Povezani zakoni

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost

pročišćeni tekst zakona

NN 108/95, 104/97, 142/98

na snazi od 05.11.1998.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Državne nagrade za znanost podjeljuje Republika Hrvatska za iznimno značajna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znatna ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci (u daljnjem tekstu: predloženici za nagradu).

Nagrade iz stavka 1. ovoga članka podjeljuju se državljanima Republike Hrvatske.

Članak 2.

Državne nagrade za znanost (u daljnjem tekstu: nagrade) su:

1. nagrada za životno djelo,

2. godišnja nagrada za znanost,

3. godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti,

4. godišnja nagrada za znanstvene novake.

Nagrade iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od novčanog iznosa i povelje.

Kad se godišnja nagrada podjeljuje skupini znanstvenika, svakom od nagrađenih podjeljuje se povelja a novčani iznos nagrade dijele nagrađeni na jednake dijelove.

 

II. NAGRADE

Članak 3.

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupni znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Članak 4.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koja se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

Članak 5.

Godišnja nagrada podjeljuje se za:

- značajno znanstveno dostignuće,

- znanstveno otkriće,

- primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada.

Članak 5a.

Godišnja nagrada za znanstvene novake podjeljuje se mladim znanstvenicima za posebno isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Članak 6.

Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade podjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

- prirodnih znanosti,

- biomedicinskih znanosti,

- tehničkih znanosti,

- biotehničkih znanosti,

- društvenih znanosti,

- humanističkih znanosti.

Članak 7.

Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.

Svake godine mogu se podijeliti do tri godišnje nagrade za svako znanstveno područje iz članka 6. ovoga Zakona.

Svake godine mogu se podijeliti do šest nagrada znanstvenim novacima.

Svake godine mogu se podijeliti tri nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Članak 8.

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće podjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknuti znanstveni rad, ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.

Godišnja nagrada može se podijeliti i za istaknuto znanstveno djelo objavljeno tijekom protekle dvije godine ili za uspjeh u primjeni rezultata vlastitog znanstvenoistraživačkog rada.

Članak 9.

Godišnja nagrada za znanstveno otkriće podjeljuje se za međunarodno prepoznati znanstveni rad koji je proizveo znakoviti pomak u znanstvenom području.

Članak 10.

Godišnja nagrada za istaknuti rad znanstvenih novaka podjeljuje se znanstvenim novacima koji su se posebno istakli u znanstvenom radu, objavili zapaženi članak u međunarodnom znanstvenom časopisu ili knjigu.

Članak 11.

Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada podjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

 

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADA

Članak 12.

Nagrade se podjeljuju svake godine za Dan državnosti Republike Hrvatske.

Članak 13.

Natječaj za podjelu nagrada raspisuje Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost (u daljnjem tekstu : Odbor).

Natječaj iz stavka l. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama" i javnim glasilima.

Članak 14.

Nagrade podjeljuje Sabor Republike Hrvatske prema prijedlogu Odbora.

U ime Sabora Republike Hrvatske nagrade uručuje predsjednik Sabora Republike Hrvatske.

Odluka Sabora Republike Hrvatske o podjeli nagrada objavljuje se u "Narodnim novinama" i javnim glasilima.

Članak 15.

Odbor sačinjavaju : predsjednik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, koji je ujedno i predsjednik Odbora, ministar znanosti i tehnologije i 12 članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika koje na prijedlog ministra znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Mandat Odbora traje četiri godine.

Odbor donosi Poslovnik o radu.

Članak 16.

Za svako znanstveno područje iz članka 6. ovoga Zakona Odbor osniva stručno povjerenstvo.

Stručna povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka daju Odboru mišljenje o predloženicima za podjelu nagrada i obavljaju druge poslove sukladno Poslovniku o radu Odbora.

Članak 17.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: znanstvenoistraživački instituti, sveučilišta, fakulteti, sveučilišni odjeli i centri, znanstvene udruge, druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Poticaj za pokretanje postupka upućuje se Odboru putem Ministarstva znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu : Ministarstvo) na temelju objavljenog natječaja za podjelu nagrada.

Članak 18.

Provedbeni propis koji pobliže određuje: osnivanje i rad stručnih povjerenstava, način raspisivanja natječaja za podjelu nagrada, način predlaganja predloženika za podjelu nagrada, kriterije i postupak za podjelu nagrada, visinu novčanih iznosa nagrada, izgled i opis povelje i druga pitanja značajna za postupak podjele nagrada, donosi Odbor na prijedlog ministra.

Prijedlog provedbenog propisa utvrđuje ministar po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog radnog tijela Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Članak 19.

Ako predloženik za nagradu umre nakon donošenja odluke o podjeli nagrade, novčani iznos nagrade predat će se njegovim nasljednicima prema Zakonu o nasljeđivanju, a povelja će se uručiti njegovom bračnom drugu.

Ako nema bračnog druga, povelja će se uručiti najstarijem nasljedniku, ukoliko se nasljednici drugačije ne sporazume.

U skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka postupit će se i u slučaju kada se predloženiku za nagradu posmrtno podijeli nagrada.

Ako predloženik za nagradu nema nasljednika, ili su nasljednici nepoznati, nagrada se predaje pravnim ili fizičkim osobama koje su dale poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrade.

Članak 20.

Sredstva za nagrade i materijalne troškove oko podjele nagrada, osiguravaju se u pravnom proračunu Republike Hrvatske za tekuću godinu, putem Ministarstva.

Naredbodavac izvršenja financijskog plana je ministar.

Članak 21.

Stručne i administrativne poslove za rad Odbora i postupak podjele nagrada obavlja ministarstvo.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Posebni provedbeni propis iz članka 18. ovoga Zakona Odbor će donijeti u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Odbor će donijeti Poslovnik o radu iz članka 15. slavka 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana imenovanja svih članova Odbora.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić