na otoku, te dokazom statusa otočana sukladno definiciji iz zakona kojim se uređuju otoci.

(2) Na temelju isprava iz stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave na zahtjev stranke izdaje potvrdu za javni otočni cestovni prijevoz na rok od jedne godine.

(3) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje potvrde za javni otočni cestovni prijevoz nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka donosi rješenje protiv kojega je dopuštena žalba Ministarstvu.

(4) Na osnovi potvrde iz stavka 2. ovog članka, prijevoznik o svom trošku izdaje pokaz koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime, fotografiju korisnika, podatak ima li osoba pravo na osobu u pratnji, vrijeme važenja te relaciju na kojoj se ostvaruje pravo na besplatan otočni prijevoz.

V. OSTALA PRAVA

Pravo na korištenje povlastica u prijevozu

Članak 13.

(1) Ako korisnici prava na besplatni cestovni prijevoz prema ovom Pravilniku, već koriste neku drugu povlasticu u javnom otočnom cestovnom prijevozu, tada se besplatni javni otočni cestovni prijevoz u skladu s ovim Pravilnikom primjenjuje samo ako je povoljniji za korisnika.

(2) Korisnici prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz prema ovom Pravilniku, dužni su prilikom predaje zahtjeva za izdavanje potvrde potpisati Izjavu da ne koriste besplatni otočni cestovni prijevoz po drugoj osnovi.

Pravo na novčanu nadoknadu troškova vlastitog prijevoza

Članak 14.

(1) Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom otočani koji zbog invaliditeta ne mogu koristiti javni otočni cestovni prijevoz za ostvarivanje svojih osobnih potreba, imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza tijekom cijele godine od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta ostvarivanja osobnih potreba na otoku ili do prvog stajališta mjesnog prijevoza na kopnu za premoštene otoke, odnosno do najbliže trajektne luke mjestu prebivališta ili boravišta ako u svrhu ostvarivanja osobnih potreba putuju izvan otoka prebivališta ili boravišta.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka odobrava se iznos naknade troškova vlastitog prijevoza najviše do punog iznosa cijene vozne karte za javni cestovni prijevoz na relaciji na kojoj ostvaruje svoje osobne potrebe.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu podnosi se nadležnom upravnom tijelu obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave prema mjestu prebivališta.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se izjava o troškovima vlastitog prijevoza i relaciji putovanja te liječnička potvrda u kojoj je obrazložen opravdan razlog zbog kojeg nije moguće koristiti javni linijski prijevoz kao i podatak radi li se o trajnom ili vremenski ograničenom razlogu.

V. FINANCIRANJE

Članak 15.

(1) Prijevoznici koji obavljaju otočni cestovni prijevoz putnika dužni su nadležnom upravnom tijelu obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za iduću godinu dostaviti cjenike za linije na kojima se ostvaruje pravo na besplatan otočni cestovni prijevoz.

(2) Obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su, na temelju podataka o odobrenim linijama na otocima, cjenicima i rješenjima izdanim korisnicima prava na besplatni otočni prijevoz, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, dostaviti Ministarstvu prijedlog iznosa planiranih sredstava koji je potrebno osigurati za otočni javni prijevoz u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu.

(3) Obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su sklopiti ugovore o obavljanju otočnog cestovnog prijevoza s prijevoznicima i Ministarstvom kojima će se utvrditi maksimalni iznosi za pokriće nadoknade troškova besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi.

VI. UPRAVLJANJE SUSTAVOM I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 16.

Upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika obavlja Ministarstvo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Postupci koji su započeti, a nisu završeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (»Narodne novine«, br. 82/07 i 35/11).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (»Narodne novine«, br. 82/07. i 35/11.).

(3) Sada važeće iskaznice odnosno pokazne karte izdane korisnicima usluga besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza putnika važeće su do kraja školske/akademske godine, odnosno za ostale korisnike do isteka roka na koji su izdane, a najkasnije do 31. 12. 2024. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-02/9

Urbroj: 530-08-2-1-1-24-1

Zagreb, 3. lipnja 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić