Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 46/2024 (19.4.2024.), Pravilnik o provedbi mjere III.3. » Provedba i upravljanje LRSR – tekući troškovi«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

790

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19, 30/23 i 14/24) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20, 30/23 i 14/24), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE III.3. »PROVEDBA I UPRAVLJANJE LRSR – TEKUĆI TROŠKOVI«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba dodjele potpore u okviru mjere III.3. »Provedba i upravljanje LRSR – tekući troškovi« u okviru prioriteta 3 Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu »Omogućavanje održivog plavoga gospodarstva u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica«, u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate i provodi tehničke analize

b) »Ex post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

c) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi mjere na temelju ovoga Pravilnika, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

d) »Intenzitet javne potpore« – postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima

e) »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

f) »Kontrola u ranijoj fazi« – kontrola koju Upravljačko tijelo provodi za predmete potpore koje zbog prirode, svrhe ili namjene tih predmeta potpore nije moguće fizički provjeriti redovnom kontrolom

g) »Korisnik« – lokalna akcijska skupina u ribarstvu koja provodi odobrenu lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu

h) »Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG)« – lokalna inicijativa u ribarstvu kojoj je priznat status FLAG-a u skladu sa člankom 14. stavkom 2. Pravilnika o provedbi mjere III.2. »Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu« (»Narodne novine«, broj 122/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere III.2.)

i) »Lokalna razvojna strategija u ribarstvu ( u daljnjem tekstu: LRSR)« – usklađen skup djelovanja u skladu sa člankom 32. Uredbe (EU) br. 2021/1060 čijom provedbom upravlja FLAG i koja je odobrena na temelju Pravilnika o provedbi mjere III.2.

j) »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

k) »Operacija« – skup aktivnosti u okviru predmeta potpore iz članka 3. ovoga Pravilnika

l) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

m) »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu

n) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja te svaki drugi slučaj kako je definirano ovim Pravilnikom, a u kojem je ugroženo nepristrana i objektivna provedba operacije zbog obiteljskih, emotivnih, političkih ili nacionalnih razloga, ekonomskog interesa ili drugog izravnog ili neizravnog osobnog interesa

o) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka a) i b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) br. 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

p) »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

r) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

s) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

t) »Viša sila« – izvanredne, vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti su ih Upravljačko tijelo, Posredničko tijelo Upravljačkog tijela ili FLAG mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od navedenih strana u provedbi ovoga Pravilnika.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1060, Uredbi (EU) br. 2021/1139 i Pravilnika o provedbi mjere III.2.

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore na temelju ovoga Pravilnika su aktivnosti upravljanja LRSR-om, njezinog praćenja i evaluacije te vođenja, uključujući olakšavanje razmjena informacija među dionicima.

(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka je FLAG iz članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika kojem je odobrena LRSR na temelju Pravilnika o provedbi mjere III.2.

II. FINANCIRANJE

Članak 4.

(1) Potpora podrazumijeva namjenska bespovratna novčana sredstva za sufinanciranje aktivnosti iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Intenzitet potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 41. stavku 2. i Prilogu III. retku 13. Uredbe (EU) br. 2021/1139.

(3) Iznos potpore po FLAG-u na temelju ovoga Pravilnika ne može biti viši od 25% od ukupne javne potpore za LRSR, u skladu sa člankom 34. stavkom 2. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060.

III. INFORMACIJSKI SUSTAV FISHNET

Članak 5.

(1) Provedba potpore na temelju ovoga Pravilnika provodi se putem informacijskog sustava FISHNET (u daljnjem tekstu: sustav FISHNET), izuzev postupaka iz članaka 11. do 13. ovoga Pravilnika koji se provode na način kako je istima propisano.

(2) FLAG mora biti registriran u sustavu FISHNET kako bi sudjelovao u provedbi potpore te podnosio zahtjeve na temelju ovoga Pravilnika.

(3) Detaljne upute za pristup i korištenje sustava FISHNET dostupne su u Korisničkom priručniku za pristup i korištenje sustava FISHNET koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

IV. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u okviru aktivnosti iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljivi troškovi iz stavka 1. ovoga članka definirani su u Pravilima i uputama za tekuće troškove koja donosi čelnik Upravljačkog tijela i koja se objavljuju na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(3) Troškovi iz stavka 1. ovoga Pravilnika prihvatljivi su ako su nastali na teret FLAG-a i ako su plaćeni u razdoblju od datuma odobrenja LRSR do 31. prosinca 2029. godine.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

Neprihvatljivi troškovi su:

a) kamata na dug, s izuzetkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo

b) kupnja zemljišta i nekretnina

c) porezi, naknade, pristojbe i doprinosi, izuzev PDV-ate onih propisanih Pravilima i uputama za tekuće troškove iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika

d) kamate i tečajne razlike

e) prijenos vlasništva nad poduzećem

f) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

g) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci

h) plaćanja u gotovini, osim za troškove u okviru službenih putovanja (troškovi javnog prijevoza, taksi prijevoza, troškovi trajekta, cestarine, mostarine, parkiranja i slični troškovi)

i) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca i troškovi osiguranja vezani za ugovore o zakupu

j) rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog

k) troškovi kupnje vozila u vrijednosti većoj od 25.000,00 eura bez PDV-a

l) troškovi kupnje plovila

m) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija

n) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

o) troškovi nastali izvan razdoblja iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali unutar toga razdoblja ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 17. ovoga Pravilnika.

V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE FLAG-a

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 8.

(1) Za ostvarivanje potpore na temelju ovoga Pravilnika, u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu iz članka 14. ovoga Pravilnika moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) FLAG mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

b) FLAG ne smije biti počinitelj prijevare kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

c) FLAG mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060

d) troškovi koji su predmet potpore i financiraju se na temelju ovoga Pravilnika ne smiju biti financirani i drugim javnim doprinosima odnosno ne smiju biti dvostruko financirani.

(2) Ako FLAG potražuje isplatu u obliku predujma, u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma iz članka 11. ovoga Pravilnika moraju biti ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točaka a) do c) ovoga članka.

Obveze FLAG-a

Članak 9.

(1) FLAG je dužan djelovati u skladu s uvjetom iz članka 8. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za isplatu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja korisniku.

(2) FLAG je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu popratnu dokumentaciju povezanu s operacijom za koju je ostvario potporu ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Programa kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(3) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(4) FLAG je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) FLAG materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 5. Zakona o morskom ribarstvu odnosno članku 28. stavku 5. Zakona o akvakulturi.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile dopuštene su radnje iz stavka 5. ovoga članka uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(7) Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 6. ovoga članka FLAG Upravljačkom tijelu putem sustava FISHNET podnosi zahtjev o kojem se odlučuje rješenjem.

(8) FLAG mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 50. Uredbe (EU) br. 2021/1060. Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u programskom razdoblju 2021.-2027. dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(9) FLAG je dužan omogućiti predstavnicima Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, Europske komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskog revizorskog suda, Ureda europskog javnog tužitelja i ostalih nadležnih revizorskih/nadzornih tijela kontrolu na terenu sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(10) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke f) ovoga Pravilnika odnosno kontrole na terenu u ranijoj fazi, FLAG je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi radova i aktivnosti te stavljanja u funkciju/namjenu predmeta potpore koje nije moguće fizički provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka radova/provedbe aktivnosti odnosno stavljanja predmeta u namjenu/funkciju, putem informacijskog sustava FISHNET.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, obavijest iz stavka 10. ovoga članka se prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može dostaviti putem elektroničke pošte: [email protected] i/ili [email protected].

(12) Ako se u slučajevima iz stavka 10. ovoga članka ne provodi kontrola u ranijoj fazi, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava FLAG po zaprimanju obavijesti, FLAG je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, potpisne liste i slično).

(13) FLAG je dužan za predmete potpore za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate provedene aktivnosti koja je predmet potpore odnosno ne provodi se na terenu, dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično).

(14) FLAG je dužan dokumentaciju iz stavaka 12. i 13. ovoga članka dostaviti uz Zahtjev za isplatu.

(15) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, kontrola na terenu u ranijoj fazi ne provodi se za uredski i potrošni materijal čija je vrijednost po jednoj isporuci odnosno računu manja ili jednaka 300,00 eura bez PDV-a.

(16) Ako je FLAG obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(17) Ako FLAG nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranima Pravilima za provedbu nabave za tekuće troškove koja se objavljuju na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(18) FLAG za troškove koji su predmet potpore mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet potpore odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa iz članka 2. stavka 1. točke n) ovoga Pravilnika.

(19) Iznimno od stavka 18. ovoga članka, FLAG može tražiti isplatu sredstava za predmetne troškove, ako dokumentirano dokaže da na vlastitom ribarstvenom području ne postoji drugi subjekt u odnosu na kojega ne postoji sukob interesa, a koji može izvršiti predmetnu nabavu/uslugu.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Članak 10.

(1) Potpora za isplatu se FLAG-u dodjeljuje te isplaćuje na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potpora za isplatu se može dodijeliti te isplatiti i na temelju Zahtjeva za isplatu predujma.

(3) Najviši iznos potpore koji se može isplatiti u obliku predujma iznosi 15 % sredstava javne potpore odobrene FLAG-u za upravljanje strategijom, njezino praćenje i evaluaciju te vođenje, uključujući olakšavanje razmjena informacija među dionicima, u skladu sa člankom 3. stavkom 2. točkom b) Pravilnika o provedbi mjere III.2.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu predujma

Članak 11.

(1) Zahtjev za isplatu predujma može se podnijeti od stupanja na snagu ovoga Pravilnika do podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za isplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Upravljačkom tijelu na propisanom obrascu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) uz dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za isplatu predujma i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac Zahtjeva za isplatu predujma popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane FLAG-a, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za isplatu predujma – tekući troškovi – NE OTVARATI«.

Administrativna obrada i odlučivanje o Zahtjevu za isplatu predujma

Članak 12.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu predujma obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Za nepotpun Zahtjev za isplatu predujma Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za isplatu predujma (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu predujma) kojim će od FLAG-a tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

(3) FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom, osobno ili putem elektroničke pošte u roku od 15 dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu predujma.

(4) Ako FLAG ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 3. ovoga članka, dostava Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu predujma iz stavka 2. ovoga članka bit će ponovljena još jednom.

(5) Ako FLAG ne preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu predujma niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu predujma će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu predujma na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu predujma smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu predujma, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati predujma, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu predujma u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članka 8. stavka 1. točaka a) do c) ovoga Pravilnika.

(8) Isplatu predujma sukladno Rješenju o isplati predujma vrši Agencija za plaćanja.

Pravdanje predujma

Članak 13.

(1) Isplaćeni predujam se mora pravdati putem svakog podnesenog Zahtjeva za isplatu iz članka 14. ovoga Pravilnika za nastale prihvatljive troškove iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Od prihvatljivog iznosa potpore za isplatu utvrđenog Rješenjem o isplati iz članka 16. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, najmanje 5 % sredstava odnosi se na pravdanje isplaćenog predujma, dok se preostali iznos isplaćuje na račun FLAG-a.

(3) FLAG je obvezan opravdati isplaćeni predujam do podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu u skladu sa člankom 14. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu

Članak 14.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune odnosno jednakovrijedne dokumente za troškove iz članka 6. ovoga Pravilnika koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu, a svi troškovi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu se popunjava i podnosi putem sustava FISHNET.

(3) Prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu FLAG popunjava tražene podatke i učitava dokumentaciju koja je definirana popisom obvezne dokumentacije koji je dostupan u sustavu FISHNET u sklopu Zahtjeva za isplatu te na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(4) FLAG može podnijeti najviše 12 Zahtjeva za isplatu u jednoj kalendarskoj godini.

(5) Krajnji rok za podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu na temelju ovoga Pravilnika je 31. siječnja 2030. godine, uzimajući u obzir razdoblje prihvatljivosti troškova iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Administrativna obrada Zahtjeva za isplatu

Članak 15.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada FLAG nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu) kojim će od FLAG-a tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

(4) FLAG je putem sustava FISHNET dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od 20 dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(5) Danom zaprimanja Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu putem elektroničke pošte.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) FLAG je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(8) Ako FLAG ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 4. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu iz stavka 3. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od 15 dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu odnosno dana kada je FLAG zaprimio preporučenu pošiljku.

(10) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. odnosno stavka 9. ovoga članka kroz sustav FISHNET.

(11) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je FLAG kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

Odlučivanje o Zahtjevu za isplatu

Članak 16.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i ako je primjenjivo kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

– nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 15. ovoga Pravilnika ako to utječe na utvrđivanje prihvatljivosti Zahtjeva za isplatu u cijelosti

– neprihvatljivosti svih troškova obuhvaćenih Zahtjevom za isplatu

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Isplate sukladno Rješenjima o isplati vrši Agencija za plaćanja.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 17.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkama b), f) te m) ovoga Pravilnika, a po potrebi i u bilo kojem trenutku prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, u slučajevima iz članka 9. stavka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, ureda europskog javnog tužitelja, Europskog revizorskog suda i ostalih revizorskih/nadzornih tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke m) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave FLAG-a koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku

b) pregledavati poslovne prostore, opremu, promotivne materijale i ostalo kojim se dokazuje da je sufinancirana aktivnost provedena te da su troškovi stvarno nastali

c) provjeravati poslovne knjige, evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) i ostale dokumente

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, garantne listove i slične dokumente)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

g) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

h) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave FLAG-a koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati lokaciju i predmet operacije

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba i slično)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) provjeravati da je operacija propisno označena

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu operacije

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

l) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

m) provjeriti da troškovi koji su predmet potpore nisu sufinancirani drugim javnim doprinosima

n) provjeriti da FLAG posjeduje predmete operacije za koje je ostvario potporu

o) provjeriti da je FLAG ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(5) FLAG te osobe koje su s istim povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Ako odgovorna osoba FLAG-a nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(7) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

(8) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 18.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od FLAG-a zahtijevati povrat u slučaju:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost sa financijskim učinkom

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška sa financijskim učinkom

c) ako je FLAG ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama nacionalnih propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije i Programa

d) ako FLAG ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

e) ako FLAG ne postupa u skladu sa člankom 9. stavkom 1. ovoga Pravilnika

f) ako FLAG ne udovoljava uvjetima i obvezama propisanima ovim Pravilnikom, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

g) ako se nastavno na provedenu ex-post kontrolu na terenu iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika utvrdi neprihvatljivosti pojedinih stavki ili predmeta potpore u cjelini

h) ako ukupni iznos potpore isplaćene FLAG-u na temelju ovoga Pravilnika prelazi gornju granicu iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika

i) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim FLAG za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(2) Na temelju Rješenja o povratu sredstava FLAG je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem o povratu.

(3) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava zatražen Rješenjem o povratu, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su FLAG-u odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(4) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 19.

(1) Iznimno od članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika FLAG može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka FLAG dostavlja Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) FLAG može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) Ako FLAG nije postupio sukladno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, na iznos duga u pojedinom obroku koji podliježe povratu se nakon isteka roka za povrat navedenom u suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju da FLAG ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su FLAG-u odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(6) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 20.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

X. PRAVNI LIJEK

Članak 21.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/24-01/123 Urbroj: 525-12/737-24-1 Zagreb, 10. travnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić