NN 74/2024 (19.6.2024.), Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i upotrebi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1237

Na temelju odredbi članka 45. stavka 5. i članka 46. stavka 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14 i 155/23) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. lipnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPOTREBI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

Članak 1.

Uvodne odredbe

Pravilnikom o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i upotrebi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se:

– način obračuna doprinosa,

– rokovi uplate doprinosa,

– način vođenja imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda,

– upotreba imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda i

– način i rokovi dostavljanja izvješća Hanfi o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda.

Članak 2.

(1) Garancijski fond je imovina Hrvatskog ureda za osiguranje (dalje u tekstu: HUO) namijenjena izvršenju obveza po osnovama određenim Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu (dalje u tekstu: ZOOP).

(2) Obveznici uplate doprinosa za Garancijski fond koji se vodi pri HUO-u, za obveze Garancijskog fonda, osim obveze iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a, propisani su člankom 45. stavkom 1. ZOOP-a.

(3) Obveznici za ispunjenje obveza Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a (odnosno naknade šteta koje HUO isplaćuje oštećenim osobama zbog otvaranja postupka likvidacije ili stečaja nad društvom za osiguranje na temelju članaka 31. i 61.a ZOOP-a), propisani su člankom 45. stavkom 2. ZOOP-a.

(4) Obveznici uplate doprinosa iz ovog članka, dužni su dostavljati HUO-u statističke i druge podatke propisane zakonskim propisima i internim aktima HUO-a u propisanim rokovima, koji su potrebni za izvršenje obveza propisanih ovim Pravilnikom.

(5) U slučaju zakašnjenja uplate dužnog doprinosa za Garancijski fond, obveznik je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu i to od dana dospijeća.

(6) Pojam »društvo za osiguranje« iz ovog Pravilnika ima isto značenje kao taj pojam iz članka 3. stavka 1. točke 4. ZOOP-a.

Članak 3.

Način obračuna i rokovi uplate doprinosa za obveze garancijskog fonda (osim obveza u slučaju insolventnosti)

(1) Obveznici iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika uplaćuju doprinos za Garancijski fond, za obveze Garancijskog fonda, na temelju članka 45. stavka 1. ZOOP-a, razmjerno naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja ostvarenoj na području Republike Hrvatske u godini na koju se doprinos odnosi.

(2) Visinu godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini HUO utvrđuje financijskim planom (dalje: Financijski plan), najkasnije do 31.12. tekuće godine, a način sastavljanja Financijskog plana, HUO detaljnije utvrđuje Statutom i internim aktima.

(3) HUO izračunava privremeni udio u visini godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini za svakog pojedinog obveznika iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika na temelju podataka o naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u prometu ostvarenoj na području Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – rujan tekuće godine.

(4) HUO je dužan pisanim putem dostaviti svakom pojedinom obvezniku iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, i Hanfi informaciju o visini godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza Garancijskog fonda u sljedećoj kalendarskoj godini i njegovom privremenom udjelu u tom iznosu u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Obveznik iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika uplaćuje doprinos, mjesečno do 25. u tekućem mjesecu, i to 1/12 (jednu dvanaestinu) njegove utvrđene godišnje obveze na temelju primljenog računa od strane HUO-a.

(6) U slučaju neizvršenja uplata doprinosa za Garancijski fond u propisanom roku, HUO je dužan obvezniku poslati opomenu, a ako obveznik nije postupio ni u roku iz opomene, postupiti u skladu s člankom 12. ovog Pravilnika, te o tome pisano obavijestiti Hanfu.

(7) Konačni obračun uplata doprinosa za prethodnu godinu izvršit će se do 30. travnja tekuće godine i to na temelju podataka o naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja ostvarenoj na području Republike Hrvatske u prethodnoj godini, a eventualno više uplaćeni iznos smatrat će se uplatom za naredno razdoblje, a za manje uplaćeni iznos doprinosa HUO je dužan pisano pozvati obveznike iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika da, u roku od 8 dana od dana primitka navedenog poziva, uplate razliku.

(8) U slučaju da visina godišnjeg doprinosa za izvršenje obveza iz Garancijskog fonda, utvrđena Financijskim planom, nije dostatna za podmirenje obveza Garancijskog fonda, HUO je dužan donijeti odluku o rebalansu i pisano pozvati obveznike iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika da, u roku od 8 dana od dana primitka navedenog poziva, uplate dodatna sredstva na ime doprinosa za Garancijski fond.

(9) Od doprinosa prikupljenih na temelju ovog članka HUO oblikuje imovinu namijenjenu za obveze Garancijskog fonda, koju mora voditi odvojeno od ostale imovine HUO-a te odvojeno od imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda u slučaju insolventnosti prikupljene na temelju članka 5. ovog Pravilnika.

(10) Ovaj članak se ne odnosi na način obračuna i rokove uplate doprinosa za obveze Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a.

Članak 4.

Insolventnost društva za osiguranje

(1) U slučaju nastupa okolnosti iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a odnosno zahtjeva za naknadu šteta u slučaju otvaranja postupka likvidacije ili stečaja društva za osiguranje na temelju članaka 31. i 61.a ZOOP-a, odnosno kad se nad:

– društvom za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj otvori stečajni postupak rješenjem nadležnog suda koje se objavljuje u »Narodnim novinama«, odnosno ako nadležni sud o tome ranije izvijesti Hanfu, Hanfa donosi rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje u stečaju, u skladu s važećim zakonskim odredbama te obavještava nadzorna tijela drugih država članica, a HUO o toj odluci odmah obavještava sva ekvivalentna tijela u državama članicama koja su ovlaštena za naknadu štete oštećenim osobama zbog otvaranja postupka stečaja ili likvidacije nad društvom za osiguranje.

– društvom za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj otvori postupak likvidacije rješenjem Hanfe koje se objavljuje u »Narodnim novinama«, društvo za osiguranje može obavljati poslove osiguranja potrebne i primjerene za završetak postupka likvidacije i poslove potrebne za prijenos ugovora o osiguranju na drugo društvo za osiguranje, sve u skladu s važećim zakonskim odredbama, tom prilikom Hanfa obavještava nadzorna tijela drugih država članica, a HUO o toj odluci odmah obavještava sva ekvivalentna tijela u državama članicama koja su ovlaštena za naknadu štete oštećenim osobama zbog otvaranja postupka stečaja ili likvidacije nad društvom za osiguranje.

– odgovornim društvom za osiguranje iz druge države članice počne provoditi stečajni postupak ili postupak likvidacije prema propisima matične države članice tog društva za osiguranje, Hanfa i HUO zaprimit će obavijest o tome od nadležnog nadzornog tijela te države članice odnosno ekvivalentnog tijela u državi članici koje je ovlašteno za naknadu štete oštećenim osobama zbog otvaranja postupka stečaja ili likvidacije nad društvom za osiguranje.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. alineja 1. i 2. ovoga članka, u skladu s važećim odredbama članka 31. ZOOP-a, oštećena osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj može podnijeti odštetni zahtjev izravno HUO-u za isplatu naknade štete iz sredstava Garancijskog fonda za oštećenje stvari ili tjelesne ozljede koje su prouzročene vozilom čija upotreba je osigurana od strane društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a HUO o zaprimljenom odštetnom zahtjevu obavještava to društvo za osiguranje ili njegova stečajnog upravitelja ili likvidatora te rješava odštetni zahtjev u skladu s člankom 31. st. 4. ZOOP-a.

(3) U slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka, u skladu s važećim odredbama članka 61. a ZOOP-a, oštećena osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj može podnijeti odštetni zahtjev izravno HUO-u za isplatu naknade štete iz sredstava Garancijskog fonda za oštećenje stvari ili tjelesne ozljede koje su prouzročene vozilom koje je osigurano i uobičajeno se nalazi u drugoj državi članici, a HUO obavješćuje o zaprimljenom odštetnom zahtjevu, ekvivalentno tijelo nadležno za naknadu štete u matičnoj državi članici društva za osiguranje nad kojim se provodi stečajni ili likvidacijski postupak i to društvo za osiguranje ili njegova stečajnog upravitelja ili likvidatora te rješava odštetni zahtjev u skladu s člankom 61.a ZOOP-a.

(4) HUO je dužan internim aktima propisati sve organizacijske aspekte i postupke vezane uz obradu zahtjeva za naknadu šteta koje se isplaćuju iz sredstava Garancijskog fonda, uključujući najmanje uspostavljanje ugovornih odnosa s obveznicima iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika vezanih uz založno pravo nad instrumentima za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 6. ovog Pravilnika, postupke vezane uz korištenje istih instrumenata, organizacijski ustroj, odgovorne osobe, rokove te postupak angažiranja dodatnih ljudskih resursa u slučaju insolventnosti društva za osiguranje.

(5) HUO je dužan propisati i na svojim internetskim stranicama objaviti obrazac za prijavu štete odnosno podnošenje odštetnog zahtjeva, najmanje na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 5.

Imovina namijenjena za obveze garancijskog fonda u slučaju insolventnosti društva za osiguranje

(1) Imovinu namijenjenu za obveze Garancijskog fonda u slučaju insolventnosti društva za osiguranje predstavljaju sredstva uplaćena HUO-u za Garancijski fond u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom 2. alinejom 2., člankom 11., stavkom 3. ovog Pravilnika ili po drugoj osnovi u vezi s izvršenjem obveza s osnove insolventnosti društva za osiguranje.

(2) Imovinu namijenjenu za obveze Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a, HUO mora voditi odvojeno od ostale imovine HUO-a te odvojeno od imovine namijenjene za ostale obveze Garancijskog fonda prikupljene na temelju članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Instrumenti osiguranja za izvršenje obveza garancijskog fonda u slučaju insolventnosti društva za osiguranje

(1) Obveznici iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika dužni su HUO-u položiti instrumente osiguranja za izvršenje obveza Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a.

(2) HUO je dužan Hanfi dostavljati Izvješće o položenim instrumentima osiguranja iz stavka 1. ovog članka na obrascu MI – HUO (IO) koji je prilog II. ovog Pravilnika i njegov sastavni dio.

(3) Izvještaj iz prethodnog stavka dostavlja se do sedmog radnog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji kalendarski dan prethodnog mjeseca.

Članak 7.

(1) Najniži iznos na koji mora glasiti instrument iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđuje se na način da se svota od 750.000,00 EUR uveća za iznos koji se dobije primjenom postotka iz stavka 2. ovog članka na osnovicu od 55.500.000,00 EUR. Pri navedenom, počevši od 1.1.2027., osnovica se svake godine jednom godišnje povećava za veći od sljedeća dva iznosa: 3.000.000,00 EUR ili 0.5% od ukupno naplaćene premije rizika obveznog osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. ZOOP-a na ukupnoj razini tržišta osiguranja.

(2) Postotak iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao udio zbroja ukupno naplaćene premije ili broja rizika obveznog osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. ZOOP-a pojedinog obveznika u zbroju navedene premije ili rizika svih društava, a na temelju podataka o premiji ili broju rizika na temelju kumulativnih mjesečnih podataka za prosinac prethodne godine ostvarene na području Republike Hrvatske i prekogranično.

(3) Tijekom obavljanja poslova obveznog osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. ZOOP-a, obveznik mora imati važeći instrument osiguranja na najniže izračunati iznos, sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, s tim da vrijeme važenja pojedinog instrumenta ne može biti kraće od tri mjeseca.

(4) HUO do kraja veljače za tekuću godinu izračunava najniži iznos instrumenta osiguranja za pojedinog obveznika na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka te obveznicima i Hanfi dostavlja pisani izračun najkasnije do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu u kojem je izrađen izračun.

(5) Obveznici iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika dužni su uskladiti instrumente osiguranja s primljenim izračunom u roku od 60 dana od dana primitka izračuna te izdati i pismo namjere HUO-u kojim se obvezuju biti njegovi sudužnici u sklopljenom ugovoru o kreditu iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika u svrhu podmirenja obveza Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a.

(6) HUO može izraditi i Hanfi dostaviti prijedlog o umanjenju iznosa instrumenata osiguranja iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da u tom trenutku nije otvoren postupak likvidacije ili stečaja nad društvom za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj niti je izvjesno da će takav postupak biti otvoren.

(7) HUO može izraditi i dostaviti Hanfi prijedlog o povećanju iznosa instrumenata osiguranja iz stavka 1. ovog članka.

(8) Ako Hanfa ocijeni osnovanim prijedlog HUO-a iz stavka 6. ili stavka 7. ovog članka, izmijenit će djelomično ili u potpunosti u skladu s prijedlogom HUO-a odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na iznos instrumenata osiguranja.

Članak 8.

(1) Instrument za osiguranje izvršenja obveza Garancijskog fonda iz članka 6. ovog Pravilnika može biti položen u obliku:

– bezuvjetne platežne garancije banke u korist HUO-a,

– vrijednosnih papira koje je izdala ili za čiju isplatu jamči Republika Hrvatska, uz prethodno izvršen upis osnivanja založnog prava u korist HUO-a,

– namjenskog depozita položenog u banku, uz prethodno izvršen upis osnivanja založnog prava u korist HUO-a.

(2) Instrument iz stavka 1. ovog članka ne može biti položen na teret imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva obveznika iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika u skladu s člankom 180. Zakona o osiguranju.

(3) Instrument iz stavka 1. ovog članka može biti položen i kombinacijom dozvoljenih oblika, pri čemu ukupan iznos na koji glase ti instrumenti odgovara najmanje iznosu utvrđenom člankom 7. ovog Pravilnika.

(4) HUO u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije obveznika iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, mora biti ovlašten samostalno raspolagati sredstvima iz stavka 1. ovog članka, što mora biti sastavni dio odredbi ugovora kojim se instrument polaže HUO-u, odnosno mora biti prvi u prvenstvenom redu namirenja iz vrijednosti zaloga te založno pravo mora biti upisano u odgovarajući upisnik.

Članak 9.

(1) Obveznici su dužni položiti u HUO instrument iz članka 6. ovog Pravilnika po isteku prethodno položenog instrumenta, odnosno u roku od 15 dana po primanju u članstvo HUO.

(2) Odluku o prihvaćanju položenog instrumenta donijet će HUO.

(3) Ako na temelju pregleda položenog instrumenta HUO zaključi da isti iz objektivnih razloga nije prihvatljiv, dostavit će predmetnom obvezniku ponovljeni poziv na dostavu prihvatljivog instrumenta iz članka 6. ovog Pravilnika.

(4) Ako obveznik na ponovljeni poziv HUO-a ne dostavi navedeni instrument, HUO će postupiti u skladu s člankom 10. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ako obveznik ne izmiri obveze iz ovog Pravilnika na način i po postupku utvrđenom ovim Pravilnikom, HUO će o navedenom pisano obavijestiti Hanfu u skladu s člankom 45. stavkom 3. ZOOP-a.

Članak 11.

Nedostatnost sredstava garancijskog fonda za obveze u slučaju insolventnosti društva za osiguranje

(1) Obveze Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a HUO podmiruje iz pribavljenih sredstava sljedećim redoslijedom:

1. iz imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a i aktiviranjem instrumenta osiguranja insolventnog obveznika iz članka 6. ovog Pravilnika,

2. ovisno o visini zahtjeva prema Garancijskom fondu:

– iz instrumenata osiguranja preostalih obveznika iz članka 6. ovog Pravilnika, razmjerno udjelu u ukupno naplaćenoj premiji ili broju rizika obveznih osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. ZOOP-a pojedinog obveznika u zbroju navedene premije ili rizika svih društava, a na temelju podataka o premiji ili broju rizika iz prethodnog godišnjeg obračunskog razdoblja i/ili

– iz uplaćenih novčanih sredstva, utvrđenih razmjerno naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. ZOOP-a u prethodnom godišnjem obračunskom razdoblju i primljenih na temelju pisanog poziva HUO-a upućenog obveznicima iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da sredstva iz stavka 1. ovog članka nisu dostatna za podmirenje obveza Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a, HUO-a je dužan osigurati podmirenje tih obveza sklapanjem ugovora o kreditu od strane HUO-a, u kojem su obveznici iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, izuzev insolventnog obveznika, dužni sudjelovati kao sudužnici.

(3) U bilo kojem slučaju iz stavaka 1. i 2. ovog članka, obveznik iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika može HUO-u uplatiti novčana sredstva za Garancijski fond.

(4) Ako HUO na temelju stavka 1. točke 2. alineje 1. ovog članka, aktivira instrumente osiguranja preostalih obveznika iz članka 6. ovog Pravilnika, obveznik iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika dužan se uskladiti s člankom 7. stavkom 3. ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od aktivacije njegovog instrumenta osiguranja.

(5) Za svaku isplatu obveze Garancijskog fonda iz članka 44. stavka 1. točke 8. ZOOP-a iz imovine Garancijskog fonda, HUO je dužan podnijeti zahtjev za nadoknadu isplaćenog iznosa u postupku stečaja ili likvidacije insolventnog društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno ekvivalentnom tijelu iz druge države članice u slučaju insolventnosti društva za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici i o tome pisano obavijestiti Hanfu.

Članak 12.

Instrumenti osiguranja za izvršenje obveza uplate doprinosa za obveze garancijskog fonda

(1) Obveznici iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika dužni su HUO-u položiti dovoljan broj bjanko zadužnica najmanje do iznosa potrebnog za pokriće svog udjela doprinosa utvrđenih u članku 3. ovog Pravilnika.

(2) HUO će bjanko zadužnice koristiti u slučaju nepodmirenja ili zakašnjenja u podmirivanju obveze uplate doprinosa za Garancijski fond od strane pojedinog obveznika na način utvrđen člankom 3. ovog Pravilnika.

(3) O aktiviranju bjanko zadužnice HUO je dužan pisano obavijestiti Hanfu.

Članak 13.

Način vođenja i upotreba imovine garancijskog fonda

(1) HUO na kraju svake kalendarske godine utvrđuje ukupnu visinu imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda, osim obveza iz članka 44 stavak 1. točke 8. ZOOP-a, te izračunava udio za svakog pojedinog obveznika iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika na temelju podataka o naplaćenoj premiji osiguranja ili broju rizika u određenoj vrsti obveznog osiguranja u prometu ostvarenoj na području Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – rujan tekuće godine, a za navedenu imovinu Garancijskog fonda, svaki pojedini obveznik iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika dužan je u svojim poslovnim knjigama iskazati obvezu prema Garancijskom fondu na temelju prethodno utvrđenog iznosa od strane HUO-a, kao i sredstva za tu obvezu Garancijskog fonda.

(2) Dio imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda iz stavka 1. ovog članka koja se nalazi u poslovnim knjigama obveznika iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika utvrđena je kao obveza uplate doprinosa za Garancijski fond iz stavka 1. ovog članka te je istu obveznik iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika dužan voditi na posebnom kontu.

(3) Dio imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda iz članka 6. koja se nalazi u poslovnim knjigama obveznika iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, isti je dužan voditi na posebnim kontima.

(4) Imovinu za obveze Garancijskog fonda iz članka 3. i 5. ovog Pravilnika HUO upotrebljava samo u svrhu propisanih obveza iz članka 44. ZOOP-a.

(5) HUO je dužan voditi knjigovodstvo priljeva sredstava (uplate doprinosa od obveznika i pripis prinosa odnosno dobiti i gubitaka od ulaganja te uplata ekvivalentnih tijela i stečajnog upravitelja odnosno likvidatora insolventnog društva za osiguranje, kao i uplate drugih osoba na temelju prava HUO-a na nadoknadu isplaćenih iznosa naknada šteta) i odljeva sredstava za isplate po štetama te drugim naknadama i isplatama i to:

– posebno po vrstama obveznih osiguranja iz članka 2. stavka 1. ZOOP-a

– posebno za obveze iz članka 3. ovog Pravilnika i posebno za obveze iz članka 5. ovog Pravilnika.

(6) HUO je dužan internim aktima propisati cjelokupni postupak i politiku ulaganja te način vođenja i upotrebe imovine Garancijskog fonda, uključujući najmanje organizacijski ustroj, odgovorne osobe i rokove, pri čemu je dužan voditi računa o disperziji i razboritosti ulaganja.

Članak 14.

Izvješće o stanju imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda

(1) HUO je dužan Hanfi dostavljati Izvješće o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda na obrascima MI-HUO (R) koji je prilog I. ovog Pravilnika i njegov sastavni dio.

(2) Izvješća o stanju imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda iz prethodnog stavka dostavljaju se do sedmog radnog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji kalendarski dan prethodnog mjeseca.

Članak 15.

(1) HUO je dužan Hanfi dostavljati dokumentaciju na način i u skladu s Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hanfi koja je objavljena na internetskoj stranici Hanfe.

(2) Smatra se da je HUO dostavio dokumentaciju u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, HUO je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. HUO je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, HUO je dužan dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem HUO-a, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od HUO-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 16.

Prijelazne i završne odredbe

(1) HUO se dužan uskladiti s odredbom člankom 3. stavka 2., članka 4. stavka 4. i članka 13. stavka 6. ovog Pravilnika do 30.9.2024. te s odredbom članka 4. stavka 5. ovog Pravilnika do 1. 12. 2024. godine.

(2) HUO i društva za osiguranja dužni su do 30. 6. 2026. postupno se uskladiti s člankom 7. stavcima 1. – 3. ovog Pravilnika na način da se usklade:

– do 31. 12. 2024. s 25 % propisanog iznosa,

– do 30. 6. 2025. s 50 % propisanog iznosa,

– do 31. 12. 2025. sa 75 % propisanog iznosa te

– do 30. 6. 2026. sa 100 % propisanog iznosa.

(3) Prvo povećanje osnovice iz članka 7. stavka 1. i pripadni izračun najnižeg iznosa instrumenta osiguranja za pojedinog obveznika na način propisan stavcima 1. i 2. članka 7., HUO obveznicima i Hanfi dostavlja najkasnije do kraja veljače 2027. godine.

(4) Iznimno od članka 7. stavka 4. ovog Pravilnika, za razdoblje u trajanju od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 30. 6. 2026. HUO izračunava najniži iznos instrumenta osiguranja za pojedinog obveznika na način propisan stavcima 1. i 2. članka 7. te obveznicima i Hanfi dostavlja pisani izračun najkasnije do 31. 7. 2024.

Članak 17.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i upotrebi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda (»Narodne novine«, br. 20/23).

Klasa: 011-01/24-04/01 Urbroj: 326-01-70-72-24-1 Zagreb, 12. lipnja 2024.

Predsjetnik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

Obrazac MI – HUO (R)

IZVJEŠĆE O STANJU IMOVINE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA (OSIM OBVEZA IZ ČLANKA 44. STAVKA 1. TOČKE 8. ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU)

 

OPIS

STANJE NA DAN – zadnji kalendarski dan mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se izvješće podnosi

STANJE NA DAN – zadnji kalendarski dan mjeseca za koji se izvješće podnosi

Kategorija imovine

Osnovne informacije o imovini i drugoj ugovornoj strani

Iznos (EUR)

Osnovne informacije o imovini i drugoj ugovornoj strani

Iznos

(EUR)

Novac na računu

– nije primjenjivo –

(1)*

– nije primjenjivo –

(1)*

U zasebne retke navesti za svaku pojedinu imovinu iz promatrane kategorije:

a) broj računa, naziv banke kod koje je otvoren račun

b) iznos sredstava na računu

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

Depoziti

– nije primjenjivo –

(2)*

– nije primjenjivo –

(2)*

U zasebne retke navesti za svaku pojedinu imovinu iz promatrane kategorije:

a) naziv banke kod koje položen / oročen depozit

b) iznos deponiranih sredstava

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

Dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca

– nije primjenjivo –

(3)*

– nije primjenjivo –

(3)*

U zasebne retke navesti za svaku pojedinu imovinu iz promatrane kategorije:

a) identifikacijsku oznaku i vrstu vrijednosnog papira / instrumenta tržišta novca, naziv izdavatelja

b) računovodstvenu vrijednost vrijednosnog papira / instrumenta na dan

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

Udjeli u novčanim fondovima

– nije primjenjivo –

(4)*

– nije primjenjivo –

(4)*

U zasebne retke navesti za svaku pojedinu imovinu iz promatrane kategorije:

a) identifikacijsku oznaku i naziv novčanog fonda, naziv upravitelja fonda, broj udjela na dan

b) računovodstvenu vrijednost udjela na dan

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

Dospjela nenaplaćena potraživanja za doprinos u Garancijski fond

– nije primjenjivo –

(5)*

– nije primjenjivo –

(5)*

U zasebne retke navesti za svako pojedino nenaplaćeno potraživanje za doprinos u Garancijskom fondu:

a) naziv Obveznika na kojega se odnosi potraživanje

b) iznos potraživanja na dan

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

Ukupno

– nije primjenjivo –

(1+2+3+4+5)

– nije primjenjivo –

(1+2+3+4+5)

 

 

 

* (1), (2), (3), (4), (5), – ukupni zbroj pojedinih stavki imovine u promatranoj kategoriji na zadnji kalendarski dan promatranog mjeseca

PRILOG II.

Obrazac MI – HUO (IO)

IZVJEŠĆE O POLOŽENIM INSTRUMENTIMA OSIGURANJA IZVRŠENJA OBVEZA IZ ČLANKA 44. STAVKA 1. TOČKE 8. ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

 

OPIS

STANJE NA DAN – zadnji kalendarski dan kvartala za koji se izvješće podnosi

Naziv obveznika (LEI)

a) oblik položenog instrumenta

b) osnovne informacije o položenom instrumentu osiguranja i Obvezniku

c) iznos na koji glasi instrument (EUR)

Obveznik 1

– nije primjenjivo -

– nije primjenjivo -

(1)*

U zasebne retke navesti za svaki položeni instrument osiguranja:

a) oblik instrumenta iz čl. 8. ovog Pravilnika

b) naziv izdavatelja / druge ugovorne strane (banke) položenog instrumenta

c) iznos na koji glasi instrument

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(c)

(c)

(c)

...

Obveznik 2

– nije primjenjivo -

– nije primjenjivo -

(2)*

U zasebne retke navesti za svaki položeni instrument osiguranja:

a) oblik instrumenta iz čl. 8. ovog Pravilnika

b) naziv izdavatelja / druge ugovorne strane (banke) položenog instrumenta

c) iznos na koji glasi instrument

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(c)

(c)

(c)

...

...

...

...

...

Obveznik N

– nije primjenjivo -

– nije primjenjivo -

(N)*

U zasebne retke navesti za svaki položeni instrument osiguranja:

a) oblik instrumenta iz čl. 8. ovog Pravilnika

b) naziv izdavatelja / druge ugovorne strane (banke) položenog instrumenta

c) iznos na koji glasi instrument

(a)

(a)

(a)

...

(b)

(b)

(b)

...

(c)

(c)

(c)

...

Ukupno

– nije primjenjivo -

– nije primjenjivo -

(1) + (2) +... + (N)

 

 

 

* (1), (2),... (N) – ukupni zbroj iznosa na koje glase položeni instrumenti osiguranja pojedinog Obveznika

 

 

 

Copyright © Ante Borić