Povezani zakoni

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 

NN 71/07

na snazi od 17.07.2007.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

PREDMET NORMIRANJA 

Članak 1. 

(1) Ovim se Zakonom uređuje pravo studenata na predstavljanje u tijelima visokih učilišta, pravo na udruživanje i djelovanje studentskih organizacija na visokim učilištima, studentski izbori, izbor i djelovanje studentskog pravobranitelja te druga pitanja vezana uz djelovanje studentskih organizacija.

(2) U smislu ovoga Zakona pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Studenti – svi studenti i studentice sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

2. Studentski zbor - studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

3. Studentska organizacija – studentski zbor, studentska udruga ili druga organizacija studenata, neovisno o obliku organiziranja, koja djeluje na visokom učilištu.

4. Studentska udruga – udruga građana osnovana sukladno Zakonu o udrugama čije većinsko članstvo čine studenti i čija je djelatnost vezana uz zadovoljavanje studentskih potreba na području visokog obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravlja, ekologije i drugih područja od interesa za studente i koja je upisana u evidenciju studentskih organizacija.
 

NAČELA STUDENTSKIH ORGANIZACIJA 

Članak 2. 

(1) Članstvo u studentskim organizacijama je dobrovoljno.

(2) Studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata visokog učilišta.

(3) Na visokim učilištima slobodno djeluju studentske udruge i druge studentske organizacije kojima je djelatnost unapređenje studija i zadovoljavanje studentskih potreba (stručna i znanstvena aktivnost, kultura, šport, standard i drugo).

(4) Zabranjena je svaka diskriminacija studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u studentskim organizacijama, zaštiti koju uživaju pred studentskim pravobraniteljem, u pravu na sudjelovanje u izborima i pravu na djelovanje u studentskim zborovima, kao i u odnosu na druga prava predviđena ovim Zakonom.

(5) Sudjelovanje studenata poslijediplomskih studija u studentskom zboru visokog učilišta uređuje se statutom studentskog zbora, sukladno ovom Zakonu i općim aktima visokog učilišta.
 

OBVEZE VISOKIH UČILIŠTA 

Članak 3. 

(1) Visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost te im pružati administrativno-tehničku pomoć. Visoka učilišta su dužna, sukladno svojim mogućnostima, podupirati rad drugih studentskih organizacija.

(2) Čelnici visokih učilišta dužni su osigurati zakonitost rada studentskog zbora i drugih studentskih organizacija koje djeluju na visokom učilištu, osigurati zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u izborima.

(3) Visoko učilište dužno je omogućiti studentskim organizacijama autonomno raspolaganje sredstvima za njihov rad koja se vode na računima visokog učilišta u skladu sa zakonom i općim aktom visokog učilišta.

(4) Obveze visokog učilišta iz prethodnih stavaka ovoga članka uređuju se općim aktom visokog učilišta.

(5) Visoko učilište dužno je voditi evidenciju studentskih organizacija koje djeluju na tom visokom učilištu.

(6) Način vođenja evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisuje se općim aktom visokog učilišta.


STUDENTSKI ZBOR 

Članak 4. 

(1) Studentski zbor se ustrojava i djeluje na način predviđen ovim Zakonom i općim aktima visokog učilišta i studentskog zbora.

(2) Studentski zbor se ustrojava na visokom učilištu i to kao studentski zbor sveučilišta, studentski zbor veleučilišta i studentski zbor visoke škole. Ukoliko visoko učilište ima sastavnice, na njima djeluje studentski zbor sastavnice.

(3) Na razini Republike Hrvatske ustrojava se Hrvatski studentski zbor kao koordinativno tijelo studentskih zborova visokih učilišta.

ZADAĆE STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 5. 

Studentski zbor na visokom učilištu:

– bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta,

– bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,

– donosi plan i program rada studentskog zbora,

– imenuje studentskog pravobranitelja,

– brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,

– predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,

– potiče izvannastavne aktivnosti studenata,

– donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,

– obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.
 

TIJELA STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 6. 

(1) Studentski zbor ima predsjednika koji predstavlja i zastupa studentski zbor, koordinira njegov rad i obavlja druge poslove predviđene općim aktima visokog učilišta i studentskog zbora. Predsjednika studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik. Mandat predsjednika i zamjenika traje akademsku godinu i može se jednom ponoviti.

(2) Studentski zbor može imati predsjedništvo i druga tijela predviđena statutom studentskog zbora.

(3) Mandat članova studentskog zbora traje dvije godine i može se jednom ponoviti. Mandat člana prestaje prestankom statusa studenta, danom podnošenja ostavke, ako u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili ako drugi put ponavlja godinu tijekom studija u slučaju izvođenja studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ako član zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost te u ostalim slučajevima predviđenima statutom studentskog zbora. U slučaju prestanka mandata člana studentskog zbora prije isteka vremena na koje je izabran postupit će se sukladno članku 14. stavku 4. ovoga Zakona, a ako to nije moguće, provest će se izbori za novog člana studentskog zbora. Tako izabrani član ima mandat koji odgovara mandatu člana umjesto kojega je izabran.
 

STATUT STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 7. 

(1) Studentski zbor ima statut. Statut donosi visoko učilište, na prijedlog studentskog zbora i na način predviđen njegovim općim aktom, pri čemu za njega treba glasovati većina ukupnog broja studentskih predstavnika u senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta.

(2) Statutom studentskog zbora propisuje se:

– način rada studentskog zbora,

– tijela studentskog zbora,

– sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela studentskog zbora,

– način imenovanja studentskog pravobranitelja,

– način izbora predstavnika studenata u tijela visokog učilišta,

– odgovornost tijela i članova studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad studentskog zbora,

– ostala pitanja važna za rad studentskog zbora.
 

HRVATSKI STUDENTSKI ZBOR 

Članak 8. 

(1) Hrvatski studentski zbor je koordinativno tijelo koje usklađuje rad svih studentskih zborova visokih učilišta u Republici Hrvatskoj na zajedničkim programima, raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za studente te rukovodi aktivnostima u međunarodnoj suradnji.

(2) Kao koordinativno tijelo studentskih zborova visokih učilišta Hrvatski studentski zbor posebno:

– usklađuje rad studentskih zborova visokih učilišta,

– prati i promiče interese studenata na nacionalnoj razini,

– prati provođenje propisa o studentima,

– surađuje s ministarstvom nadležnim za visoko obrazovanje u pripremi propisa koji se odnose na studente,

– brine o uvjetima u kojima djeluju studentski zborovi na visokim učilištima,

– obavlja druge poslove važne za studente na nacionalnoj razini,

– predlaže predstavnika studenata u tijelima međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata kojih je članica Republika Hrvatska, kojeg imenuje visoko učilište na kojem je sjedište Hrvatskog studentskog zbora.

(3) Hrvatski studentski zbor donosi opće akte Hrvatskog studentskog zbora i poslovnik o svome radu. Poslovnik o radu Hrvatskog studentskog zbora stupa na snagu kada ga potvrdi većina studentskih zborova sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

(4) Hrvatski studentski zbor ima svog predsjednika, zamjenika predsjednika i druga tijela Hrvatskog studentskog zbora, sukladno općim aktima Hrvatskog studentskog zbora.
 

SASTAV STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 9. 

(1) Studentski zbor visokog učilišta čine studenti visokog učilišta koje studenti izabiru na izborima između kandidata navedenih na izbornoj listi.

(2) Na izborima za studentski zbor bira se najmanje onoliko članova studentskog zbora koliko u senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta ima studentskih predstavnika.

(3) U slučaju kada visoko učilište ima sastavnice, članovi studentskog zbora tog visokog učilišta obvezno su i predstavnici studentskog zbora svake sastavnice.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ukupan broj predstavnika studentskih zborova sastavnica visokog učilišta ne može biti veći od dvije trećine ukupnog broja članova studentskog zbora visokog učilišta.

(5) Hrvatski studentski zbor čini po jedan predstavnik svakog studentskog zbora sveučilišta te jedan predstavnik studentskih zborova svih veleučilišta i visokih škola kojeg izaberu njihovi studentski zborovi.


SJEDIŠTE I NAČIN RADA STUDENTSKOG ZBORA 

Članak 10. 

(1) Studentski zbor visokog učilišta ima sjedište u mjestu u kojemu je sjedište visokog učilišta.

(2) Hrvatski studentski zbor ima sjedište pri visokom učilištu čiji je student predsjednik Hrvatskog studentskog zbora.

(3) Studentski zbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik ili drugo statutom ovlašteno tijelo najmanje jednom u mjesec dana, osim tijekom mjeseca kolovoza. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu studentskog zbora na pisani zahtjev jedne četvrtine članova studentskog zbora. Takav zahtjev sadrži i prijedlog dnevnog reda. Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu.

(4) Studentski zbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako statutom nije propisano drugačije. O radu sjednice vodi se zapisnik koji najmanje sadrži: popis nazočnih, dnevni red, zaključke po svakoj točki dnevnog reda te potpis zapisničara i predsjedajućega.
 

STUDENTSKE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE STUDENATA 

Članak 11. 

(1) Na visokim učilištima mogu djelovati studentske udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama i druge organizacije studenata nastale udruživanjem studenata u okviru visokog učilišta.

(2) Status studentske udruge ili druge organizacije studenata stječe se upisom u evidenciju studentskih organizacija pri visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta kojim se potvrđuje da udruga ili organizacija udovoljava uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona. Visoko učilište će jednom godišnje provjeravati status studentske udruge ili druge organizacije studenata. Ako udruga ili organizacija prestane udovoljavati uvjetima iz ovoga stavka, visoko učilište rješenjem će ukinuti status studentske udruge ili druge organizacije studenata. Protiv rješenja kojim se status studentske udruge ili druge organizacije studenata priznaje, odbija ili ukida dopuštena je žalba senatu sveučilišta, odnosno vijeću visokog učilišta čija je odluka konačna.

(3) Studentske udruge i druge organizacije studenata slobodno djeluju na visokom učilištu. Visoko učilište, sukladno mogućnostima, osigurava prostorne i materijalne uvjete za rad studentske udruge i druge organizacije studenata.

(4) Djelovanje studentskih organizacija na visokom učilištu može se detaljnije urediti općim aktom visokog učilišta.


FINANCIRANJE RADA STUDENTSKOG ZBORA, STUDENTSKIH UDRUGA I DRUGIH STUDENTSKIH ORGANIZACIJA 

Članak 12. 

(1) Rad studentskog zbora financira se iz proračuna visokog učilišta na kojem studentski zbor djeluje.

(2) Rad studentskih udruga i drugih organizacija studenata može se financirati:

– iz proračuna sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola,

– od zaklada, fundacija i darovnica,

– od udjela u prihodu pravnih osoba koje posreduju pri studentskom zapošljavanju, sukladno općem aktu ili odluci nadležnog tijela te pravne osobe,

– iz drugih izvora ako su u skladu sa zadaćama studentske organizacije te ako to nije u suprotnosti sa zakonom ili statutom visokog učilišta.

(3) Studentski zbor visokog učilišta dužan je raspisati javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti. Studentski zbor koji je raspisao javni natječaj ne može na natječaj prijaviti svoj studentski program.

(4) Studentski zbor visokog učilišta dužan je osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja. Većinu članova povjerenstva čine studenti imenovani od strane studentskog zbora, a ostatak članova nastavno osoblje imenovano od strane visokog učilišta. Član povjerenstva ne može biti student pojedinac ili osoba koja je član studentske organizacije koja je prijavila program na natječaj. Broj članova povjerenstva i način njihova odabira određuje se općim aktom visokog učilišta.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka podnosi prijedloge raspodjele financijskih sredstava. Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi visoko učilište na prijedlog studentskog zbora.

(6) Proračunski fondovi, kriteriji za natječaje te način vrednovanja studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti, osim studentskih zborova, propisuju se općim aktom, kojeg predlaže studentski zbor, natpolovičnom većinom svih članova, a donosi senat sveučilišta odnosno vijeće visokog učilišta.

(7) Troškovi međunarodne suradnje i poslovanja Hrvatskog studentskog zbora financiraju se iz proračuna visokog učilišta pri kojem je sjedište Hrvatskog studentskog zbora.

(8) Studentski zbor i druge studentske organizacije bez pravne osobnosti raspolažu sredstvima za svoj rad u okviru računa visokog učilišta, sukladno zakonu i općem aktu visokog učilišta.

(9) Studentske udruge raspolažu sredstvima na način utvrđen njihovim statutom.
 

NADZOR NAD OBAVLJANJEM DJELATNOSTI STUDENTSKIH ORGANIZACIJA 

Članak 13. 

(1) Rad studentskih organizacija je javan.

(2) Nadzor nad obavljanjem djelatnosti studentskih organizacija obavlja visoko učilište, sukladno svom općem aktu.

(3) Visoka učilišta obavljaju nadzor namjenske uporabe novčanih sredstava koja dodjeljuju studentskim organizacijama, sukladno svom općem aktu.
 

BIRAČKO PRAVO 

Članak 14. 

(1) U izborima za studentski zbor visokog učilišta imaju pravo sudjelovati svi studenti, sukladno ovom Zakonu, općem aktu visokog učilišta i općem aktu studentskog zbora.

(2) Svi studenti u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike (članove i zamjenike) u studentskom zboru.

(3) Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te u ostalim slučajevima predviđenim statutom studentskog zbora.

(4) Ako studentu koji je izabran za studentskog predstavnika prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, zamjenjuje ga njegov zamjenik ili kandidat za studentskog predstavnika koji je sljedeći na izbornoj listi s koje je student izabran.


IZBORI 

Članak 15. 

(1) Izbori za studentske zborove visokih učilišta (članove i zamjenike) održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka svake druge akademske godine.

(2) Izbore raspisuje čelnik visokog učilišta najmanje 30 dana prije njihova održavanja te imenuje izborno povjerenstvo koje provodi izbore.

(3) Kandidature se podnose izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, a objavljuju se najmanje 8 dana prije provođenja izbora.

(4) Izborno povjerenstvo ima 5 članova. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže studentski zbor, a dva člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže senat sveučilišta odnosno vijeće visokog učilišta iz reda nastavnog osoblja. Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popis birača.

(5) Članovi povjerenstva za prigovore i članovi biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi izbornog povjerenstva.

(6) Posebnim općim aktom studentskog zbora propisuje se izborni postupak, a posebice:

– način predlaganja i utvrđivanja kandidata,

– način provedbe izbora,

– vođenje biračkog popisa,

– uvjeti za pravovaljanost kandidatura,

– mjesto i vrijeme izbora,

– trajanje glasovanja koje ne može biti kraće od 12 sati,

– tajnost glasovanja,

– način provjere identiteta kandidata, birača i drugih osoba koje sudjeluju u izbornom postupku,

– sudjelovanje promatrača,

– način postupanja za slučaj jednakog broja glasova pojedinih kandidata,

– prigovor na tijek i rezultate izbornog postupka,

– sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore.

Članak 16.

(1) Prigovori na tijek i rezultate izbornog postupka podnose se povjerenstvu za prigovore na razini sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole.

(2) Povjerenstvo za prigovore ima pet članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže studentski zbor, a imenuje čelnik visokog učilišta. Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike iz reda nastavnog osoblja predlaže senat sveučilišta odnosno vijeće visokog učilišta, a imenuje čelnik visokog učilišta.

(3) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi povjerenstva za prigovore.
 

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ 

Članak 17. 

(1) Visoko učilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme od jedne godine, sukladno općem aktu studentskog zbora. Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.

(2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana studentskog zbora propisane ovim Zakonom.

(3) Studentski pravobranitelj:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta,

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.
 

STEGOVNA ODGOVORNOST ČELNIKA VISOKOG UČILIŠTA 

Članak 18. 

Za kršenje odredbi ovoga Zakona čelnik visokog učilišta podliježe stegovnoj odgovornosti sukladno općem aktu visokog učilišta.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

(1) Studentski zborovi izabrani prema Zakonu o studentskom zboru (»Narodne novine«, br. 139/97.) nastavljaju s radom do izbora studentskih zborova prema ovom Zakonu.

(2) Studentski predstavnici u senatu sveučilišta, odnosno u vijećima visokih učilišta nastavljaju svoj rad do izbora studentskih predstavnika prema ovom Zakonu.

(3) Studentske udruge i druge studentske organizacije osnovane prema propisima koji su vrijedili na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju svoj rad. Svoje opće akte i ustroj dužne su uskladiti s ovim Zakonom u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Visoka učilišta dužna su uskladiti svoje opće akte s ovim Zakonom te donijeti opće akte iz članka 3. stavka 4., članka 3. stavka 6., članka 12. stavka 4. i članka 12. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Visoka učilišta donijet će opće akte kojima će propisati izborni postupak za provedbu prvih izbora za studentske zborove, sukladno ovom Zakonu, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona. Prvi izbori za studentske zborove sukladno ovom Zakonu provest će se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a mandat tako izabranih članova trajat će do izbora članova studentskih zborova sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona.

(6) Konstituirajuću sjednicu studentskog zbora izabranog sukladno ovom Zakonu, na kojoj će se izabrati predsjednik studentskog zbora te formirati povjerenstvo za izradu prijedloga statuta studentskog zbora, saziva čelnik visokog učilišta u roku od petnaest dana od dana proglašenja pravovaljanih studentskih izbora.

Članak 20. 

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o studentskom zboru (»Narodne novine«, br. 139/97.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o financiranju projekata i programa studentskih udruga (»Narodne novine«, br. 70/03.).

(3) Pravilnik o upisniku studentskih zborova (»Narodne novine«, br. 19/98.) i Pravilnik o upisniku studentskih udruga (»Narodne novine«, br. 41/97.) primjenjuju se do donošenja općih akata visokih učilišta iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona. 

Članak 21. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić