Sudski poslovnik

pročišćeni tekst

NN 37/1449/1408/1535/15123/1545/1629/1733/1734/1757/17, 101/18, 119/1881/19128/1939/20, 47/20, 138/20147/20, 70/21, 99/21, 145/21, 23/22, 12/23, 122/23, 55/24

na snazi od 18.05.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Na temelju članka 76. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13) ministar pravosuđa donosi


SUDSKI POSLOVNIK
 

pročišćeni tekst NN 37/1449/1408/1535/15123/1545/1629/1733/1734/1757/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21, 23/22, 12/23, 122/23

DIO PRVI

I. glava   UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Sudskim poslovnikom propisuju se osnove za ustrojstvo sudova i poslovanje u sudovima.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa daje upute i tumačenja za primjenu Sudskog poslovnika.

(3) Vrhovni sud Republike Hrvatske primjenjuje odredbe Sudskog poslovnika ako pojedina pitanja nisu uređena posebnim propisima ili Poslovnikom o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Članak 1.a (NN 119/18, 39/20, 147/20, 99/21)

Pojedini izrazi uporabljeni u Sudskom poslovniku imaju ovo značenje:

1. Pismeno je svaki podnesak, dopis, zapisnik, službena bilješka, poziv, zamolnica, potvrda, odluka, kao i akt sudske uprave u papirnatom obliku.

2. Elektroničko sudsko pismeno je svaki dopis, poziv, zamolnica, potvrda, odluka i akt sudske uprave u pdf obliku, potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom suca ili ovlaštenog službenika suda, ovjereno kvalificiranim elektroničkim pečatom odnosno aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu i predstavlja izvornik te sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata.

3. Podnesak je svako pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka upućeno sudu u papirnatom obliku.

4. Elektronički podnesak je svako pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka upućeno sudu, u pdf obliku i potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom.

5. Dopis je svako pismeno suda upućeno strankama, njihovim punomoćnicima, zastupnicima i drugim sudionicima postupka odnosno drugim tijelima i osobama u cilju davanja ili pribavljanja obavijesti ili podataka, koje nema značaj odluke, kao i pismeno koje druga tijela i osobe, koja nisu sudionici postupka, upućuju sudu.

6. Zapisnik je svako pismeno sastavljeno o sudskoj radnji obavljenoj u tijeku postupka na ročištima, o važnijim izjavama i priopćenjima koje stranke ili drugi sudionici daju izvan ročišta, kao i ostalim radnjama suda kad je to propisano pravilima odgovarajućeg postupka.

7. Službena bilješka je svako pismeno suda sastavljeno o manje važnim izjavama i priopćenjima suda strankama ili drugim sudionicima postupka i obrnuto, a o kojima prema pravilima odgovarajućeg postupka nije potrebno sastavljati zapisnik.

8. Odluka je svako pismeno suda kojim se započinje, prekida, nastavlja ili dovršava postupak ili službena radnja suda.

9. Akt sudske uprave je svako pismeno koje donosi predsjednik suda ili drugi ovlašteni nositelj poslova sudske uprave u obavljanju poslova sudske uprave.

10. Prilog je svako pismeno (isprava, tablica, prikaz, crtež i slično) ili fizički predmet koji se prilaže podnesku ili dopisu radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja sadržaja podneska ili dopisa.

11. Elektronički prilog je svako pismeno (isprava, tablica, prikaz, crtež i slično) koje se prilaže elektroničkom podnesku radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja sadržaja podneska ili dopisa.

12. Predmet je skup svih pismena i priloga koja se odnose na istu pravnu stvar, pitanje, zadaću i slično, i čine posebnu cjelinu.

13. Spis je skup svih pismena i priloga koji se odnose na istu pravnu stvar odnosno na istu pravnu ili fizičku osobu, složeni, prošiveni ili slijepljeni u jednom ili više omota označenih istim poslovnim brojem.

14. Elektronički spis je skup svih elektroničkih pismena i priloga koji se odnose na istu pravnu stvar odnosno na istu pravnu ili fizičku osobu pod istim poslovnim brojem u informacijskom sustavu u primjeni u sudu.

15. Svežanj je skup više spisa koji se poslije dovršetka postupka čuvaju složeni u istom omotu (kutiji, koricama i slično).

16. Pod izrazom ročište podrazumijeva se i rasprava, ako iz pojedinih odredaba Sudskog poslovnika ne proizlazi da je riječ o određenom ročištu.

17. Viši sud je neposredno viši sud. Za općinski sud viši sud je županijski sud, za općinski sud u odnosu na prekršajne predmete za koje je to zakonom propisano viši sud je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, za županijski sud u odnosu na kaznene predmete za koje je to zakonom propisano viši sud je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, za trgovački sud viši sud je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, za upravni sud viši sud je Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Za sve sudove viši sud je Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviši sud u Republici Hrvatskoj.

18. Elektronička komunikacija je komunikacija sudova i vanjskih korisnika putem interoperabilnih informacijskih sustava sudova i vanjskih korisnika ili putem informacijskog sustava u primjeni u sudu i sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca vanjskog korisnika.

Članak 2.

(1) U poslovanju sudovi koriste informacijski sustav.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom propisuje pravila o načinu rada i korištenja informacijskog sustava u primjeni u poslovanju sudova.

Članak 3.

Unutarnje poslovanje u sudu odvojeno je od suđenja.

II. glava   SUDSKA UPRAVA

1. Poslovi sudske uprave

Članak 4. (NN 119/18)

Pored poslova propisanih Zakonom o sudovima, poslovi sudske uprave obuhvaćaju i:

– stručne poslove u vezi s imenovanjem, stegovnom odgovornošću, razrješenjem te ostvarivanjem drugih prava i dužnosti sudaca,

– poslove osiguranja uvjeta za korištenje informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda u skladu s pravilnikom ministra nadležnog za poslove pravosuđa te poslove nadzora nad urednim i pravodobnim unosom podataka u informacijski sustav,

– poslove osiguranja uvjeta za korištenje elektroničke komunikacije u primjeni u poslovanju suda u skladu s ovim Poslovnikom i pravilnikom ministra nadležnog za poslove pravosuđa te poslove nadzora nad urednom i pravodobnom razmjenom podataka,

– poslove izvršenja kaznenopravnih sankcija (osim izvršenja kazne zatvora) i postupak s osobama protiv kojih je određen istražni zatvor,

– poslove izdavanja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak,

– druge poslove propisane zakonom i ovim poslovnikom.

2. Ovlasti i dužnosti predsjednika suda

Članak 5. (NN 145/21, 12/23)

(1) Predsjednik suda upravlja sudom, odgovoran je za pravilno i zakonito obavljanje poslova sudske uprave u sudu, obavlja nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem svih poslova u sudu te brine o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta, a posebno o rješavanju predmeta u kojima postupak traje više od tri godine, predmeta koji se rješavaju prema zakonu koji uređuje obiteljske odnose i predmeta vezanih uz nasilje u obitelji.

(2) U obavljanju svojih ovlasti i dužnosti predsjednik suda donosi upravne akte, izdaje naredbe i daje upute.

(3) Nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem poslova u sudu predsjednik suda obavlja uvidom u rad sudaca i sudskih vijeća, službenika i namještenika, uvidom u spise i odluke, pregledom poslovnih dnevnika (ročišnika), upisnika, pomoćnih knjiga i upravljačkih i drugih  izvješća informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda, nadzorom rada sudske pisarnice i drugih ustrojstvenih jedinica suda.

(4) O obavljenom nadzoru i rezultatima nadzora te poduzetim mjerama predsjednik suda dužan je najmanje jedanput mjesečno sastaviti izvješće koje će uložiti u za to osnovani spis sudske uprave.

(5) Predsjednik suda skrbi za pravilne odnose i postupanje sudaca i drugih zaposlenika suda prema strankama, državnim tijelima i drugim pravnim osobama te za pravilne odnose među zaposlenicima suda. O pojavama u sudu kojima se u znatnoj mjeri narušavaju odnosi u sudu, ometaju građani u ostvarivanju svojih prava, o zloporabi ili prekoračenju službenog položaja ili ovlasti te drugim pojavama koje štete ugledu suda, predsjednik suda dužan je izvijestiti neposredno viši sud i Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(6) Predsjednik suda odlučuje o davanju odobrenja za audio-video i fotografsko snimanje sudskih rasprava kada je to u javnom interesu, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

(7) Predsjednik suda dužan je s rezultatima rada suda svaka tri mjeseca obavještavati javnost putem internetske stranice suda te jednom mjesečno dostavljati rezultate rada svih rješavatelja svim rješavateljima.

Članak 6. (NN 119/18)

Predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave pomažu ravnatelj sudske uprave, predsjednici odjela,  voditelj stalne službe ili službenik kojeg odredi predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova...

Cijeli Sudski poslovnik preuzmite ovdje.

 

Copyright © Ante Borić