Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 64/2024 (29.5.2024.), Odluka o izmjeni Odluke o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama

Hrvatska narodna banka

1139

Na temelju članka 86. stavaka 1. i 3. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIKUPLJANJU GRANULARNIH PODATAKA O KREDITIMA I KREDITNOM RIZIKU I PODATAKA O NEKRETNINAMA

Članak 1.

U Odluci o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama (»Narodne novine«, br. 72/2022. i 95/2023.) u članku 7. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke u roku od 30 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 3. ove Odluke.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 189-091/05-24/BV Zagreb, 15. svibnja 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić