Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 71/2024 (14.6.2024.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

HRVATSKA NARODNA BANKA

1222

Na temelju članka 16. stavka 4. i članka 28. stavka 6. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvat­ske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

Članak 1.

U Odluci o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 25/2018. i 139/2022.) u članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Pojam »kvalificirani udio«, »kreditna institucija«, »financijska institucija«, »matično društvo«, »društvo kći«, »uska povezanost«, »kontrola«, »član uže obitelji osobe«, »suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji«, »grupa« i »grupa kreditnih institucija« imaju značenje kako je uređeno Zakonom o kreditnim institucijama.

(2) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) Povezane osobe jesu osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013, članovi uže obitelji osobe, ostali srodnici po krvi u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te srodnici po tazbini zaključno do drugog stupnja. U smislu ove Odluke osobe povezane tazbinskim srodstvom jesu rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući:

– roditelje, braću i sestre bračnoga i izvanbračnog druga,

– djecu bračnoga i izvanbračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i

– bračne i izvanbračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.

2) Stjecatelj je fizička ili pravna osoba, uključujući i osobe koje djeluju zajednički, koja namjerava pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno steći ili povećati kvalificirani udio u kreditnoj instituciji.

3) Politički izložene osobe jesu osobe kako su definirane propisom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pri procjeni dobrog ugleda stjecatelja Hrvatska narodna banka procijenit će njegovu čestitost i stručnu sposobnost.«

U stavku 2. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2) protiv kojega se u posljednjih deset godina vodio ili se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv kojega se u posljednjih deset godina vodio ili se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju čestitost stjecatelja,

3) protiv kojega se osobno ili protiv društva u kojemu ima vlasničke udjele u posljednjih deset godina vodile ili se vode istrage, ovršni postupci ili su doneseni nalazi nadzora izvršeni od strane nadležnih nadzornih tijela odnosno naložene mjere ili izrečene prekršajnopravne sankcije zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuju tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih propisa iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju čestitost stjecatelja,«.

U točki 4. iza riječi »te protiv kojega se vode istrage i postupci iz točke 3. ovoga stavka« dodaju se riječi »u posljednjih deset godina«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 2. točaka od 2. do 5. ovoga članka na osnovi kojih se procjenjuje čestitost stjecatelja, Hrvatska narodna banka uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili druge kaznenopravne sankcije, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti slučaja, težinu kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu osobito u smislu odnosa prema kaznenom djelu, prekršaju ili drugoj povredi ili kršenju i njegovoj transparentnosti. Hrvatska narodna banka vodit će računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti čestitost stjecatelja.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pri provedbi procjene čestitosti stjecatelja Hrvatska narodna banka uzeti će u obzir čestitost svih dioničara ili imatelja udjela stjecatelja koji je pravna osoba, člana uprave stjecatelja koji je pravna osoba, pravne osobe nad kojom stjecatelj ima kontrolu, pravne osobe u kojoj vodi ili je u posljednjih deset godina vodio poslove ili nad kojima ima ili je u posljednjih deset godina imao kontrolu stjecatelj koji je fizička osoba, suradnika stjecatelja, povezanih osoba sa stjecateljem i osoba koje imaju poslovne veze sa stjecateljem.«

Briše se stavak 7.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10., koji glase:

»(9) Dobar ugled ima osoba za koju Hrvatska narodna banka u postupku ocijeni da je čestita i da ima stručnu sposobnost iz članka 5. ove Odluke.

(10) Pri provedbi procjene čestitosti stjecatelja Hrvatska narodna banka može od osoba iz stavka 6. ovog članka zatražiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje mogu imati utjecaj na njihovu čestitost.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 5. točke 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»2) nalazi li se stjecatelj na popisu neurednih dužnika ili u kreditnom registru koji sadržava slične podatke (npr. OSR sustav, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, lista neurednih dužnika koja se vodi u pojedinoj državi, kreditni registri i sl.)

4) vode li se protiv stjecatelja građanskopravni, upravni, prekršajni postupci ili postupci izricanja upravnih sankcija koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti i«

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točki 2. riječ »međunarodnim« briše se.

Članak 5.

U članku 12. stavku 9. broj »4.« briše se.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji mora sadržavati najmanje sljedeće dokumente i informacije o stjecanju za koje se traži suglasnost:

1) tvrtku i sjedište kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio

2) sažet opis namjeravanog stjecanja i njegova glavna obilježja (potrebno je dostaviti ugovor ili nacrt ugovora na temelju kojega se stječe ili povećava kvalificirani udio)

3) podatke za kontakt o osobi koju je stjecatelj odredio kao osobu za kontakt u postupku odlučivanja o zahtjevu, ime i prezime osobe, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte i ako je riječ o pravnoj osobi, tvrtku, pravni oblik, matični broj subjekta (MBS) i dokument iz kojeg je vidljiva pravna osnova za zastupanje stjecatelja npr. punomoć za zastupanje stjecatelja

4) informaciju o tome namjerava li stjecatelj nakon stjecanja kvalificiranog udjela imenovati nove članove uprave i nadzornog odbora kreditne institucije i informaciju o tome jesu li utvrdili osobe koje namjeravaju imenovati kao nove članove uprave i nadzornog odbora kreditne institucije nakon stjecanja kvalificiranog udjela i ako je odgovor potvrdan, ime i prezime kandidata, rod, naziv funkcije na hrvatskom jeziku, naziv funkcije na engleskom jeziku, vrstu funkcije (predsjednik uprave, član uprave, član nadzornog odbora), planirani početak mandata, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika, člana uprave, člana nadzornog odbora koji se podnosi putem zasebnog obrasca u informacijskom sustavu Europske središnje banke ili elektroničkim putem ili pisanim putem

5) organizacijsku shemu s prikazom dioničarske strukture kreditne institucije prije i poslije namjeravanog stjecanja s prikazom postotka udjela u kapitalu i glasačkim pravima

6) informaciju o tome može li se predmetno stjecanje smatrati unutarnjom reorganizacijom

7) informaciju o planiranom razdoblju završetka stjecanja kvalificiranog udjela i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

8) informaciju o tome je li predmetno stjecanje podložno propisima Europske unije ili nacionalnim propisima o tržišnom natjecanju i ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o tome, uključujući rokove odlučivanja Europske komisije (EU) i nacionalnih nadležnih tijela i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

9) detaljan opis procedura i pravnog okvira sustava sprječavanja pranja novca koji je primjenjiv na stjecatelja odnosno ako je stjecatelj subjekt na kojega se propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ne primjenjuju, potrebno je navesti opis mjera koje je poduzeo u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

10) opis planiranih promjena u odnosu na predmetno stjecanje i pojedinosti o strategiji u vezi sa stjecanjem, planiranom razdoblju u kojem stjecatelj namjerava držati dionice, namjerama za povećanje, smanjenje ili zadržavanje istog udjela u kapitalu kreditne institucije u bližoj budućnosti nakon stjecanja kvalificiranog udjela, namjere koje stjecatelj ima u odnosu na kreditnu instituciju, ako je primjenjivo namjerava li stjecatelj djelovati kao aktivan manjinski dioničar i ako je odgovor potvrdan, objašnjenje u vezi s takvim djelovanjem kao i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

11) sljedeće informacije o dionicama koje se stječu:

a) vrsta dionica koje su predmet stjecanja

b) broj dionica prije i nakon stjecanja

c) valuta u kojoj su dionice nominirane

d) njihova nominalna vrijednost prije i nakon stjecanja i kupoprodajna cijena

e) udio odnosno namjeravani udio u kapitalu kreditne institucije prije i nakon stjecanja

f) udio u glasačkim pravima u kreditnoj instituciji prije i nakon stjecanja i

g) tržišna vrijednost udjela u kapitalu kreditne institucije prije i nakon stjecanja izražena u eurima.

12) opis značajnih učinaka namjeravanog stjecanja na kreditnu instituciju, uključujući informacije poput planiranih promjena tvrtke, sjedišta, svakodnevnih aktivnosti, financijskih usluga koje namjerava pružati, a koje nisu obuhvaćene odobrenjem za rad, ugovora o eksternalizaciji, kao i pritom korištenih tehnologija i ostalih promjena koje mogu imati značajan učinak kao i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

13) opis učinaka namjeravanog stjecanja na sposobnost kreditne institucije da ispuni sve bonitetne zahtjeve uključujući kapitalne zahtjeve i likvidnosne zahtjeve, ograničenja velikih izloženosti, zahtjeve povezane sa sustavom upravljanja, sustavom unutarnjih kontrola, upravljanjem rizicima i usklađenošću poslovanja kao i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

14) opis značajnih učinaka namjeravanog stjecanja na segmentaciju klijenata, proizvoda, usluga i distribucijskih kanala, uključujući i tehnologiju koja je pritom korištena

15) informaciju o tome na osnovi kojih je kriterija određena kupoprodajna cijena i ako postoji razlika između tržišne cijene i kupoprodajne cijene, obrazloženje

16) informaciju o tome djeluje li stjecatelj zajednički s drugim dioničarima/stjecateljima i ako je odgovor potvrdan, njihov udio u financiranju stjecanja, način sudjelovanja i uključenosti u financijske sporazume i buduće organizacijske strukture i pojedinosti iz dioničarskog sporazuma

17) informaciju o tome je li predloženi stjecatelj osoba koja može ostvariti značajan utjecaj na upravljanje kreditnom institucijom, a ima udio manji od 10 % u kapitalu ili glasačkim pravima u kreditnoj instituciji i ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o tome kao i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

18) informaciju o tome hoće li predmetnim stjecanjem kreditna institucija u kojoj se stječe kvalificirani udio postati članicom grupe

19) detaljno objašnjenje izvora financiranja namjeravanog stjecanja koje sadržava sljedeće podatke:

a) izvor (ekonomski i zemljopisni) i dostupnost vlastitih sredstava za stjecanje uz obrazloženje na koji su način sredstva stečena uključujući dokaz da ista nisu stečena pranjem novca ili da se stjecanjem pokušava provesti pranje novca te ako je primjenjivo, informacija o imovini stjecatelja koja će se prodati kako bi se financiralo namjeravano stjecanje te podaci o uvjetima prodaje, kupoprodajnoj cijeni, procjeni vrijednosti kao i o tome kada je i kako ta imovina stečena

b) način plaćanja kupoprodajne cijene dionica (podaci o načinu prijenosa sredstava uključujući podatke o instituciji/institucijama koje sudjeluju u prijenosu)

c) detalji o pribavljanju sredstava za stjecanje na tržištima kapitala i financijskim tržištima uključujući, ako je primjenjivo, detalje o financijskim instrumentima koji će biti izdani

d) jesu li izvori sredstava posuđena sredstva, postotak takvih posuđenih sredstava u odnosu na ukupnu kupoprodajnu cijenu, ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o razlozima korištenja posuđenih sredstava i zašto se ona koriste za financiranje stjecanja umjesto financiranja kapitalom, izvoru posuđenih sredstava uključujući i način njihova vraćanja, podaci o vjerovnicima i posuđenim sredstvima uključujući rokove dospjeća, uvjete, zaloge, garancije i ostale instrumente osiguranja zajedno s informacijama o izvoru prihoda koji će se koristiti za povrat tih sredstava kao i o izvoru posuđenih sredstava ako vjerovnik nije nadzirana financijska institucija

e) u slučaju iz podtočke d) ako je izvor sredstava kredit ili zajam dobiven od vjerovnika koji nije nadzirana kreditna ili financijska institucija, potrebno je dostaviti dokaze o izvorima sredstava iz kojih je odobren taj kredit ili zajam

f) informacija o eventualnim financijskim aranžmanima s drugim dioničarima kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio i

g) ako se dionice stječu u svrhu povećanja temeljnoga kapitala kreditne institucije, potrebno je priložiti dokaz o izdvojenim sredstvima za stjecanje na računu za posebne namjene otvorenom u kreditnoj instituciji

20) izjavu o tome namjerava li stjecatelj nakon stjecanja ulagati dodatna sredstva u kapital kreditne institucije ako to bude potrebno za razvoj njezina poslovanja ili u slučaju financijskih poteškoća, uključujući i opis financijskoga kapaciteta stjecatelja u svrhu osiguranja dobroga i razboritog upravljanja kreditnom institucijom u kojoj se stječe udio u sljedeće tri godine nakon stjecanja te pojedinosti o eventualnom preuzimanju obveza (u slučaju postojanja preuzimanja obveza od strane stjecatelja potrebno je priložiti potpisanu presliku izjave o preuzimanju obveza) i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

21) analizu hoće li uska povezanost stjecatelja s kreditnom institucijom nakon realizacije namjeravanog stjecanja imati utjecaj na mogućnost kreditne institucije da na vrijeme dostavlja točne informacije i izvješća Hrvatskoj narodnoj banci

22) informaciju o tome hoće li stjecatelj postati financijskim holdingom kao rezultat namjeravanog stjecanja odnosno je li ovaj postupak povezan s izdavanjem odobrenja za rad financijskom ili mješovitom financijskom holdingu

23) informaciju o tome hoće li namjeravano stjecanje dovesti do primjene izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva u odnosu na kreditnu insituciju u kojoj se stječe kvalificirani udio i

24) popis fizičkih i pravnih osoba povezanih sa stjecateljem kvalificiranog udjela, opis načina na koji su povezane i shematski prikaz grupe povezane sa stjecateljem s iznosom udjela u kapitalu i glasačkim pravima dioničara sa značajnim utjecajem na pojedine članice grupe i popisom registriranih djelatnosti svih članica grupe.«

Članak 7.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Osim dokumentacije i informacija propisanih u članku 13. ove Odluke zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kada su stjecatelji fizičke osobe koje neposredno ili posredno stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji sadržava sljedeće dokumente i informacije:

1) ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja odnosno prebivalište, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB), presliku osobne iskaznice ili putovnice, adresu elektroničke pošte

2) detaljan životopis ili istovjetan dokument koji uključuje obrazovanje i stručno usavršavanje, dosadašnje radno iskustvo, profesionalne djelatnosti ili druge relevantne funkcije koje osoba trenutno obavlja

3) informaciju o tome vodi li se ili se vodio u posljednjih deset godina protiv stjecatelja ili pravne osobe u kojoj je obavljao rukovodeću funkciju ili nad kojom ima ili je imao kontrolu, kazneni postupak, građanskopravni ili upravni postupak, istraga ili su izrečene disciplinske ili slične mjere uključujući smjenu s rukovodeće ili slične funkcije, je li mu povučeno ovlaštenje za zastupanje, je li pokrenut stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača i ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o tome

4) informaciju o tome je li protiv stjecatelja ili pravne osobe u kojoj je obavljao rukovodeću funkciju ili nad kojom ima ili je imao kontrolu u posljednjih deset godina pokrenut postupak izricanja upravnih sankcija ili ovršni postupak, istražni ili sličan postupak ili je doneseno rješenje o ovrsi ili upravnoj sankciji,

5) uvjerenje iz kaznene i prekršajne evidencije ili istovjetan dokument o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela, uvjerenja ili slične dokumente ili potpisane izjave o tome vodi li se protiv stjecatelja kazneni ili prekršajni postupak ili postupak za izricanje upravne sankcije, građanskopravni ili upravni postupak odnosno ako uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije ili istovjetni dokumenti nisu dostupni, obrazloženje o razlozima nedostupnosti (svi navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci)

6) informaciju o tome je li stjecatelju nadležno nadzorno tijelo ili drugo nadzorno tijelo ili javnopravno tijelo, profesionalno ili strukovno udruženje ili slično tijelo u posljednjih deset godina odbilo izdati suglasnost, odobrenje ili dozvolu za obavljanje djelatnosti, trgovine ili profesionalne djelatnosti odnosno poništilo ili ukinulo odobrenje, suglasnost ili dozvolu za obavljanje djelatnosti ili suglasnost za obavljanje funkcije u upravi ili nadzornom odboru pravne osobe ili ga je profesionalno ili strukovno udruženje ili slično tijelo isključilo iz članstva i ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o tome

7) informaciju o tome je li stjecatelju u posljednjih deset godina otkazan ugovor o radu, povučeno ovlaštenje za zastupanje i ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o tome

8) podatak o tome je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje procjenjivalo dobar ugled stjecatelja uključujući i podatak o kojemu je tijelu riječ i rezultat te procjene i pripadajuću dokumentaciju

9) opis poslovnih aktivnosti stjecatelja, kao i informaciju o tome ima li stjecatelj kontrolu ili upravlja li nekom pravnom osobom i ako je odgovor potvrdan, popis tih pravnih osoba i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

10) opis financijskog položaja stjecatelja, uključujući detalje o visini i izvorima prihoda, imovini i obvezama, izdanim i primljenim kreditima, jamstvima i instrumentima osiguranja te informacije o poslovanju pravne osobe u kojima stjecatelj obavlja ili je obavljao rukovodeću funkciju te pravnih osoba u kojima ima ili je imao kontrolu, uključujući revidirana financijska izvješća te ako postoji, kreditni rejting i pripadajuću dokumentaciju

11) informaciju o tome nalazi li se stjecatelj na nekom od popisa neurednih dužnika ili u kreditnom registru koji sadržava slične podatke (npr. OSR lista, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, lista dužnika koja se vodi u pojedinoj državi, kreditni registri i sl.)

12) izvješće o financijskom stanju stjecatelja (pro-forma bilanca) s podacima o imovini (novac i njegovi ekvivalenti, skrbnički računi, račun za mirovinu, nekretnine i pokretnine u vlasništvu, ostalo i ukupna imovina), obvezama (krediti i zajmovi duži od godinu dana, obveze kraće od godinu dana, ostalo i ukupne obveze) i neto vrijednosti

13) informaciju o tome ima li stjecatelj financijske ili nefinancijske interese ili odnose sa sljedećim osobama:

a) drugim sadašnjim ili budućim neposrednim ili posrednim dioničarima kreditne institucije

b) članovima uprave, nadzornog odbora ili članovima višeg rukovodstva kreditne institucije u kojoj stječe kvalificirani udio

c) kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio ili grupom čija je kreditna institucija članica

d) politički izloženim osobama

e) osobama ovlaštenima za glasovanje u skupštini kreditne institucije u svoje ime ili u ime drugih osoba pod sljedećim uvjetima:

– ako pravo glasa imaju treće osobe s kojima je stjecatelj sklopio sporazum koji ih obvezuje da djelujući zajedno donesu trajnu zajedničku politiku o upravljanju kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio ili ako pravo glasa imaju treće osobe na temelju sporazuma sklopljenog sa stjecateljem kojim su glasačka prava privremeno prenesena na treće osobe

– glasačka prava koja nose dionice koje je stjecatelj dao kao zalog, ako ta osoba kontrolira glasačka prava i izjavi da se njima namjerava koristiti ili glasačka prava koja nose dionice na kojima ta osoba ima pravo plodouživanja

– glasačka prava koja ima ili može izvršavati društvo koje kontrolira ta osoba u slučajevima iz stavka 1. točke 13. podtočke e) prve i druge alineje ovog članka

– glasačka prava koja nose dionice koje su deponirane kod te osobe i koja ta osoba može izvršavati po svojoj volji u odsustvu uputa dioničara

– glasačka prava koja ima treća osoba u svoje ime, a za račun stjecatelja i

– glasačka prava koja ta osoba izvršava kao opunomoćenik ako može glasovati po vlastitoj volji u odsutnosti uputa dioničara i ako je odgovor potvrdan, potrebno je navesti pojedinosti o tome i priložiti pripadajuću dokumentaciju i

14) informaciju o tome ima li stjecatelj interese ili aktivnosti koji bi mogli biti u sukobu s interesima kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio i ako je odgovor potvrdan, predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji može nastati zbog tih interesa i aktivnosti kao i odnosa opisanih u točki 13. ovog stavka.

(2) Fizička osoba stjecatelj dužna je dostaviti dokumente i informacije iz stavka 1. točaka 3., 4., 6. i 7. ovog članka za pravne osobe u kojima vodi ili je u posljednjih deset godina vodio poslove, za pravne osobe nad kojima ima ili je u posljednjih deset godina imao kontrolu i za povezane osobe i osobe koje imaju poslovne veze sa stjecateljem, te dokumente i informacije iz točke 5. i to samo u dijelu koji se odnosi na uvjerenja iz kaznene evidencije ili istovjetan dokument o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela za suradnike stjecatelja kvalificiranog udjela.«

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Osim dokumentacije propisane u članku 13. zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kada su stjecatelji pravne osobe koje neposredno ili posredno stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji sadržava sljedeće dokumente i informacije:

1) informaciju o vrsti stjecatelja, je li stjecatelj nadzirana kreditna institucija i je li subjekt Europske bankovne supervizije

2) informacije o tvrtki i sjedištu pravne osobe uključujući adresu i poštanski broj, identifikator Legal identifier Code (LEI), matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB) ili ako je primjenjivo neki drugi nacionalni identifikator, adresu elektorničke pošte i telefonski broj i pripadajuću dokumentaciju koja potvrđuje navedene podatke, dokumente iz kojih je vidljiva tvrtka i registrirana adresa sjedišta stjecatelja odnosno prijavljena adresa ako je različita od adrese sjedišta i detalji za kontakt

3) pravni oblik stjecatelja i registraciju u skladu s nacionalnim pravom države u kojoj stjecatelj ima sjedište s pripadajućom dokumentacijom (npr. preslika statuta ili društvenog ugovora)

4) informaciju o tome je li stjecatelj bio ili jest subjekt nadzora nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor financijskih usluga ili drugoga nadzornog tijela ili agencije iz Republike Hrvatske ili izvan nje

5) ažurirani opis djelatnosti pravne osobe stjecatelja uz naznaku jesu li neke od djelatnosti predmet propisa koji uređuju financijski sektor i ako je primjenjivo pripadajuću dokumentaciju

6) podatak o tome je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ocjenjivalo dobar ugled stjecatelja i članova uprave stjecatelja uključujući i podatak o kojem je tijelu riječ i rezultat te procjene

7) popis članova uprave stjecatelja (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, adresa elektroničke pošte, osobni identifikacijski broj ili drugi nacionalni identifikator, državljanstvo, preslika osobne iskaznice ili putovnice), njihov detaljan životopis ili istovjetan dokument koji uključuje obrazovanje i stručno usavršavanje, dosadašnje radno iskustvo, stručne profesije ili druge relevantne funkcije koje trenutno obavlja)

8) prikaz dioničarske strukture odnosno strukture imatelja udjela u stjecatelju s njihovim nazivima odnosno imenima i prezimenima uključujući popis svih dioničara koji imaju značajan utjecaj na stjecatelja, podatke o udjelu u kapitalu i glasačkim pravima i postojanju dioničarskog sporazuma

9) popis fizičkih osoba koje se mogu smatrati krajnjim dioničarima odnosno neposrednim i posrednim imateljima poslovnih udjela ili članovima stjecatelja koji je pravna osoba ili zaklada (engl. trust) (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, osobni identifikacijski broj ili drugi nacionalni identifikator, državljanstvo i prikaz ukupnoga nominalnog iznosa dionica i postotnog udjela u temeljnom kapitalu stjecatelja)

10) ako je stjecatelj član grupe, potrebno je priložiti detaljnu organizacijsku shemu grupe s oznakom svake članice grupe i informacije o udjelu u kapitalu i glasačkim pravima njihovih dioničara (uključujući dioničare koji nisu članovi grupe) te dioničare sa značajnim utjecajem na članice grupe i na poslovne aktivnosti članica grupe uz naznaku ako je kreditna institucija, društvo za osiguranje, reosiguranje ili investicijsko društvo članica grupe kao i nazive tijela nadležnih za njihov nadzor

11) ako će predmetnim stjecanjem kreditna institucija postati članica grupe, potrebno je navesti pojedinosti o učinku stjecanja na obuhvat bonitetne konsolidacije, što uključuje popis svih kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava koja su članice grupe s naznakom nadležnih nadzornih tijela i analizu obuhvata bonitetne konsolidacije kreditne institucije i grupe, uključujući informaciju koje će članice grupe biti uključene u zahtjeve konsolidirane supervizije i primjenjuju li se ti zahtjevi na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi

12) informaciju o tome ima li predloženi stjecatelj ili osoba koja vodi poslove predloženog stjecatelja ili grupe čiji je stjecatelj član, financijske ili nefinancijske interese s osobama ovlaštenima za glasovanje na glavnoj skupštini kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio u svoje ime ili u ime drugih osoba pod sljedećim uvjetima:

a) ako pravo glasa imaju treće osobe s kojima je ta osoba sklopila sporazum koji ih obvezuje da djelujući zajedno donesu trajnu zajedničku politiku o upravljanju kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio ili ako pravo glasa imaju treće osobe na temelju sporazuma sklopljenog sa stjecateljem kojim su glasačka prava privremeno prenesena na treće osobe

b) glasačka prava koja nose dionice na kojima je stjecatelj osnovao založno pravo, ako ta osoba kontrolira glasačka prava i izjavi da se njima namjerava koristiti ili glasačka prava koja nose dionice na kojima ta osoba ima pravo plodouživanja

c) glasačka prava koja ima ili može izvršavati društvo koje kontrolira ta osoba u slučajevima iz alineja a) i b), ove točke, ovog stavka

d) glasačka prava koja nose dionice koje su deponirane kod te osobe i koja ta osoba može izvršavati po svojoj volji u odsustvu instrukcija dioničara

e) glasačka prava koja ima treća osoba u svoje ime, a za račun stjecatelja i

f) glasačka prava koja ta osoba izvršava kao opunomoćenik ako može glasati po vlastitoj volji u odsutnosti uputa dioničara.

13) opis financijskih i nefinancijskih interesa ili odnosa stjecatelja, grupe čiji je stjecatelj član i članova uprave odnosno osoba koje vode poslove stjecatelja sa sljedećim osobama:

a) kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio

b) drugim posrednim ili neposrednim dioničarima kreditne institucije

c) članovima uprave, nadzornog odbora ili članovima višeg rukovodstva kreditne institucije u kojoj stječe kvalificirani udio ili članici grupe čija je kreditna institucija članica i

d) s politički izloženim osobama

14) informaciju o tome ima li stjecatelj ili osoba koja vodi poslove stjecatelja ili grupe čiji je stjecatelj član interese ili aktivnosti koje mogu biti u suprotnosti s interesima i aktivnostima kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio i navesti predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji može nastati zbog odnosa opisanih u točkama 12. i 13. ovog stavka

15) informaciju o tome vodi li se protiv stjecatelja, pravne osobe koju stjecatelj kontrolira i dioničara koji ima značajan utjecaj na stjecatelja kazneni, prekršajni, građanskopravni, upravni postupak ili spor odnosno je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj, jesu li poduzete disciplinske ili slične mjere uključujući smjenu s rukovodeće ili slične funkcije, je li mu povučeno ovlaštenje za zastupanje, je li pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača i ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o tome

16) za stjecatelja i fizičke osobe koje vode poslove odnosno koji su članovi uprave stjecatelja uvjerenje iz kaznene i prekršajne evidencije ili istovjetan dokument o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela, uvjerenja ili slične dokumente ili potpisane izjave o tome vode li se protiv osobe kazneni ili prekršajni postupak ili postupak za izricanje upravne sankcije, građanskopravni ili upravni ili ovršni postupak ili ako istovjetni dokumenti nisu dostupni, obrazloženje o razlozima nedostupnosti (svi navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci)

17) izvješća stjecatelja za posljednje tri godine koja sadržavaju bilancu, račun dobiti i gubitka, kretanje kapitala i godišnja izvješća te druge povezane dokumente koji se vode u odgovarajućem registru ili pri nadležnom tijelu:

a) ako je stjecatelj pravna osoba koja je članica grupe, potrebno je dostaviti revidirana financijska izvješća na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi za posljednje tri godine; revizorsko mišljenje ako je riječ o revidiranim financijskim izvješćima i pripadajuću dokumentaciju ako postoji, kao i projekcije bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine nakon stjecanja uz opis pretpostavki koje su bile osnova za planiranje

b) ako je stjecatelj zaklada, potrebno je dostaviti revidirana financijska izvješća za posljednje tri godine koja se odnose na imovinu kojom zaklada upravlja, kao i projekcije bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine nakon stjecanja uz opis pretpostavki koje su bile osnova za planiranje

c) ako je stjecatelj novoosnovano društvo (unutar posljednjih godinu dana), umjesto revidiranih financijskih izvješća potrebno je dostaviti projekcije bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine uz opis pretpostavki koje su bile osnova za planiranje

18) informaciju o kreditnom rejtingu stjecatelja i grupe čiji je član, ako je dostupna uključujući informaciju o financijskim omjerima (engl. ratios) i objašnjenjem njihove adekvatnosti i robusnosti, te ako je dostupan vanjski rejting zajedno s evaluacijskim izvještajem

19) podatke koji se unose u obliku tablice o ukupnoj imovini, kratkotrajnoj imovini, ukupnim obvezama, kratkoročnim obvezama, kapitalu, ukupnim prihodima, ostvarenoj dobiti (engl. net profit)

20) analizu o utjecaju namjeravanog stjecanja na pravodobno i točno izvješćivanje Hrvatske narodne banke i drugih nadležnih tijela iz države članice ili treće zemlje od strane kreditne institucije nakon realizacije namjeravanog stjecanja

21) mišljenje ili suglasnost tijela nadležnog za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga koje pruža stjecatelj ili drugoga nadzornog tijela iz države članice ili treće zemlje u vezi s namjeravanim stjecanjem i

22) ako je stjecatelj zaklada, potrebno je navesti udio u distribuciji prihoda svih zakladnika ako je primjenjivo, informaciju o tome prelazi li zakladnik kao vlasnik dionica ili udjela kojima upravlja zaklada kvalificirani udio u kreditnoj instituciji te statut o zakladi kojim je uređeno djelovanje zaklade.

(2) Osim dokumentacije propisane u članku 13. ove Odluke i stavku 1. ovog članka stjecatelj koji je pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji, ako je bio predmetom procjene ili izdavanja suglasnosti nadležnog tijela za financijski sektor u toj zemlji, dužan je dostaviti i sljedeće dokumente i informacije:

1) potvrdu ili istovjetan dokument izdan od tijela nadležnog za nadzor financijskih usluga o urednom poslovanju stjecatelja (engl. certificate of good-standing)

2) izjavu nadležnog tijela za nadzor financijskih usluga iz zem­lje sjedišta da nema prepreka niti ograničenja za pružanje informacija potrebnih za obavljanje supervizije Hrvatske narodne banke nad kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio

3) opće informacije o nacionalnom zakonodavstvu zemlje u kojoj se nalazi sjedište stjecatelja, posebno o usklađenosti propisa te zem­lje koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF) i

4) mišljenje pravnih stručnjaka treće zemlje u kojoj je sjedište stjecatelja o eventualnim pravnim preprekama za pribavljanje informacija od nadležnih tijela te zemlje ili stjecatelja.

(3) Ako je stjecatelj državni investicijski fond (engl. sovereign wealth fund), osim dokumentacije propisane u članku 13. i stavku 1. ovog članka stjecatelj je dužan dostaviti i sljedeće dokumente i informacije:

1) naziv fonda

2) naziv ministarstva ili drugoga državnog tijela nadležnog za definiranje politike ulaganja fonda

3) pojedinosti o politici ulaganja fonda i eventualnih ograničenja za ulaganje i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

4) imena i prezimena i funkcije osoba odgovornih za donošenje odluka fonda o ulaganju i

5) detaljne informacije o utjecaju koje nadležno ministarstvo ili državno tijelo nadležno za definiranje politike ulaganja fonda može imati na svakodnevno poslovanje fonda i na kreditnu instituciju u kojoj se stječe kvalificirani udio i pripadajuća dokumentacija ako postoji.

(4) Ako je stjecatelj fond za rizična ulaganja (engl. private equity fund) ili hedge fond, osim dokumentacije propisane u članku 13. ove Odluke i stavku 1. ovog članka, stjecatelj je dužan dostaviti i sljedeće dokumente i informacije:

1) naziv fonda

2) detaljan opis uspješnosti prethodnih ulaganja stjecatelja u kvalificirane udjele u kreditne i financijske institucije i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

3) detalje o politici ulaganja stjecatelja i eventualnim ograničenjima za ulaganje, uključujući i podatke o praćenju ulaganja, podatke na temelju kojih je stjecatelj donio odluku o ulaganju u kreditnu instituciju u kojoj se stječe kvalificirani udio i činjenice koje bi mogle uzrokovati promjenu stjecateljeve izlazne strategije i pripadajuću dokumentaciju ako postoji

4) okvir stjecatelja za donošenje odluke o ulaganjima i pripadajuću dokumentaciju ako postoji i

5) detaljan opis regulatornog okvira i internih politika stjecatelja za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i pripadajuću dokumentaciju ako postoji.

(5) Ako je stjecatelj subjekt za zajednička ulaganja (engl. collective investment undertaking), osim dokumentacije propisane u članku 13. ove Odluke i stavku 1. ovog članka stjecatelj je dužan dostaviti i sljedeće dokumente i informacije:

1) identitet imatelja udjela koji kontroliraju subjekt za zajednička ulaganja ili imaju pravo veta na njegove odluke

2) pojedinosti o politici ulaganja i eventualnim ograničenjima za ulaganje

3) imena i prezimena kao i funkcije osoba koje su odgovorne za definiranje i donošenje odluka o ulaganju te presliku ovlaštenja ili uvjeta angažiranja kolektivnog tijela

4) detaljan opis regulatornog okvira i internih politika za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i

5) detaljan opis rezultata ulaganja u druge kreditne institucije, društva za osiguranje ili reosiguranje ili investicijska društva s informacijom je li i koje nadležno nadzorno tijelo odobrilo takvo ulaganje.

(6) Stjecatelj koji je pravna osoba dužan je dostaviti dokumente i informacije iz stavka 1. točaka 6., 7., 12., 13., 15. i 16. ovog članka za svojeg člana uprave, dokumente i informacije iz točaka 8., 9. i 15. za krajnje dioničare i dioničare koji imaju značajan utjecaj na stjecatelja, dokumente i informacije iz točke 15. za pravnu osobu pod kontrolom stjecatelja te dokumente i informacije iz točke 16. i to samo u dijelu koji se odnosi na uvjerenja iz kaznene evidencije ili istovjetan dokument o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela za suradnika stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.«

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Ako stjecatelj namjerava steći više od 10 %, ali manje od 20 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti mora sadržavati informaciju namjerava li stjecatelj promijeniti poslovni model kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio i ako je odgovor potvrdan, pojedinosti o tome.

(2) Ako stjecatelj namjerava steći više od 20 %, ali manje od 50 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije ili ako ima udio manji od 20 %, ali će zbog dioničke strukture kreditne institucije steći utjecaj koji bi imao dioničar koji ima više od 20 %, a manje od 50 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti mora sadržavati informacije o strategiji u odnosu na kreditnu instituciju koje osim informacije iz stavka 1. ovog članka sadržavaju i sljedeće informacije i dokumente:

1) detalje o namjeravanom utjecaju stjecatelja na financijski položaj kreditne institucije, uključujući politiku dividendi, strateški razvoj i raspodjelu sredstava kreditne institucije i

2) strateški dokument s opisom namjera i očekivanja stjecatelja u odnosu na kreditnu instituciju u razdoblju od tri godine sa svim elementima navedenima u stavku 4. ovog članka.

(3) Ako stjecatelj namjerava steći najmanje 50 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije ili ako će realizacijom stjecanja kreditna institucija postati njegovo društvo kćer, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti osim podataka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, osim podataka iz stavka 1. točke 2. ovog članka, mora sadržavati poslovni plan koji sadržava strateški plan razvoja, projekciju financijskih izvješća i opis utjecaja stjecanja na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio.

(4) Strateški plan razvoja iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati glavne ciljeve namjeravanog stjecanja i načine na koje se oni namjeravaju postići, uključujući:

1) opći cilj namjeravanog stjecanja

2) financijske ciljeve za prve tri financijske godine nakon stjecanja izražene kroz očekivani povrat na kapital, omjer troškova i koristi (engl. cost-benefit), zaradu po dionici

3) utjecaj namjeravanog stjecanja na eventualnu promjenu djelatnosti, proizvoda, ciljane skupine klijenata i preraspodjelu sredstava kreditne institucije i

4) aktivnosti i postupak uključivanja kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio u grupu s opisom budućih odnosa s drugim članicama grupe i opisom politika unutargrupnih odnosa. Ako je riječ o institucijama koje su dobile odobrenje za rad i koje nadziru nadležna tijela u Europskoj uniji, dovoljna je informacija o pojedinim dijelovima grupe koji su izravno obuhvaćeni namjeravanim stjecanjem.

(5) Projekcije financijskih izvješća iz stavka 3. ovog članka moraju biti izrađene na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi za razdoblje od tri godine i sadržavati sljedeće:

1) projekciju bilance i računa dobiti i gubitka na obrascima na kojima se dostavljaju supervizorski izvještaji Hrvatskoj narodnoj banci

2) projekciju kapitalnih zahtjeva i stope adekvatnosti kapitala (CET1, T1, TC, LR)

3) pokazatelje likvidnosti (LCR, NSFR)

4) informacije o izloženosti rizicima (RWA), uključujući kreditni, tržišni, operativni, CVA i druge relevantne rizike

5) projekcije primjenjivih ograničenja velikih izloženosti i prijelaznih izuzeća od ograničenja unutargrupnih izloženosti

6) glavne pokretače prihoda i profitabilnosti kao i glavne pokretače pokrivenosti neprihodosnih plasmana ispravcima vrijednosti uz objašnjenje njihova odabira

7) kretanje kapitala i ako je primjenjivo, izvanbilančne izloženosti kao i detaljan opis strukture financiranja

8) ako je kreditna institucija u kojoj se stječe kvalificirani udio članica grupe, opis modela potencijalnih profitnih centara kao i dijeljenja prihoda i modela transfernih cijena uključujući i njihov učinak na financijska izvješća kreditne institucije u kojoj se stječe udio i

9) informacije o internom računu dobiti i gubitka upravljačkog tijela i mjerenju i upravljanju profitabilnosti

(6) Projekcije financijskih izvješća iz stavka 3. ovog članka moraju pokazati da će kreditna institucija biti sposobna ispunjavati bonitetne zahtjeve u vrijeme stjecanja i sljedeće tri godine. Ako su dokapitalizacije planirane u razdoblju od sljedeće tri godine, projekcije trebaju biti potkrijepljene, a projekcije ispunjavanja bonitetnih zahtjeva bez planiranih dokapitalizacija također trebaju biti prikazane. Projekcije moraju sadržavati temeljni i stresni scenarij.

(7) Procijenjene financijske brojke iz poslovnog plana moraju se odnositi na sljedeće:

1) imovinu izraženu u tisućama eura (ukupnu imovinu kao i kredite i potraživanja isključujući izloženosti prema kreditnim institucijama i središnjim bankama)

2) obveze/kapital izražene u tisućama eura (ukupne obveze, isključujući depozite od kreditnih institucija i središnjih banaka i ukupni kapital)

3) račun dobiti i gubitka izražen u tisućama eura0 (kamatni prihodi, kamatni rashodi, neto kamatni prihodi, prihodi od naknada, rashodi od naknada, neto prihodi od naknada, prihodi od trgovanja, operativni troškovi, ukupni neto operativni prihodi, ispravci vrijednosti i rezervacije, dobit prije oporezivanja, neto dobit (nakon oporezivanja)

4) bonitetne omjere/stope (stopa CET1 kapitala, stopa Tier 1 kapitala, stopa ukupnoga kapitala, rizikom ponderirana aktiva, kreditnim rizikom ponderirana aktiva, tržišnim rizikom ponderirana aktiva, operativnim rizikom ponderirana aktiva, omjer financijske poluge, omjer koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (LCR), omjer NSFR) i

5) ostalo (NPL omjer, omjer troškova i prihoda, ukupan broj radnih sati (engl. FTE), očekivani troškovi sinergije – ukupni iznos nakon tri godine, očekivani budući prihod sinergije – ukupni iznos nakon tri godine).

(8) Opis utjecaja stjecanja na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu kreditne institucije iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati opis utjecaja na:

1) sastav i dužnosti uprave, nadzornog odbora, kreditnog odbora, odbora za rizike, odbora za primitke, odbora za imenovanja, revizorskog i drugih odbora, uključujući informacije o osobama koje će rukovoditi poslovanjem

2) administrativne i računovodstvene postupke i unutarnje kontrole, uključujući promjene u postupcima iz područja računovodstva, unutarnje revizije, praćenja usklađenosti, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i upravljanja rizicima i imenovanju osobe odgovorne za rad funkcije unutarnje revizije, osobe odgovorne za rad funkcije praćenja usklađenosti i osobe zadužene za rad funkcije kontrole rizika

3) cjelokupnu IT arhitekturu, uključujući sve promjene politike eksternalizacije, dijagram toka podataka, interni i eksterni softver kojim se koristi, osnovne procedure i alate za sigurnost informacijskog sustava, uključujući pričuvnu pohranu, planove kontinuiteta poslovanja i revizorske zapise

4) politike eksternalizacije, uključujući informacije o područjima koja će se eksternalizirati, izbor pružatelja usluga i prava i obveze definirane ugovorima o eksternalizaciji, uključujući reviziju i kvalitetu usluge koja se očekuje i

5) ostale informacije koje mogu utjecati na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio, uključujući sve promjene u glasačkim pravima dioničara.

(9) Ako do stjecanja kvalificiranog udjela dolazi na osnovi unutargrupne transakcije, pri čemu se ne mijenja krajnji posredni stjecatelj, stjecatelj nije dužan dostaviti strategiju, poslovni plan i unutarnju organizaciju kreditne institucije, ako namjeravanim stjecanjem neće doći do izmjena navedenih dokumenata.«

Članak 10.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji podnosi se putem za to predviđenoga informacijskog sustava, elektroničkim putem ili pisanim putem Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi putem za to predviđenoga informacijskog sustava ili elektroničkim putem, isti mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis.

(3) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi putem za to predviđenoga informacijskog sustava, elektroničkim putem ili pisanim putem sve informacije i dokumentacija koji se dostavljaju sastavni su dio navedenog zahtjeva.

(4) Hrvatska narodna banka obavijestit će na svojim internetskim stranicama o načinu na koji se zahtjev iz stavka 1. podnosi putem za to predviđenog informacijskog sustava i elektroničkim putem.«

Članak 11.

Prilozi 1., 2. i 3. Odluke brišu se.

Dosadašnji prilog 4. postaje Prilog Odluke i njezin je sastavni dio.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i primjena

Članak 12.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2024.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke.

O. br.: 221-091/06-24/BV Zagreb, 7. lipnja 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić