Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 58/2024 (17.5.2024.), Obvezatne upute broj EP X o imenovanju članova biračkih odbora

 

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1000

Na osnovi članka 29. točke 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 17. svibnja 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP X

O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

1. Članovi biračkih odbora imenuju se najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: izbori), dakle najkasnije do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Općinska i gradska izborna povjerenstva predlažu imenovanje biračkih odbora za područje svoje općine odnosno grada, a iste imenuju županijska izborna povjerenstva za svoje područje. Biračke odbore na području Grada Zagreba imenuje Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

Biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i na biračkim mjestima u mirovnim operacijama i misijama imenuje Državno izborno povjerenstvo.

Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati niti promatrači na izborima.

Članove biračkih odbora određuju političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora, dakle na dan 16. svibnja 2024., na način da dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove zamjenike određuje oporbena politička stranka, odnosno političke stranke.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Hrvatskome saboru Državnom izbornom povjerenstvu dostavlja nadležno tijelo Hrvatskoga sabora.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, Državno izborno povjerenstvo će zatražiti od političkih stranaka koje su, prema dostavljenim podacima, zastupljene u Hrvatskome saboru da se same o tome bez odgode očituju. Državno izborno povjerenstvo će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka utvrditi koje su političke stranke većinske odnosno oporbene.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova biračkih odbora.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka ne mogu dogovo­riti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno općinsko, gradsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba odnosno Državno izborno povjerenstvo za biračke odbore u diplomatsko-kon­zularnim predstavništvima Republike Hrvatske ždrijebom, na način da će predstavnike političkih stranaka tako rasporediti da pojedina politička stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika u Hrvatskome saboru.

Ako političke stranke, ovlaštene za predlaganje članova biračkih odbora, ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim općinskim, gradskim izbornim povjerenstvima odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba odnosno Državnom izbornom povjerenstvu za biračka mjesta u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 18 dana prije održavanja izbora, dakle do 21. svibnja 2024. do 24:00 sata:

– općinska i gradska izborna povjerenstva će nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu samostalno predložiti članove biračkih odbora kako bi nadležno županijsko izborno povjerenstvo moglo imenovati biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

– Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba samostalno će imenovati članove biračkih odbora najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

– Državno izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora i iste imenovati na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

3. Danom stupanja na snagu ovih Obvezatnih uputa prestaju važiti Obvezatne upute broj EP X o imenovanju članova biračkih odbora (»Narodne novine«, broj 55/24).

4. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17 Urbroj: 507-03/05-24-19 Zagreb, 17. svibnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić