Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 55/2024 (10.5.2024.), Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršenja maloljetničkih sankcija

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

967

Na temelju članka 127. stavka 1. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine«, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19), ministar pravosuđa i uprave donosi

POSLOVNIK

O RADU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE RADA TIJELA KAZNENOG POSTUPKA I IZVRŠENJA MALOLJETNIČKIH SANKCIJA

Članak 1.

(1) Povjerenstvo za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršenja maloljetničkih sankcija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) savjetodavno je tijelo ministra nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Zadaće, način rada te prava i obveze predsjednika i članova Povjerenstva uređuju se ovim Poslovnikom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Zadaća Povjerenstva je pružanje stručne pomoći ministru u svim pitanjima kaznenog postupka iz područja delinkvencije mladih (maloljetnici i mlađi punoljetnici), izvršavanja maloljetničkih sankcija i kaznenopravne zaštite djece.

Članak 3.

Povjerenstvo u svom radu osobito:

(1) prati rad pravosudnih i drugih tijela i ustanova u području kaznenog postupka kriminaliteta maloljetnika i mlađih punoljetnika, izvršavanja maloljetničkih sankcija i kaznenopravne zaštite djece te s tim u vezi ukazuje na uočene nepravilnosti u radu na primjeni zakona, uzimajući u obzir međunarodne standarde,

(2) prati zakonske propise i daje stručna mišljenja i prijedloge radi donošenja i izmjene zakona i provedbenih propisa,

(3) prati statističke trendove u kretanju delinkvencije maloljetnika, mlađih punoljetnika i kriminaliteta na štetu djece s ciljem predlaganja mogućih društvenih reakcija i intervencija,

(4) predlaže programe stručnog usavršavanja sudaca za mladež, državnih odvjetnika za mladež, stručnih suradnika izvanpravne struke u državnim odvjetništvima i na sudovima, odvjetnika i drugih stručnih osoba koje rade na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece,

(5) surađuje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i organizacijama civilnog društva s ciljem provođenja učinkovitih intervencija prema djeci i mladima.

Članak 4.

(1) Povjerenstvo ima trinaest članova.

(2) Članove Povjerenstva imenuje ministar na vrijeme od četiri godine.

(3) Članovi Povjerenstva između sebe, tajnim glasovanjem, na sjednici Povjerenstva biraju predsjednika Povjerenstva i zamjenika predsjednika Povjerenstva.

(4) Za pravovaljano odlučivanje o izboru predsjednika Povjerenstva i zamjenika predsjednika Povjerenstva potrebna je prisutnost najmanje devet članova Povjerenstva, a odluka o izboru se donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Članak 5.

(1) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva prema potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

(2) Predsjednik Povjerenstva predsjedava sjednicom, predlaže dnevni red sjednice, usklađuje rad Povjerenstva i potpisuje akte Povjerenstva.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika Povjerenstva, sjednicu Povjerenstva saziva i vodi zamjenik predsjednika Povjerenstva.

Članak 6.

(1) Pozivi, dnevni red i materijali o kojima se raspravlja na sjednicama bit će dostavljeni članovima Povjerenstva elektroničkim putem najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Povjerenstva, uz zapisnik s prethodne sjednice.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka te uz suglasnost većine članova Povjerenstva dobivenu telekomunikacijskim sredstvima sjednica se može sazvati žurno, bez dostave materijala i zapisnika.

(3) Sjednica Povjerenstva može se održati uz korištenje uz korištenje telekomunikacijskih sredstava.

Članak 7.

(1) Sjednica Povjerenstva održava se ako je prisutna većina članova Povjerenstva.

(2) Odluke Povjerenstva donose se većinom glasova prisutnih članova Povjerenstva.

Članak 8.

(1) O tijeku rada na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva koji sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava odlučivanja.

(3) U zapisnik se unosi kratki sadržaj rasprava te odluke Povjerenstva. Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva i tajnik Povjerenstva.

Članak 9.

Povjerenstvo može na sjednice pozivati stručne osobe koje nisu članovi Povjerenstva, a koje se profesionalno bave delinkvencijom mladih i zaštitom djece, žrtava kaznenih djela, ukoliko je to potrebno zbog specifične teme i rasprave na pojedinoj sjednici.

Članak 10.

Poslove koordinacije rada Povjerenstva i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 11.

Povjerenstvo jednom godišnje, najkasnije do 31. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu podnosi izvješće o svom radu ministru. Izvješće treba biti prihvaćeno većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Članak 12.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Državnom proračunu.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija (»Narodne novine«, broj 61/14.).

Članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/21-01/405 Urbroj: 514-05-01-02-02/02-24-25 Zagreb, 12. travnja 2024.

Ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić