Povezani zakoni

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku

NN 163/03, 80/11

na snazi od 21.07.2011.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Sveučilište u Dubrovniku, kao javna ustanova (u daljnjem tekstu: Sveučilište).

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i posebnih zakona koji reguliraju visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačku djelatnost.

Članak 2.

Osnivač Sveučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje.

Članak 3.

(1) Naziv Sveučilišta glasi: Sveučilište u Dubrovniku.

(2) Sjedište Sveučilišta je u Dubrovniku, Ulica Ćire Carića 4.

Članak 4.

(1) Djelatnost Sveučilišta je:

– ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija te provođenje postupaka za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija,

– ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih studija u skladu s zakonom koji regulira visoko obrazovanje,

– ustrojavanje i izvođenje programa stalnog stručnog usavr­šavanja,

– obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima,

– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada,

– izrada stručnih mišljenja i vještačenja.

(2) Sveučilište može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

Članak 5.

(1) Sveučilište se ustrojava sa sveučilišnim odjelima i s drugim ustrojstvenim jedinicama u svom sastavu.

(2) Statutom sveučilišta pobliže se određuje njegovo ustrojstvo te druga važna pitanja za njegovo djelovanje.

Članak 6.

Sveučilišna tijela su rektor i sveučilišni senat.

Članak 7.

(1) Čelnik i voditelj Sveučilišta je rektor.

(2) Rektor:

–  predstavlja i zastupa Sveučilište,

–  poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Sveučilišta,

–  zastupa Sveučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– daje pisanu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti da zastupa Sveučilište u pravnom prometu,

– odgovoran je za zakonitost rada Sveučilišta,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Sveučilišta.

(3) Rektor se bira i razrješava u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

(4) Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenja i ovlasti prorektora pobliže se određuju statutom Sveučilišta.

Članak 8.

(1) Rektor ne može bez suglasnosti sveučilišnog senata sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine.

(2) Sveučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti, ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu, niti ugovoriti drugi pravni posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.

Članak 9.

Sveučilišni senat je stručno vijeće Sveučilišta koje čine pred­stavnici nastavnika, drugih zaposlenika i studenata u skladu s posebnim zakonom koji regulira visoko obrazovanje i statutom Sveučilišta.

Članak 10.

(1) Sveučilišni senat obavlja poslove određene zakonom i statutom Sveučilišta.

(2) Sveučilište može osnovati stručna vijeća i druga tijela odjela i drugih ustrojstvenih jedinica te na njih prenijeti ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga sveučilišnog senata, u skladu s posebnim zakonom i statutom Sveučilišta.

Članak 11.

(1) Imovinu Sveučilišta čine:

– sredstva za rad osigurana u državnom proračunu,

– sredstva stečena od pružanja usluga,

– sredstva pribavljena iz drugih izvora.

(2) Sveučilište nema za cilj stjecanje dobiti.

(3) Ako Sveučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ova se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Sveučilišta.

(4) Sveučilište odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(5) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Sveučilišta.

Članak 11.a

(1) Sveučilište u Dubrovniku preuzima sve poslove, radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, nekretnine, prava i obveze i financijska sredstva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, koji se odnose na ustrojstvenu jedinicu Zavod za maslinarstvo i južne kulture.

(2) Nekretnine iz stavka 1. ovoga članka su nekretnine koje su do stupanja na snagu Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09.) bile u vlasništvu Ustanove Stanica za južne kulture Dubrovnik.

(3) Preuzimanje poslova, radnika zatečenih na preuzetim poslovima, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstva za rad, nekretnina s njihovim pobližim određenjem, prava i obveze i financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo i Sveučilište u Dubrovniku pobliže će urediti sporazumom uz suglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i ministra nadležnog za poslove obrazovanja.

Članak 12.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

– upravno vijeće Veleučilišta u Dubrovniku donijet će odlu­ku o pripajanju ustanova Veleučilišta u Dubrovniku i Studentskog centra u Dubrovniku Sveučilištu,

– senat Sveučilišta u Splitu donijet će odluku o pripajanju Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilištu.

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka prestaju s radom danom upisa Sveučilišta u sudski registar.

(3) Danom upisa Sveučilišta u sudski registar, Sveučilište preuzima sve poslove, radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, arhive, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze ustanova stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Studenti upisani na Veleučilištu u Dubrovniku i Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, danom pripojenja ovih ustanova Sveučilištu postaju studenti Sveučilišta.

(2) Studenti iz stavka 1. ovoga članka koji nisu ponavljali godinu studija, imaju pravo završiti studij na Sveučilištu po programima i uvjetima koji su bili na snazi kada su upisali prvu go­dinu studija, a ostali studenti po programima i uvjetima koje će propisati Sveučilište.

Članak 14.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra znanosti i tehnologije, imenovati privremenog rektora Sveučilišta.

(2) Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Sveučilišta, pribaviti dopusnicu ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za početak obavljanja djelatnosti, donijeti privremeni statut Sveučilišta uz suglasnost osnivača, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te poduzeti radnje za konstituiranje sveučilišnog senata.

(3) Sveučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

(4) Privremeni statut iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta kojega će donijeti Senat Sveu­čilišta u skladu sa Zakonom o visokim učilištima.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 80/11

Članak 2.

Sveučilište u Dubrovniku i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo dužni su u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje statute i druge opće akte u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 3.

(1) Nakon donošenja akata iz članka 2. ovoga Zakona Sveučilište će preuzetim zaposlenicima ponuditi sklapanje ugovora o radu sukladno Zakonu o radu.

(2) Do sklapanja novih ugovora preuzeti zaposlenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu.

(3) Do sklapanja novih ugovora o radu preuzeti zaposlenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić