Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 64/2024 (29.5.2024.), Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1137

Na temelju članka 139. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNO DOSTUPNE RANE DEFIBRILACIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju standardi za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije, koji uključuju standarde za postavljanje i korištenje automatskih vanjskih defibrilatora na javnim prostorima, način provođenja osposobljavanja osoba koje nemaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskih vanjskih defibrilatora te standarde za sustav kontrole kvalitete na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Osnovne mjere održavanja života predstavljaju skup znanja i vještina kojima se omogućuje prepoznavanje osobe sa zastojem rada srca i pluća te bez upotrebe pomagala provode postupci oslobađanja dišnih putova, održavanja disanja i krvotoka.

2. Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskih vanjskih defibrilatora predstavljaju skup znanja i vještina kojima se omogućuje prepoznavanje osobe sa zastojem rada srca i pluća te provode postupci oslobađanja dišnih putova, održavanja disanja i krvotoka uz primjenu automatskih vanjskih defibrilatora.

3. Vanjska masaža srca predstavlja skup postupaka za umjetno održavanje krvotoka.

4. Umjetno disanje predstavlja skup postupaka za umjetno održavanje disanja.

5. Oživljavanje je u užem smislu redoslijed postupaka koji se primjenjuju prilikom provođenja osnovnih mjera održavanja života.

6. Automatski vanjski defibrilator (u daljnjem tekstu: AVD uređaj) je prenosivi električni uređaj koji se koristi za defibrilaciju srca u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja. Jednostavan je za upotrebu i njegovim korištenjem laici ne mogu naštetiti unesrećenom. AVD uređaj automatski analizira srčani ritam, a u slučaju potrebe preporučuje defibrilaciju. Tijekom svog rada uređaj se koristi glasovnim, zvučnim i tekstualnim uputama koje vode laika kroz postupak primjene AVD uređaja.

7. Automatska vanjska defibrilacija je postupak kojim se iz AVD uređaja oslobađa kontrolirana električna energija i isporučuje srcu preko stijenke prsnog koša s namjerom da uspostavi srčanu funkciju.

8. Električni šok je pojedinačni impuls električne struje kojim se srcu pomoću AVD uređaja isporučuje kontrolirana električna energija s namjerom da se uspostavi srčana funkcija.

9. Broj 194 je broj na koji se poziva hitna medicinska služba u Republici Hrvatskoj u slučajevima kada je izravno ugrožen nečiji život ili teško narušeno zdravlje. Dostupan od 0 do 24 sata tijekom dana putem nepokretnih i pokretnih telekomunikacijskih mreža.

10. Osposobljene osobe jesu osobe koje nemaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, a osposobljene su za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja.

11. Utvrđeni prostor je javni prostor na kojem se može očekivati povremeno ili trajno okupljanje većeg broja građana.

12. Registar AVD uređaja je jedinstveni popis AVD uređaja na području Republike Hrvatske.

13. Registar provedenih postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja je popis slučajeva provedenih postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja.

14. Vlasnik AVD uređaja može biti pravna i fizička osoba.

Članak 3.

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja hitne medicinske službe na broj 194 te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja ako je dostupan.

Članak 4.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, zavodi za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima nadležni su za prosvjećivanje stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Članak 5.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

Članak 6.

(1) Preporučuje se osposobljavanje osoba za provođenje postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja.

(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju programa osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka može provoditi Hrvatski zavod za hitnu medicinu, zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, Hrvatski crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici , Hrvatsko društvo za reanimatologiju Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo za hitnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine.

(4) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi i druge pravne osobe po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministra zdravstva.

Članak 7.

Prije postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor vlasniku AVD uređaja preporučuje se osigurati osposobljavanje što više osoba za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja sukladno Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) AVD uređaj mora:

– imati automatsku analizu srčanog ritma i tipku za isporuku električnog šoka koja je aktivna samo onda kada uređaj to sam dopusti,

– onemogućiti korisnika AVD uređaja u donošenju samovoljne odluke da se električni šok isporuči neovisno o preporuci uređaja,

– imati glasovne i tekstualne upute koje uređaj daje korisniku AVD uređaja na hrvatskom jeziku sukladno važećim smjernicama koje se koriste u Europskoj uniji.

(2) Ukoliko AVD uređaj ima mogućnost telefonskog povezivanja, mora biti povezan s medicinskom prijavno-dojavnom jedinicom zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem se području nalazi AVD uređaj.

Članak 9.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je jasno istaknuti i kontinuirano održavati prikazanim i dostupnim javnosti znak AVD uređaja.

(2) Izgled znaka AVD uređaja tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Izgled znaka koji upućuju na smjer kretanja prema mjestu gdje se AVD uređaj nalazi tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

(1) Znak AVD uređaja označava mjesto na kojemu je AVD uređaj postavljen unutar zaštitnog ormarića ili bez njega.

(2) Znakovi iz članka 9. ovoga Pravilnika sukladni su preporukama Međunarodnog odbora za suradnju u reanimatologiji (ILCOR) i dizajnirani su u skladu s ISO 7010 standardom za sigurnosne znakove i oblike. Boje i postojeći simboli sukladni su ISO 3864-3 standardu.

Članak 11.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je u roku od 30 dana od dana postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu dostaviti sve podatke iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Hrvatski zavod za hitnu medicinu redovno će obavještavati zavode za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba o adresi i lokaciji postavljenih AVD uređaja.

Članak 12.

(1) Ako se AVD uređaj premješta na drugo mjesto unutar utvrđenog prostora ili se uklanja iz prostora iz bilo kojeg razloga, vlasnik AVD uređaja obvezan je o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od premještanja ili uklanjanja AVD uređaja, pisanim putem ili elektroničkom poštom obavijestiti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uz obveznu naznaku mjesta AVD uređaja i razloga zbog kojeg AVD uređaj nije upotrebljiv.

(2) Svaku promjenu vezanu uz mjesto i adresu AVD-a iz Registra AVD uređaja Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dostaviti nadležnim zavodima za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

Članak 13.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je osigurati održavanje i testiranje AVD uređaja sukladno uputama proizvođača.

(2) Vlasnik AVD uređaja obvezan je voditi i 10 godina čuvati evidenciju o održavanju i testiranju AVD uređaja te istu na zahtjev dostaviti Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.

Članak 14.

(1) Hrvatski zavod za hitnu medicinu vodi Registar AVD uređaja.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1) točnu adresu s GPS lokacijom i detaljan opis pozicije AVD uređaja u utvrđenom prostoru,

2) podatak o vremenskoj dostupnosti AVD uređaja u utvrđenom prostoru ako uređaj nije dostupan 24 sata,

3) naziv pravne ili fizičke osobe i adresu,

4) model, tip i serijski broj AVD uređaja te podatke o prodavatelju AVD uređaja (naziv pravne osobe, adresa),

5) podatke o ovlaštenom servisu za taj AVD uređaj (uz priloženu suglasnost proizvođača uređaja da je navedeni servis od njih ovlašten),

6) datum kada je AVD uređaj postavljen na utvrđeni prostor.

Članak 15.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je na svojoj mrežnoj stranici u mreži AVD uređaja prikazati adrese uređaja s GPS lokacijom, detaljan opis pozicije uređaja u utvrđenom prostoru i vremensku dostupnost AVD uređaja u Republici Hrvatskoj.

Članak 16.

U okviru programa javno dostupne rane defibrilacije, sustavno se prikupljaju podaci o provedenim postupcima oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja radi osiguranja povratne informacije i upravljanja kvalitetom.

Članak 17.

(1) Hrvatski zavod za hitnu medicinu vodi Registar provedenih postupaka uz upotrebu AVD uređaja.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1) vlasnik AVD uređaja kojim je proveden postupak oživljavanja

2) datum, mjesto i vrijeme događaja

3) kratak opis događaja.

Članak 18.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je dostaviti Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu podatke o provedenim postupcima oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja i cjelokupni zapis iz AVD uređaja vezano za navedeni događaj najkasnije 36 sati nakon što je postupak proveden.

(2) Podaci o provedenim postupcima oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja dostavljaju se na obrascu koji je tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 19.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu analizira provedene pojedinačne postupke oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja.

Članak 20.

Praćenje provedbe programa javno dostupne rane defibrilacije provodi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Članak 21.

Prilikom praćenja provedbe programa javno dostupne rane defibrilacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu može:

1. provesti ispitivanje, istraživanje, testiranje, analizu ili provesti očevid svih uvjeta vezanih uz postavljanje i korištenje AVD uređaja, za koji smatra da su nužni,

2. zatražiti dokumentaciju AVD uređaja ili AVD uređaj za potrebe ispitivanja, istraživanja, testiranja ili analiziranja,

3. kopirati dokumentaciju vezanu uz AVD uređaj,

4. fotografirati ili snimati utvrđeni prostor ili bilo koju stvar koja se nalazi na ili u utvrđenom prostoru na kojemu je postavljen AVD uređaj.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (»Narodne novine«, broj 86/20).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/53 Urbroj: 534-07-1-1/6-23-2 Zagreb, 16. svibnja 2024.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA – OSNOVNE MJERE ODRŽAVANJA ŽIVOTA UZ UPOTREBU AVD UREĐAJA

 

R.b.

Tema

Trajanje

1.

Uvod u tečaj

30 minuta

2.

Osnovno održavanje života

120 minuta

3.

Primjena automatskog vanjskog defibrilatora

120 minuta

 

 

Za održavanje osposobljavanja potrebno je osigurati po jedan model kliničkih vještina za vježbanje osnovnog održavanja života i jedan edukacijski AVD uređaj te najmanje jednog instruktora na 6 polaznika.

Instruktor može biti samo osoba koja ima potvrdu subjekata iz članka 6. stavka 3.i 4. ovoga Pravilnika da je osposobljena za provođenje osposobljavanja – Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja.

Po završetku osposobljavanja polaznik pristupa pisanoj i praktičnoj provjeri znanja.

Pisanu provjeru znanja polaznik mora zadovoljiti s najmanje 70 % uspješnosti.

PRILOG II.

ZNAK AVD UREĐAJA

PRILOG III.

ZNAK KOJI UPUĆUJE NA SMJER KRETANJA PREMA AVD UREĐAJU

PRILOG IV.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROVEDENOG POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD UREĐAJA

NAPOMENA: Obrazac obvezno dostaviti Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu na adresu elektroničke pošte: [email protected]

 

 

 

Copyright © Ante Borić