Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 57/2024 (16.5.2024.), Naredba o zabrani uporabe didušikovog monoksida (N₂O)

Ministarstvo zdravstva

997

Na temelju članka 50.a stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19) ministar zdravstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UPORABE DIDUŠIKOVOG MONOKSIDA (N2O)

Članak 1.

U cilju zaštite života i zdravlja ljudi zabranjuje se uporaba didušikovog monoksida (N2O) putem proizvoda koji se ne uporabljuju u skladu s namjenom predviđenom od strane proizvođača.

Članak 2.

Ova Naredba ostaje na snazi do 30. rujna 2024. godine.

Članak 3.

Ova Naredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2024. godine.

Klasa: 011-02/24-03/09 Urbroj: 534-07-1-1/8-24-02 Zagreb, 15. svibnja 2024.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić