NN 79/2024 (3.7.2024.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

1341

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 97. stavka 5. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), ministar znanosti, obrazovanja i mladih, uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Predmet normiranja

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Obveznici postupanja

Članak 2.

Obveznici postupanja prema ovome Pravilniku su javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i drugi proračunski korisnici iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: korisnici).

Postupanje kod nenamjenskih donacija

Članak 3.

(1) Nenamjenske donacije, u smislu ovoga Pravilnika, su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna bez bilo kakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena.

(2) Najava nenamjenskih donacija od donatora počinje upućivanjem pisma namjere čelniku korisnika o vrsti i vrijednosti donacije.

(3) Upravljačko tijelo korisnika, na prijedlog čelnika, donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije te o načinu korištenja prihvaćene donacije.

(4) Ako je vrijednost nenamjenske donacije veća od 30.000,00 eura, odluka o prihvaćanju i načinu korištenja donacije može se donijeti tek nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

(5) Čelnik korisnika pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/neprihvaćanju donacije.

(6) U slučaju donošenja odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije, čelnik korisnika i donator sklapaju ugovor o donaciji.

(7) Ugovor o donaciji iz stavka 6. ovog članka ne sklapa se ako je donator fizička osoba.

(8) Korisnik koji je primio nenamjensku donaciju dužan je na svojoj mrežnoj stranici, na lako dostupan i pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, objaviti informacije o primljenoj nenamjenskoj donaciji (podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije).

(9) Dobivene donacije ne mogu se koristiti za sponzorstva i donacije.

(10) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), ako bi takvo stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku, moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Vlastiti prihodi

Članak 4.

(1) Vlastiti prihodi korisnika su prihodi koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna i odnose se na poslove:

– pružanja usluga ugovorenih na nacionalnom ili međunarodnom tržištu i u tržišnim uvjetima

– izrade stručnih elaborata i ekspertiza

– obavljanja nakladničke djelatnosti i izlagačke djelatnosti

– davanja u zakup ili najam zemljišta, prostora i opreme

– pružanja ugostiteljskih usluga

– provođenja edukacija, seminara, tečajeva, konferencija, stručnih ispita, usavršavanja i osposobljavanja

– prodaje knjiga i ostalih roba

– izrade i upravljanja bazama podataka, projektiranja telekomunikacijskih sustava, održavanja mrežnih poslužitelja, udomljavanja računalne opreme, održavanja informacijskih sustava i portala

– drugih poslova.

(2) Javno visoko učilište odnosno javni znanstveni institut vlastite prihode iz stavka 1. ovog članka može ostvarivati pod uvjetom da obavljanje aktivnosti na temelju koje se ovaj prihod ostvaruje ne šteti ostvarivanju osnovne misije niti narušava ugled, neovisnost i dostojanstvo javnoga visokog učilišta odnosno javnoga znanstvenog instituta.

Korištenje vlastitih prihoda

Članak 5.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 4. ovog Pravilnika u prvom redu koriste se za podmirenje:

– rashoda nastalih obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima na temelju kojih su vlastiti prihodi ostvareni

– obveza prema ugovorima o dugoročnim zajmovima i kreditima, a koje je korisnik sklopio sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu

– neprihvatljivih troškova na projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja su korisnici dužni uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije sukladno odredbama članka 74. Zakona o proračunu.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka najmanje 15 % preostalih vlastitih prihoda korisnik će utrošiti u svrhu podmirivanja materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

(3) Preostali dio vlastitih prihoda, nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. i 2. ovog članka, koristi se za:

– materijalne rashode,

– plaćanje rada zaposlenika ili radnoga mjesta koji izravno sudjeluju u ostvarenju vlastitih prihoda,

– uvećanje plaća zaposlenicima koji izravno ili neizravno sudjeluju u ostvarenju vlastitih prihoda,

– naknade građanima i kućanstvima te

– rashode za nabavu nefinancijske imovine.

(4) Materijalni rashodi podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

(5) Plaćanje rada zaposlenika ili radnoga mjesta koji izravno sudjeluje u ostvarenju vlastitih prihoda podrazumijeva naknadu za rad zaposlenika javnih ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji je obavljen uz poslove utvrđene ugovorom o radu i općim aktom kojim se uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta.

(6) Uvećanje plaće zaposlenicima koji izravno ili neizravno sudjeluju u ostvarenju vlastitih prihoda podrazumijeva uvećanje redovne plaće zaposlenika javnih ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za obavljanje poslova iz ugovora o radu i općeg akta kojim se uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta, a koje ne smije premašiti 30 % mjesečne osnovne bruto plaće zaposlenika.

(7) Naknade građanima i kućanstvima podrazumijeva pokrivanje troškova studija i drugih obrazovnih programa studentima slabijega imovinskog stanja, izvrsnim studentima, zaposlenicima korisnika, kao i u druge svrhe utvrđene općim aktom iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(8) Plaćanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine podrazumijeva ulaganje u izgradnju novih objekata, nabavu postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga i periodike te dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Opći akt o korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Članak 6.

(1) Čelnik odnosno upravljačko tijelo korisnika obvezno je donijeti opći akt kojim se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, a koji mora biti u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Opći akt iz stavka 1. ovog članka čelnik odnosno upravljačko tijelo korisnika obvezno je donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika te ga podnijeti na prethodnu suglasnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Opći akt iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se nakon ishođene prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Izvješćivanje o korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Članak 7.

(1) Korisnik podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(2) Rok za dostavu polugodišnjeg izvješća je 31. srpnja tekuće godine, a godišnjeg izvješća 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Korisnik koji je na temelju zakona o izvršavanju državnoga proračuna izuzet od obveze uplate nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda u proračun te ostvaruje ove prihode na svojem računu s kojega podmiruje obveze/rashode, dužan je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dostaviti mjesečni izvještaj o ostvarenju i utrošku nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda (evidencijski nalozi) najkasnije do petoga dana u mjesecu, a sveučilište je dužno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dostaviti konsolidirani mjesečni izvještaj o ostvarenju i utrošku nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda sastavnica do osmoga dana u mjesecu, prema propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

(4) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dostavlja evidencijske naloge Ministarstvu financija do desetoga dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ovlašteno je od korisnika zahtijevati izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda i izvan rokova utvrđenih u ovom članku.

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/24-02/00039

Urbroj: 533-02-24-0014

Zagreb, 27. lipnja 2024.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić