Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o ustanovama Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o dokazivanju stečene školske spreme

Copyright © Ante Borić